Фалсафа кафедрасибет5/5
Дата25.04.2016
өлшемі0.9 Mb.
1   2   3   4   5

Х У Л О С А
Хулоса қилиб айтганда, буюк мутафаккир, муфассир, адабиётчи, файласуф, ўз даврининг этук олими Маҳмуд Замаҳшарий ижйимоий-фалсафий дуннёқарашини ўрганиш, унинг жамият ҳаётида тутган ўрнини тадқиқ этиш ўта муҳим аҳамият касб этади. Давлатимиз мустақилликка эришгач, халқимизнинг ўтмишини, қадриятларини қайтадан тиклаш, аждодларимиз қолдирган илмий меросини ўрганишдан иборат эди. Бу борада бир қанча ишлар амалга оширилди, лекин оширилиши керак бўлган бир қанча вазифалар ҳам мавжуд. Мана шундай вазифалардан бири – Маҳмуд Замаҳшарийнинг ижтимоий-фалсафий дунёқарашини тадқиқ этиш, уни келажак авлодга этказишдан иборатдир. Бизнинг бу илмий ишимизда Маҳмуд Замаҳшарийнинг ижтимоий-фалсафий дунёқарашидан маълум қисмигина холос. Биз кейинги ишларимизда Маҳмуд Замаҳшарийнинг қарашларини бунданда мукаммалроқ, муфассалроқ тарзда ёритиб берамиз, деган ниятдамиз.

Маҳмуд Замаҳшарийнинг адолатли жамият, одил шоҳ, одоб-ахлоқли фарзанд, таълим-тарбия тўғрисидаги фикрлари бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятига эга бўлмоқда. Хоразмлик буюк аллома Маҳмуд Замаҳшарий кейинги авлодларга беқиёс бой маданий мерос қолдирган бўлиб, ўзининг бутун умрини ва жўшқин фаолиятии илм-фан йўлига бахшида этган, фаннинг турли соҳаларига оид кўплаб ўлмас асарлари у ҳали ҳаётлик пайтидаёқ мусулмон шарқида унга катта шон-шуҳрат келтирган. Шунинг учун бўлса керак, араб мамлакатларида иқтидорли олимнинг ҳаёти ва илмий фаолияти ҳақида мукаммал тадқиқотлар яратилган, жумладан, Бағдод дорилфунунининг профессори Фозил Солиҳ ас-Самарийнинг “Ад-Диросат аннаҳвия ва-л-луғавия индаз-Замаҳшарий” (“аз-Замаҳшарийнинг наҳвия (грамматик) ва луғавий (лексик) таълимоти”), Муртазо Оятилла аш-Шерозийнинг “аз- Замаҳшарий луғавий” (“Замаҳшарий луғатшунос”), Фаластинлик олима Ҳинд Ҳусайн Тоҳанинг “ал-Адаб ул-арабий фи иқлим Хваризм” (“Хоразм ўлкасида араб адабиёти”) номли тадқиқотлари фикримизнинг тасдиғидир. Маҳмуд Замаҳшарий Хоразм ўлкасида ва ўзи зиёрат қилган Шарқнинг турли шаҳарларида бўлган кўпдан-кўп шогирдларига жуда катта эътибор билан қараб, уларни камол топтиришга ўз ҳиссасини қўшган.

Бизнинг мақсадимиз Маҳмуд Замаҳшарийнинг асарларида кутарилган асосий ахлоқий мавзулар аънавий қашшоқлик ёки маънавий кўрлик ўртасидаги зиддиятларни кўрсатишдан, ёш авлодга ҳам, ёши ўтиб, ақли кирмаган кексаларга ҳам гўзал панд-насиҳатларни, зарур бўлса, аччиқ ҳақиқатларни айтишдан иборат эди. Аллома нинг панд-насиҳатларига қулоқ олиб, улардан баҳра олган одамлар кибру ҳаводан, манманликдан, баҳиллик, ичи қоралик, жоҳиллик, тошбағирлик зиқналик, хасислик, таъмагирлик, очкўзлик, мол дунёга ҳирс қуйиш, бошқаларга ёмонлик қилиш каби турли иллатлардан шифо топсалар ажаб эмас. Бундай ярамас иллатлар урнига одамлар бағри кенглик, камтарлик, инсоф-адолат, меҳр-мурувват, ростгўйлик, ҳалолик, поклик, хушмуомалалик, вафо ва ҳаё каби гўзал фазилатларни қўлга киритсалар ҳар икки оламда бахтини топсалар ажаб эмасдир.

Биз аждодларимиздан ҳар қанча фахрлансак арзийди. Шу ўринда Маҳмуд Замаҳшарийнинг яна “Олтин шодалар” асаридаги бир мақомаси ҳам диққатга сазовордир. - “Шон-шарафни, иззат-обрўни ўзингдан изла, ота-боболардан қолган шон-шуҳрат билан мақтанма. Чунки у шон-шуҳрат ўтмишда қолган. Аждодларингдан мерос қолган бу шон-шухратга сен ҳам янги ва хайрли шон-шуҳратли ишлар қўшгин. Ана шунда ҳаққоний шон-шуҳрат қозонасан. Ўз яхши ишларинг билан шон-шараф қозонмагунча, боболаринг шон-шуҳратига шерик бўлишни иддао қилма. Насаб ва ҳасабинг70 фарқи гўё тун билан кун кабидир. Кечаги тўқлигинг бугунги очлигингга ёрдам беролмайди. Бугун яхши ишларинг билан топган шон-шуҳратинг эътиборли, қимматлидир”71.

Хулосага қўшимча қилиб, Призедентимиз Ислом Каримовнинг “Юксак маънавият-енгилмас куч” асаридан иқтибос олдик.

“…ўрта асрларда Хоразмда диёридан олис Арабистонга бориб, араб тили грамматикасини муккаммал тарзда ишлаб чиққан, илм-фаннинг кўплаб бошқа соҳаларида ҳам шуҳрат қозонган Маҳмуд Замаҳшарий бобомизни эсга олайлик. Ўзининг жисмоний ногиронлигига қарамай, дунёнинг кўплаб мамлакатларида машаққатли сафар қилган, теран билими ва илмий салоҳияти билан бутун ислом оламини лол қолдирган бу зот, ҳеч шубҳасиз, халқимиз учун маънавий этуклик тимсоли бўлиб қолаверади72”.

Дарҳақиқат, биз нафақат ўтмишдаги меросимиз билан фахрланамиз, балки ўзимиз ҳам келажак учун мана шундай мерос яратишимиз керак ва албатта биз ёшлар, бизга яратилаётган имкониятлардан кенгроқ тарзда фойдаланган ҳолда изланиш ва ҳаракат қилишимиз даркор.

Маҳмуд Замаҳшарийнинг юқорида келтирилган қарашларидан шундай хулоса қилса бўлади, агар илм-фан, маданият ва маърифат ардоқда бўлса, жамият гуллаб-яшнайди. Бундай жамиятни яратиш эса биз ёшларнинг қўлида.ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ
Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримов асарлари.

 1. Каримов И.А. Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Т.: Ўзбекистон, 1997,

 2. Каримов. И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Тошкент, Ўзбекистон, 1998 йил, 98 бет.

 3. Каримов.И.А. Миллат қудрати-ҳамжиҳатликда 7 том. 1999 йил 26 март куни бўлиб ўтган навбатдан ташқари сессиясида сўзлаган нутқи

 4. Ўзбекистон ХХI асрга интилмоқда. Тошкент-“Ўзбекистон”-2000 йил

 5. Ислом Каримов. Юксак маънавият-енгилмас куч. Т.: Маънавият. 2008 йил.

Китоблар ва монографиялар

 1. Абдуҳалимов Б.А. “Байт алҲикма” ва Ўрта осиё олимларининг Бағдоддаги илмий фаолияти: (1Х-Х1 асрларда аниқ ва табиий фанлар). Т., Тошкент ислом университети нашриёт - матбаа бирлашмаси. 2004

 2. Аҳмедова М.А. Фалсафа ТОШКЕНТ – 2005

 3. Абдуллаева.М.Н ва Абдурашидов.М. Фалсафа. Қисқача изоҳли луғат. ва б. – Т.: Шарқ ,2004.

 4. Исломов З. Буюк алломаларимиз. Т:, 2002.

 5. Зохидов А. Туркистонда ўрта аср араб-мусулмон маданияти. Т:, ГФНТИ. 1993.

 6. Раҳматуллоҳ қори Обидов. Т:, Қуръон ва тафсир илмлари. «Тошкент ислом университети» нашриёт-матбаа бирлашмаси — 2003

 7. Рустамов А. Маҳмуд Замаҳшарий. – Т.: Фан, 1971.

 8. Уватов.У Маҳмуд Замаҳшарий-Т.: Абдулла Қодирий. 1995. 22-23 бетлар.

 9. Уватов У. Маҳмуд Замаҳшарий. – Т.: Мерос, 1995.

 10. Уватов У. Хоразмлик буюк аллома. – Т.: Янги аср авлоди, 2006

 11. Ҳасанов С. Хоразм маърифати-олам кўзгуси.-Т.: Ўқитувчи,1996.140бет.

 12. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири ҳилол. “Шарқ” Т.: 2005

 13. Ал-Қурьон ул-Карим /Таржима ва тафсир. Саййид Маҳмуд Замаҳшарий ибн Саййид Назир ат-Тарозий ал-Мадиний-Олтинхон Тўра / Нашрга тайёрловчи ва сўз боши муаллифи Ҳожи Исматуллоҳ Абдуллоҳ--Т.: Адабиёт ва санъат, 2000.

 14. Маънавият юлдузлари. Т., А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти,1999.

 15. Қурони карим. Алоуддин Мансур таржимаси.

 16. Ўзбекистон — буюк алломалар юрти


Маҳмуд Замаҳшарий асарлари

 1. Абул Қосим Маҳмуд Замаҳшарий. “Навобиғ-ул-калим” (Нозик иборалар) У.Уватов таржимаси.-Т.:Камалак,1992.

 2. Маҳмуд Замаҳшарий. “Атвоқ уз-заҳаб” (Олтин шодалар) Тошкент «ЕХТКЕМ1Ж РКЕ55» 2010. Таржимонлар.Маҳкам Маҳмуд Замаҳшарий, Назарбек Раҳим.

 3. Маҳмуд Замаҳшарий. «Рабиъу-л-аброр ва нусусу-л-аҳёр» («Яхшилар баҳори ва фозиллар ахбори»).№ 2384. Бағдод, 1982.

 4. Маҳмуд Замаҳшарий . Ал-Кашшоф. №4458. Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик қўлёзмалар институти қўлёзмаси.

 5. Маҳмуд Замаҳшарий. Ал-Кашшоф 4-жузъ-Қоҳира:“Мактабату Миср”, 2000.

 6. Маҳмуд Замаҳшарий . Ал-Кашшоф, Байрут. 1992, 1-жилд Тошкент ислом университети, Манбалар хазинаси.


Хорижий адабиётлар

 1. Е.А.Беляев. Мусульманское сектантство.Москва,1957.

 2. Ибн Надим. Китоб ал- фихрист (« Руйхат китоби») Қоҳира, 1958.

 3. ابن ندیم : کتاب الفهرست ؛ القهره 1958.بی تا

 4. شهرستانی محمد الملل و النهال. لندن؛ 1892

 5. ( Шаҳристоний. Ал-Милал ва-н-ниҳол. Лондон, 1892 ).

 6. Маннаъ ал-Қатгон. Мабаҳис фи улум ал-Қуръон. -Байрут, 1980


Диссертация ва авторефератлар

 1. Акилов М. Замаҳшари и его сочинение «Атвак аз-захаб». Автореф.дисс…канд. филол. наук. – М.: 1981. – С. 7.;

 2. Исломов З. Маҳмуд Замаҳшарийнинг “Муқаддимат-ул-адаб” асаридаги туркей феъллар таҳлили. Фил.фан.ном.дис. Т.: Тош.Дав.Ун.(ЎЗМУ),1993.

 3. Исломов З. “Муқаддимат-ул-адаб” асарининг қўлёзма манбалари ва арабча-туркий феъллар сўзлигининг йиғма илмий- танқидий матни. Фил.фан.док. дис. Т,:ЎзРФА қўлёзмалар инс,1998.

 4. Носирова М. Маҳмуд Замаҳшарийнинг “ал-Унмузаж фи-н-наҳв” рисоласи-араб тили грамматикасига оид асар. Фил.фан.ном. Т.: 2003.

 5. Сулаймонова Н. Маҳмуд Замаҳшарий “Асос-ул-балоға” асарининг манбашунослик тадқиқи. Фил.фан.ном. Т.: А.Авлоний номидаги ХТХҚТМОМИ,2007.

 6. Ҳакимжонов М.Ю. Маҳмуд Замаҳшарийнинг “Муқаддимат-ул-адаб” асаридаги арабча-туркийча сўзликнинг лексикографик таҳлили. (Исмлар). Фил.фан.ном.дис. Т.,1994


Илмий мақолалар

 1. Абдураҳим Болтаев. “Маҳмуд Замаҳшарийнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари” Мулоқот. 2003.

 2. Оқилов М. Замаҳшарий асарларининг қўлёзма ва босма нусхалари // Адабий мерос. – Тошкент, 1982. - №4.

 3. Сулаймонова Н. “Маҳмуд Замаҳшарий асарларида ахлоқий тарбия” Таълим тарбия. № 1-2001

 4. Рашид Қодир. “Ал-Кашшоф” Имом ал-Бухорий сабоқлари

№2-2008, №1-2010

 1. Рустамов А. “Маҳмуд Замаҳшарийнинг илмий-маънавий мероси” Шарқ машаъли № 1-2.-1996

 2. Турдибоев Н. “Ал-Кашшоф ҳақида” Шарқшунослик.№1-2002

 3. Халидов Б.З. Замаҳшари // Семитские языки. Выпуск 2 (ч. 2). – М.: Наука, 1965.


Интернет сайтлари

 1. About: Zamaxshari An Entity of Type : scientist, from Named Graph : http://dbpedia.org, within Data Space : dbpedia.org

 2. http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/flickrwrappr/photos/Al-Zamakhshar dbpprop:reference dbpprop:hasPhotoCollection

 3. http://14.1911encyclopedia.org/Z/ZA/ZAMAKHShARI.html

 4. http://www.fordham.edu/halsall/source/1130Zamakhshari.html

 5. rdf:type yago:IranianScientists

 6. yago:MuslimPhilosophers

 7. yago:PersianPhilosophers

 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Zamakhshari

 9. http://www.britannica.com/eb/article-9078218

 10. http://www.understanding islam.com/related/text.asp?type=question&qid=3321

 11. Fotoillyustrasii Axmeda Amirova www.amiir.ru

 12. http://www.fordham.edu/halsall/source/1130Zamakhshari.html[hide1 Ислом Каримов.Ўзбекистон ХХI асрга интилмоқда. Т: Ўзбекистон.2000.76-77 бетлар.

2 Ислом Каримов.Ўзбекистон ХХI асрга интилмоқда. Т: Ўзбекистон. 2000. 240- бет.

3 Каримов,И.А.Тарихий хотирасиз келажак йўқ.- Т.,Ўзбекистон.1998.-3-4 бетлар.

4 Каримов.И.А. биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз.Миллат қудрати-ҳамжиҳатликда 7 том. 1999 йил 26 март куни бўлиб ўтган навбатдан ташқари сессиясида сўзлаган нутқи


5 Рустамов А. Маҳмуд Замахшарий. – Т.: Фан, 1971.

6 Абу-л-Қосим Маҳмуд аз-Замахшарий. Нозик иборалар.У.Уватов таржимаси–Т.: Камалак, 1992.

7 Уватов У. Маҳмуд Замахшарий. – Т.: Мерос, 2005.

8 Уватов У. Хоразмлик буюк аллома. – Т.: Янги аср авлоди, 2006.

9 Исломов З. Маҳмуд Замахшарийнинг “Муқаддимат-ул-адаб” асаридаги туркий феъллар таҳлили. Фил.фан.ном.дис. Т.: Тош.Дав.Ун.(ЎЗМУ),199. Исломов З. “Муқаддимат-ул-адаб” асарининг қўлёзма манбалари ва арабча-туркий феъллар сўзлигининг йиғма илмий-танқидий матни. Фил.фан.док. дис. Т,:ЎзРФА қўлёзмалар инс,1998.

10 Ҳакимжонов М.Ю. Маҳмуд Замахшарийнинг “Муқаддимат-ул-адаб” асаридаги арабча-туркийча сўзликнинг лексикографик таҳлили.(Исмлар). Фил.фан.ном.дис. Т.,1994

11 Носирова М. Маҳмуд Замахшарийнинг “ал-Унмузаж фи-н-наҳв” рисоласи-араб тили грамматикасига оид асар. Фил.фан.ном. Т.: 2003.

12 Сулаймонова Н. Маҳмуд Замахшарий “Асос-ул-балоға” асарининг манбашунослик тадқиқи. Фил.фан.ном. Т.: А.Авлоний номидаги ХТХҚТМОМИ,2007.

13 Болтаев А. Маҳмуд Замахшарийнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари. Сиёсат.фан.ном. ( БухДУ) Т,: 2008.

14 Зоҳидов А. Туркистонда ўрта аср араб-мусулмон маданияти. Т.: ГФНТИ. 1993.80-81 бет

15Эфендиева. Н.К. К вопросу о жизни и деятельности аз-Замахшари.- http://язикилитерарура.boom.ru//link4.htm

16 Замаҳшар. Маҳмуд Замахшарий таваллуд топган шаҳар; Ҳозирда Хоразмнинг “Измихшир” қишлоғи

17 Хоразмшоҳ-Хоразм ҳукмдорларининг унвони

18 2006 йилда Республикамизда “Хоразм Маъмун акдемияси”нинг 1000 йиллиги нишонланди.

19 Маҳмуд Замахшарий. Олтин шодалар. Тошкент «ЕХТКЕМ1Ж РКЕ55» Таржимонлар Маҳкам Маҳмуд, Назарбек Раҳим..2010-йил. 6-бет.

20 Маҳмуд Замахшарий «Рабийъ ал-аброр ва нусус ал-ахбор» («Яхшилар баҳори ва хабарлар изҳори») (1-жилд, 349-351 бетлар).

21Қаранг. Болтаев А. Маҳмуд Замаҳшарийнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари. (Дис-я).

22 Ўзбекистон – буюк алломалар юрти, 284 бет.


23 Абул-Қосим Махмуд Замахшарий. Нозик иборалар. Тош­кент.Камалак. 1992. 10-бет.

24 У.Уватов. Хоразмлик буюк аллома. 19-бет.

25 Маҳмуд Замахшарий. Муқаддамату-л-адаб (феъллар)./ матн тузувчи З.Исломов.-Т.: Тошкент ислом университети нашриёти,2002.

26 Абул Қосим Маҳмуд аз-Замахшарий. Нозик иборалар/ У.Уватов таржимаси.-Т.:Камалак,1992.

27 Қаранг. Болтаев А. Маҳмуд Замахшарийнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари. (дис 66-бет)

28 А.Болтаев. Аз-Замахшарийнинг сиёсий қарашлари // Мулоқот. Т.: 2003. №4. 44- бет.

29 Ўша мақола 44-бет

30 У.Уватов. Хоразмлик буюк аллома. 90 бет. Т.: Янги аср авлоди, 2006.

31 Маҳмуд Замахшарий. “Атвоқ уз-заҳаб” Олтин шодалар 1-мақома (таржимон А.Мансуров).

32 У.Уватов. Хоразмлик буюк аллома 77 бет Т.: Янги аср авлоди, 2006.

33 Ўша манба 93 бет.

34 Маҳмуд Замахшарий. “Атвоқ уз-заҳаб” Олтин шодалар 71-мақома 64 бет

35Маҳмуд аз-Замахшарий. “Навобиғ ул-калим”, 75 бет ("Нозик иборалар"). У. Уватов таржимаси. Тошкент, Камалак. 1992.

36 Махмуд аз-Замахшарий. "Робеъ ул-аброр" ("Хакгўйлар (яхшилар) баҳори") 3-жилд. Бағдод, 74-бет.

37 Маҳмуд Замахшарий. Олтин шодалар 77-мақома 67 бет

38 Маҳмуд Замахшарий. Рабеъ ул-аброр ва нйcйс-ал-ахёр. 3-жилд. Бағдод, 74-бет.

39 Нозик иборалар, 73-бет.

40 У.Уватов. Хоразмлик буюк аллома. Т.//«Янги аср авлоди» 2006. 67 бет.

41 Махмуд Замахшарий. Рабъе-ул-аброр ва нусусу-ул-ахёр. Бағдод. 1982. 176 бет.

42 Ў.Қориев ва М.Ҳакимжонов. “Арабу ажамлар устози”. //Ўзбекистон Адабиёти ва санъати.

43 Маҳмуд Замахшарий. Олтин шодалар 52-мақома. 52 бет

44 Ўша ерда 62-мақома 59 бет.

45 Маҳмуд Замахшарий. Нозик иборалар. –Т.: 1992.-61 бет.

46 Маҳмуд Замахшарий. Нозик иборалар. –Т.: 1992.-39 бет.

47 Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири ҳилол. 620-бет.

48 Маннаъ ал-Қатгон. Мабаҳис фи улум ал-Қуръон. -Байрут, 1980.333-б.

49 Маннаъ ал-Қатгон. Мабаҳис фи улум ал-Қуръон. -Байрут, 1980.334-б.

50 Ал-Қурьон ул-Карим / Таржима ва тафсир. Саййид Маҳмуд ибн Саййид Назир ат-Тарозий ал-Мадиний-Олтинхон Тўра / Нашрга тайёрловчи ва сўз боши муалли-фи Ҳожи Исматуллоҳ ъАбдуллоҳ--Т.: Адабиёт ва санъат, 2000. З-4-б.

51 Аз-Замахшарий. Ал-Кашшоф, 1-ж. 12-15-б.

52 Уватов.У Махмуд аз-Замахшарий. Т.: Абдулла Қодирий. 1995. 22-23 бетлар.

53 Ҳасанов С. Хоразм маърифати-олам кўзгуси.- Т.: Ўқитувчи, 1996. 140-бет.

54 Махмуд Замахшарий. Ал-Кашшоф, Байрут. 1992, 1-жилд, 4 бет.

55 Махмуд Замахшарий. Ал-Кашшоф, Байрут. 1992, 1-жилд, 5 бет.

56Уватов.У махмуд аз-Замахшарий. Т.: Абдулла Қодирий. 1995. 22 бет..

57Аз-Замахшарий. Ал-Кашшоф, 1-ж. 87-6

58 Қурони карим. Алоуддин Мансур таржимаси.

59 Бақара:25.

60 Маҳмуд Замахшарий. “Ал-Кашшоф”. Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмия, 1995; “Ал-Кашшоф”. ж. 1. 109-бет.

61 Фурқон: 53.

62ал-Кашшоф”. ж.3. 279-б.

63 Фуссилат: 34.

64ал-Кашшоф”. ж.4. 194-195-б.

65 Қуръони карим (Нисо,93).

66 Маҳмуд Замахшарий.Ал-Кашшоф 1-жузъ- Қоҳира:2000, “Мактабату Миср”, - б.475.

67 Қуръони карим (Шўро,52).

68Маҳмуд Замахшарий. Ал-Кашшоф 4-жуз. Қоҳира:2000, “Мактабату Миср”,141-б.


69Тафсири маъсур деганда, бирор оятнинг маъносини бошқа оят ёки Пайғамбаримиз (с.а.в.)нинг ҳадислари билан, саҳобий ёки тобиъийдан нақл қилинган сўз билан баён этиш тушунилади.

70 Насаб - ота-боболардан ўтган иззат-ҳурмат. Ҳасаб — ўз куч-қуввати, мардона ишлари билан топилган иззат-ҳурмат.

71Маҳмуд Замахшарий. Олтин шодалар 34-мақома.42-бет.

72 Ислом Каримов. Юксак маънавият-енгилмас куч. Т.: Маънавият. 2008 йил. 43-бет.Каталог: uploads -> books -> 251467
251467 -> Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги гулистон давлат университети ўзбек тилшунослиги кафедраси
251467 -> Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека методика преподавания истории в школе учебно методическое пособие
251467 -> Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
251467 -> Аудиовизуал журналистика ва оммавий коммуникация кафедраси
251467 -> Мумтоз филология кафедраси битирув малакавий иши
251467 -> Қосимжон содиқов тарихий лексикография
251467 -> Э. К. Умурзақов, Ф. Ю. Полвонов Қурилиш ишлаб чиқариш технологияси


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет