“Бекітемін” кафедра меңгерушісі тех ғ. д., проф. Аширов Ә. М. “ ” 2009ж Тест сұрақтарыбет6/6
Дата25.04.2016
өлшемі0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6

3. м-нитротолуол SR


4. п-нитротолуол SN

5. фенилнирометан SE


251. Сәйкесті анықта

1.-NH3 a. +1

2.-CH3 b. –1

c. +M


1. 1с;2в

2. 1в;2с


3. 1а;2в

4. 1в;2а

5. 1а;2с
252. Соңғы өнімді анықта

C6H5Br+2Na+CH3Br X

1. кумол

2. толуол

3. бензол

4. п-ксилол

5. м-килол
253. Соңғы өнімді және реакция механизмін көрсет

Толуол + CI2(hv) X

1. хлорлы бензил; SN

2. м-хлортолуол; SE

3. хлорлы бензил: SR

4. о-хлортолуол; SE

5. п-хлортолуол; SEКОН

254. Соңғы өнімді анықта: C6Н5CHBч-CН3спирт; Т0С

 1. бензол

 2. толуол

 3. кумол

 4. стирол

 5. нафталин

Т0С

255. Соңғы өнімді анықта: C6H6+3H2 кат 1. циклогексан

 2. гексан

 3. бензол

 4. циклопентан

 5. циклогексан

[C]

256. Соңғы өнімді анықта: 3CH ≡ CH

Т0С


 1. толуол

 2. гексан

 3. нафталин

 4. бензол

 5. кумол


257. Соңғы өнімді анықта: Бензальдегид + СI2(АIСI3) 1. мета-хлорбензальдегид

 2. орто-хлорбензальдегид

 3. пара-хлорбензальдегид

 4. хлорбензол

 5. бензой қышқылы


258. Соңғы өнімді анықта: C6Н5SO3Nа+Nа CN 1. анилин

 2. бензальдегид

 3. бензой қышқылы

 4. бензонитрил

 5. бензол

259. Соңғы өнімді анықта: [C6Н5N2]+СIˉ+ HОH 1. бензол

 2. хлорбензол

 3. нитробензол

 4. фенол

 5. анилин

СI2

260. Соңғы өнімді анықта: C6Н6+СН3СI(АIСI3) …. 1. C6Н5СI

 2. п-хлортолуол

 3. С6Н5СН2СІ

 4. м-хлортолуол

 5. о-хлортолуол


X
CH3Bч KMnO4

261. Соңғы өнімді анықта: C6Н5Bч + ....

Na H2SO4
 1. бензой қышқылы

 2. бензальдегид

 3. бензол

 4. ацетофенол

 5. толуол


X
CH3ONa

262. Соңғы өнімді анықта: C6H5СІ + HNO3 H2SO4 …..

T0C


 1. нитробензол

 2. п-хлорнитробензол

 3. п-метоксинитробензол

 4. м-метоксинитробензол

 5. толуол


X

263. Соңғы өнімді анықта: C6Н5NH2 + 3Вr2 1. о-броманилин

 2. п-броманилин

 3. м-броманилин

 4. 2,4,6-триброманилин

 5. 2,4-диброманилин

[O]

264. Соңғы өнімді анықта: C6H5СH - CH3


OH

 1. бензальдегид

 2. бензой қышқылы

 3. ацетофенон

 4. фенол

 5. кумол


265. Соңғы өнімді анықта: C6H5 + CH3COCI (AlCl3) 1. ацетофеном

 2. толуол

 3. кумол

 4. анилин

 5. фенол


266. Соңғы өнімді анықта: [Х] C6H5COONa + NaOH 1. толуол

 2. бензой қышқылы

 3. бензальдегид

 4. бензол

 5. фенол


X
[O]

267. Соңғы өнімді анықта: [Х] C6H5СH3 ….. 1. C6H5Сl

 2. C6H5СOCl

 3. C6H5СOOH

 4. C6H5СHO

 5. C6H5OH

H+


X

268. Соңғы өнімді анықта: CH3COOH+CH3OH 1. CH3СOCН3

 2. CH3ОCН3

 3. CH3 – CН3

 4. CH3СOОCН3

 5. CH3СНО

269. Бірінші бағыттауыштарды анықта. 1. – ОН; ССІ3

 2. – ОН; СН3

 3. – NO2; СН3

 4. – SО3Н; OH

 5. – ОCH3; СНO

270. Екінші бағыттауыштарды анықта

1. – CH3; NH3

2. – CООH; NH2

3. – ОH; NH2

4. – CООH; NH3

5. – CHО; Вr
271. Электрондонорлы орынбасарларды анықта


 1. –Вr; -ОCH3

 2. –Вr; -CООH

 3. -NH2; -е

 4. –CО; -SO3H

 5. -SO3H; -СВr3

272. Электронакценторлы орынбасарларды анықта 1. - SO3H; -ОH

 2. - SO3H; -CH3

 3. -NH2; CООH

 4. - SO3H; -CООH

 5. -ОCH3; CHО

273. Электрондонорлы орынбасарларды анықта

1. -SO3H; NО2

2. -ОH; CHО

3. -ОH; CООH

4. -ОCH3; -SO3H

5. –ОH; ОCH3
2
X
74. Соңғы өнімді анықта


X
[O] HNO3

С6Н6+СН3СІ(АІСІ3) ....... ......

H2SO4 1. О – нитробензой қышқылы

 2. М – нитробензой қышқылы

 3. п – нитробензой қышқылы

 4. бензой қышқылы

 5. нитробензол


X

275. Соңғы өнімді анықта.


X
[H]

С6Н5NO2 + СІ2(АІСІ3) .......
 1. п-хлоранилин

 2. о-хлоранилин

 3. анилин

 4. м-хлоранилин

 5. хлорбензол


X

X
3СI2

276. Соңғы өнімді анықта С6Н6+СН3СI(АICI3) ….

НV

1. м-хлортолуол2. С6Н5СН3

3. п-хлортолуол

4. С6Н5ССI3

5. о-хлортолуолX
НN03 [H] Н2SO4

277. Соңғы өнімді анықта С6Н6 .... …..

Н2SO4 T0C


 1. бензалсульфо қышқылы

 2. бензальдегид

 3. бензой қышқылы

 4. Сульфанил қышқылы

 5. фенол

2
XX
78.
Соңғы өнімді анықта С6Н5NH2+СН3СОСI


 1. анилин

 2. ацетофенол

 3. бензальдегид

 4. ацетанилид

 5. бензой қышқылы


X
О0C

2
X


79. Соңғы өнімді анықта С6Н5NH2+NаNО2+НСI
1. С6N5СОNH2

2. C6N5-NНОН

3. С6N5-NО2

4. С6N5СN

5. [C6N5N+2]CI-
280. Диазоттау реакцияларының авторы


 1. Хюккель

 2. П.Грисс

 3. Кекуле

 4. Зинин

 5. Байер

281. Геометриялық изомерия түзе алатын қосылыс 1. бутен-1

 2. бутан

 3. бутен-2

 4. бутин-1

 5. бутин-2

282. Бензолдың құрылысын анықтаған ғалым 1. Вюрц

 2. Зинин

 3. Марковников

 4. Бутлеров

 5. Кекуле


283. Соңғы өнімді анықта циклопропан + HBч
 1. 2-бромпропан

 2. пропан

 3. 1,2-дибромпропан

 4. 1-бромпропан

 5. бромциклопропан


X

X

284. Соңғы өнімді анықта циклогексан + СI2 1. 1-бромгексан

 2. 2-бромгексан

 3. гексан

 4. бромциклогексан

 5. 3-бромгексан

285. Кернеу теориясының авторы 1. Н.Зинин

 2. А.Кекуле

 3. А.Байер

 4. Э.Хюккель

 5. Вюрц


X
электролиз

286. Реакцияның авторы, соңғы өнім СН3СН2СООNа 1. Кекуле, этан

 2. Кольбе, бутан

 3. Вюрц, метан

 4. Байер, этан

 5. Хюккель, пропан


X

X

287. Соңғы өнімді анықта С6Н53Н+НОН
 1. толуол

 2. кумол

 3. пиридин

 4. бензол

 5. пиррол

288. Ароматты қасиет көрсететін қосылысты анықта 1. циклопентан; толуол

 2. анилин; циклобутадиен

 3. ксилол; циклогексен

 4. пиррол; анилин

 5. бензальдегид; циклопропан


X

289. Соңғы өнімді анықта:


X
КСN НОН

С6Н52+NaNО2+НСI .... …


 1. С6Н5СНО

 2. С6Н5СООН

 3. С6Н5СН2ОН

 4. С6Н5ОН

 5. С6Н5СН22

290. НСІ мен әрекеттессе пропан, ал Вюрц синтезімен әсер етсе гексан түзетін қосылысты анықта. 1. СН3СНСІСН3

 2. СН3СІ

 3. СН3СН2СН2СІ

 4. СН3СН2СІ

 5. СН3 – СН3

291. М.Коновалов синтезімен (НNО3 + НОН) әсер етсе тек біріншілік нитроқосылыс түзетін алканның (С5Н12) изомерін анықта. 1. пентан

 2. 2 – метилбутан

 3. 2,2 - диметилпропан

 4. диметилэтилметан

 5. метилпропилметан

292. Соңғы өнімді анықта.

изопрен + 2Н2


 1. пентан

 2. бутан

 3. 2,2 – диметилбутан

 4. диметилэтилметан

 5. пропан

293. Тек префикс ретінде қолданылатын характерлі топтар. 1. – Вч; – СНО

 2. – ОR; – NН2

 3. – NО2; – OR

 4. – ОH; – NO2

 5. – СНО; СООН

294. Суффикс бола алмайтын характерлі топтар. 1. – ОR; – Вч

 2. – ОH; – ОR

 3. –SН; – NН2

 4. – СНО; СООН

 5. – ОСН3; – SO3Н

295. Характерлі топтарды үлкендігіне сәйкес қатарға орналастыр:

1. – SO3Н; 2 – СОOН; 3 – СНО; 4 – OН


  1. 1 > 2 > 3 > 4

  2. 3 > 4 > 2 > 1

  3. 4 > 2 > 3 > 1

  4. 2 > 1 > 3 > 4

  5. 3 > 2 > 4 > 1

296. Ең кіші характерлі топты анықта.

 1. – СНО

 2. – ОН

 3. – СООН

 4. – SО3H;

 5. – СN

297. Суффикстің анықтамасы. 1. ең кіші характерлі топ

 2. префикс

 3. ең кіші характерлі топ

 4. ең үлкен характерлі топ

 5. ең кіші орынбасар

298. Систематикалық номенклатураны құрастыру ережесі. 1. негізгі түбір + суффикс + префикс

 2. префикс + негізгі түбір + суффикс

 3. суффикс + негізгі түбір + префикс

 4. суффикс + префикс

 5. түбір + префикс

299. Сәйкестігін анықта.

суффикс префикс

а > С ═ О 1 – ол 3 – оксо

в – ОН 2 – ОН 4 – гидрокси
Жауабы:


 1. а 1,3; в 2,4

 2. а 4,3; в 1,2

 3. а 3,2; в 4,1

 4. а 1,4; в 2,3

 5. а 1,2; в 3,4

300. Сәйкестігін анықта.

суффикс

а – СНО 1– аль

в – SН 2– тиол

3 – оксо


Жауабы:

 1. а1; в3

 2. а1; в2

 3. а3; в2

 4. а2; в1

 5. а3; в1

301. Префикстің анықтамасы. 1. ең басты көміртегі тізбегі

 2. алфавиттік ретпен ең үлкен характерлі топтан басқа характерлі топтар.

 3. ең кіші характерлі топ

 4. ең үлкен характерлі топ

 5. алкил топтары

302. Сәйкестігін анықта:

префикс Жауабы:

а – SО3Н 1. амино 1. а2, в3, с1

в – SН 2. сульфо 2. а1, в2, с3

с – NН2 3. меркапто 3. а4, в3, с2

4. тиол 4. а3,в1, с4

5. а2, в3, с4

303. Үлкендігінің өсуіне сәйкес қатарға орналастыр:

1 – NН2 2 – СНО 3 – SН
 1. 1 > 2 > 3

 2. 3 > 2 > 1

 3. 1 > 2 > 3

 4. 2 > 3 > 1

 5. 3 > 1 > 2

СН3

304. Дұрыс атауын анықта: СН2 – СН – СН2 – СН2 – СНО


ОН

 1. 1 – гидрокси – 2 – метилпентанол – 5

 2. 1 – гидрокси – 2 – метилпентаналь

 3. 5 – гидрокси – 4 – метилпентанон

 4. 5 – гидрокси – 4 – метилпентаналь

 5. 5 – окси – 1 - метилпентанальО СН3

305. Дұрыс атауын анықта: СН3 – С – СН – СН2 – СООН 1. 2 – оксо – 4 – метилпентанон

 2. 2 – метил – 4 – этилпентаналь

 3. 3 – метил – 4 – оксопентан қышқылы

 4. 2 – метил – 4 – оксопентанол

 5. 3 – метил – 3 - оксопентаналь


СН3

306. Дұрыс атауын анықта: СН2 – СН – СН – СН2 – ОСН3


СІ NO2

 1. – 1 – хлор – 2 – метил – 3 – нитро – 4 – метоксибутан

 2. – 1 – метокси – 2 – нитро– 3 – метил – 4 – хлор – бутан

 3. – 3 – нитро – 2 – метил – 1 – хлор – 4 – этоксибутан

 4. 4 – метокси – 1 – хлор – 2 – метил – 3 – нитробутан

 5. 1 – хлор – 2 – метил – 3 - нитропентанол

307. Дұрыс атауын анықта: СН3 – СН– С – СН2 – СООН


ОН О

 1. 2 – гидрокси – 3 – оксопентан қышқылы

 2. 3 – оксо – 4 – гидроксипентаналь

 3. 4 – гидрокси – 3 – оксопентан қышқылы

 4. 4 – окси – 3 – оксопентанол

 5. 4 – карбокси – 4 – оксипентанон – 3


СН3

308. Дұрыс атауын анықта: СН3 – СН – СН – СН – СН2Вч


ОН NO2

 1. 1 – бром – 2 – нитро – 3 – метилпентанол – 4

 2. 5 – бром – 4 – нитро – 3 – метил – пентанол – 2

 3. 5 – бром – 3 – метил – 4 нитропентаналь

 4. 1 – бром – 2 – нитро – 3 – метилпентанон – 4

 5. 5 – бром – 4 – нитро – 2 – метилпентанол – 2


СН3

309. Дұрыс атауын анықта: СН3 – СН – СН – СН2 – ОСН3


Вч

 1. 4 – метокси – 2 – бром – 3 – метилбутан

 2. 3 – метил – 4 – метокси – 2 – бромбутан

 3. 4 – метокси – 2 – бром – 3 – метилбутанол

 4. 2 – бром – 3 – метил – 4 – метоксибутан

 5. 2 – бром – 3 – метилбутанол – 1


310. Дұрыс атауын анықта: ═ СН3 – СН – СН – СН2 – СН2SO3H


СН3

 1. 4 – тиол – 3 – метилпентан қышқылы

 2. 3 – метил – 4 – тиолпентансульфо қышқылы

 3. 4 – меркапто – 3 – метилпентансульфо қышқылы

 4. 4 – сульфо – 3 – метилпентантиол

 5. 1 – сульфо – 3 – метилпентантиол


Вч

311. Дұрыс атауын анықта:

ОН


 1. 1 – гидрокси – 2 – бромциклобутанол

 2. 2 – бромциклогексанол

 3. 2 – бромциклобутаналь

 4. бутанол

 5. 2 – бромциклобутанол

312. Дұрыс атауын анықта: СН3 – СН – СН2


СН3

 1. бутан

 2. бутил

 3. үшін.бутил

 4. екін.бутил

 5. изобутил

313. Дұрыс атауын анықта: СН3 – С – СН3


СН3

 1. изобутил

 2. екін.бутил

 3. бутил

 4. үшін. бутил

 5. пропил

314. Пропаннан қанша алкил топтары алуға болады: 1. 3

 2. 1

 3. 0

 4. 4

 5. 2

315. Бутаннан алынған алкил топтары:

а СН3 – СН2 – СН2 – СН2

б СН3 – С – СН3
СН3

с СН3СН2

д СН3СН2СН2


 1. а; с

 2. а; в

 3. а; д

 4. д; с

 5. д; в

316. Изопропилді анықта:


 1. СН3 СН – СН2

 2. СН3СН2
 1. СН3СН2 – СН – СН3

 2. – СН2 – СН2 – СН3

 3. СН3

317. Карбоксил тобын көрсет: 1. – OCH3

 2. – CHO

 3. – COOH

 4. > C ═ O

 5. – SO3H

318. Тиоспирттер мен жай эфирлердің функционалды топтарын көрсет. 1. – SO3Н ; – СООН

 2. – СНО; СООН

 3. –SН; – ОН

 4. – ОR; – SН

 5. – ОR; – ОН

319. Изомерлерді анықта: 1. СН3СН2СН3

 2. СН3 – СН2 – СН2 – СН3

 3. СН3 – СН – СН3

СН3 1. СН3 – СН3

Жауабы:


 1. 1,3

 2. 2,3

 3. 1,4

 4. 2,4

 5. 1,2

320. Көмірсутектер құрамына кіретін элементтердің атомдарын көрсет:

1. С; 2. О; 3. N. 4 Н.


 1. 1,4

 2. 2,3

 3. 1,3

 4. 3,4

 5. 4,2

321. Рационалды номенклатура бойынша ата: Н3С – СН – СН2 – СН3
СН3

 1. метилизопропилметан

 2. диметилэтилметан

 3. метилпропилметан

 4. триметилметан

 5. тетраметилметан

СН3


322. Рационалдық номенкалатура бойынша ата: Н3С – С – СН2СН3


СН2
СН3

 1. диметилтриэтилметан

 2. диэтилдиметилметан

 3. диметилдиэтилметан

 4. триметилэтилметан

 5. диметилбутилметан

323. Систематикалық номенклатура бойынша ата:СН3 – СН – СН2 – СН – СН3
СН3 СН2
СН3

 1. 2 - изобутилбутан

 2. 2 – этил – 4 – метилпентан

 3. 2,4 – диметил – 4 этилбутан

 4. 2 – метил – 4этилпентан

 5. 2,4 – диметилгексан


Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет