Державний стандарт україни с Дсрбет1/2
Дата17.05.2020
өлшемі398.05 Kb.
түріДержавний стандарт
  1   2


іДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

сДсржавиа системяг

забезпечення єдності-аимірювань .

М’е-тр г.'5/f о -zZ-p

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


52

З

Основні положення ДСТУ 2709-94

Видання офіційне

ДЕРЖСТАН;ЇАРТ УКРАЇНИ КнТ

в

IДСТУ 2709-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

- Дсржаигаистема эдбеэпечення єдності римірюваиь-

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основні положення

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ Київ

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО Державшім науково-дослідним Івстятутом «Си­стема» Держстандарту України (ДНДІ «Система»), науково-виробші* чим об’єднанням «Київський інститут автоматики» Мінмадпірому ■ України (НВО КІА) і.

ВНЕСЕНО Управлінням державної метрологічшЯ служби Держ­стандарту України _

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО t ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 194 від 29 липня 1994 р. O’ . і'

 2. У цьому стандарті реалізовано норми Декрету кабінету Міністійв України «Про забезпечення єдності вимірювань» від 26. 04. 93 р. № 40-93

 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 4. РОЗРОБНИКИ: Б. Д. Колпак, к. т. ви; Ю. Р. Каладнський; О. М. Кричевець, к. т, н.; Г. А. Речков; Л. М. Шабаліна; - '

К. Д. ЛІтвінова; В. Я. Чубатенко

Видання офіційне Т ' (D Держстандарт України, 1994

' ' '■ ■ .■

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворенні, тиражований та розповсюджений без дозволу Держстандарту Україн

ис.

і 1

I 2


тр OAa z-i-p

ДЕРЖААНА-СИСТВМЛ ЗЛВСЗПВЧЕННЯ СДНОСТІ-ЙИМІРІОВЛНІ.

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Основні положення тр а А О

ГОСУДАТСТВСіИІЛЯ 0НСТ1ІИЛ ОВЕСПЬЧБЇІИЯ ВДИІІСТВА нзмі:рг:іін{р

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Основные положения

STATE system of ENSURING THE UNIFORMITY OF MEASUREMENT

COMPUTER-AIDED PROCESS CONTROL SYSTEMS. METROLOGICAL PROVISION General position

Чинний від 1995—07—01

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСК ТП) і встановлює основні положення метрологічного забезпечення на стадіях їх створення.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для підприємств, установ і організацій, що діють на території України, а також громадян- суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діїспьності.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

Найменування стадій створення за ІГОСТ 34.601.

2 Нормативні посилання

В цьому стандарті г посилання на такі стандарти:

ГОСТ 34. 601—50 Информационная технология. Комплекс стан­дартов на автоматизированные системы. Автоматизированные систе­мы. Стадии создания.ДСТУ 2681—94 ДСВ. Метрологія. Терміни та визначення.

ДСТУ 2226—93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення.

З Визначення

У цьому стандарті подано такі терміни та визначення:

 1. Метрологічне забезпечення АСК ТП — встановлення та за­стосування наукових та організаційних основ, технічних та програм­них засобів, правил, норм з метою забезпечення єдності та/ заданої точності вимірювань і заданої точності керувальних дій на техноло­гічний об’єкт керування, що здійснюються АСК ТП.

 2. Автоматизована система — за ДСТУ 2226.

 3. Автоматизована система керування технологічними процеса­ми — автоматизована система, яка призначена для вироблення та рса.іізації ксрувальної дії на технологічний об’єкт керування згідно з прийнятими критеріями керування.

 4. Ви.мірювальний канал АСК ТП — функціонально об’єднана частіша АСК ТП, призначена для автоматизованого створення ін­формативного сигналу про властивості технологічного об’єкта керу­вання, перетворення його в інформаційний сигнал вимірюваної фі­зичної величини та подання його у вигляді натурального числа і (чи) цифрового коду.

 5. Обчислювальний канал АСК ТП — функціонально об’єднана частина АСК ТП, що використовується для обчислень під час вико­нання функцій сумісних і сукупних вимірювань, а також визначення параметрів технологічного об’єкта керування.

 6. Канал керування АСК ТП — функціонально об’єднана частина АСК ТП, яка призначена для формування сигналу технологічної уставки, порівняння з ним інформаційного сигналу вимірюваної фі­зичної величини, вибору керувальних дій за результатами порівняння та .їх реалізації шляхом формування енергетичних сигналів.

 7. Вимірювальний компонент — функціонально об’єднана части­на вимірюва^тьного каналу, що здійснює одну чи декілька вимірю­вальних операцій.

 8. Обчислювальний компонент — сукупність програм (комплексів програм) на носіях даних та обчислювальних засобів, що входять до складу АСК ТП, які призначені для виконання обчислювальних операцій під час вимірювань.

 9. Метрологічна атестація вимірювального каналу — за ДСТУ 2681.

 10. Повірка вимірювального каналу — за ДСТУ 2681.

Метрологічна атестація обчислювального каналу (який вико­ристовується під час виконання сумісних та сукупних вимірювань

експериментальні чи експериментально-розрахункові достижения, що здійснюються органом метрологічної стужби і спрямовані па визна­чення метрологічних характеристик та видання свідоцтва з одержа­ними даними.

 1. Випробування обчислювального каналу (який використопу- ється для визначення параметрів технологічного об’єкта керування) — експериментальні чи експериментально-розрахункові досліджені;я, спрямовані на визначення характеристик похибки обчислювального каналу і видання відповідного документа з одержаними .тганіми.

 2. Повірка обчислювального каналу — за ДСТУ 2681.

 3. Періодичний контроль обчислювального каналу — експери­ментальні чи експериментально-розрахункові дослідження, спрямовані на встановлення відповідності значень характеристик похибки обчис­лювального каналу встановленим нормам.

 4. Випробування каналу керування АСК ТП — скспеї'.имснгальні чи експериментально-розрахункові дослідження, спрямовані на виз­начення характеристик похибки керувальної дії і видання відповідного документа з одержаними даними.

 5. Періодичний контроль каналу керування АСК ТП — експе­риментальні чи експериментально-розрахункові дослідження, спрямо­вані на встановлення відповідності значень характеристик похибки керувальної дії встановленим нормам.

 6. Метрологічна атестація вимірювального компонента — екс­периментальні чи експериментально-розрахункові дослідження, що здійснюються органом метрааогічної служби і спрямовані на визна­чення значень метрологічних характеристик вимірювальних компо­нентів і видання свідоцтва.

 7. Випробування вимірювального компоненту — експеримен­тальні чи експериментально-розрахункові дослідження, спрямовані на визначення відповідності значень метрологічних характеристик вста­новленим нормам.

 8. Метрологічна атестація обчислювального компонента — об­числювальний експеримент, що здійснюється органом метрологічної служби і спрямований на визначення значень метрологічних харак­теристик обчислювального компонента і видання свідоцтва.

 9. Метрологічне супроводження обчислювального компонента — аналіз модифікацій обчислювального компонента на стадії супровод­ження АСК ТП, спрямований на визначення та оцінювання метро­логічних характеристик, встановлення їхньої відповідності нор­мованим значенням і видання відповідного документу з одержаними даними.

Сигнал керувальної дії — енергетичний сигнал, що форму­ється на виході каналу керування з метою змінення параметрів тех­нологічного об’єкту керування чи їх підтримання на заданому рівні

 1. .Похибка керувальної дії — різниця між номінальним та дійсним значеннями параметра сигналу керувальної дії.

4 Загальні положення

 1. Об’єктами метрологічного забезпечення АСК ТП є вимірю­вальні, обчислювальні канали і канали керування.

 2. Основними завданнями метрологічного забезпечення АСК ТП є:

 • перевірка відповідності вимірювальних каналів і (за необхід­ності) їх вимірювальних компонентів повірним схемам;

 • встановлення єдиних вимог щодо номенклатури, нормування і подання метрологічних характеристик вимірювальних каналів, об­числювальних каналів, що використовуються під час вимірювань, вимірювальних і обчислювальних компонентів і характеристик похи­бок керувальної дії;

 • вибір методів визначення і контролю метрологічних характе­ристик вимірювальних і обчислювальних каналів, вимірювальних і обчислювальних компонентів і характеристик похибок керувальної дії;

 • визначення та контроль метрологічних характеристик вимірю­вальних і обчислювальних каналів, вимірювальних та обчислювальних компонентів, а також характеристик похибок керувальної дії;

 • встановлення вимог щодо метрологічного нагляду за АСК ТП і порядку його здійснення.

 1. Метрологічне .забезпечення вимірювальних, обчислювальних каналів і каналів керування, а також обчислювальних компонентів здійснюється згідно з вимогами цього стандарту.

 2. Відповідальність за роботи з метрологічного забезпечення АСК ТП на стадіях за 5.1—5.6 даного стандарту, покладається на орга­нізацію — розробника системи, за 5.7—5.8 — на організацію-замов- инка або організацію-споживача.

 3. Вихідні дані для формування в технічному завданні на роз­роблення АСК ТП вимог щодо метрологічного забезпечення подає організація-замовник.

 4. Державному метрологічному нагляду підлягають вимірювальні каїьгли та обчислювальні канали АСК ТП, що використовуються під час вимірювань, в галузях:

 • обліку матеріальних ресурсів (електричної та теплової енергії, газу, нафтопродуктів тощо);

 • охорони здоров’я;

 • виробництва та контролю продуктів харчування, здійснення заходів щодо захисту навколишнього середовища;

 • охорони праці та техніки безпеки;

 • геодезичних та гідрометеорологічних робіт;

 • операцій, що включають всі види торговельної дііільності, по­в’язаної з визначенням кількості товару чи послуг;

 • фасування товарів;

 • проведення податкових, митних і поштових операцій;

 • виконання робіт, пов’язаних з обов’язковою сертифікацією про­дукції;

 • реєстрації спортивних національних і міжнародних рекордів.

 1. Відомчому метрологічному контролю підлягають вимірювальні та обчислювальні канали, не означені в 4.6 даного стандарту, та канали керування.

 2. Ро(й)ти з метрологічного забезпечення АСК ТП повинні вико­нуватись організаціями та органами державної та відомчої метроло­гічних служб міністерств і відомств, міжгалузевих об’еднань, промис­лових комплексів, підприємств, яким надано право проведення цих робіт у порядку, встановленому Держстандартом України.

 3. Головною організацією з метрологічного забезпечення АСК ТП в Україні є Державний науково-дослідний інститут «Система» (ДНДІ «Система») Держстандарту України.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет