Београд, Царице Милице 2 Огранак „Дринско Лимске хидроелектранеДата17.04.2016
өлшемі41.45 Kb.


ЈавноНаручилац

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2

Огранак „Дринско – Лимске хидроелектране“ Бајина Башта

Улица: Трг Душана Јерковића број 1Адреса

ХЕ „Електроморава“ Господар Јованова 24

Место

32000 Чачак

На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. Републике Србије број 124/2012) и одлуке директора о покретању поступка јавне набавке, број ЈНМВ ПД EM – 27-4/2015, наручилац ЈП ЕПС Београд, Огранак „Дринско - Лимске ХЕ“ Бајина Башта, ХЕ „Електроморава“ ЧачакО б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ ПД EM – 27-4/2015

Назив наручиоца: ЈП ЕПС Београд, Огранак „Дринско – Лимске хидроелектране“ Бајина Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак

Адреса наручиоца: Господар Јованова 24, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца: www.eps.rs

Предмет јавне набавке: Набавка репроматеријала обојене металургије за потребе ПД ДЛХЕ


Врста поступка јавне набавке: јавне набавке мале вредности
Врста предмета јавне набавке: добра

Опис јавне набавке мале вредности:

Поступак се односи на набавку разног потрошног материјала ради поправке, санације и редовног одржавања инсталација и опреме у погонима електрана.

Детаљан опис наведених добара дат је у спецификацији и техничким карактеристикама, који је саставни део конкурсне документације.
Назив и ознака из општег речника набавки:


  • Ознака: Легуре

  • Шифра: 14620000

Критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци мале вредности је: најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара.Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на порталу Управе за јавне набавке, а иста се може преузети и лично на адреси: ЈП ЕПС Београд, Огранак „Дринско – Лимске ХЕ“ Бајина Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак, улица Господар Јованова 24, 32000 Чачак.

Понуде се достављају на адресу: ЈП ЕПС Београд, огранак „Дринско – Лимске ХЕ“ Бајина Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак, Улица Господар Јованова 24, 32000 Чачак, у затвореној и неоштећеној коверти са назнаком: Не отварати - Понуда за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ ПД EM – 27-4/2015 - Набавка репроматеријала обојене металургије за потребе ПД ДЛХЕ а на полеђини навести назив понуђача, адресу, број телефона и контакт особу понуђача.
Рок за подношење понуде је 11.02.2016. године до 09,00 часова.

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати дана 11.02.2016. године у 09,15 часова, у просторијама наручиоца – ЈП ЕПС Београд, Огранак „Дринско – Лимске ХЕ“ Бајина Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак, Улица Господар Јованова 24, канцеларија број 4. Овлашћени представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати комисији за јавну набавку мале вредности пре почетка отварања понуда и само они могу активно учествовати у поступку отварања понуда, тако што могу давати евентуалне примедбе на поступак отварања понуда, потписати и преузети записник о отварања понуда.

Овлашћени представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда имају право да приликом отварања понуда изврше увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда.Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења.

Уколико нису испуњени услови за доделу уговора наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности и исту доставити свим понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења.

Контакт особе:


  • За техничка питања: Јованић Раде, телефон: 032 221 735

e-mail: rade.jovanic@eps.rs

  • За правна питања: Вранеш Бобо, телефон: 032 226 198

e-mail: bobo.vranes@eps.rs
Комисија за јавну набавку број: ЈНМВ ПД EM – 27-4/2015
......................................................................

Јautoshape 3П Електропривреда Србије Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта

Набавка репроматеријала обојене металургије за потребе ПД ДЛХЕ - ЈНМВ ПД EM – 27-4/2015Страна од


Каталог: uploads
uploads -> Қазақстан республикасы төтенше жағдайлар министрлігі көкшетау техникалық институты
uploads -> Қазақ тіліндегі ресми іс-қағаздары Басқару, ұйымдастыру, өкім шығару қызметіне қатысты құжаттар
uploads -> А. С. Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі
uploads -> Ян Амос Коменскийдің педагогикалық қызметі мен теориясы. (1592-1670жж)
uploads -> Приложение к части а1
uploads -> Рабочий проект
uploads -> Кирилл Куренда: двухлетний вундеркинд Не иначе как вундеркиндом можно назвать Кирилла Куренда из крымского села Владиславовки. В свои два с половиной года он уже знает все буквы алфавита умеет считать и освоил азы компьютерной грамотности


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет