Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011Дата17.04.2016
өлшемі258.72 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 И ВКГТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Сәулет-құрылыс

факультет деканы
_______________Б.Нұхаева

___________________2014 ж.

ГИДРАВЛИКА

Силлабус
ГИДРАВЛИКА

Силлабус

Мамандық: 5В074500 «Көлік құрылысы»

Оқу түрі: күндізгі
Курс: 2

Семестр: 3

Кредит саны:3

Сағат саны: 135

Дәрістер: 15

Зертханалық сабақтар: 15

Тәжірибелік сабақтар: 15

СОӨЖ: 30


СӨЖ: 60

Емтихан: 3 семестр

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарт негізінде «Су-ауа бассейнін тиімді пайдалану және жылугазбен жабдықтау» кафедрасында дайындалып 5В074500 «Көлік құрылысы» мамандығындағы студенттерге арналған.

«САБТП ж ЖГЖ» кафедра отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі Н.Акименко
№____ хаттама ____________________ж.

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төрайымы C.Лутай
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындаған


аға оқытушы Г. Мамырбекова

Норма бақылаушы Т.Тютюнькова


ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«САБТПж ЖГЖ» кафедрасы, Сәулет-құрылыс факультеті (Г-2-102 дәрісх.)

Пән жүргізетін оқытушы: Мамырбекова ГүлназҚабиболлақызы, аға оқытушы

Жұмыс телефоны: 540-596

Дәрісханалық сағат және кеңес беруге арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 Оқылатын пән сипаттамасы
Гидравлика – гидрогеологиядағы сұрақтарды шешуде қолданылатын гидравлика, гидрология және гидрометрия заңдары туралы жалпы сипаттама береді.

Құбырлардағы арындардың жоғалуын есептеу, сүзілу есептері, гидрологиялық есептеулер тұтас ортаның гидравлика заңдарын тереңірек түсінуді қажет етеді. Гидравлика, гидрология және гидрометрия бойынша алынған білімдер мен машықтар барлық инженерлік пәндерде қолданылады.1.2 Пәнді оқытудағы мақсат
Гидравлика пәнін білу құбырларды, гидротехникалық ғимараттарды, тазалау ғимараттарын және сорғыш станцияларын есептеп, жобалауда өте маңызды. Көптеген құбырлардың есебі, гидравликалық және ауа үрлеуіш машиналарды құрастыруда гидравлика заңдары қолдануға үйрету және негізгі бағыттаушы пәндермен тығыз байланыста екенін түсіндіру

1.3. Пәнді оқытудың міндеттері
Студенттер пәнді оқып үйренудің нәтижесінде пән туралы, гидравлика, гидрометрия және гидрологияның негізгі заңдарын біле отырып, сұйықтықтың тепе-теңдігіне, қозғалысына байланысты тәжірбиелік сұрақтарды шеше алуға үйрету. Гидравлика, гидрометрия және гидрология пәнінен алған білімдерін инженерлік пәндерде білу.

1.4 Пререквизиттар
Мектеп сабақтары: физика, математика. Жоғарғы оқу орнында: математика, теориялық механика, геодезия.
1.5 Постреквизиттар
Көліктегі үймереттер мен ғимараттар, көлік жолдары құрылысының технологиясы,өндірістік ғимараттарды жобалау.
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Сағат көлемі

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Кіріспе лекция. Ғылым ретінде гидравлика, гидрология және гидрометрия анықтамасы және оның басқа пәндермен байланысы. Сұйықтықтардың негізгі физикалық қасиеттері.

1

Елешева Қ.К.

Гидравлика. Астана:Фолиант, 2003.-113 б.Тақырып 2. Гидростатиканың жалпы заңдары және теңдеуі. Сұйықтықтың тепе-теңдік жағдайы және әсер етуші күштер. Нүктедегі гидростатикалық қысым. Гидростатиканың негізгі теңдеуі. Артылған және абсолюттік қысым. Вакуум.

1

Елешева Қ.К.

Гидравлика. Астана:Фолиант, 2003.-113 б.Тақырып 3. Қысымды өлшеу аспаптары және өлшем бірліктері. Пьезометрлік және келтірілген биіктіктер. Сығылмайтын сұйықтықтардың салыстырмалы тепе-теңдігі туралы түсінік.

1

Елешева Қ.К.

Гидравлика. Астана:Фолиант, 2003.-113 б.Тақырып 4. Гидродинамика анықтамасы және негізгі түсініктер. Траектория. Ағыс желісі. Қарапайым ағыс. Қарапайым ағыс шығыны және көлденең қимасы. Сұйықтық ағысы, шығыны. Жергілікті және орташа жылдамдық, сулы периметр, гидрваликалық радиус.

1

Елешева Қ.К.

Гидравлика. Астана:Фолиант, 2003.-113 б.Тақырып 5. Қозғалыс түрлері. Қарапайым ағыс үшін біркелкілік теңдеуі. Сұйықтықтың (реальды) ағысы үшін шығыны. Тұрақтылық заңы. Бірқалыпты, бірқалыпсыз, құйынды, құйынсыз қозғалыстар.

1

Елешева Қ.К.

Гидравлика. Астана:Фолиант, 2003.-113 б.Тақырып 6. Сұйықтық қозғалысының негізгі дифференциялдық теңдеуі. Қарапайым ағыс үшін Бернулли теңдеуі. Гидродинамиканың негізгі теңдеуі .

1

Елешева Қ.К.

Гидравлика. Астана:Фолиант, 2003.-113 б.Тақырып 7. Идеалды сұйықтық үшін Бернулли теңдеуі. Геометриялық және энергетикалық мағынасы. Реальды сұйықтықтың қарапайым ағысы үшін Бернулли теңдеуі. Геометриялық, пьезометрлік, гидравликалық ылдилықтар.

1

Елешева Қ.К.

Гидравлика. Астана:Фолиант, 2003.-113 б.Тақырып 8. Гидравликалық кедергілердің физикалық табиғаты. Кедергілердің түрлері. Жергілікті кедергілер және ұзындық бойынша үйкеліс кедергісі.

1

Елешева Қ.К.

Гидравлика. Астана:Фолиант, 2003.-113 б.


1

2

3

Тақырып 9. Сұйықтық қозғалысының тәртібі. Рейнольдс саны. Ламинарды және турбулентті қозғалыс кезіндегі үйкеліске арынның жоғалуы. Жоғарғы және төменгі жылдамдқтардың шекті мәндері. Рейнольдс санының шекті мәндері.

1

Елешева Қ.К.

Гидравлика. Астана:Фолиант, 2003.-113 б.Тақырып 10. Саңлаулармен саптамалардан сұйықтықтардың ағуы. Саңлаулар түрлері. Шығын, сығылу, жылдамдық коэффициенттері. Толық және толық емес, аяталған және аяқталмаған сығылулар.

1

Елешева Қ.К.

Гидравлика. Астана:Фолиант, 2003.-113 б.Тақырып 11. Фильтрация (Сүзілу). Сүзілудің негізгі заңы. Ламинарлыжәне турбулентті сүзілу. Скважина дебитін анықтау. Сүзілу коэффициентін анықтау тәсілдері. Депрессионды қисықты тұрғызу.

1

Елешева Қ.К.

Гидравлика. Астана:Фолиант, 2003.-113 б.Тақырып 12. Құбырлар теңдеуі және есептік кестелер. Өзгермелі қималы қарапайым құбыр. Құбырлардыың тізбектей және қатар жалғануы. Сифонды құбыр. Дөңгелек қималы емес құбырлардың гидравликалық есебі.

1

Елешева Қ.К.

Гидравлика. Астана:Фолиант, 2003.-113 б.Тақырып 13. Гидрология. Өзен суы. Жер асты сулары. Жер беті және жер асты суларының қалыптасуы. Арнадағы үрдістер. Өзендердің және жер асты суларының қысқы тәртібі. Жер беті және жер асты суларының байланысы.

1

Михайлов В.Н. Гидрология : учебник / В. Н. Михайлов, А. Д. Добровольский, С. А. Добролюбов. - Изд. 2-е, испр. . - М. : Высш. шк., 2007. - 463 с.

Тақырып 14. Гидрометрия негіздері. Негізгі ұғымдар. Жылдамдықты өлшеу тәсілдері. Су шығынын анықтау.

2

Железняков Г.Б. Гидрология и гидрометрия: Учебник для дор.-строит. спец. вузов. М. : Высш. шк., 1981. - 264 с

Тәжірибелік сабақтар

Тақырып 1.Сұйықтықтың негізгі физикалық қасиеттері.
Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

Тақырып 2. Гидростатикалық қысым. Гидростатиканың негізгі заңы.
Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

Тақырып 3. Жазық бетке гидростатикалық қысым күші.
Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

Тақырып 4. Гидродинамика негіздері.
Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

Тақырып 5. Энергияның жоғалуы ескерілмеген Д.Бернулли теңдеуі.
Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

Тақырып 6. Сұйықтық қозғалыс тәрітібі.
Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

Тақырып 7. Гидравликалық кедергілер
Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

Тақырып 8. Энергияның жоғалуы ескерілген Д.Бернулли теңдеуі.
Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

Тақырып 9. Сұйықтықтың саңлаулардан және саптамалардан ағуы.
Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

Тақырып 10. Ұзын және қысқа құбырлардың есебі.
Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

Тақырып 11. Гидравликалық соққы.
Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

Зертханалық сабақтар

Тақырып1. Паскаль қондырғысында гидростатикалық қысымды өлшеу, есептеу.

1

Давыдов Ю.Ф., Қасейінұлы М. Гидравлика. ШҚМТУ, 2008-36б.

Тақырып 2. Бернулли теңдеуі бойынша меншікті энергияларды тұрғызу.

2

Давыдов Ю.Ф., Қасейінұлы М. Гидравлика. ШҚМТУ, 2008-36б.

Тақырып 3. Сұйықтықтың қозғалыс тәртібін оқып, үйрену.

2

Давыдов Ю.Ф., Қасейінұлы М. Гидравлика. ШҚМТУ, 2008-36б.

Тақырып 4. Жергілікті кедергілер бойынша арынның жоғалуын анықтау.

2

Давыдов Ю.Ф., Қасейінұлы М. Гидравлика. ШҚМТУ, 2008-36б.

Тақырып 5. Сұйықтықтың саңлаулармен саптамалар арқылы ағысын зерттеу.

2

Давыдов Ю.Ф., Қасейінұлы М. Гидравлика. ШҚМТУ, 2008-36б.
1

2

3

Тақырып 6. Тік бұрышты жұқа қабырғалы су ағарды зерттеу.

2

Давыдов Ю.Ф., Қасейінұлы М. Гидравлика. ШҚМТУ, 2008-36б.

Тақырып 7. Тік бұрышты науадағы ырғымақты зерттеу.

2

Давыдов Ю.Ф., Қасейінұлы М. Гидравлика. ШҚМТУ, 2008-36б.

Тақырып 8. Үш бұрышты су ағарды зерттеу.

2

Давыдов Ю.Ф., Қасейінұлы М. Гидравлика. ШҚМТУ, 2008-36б.

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Сұйықтықтың және газдардың негізгі физикалық қасиеттерін анықтауға есептер шығару (тығыздық, меншікті салмақ, сұйықтықтың температуралық кеңеюі және сығылуы, тұтқырлығы, беттік тартылысы).

5

Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями. М.: Высшая школа, 2008-192с.

Тақырып 2. Гидростатикалық қысым. Жазық бетке әсер ететін сұйықтықтың қысым күштерін анықтауға есептер шығару. Гидростатикалық қысым эпюраларын тұрғызу.

5

Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями. М.: Высшая школа, 2008-192с.

Тақырып 3. Сұйықтық қозғалысының негізгі ұғымдарын анықтауға (ағыстың көлденең қимасын, сулы периметрін, гидравликалық радиусты, орташа жылдамдықты және шығынды) есептер шығару.

5

Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями. М.: Высшая школа, 2008-192с.

Тақырып 4. Бернулли теңдеуіне арналған есептер шығару.

5

Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями. М.: Высшая школа, 2008-192с.

Тақырып 5. Сұйықтықтың ламинарлы және турбулентті ағысы. Рейнольдс санын анықтау есептері.

2

Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями. М.: Высшая школа, 2008-192с.

Тақырып 6. Саңлаулармен саптамалардан сұйықтықтардың ағуы. Шығын, сығылу, жылдамдық коэффициенттерін пайдалана отырып мысалдар шығару.

3

Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями. М.: Высшая школа, 2008-192с.

Тақырып 7. Гидравликалық кедергілер және құбырларда сұйықтықтың бірқалыпты қозғалысы кезінде ағыс қимасымен жылдамдықтың таралуы бойынша мысалдар шығару.

5

Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями. М.: Высшая школа, 2008-192с.

Тақырып 8. Фильтрация (Сүзілу). Сүзілудің негізгі заңы. Ламинарлыжәне турбулентті сүзілу. Скважина дебитін анықтау. Сүзілу коэффициентін анықтау тәсілдері. Депрессионды қисықты тұрғызу.

5

Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями. М.: Высшая школа, 2008-192с.
1

2

3

Тақырып 9. Гидрология. Өзен суы. Жер асты сулары. Жер беті және жер асты суларының қалыптасуы. Арнадағы үрдістер. Өзендердің және жер асты суларының қысқы тәртібі. Жер беті және жер асты суларының байланысы.

5

Михайлов В.Н. Гидрология : учебник. - Изд. 2-е, испр. . - М. : Высш. шк., 2007. - 463 с.


Тақырып 10. Гидрометрия негіздері. Негізгі ұғымдар. Жылдамдықты өлшеу тәсілдері. Су шығынын анықтау.

5

Железняков Г.Б. Гидрология и гидрометрия: Учебник для дор.-строит. спец. вузов. М. : Высш. шк., 1981. - 264 с2.2 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)


Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

Сұйықтықтың физикалық қасиеттерін анықтауға есептер шығару (тығыздық, меншікті салмақ, сұйықтықтың температуралық кеңеюі және сығылуы, тұтқырлығы, беттік тартылысы).

Сұйықтықтың негізгі физикалық қасиеттерін анықтау бойынша есептер шығара білуге үйрету.

Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

1 апта

қорғау

3апта

Гидростатикалық қысым. Жазық бетке әсер ететін сұйықтықтың қысым күштерін анықтауға есептер шығару.

Гидростатикалық қысым күштерін анықтауға үйрету

Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

2 апта

қорғау

5 апта

Сұйықтық қозғалысының негізгі ұғымдарын анықтауға (ағыстың көлденең қимасын, сулы периметрін, гидравликалық радиусты, орташа жылдамдықты және шығынды) есептер шығару.

Сұйықтық қозғалысының негізгі ұғымдарын анықтауға арналған есептерді шешуге және зертханалық жағдайларда осы шамаларды анықтауға үйрету.

Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

1 апта

қорғау

6 апта

Бернулли теңдеуіне арналған есептер шығару.

Бернулли теңдеуі бойынша арындарды анықтауға үйрету.


Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

1 апта

қорғау

7 апта

Сұйықтықтың ламинарлы және турбулентті ағысы. Рейнольдс санын анықтау есептері.

Сұйықтықтың қозғалыс түрлерін ажыратуға және Рейнольдс санын анықтауға үйрету.


Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

1апта

қорғау

8 апта

Саңлаулармен саптамалардан сұйықтықтардың ағуы. Шығын, сығылу, жылдамдық коэффициенттері.

Шығын, сығылу, жылдамдық коэффициенттерін анықтауға үйрету.

Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

1 апта

қорғау

9 апта

Гидравликалық кедергілер және құбырларда сұйықтықтың бірқалыпты қозғалысы кезінде ағыс қимасымен жылдамдықтың таралуы бойынша мысалдар шығару

Гидравликалық кедергілерді анықтауға үйрету

Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

1 апта

қорғау

10 апта

Құбырлардағы жергілікті арынның жоғалуларын анықтау.

Құбырлардағы жергілікті арынның жоғалуларын анықтауға үйрету

Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

1 апта

қорғау

11апта
1

2

3

4

5

6

Ламинарлы және турбулентті сүзілу. Скважина дебитін анықтау. Сүзілу коэффициентін анықтау тәсілдері. Депрессионды қисықты тұрғызу.

Скважина дебитін , сүзілу коэффициентін анықтау тәсілдерін үйрету. Депрессионды қисықты тұрғыза білу.

Сборник задач по гидравлике. под ред. В.А.Большакова

1 апта

қорғау

12 апта


2.3 Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі*


Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысуы

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Зертханалық жұмысты қорғау
*
*
*
*
*
*
*
Жазбаша сұрақ**


**Есепті шығару*


**

*

Рубеждік тестілеу**
Барлығы


3 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
  1. Негізгі әдебиеттер

1 Елешева Қ.К. Гидравлика. Астана: Фолиант, 2003-113 б.

2 Чугаев Р.Р. Гидравлика. Л.:Энергоиздат, 2008-672 с.

3 Штеренлихт Д.В. Гидравлика. КолосС, 2004-656 с.

4 Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями. М.: Высшая школа, 2008-192с

5 Михайлов В.Н. Гидрология : учебник - Изд. 2-е, испр. . - М. : Высш. шк., 2007. - 463 с.
  1. Қосымша әдебиеттер

1 Константинов Ю.М. Гидравлика. Киев, 1981.

2 Калицун В.И., Дроздов Е.В. Основы гидравлики и аэродинамики. М., 1980.

3 Альтшуль А.Д., Животовский Л.С., Иванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика. М., 1987.

4 Сборник задач по гидравлике. К., 1986. В.А.Большаков.

5 Примеры расчетов по гидравлике. Под ред. Альтшуля А.Д. Стройиздат, 1987.

6 Железняков Г.Б. Гидрология и гидрометрия: Учебник для дор.-строит. спец. вузов. М. : Высш. шк., 1981. - 264 с

7 Константинов Н. М. Гидравлика. Гидрология. Гидрометрия. - М.: Высш. шк. – 1987432 с.


4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ
4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары:

  • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

  • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

  • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

  • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

  • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

  • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

  • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

  • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысуы

Зертханалық жұмысты қорғау

Жазбаша сұрақ


Еспеті шешу

Рубеждік тестілеу


Барлығы


Рейтинг 1

5

25

30

20

20

100

Рейтинг 2

5

25

30

20

20

100

Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:


, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағаттанарлықсыз4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет
1 Сұйықтықтар негізгі физикалық қасиеттері.

2 Сығылатын және сығылмайтын сұйықтықтар. Тұтқырлық. Жағдайлық теңдеу. Негізгі шамалардың өлшемдері және өлшем бірліктері.Жанама кернеулер үшін Ньютон заңы. Тұтқырлық коэффициенті.

3 Гидростатиканың жалпы заңдары және теңдеуі. Сұйықтықтың тепе-теңдік жағдайы және әсер етуші күштер. Нүктедегі гидростатикалық қысым. Гидростатиканың негізгі теоремасы. Сұйықтықтың тепе-теңдік теңдеуі. Артылған және абсолюттік қысым. Вакуум.

4 Қысымды өлшеу аспаптары және өлшем бірліктері. Тынштықтағы сұйықтықтың тепе-теңдігінің дифференциялдық теңдеуі. Сығылмайтн сұйықтықтардың тепе-теңдігі. Пьезометрлік және келтірілген биіктіктер.

5 Жазық қабырғалардағы сұйықтық қысымы. Қысым күштерінің түсу нүктесін – қысым центрін анықтау. Қысым центрін анықтау әдістері. Қисық беттегі сұйықтық қысымы. Архимед заңы.

6 Гидродинамика анықтамасы және негізгі түсініктер. Траектория. Ағыс желісі. Қарапайым ағыс. Қарапайым ағыс шығыны және көлденең қимасы. Сұйықтық ағысы, шығыны. Жергілікті және орташа жылдамдық, сулы периметр, гидрваликалық радиус.

7 Қозғалыс түрлері. Қарапайым ағыс үшін біркелкілік теңдеуі. Сұйықтықтың (реальды) ағысы үшін шығыны тұрақтылық заңы. Бірқалыпты, бірқалыпсыз, құйынды, құйынсыз қозғалыстар. Үзілмеуліліктің дифференциялдық теңдеуі.

8 Сұйықтық қозғалысының негізгі дифференциялдық теңдеуі. Қарапайым ағыс үшін Бернулли теңдеуі. Гидродинамиканың негізгі теңдеуі.

9 Идеалды сұйықтық үшін Бернулли теңдеуі. Негізгі гидродинамика теңдеуінің геометриялық және энергетикалық мағынасы. Реальды сұйықтықтың қарапайым ағысы үшін Бернулли теңдеуі. Реальды сұйықтық үшін Бернулли теңдеуі. Жылдамдықтың біркелкісіздік таралу коэффициенті. Геометриялық, пьезометрлік, гидравликалық ылдилықтар.

10 Гидравликалық кедергілердің физикалық табиғаты. Кедергілердің түрлері. Жергілікті кедергілер және ұзындық бойынша үйкеліс кедергісі.

11 Құбырлар жүйесінде кедергілердің қосылуы және арынды желінің төмен түсуі. Жергілікті кедергілер және оларды есепке алу тәсілі. Жергілікті кедергілер коэффициенті және оларға әсер етуші факторлар. Борда – Карно теоремасы.

12 Бірқалыпты қозғалыс кезіндегі үйкеліс кедергісі. Бірқалыпты қозғалыстың негізгі теңдеуі.

13 Сұйықтық қозғалысының тәртібі. Рейнольдс саны. Ламинарды және турбулентті қозғалыс кезіндегі үйкеліске арынның жоғалуы. Жоғарғы және төменгі жылдамдқтардың шекті мәндері. Рейнольдс санының шекті мәндері.

14 Пуазейль заңы. Ламинарлы тәртіп кезінде арынның жоғалуы. Және үйкеліс коэффициент шамаларын анықтау.Турбулентті ағыс және оның құрылымы. Жылдамдық пульсациясы. Жергілікті жылдамдық және турбулентті ағыс кезінде шекті қабаттың пайда болуы. Ламинарлы шекті қабат.

15 Турбулентті ағыста ұзындық бойынша арынның жоғалуын тәжірибелік түрде анықтау. Арнаның немесе құбырдың қабырғаларына кедір-бұдырлықтң әсері. Абсолютті және салыстырмалы кедір-бұдырлық.

16 Гидравликалық кедергілер тәртібі және аймағы. Гидравликалық тегіс және кедір-бұдыр құбырлар. Табиғи құбырлардың эквивалентті кедір - бұдырлығы. Рейнольдс санының шекті ламинарлы қабат қалыңдығына әсері. Квадраттық аймақ үшін Рейнольдс санының шекті мәні.

17 Құбырлардың және арналардың гидравликалық есебі. Құбырлар жүйесінің түрлері. Тұрақты қималы қарапайым құбыр. Арынды және пьезомтрлік сызықтарын тұрғыза отырып құбырларды есептеудің тәсілі. Ұзын құбырлар және ұзындық бойынша кедергілерді есепке алу.

18 Құбырлар теңдеуі және есептік кестелер. Өзгермелі қималы қарапайым құбыр. Құбырлардыың тізбектей және қатар жалғануы. Сифонды құбыр. Жол –жөнекей шығынды құбыр.

19 Құбырлардағы гидравликалық соққы туралы түсінік. Гидравликалық соққы теориясынң негіздері. Түзу және түзу емес соққылар. Құбырлардағы гидравликалық соққымен күрес. Гидравликалық таран.

20 Саңлаулармен саптамалардан сұйықтықтардың ағуы. Саңлаулар түрлері. Шығын, сығылу, жылдамдық коэффициенттері. Толық және толық емес, аяталған және аяқталмаған сығылулар.

21 Батырылған саңлау. Цилиндрлі және конустық саптамалар. Сұйықтық тұтқырлығының жылдамдық, сығылу, шығын коэффициенттеріне әсері. Шығынды өлшеу. Өлшеуішті сопло және диафрагма. Шығын коэффициентінің Рейнольдс санына тәуелділігі.

22 Шекаралы қабат туралы жалпылама түсінік және оның қазіргі гидрогазодинамикадағы мәні. Турбулентті, ламинарлы шекаралы қабат. Шекаралы қабатта жылдамдықтың таралуы. Ламинарлы қабаттан турбулентті қабатқа өту шарты.

23 Гидрология. Өзен суы. Жер асты сулары. Жер беті және жер асты суларының қалыптасуы. Арнадағы үрдістер. Өзендердің және жер асты суларының қысқы тәртібі. Жер беті және жер асты суларының байланысы.

24 Гидрометрия негіздері. Негізгі ұғымдар. Жылдамдықты өлшеу тәсілдері. Су шығынын анықтау.

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1.Әбішев К. А. Философия А., 2006ж. Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070500 Математикалық және компьютерліқ улгілеу Оқу түрі: күндізгі Өскемен Усть-Каменогорск 2013
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы ШҚмту «Көлік және логистика» кафедрасы
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
MethodBook -> «Жалпы инженерлік пәндер» кафедрасы, машинажасау және көлік факультеті
MethodBook -> Ғылым философиясы және тарихы
MethodBook -> Дәріс сабағының құрылымы: Дәріс №1,2 Тақырып
MethodBook -> А. М. Сидоренко автокөлік құралдары


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет