Электродинамика жЩне аст ” пЩні бойынша 050110 “Физика”бет1/3
Дата25.04.2016
өлшемі0.99 Mb.
  1   2   3
љаза›стан Республикасы

Білім жЩне “ылым министрлігі


“Сырдария” университеті

0
«Математика жЩне экономика » факультеті


«Жо“ары математика жЩне физика» кафедрасы

Электродинамика жЩне АСТ пЩні бойынша


050110 - “Физика маманды“ыныЈ

3 - курс студенттерініЈ білімін баылауа арнал“ан
ОБСиЖ ТАПСЫРМАЛАР МШТІНІ

Лектор : проф: Ходжахметов Э


 • Жетісай-2009ж


М А З М ° Н Ы


 1. Ал“ысйз
 1. КЇнтізбелік та›ырыпты› жоспар
 1. Бірінші аралы› ба›ылау (7-ші апта)

3.1. ИнтервалдардыЈ классипикациясы.

3.2. О›и“алардыЈ арасында“ы себептілік салдарлы› байланыстар. Тйрт йлшемді векторлар.

3.3. Тйрт йлшемді векторлар. Тйрт йлшемді тензорлар.

3.4. Тйрт йлшемді тензорлар. Минковски теЈдеуі.

3.5. Минковски теЈдеуі. Электр зарядтары.

3.6. Электр зарядтары. Байланыс›ан бйлшектер жЇйесі оныЈ массасы жЩне байланыс энергиясы.

3.7. Асимптотикасы Щсерлеспейтін бйлшектер жЇйесі. Тйрт йлшемді импульстіЈ са›талу заЈы.
 1. Екінші аралы› ба›ылау (14-ші апта)

4.1. Электромагниттік йрістіЈ электр жЩне магнит йрістеріне жіктелуі. Е жЩне В векторларын электр магниттік йріс кЇшініЈ айнымалы сипаттамалары. ретінде ›арастыру.

4.2. Е жЩне В векторларын электр магниттік йріс кЇшініЈ айнымалы сипаттамалары. ретінде ›арастыру. Электродинамикада себептілік принципі.

4.3. Фарадей заЈы.

4.4. Максвелл теЈдеулерініЈ тЇрлері.

4.5. Электромагниттік йріс, ИмпульстіЈ са›талу заЈы. Пуассон теЈдеуі..

4.6. Пуассон теЈдеуі. Электромагниттік тол›ындар.

4.7. Электромагниттік тол›ындар. Электромагнит тол›ындардыЈ ›асиеттері.

4.8. Жазы› монохроматты› тол›ындар.
5. љорытынды ба›ылау“а (емтихан) арнал“ан есептер

АЛ’Ы СиЗ
050110 - «Физика» маманды“ыныЈ 3 - курс студенттеріне VIІ– семестрде «Электродинамика жЩне АСТ» пЩніне о›у ба“дарламасыныЈ жоспарына сЩйкес 2 кредит (90 - са“ат) берілген. ОныЈ 30 – са“аты лекция,

30 – са“аты ОБСиЖ, 30 – са“аты СиЖ – ге бйлінген.


Кредиттік о›у жЇйесінде студенттердіЈ йзіндік ж±мысын (СиЖ) ±йымдастыру маЈызды орын алады. О›ытушылардыЈ СиЖ ±йымдастыруда“ы негізгі функциялары:

 1. студенттерге ба“ыт;

 2. студенттерге консультациялы› кймек;

 3. студенттердіЈ білімін ба›ылау, ба“алау.

СтуденттердіЈ йзіндік ж±мысында“ы негізгі міндеттері: 1. саба› барысында берілген а›параттарды белсенді ›абылдау;

 2. о›ытушыныЈ кеЈесін негізге алып, йз бетінше дайындалу, йздеріне ›атаЈ талап ›оя білу;

 3. кЇрделі, проблемалы› ситуацияларды, кЇрделі мЩселелерді меЈгеруде о›ытушыдан дер кезінде тЇсініктеме, кеЈес, кймек алу.

СтуденттердіЈ йзіндік ж±мыстарын йткізуде келесі мЩселелерге кйЈіл бйлінуі тиіс. 1. СиЖ на›ты жоспарлау;

 2. Щдістемелік ›амтамасыз ету;

 3. СиЖ тапсырамаларыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспар“а сЩйкес орындалуын студенттен талап ету.

О›ытушыныЈ басшылы“ымен йтетін студенттіЈ йзіндік (ОБСиЖ) ж±мысыныЈ кйлемі типтік о›у жоспарына сЩйкес аны›талып уа›ыты, аудиториясы кйрсетіліп о›у кестесіне енгізілген.

СиЖ ба›ылау тЇрлерін, тЩсілдерін таЈдауда о›у пЩнініЈ ма›саты мен міндетін, бйлінген са“ат кйлемін, студенттіЈ дайынды› сатысы ескерілген.

СтуденттіЈ йзіндік ж±мысы


Есептер Есептер

Жатты“улар Жатты“улар

Реферат Пікірталас

Сйзж±мба› ®й тапсырмалары Ауд.ж±мыстар Коллолквиум

Шы“армалар Ойындар

ДйЈгелек

стол


Студент Студент+о›ытушы

О›ытушы: ба›ылау, ба“алау


Кіріспе ба›ылау А“ымда“ы Аралы› ба›ылау љорытынды

(кЇнделікті (рейтинг) ба›ылау

ба›ылау) 7,14- апта (емтихан)

СтуденттіЈ білімін объективті ба“алауды, ба›ылауды ±йымдастыру – студенттіЈ йзіне деген сенімділігін, жауапкершілігін, пЩнді меЈгерудегі белсенділігін арттырады.

СтуденттердіЈ йз бетімен орындайтын ж±мыстарыныЈ дайынды› деЈгейін, білімін ба›ылау“а «Атом жЩне атом ядро физика» пЩні бойынша тестілік тапсырмалар жЩне ба›ылау есептері дайындал“ан.

љаза›стан РеспубликасыныЈ

Білім жЩне “ылым министрлігі

 1. “Сырдария” университеті


“Математика жЩне экономика” факультеті

“Жо“ары математика жЩне физика” кафедрасы


“Бекітемін”

Кафедра меЈгерушісі

__________ЖаЈабаев Ж.

(›олы)

“___” __________200__ж
К®НТІЗБЕЛІК-ТАљЫРЫПТЫљ ЖОСПАР


 1. Электродинамика жЩне АСТ. пЩнінен


050110- «Физика» маманды“ына арнал“ан
___________Физ-16 _тобы Їшін
о›ытудыЈ формасы кЇндізгі

Курс 3

Семестр 5

Кредит саны 2


 • Барлы› са“ат саны: 90


Лекция: 30

СиЖ: 30


ОБСиЖ: 30

1-РБ: 30 балл

2-РБ: 30 балл

Емтихан: 40 балл

Барлы› балл саны: 100

Лектор: проф: Ходжахметов Э. 1. Жетісай- 2009 ж.«Электродинамика жЩне АСТ»
Лекция – саба›тарыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспары
050110– «Физика » маманды“ы, 4– курс, 7– семестр.30- са“ат
№ЛекцияныЈ Та›ырыбы.итілетін мерзім.Апта саны1Релятивистік кинематика. 1 апта2О›игалардыЈ арасындагы интервал, оныЈ инвариантты“ы. 3Минковский кеЈістігі. 2 апта4Тйртелшемді векторлар мен тензорлар. 5Релятивистік динамика. 3 апта6БйлшектіЈ массасы, энергиясы жЩне импульсыныЈ араларында“ы байланыс. 7Релятивистік физикада езараЩсерлесетін белшектерді сипаттау ерекшеліктері. 4 апта8Байланыс›ан бйлшектер жЇйесі9Электрмагниттік эсерлесу, оныЈ сипаттамалары. 5 апта10Электрлік заряд жЩне вакуумда“ы электромагниттік йріс.11Электр жЩне магнит ерістері. 6 апта12Электрмагниттік йрістіЈ электр жЩне магнит йрістеріне жіктеуініЈ
салыстырмалылы“ы. 13Электр динамикасыныЈ эксперименттік негіздері. 7 апта14Электр магниттік индукция жЩне Фарадей заЈы. 15Вакуумда“ы электростатикалы› йрістіЈ теЈдеулері.8 апта16Вакуумда“ы стационарлы› магнит йрістіЈ теЈдеулері.17®лкен ара›ашы›ты›та“ы заряд жЇйесініЈ векторлы› потенциалы. 9 апта18Вакуумда“ы электр магниттік йрістіЈ жалпы ›асиеттері. 19Электрмагниттік йрістіЈ потенциалдары.10 апта20Электромагниттік йрістіЈ энергия а“ыныныЈ тыЈызды“ы жЩне энергиясыныЈ ты“ызды“ы. 21Электр динамикасыныЈ релятивистік т±жырымдамасы. 11 апта22Заряд тар са›талу заЈыныЈ ковариантты› тЇрі.23Электр магниттік йрістіЈ тензоры. 12 апта24Электр магниттік тол›ындар. 25Еркін ›оз“алыста“ы зарядтардыЈ электр магниттік йрісі. 13 апта26Электродинамика жЩне атомныЈ классикалы›й планетарлы› моделініЈ ›ана“ат тан “ысызды“ы. 27Затта“ы электр магниттік йріс. 14 апта28Ер кін жЩне байланыс›ан заряд тар. 29Материалды› теЈдеулер. 15 апта30Затта“ы электр магниттік тол›ындар. Барлы“ы:

Ш д е б и е т т е р.
 1. Негізгі


 1. Ж.Абдуллаев “Жалпы физика курсы” Алматы “Ана тілі” 1991 ж.

 2. З.Парселл “Электричество и магнетизм” Москва 1971 год.

 3. Б.М.Яворский,А.А.Детлаф “Электричество и магнетизм” Москва 1966 год

 4. И.В.Савельев “Курс общей физики” т.2. Москва 1982 год.

 5. Д.В.Сивухин “Электричество ” Москва 1985 год

 6. С.Г.Калашников “Электричество” Москва 1970 год.

 7. Т.Н±рбатырова “Электрлік ›±былыстарды о›ытудыЈ эксперименттік жЇйесі” Алматы “ДЩнекер” 2004 ж.

 8. Ф.Байымбетов “Электр жЩне магнетизм” Алматы, љаза› университеті 2004 ж.

 9. Н.љойшыбаев “Жалпы физика курсы” Алматы 2005 ж.
 1. љосымша


 1. Б.Н.Иванов “Законы физики” Москва 1986 год.

 2. В.С.Волькенштейн “Сборник задач по общему курсу физики” Москва 1985 год.

 3. Е.А.Тілеубергенов жЩне бас. “Жалпы физика курсыныЈ практикумы” Алматы 1987 ж.

 4. Н.Н.Майсова “Практикум по курсу общей физики” Москва 1963 год.

 5. “Физика в картинках” НЦ “Физикон” Москва 1993 год.


ОБСиЖ – саба›тарыныЈ кЇнтізбелік – та›ырыпты› жоспары жЩне тапсырмаларды ›абылдау кестесі
050110– «Физика” маманды“ы, 4- курс, 7- семестр, 30- са“ат
№ОБСиЖ –діЈ та›ырыбы№иткізілетін мерзімСаба›тар, ба›ылау тЇрлері жЩне ±пайларысеместрКонсультр®й ж±мысыТест тапсырмаКоллГлоссарий12345 6789№1. Тарау. 1ИнтервалдардыЈ классипикациясы.

 1. Инвариантты› шамалар.

 2. О›и“алар интервалы.11 апта +2ИнтервалдардыЈ классипикациясы.

 1. Ара›ашы›ты›тар интервалы.

 2. изіндік уа›ыт.21 апта

4 балл3ОиалардыЈ арасындаы себептілік салдарлыбайланыстар.

 1. љоз“алмас кордината жЇйелеріндегі о›и“а

 2. љоз“алушы кордината жЇйелеріндегі о›и“а32 апта +4Тйрт йлшемді векторлар.

 1. Тйрт йлшемді жылдамды›

 2. Тйрт йлшемді жылдамды›ты› кординаталар ауысуында“ы тЇрлену.2 апта

4 балл5Тйрт йлшемді векторлар.

 1. Тйрт йлшемді Їдеу.

 2. Тйрт йлшемді векторлардыЈ скаляр кйбейтіндісі.33 апта +6

Тйрт йлшемді тензорлар.

 1. Симметриялы› тензорлар.

 2. Антисимметриялы› тензорлар.3 апта

4 балл7Тйрт йлшемді тензорлар.

 1. Тензорларды ›осу.

 2. Тензорларды айыру.44 апта +8Минковски теЈдеуі.

 1. Минковски кЇші

 2. Бйлшек массасы.4 апта

5 балл9Минковски теЈдеуі.

 1. Бйлшек энергиясы.

 2. Бйлшек импульсі.55 апта +10Электр зарядтары.

 1. Заряд тЇрлері.

 2. ЗарядтыЈ са›талу заЈы.5 апта

4 балл∑1-тарау 21 балл№2. Тарау. 11Электр зарядтары.

 1. Ток ты“ызды“ы.

 2. Вакуумда“ы электромагнит йрістіЈ зарядтал“ан бйлшектерге Щсері.66 апта +12Байланысан бйлшектер жЇйесі оныЈ массасы жЩне байланыс энергиясы.

 1. ЖЇйедегі бйлшектердіЈ йзара Щсерлесу энергиясы.

 2. ЖЇйедегі массаныЈ са›талу заЈы.6 апта

4 балл13Асимптотикасы Щсерлеспейтін бйлшектер жЇйесі. Тйрт йлшемді импульстіЈ саталу заЈы.

 1. изара Щсерлеспейтін бйлшектер жЇйесіндегі бйлшектер ара›ашы›ты“ы.

 2. ЖЇйедегі бйлшектердіЈ жылдамды“ы.77 апта +14Асимптотикасы Щсерлеспейтін бйлшектер жЇйесі. Тйрт йлшемді импульстіЈ саталу заЈы.

 1. ЖЇйедегі бйлшектер энергиясыныЈ аддитиптылы› ›асиеті.

 2. Шсерлеспейтін бйлшектер жЇйесіндегі импулсьтіЈ ›асиеті.7 апта

 1. 5 балл1-РБ:ОБСиЖ 30 балл15Электромагниттік йрістіЈ электр жЩне магнит йрістеріне жіктелуі.

 1. изгеруші электр йрісі. Магнит йрісініЈ кйзі.

 2. изгеруші магнит йрісі.Электр йрісініЈ кйзі.88 апта +16Е жЩне В векторларын электр магниттік йріс кЇшініЈ айнымалы сипаттамалары. ретіндеарастыру.

 1. Электр йрісініЈ керенулігі Е йрістіЈ кЇш сипаттамасы.

 2. Магнит йрісініЈ индукциясы, айнымалы магнит йрісі кЇйініЈ сипаттамасы.8 апта

4 балл17

Е жЩне В векторларын электр магниттік йріс кЇшініЈ айнымалы сипаттамалары. ретінде ›арастыру.

 1. Б±л векторларыныЈ йзара байланысы.

 2. Е жЩне В йлшем бірліктері.99 апта +18Классикалыэлектродинамикада себептілік принципі.

 1. ТЇрлі кординатада“ы уа›и“алар себептілігі.

 2. Себептілік салдарлы›пенен байланысы9 апта

5 балл19Фарадей заЈы.

1. Электромагниттік индукция заЈы.2. Индукция. Электр ›оз“аушы кЇш1010 апта +20

Фарадей заЈы.

 1. Индукциялы› ток.

 2. Ленц ережесі.10 апта

4 балл21Максвелл теЈдеулерініЈ тЇрлері.

 1. ТеЈдеулердіЈ интегралды› тЇрі.

 2. ТеЈдеуледіЈ диференциалды тЇрі.1111 апта22Максвелл теЈдеулерініЈ тЇрлері.

 1. Бірінші жЩне екінші теЈдеулердіЈ физикалы› ма“анасы.

 2. ®шінші жЩне тйртінші теЈдеулердіЈ физикалы› ма“анасы.

11 апта

4 балл∑2-тарау 17 балл№3. Тарау.23

Электромагниттік йріс, ИмпульстіЈ са›талу заЈы.

 1. Электромагниттік йрістіЈ таралу жылдамды“ы.

 2. ирістіЈ импулсі жЩне оныЈ са›талу заЈы.1212 апта +24

Пуассон теЈдеуі..

 1. Электростатикалы› потенциал.

 2. Кернеулік векторыныЈ ба“ыты.12 апта

5 балл25Пуассон теЈдеуі..

 1. Потенциал градиентті.

 2. Зарядтар ты“ызды“ы.1313 апта +26Электромагниттік толындар.

 1. Тол›ындардыЈ таралу жылдамды“ы.

 2. Жазы› тол›ындары. 13 апта

4 балл27

Электромагниттік тол›ындар.

 1. Тол›ындардыЈ ша“ылуы.

 2. Тол›ындардыЈ сынуы.1414 апта+28Электромагнит толындардыЈ ›асиеттері.

 1. Тол›ындардыЈ сЩулеленуі.

 2. СЩулеленудіЈ ›ар›ындылы“ы. 14 апта

4 балл2-ші РБ:ОБСиЖ 30 балл29Электромагнит толындардыЈ ›асиеттері.

 1. Тол›ындардыЈ шашырауы.

 2. Томсон формуласы.1515 апта+30Жазымонохроматтытолындар.

 1. Тол›ындардыЈ сипаттамалары.

 2. иткізгіш ортада“ы электромагниттік тол›ындар.15 апта

∑3-тарау 9 балл∑ 1,2,3- тарау 40 баллЕскерту:

СтуденттердіЈ білімін ба›ылау, ба“алау – СиЖ – есептері, жатты“улар, тестілік ба›ылау (Т), рефераттар (Р), глоссарий (Г), коллоквиум (К) – о›ытушы“а тапсыру кестесі: Щр аптада:

СЩрсенбі– 900 – 1100 – 204 ауд

Сенбі - 900 – 1100 – 204 ауд
Ш д е б и е т т е р.
 1. Негізгі


 1. Ж.Абдуллаев “Жалпы физика курсы” Алматы “Ана тілі” 1991 ж.

 2. З.Парселл “Электричество и магнетизм” Москва 1971 год.

 3. Б.М.Яворский,А.А.Детлаф “Электричество и магнетизм” Москва 1966 год

 4. И.В.Савельев “Курс общей физики” т.2. Москва 1982 год.

 5. Д.В.Сивухин “Электричество ” Москва 1985 год

 6. С.Г.Калашников “Электричество” Москва 1970 год.

 7. Т.Н±рбатырова “Электрлік ›±былыстарды о›ытудыЈ эксперименттік жЇйесі” Алматы “ДЩнекер” 2004 ж.

 8. Ф.Байымбетов “Электр жЩне магнетизм” Алматы, љаза› университеті 2004 ж.

 9. Н.љойшыбаев “Жалпы физика курсы” Алматы 2005 ж.

љосымша

 1. Б.Н.Иванов “Законы физики” Москва 1986 год.

 2. В.С.Волькенштейн “Сборник задач по общему курсу физики” Москва 1985 год.

 3. Е.А.Тілеубергенов жЩне бас. “Жалпы физика курсыныЈ практикумы” Алматы 1987 ж.

 4. Н.Н.Майсова “Практикум по курсу общей физики” Москва 1963 год.

 5. “Физика в картинках” НЦ “Физикон” Москва 1993 год.

СиЖ йткізу кестесі


№СиЖ та›ырыбы са“ат саны итілетін кЇніАудитория 1Жылдамды›тыЈ тЇрлендірілуі.12072Тйртйлшемді векторлар мен тензорлар, фізика заЈдарын ковариантты› тЇрде жазу.12073изіндік уа›ыт.12074Нолдік массалы бйлшек, бйлшекке арнал“ан Гамильтон функциясы. 12075изара Щсерлеспейтін бйлшектер жЇйесініЈ инвариантты› массасы.12076

Асимптоталы Щсерлеспейтін бйлшектер жЇйесі, тйртйлшемді импульстіЈ санталу заЈы.12077Электр заряды Заряд жЩне ток ты“ызды“ы.12078Электр йрісініЈ кернеулігі, магнит йрісініЈ индукциясы, суперпозиція принципі.12079Классикалы› электродинамикада себептілік принципі.120710Био – Савар – Лаплас заЈы жЩне вакуумда“ы стационарлы› йрістіЈ теЈдеулері.120711Вакуумда“ы электростатикалы› йрістіЈ теЈдеулері.120712Квадрупольні момент туралы ±“ым.120713Векторлы› потециал.120714Магниттік момент.120715Вакуумда“ы электр магниттік йріске арнал“ан120716Максвелл теЈдеулер жЇйесініЈ ›асиеттері.120717

®лгілік инвариантты›.120718 Потенциалдар“а арнал“ан теЈдеулер.120719иріс – бйлшек жЇйесіндегі энергияныЈ санталу заЈы.120720

Ток ты“ызды“ыныЈ тйртйлшемді векторы120721Заряд тар санталу заЈыныЈ ковариантты› тЇрі.120722Лоренц шарте.120723

Сана› жЇйесі йзгергенде элекир жЩне магнит йрістерін тЇрлендіру120724

Вакуумда“ы максвелл теЈдеулерініЈ ковариантты› тЇрі.120725Электромагниттік тол›ынныЈ Їйектелуі (поляризациясы).120726Дипольні жуы›тауда“ы заряд жЇйесініЈ электромагниттік йрісініЈ тол›ынды› аума“ы.120727

Том сон формуласы.120728®йектелімдік жЩне магниттелгендік векторлары.120729Затта“ы электромагниттік йрістіЈ энергиясыныЈ жЩне энергия а“ыныныЈ ты“ызды“ы. 120730Электромагниттік тол›ыфндардыЈ ша“ылуы жЩне сынуы.1207

30

Ш д е б и е т т е р.

 1. А) Негізгі


 1. Ж.Абдуллаев “Жалпы физика курсы” Алматы “Ана тілі” 1991 ж.

 2. З.Парселл “Электричество и магнетизм” Москва 1971 год.

 3. Б.М.Яворский,А.А.Детлаф “Электричество и магнетизм” Москва 1966 год

 4. И.В.Савельев “Курс общей физики” т.2. Москва 1982 год.

 5. Д.В.Сивухин “Электричество ” Москва 1985 год

 6. С.Г.Калашников “Электричество” Москва 1970 год.

 7. Т.Н±рбатырова “Электрлік ›±былыстарды о›ытудыЈ эксперименттік жЇйесі” Алматы “ДЩнекер” 2004 ж.

 8. Ф.Байымбетов “Электр жЩне магнетизм” Алматы, љаза› университеті 2004 ж.

 9. Н.љойшыбаев “Жалпы физика курсы” Алматы 2005 ж. 1. Б) љосымша


 1. Б.Н.Иванов “Законы физики” Москва 1986 год.

 2. В.С.Волькенштейн “Сборник задач по общему курсу физики” Москва 1985 год.

 3. Е.А.Тілеубергенов жЩне бас. “Жалпы физика курсыныЈ практикумы” Алматы 1987 ж.

 4. Н.Н.Майсова “Практикум по курсу общей физики” Москва 1963 год.

 5. “Физика в картинках” НЦ “Физикон” Москва 1993 год.

љаза›стан Республикасы

Білім жЩне “ылым министрлігі

  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет