Ғылымның эмпирикалық деңгейінің негізгі тәсілдері қандай?Дата17.04.2016
өлшемі206.81 Kb.

 1. Ғылымның эмпирикалық деңгейінің негізгі тәсілдері қандай?

 1. Математикалық эксперимент

 2. Модельді эксперимент

 3. Ой-сана эксперименті

 4. Нақты эксперимент және индуктивті тәсіл

 5. Абстракциядан нақтылыққа өрлеу

2. Ғылымның теоретикалық деңгейінің негізгі жалпылама тәсілі қандай?

1. Нақты эксперимент

2. Интуиция

3. Абстракциядан нақтылыққа өрлеу

4. Математикалық эксперимент

5. Дедукция3. Нақты табиғаттану ғылымдарының жалпылама қалыптасу тәсілі:Абстракциядан нақтылыққа өрлеу тәсілін алғаш рет кім берді?

1. Аристотель

2. Спиноза

3. Маркс


4. Кант

5. Эйнштейн4. Кез келген материалдық болмыстық екі жақты үзілмелі – үзіліссіз табиғаты кванттік механикада арқылы бейнеленеді?

1. Энтропия

2. Информация

3. Корпускылды-толқынды дуализм

4. Интеграция

5. Интерференция5. Ғылымның теориялық деңгейінде қандай объектілер қарастырылады?

1. Сандар

2. Түйсіктер

3. Идеалды объектілер

4. Эмпирикалық ұғымдар

5. Нақты зартар6. «Материалдық нүкте» - механика ғылымының негізгі ұғымы қандай объектілерге жатады?

1. Сан.


2. Идеалды объект.

3. Ирационалды объект.

4. Субъективті объект

5. Нақты объект.7. Табиғат туралы нақты ғылымдардың алдына қойған мақсаты неде?

1. Денелердің жаратылуының теологиялық бейнесін жасау

2. Заттардың заңдылықтарын келісім арқылы беру

3. Түйсіктерді реттеу

4. Материяның белгілі бір нақты түрінің құрылымы және бір күйден екінші күйге

ауысу заңдылықтарын ашу

5. Реттілікті табиғатқа беру

8. «Табиғат мәңгі өзгермейді» деген көзқарас қалай аталады?

1. Теологиялық көзқарас

2. Экзистенциалдық көзқарас

3. Ирационалдық көзқарас

4. Метафизикалық көзқарас

5. Диалектикалық көзқарас 1. Ғылыми танымның қарапайым процесс емес, өте күрделі кноструктивті іс-әрекет екенін бірінші кім дәлелдеді?

  1. Платон

  2. Аристотель

  3. Ньютон

  4. Кант

  5. Гегель

 1. К. Маркс нақты ғылымдардың қалыптасуының қандай жалпылама тәсілін берді?

 1. Индуктивтік

 2. Триадалық

 3. Гипотетика-дедуктивтік

 4. Абстракциядан нақтылыққа өрлеу

 5. Традукциялық

 1. Қай кезеңнен бастап кеңістіктің салыстырмалы концепциясы пайда болды?

 1. Жаңа дәуірге дейін

 2. Орта ғасырда

 3. Ренесанс кезеңінен

 4. ХХ ғасырда

 5. ХVІІ ғасырда

 1. Кеңістік, уақыт және материяның арасындағы байланысты кім ашты?

 1. Аристотель

 2. Демокрит

 3. Эйнштейн

 4. Ньютон

 5. Кант

 1. ХХ ғасырға дейін кеңістік пен уақыттың концепциясы үстемдік етті?

 1. Салыстырмалы концепциясы

 2. Конвенционалдық концепциясы

 3. Абсолютті концепциясы

 4. Априорлық концепциясы

 5. Операционалдық концепциясы

 1. Кеңістік пен уақыттың абсолюттік концепциясының негізін қалаған кімдер?

 1. Гегель мен Лейбниц

 2. Демокрит пен Ньютон

 3. Маркс пен Вольф

 4. Эпикур пен Эйнштейн

 5. Спиноза пен Мах

 1. «Кеңістік материяның құрылымдық бөлшектерінің орналасу реттілігін көрсетеді», - деген түсінікті кім берген?

 1. Ньютон

 2. Гегель

 3. Лейбниц

 4. Аристотель

 5. Кант

 1. Ғылыми революция дегеніміз не?

 1. Дүниедегі кезекті ғылымның суреті

 2. Бір теңдеуден екінші теңдеуге ауысу

 3. Дифференциация процесі

 4. Дүниенің ғылыми суреті мен танымдық идеалдардық ауысу процесі.

 5. Интерпретация

 1. І – ші Ғылыми революция қайкезеңде болды және оның мәні неде?

 1. ХV-ХVІ ғ. дүниенің гелиоцентрлік жүйесінің қалыптасуы

 2. ХVІІ ғ. механикалық көзқарастың қалыптасуы

 3. ХІХ ғ. табиғаттың электромагниттік суретінің қалыптасуы

 4. ХХ ғ. аяғы, синергетикалық көзқарастың қалыптасуы

 5. ХХ ғ. басы, табиғаттың кванттық суретінің қалыптасуы

 1. ІІ – ші Ғылыми революция қай кезеңде болды және оның мәні неде?

 1. ХV-ХVІ ғ. дүниенің гелиоцентрлік жүйесінің қалыптасуы

 2. ХVІІ ғ. классикалық механиканың қалыптасуы

 3. ХХ ғ. басы, бейклассикалық физиканың қалыптасуы

 4. ХІХ ғ. табиғаттың электромагниттік бейнесінің қалыптасуы

 5. ХХ ғ. аяғы, синергетикалық бейненің қалыптасуы

 1. V – ші Ғылыми революция қай кезеңде болды, оның мәні неде?

 1. V ғ. б.д.д. флуктуация идеясының пайда болуы

 2. ХVІІ ғ., классикалық механиканың қалыптасуы

 3. ХVІІІ ғ. эволюциялық теориялардың қалыптасуы

 4. ХХ ғ. басы, синергетикалық теориялардың қалыптасуы

 5. ХХ ғ. басы, кванттық физиканың қалыптасуы

 1. Ғылыми танымда қай процесс дифференциация процесі деп аталады?

 1. Формализация

 2. Модельдеу

 3. Жіктелу

 4. Интерпретация

 5. Синтездеу

 1. Өлшеуге байланысты барлық табиғаттану ғылымдарының ортақ тілі болып не саналады?

 1. Эмпирикалық ұғымдар

 2. Теоретикалық ұғымдар

 3. Философиялық ұғымдар

 4. Математика тілі

 5. Күнделікті тіл

 1. ХХ ғ. ғылымында дүниенің біртұтастығын қай процесс арқылы көруге болады?

 1. Формализация процесі

 2. Аксиоматизация процесі

 3. Интерация процесі

 4. Дифференциация процесі

 5. Интерпретация процесі

 1. Теоретикалық жүйенің ірге тасын қалайтын алғашқы болжам қалай аталады?

 1. Аксиома

 2. Гипотеза

 3. Тезис

 4. Антитезис

 5. Эмпирикалық факт

 1. Ғылыми білімнің күнделікті қарапайым білімнен негізгі айрмашылығы неде?

 1. Жүйелілікте

 2. Рационалдылықта

 3. Универсалдылықта

 4. Фальцифицизмділікте

 5. Сезімділікте

 1. Табиғаттаны ғылымдарындағы эмпирикалық таным парадигманысың негізін қалаушы кім?

 1. Аристотель

 2. Аль-Фараби

 3. Ф. Бэкон

 4. Спиноза

 5. Лейбниц

 1. Ғылымның Парадигмальдық моделінің авторы кім?

 1. Эйнштейн

 2. Поппер

 3. кун

 4. Лакатос

 5. Пригожин

 1. Классикалық ғылымдарда қандай заңдар қарастырылады?

 1. Эмпирикалық заңдар

 2. Толқындық заңдар

 3. Динамикалық заңдар

 4. Теоретикалық заңдар

 5. Герменефтикалық заңдар

 1. Бейклассикалық ғылымдарда қандай заңдар қарастырылады?

 1. Эмпирикалық заңдар

 2. Толқындық заңдар

 3. Статистикалық заңдар

 4. Динамикалық заңдар

 5. Герменефтикалық заңдар

 1. Классикалық ғылымдар қай ғасырға дейін болды?

 1. Б.д. V ғ. дейін

 2. ХV ғ. дейін

 3. ХVІІ ғ. дейін

 4. ХVІІІ ғ. дейін

 5. ХХ ғ. дейін 1. Классикалық ғылымдарда субъекті мен объектінің арасында қандай байланыс бар?

 1. Материалды

 2. Идеалды

 3. Ирационалды

 4. Эллиминациалдық

 5. Логикалық

 1. Физиканың негізі мақсаттарына мыналар жатады:

  1. Табиғаттағы заттардың қасиеттері мен әсерлесукінің заңдылықтарын тұжырымдау. (тағайындау). (табу).

  2. Табиғат құбылыстарын адам қажеті үшін пайдалану

  3. Табиғаттағы құбылыстарды сипаттау

  4. Табиғат жайлы ғылымдар арасындағы байланыстарды табу.

  5. Табиғат жайлы ғылымдар заңдылықтарының бірлігін дәлелдеу

 2. Табиғат құбылыстары заңдылықтарын түсіндіру физикада қандай мақсаттармен жасалады?

  1. Оларды түсіну және қолдану

  2. Оларды сипаттау және пайдалану

  3. Оларды алдын ала болжау және пайдалану

  4. Оларды түсіну және болжау

  5. Оларды пайдалану

 3. Галилей еркін түсу заңдарын қай кезде тұжырымдаған

  1. Біздің эрамызға дейін

  2. 1000 жыл бұрын

  3. 400 жыл бұрын

  4. 100 жыл бұрын

  5. Біздің ғасырда

 4. Берілген заңдардың қайсысы универсалды болып табылады?

  1. Ньютонның екінші заңы

  2. Энергияның сақталу заңы

  3. Галилейдің денелердің құрылуы жайындағы заңы

  4. Архимед заңы

  5. Зарядталған денелер әсерлесуі үшін Кулон заңы 1. Денелердің қозғалысқа келуінің мүмкін болдатын себебі қандай?

  1. Сыртқы күштер әсері

  2. Ішкі күштер әсері

  3. Кеңістік пен уақыттың өзара айналуы (бір-біріне)

  4. Кеңістіктің әсері

  5. Масса мен энергияның өзара айналуы

 2. Денелердің қозғалысының мүмкін болатын себептері қандай?

  1. Ішкі күштер әсері

  2. Сыртқы күштер жоқ жағдайда қозғалыс инерциясы

  3. Масса мен энергияның бір-біріне айналуы

  4. Кеңістік пен уақыттың бір-біріне айналуы

  5. Кеңістіктің әсері

 3. Резонанстық құбылыстар қай жағдайда пайда болады?

  1. Меншікті тербеліс жиілігі мәжбүрлеуші күш тербеліс жиілігімен сәйкес келгенде.

  2. Мәжбүр етуші күш периодты болғанда.

  3. Мәжбүр етуші күш жиілігі меншікті тербеліс жиілігімен жоғары болғанда.

  4. Мәжбүр етуші күш жиілігі меншікті тербеліс жиілігімен төмен болғанда.

  5. Меншікті тербеліс амплитудасы мәжбүрлеуші күш амплитудасымен сәйкес келгенде. 1. Резонанстық құбылыс мысалы ретінде мынаны келтірсек болады:

  1. Планетарлық периодты түрде жақындауы, олардың орбиталарының өзгеріске ұшырауы.

  2. Ай мен астериодтардың Жерді айнала қоршауы.

  3. Электрондардың атом ядросы а йналасында қозғалуы.

  4. Жердің Күнді айнала қозғалуы.

  5. Планетардың Күнді айнала қозғалуы.

 2. Күш өрісі деген іміз не!

  1. Уақытпен бір контенуум құрайтын кеңестік.

  2. Заңдылықтанры берілген күш әсері заңдарымен сипатталатын кеңестік.

  3. Материалдық денелер бар кеңестік.

  4. Төрт өлшемді кеңестік.

  5. Берілген күш әсері сеілетін кеңестік.

 3. Табиғатты қарастырудағы корпускулярлық көзқарас негізі неде.

  1. Табиғат заттары құрама бөлшектерден тұрады деп құрастыруда.

  2. Табиғат заттарын бітұтас деп қарастыуда.

  3. Жарықты корпускулалар ағыны деп қарастыруда.

  4. кеңетік уақыттан тыс қарастыруда.

  5. Элем тар бөлшектердің әсерлесуін қарастыруда.

 4. Механика заңдарын Ньютон қашан тұжырымдаған.

  1. 17-ші ғасырда.

  2. 7-ші ғасырда.

  3. 18-ші ғас ырда.

  4. 19-шы ғасырда.

  5. 20-шы ғасырда.

 5. Ньютон механикасы заңдарын қолдану болмайды.

  1. Дене жылдамдығы жарық жыламдығымен шамалас болған жағдайда .

  2. Дене жылдамдығы аз болған жағдайда.

  3. Сыртқы күштер жоқ болған жағдайда.

  4. Денеге бірденнен бірнеше сыртқы күштер әсер еткен жағдайда.

  5. Жүйе бірнеше денеден құралған болса.

43. Денелердің жерге ерін түсуі қалай және неліктен болады.

1. Жер өсінің көп беулігіне байланысты дертикальдан оңтүстікке

қарай ауытқуы.

2. Жер тартылысна байланысты вертикаль.

3. Жердің айналуна байланысты вертикальдан батысқа қарай.

4. Д ененің атмосферамен бірге айнлуынна байланысты шығысқа

қарай.

5. Жер өсінің көп беулігіне байланысты вертикальдан (ауытқи) солтүстікке қарай ауытқу. 1. Шығысқа қарай жіберілген ракета неліктен бақсқа жақтарға жіберілгендегіден алысырақ ұшады

 2. 1. Жер өзінің айналуына байланысты ракетадан «қашады»

2. Жер айналуынан туылған пайда болған центрден тепкіш

күш (арқасында) әсерінен.

3. Ракета ұшын бара жатқан ауаның жоғарғы қабатының

сызықтық жылдамдығы үлкен болуына байланысты.

4. Жер тартылысы әсерінен

5. Олай емес, ешқандай “шығыстық” артықшылық жоқ.45. Энтропия мынаны анықтайды:

1. Жүйе реттелуі деңгейін

2. Жүйе ретсіздігі деңгейін

3. Жүйе энергиясын

4. Жүйе күйі жайлы информация мөлшері

46. Тұйықталған жүйелерде энтропия

1. Тек кеми алады

2. Тек өсе алады

3. Кеми де, өсе де алады

4. Тұрақты болып қалады

5. Не тұрақты болады, не өседі47. Физикалық құбылыстар кезінде уақытпен бір мәнде байланысқан шамалар қайсысы?

1. Кеңістік

2. Жылдамдық

3. Энтропия

4. Энергия

5. Үдеу


48. Протондар неден құралған?

1. Белгісіз

2. Позитрондардан

3. Квактар мен глюондардан

4. Оң зарядтардан

5. Нейтрондар мен позитрондардан49. Табиғатта элементар электр зарядтары бар ма?

1. Бар


2. Жоқ

3. Бар, бірақ тек магнит зарядтарымен бірге 1. 4. Магниттік күштер жоқ болған жағдайда ғана бар болады

5.Жауын – шашын найзағай ойнаған кезінде ғана бар болады

50. Табиғатта элементар магнит зарядтары бар ма?

1. Бар


2. Жоқ

3. Бар, бірақ тек электрозарядымен бірге

4. Бар, бірақ тек электр күштері жоқ болған жағдайда

5. Жауын –шашын кезінде ғана бар болады51. Электр әсерлесуі қай жағдайларда өзі байқалады?

1. Денелердің өзара жаратылысында

2. Қарама –қарсы таңбалы зарядталған бөлшектердің тартылысында

3. Қарама –қарсы таңбалы зарядталған бөлшектердің тербелісінде

4. Электр тоғының пайда болуында

5. Атом ядроларындағы протондар мен нейтрондар суінде.52. Электромагниттік әсерлесу қай жағдайда байқалады?

1. Термоядролық синтездеу

2. Атом ядроларының спонтанды ыдырауы кезінде

3. Үйкеліс күші пайда болуында

4. Барлық денелердің өзара тартылуында

5. Атом ядролары ішіндегі нуклондардың байлануында53. Электромагниттік әсерлесу қандай теңдеулермен мипатталады?

1. Ньютон(ның)

2. Салыстырмалық теориясының

3. Анықталмағандық принципінің

4. Максвелл

5. Кулон54. Фарадей электромагниттік индукция құбылысын қашан ашты?

1. 17 ғасырда

2. 18 ғасырда

3. 19 ғасырда

4. 20 ғасырдың 1-ші жартысында

5. 20 ғасырдың 2-ші жартысында55. Салыстырмалық теориясы тағайындаған тұжырымдамаларға сәйкес келмейтінін тап:

1. Кеңістік пен уақыттың біртұтастығы

2. Туннельдік эффект

3. Жарық жылдамдығының іргелілігі (фундаменталық сипаты)

4. Толық энергияның дене массасымен байланысы

5. Бірмезеттіліктің салыстырмалығы56. Салыстырмалық теориясы қашан құрылған?

1. 17 ғасырда

2. 18 ғасырда

3. 19 ғасырда

4. 20 ғасырдың І-ші жартысында

5. 20 ғасырдың ІІ-ші жартысында57. Уақыт дегеніміз не?

1. Сағаттар көрсетуі айырмасы

2. Кеңістіктің берілген пунктесі айналасындағы физикалық процестер

ұзақтығы жиыны

3. Дене жылдамдығы мен оның жүріп өскен жолы қатынасымен

анықталатын шама

4. Құбылыс ұзақтығы

5. Энтропияның өсу жылдамдығын сипаттайтын шама58. Қандай теория уақыт пен кеңістіктің өзара айналу мүмкіндігін жоққа шығармайды?

1. Кванттық механика

2. Салыстырмалық теориясы

3. Өрістердің жалпы (бір) теориясы

4. Ешқандай теория


 1. Аксиома ретінде қабылданады

59. Салыстырмалық теориясын негізгі қағидаларын сипаттайтын келесі терминдер қатарын қай түсінікпен сөзбен толықтыруға болады: кеңістік, уақыт, гравитация,...

1. Әлем


2. Метагалактика

3. Қара құрдым

4. Кванттар

5. Жарық жылдамдығы60. Планк тұрақтысы нені сипаттайды?

 1. Атом энергиясын

 2. Квант энергиясын

 3. Электрон энергиясын

 4. Гравитация күшін

 5. Квант массасын

 1. Атом тұрақтылығы немен түсіндіріледі?

 1. Әлсіз ядролық әсерлесумен

 2. Күшті ядролық әсерлесумен

 3. Гравитацияляқ (ясерле) күштермен

 4. Электронның анықталмағандық қатынастарына байланысты атом ядросын әлдеқайда үлкен орбитамен қозғалуға мәжбүр болуымен

 5. Атом ішіндегі кеңістіктің дискреттілігімен

62.Әлсіз ядролық әсерлесу қалай байқалады?

 1. Элементар бөлшектердің өзара (бір-біріне) айнала алуында.

 2. Атомдағы электрондар әсерлесуінде.

 3. Электрондардың атом ядросымен әсерлесуінде .

 4. Термоядролық синтезде.

 5. Атом беріктігінің сақталуында

63.Күшті ядролық әсерлесу қалай байқалады?

 1. Элементар бөлшектердің өзара бір-біріне аналуында.

 2. Атом ядроларындағы бөлшектерді (нуклондарды)

 3. Атом ядроларының в-ыдырауында.

 4. Элементар бөлшектер әсерлесу арқылы.

 5. Атомның тұрақтылығында.

64.Күн активтігі өзгергенде жерде мыналар өзгереді

 1. Электромагниттік өріс

 2. Гравитациялық өріс

 3. Радиация интенсивтігі

 4. Жарықтану

 5. Температура

65.Флогистон теориясын ХVІІ-ХVІІІ-ші ғасырлар шекарасында... ғалым ұсынған

  1. Шталь.

  2. Дальтон.

  3. Лавуазье

  4. Бойль.

  5. Авогадро

66.Химия қай мемлекетте пайда болды?

1. Қытай

2. Үндістан

3.Парсы


4. Египет

5.Греция


67.Химия қай даму кезеңінде тәуелсіз ғылым болды?

1.1.


2.2.

3.3.


4.4.

5.5.


68.Химиялық процесс тералы бірінші теория болып саналады:

1.Қышқыл теориясы

2.негіздер теориясы

3.тұз теориясы

4.Флогистон теориясы

5.Эволюция теориясы69.Кім экспериментті зерттеу негізінде атомдар бар дегенін бірінші айтқан?

1.Авогадро

2.Бойль

3.Дальтон4.Лавуазье

5Ломоносов70.Кім экспериментті зерттеу негізінде атомды-молекулярлық теорияны бірінші ұсынды?

1.Авогадро

2.Бойль

3.Дальтон

4.Лавуазье

5Ломоносов71.Д. И. Менделеевтің периодтық заңының қазіргі тұжырымдасы бойынша Элементтердің қасиеттері және де олардың қосылыстарының қасиеттері мен түрлері ... периодты тәуелділікте болады.

1.Атомдағы ядро зарядының шамасында...

2. Элементтердің валенттілігіне ...

3. иэлементтің электрон санына ...

4. элементтің ион радиусына ...

5.элементтің атом салмағына ...72.Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясы бойынша:

1.Молекуланың табиғатын атомдарының табиғаты және олардың орналасуымен, яғни белгілі құрылым және молекуладағы атомдар байланысу тәртібімен анықталады.

2.Молекуланың табиғаты радикалдардың табиғатымен, яғни белгілі құрылым және радикалдардағы атомдар байланысу тәртібімен анықталады.

3.Молекуланың табиғаты функционалды топтардың табиғатымен яғни осы функционалды топтардағы атомдардың белгілі құрылымымен, тәртібімен анықталады.

4.Молекуланың табиғаты радикалдардағы атомдар табиғатымен яғни радикалдардағы атомдардың белгілі құрылымымен байланыс тәртібімен анықталады.

5.Молекуланың табиғаты радикалдардың және функционалды топтардың табиғатымен анықталады.73.Химилық даму тарихында зат қасиеттерін детерминдеуінің қанша әдісі бар?

1.4


2.5

3.6


4.7

5.8


74.Химия даму тарихында қанша концептуалды жүйелер бар?

1.3


2.4

3.6


4.7

5.8


75.Химия дамуының үшінші концетуальды жүйесініңнегізін құрады :

1.Химиялық процестер туралы ілім

2.Құрылым химия туралы ілімдер мен құрылым теориялары

3.Құрам элементтер және олардың қосылыстары туралы ілімдер

4. Периодтық пен валентілік туралы ілімдер

5.эволюциялық химия туралы ілім76. Химия дамуының төртінші концептуалды жүиесінің негізін құрады

1.химиялық процестер туралы ілім

2. құрылым химия туралы ілімдер мен құрылым теориялары

3. құрам , элементтер және олардың қосылыстары туралы ілімдер

4. периодтық пен валенттілік туралы ілімдер

5. эволюциалық химия туралы ілім77.. Химия дамуының бірінші концептуальді жүйесін ің негізін құрады:

 1. химия лық процестер туралы ілім:

 2. құрылым химия туралы ілімдер мен құрылым теорияалары:

 3. құрам, элементтер және олардың қосылыстары туралы ілімдер:

 4. периодтық пен валенттілік туралы ілімдер:

 5. эволюциялық химия туралы ілім:

78..Химия дамуының екінші концептуальды жүйесінің негізін құрады.

1. Химиялық процестер туралы ілімдер:

2. Эволюциялық химия туралы ілім:

3. Құрылым химиямен құрылым теориялары туралы ілімдер:

4. Молекулалармен қосылыстар құрамы туралы ілімдер:

5. Периодтық пен валенттілік туралы ілімдер:79. Химия дамуының бірінші концептуальды жүйесі мынадай зерттеу салаларында негізделеді:

1. бейорганикалық химия:

2. органикалық химия:

3. физикалық химия:

4. полимерлер химиясы:

5. каталикалық химия:80.. Химия дамуының екінші концептуальды жүйесі мынадай зерттеу салаларында зерттеледі.

1. органикалық химия :

2. физикалық химия:

3. бейорганикалық химия:

4. каталикалық химия:

5.полимер химиясы:81. Химия дамуының үшінші концептуальды жүйесі мыныдай зерттеу салаларында негізделеді:

 1. бейорганикалық химия:

 2. органикалық химия:

 3. физикалық химия :

 4. катализ:

 5. полимерлер химиясы:

82. Активтену энергиясы (Е) – ол:

1. реакция нәтижесінде молекулалар ие болатын энергия

2. бастапқы жағдайда молекулалар ие болатын энергия

3. бір- тебу қасиетін жеңу үшін молекулалар ие болу қажетті

артық энегия

4. реакция нәтижесінде бөлінетін энергия

5. реакция нәтижесінде сіңірілген энергия

83.Химиялық заттың изобарлық – изотермиялық потенциал айырмашылығы нені сипаттайды?

1. процесс бағытын

2. химиялық жүйеде көлемнің өзгеруін

3. реакция температурасының өзгеруін

4. химиялық жүйеде қысымның өзгеруін

5. химиялық жүйеде массаның өзгеруін84. Заттардың реакциялық қабілеті немен анықталады?

1. концентрациямен

2. температурамен

3. изоьарлық – изотермиялық потенциялымен

4. қысыммен

5. энтальпиямен85. Оң катализатор:

1. реакцияның активтену энергиясын (Е) жоғарылатады;

2. реакцияның активтену энергиясын (Е) төмендетеді;

3. реакцияның активтну энергиясына (Е) әсер етпейді;

4. реакцияның активтену энергиясын (Е) өзгертпейді;

5. реакцияның активтену энергиясын (Е) тұрақтандырады;86. Химиялық процесс туралы ілім мынадай зерттеулер негізінде пайда болған.

1. бейорганикалық химияның

2. органикалық химияның

3. жоғарғы молекулалық химияның

4. катализдік химияның

5. физикалық химияның87.Заттардың химиялық қасиеттері тәуелді

1. Оның құрамына

2. оның алу жолы әдісіне

3. алу температурасына

4. заттардың бастапқы шамасына

5. алу кезіндегі катализатордың қатысуына88. Материяның сақталу заңын кім экспериментальді дәлелдеді;

1. Авогадро

2. Пруст

3. Дальтон

4. Лавуазье

5. Фарадей89. Диалектиканың негізгі заңын – санның сапаға (және керісінше) айналуын химияда қай заң дәлелдейді?

1. Прусттың құрам тұрақтылық заңы

2. Фарадейдің электролиз заңы

3. Бутлеровтың құрылыс заңы

4. Эквиваленттер заңы

5. Менделеевтің периодтық заңы90. Химиялық процестің терең өтуінің мінездемесі қайсы?

1. энтальпия

2.энтропия

3.Гиббс энергиясы

4. тепе-теңдік константасы

5. концентрация91. Әртүрлі заттардың химиялық қасиеттерінің әр түрлі болуының себептері неде?

1. затты алу жолының әдісі

2. затты алудағы температураның әр түрлілігі

3. заттың құрамы

4. затты алғандағы қысымның әр түрлілігі

5. затты алудың уақыты92. Қандай да болмасын қарапайым зат тұрады.

1. екі атомнан

2. үш атомнан

3. төрт атомнан

4. бес атомнан

5. алты атомнан93. Химиялық элементтің ең ұсақ бөлшегі

1. молекула

2. атом

3. электрон4. ядро

5. димер


94. Органикалық қосылыстың молекуласының құрылымы өзгерсе не болады?

1. ешнәрсе болмайды

2. органикалық қосылысың қасиеті өзгермейді

3. органикалық қосылыстың ісі өзгереді

4. органикалық қосылыстың түсі өзгереді

5. органикалық қосылыстың қасиеті өзгереді95. Бутлеровтың қосылыс теориясы қандай жаратылыс –ғылымы категорияны шығаруға себепкер болды.

1. қасиеттер

2. құрам

3. субстанция

4. реакцияға түсу қабілеттігі

5. құрылым96. Химиялық заттың құрылысының табиғаты үзілмелі екендігін қандай заңдар көрсетеді.

1. Стехиометриязаңы

2. Фарадейдің электролиз заңы

3. Меншікті жылусыйымдылық заңы

4. Жылудың сандық тұрақтылығы туралы заң

5. Газдар заңы97. Заттың қайнау температурасы тәуелді:

1. Заттың тығыздығына

2. Заттың жылусыйымдылығына

3. Заттың құрамына

4. Заттың электрөткізгіштігіне

5. Заттың тұтқырлығына98. Санның салаға айналу заңы қандай заңдарда сипатталады.

1. Фарадейдің электролиз заңдарында

2. Митчерлихтің изоморфизм заңында

3. Менделеевтің периодтық заңында

4. Ом заңында

5. Жерар заңында99. Жаңа химиялық затты алу үшін ... өзгерту қажет:

1. Молекуланың структурасын

2. Реакцияның температурасын

3. Реакцияжүру шарттарын

4. Реакцияның қысымын

5. Бастапқы заттардың концентрациясын100. Қазіргі замандағы химияның дамуы

1. Эволюциялық химия

2. Полимерлер химиясы

3. Жоғары тазартылған заттар химиясы

4. Гидрохимия

5. Космохимия101. «Тірілерге» тән қасиеттер:

2. Генотиптері тұрақты

3. Фенотиптері өзгермейді

4. Генетикалық программалардың өзгеруі ішкі орта

жағдайларын таңдауға ұшырайды

5. Барлық тірілерде генетикалық программаларының негізінен

бірдей, тек олардың жұмсалу жолдары әр түрлі

102. Биогенез теориясының мәні неде?

1. Ұрықтану кезінен бастап өлгенге дейін организмнің даму

теориясы

2. Органикалық дүниенің тарихи даму теориясы

3. Жеке даму теориясы

4. Тірінің тек қана тіріден пайда болу теориясы

5. Тірінің өлі табиғаттан даму теориясы

103. «Тірілердің» негізгі органикалық компоненті ...

1. Тұздар

2. Белоктар

3. Майлар

4. Сулар

5. Углеводтар104. «Тірілер» анықтамасына тән қасиеттер:

1. Жер планетасында локальды тараған

2. Информацияның таралуы матрицалық жолмен жүзеге асады

3. Құрам бөліктері бір-бірімен қарым-қатынаста болады

4. Химиялық параметрлер тән

5. Физикалық параметрлер тән105. Өсімдіктердің құрлыққа шығуы қашан болған?

1. Мезозой эрасында

2. Палеозой эрасында

3. Қайназой эрасында

4. Протерозой эрасында

5. Архей эрасында106. Қандай организмдер өсімдіктер мен жануарлардың ортақ ататегі болып саналады?

1. Балдырлар

2. Бактериялар

3. Саңырауқұлақтар

4. Қыналар

5. Мүктер107. Мына аталған организмдердің қайсысы прокариоттарға жатады?

1. Инфузория

2. Амеба

3. Вирус


4. Көк-жасыл балдыр

5. Ішек қуыстылар108. Эукариот клеткасының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз?

1. Ядросы бар

2. Көпклеткалы организмдер

3. Бірклеткалы организмдер

4. Прокариоттар

5. Вирустар109. Мына құрылымдардың қайсысы тек қана өсімдік клеткаларында кездеседі?

1. Целлюлозды клетка қабығы

2. Клетка орталығы

3. Гольджи аппараты

4. Митохондриялар

5. Рибосомалар110. «Тірілерді» сипаттайтын қасиеттер:

1. Фенотиптің қалыптасуы барысында генотиптің өзгеруі

бірнеше есе күшейеді

2. Фенотип өмір барысында жұмсалып отырады

3. фенотип пен генотип бір-бірімен байланысты емес

4. Генотип ұрпақтан ұрпаққа берілмейді

5. Даму құрылымының өзгеруімен байланысты

111. Генотип терминді ұсынды

1. Ч. Дарвин

2. Г. Мендель

3. В. Иогансен

4. Де Фриз

5. М. И. Сеченов112. Тірі организмдердің денесінің белок.

1. 50 %


2. 20 %

3. 80 %


4. 70 %

5. 1 %


113. Белоктің қайсысы адам қанының ұю қабілетін арттырады?

1. Инсулин

2. Глобулин

3. Фибрин

4. гемоглобин

5. Пепсин114. Ата-енесіне ұқсас ұрпақатарының пайда болуы, мысалы, иттерде күшіктердің, алма ағашында алмалардың пайда болуы . . . . . белгісі болып табылады.

1. Генотиптің

2. Фенотиптің

3. Ортаның

4. Сұрыпталудың

5. Бір геннің115. Вируспен бактериофагтарды (фагтарды) жатқызады.

1. «Тіріге»

2. «Өліге»

3. Тірінің төменгі түріне

4. Өлінің жоғарғы түріне

5. Өліден тіріге өтпелі түріне116. Ең белгілі вирусты ауруларға . . . . . жатады.

1. Дифтерия

2. Туберкулез

3. Холера

4. Сальмонеллез

5. Грипп


117. Әлемнің космологиялық үлгісін жасаған орыс ғалымы?

а. Ламоносов

б. Моксфелл

в. Фридмол

д. Нобель

е. Бутлеров118. Зат құрамы тұрақтылығы заңының авторы?

а. Мокуслев

б. Пруст

в.Мечников

д.Лавуазья

е.Авогодро119.Жарық жылдамдығына жақындағаннан кейін ұзындық қалай өзгереді?

а қысқарады

б ұзарады

в өзгермейді

д уақытқа айналады

е массаға айналады120. Күн қандай –жұлдыз?

а қызыл гигонт

б оң гигонт

в оң корлинд сары корлин

е қара гиг
Каталог: ebook -> umm
umm -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
umm -> -
umm -> Зертханалық ЖҰмыс тақырыбы: «Кестелік процессор ms excel. Мәліметтерді енгізу және редакциялау. Ұяшықтың адресі» Мақсаты
umm -> «Экономикалық теория негіздері» пәні бойынша экономикалық емес мамандықтары үшін
umm -> Семинар сабақтары Студенттердің өздік жұмысы
umm -> История взрыва 1
umm -> Асенова Б. К. Ребезов М. Б
umm -> Шұжық және консерві өндірісі


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет