Державний стандарт україни с Дср


Склад робіт з метрологічного забезпечення АСК ТПбет2/2
Дата17.05.2020
өлшемі398.05 Kb.
түріДержавний стандарт
1   2

5 Склад робіт з метрологічного забезпечення АСК ТП

 1. На стадп «Формування вимог до автоматизованих систем» проводять такі роботи:

 • формування вимог щодо методів вимірювань та засобів реалі­зації керувальних дій АСК ТП;

 • формування вимог до порядку контролю та приймання АСК ТП, до методів та засобів досліджень вимірювальних і обчислювальних каналів та каналів керування.

 1. Не стадії «Розробка концепції авто.матизованих систем» про­водять такі роботи:

 • складгинз переліку технічних параметрів, які підлягають ви­мірюванням, контролю та керуванню (регулюванню):

 • формування вимог щодо форм подання вихідної інформації, норм точності вимірювань, метрологічних характеристик вимірюваль­них і обчислювальних каналів, характеристик похибок обчислюваль­них каналів т^ характеристик похибок керувальної дії;

 1. На стадії «Технічне завдання» проводять метрологічну експер­тизу технічного завдання на розроблення АСК ТП.

 2. На стадії «Ескізний проект» проводять метрологічну експертизу документащї ескізного проекту. *

 3. На стадії «Технічний проект» проводять такі роботи:

 • формування вимог щодо метрологічних характеристик вимірю- вальних і обчислювальних компонентів;

 • проектне оцінювання метрологічних характеристик вимірю­вальних і обчислювальних каналів, характеристик похибки обчислю­вальних каналів та характеристик похибки керувальної дії;

 • метрологічну експертизу технічних завдань на розроблення компонентів АСК ТП несерійного виробництва;

 • метрологічну експертизу документації технічного проекту.

 1. На стадії «Робоча документація» проводять такі ро^ти:

~ розроблення програм та методик метрологічної атестації вимі­рювальних і обчислювальних каналів, а також (за необхідності) ви­мірювальних та обчислювальних компонентів; ч

 • розроблення програм та методик випробувань обчислювальних каналів та каналів керування;

 • розроблення методик виконання вимірювань та програм ме­трологічної атестації методик;

 • розроблення методик ііовірки вимірювальних і обчислювальних каналів;

 • розроблення методик періодичного контролю обчислювальних каналів та каналів керування;

 • метрологічну експертизу робочої документації.

 1. На стадії «Введення в дію» проводять такі роботи:

~ метрологічну атестацію вимірювальних 1 обчислювальних ка- на.'іів;

 • метрологічну атестацію методик виконання вимірювань;

 • метрологічну атестацію обчислювальних компонентів;

- метрологічну атестацію вимірювальних компонентів;

 • випробування обчислювальних каналів та каналів керування.

 1. На стадії «Супроводження автоматизованих систем» проводять такі роботи:

 • повірку вимірювальних і обчислювальних каналів;

 • періодичний контроль обчислювальних каналів та каналів ке­рування;

 • метрологічне супроводження обчислювальних компонентів.

 1. На всіх стадіях створення АСК ТП здійснюють державний метрологічний нагляд і (чи) відомчий метрологічний контроль, а також проводять аналіз стану метрологічного забезпечення АСК ТП.

б Завдання органів державної та відомчгіх метрологічних служб з метрологічного забезпечення АСК ТП

 1. Держстандарт України розв’язує такі завдання метрологічного забезпечення АСК ТП:

 • встановлення єдиного порддку передачі розмірів одиниць фі­зичних величин;

 • створення організаційних та правових основ;

 • координацію роботи державної та відомчих метрологічних служб;

 • розглядання та затвердження міжгалузевих програм;

 • організацію робіт з міжнародного співробітництва;

 • планування державного нагляду за АСК ТП;

 • організацію підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

 1. Головна організація з метрологічного забезпечення АСК ТП • Україні (ДНДІ «Система») розв’язує такі завдання метрологічного за^печення АСК ТП:

 • CTBopjCiiHH наукових і організаційних основ, методів та засобів;

 • стандартизацію основних по.'іожень, правил, вимог, норм;

 • науково-методичне керівництво та участь в роботах з аналізу стану метрологічного забезпечення АСК ТП галузевих підприємств;

 • розроблстіня та подання на затвердження міжгалузевих програм створення і удосконалення метрологічного забезпечення АСК ТП;

розповсюдження науково-технічної інформації;

 • ре@ЬтраЦію АСК ТП, які пройшли приймальні випробування;

 • проведення державної метрологічної атестації вимірюва-іьних і обчислювальних каналів АСК ТП і метрологічної експертизи технічної документацД на новостворені АСК ТП, що підлягають державному нагладу;

•— розглядання проектів державних стандартів та інших норма­тивних документів.

 1. Територіальні органи Держстандарту України розв’язують такі завдання метрологічного забезпечення АСК ТП:

 • проведення державного метрологічного нагляду за АСК ТП на стадіях створення;

 • організацію та проведення робіт з державної метрологічної ате­стації та повірки вимірювальних і обчислювальних каналів АСК ТП;

 • методичне керівництво і координацію діяльності відомчих ме­трологічних служб;

 • проведення аналізу стану метрологічного забезпечення АСК ТП та розро(5лення пропозицій щодо його удосконалення;

 1. реєстрацію АСК ТП, вимірювальні і обчислювальні канали яких пройоиш державну метрологічну атестацію. Головні (базові) організації міністерств (відомств), метрологічні служби підприємств, які розробляють АСК ТП, розв’язують такі завдання з метрологічного забезпечення:

 • розроблення програм метрологічного забезпечення в галузі;

 • розроблення та впровадження нормативних документів у галузі метрологічного забезпечення АСК ТП;

 • розроблення типових проектних рішень з метрологічного за­безпечення АСК ТП, стандартизацію та уніфікацію методик вико­нання вимірювань, методик атестації і повірки вимірювальних і об­числювальних каналів;

 • встановлення єдиних вимог щодо номенклатури, нормування і подання метрологічних характеристик вимірювальних каналів і об­числювальних каналів, що використовуються під час вимірювань, а також характеристик похибок обчислювальних каналів, що викори­стовуються для визначення параметрів технологічною об’єкта керу­вання і характеристик похибки керувальної дії;

~ встановлення вимог щодо метрологічного контролю за АСК ТП;

 • розроблення і випуск засобів для метрологічного забезпечення АСК ТП;

 • організацію відомчої метрологічної атестації і повірки вимірю­вальних і обчислювальних каналів, розроблення програм випробувань обчислювальних каналів і каналів керування АСК ТП;

 • планування та проведення приймальних випробувань АСК ТП та періодичного контролю обчислювальних каналів і каналів керу­вання;

 • відомчий метрологічний контроль на стадіях створення АСК ТП;

 • організацію і проведення аналізу стану метрологічного забез­печення АСК ТП на підприємствах міністерства (відомства).

 1. Головні (базові) організації міністерств (відомств), метрологічні служби підприємств, де застосовуються АСК ТП, розв’язують такі завдання:

 • організацію робіт з метрологічної атестації та повірки вимірю­вальних і обчислювальних каналів, а також випробувань і контролю обчислювальних каналів і каналів керування АСК ТП;

 • забезпечення взірцевими засобами вимірювань ]юбіт з метро­логічного забезпечення АСК ТП;

 • визначення метрологічних характеристик вимірювальних ка­налів, їхніх вимірювальних та обчислювальних компонентів і ступеня їх відповідності встановленим нормам;

 • визначення метрологічних характеристик чи характерисгак по­хибок обчислювальних каналів і характеристик похибки керувальної дії;

встановлення повноти і відповідності робіт з метрологічного забезпечення АСК ТП вимогам нормативно-технічних документів

; надання науково-методичної допомоги метрологічним службам підприємств, які експлуатують АСК ТП;

організацію і проведення аналізу стану метрологічного забез­печення АСК ТП та розроблення заходів щодо його, удосконалення.Ключові слова: автоматизовані системи керувания технологічними процесами, метрологічне забезпечення, вимірювальні канали, обчис­лювальні канали, канали керування, вимірювальні компоненти, об­числювальні компоненти, метрологічні характеристики, метрологічна експертиза, метрологічна атестація, повірка, випробування, періодич­ний контроль, державний метрологічний нагляд, відомчий метроло­гічний контрольДСТУ 2709-94 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Государственная снстома обеспечения единства измерений

%/y fc^TpO/l Ю

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные положения

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ УКРАИНЫ Кие

вПРЕДИСЛОВИЕ

 1. РАЗРАБОТАН Государственным научно-исследовательским ин­ститутом «Система» Госстандарта Украины (ГосНИИ «Система»), научно-производственным объединением «Киевский институт автома-< тики» Минмашпрома Украины (НПО КИА)

ВНЕСЕН Управлением государственной метрологической службы Госстандарта Украины

 1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Госстацдарга Украины № 194 от 29 июля 1994 г.

 2. В настоящем стандарте реализованы нормы Декрета Кабинета Министров Украины «(5б обеспечении единства измерений от 26.04.93 г. № 40-93

 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

 4. РАЗРАБОТЧИКИ: Б. Д. Колпак, к. т. н.; Ю. Р. Калицинский;

А. М. Кричевец, к. т. н.; Г. А. Речков; Л. М. Шабалина; Е. Д. Лит­винова; В. Я. Чубатенко

Издание официальное . ,

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизаедеи, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта Украины

СОДЕРЖАНИЕ

С.

і 1

I 2Достарыңызбен бөлісу:
1   2


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет