Древности въ памятнтахь искусства, издаваемыйбет8/14
Дата17.05.2020
өлшемі0.96 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Календарь Черниговской епархіи на 1891 г. Годъ 1-й. Черниговъ. 1890.

8 д. 334+2 нен. стр. Ц. 1 р. 25 к.

  • Календарь черниговской губ. на 1891 г. Изд. черниг. губ. стат. ком. ' (Т. 5-й). Черниговъ. 1890. 8 д. 317+Ѵ стр. Ц. 1 р.

Саііітаскиз РЫІірриз Виопасогзі. Ѵііа еі тогез Сге^огіі 8 а- посеі, ЬеороНепвіб агсЬіерівсорі, ейісііі йг Ьийоѵісиз Ріпкеі (ОйЪііка г Мопитепі» Роіопіае Ьіві. і. VI) Ьеороіі 1891. 4 д. 56 стр

Паразит Н. Изъ русской жизни. Въ Малороссіи. (Безпл. прил. къ жур. «Сѣверъ» за 1891 г >. Спб. 4 д. 6 рис.

КаггѵісЫ І6ге{ Липт. ^Ѵ§(1г6\ѵка ой йгбйеі йо и)§сіа Ногупіа. Кгакбѵ?. 1891. 8 д. 142 стр. 1 гіг. 30 спі.

Карманный путеводитель ио Ялтѣ и окрестностямъ. Изд. 2-е. Ялта. 1891.

16 д. 37+ІЛХ стр. Д. 20 к

Кагіа Ьуйгодгайспа Оаіісуі г ігоЬіеіаті теукгейіопуші ѵ? ойвІ§- расЬ со 100 тт. орайи га г. 1889. (І)ой. йо Сгазор. ІесЬп.). Ілѵбѵ.

  1. Гоііо I: 1,250,000.

К ю И За батьковскій грѣхъ. Пов. изъ украинск. преданій. М. 1890.

16 д. 108 стр.

Кеііег I, С \Ѵі1й-\Ѵа1й-ипй ЗитрГЬіІйег айв ѴѴезІгивькпй, Кеізеегіппёгип^еп. К1а§еп?игі; 1890. 8 д. 117 стр.

Нернеренко Г. Щетынныкъ. (Зь народного життя). Харьковъ. 1891.

16 д. 24. стр.

ѴКіевскій карманный путеводитель-календарь съ видами и планами города итеатровъна 1891 г. Изл. Г. Н. Шора. К. 1890. 16 д 147+56 нен. стр. Д. 30 к.

\7Слиусъ А. Изслѣдованіѳ грузоваго движенія по дорогамъ черниговской губ Изд. ред <3емск. сборн. черниг г > Черниговъ. 1891. 8 д. 16 стр.

Кіопоюісг ЗеЬазІуап. 2іетіе Сгегѵѵопе] Киві, Кохоіапіа, ргге- кіай Ьийшка Копйгаіоѵѵісга 2іосго\ѵ. Ь\ѵбѵѵ. І^йпаіі. 1891. 16 д. 65+3 нен. стр. Ц 12 сці.

Клоповь А. А. Сборникъ таблицъ, относящихся къ изслѣдованію дви-

12жевія грузовъ по Днѣпру, его притокагь и днѣпровско-бугской системѣ, про- взведенному въ 1890 г Тверь. 1891. 2 д. 97 стр.

КоІЪегд ОзЫг. СЪеІтзкіе, оЬгаг еіпо^гайсгпу. Т. И, г таіе- гуаібѵ ройтіегіпусЬ ѵуйаі 4г. Іг. Корегпіскі. Кгакбтс. 1891. 8 д. ѴІ+265 стр., ц. 3 гіг.

  • Рггетузкіе, гагуз еіпо§гайсгпу, козгіет шцвепт іт. БгіейивгускісЬ те Ъ\ѵо\ѵіе г роётіегІпусЬ таіегуаіоѵѵ \ѵуйаІ йг І2. Корегпіскі. Кгакбѵѵ. 1891. 8 д. ХХ+243 стр съ портр. автора в 4 рве.

Колесса Олександеръ. [Іри Каменному затони. Исторична картина 3 р. 1648. Львов. 1891. 32 д. 18 стр.

Кондратченко М. Першій снипъ. (Збврннчокъ творивъ). К. 1891. 16 д 26 стр , д. 10 к.

Костенко Ф. А. I. Иомылылысь. Водев. въ 1 д. съ куплетами. II. Закоханв. Вод. въ 1 д «Хорови писан народни». Новочеркасска 1891. 16 д. 66 стр., ц 50 к.

\/Костомаровь Мик. Исторични монографіи. Т. VI Гетьманованне Ивана Виговскаго и Юріа Хнельницкаго. (Библіотека руска исторична пидъ ред. 0. Бар- виньского, т. XIII) Тариополь. 1891. 8 д. 234 стр, ц 1 гіг. 60 спі.

Котляревскій И Енѳида на малороссійскій языкъ перелицёванная Изд.

  1. е. («Дешев, библ.») Спб. 12 д. Ѵ-(-290 стр., ц. 20 к

  • Наталка полтавка. Малорос. опера въ 2 дѣйст Изд. 2. (Дешев, бвбл ). Спб. 12 д. 59 стр.

Котляревскій И. П. Наталка Полтавка. Украин. онера. М. 1891. 16 д. 108 стр.

Коханскій В. Одесса и ея окрестности. Полный путеводитель и справоч. кнвга съ 3 пл. и 34 рис. Од. 1891. 8 д ХХІѴ+492 стр. Ц. 40 к.

Кравченко Ул. Па новый голяхъ. Збирвикъ поезій. (Библ. лит.-наук. кн. 12). Львовъ. 1891. 32 д. 39 стр. Д. 10 сп4.

ч/ Краевскій А. А. Опытъ описавія скотоводства херсонской губ. и изы- скавія средствъ къ его улучшенію. Изд. херс. губ. зем. упр. Херсонъ. 1890. 8 д. 26 стр.

ѵ Жраткій отчетъ о состояніи Александровскаго могилевскаго реал, училища за 1889—90 уч. г. Могилевъ на Днѣпрѣ 1890. 8 д. 51 стр.

  • Кривенко В. С. Поѣздка на югъ Россіи въ 1889 г. Съ 14 иллюстр. (Оттискъ взъ «Истор. Вѣст ») Спб. 1891. 8 д. 59 стр.

ѵ/Круковскій В. Отчетъ о состояніи черниговской гимназіи за 1888—89 уч. г. Черн. 1890. 8. д. 64 стр.

Левицыай Ивань. Надъ чорникъ мореиъ Повисть Львивъ. 1891. 8 д. 279 стр. Д. 90 спі.

Левицыай Ив. Ем. Галицко-русская библіографія за 1889 г. Львовъ.

  1. 8 д. 1+129 стр. Д. 1 2Іг.

уЛевицкій О. И. Луцкая старина. (Отт. изъ V кн. «Чт. въ истор. общ. Нестора лѣт.»). К. 1891. 8 д. 37 стр.

^Лввицкій О. И. Опись актовой внпгв кіев. централ, архива № 2045 (Оффид. изд архива) К. 1890. 8 д. 61 стр.

Левицкій О. И. Очерки стариннаго быта Волыни и Украины. Выв.

  1. й. (И. Матери-преступвицы. III. Превелебный сватъ). К. 1891. 8 д. 32 стр. ^ Леікій Р. Портовый городъ Анапа Екатервводаръ. 1890. 16 д. 72 стр.

Ливаном Ѳ.В. Георгіевскій монастырь въ Крыму. Изд. 2-е 16. д. 32 стр. Ликазь Исаань. Справдешня подія. Зъ рос. мови переклада М Загирня. {Просвита № 133). Львовъ. 1891. 8 д. 37+1 стр. Д. 10 спі.

Лисенко М. Збирныкъ украинские писевь. Перпіый выпускъ. К. 4 п. 95 стр.

Лисовскій Н. А. Опыты изученія иалорусскихъ думъ. Изд. полт. губ. стат. ком. Полтава. 1890. 8 д. 52 стр.

Ліот А. Хроника умственнаго и вравствевпаго развитія кигаивевскихъ евреевъ (1173—1890) и обзоръ еврейскихъ благотворительныіъ учреждевій по бессарабской губ. Вып. 1 Кишивевъ. 1891. 8 д. 32 стр.

ЬогіпзЫ ТР?. Раігусуаі і тіезгсгайзіѵѵо Імѵочѵвкіе ѵѵ XVI і XVII •». ЛѴу<1. 2 гпасгпіе ротпойопе. Ьѵбѵ. 1892. 8 д. ѴІ+434 стр. Ц. 10

Каталог: library
library -> Пайдаланушыларға «Виртуалды библиографиялық анықтама» қызмет көрсетудің ережелері
library -> I-бап улыўма режелер q-статья. Усы Нызамны4 ма3сети
library -> Ауыл шаруашылық ғылымдары
library -> А. Ф. Зейнулина филология ғылымдарының кандидаты, профессор
library -> Қазақстан халқы Ассамблеясы
library -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
library -> Искусный проситель
library -> О профессиональных объединениях аудиторов и аудиторских организаций
library -> Е. Жұматаева жоғары мектепте әдебиетті білімденудің инновациялық технологияларымен оқыту
library -> Іскери – КӘсіби қазақ тілі


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет