«биология» кафедрасы


Қолданылған әдебиеттер тізімібет11/11
Дата25.04.2016
өлшемі2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Қолданылған әдебиеттер тізімі.

Негізгілері
 1. Гусев М.В. , Минеев Л.А. Микробиология.- М.: Изд-во Москва ун-та, 1985.

 2. Cтейниер Р., Эдельберг Э., Ингрем Д. Микр микробов: в 3-х т . М. Мир 1979

 3. Колешко О.И. Микробиология.-Минск:Бышэйшая школа, 1977.

 4. Шлегель Г. Общая микробиология М: Мир 1987 567 стр

 5. Шигаева М.Х. Экология бактерий Учебное пособие А. Наука 2002 170 с.

 6. Березин В.Э. Основы вирусологии Учебное пособие . А. Наука 2002

 7. Заварзин Г.А. Колотилова Н.Н. Введание в природоведческую микробиологию Учебное пособие Книж дом Унив 2001 г. – 256 с.

 8. Мищустин Е.Н., Емцев В.Т. Микробиология. –М.: Колос, 1878.

 9. Дарқанбаев Т.Б., Шоқанов Н.Қ. Микробиология және вирусология негіздері. Алматы, “Қайнар”, 1982.

 10. Пименова М.Н. Гречушкина И.Н. Азова Л.Г. Руководства к практическим занятием по микробиологии – М.МГУ 1983 302 стр.

 11. Құлдыбаев М. Ауыл щаруашылық микробиологиясы. Алматы, “Білім”,1994.

 12. Генкель П.А. Микробиология с оснсвами вирусологии. Учеб. Пособие для студентов биол. фак. пед. Ин-тов. М., “Просвищение”,1974.271с.

Қосымша

 1. Бродо П. Плазмиды . М. – Наука 1989 , 688 с.

 2. Букринская А.Г. Вирусология М. Наука 1986 326 с.

 3. Готтшалк Г.А. Метобализм бактерий М. Мир 1982 г. 310 с.

 4. Елинов Н.П. Химимческая микробиология М. Выш школа 1989 г. 448 с.

 5. Елинов Н.П. Основы биотехнологии – СПб Наука 1995 600с

 6. Калакуцкий Л.В. Агре Н.С. Развитие актиномицетов – М. МГУ 1983 177с

 7. Кондратьева Е.Н. Хемолитотрофы и метилотрофы М. МГУ 1983 г.

 8. Перт С.Дж Основы культивирование микроорганизмов и клеток М.Мир 1978 г.

 9. Шигаева М.Х. Цзю В.Л. Систематика бактерий – А. КазНУ 140 стр.

 10. Блохина И.Н., Леванова Г.Ф. Генсистематика бактерии.-М.: Наука, 1976.

 11. Громов Б.В. Строение бактерий.-Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та,1985.

 12. Заварзин Г.А. Водородные бактерий и карбоксидобактерия.-М.: Наука,1978.

 13. Жизнь микробов а экстрмальных условиях.-М.: Мир, 1981.

 14. Квасников И.Е., Нестренко О.А. Молочнокислые бактерии и пути их использования.-М.: Наука, 1975.


Бақылау сұрақтары.

 1. Микробиология пәнінің мақсаты, мазмұны, қалыптасуы.

 2. Микроорганизмдердің табиғатта таралуы.

 3. Ғалымдардың еңбектері.

 4. Микроорганизмдерге микробиологиялық сипаттама.

 5. Микроорганизмдер морфологиясы.

 6. Микроорганизмдерді зерттеу.

 7. Микроорганизмдер систематикасы.

 8. Вирустар, бактериофагтар, қарапайымдар, саңырауқұлақтар.

 9. Бактериялар құрылысы.

10.Клетка, қабығы, митоходрия, кірпікше, ядро, қоректік зат

қоры, цитоплазма, рибосома, нуклеоид, капсула.

11.Микроорганизмдердің көбеюі.

12.Бактерия клеткасының өсуі.

13.Клетканың теңдей қосарланып бөлінуі.

14.Көбею фазалары

15.Микроорганизмдер классификациясы.

16.Прокариоттар классификациясын құру принциптері.

17.Бактерияларды классификациялауда қолданатын негізгі белгілердің топтары: морфологиялық, физиологиялық, биохимялық т.б.

18.Микроорганизмдердің физиологиясы мен биохимиясы.

19.Микроорганизмдердің химиялық құрамы.

20.Көміртегі, оттегі, азот, сутегі және құрғақ заттардың мөлшері.

21.Прокариот организмдердің клеткасындағы компоненттердің мөлшері.

22.Микроорганизмдердің қоректенуі және тыныс алуы.

23.Прокариоттардың қоректену типтері: фотолитоавтотроптар.

24.Бактериалды фотосинтез.

25.Автотроптар және гетеротроптар.

26.Аэропты және анаэропты микроорганизмдер.

27.Микроорганизмдердің ферменттері.

28.Прокариоттар катабализмі.

29.Жай және күрделі ферменттер.

30.Амилаза, дегидрогеназа т.б. ферменттер.

31.Микроорганизмдер генетикасы.

32.Прокариоттардың фенотиптік және генотиптік өзгергіштігі.

33.Мутациялар.

34.Трансформация, трансдукция, конюгация.

35.Микроорганизмдер және сыртқы орта жағдайлары.

36.Микроорганизмдердің қоршаған ортаға таралып орналасуға қабілеттілігі.

37.Температураға әсері.

38.Психрофилдер,.

39.Мезофилдер.

40.Термофилдер..

41.Микроорганизмдерге химиялық, биологиялық факторлардың әсері.

42.Ортаның қышқылдық және сілтілік дәрежесі.

43.Оттегі мен Сутегі иондары.

44.Көмір қышқыл газының әсері.

45.Синергизм.

46.Тағамды сақтау мен косервілеуде микроптар тіршілігін сыртқы орта факторларымен реттеу.

47.Биоза принципі.

48.Анабиоза принципі. 1. Ценабиоза принципі.

 2. Абиоза принципі.

 3. Микроорганизмдердің азотсыз оргникалық заттарды өзгеріске ұшыратуы.

 4. Ашу процесі.

 5. Спирттік ашу процесі.

 6. Пентозафасфат жолы.

 7. Сүт қышқылды ашу процесі.

 8. Май қышқылды ашу процесі.

 9. Пропион қышқылды ашу процесі

 10. Микроорганизмдердің көміртегі қосылыстарын тотықтыруы.

 11. Көмір сутегінің тотығуы.

 12. Этил спиртінің сірке қышқылына тотығуы.

 13. Көмірсулардың лимон қышқылына тотығуы.

 14. Клетчатканың тотығуы.

 15. Патоген микроорганизмдер және олармен күресу жолдары.

 16. Сібір жарасы.

 17. Бөртпе оба.

 18. Микротосиндер.

 19. Холера , дифтерия, тұмау, аусыл, қтыру аурулары.

 20. Жұқпалы аурулардан сақтандыру мен емдеу.

 21. Иммунитет жөнінде ілім.

 22. Ауруларға қарсы организмдердің иммунитеті.

 23. И.И. Мечниковтың иммунитет бойынша жұмысы.

 24. Антибиотиктер.

 25. Микроорганизмдердің әсерінен азотты заттардың өзгеріске ұшырауы.

 26. Белокты заттардың ыдырауы.

 27. Мочевинаның ыдырауы.

 28. Гумустың ыдырауы.

 29. Нитрлендіру процесі.

 30. Денитрлендіру процесі.

 31. Микроорганизмдердің молекула күиіндегі азотты сіңіру түинек бактериялары.

 32. Микроорганизмдермен күкірт, фосфор және темір қосылыстарының өзгеріске ұшырауы. Фосфор қосылыстарының өзгерістері.

 33. Күкірт қосылыстарының өзгерістері.

 34. Темір қосылыстарының өзгерістері.

 35. Микроорганизмдерді мал азығын даярлауға қолдану.

 36. Оңай сүрленетін өсімдіктер.

 37. Қиын сүрленетін өсімдіктер.

 38. Жеке сүрленбейтін өсімдіктер.

 39. Мал азығындық белок пен амин қышқылдарын микроптар көмегімен өндіру.

 40. Антибиотиктерді мал азықтандыруға қолдану.

 41. Витамицин.

 42. Комарин.

 43. Кормогризин.

 44. Топырақ микробиологиясы.

 45. Топырақ түзілу процесі және топырақта микроорганизмдер қауымының қалыптасуы.

 46. Топырақтағы микробиологиялық процестер.

 47. Топырақтың негізгі қасиеттері.

 48. Тыңайтқыштар мен ылғалдың топырақтағы микробиологиялық процестерге әсері.

 49. Пестицидтердің топырақ микроорганизмдеріне әсері.

 50. Көң және қорадағ микробиологиялық процестер.

 51. Топырақ микроорганизмдері және өсімдік.

100. Топырақ микроорганизмдерінің өсімдіктерге әсері.

100. Өсімдік тамырындағы микроорганизмдер.

101. Ауа және су микробиологиясы.


 1. Микроорганизмдердің ауада тарлуы.

 2. Микроорганизмдердің суда таралуы.

 3. Полисопрбты, мезасопробты және олигосопробты

орталарға түсінік беру.

 1. Бактериялы тыңайтқыштарды ауыл шаруашылығында

пайдалану.

 1. Нитрогин.

 2. Азотобактерин.

 3. Фосфоргин.

 4. Микроорганизмдердің өзара қарым-қатнастары.

 5. Симбиоздық қарым – қатнас.

 6. Метабиоздық қарым – қатнас.

 7. Паразитизм.

 8. Антибиотиктерді ауыл шаруашылығында қолдану.

 9. Табиғатта бактериялар бөлетін антибиотиктер.

 10. Өсімдіктер антибиотиктері.

 11. Жануарлар антибитиктері.

 12. Вирустардың шығу тегі және өзгешілігі.

 13. Вирустардың ұйымдасу құрылымы.

 14. Капсидтер.

 15. Нуклеин қышқылы.

 16. Сыртқы қабықша.

 17. Клеткаға вирустың енуі.

 18. Вирустар репродукциясының циклы.

 19. Иесінің клеткасы бетінде вирустың хемосорбциялануы.

 20. Вирустың клеткадан шығуы.

 21. Вирустарды қолдан өсіру.

 22. Вирустың морфогезі.

 23. Вирус компоненттерінің циклы.

 24. Вирустық аурулардан сақтандыру және емдеу.

 25. Бактарияларды құртатын вирустар.

 26. Вирустармен күресудің химиялық тәсілі.Студенттердің академиялық білімін реитингтік бағалау жүйесі.

Білім беру ісіндегі басты приоритет студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу.Оқу үрдісінде басымдылық рол оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек.Оқытудың негзгі мақсаты өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент басқа студентпен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау жүйесі Sillabus (оқыту бағдарламасына) міндетті элемент болып кіреді.

Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін береміз.
Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары

Бағалаудың % – тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4,0

100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы


В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық
С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,0

50-54

Ғ

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

Пәннен Ғ- деген баға алған студент деканат белгілеген мерзімде оны

қайта тапсыру керек.

Бұл градация GРА – ді (студенттің жалпы академиялық білімін орташабағалау) айқындауы қажет.

Каталог: CDO -> Sillabus -> Bio
Bio -> Пәнінен Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «биология» кафедрасы
Bio -> Лекция 30 сағат Практикалық (семинар) сабақтар 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат СӨЖ 45 сағат
Bio -> I.«Омыртқасыздар зоологиясы» пәні бойынша
Bio -> Оқу-әдістемелік кешен
Bio -> Лекциялар конспектісі Құрастырған б.ғ. к доцент С. Е. Келдібеков Жетісай-2006ж. Кіріспе Курстың мақсаты
Bio -> «Жаратылыстану» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «Тұрмыстық химия» пәні бойынша
Bio -> Сабақтың тақырыбы: Геоботаникалық негізгі ғылыми мектептер. Жоспары: Фитоценоз. Биоценоз Биогеоценоз
Bio -> «Химия-биология» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет