Ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектердің тізімін құру туралы НҰСҚАУДата17.04.2016
өлшемі115.47 Kb.
Ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектердің тізімін құру туралы

НҰСҚАУ

1984 жылы халықаралық информациялық- іздеу жүйесі пайда болғаннан бері басылымға шығатын (ГОСТ 7.1-84) библиографиялық туындыларды жазу ережесі пайда болды, ол сөзді сәл өзгертеді (1991ж.), бірақ сөздің мағынасы сол күйінде қалады.

Библиографикалық баяндау белгілі бір қатарда бірінен соң бірі келетін элементтерден тұрады.

Басылымға шығатын туынды келесі элементтерден тұрады: 1. Автордың фамилиясы мен инициалдары.

 2. Кітаптың атауы.

 3. Жанрын көрсететін мәлімет (қос нүктеден кейін), қисық сызықтан кейін редактордың фамилиясы.

 4. Томдардың бөлімдердің саны (араб сандарымен), мінездеме (түзетулер, толықтырулар).

 5. Мақала туралы мәлімет: шыққан жері қала, баспа атауы немесе шығаратын өндіріс орны (тырнақшасыз), шыққан жылы.

 6. Сипатталған жұмыс томы, бөлімі,шығарылым нөмері (егер бар болса)

 7. Көлемі туралы мәлімет (бет, парақ саны)

▼ 5 бөлімде басылымға шыққан жерін көрсеткеннен кейін қос нүкте қойылады, баспа атауынан кейін үтір қойылады (Қарағанды: ҚарМУ баспасы,2002)

Баспа атауы болмаған жағдайда басылымға шыққан жылы басылымға шыққан жерінен кейін үтір қойып жазылады (Алматы, 2003.).

▼ 4, 5, 6, 7 бөлімдердің сипаттамасы өз араларында сызықша белгісімен бөлінеді (Жукеев Е.Т. Таңдаулы туынд.: 2 т. - М.: Көркем әдеб., 1990. - Т.1. - 235 б.).

▼ Элементтердің жазылуы бас әріптен басталады.

▼ Кітаптарды сипаттау элементтері кітаптың сыртынан емес бірінші беттен алынады, себебі кітаптың сыртында мәліметтер толық көрсетілмеген.

▼ Библиографиялық баяндамаларда кез келген элементінде қысқартулар орынсыз.

▼ Баспаға шыққан жылды көрсеткенде «жыл» сөзін («ж.») деп белгілеуге болады.

▼ Газет немесе журналда шыққан мақала туралы сипаттама бергенде баспа атауы тырнақшасыз жазылады, одан соң араб сандарымен шыққан жылы, том, шығарылым, номер (газет үшін - жұмыстың шыққан күні, айы) және мақала жарияланған беттер. Журнал/газетте мақаланың сипатталу элементтері өзара сызықша белгісімен бөлінеді (Әдебиет сұрақтары. - 1997. - №7. - Б. 47-59. немесе Казахстанская правда. - 1985. - 17 қаң. - Б. 3.).


Пайдаланылатын тыныс белгілер

Библиографиялық баяндамаларды шекаралау үшін оларды бөлетін белгілер жүйесі құрылған. Олардың пайдалануы пунктуация нормаларымен байланысты еместігін есте сақтаған жөн.
1

Нүкте

.

2

Үтір

,

3

Қос нүкте

:

4

Нүкте мен үтір

;

5

Сызықша

-

6

Қисық сызық

/

7

Тырнақша

" " немесе «»

8

Домалақ жақша

( )


Қала атаулары мен сөздердің қысқартылған түрлері


1

Халықаралық

Халықарал.

2

Республикалық

Респуб.

3

Аумақтық

Аумақ.

4

Жооаралық

Жооара.

5

Теориялық

Теор.

6

Ғылыми

Ғылым.

7

Техникалық

Техн.

8

Әдістемелік

Әдіст.

9

Оқулық

Оқул.

10

Студенттік

Студ.

11

Конференция

Конф.

12

Мақалалар жиыны

Мақала.жинын.

13

Баяндамалар жиыны

баян.жинын.

14

Оқу құралы

Оқу құр.

15

Шығарылым

Шығар.

16

Бөлім

Бөл.

17

Том

Т.

18

Баспа

Баспа

19

Нұсқаулар

Нұсқ.

20

Ұсыныстар

Ұсын.

21

Москва

М.

22

Санкт-Петербург

СПб.

23

Мемлекеттік

Мемл.

24

Университет

ун-т

25

Басылым

Басыл.


Ізденушінің ғылыми және оқу- әдістемелік еңбектері тізімін

дұрыс толтыру ережелері


 1. Бірінші бағанада еңбектердің реттік номері көрсетіледі (№ п/п).

 2. Екінші бағанада мақала, монография, оқу құралының аты көрсетіледі.

 3. Үшінші бағанада жұмыс сипаты («Жұмыс сипаты») және жанры көрсетіледі «Монография», «Оқу-әдістемелік құрал», «Оқулық», «Баспа (мақала)», «Баспа (тезистер)», «Патент», «Депон.» (депонденген жұмыстар ЖАК және ҚарМУ доценті немесе профессоры академиялық атағына документ жинағанда көрсетілмейді).

 4. Төртінші бағанада («Баспа, журнал (атауы, №, жыл), авторлық куәлік №») көрсетіледі:

- мақала үшін:

а) мақала орналасқан журнал, жинақ атауы;

б) басылым жанры (мақала жинағы, конференция материалы және т.б.);

в) Домалақ жақшада конференцияның өту мерзімі көрсетіледі (егер мақала конференцияның материалдары бойынша алынса), одан соң қисық сызық арқылы (/) басылымды шығаратын мекеменің аты көрсетіледі;

г) жалпы том, бөлім, шығарылым саны (егер бар болса);

д) шығатын мәліметтер (қала, баспа, жыл);

е) Мақала орналасқан том номері, шығарылым, бөлім (егер бар болса);

ж) Мақала орналасқан бет номері, (сызықшадан кейін Б. беттерді көрсетпес бұрын);

______________________________________

* Библиографиялық баяндамаларды жазудың келісілген түрлері болса, мысалы, диссертацияларды безендіру және т.с.с., болса онда ҚР ЖАК талаптарына сай болу керек.


- монография, оқу құралы, оқулық және т.с.с.:

а) том, шығарылым,бөлімдердің жалпы саны (егер бар болса);

б) шығатын мәліметтер (қала, баспа, жыл);

в) том, шығарылым, баяндалатын жұмыс бөлім номері (егер бар болса);

г) баяндалған жұмыстағы жалпы беттер саны (беттердің санын көрсеткеннен кейін б. );

- патент үшін:

а) куәлік номері;

б) тіркеу күні.
5. Бесінші бағанада («Көлем») беттердің саны көрсетіледі.
6. Алтыншы бағанада («қосалқы автор фамилиясы ») қосалқы авторлардың (лардың) фамилиясы мен инициалдары көрсетіледі.Егер қасалқы авторлар саны үшеуден көп болса, онда екі қасалқы автордың фамилиясы мен инициалдарын көрсетіп «және т.б.» деп жазу керек.
7. Қолжазба құқығында шығарылатын авторефераттар, магистр, кандидат және ғылым докторы ғылыми атағына ізденуші диссетациялары тізімде көрсетілмейді.
(ҮЛГІ)
Басылым беттерін санау әдісі
1. 16 (он алты) стандартты бет бір басылым бетін құрайды.

2. Стандартты бет 14 (он төртінші) шрифтпен "одинарный" интервалымен А4 (бет көлемі 210х297 мм) шетері 3х2,5х1,5х2,5 терілген текст.

3. Бір бет әрқайсысы 64 позициядан (әріп, тыныс белгілері, белгілеулер),

44-48 жолдан тұрады.

4. Математикалық есептеулері, формулалары, графиктері, таблицалары бар тексттер басқаша есептеледі

Оспанова Әлия Қасеновның ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектерініңТІЗІМІ


N

п/пАтауы

Жұмыс сипаты

Баспа, журнал (атауы, жылы, №)

авторлық куәліктің №


Көлемі

Қосалқы авторлардың аты- жөні, тегі


1

2

3


4

5

6

Диссертация қорғағанға дейінгі жарияланған ғылыми және оқу- әдістемелік еңбектері

1

Мектептегі практикаға арналған әдістемелік нұсқаулар


Баспа

(әдіс. Нұсқа)Қарағанды:ҚарМУ баспасы, 2001. – 17 б.

1 б.т.
2

Семинар сабақтарында интерактивті оқыту әдістерін пайдалану


Баспа

(мақала)


ҚР жоғары білімнің маңызды сұрақтары: Вузаралық ғылыми- әдіс. конф. материалдары (27 наурыз 2002 ж.) /ҚарМУ. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2002. – Б. 135-143.


0,5 б.т.

Смағұлов Т.Т.

3


Жастар арасындағы патриоттық тәрбие

Баспа

(мақала)


ҚарМУ хабаршысы. – Педагогика сериясы. – 2006. - № 3 (27). – Б. 47-55.

0,5 б.т.Ізденуші А.Қ.Оспанова


Тізім расталды. Кафедра меңгерушісі Е.И. Суворина


Ғалым хатшы А.Т. Мустояпова


1

2

3

4

5

6

4

Жоғары сынып оқушыларының құқықтық тәрбиесі

Баспа

(оқу құралы)Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2003. – 162 б.

20 б.т.

Мұсабеков М.Р., Қоянбаев С.А. және т.б.

5

Математика сабағында ТСО-ны пайдалану мүмкіндігі

Баспа

(мақала)


Мектептерде математика сабағын беру әдісінің қиындықтары / ҚарМУ. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2003. - Б.35-43.

0,5 б.т.
Кандидаттық диссертацияны қорғағаннан кейінгі жарияланған ғылыми және ғылыми- әдістемелік еңбектері

6

Жастар арасындағы заң бұзушылық

Баспа

(мақала)


Үлкен мектеп жасындағы балаларды тәрбиелеу қиындығы: Ғылыми еңбектер жиынтығы/ Ақанов А.С. - Алматы, 2003. - Б. 49-65.

1 б.т.
7

Жасөспірімдік кезең

Электронды оқулық

24.12.2003, куәлік № 046

40,9 мгБ
8

Жасөспірімдер туралы

Патент

15.07.2004, авторлық куәлік № 407729

Аналитикалық химия

Баспа.

(типтік программа)Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2004. - 9 б.

0,6 б.т.Ізденуші А.Қ.Оспанова


Тізім расталды. Кафедра меңгерушісі Е.И. Суворина


Ғалым хатшы А.Т. Мустояпова
Каталог: monitoring -> Instruction
monitoring -> 25 мая 2007 года состоялся IX ежегодный Съезд Московской Ассоциации Риэлторов
monitoring -> Құрамы (2010 жыл) Ақмола облысы 2
monitoring -> Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» Нарушения свободы слова в Казахстане Август 2015 года Международный фонд защиты свободы слова
monitoring -> «Бекітемін» Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары С. Нұрқатова
monitoring -> Свободы слова «Адил соз» Мониторинг
monitoring -> Информационное агентство Байкал24. Не строить новые развязки, а уменьшить количество личных авто предложили Иркутску


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет