Древности въ памятнтахь искусства, издаваемыйбет5/14
Дата17.05.2020
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Книги, относящіяся къ южной Россіи, вышедшія въ нонцѣ 1890

и въ 1891 г. 3).Амеенко В. Флора Крыма. Т. I. Ботанико-географ. очеркъ Тавриче- скаго полуострова. Диссертація ва степень магистра ботаники. (Съ 2 іромол. табл., картой и 2 политии.). Спб. 1890. 8 д. Гі9 стр.

Акты, издаваемые виленскою археограф, коммиссіею. Т. XVII. Акты Г род­нен. земск. суда. Вильно. 1890. 4 д ЬХХІН+559 стр.

^ Акты по дѣлу гор. Павловска съ именующими себя павловскими старо­жилами о зеилѣ. Производство острогожск. окруж. суда. Снб. 1891. 8 д. VII+ 387 стр.

Андріевекій А. Войтовство Ивана Сычевскаго въ Кіевѣ (1754—1766) (Отт. изъ «Кіев. Ст.>). К. 1891. 8 д. 102 стр.

Аптоновпчъ Кость. Якъ вибирати посла до Ради державной. Львовъ. 1891. 8 д. 15 стр.

Ароіо^іе (Іег огйіосіохеп дгіесЪівеЪ-огіепЫівсІіеп КігсЬе йег Ви­конта. Ыг. 1 иші 11, ЪеІешМеІ ѵоп еіпега дпесМасЪ- каіЪоІізсЪеп 8ее1§ог§ег іп <іег Викотпа. Сгегпо^ііг. 1890. 8 д. 29 стр. Д. 30 спі. Архивъ кн. Воронцова. Кн. 37. М. 1891. 8 д. X + 472 стр. Ц. 3 р. Архивъ юго-западной Россіи, изд. коммис. для разбора древн. актовъ, состоящей при кіев. под. и вол. ген.-губернаторѣ. Ч. 7. Т. II. Акты о засе- левіи юо-зап. Россіи. К. 1890. 8 д. II+ 11+ 644 стр. Ц. 2 р,

Баіалѣй Д. И. Новый историкъ Малороссіи. Рецензія на книгу А. М. Лазаревскаго <0писавіе Старой Малороссіи». Спб. 1891. 8 д. 148 стр.

Бажаньскій Порфирій. Исторія руского церковного пинія, Львовъ. 1891. 8 д. 86 стр. Д. 50 спі.

Ваігег ОшаЫ. Ке^ейіг гіосгупсбѵѵ "госіи Запоскіе^о 1554—1638. (Маіегуаіу Ьізіогусгие, \ѵу(1а\ѵпіс(;\ѵо Тотаггузілѵа Ііізіог. \ѵе Ьшшіе, і. I.). Імбѵі. 1891. 8 д. Стр. XVI + 263 + 2 вен.

Барановский Мечиславъ. Наука погляду. ІІровидникъ методичний до Обра- зивъ, видаванихъ'Говариствомъ педагогичнимъ. ЗошитъІ, часть 1 и 2 Львовъ. 1891. 8 д. 77 стр. Ц. 40 спі.Барановскій Бол. Привиси, видвосящися до испытивъ квалификаційнихъ до шкнлъ народнигь, звичайнихъ и видиловихъ. Львовъ. 1890. 8 д. 41 стр.

Бартошевскій I. Л-г проф. ІІедагогвка руска, альбо наука о воспи­тав™. Львбвъ. 1891. 8 д. VIII + 392 стр.

\ БаштовийІ. Украивство на литературнвхъ позвахъ зъ Московщивою.Львовъ 1891. 16 д. 214 стр Ц. 50 спі.

  • Боброваай П. О. Матеріалы къ исторіи русской греко-увіатской церкви, Копіи писеяъ члена брестскаго капитула, виденскаго офиціала А. Ю. Соснов- скаго въ 1826, 27 и 28 гг. (йзвл. изъ Ж. М. Н. ІІр. 1891 г.). Спб. 1891. 8 д. 70 стр. Ц. 75 к.

Бобровскій П. I. Авт. Юр. Сосновскій, старшій соборный протоіерей. настоятель Св.-Николаевской церкви въ Клещеляхъ. (Одинъ изъ тріуявировъ брестскаго капитула). Ист.-біогр. очеркъ. (Изъ Литов. Еп. Вѣд.). Вильна. 1890. 8 Д. VI -(- 202 стр.

іуБобровскій П. О. Упраздненіе супрасльской греко-уніатской епархіи и возстановленіе вилевской митрополичьей евархіи. Изслѣдованіе. (По док. арх. Св. Синода въ дѣлахъ гр-уніатскихъ). Вильна» 1890. 8 д. 58 стр.

ВоІзипоюзЫ К. 2пакі ріесг§4пе па оіотсіи, рІотЪу, гпа^іуѵѵапе ѵ Ви^и рггу тіейсіе БгоЬісгупіе, віийіит вГгадізіусгпе. (ОйЬ ъ. \ѴіасІ. пшпігт.-агсЪеоІ.). Кгакбмг. 1891. 4 д. 12 стр.

Боржевскій Л. А. Къ вопросу о пастбищныхъ сервитутахъ. К. 1891. 8 д. 11 стр.

Возіеі РегЛ. 2усІ2І гіеті Ьѵоѵгекіе] і рочгаіи гуйасиоѵвкіедо \ѵ г. 1765(0<1Ъ.гі.ѴІАгсЬ.кот.Ывіог. Ак. итіе).).Кгакбте. 1891. 8 д. 22стр.

Брайловекій С. Василій Ивановичъ Туманскій. Біограф. и ист.-литер, очеркъ съ приложеніемъ неизданвыхъ произведевій поэта. Изд. ж. <Пантеонъ Литературы». Спб. 1890. 8 д. 48 стр. Ц. 50 к.

ВиЛгупоюзЫ йг. Кгопіка тіазіа ЗатЬога, геЪгапа і ѵуйапа ки исгсгепіи 500-Іеіпі^' госяпісу гаіріепіа т. ЗатЬога. 8атЪог. 1891. 8 д. 52 стр .

Будиловичъ А. свящ. Историческій очеркъ ногилевской Св.-Параскові- евской церкви въ связи съ образомъ окатоличеаія и ополячевія Завепрянской Руси (до р. Быедзицы). Варш. 1890. 8. д. 218 стр.

ѢисНег В. ОаІігізсЬе ТЬопдеШзе МііШеі1ип§еп сіез к. к. оезіег Мизеишз і. VI. 1891. ^Ѵіеп. Стр. 279—281.

Біьляшевекій Н. Княжа гора. Изд. ред. <Кіев. Ст.» К. 1891. 8 д. 9 стр.

ЧІароѵозЫ ВегпагЛ. Ве Ъеііо а 8і"ігѵип(1о I, ге§е Роіопіае, сопіга Мозсоз дезіо а. 1508. Есіісііі Іоз. Коггепіотекі. (0(ІЬ. ъ і XV 8сгір- Іогез гег. роіоп.). Сгасоѵіае. 1891. 8 д. 11 стр.

Верхратский Івань
Каталог: library
library -> Пайдаланушыларға «Виртуалды библиографиялық анықтама» қызмет көрсетудің ережелері
library -> I-бап улыўма режелер q-статья. Усы Нызамны4 ма3сети
library -> Ауыл шаруашылық ғылымдары
library -> А. Ф. Зейнулина филология ғылымдарының кандидаты, профессор
library -> Қазақстан халқы Ассамблеясы
library -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
library -> Искусный проситель
library -> О профессиональных объединениях аудиторов и аудиторских организаций
library -> Е. Жұматаева жоғары мектепте әдебиетті білімденудің инновациялық технологияларымен оқыту
library -> Іскери – КӘсіби қазақ тілі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет