Әож 378. 14. 016. 02 Ќолжазба ќ±ќыѓындабет4/4
Дата25.04.2016
өлшемі0.81 Mb.
түріАвтореферат
1   2   3   4

Ќорытынды

Болашақ мұғалімді ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау проблемасын теориялық және тәжірибелік зерттеу нәтижелері төмендегідей қорытынды және ұсыныстар жасауға мүмкіндік туғызды:

1. Қоғам дамуының қазіргі кезеңі адам қызметінің басым бөлігін ақпараттандырумен, компьютерлендірумен ерекшеленеді. Соған байланысты болашақ мұғалімдердің қызмет аясы кеңейіп, ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу іс-әрекетінің практикалық сүранысы артуда.

Қоғамдық прогрестегі жетістіктер болашақ ұрпақтың білімі мен төрбиесіндегі жетістіктерге, ал ол өз кезегінде жаңа формация мұғалімінің білік деңгейіне байланысты. Сондықтан да болашақ мұғалімдерді инновациялық тұрғыда даярлау проблемасы аса назар аударуды талап етеді.

Болашақ мұғалім пәнді жақсы білумен қоса, негізі информатика болатын ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу әдістемесін жете меңгеруі тиіс, студенттердің ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу білігін қалыптастыру психологиялық-педагогикалық тұрғыда шешілуі керектігі де теориялық тұрғыда анықталды, яғни философиялық, психологиялық, педагогикалық, әдістемелік информатикалық әдебиеттерді, іргелі ғылыми-зерттеу жұмыстарын талдау ізденіс жұмыстарының бағыттарын анықтауға мүмкіндік берді.


 1. Болашақ мұғалімінің іс-әрекетінің ерекшелігі – оның құрылымы кәсіби және танымдылық бағыттылығы бар біртұтас құрылым болып табылады. Болашақ мұғалімдердің іс-әрекеті құрылымын ескере отырып жасалған олардың ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу білігін қалыптастыру қазіргі кезде мамандар даярлауға талаптардың күшеюімен, олардың кәсіби деңгейінің ақпараттық-компьютерлік, жалпы информатикалық дайындық деңгейіне тәуелділігімен, оның ғылыми- әдістемелік негізделуімен, білім, білік және дағды деңгейімен, оқыту мазмұны мен әдістемелік шарттармен және т.б. факторлармен сипатталады.

3. Болашақ мұғалімдердің ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеуге кәсіби даярлаудың түжырымдамасы білім беру жүйесінде мұғалімнің кәсіби деңгейін көтерудің әдістемелік негізін, оқытудың жаңа технологияларын, әдістерін пайдалана отырып кәсіби білім беруді жетілдірудің әдістемелік шарттары мен жүзеге асыру бағыттарын және т.б. қарастырады.

4. Болашақ мұғалімдердің ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеуді қолдануға даярлығының құрылымдық-мазмұндық нобайы жасалып, дәлелденді.

5. Жоғары оқу орнында болашақ мұғалімнің кәсіби даярлығының сапасын жетілдіруде ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеуді қолдану білігін қалыптастыру психологиялық-педагогикалық тұрғыда негізделді.

6. Қолданылған әдістемелік жүйе арқылы болашақ мұғалімдерге, әсіресе информатика, математика, физика және кәсіптік білім мамандығы студенттеріне ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде білім беру мазмұны ұсынылды.

7. Алғашқы кезеңде арнайы курс ретінде берілген, соңынан кредиттік технология бойынша таңдау пәндері ретінде ұсынылған «Мультимедиялық технологиялар», «Компьютерлік модельдеу негіздері», «Ақпараттық жүйелерді модельдеу», «Ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу» курстары жоғары оқу орнының оқу үдерісіне ендірілді.

8. Болашаќ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кєсіби даярлаудаѓы арнайы пєндердің оќу баѓдарламаларын, оќулыќтарды, оќыту єдістемесін жасау жєне оќу-єдістемелік ќ±ралдарды даярлауда дидактикалыќ талаптардыњ наќтылануы, оны ж‰зеге асыруда Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігініњ оќу-єдістемелік бірлестігініњ ќолдауымен осы ќ±жаттардыњ республика жоѓары оќу орындарында эксперименттік сынаќтан µтуі жєне µндіріске енуі елімізде болашаќ мұғалімдерді кєсіби білім беру ќажеттілігіне кµњіл бµлініп отырѓанын дєлелдейді.

9. Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігінің оќу-єдістемелік бірлестігініњ ќолдауымен ЖОО-дарыныњ студенттеріне арналѓан “Информатика. Бағдарламалау негіздері” оќулыѓы, “Информатика. Объектілі-бағдарлы бағдарламалау негіздері” оќулыѓы, “Информатика. Мәліметтер қорын жобалау” оќулыѓы, және “Бағдарламалық және технологиялық практикум” атты оқу-әдістемелік құралы жарық көрді. Сонымен қатар “Ақпарттық және математикалық модельдеу негіздері”, “Информатика” пәні бойынша тестер жинақтары, студенттерге арналған “Информатика пәнінен” оқу әдістемелік құралдар жинағы, “Ақпараттық модельдеу элементтері”, “Алгоритмдеу және программалау негіздерін оқыту”, “Delphi ортасында бағдарламалау практикумы” жоѓары оқу орнының оќу ‰дерісіне енді. М±ныњ µзі зерттеу нєтижелерініњ еліміздегі жоѓары оќу орындарыныњ кєсіби маман даярлау ж‰йесіне ендіріліп, ж‰зеге асырылып жатќанын кµрсетеді.

10. Тєжірибелі-эксперимент нєтижесі болашаќ мұғалімдерді даярлауда ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу ж‰йесін міндетті т‰рде оќу-тєрбие ‰дерісіне енгізу кєсіби даярлауды жетілдірудіњ жолы екендігін дєлелдейді.

11. Зерттеуде ќойылѓан міндеттердіњ шешілуі, сондай-аќ ќомаќты ќордаланѓан теориялыќ, психологиялық-педагогикалық жєне єдістемелік-тєжірибелік материалдар біз ±сынѓан зерттеу болжамымыздыњ дєйектілігін айѓаќтайды.

Диссертациялық зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша мынадай ұсыныстар жасауға болады: • Жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді кредиттік технология бойынша даярлауда таңдау пәні ретінде басқа да пән мұғалімдеріне ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негіздері ендірілсе;

 • Пәнаралық байланыс және біз ұсынған пәндер реті әр курстарда, семестр не триместрлерде осы реттілігін сақтаса;

 • Ақпараттық-компьютерлік модельдеу, математикалық модельдеумен біргелікте жүретіндігі әрқашан ескерліп отырса;

 • Мультимедиялық технологияларды қолдану әрбір пәндер үшін, әрбір пән мұғалімі үшін де қол жетерлік дәрежеде екендігі әрқашан ескеріліп тұрса.

Қарастырылып отырған зерттеу жұмысы күрделі болғандықтан, оның барлық салаларын түбегейлі талдап, қамтып шығу мүмкін емес. Келешекте осы мәселе шетел ЖОО-да қолдану ерекшелігі тұрғысында, гуманитарлық мамандықтар үшін сабақтастыру өз алдына зерттеуді қажет етеді.
Диссертацияның мазмұны мынадай басылымдарда жарияланды:

Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар

 1. Компьютерде жұмыс істеуді үйренейік. Оқу құралы. Алматы – 2000. 40б. (С.М.Бобкина, Б.А.Жұмаділдиндермен бірлестікте)

 2. Программалау негіздерін оқыту. Практикалық жұмысқа арналған әдістемелік құрал. Алматы, 2002. -110б. (К.М.Беркімбаев, Б.Ғ.Бостановтармен бірлестікте)

 3. Практикум по MS ACCESS 97. Методическое пособие для практических работ. Алматы, 2002. -60с. (Н.А.Талпаковпен бірлестікте)

 4. Кестелік процессорды пайдалану. Оқу-әдістемелік құрал. Кентау-2003. -120б. (К.М.Беркінбаев, Р.М.Гайруллаева, А.Б.Әбілдаевпен бірлестікте)

 5. Бағдарламалық және технологиялық практикум. Әдістемелік оқу құралы. Алматы, 2004. -131б. (Н.Ә.Талпақов, К.М.Беркінбаев, Б.Г.Бостановтармен бірлестікте)

 6. Бағдарламалау негіздері. Әдістемелік құрал. Алматы, 2004. -32б.

 7. Алгоритмдеу және программалау негіздерін оқыту. Оқу құралы. Алматы, 2003. -133б.

 8. Информатика. Тест тапсырмаларының жинағы. Әдістемелік оқу құралы. І-бөлім. Кентау, 2004. -96б. (К.М.Беркімбаевпен бірлестікте)

 9. Информатика. Тест тапсырмаларының жинағы. Әдістемелік оқу құралы. ІІ-бөлім. Кентау, 2004. -94б. (К.М.Беркімбаевпен бірлестікте)

 10. Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Ms Access. Әдістемелік құрал. Алматы, 2004. -84б.

 11. DELPHI ортасында бағдарламалау практикумы. Оқу-әдістемелік құрал. Алматы, 2005. -135б. (Ш.Т.Шекербековамен бірлестікте)

 12. Информатика курсы бойынша тестік бақылау. Әдістемелік құрал. I-бөлім. Алматы, 2005. -96б. (Е.Ы.Бидайбеков, А.Е.Сағымбаева, Ш.Т.Шекербекова, И.Салғожа, А.Есбаевалармен бірлестікте)

 13. Информатика курсы бойынша тестік бақылау. Әдістемелік құрал. ІI-бөлім. Алматы, 2005. -93б. (Е.Ы.Бидайбеков, А.Е.Сағымбаева, Ш.Т.Шекербекова, И.Салғожа, А.Есбаевалармен бірлестікте)

 14. Ақпараттық және математикалық модельдеу негіздері. Әдістемелік оқу құралы. Кентау, 2005. -90б. (К.М.Беркімбаевпен бірлестікте)

 15. Информатика пәнінен тест жинағы. Көмекші әдістемелік құрал. Кентау, 2007. -152б. (Г.Ж.Ниязова, К.М.Беркімбаевтармен бірлестікте)

 16. Информатика. Бағдарламалау негіздері. Оқу құралы. Кентау, 2007. -234б.

 17. Основные справочные данные по предмету информатики. Методическое пособие. Кентау, 2007. -43б.

 18. Информатика пәнінен ақпараттық мәліметтер. Әдістемелік құрал. Кентау, 2007. -40б.

 19. Информатика. Объектілі-бағдарлы бағдарламалау негіздері. Оқу құралы. Түркістан, 2008. -216б. (Н.Т.Ажиханов, Т.Қ.Қойшиева, А.М.Еспембетовалар-мен бірлестікте)

 20. Информатика. Мәліметтер қорын жобалау негіздері. Оқу құралы. Түркістан, 2008. -110б. (К.М.Беркімбаев, Н.Т.Ажиханов, А.А.Салықбайлармен бірлестікте)

 21. Ақпараттық модельдеу элементтері. Әдістемелік құрал. Кентау, 2006. -89б. (К.М.Беркінбаев, Ә.Төлептермен бірлестікте)


Ғылыми-әдістемелік мақалалар

 1. Алгоритмдік дайындықты жетілдіру. Бастауыш мектеп. Алматы-1999, №10. –Б.16-17.

 2. Компьютерлік оқыту программаларын қолдану. Информатика-физика-математика журналы. №3. Алматы, 2000. –Б.10-13.

 3. Бағдарламалау курсын оқытуда қолданылатын алгоритмдер мен блок-схемалар. Хабаршы. №2(4). Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті. Алматы, 2001. –Б.140-142.

 4. Построение алгоритмических схем решения задач на уроках математики. Хабаршы. №1(3) Абай атындағы АлМУ. -Алматы, 2001. –С.83-85.

 5. Обучение студентов основам социальной информатики. ВЕСТНИК. №1 (5). АГУ им.Абая. -Алматы, 2002. –С.184-188.

 6. Визуалды программалау курсынан алғашқы сабақты ұйымдастыру. Хабаршы №2(6) Абай атындағы АлМУ. -Алматы, 2002. –Б.200-203. (А.М.Полатбекпен бірлестікте)

 7. Визуальды программалау курсындағы тармақталушы процестер тақырыбынан практикалық сабақты ұйымдастыру. Хабаршы №1.(7) Абай атындағы АлМУ. -Алматы, 2003. –Б.215-218. (К.М.Беркінбаевпен бірлестікте)

 8. Жоғары оқу орындарында информатика курсының қалыптасуы туралы. Хабаршы. №2(8). Абай атындағы АлМУ. -Алматы, 2003. –Б.42-45. (Е.Ы.Бидайбековпен бірлестікте)

 9. Жалпы білім беретін оқу орындарында информатика курсын оқытудың мақсаттары мен міндеттері туралы. Материалы II меж.научно-метод конференций Матем.моделидов. информ. технологии в образовании и науке» (ММИТОН) II-том. -Алматы, 2003. –Б.389-392. (М.П.Лапчик, Е.Ы.Бидайбековтермен бірлестікте)

 10. Информатика курсының мәліметтер қорын басқару жүйесі тарауын оқыту. Хабаршы. №2 (10) Абай атындағы Қазақ ұлттық пед.университет. -Алматы, 2004. –Б.224-228.

 11. Delphi 7 ортасында бағдарламалау негіздерімен танысу сабақтары. Хабаршы. №2(10) Абай атындағы ҚазҰПУ. -Алматы, 2004. –Б.248-252. (Ш.Т.Шекербековамен бірлестікте)

 12. Методические рекомендации для студентов вузов по самообразованию. ВЕСТНИК КазНПУ им.Абая. №2(13). -Алматы, 2005. –С.178-181. (Г.А.Момбиевамен бірлестікте)

 13. Жоғары білім беруде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Республикалық конференция материалдары. -Түркістан, 2006. –Б.195-199. (К.М.Беркімбаевпен бірлестікте)

 14. Пути совершенствования содержания и требования к школьному курсу информатики. «Білім-Образования», №2. -Алматы, 2006. –Б.113-115. (Т.Б.Қоштыбаевпен бірлестікте)

 15. Информатиканы және математиканы оқыту үдерісінде қолданылатын әдістерді салыстырмалы талдау. «Экология, білім, ғылым және қоғам» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының еңбектері. -Кентау, 2006. –Б.312-317. (Е.Ы. Бидайбеков, К.М.Беркінбаевтармен бірлестікте)

 16. Болашақ мамандарға математикалық білім беруде инновациялық технологияларды қолдану. «Экология, білім, ғылым және қоғам» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының еңбектері. -Кентау, 2006. –Б.345-348. (К.М.Беркінбаев, С.Д.Сариевтермен бірлестікте)

 17. Білім беру үдерісінде қолданылатын ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері. «Экология, білім, ғылым және қоғам» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының еңбектері. -Кентау, 2006. –Б.356-361. (Т.Б.Қоштыбаев, К.М.Беркінбаевтармен бірлестікте)

 18. Информатика курсын оқытуда қалыптасатын ұғымдар жүйесі. «Экология, білім, ғылым және қоғам» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының еңбектері. -Кентау, 2006. –Б.399-403. (К.М.Беркінбаев, Р.М.Гайруллаевалармен бірлестікте)

 19. Информатика пәнін оқытудың педагогикалық-психологиялық мәселелері. «Экология, білім, ғылым және қоғам» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының еңбектері. Кентау, 2006. –Б.409-414. (Г.А.Момбиевамен бірлестікте)

 20. Роль и место преподавателя в учебном процессе при доведении научной информации до студентов. «Білім-Образования», №3. -Алматы, 2006. –С.133-136. (Г.А.Момбиевамен бірлестікте)

 21. Объектіге-бағытталған программалау технологиясы. Ғылыми-әдістемелік журнал «Информатика негіздері», №3. -Алматы, 2006. –Б.9-10. (Ұ.А.Момбиевамен бірлестікте)

 22. Студенттерге білім берудегі математикалық және ақпараттық-компьютерлік модельдеудің психологиялық мәселелері. ҚР Ұлттық ғылым академиясының ХАБАРШЫСЫ. -№6. -Алматы, 2006. –Б.86-88б.

 23. Информатикалық пәндерді оқытудың педагогикалық технологиясы. Қазақстан мектебі. №11. -Алматы, 2006. –Б.33-35. (К.М.Беркінбаевпен бірлестікте)

 24. Қазақстан туризміндегі инновациялық ақпараттық технологиялардың дамуы туралы. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Хабаршысы, №3(60). -Түркістан, 2006. –Б.106-110. (К.М.Беркінбаевпен бірлестікте)

 25. Болашақ маманның кәсіби іс-әрекеттерін логикалық моделдеу ерекшеліктері. Қазақстан жоғары мектебі. Ұлт тағлымы, №1. 2007. –Б.53-54.

 26. About the development of innovational information technology in Kazakhstan tourism. Turk-Kazakh international toursm conference 2006. 20-26 november 2006. Alanya – Turkey. “New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in the Future”. (Ж.К.Оңалбек, К.М.Беркінбаевтармен бірлестікте)

 27. Методические основы обучения компьютерным технологиям в профессиональной подготовке студентов вуза. Нука, образование, производство в решении экологических проблем. Экология-2006. Материалы 3-ей межд. научно-технической конференции. Российская Федерация. г.Уфа, 2006. Том 2. –С.154-158. (К.М.Беркінбаевпен бірлестікте)

 28. Теоретические аспекты обучения студентов на основе информационно-компьютерного моделирования. PEDAGOGIK MAHORAT. №1, 2007. РеспубликаУзбекистон. –Б.58-60.

 29. Жоғары оқу орнында болашақ мұғалімдердің педагогикалық іс-әрекеттерін модельдеу. Қазақстан жоғары мектебі, №1. 2007. –Б.47-51.

 30. Обучения студентов на основе информационно-компьютерного моделирования. Высшая школа Казахстана. ПОИСК, №2. 2007. –С.311-314.

 31. Оқытудың ақпараттық технологиялары негізінде нновациялы-бағдарлы білім берудің әдістемелік қағидалары. Хабаршы. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, N2, 2007. –Б.190-194.

 32. Жоғары оқу орнында студенттерді аќпараттыќ-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде инновациялық әрекетке даярлау. Қазақстанның әлемдік білім жүйесіне интеграциясы: даму бағыттары, проблемалары және оларды шешу жолдары. Екінші халық.ғыл.-прак.конференция. ІІ-том. Талдықорған, 2007. -Б.280-284.

 33. Болашақ мұғалімдерді математикалық және ақпарттық модельдеу негізінде даярлау. Математика және физика журналы. №2(32), 2007. –Б.2-4.

 34. Студенттерге білім беруде математикалық және аќпараттыќ модельдеуді қолдану арқылы кәсіби әрекетке даярлау. ІІІ межд.научн.конферен. «Естественно-гуманитарные науки и их роль реализации программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан» посвященной 100-летию академика Акжана аль-Машани, в рамках ЮНЕСКО. 1-2 февраль, 2007. –Б.286-288.

 35. Студенттерге білім берудегі математикалық-компьютерлік модельдеудің дидактикалық мүмкіндіктері. «Қазіргі кезеңдегі тұлғаның үйлесімді дамуына қатысты өзекті мәселелер» ғылыми-практикалық конференция. Астана: ҚазМАТУ, 2007ж. –Б. 107-110.

 36. Жоғары оқу орнында болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындаудың әдіснамалық негіздерінің еркшеліктері. «Қайнар» университетінің Хабаршысы. №3/1, 2007. –Б. 123-128.

 37. Студенттердің ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеуді қолдануға даярлығын қалыптастыру. «Жоғары кәсіптік білім беруді реформалау жағдайында педагог кадрларды даярлау» Респуб. ғылыми-прак. конференция. -Семей, 2007. –Б. 558-561.

 38. Модульдік оқыту технологиясын электронды оқу- әдістемелік кешен жасауда қолдану. «Жоғары кәсіптік білім беруді реформалау жағдайында педагог кадрларды даярлау» Респуб. ғылыми-прак. конференция. -Семей, 2007. –Б. 421-424. (Б.Баймұхановпен бірлестікте)

 39. Ақпараттық-компьютерлік білім беру орталарына бағдарлап оқыту. «Парасатты экономика» негіздерін қалыптастырудағы білім беру мекемелерінің рөлі мен міндеттері. Респуб. ғыл.-тәжіриб. конф. -Шымкент, 2007. –Б. 92-95. (Ұ.А.Момбиевамен бірлестікте)

 40. Формирование готовности будущих учителей к использованию информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. «Кадровые ресурсы инновационного развития образовательной системы» материалы І Всероссийского педагогического конгресса. Часть 3. -Москва, 2007. –С.27-34. (К.М.Беркімбаев, Г.Ниязовалармен бірлестікте)

 41. Компьютерлік оқу-әдістемелік кешенді құрудың негізгі дидактикалық принциптері. Хабаршы. -№2(18). Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007. (Б.Баймұхановпен бірлестікте)

 42. Студенттерге инновациялы-бағдарлы білім берудің әдістемелік ерекшеліктері. Хабаршы. -№2(18). Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007. -Б.225-228.

 43. Студенттерді ақпараттық-компьютерлік білім беру орталарына бағдарлап оқытудың педагогикалық негіздері. Хабаршы. -№4(20). Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007. -Б.156-159.

 44. Болашақ мұғалімдердің ақпараттық-компьютерлік және математикалық моделдеуді қолдануға даярлығын жетілдіру. «Парасатты экономика» негіздерін қалыптастырудағы білім беру мекемелерінің рөлі мен міндеттері. Респуб. ғыл.-тәжіриб. конф. -Шымкент, 2007. –Б. 112-115.


РЕЗЮМЕ
Сыдыхов Бахыт Дикамбаевич
Система профессиональной подготовки на основе информационно-компьютерного и математического моделирования будущих учителей
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования
Диссертационная работа посвящена актуальной и еще малоисследованной проблеме - системе профессиональной подготовки на основе информационно-компьютерного и математического моделирования будущих учителей в процессе обучения спец.дисциплинам в вузе.

Развитие науки и новых технологий, компьютеризация всех отраслей промышленности, науки и образования требуют внедрения и создания средств новых информационных технологий с одной стороны, а с другой, в связи с возникновением проблем в деятельности специалистов с их применением, нужен новый подход в профессиональной подготовке будущих специалистов.

Следствием существования противоречия между уровнем развития информационной технологий и уровнем применения их в обучении спец.дисциплинам является проблема поиска в сложившихся условиях более эффективных образовательных технологий. Один из путей решения проблемы связан с созданием методической системы обучения методам формализации знаний на основе информационно-компьютерного и математического моделирования. Информационная модель есть точное описание предмета изучения с помощью естественных или специальных языков, которое опирается на чувственное и теоретическое мышление.

Объект исследования- Система профессиональной подготовки будущих учителей в высших учебных заведениях.

Предмет исследования - процесс обучения на основе информационно-компьютерного и математического моделирования будущих учителей в вузе.

Цель исследования теоретическое и психолого-педагогическое обоснование профессиональной подготовки будущих учителей в процессе обучения спец.дисциплинам на основе информационно-компьютерного и математического моделирования и совершенствование его методической системы.

Методологической и теоретической базой исследования являются современные научные идеи об органическом единстве человека и природы, теоретико-методологические положения, философские принципы о непрерывности становления и развития личности, основные законы материалистической диалектики об единстве и борьбе противоположностей, о переходе количественных изменений в качественные, основные положения философии о всеобщей связи явлений и процессов в природе и обществе, программные документы по вопросам профессиональной подготовки будущих учителей.

Источниками исследования явились труды философов, психологов, педагогов, социологов, экологов по проблеме исследования, Закон Республики Казахстан “Об образовании”, Государственные образовательные программы, концепция информатизации системы образования в Республике Казахстан, общие диалектические принципы развития личности, теория интеграции и дифференциации дисциплин (предметов), нормативные документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс в вузе, методические рекомендации, учебные пособия, а также педагогический и исследовательский опыт диссертанта.Результаты работы:

 • определены теоретическое и психолого-педагогическое основы профессиональной подготовки на основе информационно-компьютерного и математического моделирования будущих учителей в системе высшего образования;

 • разработана концепция усовершенствования профессиональной подготовки будущих учителей в процессе преподавания спец.дисциплин на основе информационно-компьютерного и математического моделирования;

 • разработан научно-методический обоснованный модель будущего учителя освоенный навыки информационно-компьютерного и математического моделирования;

 • определены психолого-педагогические основы профессионального образования на основе информационно-компьютерного и математического моделирования будущих учителей в вузе;

 • создана методическая система обучения на основе информационно-компьютерного и математического моделирования применямый в профессиональной подготовке;

 • разработаны и внедрены в практику экспериментно-методический комплекс профессиональной подготовки на основе информационно-компьютерного и математического моделирования будущих учителей;

 • создана технология профессиональной подготовки будущих учителей в процессе обучения спец. дисциплинам на основе информационно-компьютерного и математического моделирования и др.

Практическая значимость:

В учебный процесс вуза внедрены: учебники «Информатика. Бағдарламалау негіздері», «Информатика. Объектілі-бағдарлы бағдарламалау негіздері», «Информатика. Мәліметтер қорын жобалау негіздері», а также учебно-методические пособия: “Бағдарламалық және технологиялық практикум”, “Ақпараттық және математикалық модельдеу негіздері”, тесты по “Информатике”, “Алгоритмдеу және программалау негіздерін оқыту”, “Delphi ортасында бағдарламалау практикумы”, “Практикум по MS Access 97”и др.Степень внедрения, рекомендации по внедрению и область применения:

Разработана учебно-методическая система, включающая программы, спецкурсы, учебно-методические пособия, учебники, рекомендации для студентов и преподавателей информатики, которые внедрены в учебный процесс высших учебных заведений. Разработаны учебные и учебно-методические пособия, рекомендации, программы и др., используемые в учебном процессе студентами и преподавателями.


Результаты исследования могут быть использованы при профессиональной подготовке будущих учителей в качестве материала при обучении следующим дисциплинам: “Информатика”, “Компьютерное моделирование”, “Языки программирования”, “Практикум на ЭВМ”, “Система управления базами данных”.Summary
Sydykhov Bakhyt Dikambaevich
System of professional training on the base of information-computer and mathematical model of future teachers
13.00.08- Theory and methods of professional education
Thesis work devotes to actual and few researched problems: pedagogical system of professional training on the base of information-computer and mathematical model of future teachers in process of teaching special discipline in HEI.

The development of science and new technologies, computerization of all branches of industries, science and education demands inculcation of new informational technologies on the one hand and on the other hand in the connection of the origin of problem on activity of specialists with their use needs new approach professional training of the new specialists.

Consequence of contradiction existence between the levels of information technology development and the level of application them in teaching the special discipline is the problem search in completed condition more effective educational technology. One of the decision of problems connected with the creation of methodical system of teaching by the methods forming of knowledge on the base of information-computer and mathematical model. Information model is the exact description of subject of study with the help of natural or special languages, which is lean on sensual and theoretical thinking.

Object of research is the system of professional training of future teachers in higher educational institutions.

The subject of the research - is the process of teaching on the base of information-computer and mathematical model of future teachers in HEI.

Aim of research: Theoretical and psychological–pedagogical basis of professional training of future teachers in process of teaching special discipline on the base of information-computer and mathematical model and the improvement of its methodical system.

Methodological and theoretical base of research is the modern scientific idea about organic unity of human and nature, theoretical-methodological position, philosophical principles about uninterruption of becoming and development of personality, the basic Law of materialistic dialect about unity and struggle of contrast, about the conversion of quantity change to quality, the main status of philosophy about general connection of appearance and processes in nature and society, programmed documents according to the problems of professional training of future teachers.

Origins of research were the works of philosophers, psychologists, pedagogues, socialists, ecologists about the research problems, RK Law "About Education", State educational programmes, conception of informatization of educational system in RK, common scientific principles of development of personality, the theory of integration and differentiation of disciplines, normative documents, regulated educational-training process in HEI, methodical recommendations, educational aids, and pedagogical and researched experience of the researcher.

Results of work:

-Theoretical and psychological–pedagogical basis of professional training on the base of information-computer and mathematical model of future teachers in higher educational system is defined;

- Concept of improvement of professional training of future teachers in process of teaching special discipline on the base of information-computer and mathematical model is worked out.

- Scientific-methodical well-founded model of future teachers mastered habits of information-computer and mathematical model is worked out.

- Psychological–pedagogical basis of professional training of future teachers higher educational system are defined;

- Methodical system of training on the base of information-computer and mathematical model using in professional training is created;

- Experimental-methodical complex of professional training of future teachers is worked out and inculcated into practice.

- The technology of professional training of future teachers in process of teaching special discipline on the base of information-computer and mathematical model and etc. is created.The practical significance:

It is put into educational process of HEI: textbooks “Информатика. Бағдарламалау негіздері”, “Информатика. Объектілі-бағдарлы бағдарламалау негіздері”, “Информатика. Мәліметтер қорын жобалау негіздері” and teaching-methodical aids “Бағдарламалық және технoлогиялық практикум”, “Ақпараттық және математикалық модельдеу негіздері”, tests in “Informatic Science”, “Алгоритмдеу және программалау негіздерін оқыту”, “Delphi ортасында бағдарламалау практикумы”, “Practical work in MS Access 97”.The degree of introduction, recommendation according to introduction and the field of use:

It is prepared teaching-methodical system, including programmes, special courses, teaching-methodical aids, text-books, recommendations for students and teachers of information science, which is put into process of higher educational institutions. The teaching-methodical aids, recommendations, programmes are worked out used in educational process by students and teachers.The results of research will be used for professional training of future teachers as the material in teaching of the following disciplines: “Information science”, “Computer model”, “Programming model”, “Practical work in electronic computer“ , “ System of management by the database”.Каталог: ld
ld -> -
ld -> Шпаргалка " Мұртты обалар" көп тараған аймақ "Ақ жалды жүйрік аттардың иелері" деп аталған тайпа "
ld -> Қазақстан тарихының тақырыбына шпаргалкалары Адамзат тарихы дамуының ең алғашқы кезеңі? Тас дәуірі
ld -> Разработка научно-технологических основ производства катализаторов дегидрирования для синтеза изопрена
ld -> Учебно-методическое пособие для студентов геологического факультета Казань 2004 Печатается по решению
ld -> Реферат Основные элементы и профессиональные правила оформления рекламного объявления
ld -> Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін «электрондық үкіметтің» шлюзімен біріктіру мүмкіндіктерін зерделеу жөніндегі жұмыс жоспары
ld -> Абай Құнанбайұлы Жүрегіңнің түбіне терең бойла
ld -> Төлеу Көбдіковтің елінде


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет