Бір негіз әдісімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы Хаттама Қостанай облысы әкімдігі мәдениет Басқармасының «Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы»Дата28.04.2016
өлшемі53.85 Kb.
Бір негіз әдісімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы

Хаттама

Қостанай облысы әкімдігі мәдениет Басқармасының «Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы» ММ-нің Қостанай қаласы, Алтынсарин көшесі, 115-үйдегі ғимаратын ағымдағы жөндеу

(конкурс атауы)Қостанай қ. Алтынсарин к-сі, 115 20.10.2009 ж. 10-00

(мекенжайы) (Уақыты және күні)

1.Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы

Қостанай облысы әкімдігі мәдениет Басқармасының «Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы» ММ, 110000 Қостанай қаласы Алтынсарин көшесі 115

(атауы, мекенжайы)Қостанай облысы әкімдігі мәдениет Басқармасының «Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы» ММ-нің Қостанай қаласы, Алтынсарин көшесі, 115-үйдегі ғимаратын ағымдағы

жөндеу бойынша бір негізден әдісімен сатып алуды өткізді.

(сатып алынған тауарды, жұмысты, қызметті қысқаша сипаттау)  1. Сатып алуға бөлінген сома (сомасын көрсету): 5200000 (бес миллион екі жүз мың) теңге.

  2. Аталған әдісті қолдану негіздемесі 12.10.2009 ж. № 1-3-26 бұйрыққа сәйкес

(Тапсырыс берушінің бір негізден сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімін қосымша беру, бұйрық нөмірі, күні).

  1. «БлицЕвроҚұрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі төмендегідей берілген құжаттар негізінде біліктілік талаптарына сай келеді:

19.10.2009 ж. №92 Келісім хаты, ЖШС қызметінің заңдылығын дәлелдейтін нотариалды расталған көшірмелер: мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, статистикалық карточка, ҚР салық төлеушісінің куәлігі, қосылған құнға салық бойынша есепке алу куәлігі, қазақ және орыс тілдеріндегі Жарғы, құрылтай шарты, мемлекеттік лицензия қосымшасымен, біліктілігі туралы мәліметтер, шығыс №7334 14.10.2009 ж. «Цеснабанк» КФ АҚ қарызы жоқтығы туралы анықтама, М.А. Каракузиевтен А.Е. Нұркеноваға № 6355456 сенімхат көшірмесі; С.Б. Балкеновтан М.А. Каракузиеваға 05.01.2009 ж. № 05-10\01-09 бас сенімхат көшірмесі; қол қою үлгілерімен құжат, 14.10.2009 ж. міндетті зейнеткерлік жарна және әлеуметтік аударылған берешектер туралы, салық төлеу қарызының жоқтығы туралы қосымшасы бар №2418 анықтама, 2008 ж. арналған бухгалтерлік баланс, 01.10.2009 ж. балансындағы жабдыққа бухгалтерлік анықтама; ЖШС-тің кәсіби талапқа сәйкестігі туралы пікір (1 дана), міндеттеме-хат; ЖШС-тің міндетті жыл сайынғы аудиторлық тексеруге жатпайтыны жөніндегі хат, ілеспелі қызметті сипаттау, ұсынылатын жұмыс тізбесі - №2 қосымша, бағалау ұсынысы, сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттамасы (№1 қосымша), жұмыс кестесі, 2009 жылғы 19 қазандағы № Б-0184 төлем қағазы.

  1. Шарт жасалатын жабдықтаушының атауы, мекенжайы және шарт құны: «БлицЕвроСтрой» ЖШС 111100, Қостанай облысы, Затобол кенті, Леонид Беда к-сі, 11, шарт құны 5200000 (бес миллион екі жүз мың) теңге.

  2. Қорытынды ұсынылған сарапшыны тарту туралы ақпарат--------------------------------------------

  3. Бір негізден әдісімен сатып алу нәтижелері бойынша мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ШЕШТІ:

1) Жабдықтаушы «БлицЕвроСтрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен тауарларды сатып алу (жұмыстар, қызметтер). 111100, Қостанай облысы, Затобол кенті, Леонид Беда к-сі, 11.

Немесе бір негізден әдісімен мемлекеттік сатып алуды тану------------------

болмағандар (тиісті себептерін көрсету)-------------------

2) Тапсырыс беруші (тапсырыс берушілерге) Қостанай облысы әкімдігі мәдениет Басқармасының «Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы» ММ, Қостанай қаласы Алтынсарин көшесі, 115

(әрбір тапсырыс берушінің атауы және мекенжайын көрсету)


  1. 10. 2009 ж. дейінгі мерзімде «БлицЕвроСтрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестікпен шарт

жасасу.

(жабдықтаушының атауын көрсету)

  1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Қостанай облысы әкімдігі мәдениет Басқармасының «Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы» ММ-не осы хаттаманың мәтінін Тапсырыс берушінің веб-сайтына жіберу.

(мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысының атауын көрсету)

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілетті өкілінің қолы:

Бығысбаева Ү.М.

 

 Протокол об итогах государственных закупок способом из одного


источника

Текущий ремонт здания ГУ «Костанайский областной историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области в г. Костанай по ул.Алтынсарина, 115
(название конкурса)

г.Костанай ул. Алтынсарина, 115                   20.10.2009 г. 10-00
          (Место нахождение)                     (Время и дата)

1. Организатор государственных закупок


 ГУ «Костанайский областной историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области, 110000 г. Костанай, ул. Алтынсарина 115
       (название, адрес)
провел закупки способом из одного источника по текущему ремонту здания ГУ «Костанайский областной историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области  в г.Костанай по ул. Алтынсарина, 115

(кратко описать закупаемые товары, работы, услуги).

2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму): 5200000 (Пять миллионов двести тысяч) тенге.
  3. Обоснования применения данного способа   согласно приказа № 1-3-26 от 12.10.2009г.

(приложить решение Заказчика об осуществлении государственных закупок из одного источника, номер, дату приказа)

4.Товарищество с ограниченной ответственностью «БлицЕвроСтрой» соответствует квалификационным требованиям на основании следующих предоставленных документов:

Письмо-согласие № 92 от 19.10.2009г, нотариально заверенные копии, подтверждающие законность деятельности ТОО: свидетельство о государственной регистрации, статистическая карточка, свидетельство налогоплательщика РК, свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость, устав на казахском и русском языках, учредительный договор, государственная лицензия с приложением, сведения о квалификации, справка об отсутствии задолженности исх.№ 7334 от 14.10.2009 г. КФ АО «Цеснабанк», копия доверенности № 6355456 от Каракузиева М.А. Нуркеновой А.Е.; копия генеральной доверенности № 05-10/01-09 от 05.01.2009 г., от Балкенова С.Б. Каракузиевой М.А; документ с образцами подписей, справка № 2418 с приложением об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по состоянию на 14.10.2009г; бухгалтерский баланс за 2008 год, бухгалтерская справка на оборудование, находящееся на балансе на 01.10.2009 г; отзыв о соответствии ТОО профессиональным требованиям (1шт), письмо-обязательство; письмо о том, что ТОО не подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке, описание сопутствующих услуг, перечень предлагаемых работ–приложение № 2, ценовое предложение, техническая спецификации закупаемых работ (приложение №1), график производства работ, платежное поручение № Б-0184 от 19 октября 2009 г.

5. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого договора: ТОО «БлицЕвроСтрой» 111100, Костанайская область, п.Затобольск, ул. Леонида Беды, 11, цена договора 5200000 (Пять миллионов двести тысяч) тенге.
6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений.-------------------------
7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:
      1) закупить товары (работы, услуги) у поставщика товарищество с ограниченной ответственностью «БлицЕвроСтрой» 111100, Костанайская область, п.Затобольск, ул. Леонида Беды, 11

Или признать государственные закупки способом из одного источник___________________________


несостоявшимся (указать соответствующую причину)_________________________________________
      2) Заказчику (заказчикам) ГУ «Костанайский областной историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области  в г.Костанай по.ул.Алтынсарина, 115

(перечислить наименование и местонахождение каждого заказчика)

в срок до 27.10.2009 года заключить договор о государственных закупках с товариществом с ограниченной ответственностью «БлицЕвроСтрой»

(указать наименование поставщика).   

     3) Организатору государственных закупок  ГУ «Костанайский областной историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области направить текст настоящего протокола на веб-сайт Заказчика.

(указать наименование организатора государственных закупок)


 Подписи уполномоченного представителя организатора государственных закупок:

_____________________________________ Быгысбаева У.М. 


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет