Физика 1 -нұСҚа кедергінің анықтамасына сәйкес келетін формулабет1/6
Дата17.04.2016
өлшемі1.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ФИЗИКА 1 -НҰСҚА1. Кедергінің анықтамасына сәйкес келетін формула

A)


B)

C)


D)

E)


2. 4 с ішінде маятник 8 тербеліс жасайды. Тербеліс периодын аныќтаңыз.

A) 8 с


B) 2 с

C) 32 с


D) 4 с

E) 0,5 с3. Ыдыста 1моль сутегі газы бар. Ыдыстағы сутегі молекулаларының санын аныќтаңыз.

A) 2∙1023

B) 1023

C) 1018

D) 6∙1023

E) 6∙10264. Вертикаль жоғары лақтырылған дененің ең жоғарғы биіктегі кинетикалық энергиясы

A) Күш жұмысына тең

B) Ішкі энергияға тең

C) Нөлге тең

D) Электр энергиясына тең

E) Серіппенің потенциалдық энергиясына тең5. Үйкеліс коэффициенті 0,05 қар бетінде массасы 100 кг дененің сырғанау үйкеліс күші ()

A) 70 H


B) 80 H

C) 90 H


D) 60 H

E) 50 H


6. Дененің инерттілігін сипаттайтын физикалық шама

A) Жылдамдық.

B) Жол.

C) Үдеу.


D) Масса.

E) Күш.7. Магнит индукциясы векторын есептеу формуласы:

A) .


B) .

C) .


D) .

E) B=B1+B2+B3.8. Парциал қысым - егер басқа газдардың әсері жоқ десек, онда …

A) атмосферадағы түрлі газдардың қоспасының қысымы.

B) атмосферадағы оттегі газының түсіретін қысымы.

C) атмосферадағы су буының түсіретін қысымы.

D) атмосферадағы азоттың түсіретін қысымы.

E) су буының бағанасы.9. Төменде аталған денелердің салмақсыз күйде болатыны:

A) Центрофугадағы айналмалы қозғалыстағы ғарышкер.

B) Жерді айнала қозғалатын жасанды серік.

C) Жер бетінен ұша бастаған ракета.

D) 100 метрлікке жүгіріп бара жатқан спортшы.

E) Лифтімен көтеріліп бара жатқан адам.10. Электр өрісінде зарядтың орнын ауыстыру кезінде атқарылатын жұмыс

A) A = P?V.

B) A = mgh.

C) A = qEd.

D) A = ?U – Q.

E) A = F?S?cos?.11. Денелердің еркін түсу үдеуімен қозғалуын зерттеген

A) Аристотель.

B) Галилей.

C) Демокрит.

D) Ньютон.

E) Архимед.12. Электромагниттік толқынның пайда болуының басты шарты:

A) векторының тербелісі.

B) Ортаның болуы.

C) Электромагниттік өріс көзінің болуы.

D) векторының тербелісі.

E) Зарядталған бөлшектің үдей қозғалуы.13. Автомобиль υ-жылдамдықпен қозғалады. Доңғалақтан М нүктеде ажыраған су тамшысының қозғалыс бағыты:
A) 3.

B) 5.


C) 1.

D) 4.


E) 2.

14. Төменде келтірілген процестердің ішкі энергиясы өзгермейтінін анықтаңыз

A) Изотермиялық.

B) Изобаралық.

C) Жылу алмасусыз булану.

D) Адиабаталық.

E) Изохоралық.15. Суретте VT диаграммада идеал газ күйінің өзгеру графигі берілген.

Процестерді (1-2-3) ретімен атаңыз


A) Изобара, изотерма, изохора.

B) Изохора, изотерма, изобара.

C) Изотерма, изобара, изохора.

D) Изотерма, изохора, изобара.

E) Изобара, изохора, изотерма.


16. Темір жол бойындағы тұрған адамға, алыстағы рельстер бір-біріне қосылып тұрған сияқты болады, алыстағы нәрселер жақындағылардан қарағанда тезірек жылжиды, себебі

A) көру бұрышының үлкеюіне байланысты.

B) көру бұрышының кішіреюіне байланысты.

C) жарық толқынының ұзындығы нәрсеге дейін қашықтықтан кіші.

D) жарықтың шашырауына байланысты.

E) жарық толқынының ұзындығы нәрсеге дейін ара қашықтықтан үлкен.17. Берілген графиктегі толқынның тербеліс периодын және ұзындығын анықтаңыз. Толқынның таралу жылдамдығы 0,5 м/с.

A) 25 с; 0,5 м.

B) 20 с; 10 м.

C) 15 с; 0,5 м.

D) 5 с; 10 м.

E) 10 с; 25 м.18. Жіберілген сәуле нысанадан шағылған соң 0,2 мс-тан кейін қабылданса, нысананың радиолокатордан қашықтығы

A) 150 км

B) 6?104 м

C) 6 км


D) 30 км

E) 2?103 м19. Шынының (флинт) сумен салыстырғандағы сыну көрсеткішін анықтаңыз. (nсу=1,33, nшыны=1,8)

A) 1,3.


B) 1,4.

C) 1,35.


D) 1,33.

E) 1,41.20. Гейгердің газ разрядты санағышының әсері негізделген құбылыс

A) Газ молекулаларының соққы арқылы иондалуы.

B) Аса қаныққан будың конденсациялануы.

C) Жасырын кескіннің пайда болуы.

D) Аса қыздырылған сұйықта будың пайда болуы.

E) Қозғалыстағы зарядталған бөлшектердің молекулаларды ыдыратуы.21. Зарядтары 3?10-4 Кл, сыйымдылығы 6 мкФ, конденсатордағы электр өрісінің энергиясын анықтаңыз.

A) 7,5 Дж.

B) 7,5 мкДж.

C) 7,5 нДж.

D) 7,5 кДж.

E) 7,5 мДж.22. Ұзындығы 2 м, бойымен 2 А ток жүретін өткізгішке магнит өрісі тарапынан әсер етуші күшті анықтаңыз. Магнит индукциясы векторының модулі 1 Тл және өткізгішпен 30? бұрыш жасайды.

A) 5 Н.


B) 8 Н.

C) 1 Н.


D) 2 Н.

E) 4 Н.23. Массасы 5 кг бірінші дененің және 2,5 м биіктікте тұрған массасы 1 кг екінші дененің потенциалдық энергиялары бірдей. Бірінші дененің нөлдік деңгейден биіктігі:

A) 0,5 м.

B) 0,58 м.

C) 0,56 м.

D) 0,52 м.

E) 0,54 м.24. Тежелген автомобиль толық тоқтағанға дейін 100 м жол жүрді. Егер оның бастапқы жылдамдығы 72 км/сағ болса, үдеуі:

A) 2 м/с2.

B) 1 м/с2.

C) -0,8 м/с2.

D) -1 м/с2.

E) -2 м/с2.25. Салмағы 1000 Н жүкті 1,4 м биіктікке көтеру үшін, ұзындығы 5 м таќтай ќолданылады. Таќтай бойымен жылжыту үшін жүкке, таќтай жазыќтығына параллель 680 Н күш түсіру керек. Үйкеліс күші 400 Н-ға тең. Осы ќарапайым механизмнің ПӘК-і:

A) 26%.


B) 41%.

C) 100%.

D) 70%.

E) 0.ФИЗИКА 2- НҰСҚА1. Дене h биіктігінен нөлдік деңгейге дейін төмен түскенде, ауырлық күшінің жұмысы

A)


B)

C)


D)

E)


2. Массасы 1 кг дене бірқалыпты қозғалыста өзінің жылдамдығын 10 м/с-тан

20 м/с-қа өзгертті. Дене импульсінің өзгерісі

A) –10 кг·м/с

B) 10 кг·м/с

C) –20 кг·м/с

D) 30 кг·м/с

E) 20 кг·м/с


3. Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал

A) Психометр

B) Барометр

C) Гигрометр

D) Логометр

E) Термометр4. Зат мөлшерінің формуласы

A)


B)

C)


D)

E)


5. Әрќайсысының кедергісі 15 Ом болатын тізбектеп ќосылған екі шам мен реостаттың жалпы кедергісі 54 Ом. Реостаттың кедергісін аныќтаңыз.

A) 39 Ом


B) 24 Ом

C) 69 Ом


D) 27 Ом

E) 84 Ом6. Автомобиль көпірмен бір қалыпты 18 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Егер көпірдің ұзындығы 480 м болса, автомобильдің көпірден өту уақыты

A) 96 с.


B) 48 с.

C) 86 с.


D) 24 с.

E) 27 с.7. Егер тізбектегі ток күші 5А болса, онда өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 2с ішінде өтетін заряд

A) 10 Кл.

B) 3600 Кл.

C) 300 Кл.

D) 1800 Кл.

E) 200 Кл.8. Меншікті булану жылуы дегеніміз

A) Сұйықтың берілген массасын қайнау темпреатурасына дейін жеткізіп, оны буландыруға жұмсалатын жылу мөлшері.

B) Берілген сұйық массасын буландыруға кететін жылу мөлшері.

C) Сұйықтың белгілі массасын белгілі бір температураға дейін жеткізіп, буға айналдыратын жылу мөлшері.

D) Тұрақты температурадағы 1 кг сұйықты толықтай буға айналдыруға кететін жылу мөлшері.

E) Сұйықтың бірлік массасын белгілі температурада буландыруға жұмсалатын жылу мөлшері.9. Дене 20 Н күш әсерінен 0,5 м/с2 үдеу алады. Дененің массасы:

A) 40 кг.

B) 100 кг.

C) 10 кг.

D) 20 кг.

E) 200 кг.10. Қатты дененің бетін электрондармен атқылау процесі қандай жарықтың шығару көзі болатынын анықтаңыз

A) Хемилюминесценция.

B) Фотолюминесценция.

C) Катодолюминесценция.

D) Жылулық сәуле шығару.

E) Электролюминесценция.11. Механикалық резонанс дегеніміз

A) Резонатордың меншікті тербеліс амплитудасының вибратордың меншікті тербеліс амплитудасымен теңесуі.

B) Тербелуші дененің сыртқы периодты күштердің әсерінсіз тербелуі.

C) Денеге сыртқы периодтты күштердің әсерінен болатын тербеліс.

D) Жүйенің меншікті тербеліс амплитудасы мен еріксіз тербеліс амплитудасы сәйкес келген кезде тербеліс периодының күрт артуы.

E) Тербелмелі жүйенің меншікті жиілігі мен мәжбүрлеуші күштің жиілігі теңескен кезде еріксіз тербеліс амплитудасының күрт артуы.12. Денені материалық нүкте деп есептеуге болатын жағдай

A) Дискі 1 м қашықтыққа домалап барып тоқтады.

B) Дискі 0,5 м биіктіктен төмен құлағанда.

C) Спортшы дискіні 50 м қашықтыққа лақтырд

D) Дискіні станокта жасап тұр.

E) Дискіні Жерден 0,5 м биіктікке көтеріп қойды.13. Өзен ағысының жылдамдығы 3 м/c, ал қайықтың сумен салыстырғандағы жылдамдығы 4 м/c. Өзеннің ені 40 м. Қайықтың өзенді перпендикуляр бағытта жүзіп өтіп және қайтып келу уақыты.

A) 5 c.


B) 8 c.

C) 13 c.


D) 20 с.

E) 10 c.14. Тербелмелі контурдағы катушканың индуктивтігін 4 есе арттырса, ондағы тербеліс периоды

A) 2 есе артады.

B) 2 есе кемиді.

C) 4 есе кемиді.

D) 4 есе артады.

E) Өзгермейді.15. Тыныштықтан еркін түскен дененің 1 с және 2 с уақыттан кейінгі жолдарының қатынасы

A) 1:3.

B) 1:.

C) 1:4.


D) 1:2.

E) 1:.


16. Өздік индукция құбылысы үшін Фарадей заңы (электромагниттік индукция заңы).

A) = B ? S ? ? ? sіn??t.

B) = І ? (R + r).

C) = І ? R.

D) .

E) .


17. 30 м толқын ұзындығында жұмыс жасайтын радиоқабылдағыштың жиілігі:

A) 1 Мгц


B) 3?106 Гц

C) 9?106 Гц

D) 10 МГц

E) 108 Гц18. Жіпке ілінген дене еркін тербеліс кезінде ең үлкен сол жақ ауытқудан тепе-теңдікке дейін 0,2 с-та жетеді. Дененің тербеліс периоды:

A) 2,5 с.

B) 0,4 с.

C) 0,2 с.

D) 5 с.

E) 0,8 с.19. Электр өрісінің потенциалы үшін суперпозиция принципі:

A) j=j1+j2+j3+...

B) j=A/q.

C) j=A·q.

D) Dj=-E·Dx.

E) j=.


20. Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын өсіру үшін кеткен жылу мөлшері:

A) 20 Дж.

B) 30 Дж.

C) 70 Дж.

D) 7 Дж.

E) 50 Дж.21. Жылу машинасының ПӘК-і ең үлкен болатын жағдай. T1-қыздырғыштың температурасы, T2 - салқындатқыштың температурасы.

A) Неғұрлым T1 және T2 төмен болса.

B) Неғұрлым T1 жоғары, ал T2 төмен болса.

C) Дұрыс жауабы жоқ.

D) Неғұрлым T1 төмен, ал T2 жоғары болса.

E) Неғұрлым T1 және T2 жоғары болса.22. Гейгердің газ разрядты санағышының әсері негізделген құбылыс

A) Аса қаныққан будың конденсациялануы.

B) Аса қыздырылған сұйықта будың пайда болуы.

C) Жасырын кескіннің пайда болуы.

D) Қозғалыстағы зарядталған бөлшектердің молекулаларды ыдыратуы.

E) Газ молекулаларының соққы арқылы иондалуы.23. Массасы 1000 т поездың жылдамдығын ?1=3,6 км/сағ-тан ?2=7,2 км/сағ-қа жеткізу үшін атқарылған жұмыс

A) 1,5?106 Дж.

B) 3?105 Дж.

C) 1,5?105 Дж.

D) 1,9?106 Дж.

E) 3?107 Дж.24. Жазық конденсатор пластиналар ара қашықтығын 3 есе арттырса, ал аудандарын 2 есе кемітсе, оның сыйымдылығының өзгерісі

A) 6 есе өседі.

B) 2 есе кемиді.

C) 6 есе кемиді.

D) Өзгермейді.

E) 3 есе өседі.25. Кедергісі 17,5 Ом өткізгішке тұйықталған қалта фонарінің батарейкасы 0,2А ток өндіреді. Ал кедергісі 0,3 Ом өткізгішке қосқанда, ток күші 1 А болады. Батарейканың ЭҚК-і:

A) ? = 4,6 B.

B) ? = 4,4 B.

C) ? = 4,7 B.

D) ? = 4,3 B.

E) ? = 4,5 B.
ФИЗИКА 3- НҰСҚА1. Егер дененің еркін түсу үдеуі 10 м/с2 болса, онда жер бетінен 2 м биіктікте тұрған массасы 3 кг дененің потенциялдық энергиясы

A) 60 Дж.

B) 70 Дж.

C) 30 Дж.

D) 40 Дж.

E) 50 Дж.2. Қысымы 3,2 кПа газ молекуласының орташа жылдамдығы 40 м/с-ке тең. Газдың тығыздығын есептеңіз.

A) 6 кг/м3.

B) 40 кг/м3.

C) 28 кг/м3.

D) 10 кг/м3.

E) 16 кг/м3.3. Суретте математикалық маятниктің тербеліс графигі келтірілген. Осы тербелістің теңдеуі:
A)

B)


C)

D)


E)

4. Жіпке ілінген шарикті горизонталь жазықтықта айналдырғандағы центрге тартқыш күштің табиғатын аныќтаңыз.

A) Серпімділік күш

B) Жерге тартқыш күш

C) Салмақтың құраушысы

D) Шарик салмағы

E) Үйкеліс күші5. Халықаралық бірліктер жүйесіндегі жол ұзындығының бірлігі

A) см


B) м

C) дм


D) км

E) мм


6. Жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтілігі 0,05 Гн өткізгіштің индуктивтік кедергісі:

A) ХL=15,8 Ом.

B) ХL=15,5 Ом.

C) ХL=15,4 Ом.

D) ХL=15,7 Ом.

E) ХL=15,6 Ом.7. ? меншікті кедергінің температураға тәуелділік теңдеуі

A) .


B) ? = ?0(1 + ?t).

C) .


D) .

E) R = R0(1 + ?t).8. Суретте изохоралық процестерді көрсететін график

A) 3, 6, 8.

B) 1, 5, 9.

C) 1, 6, 8.

D) 2, 4, 7.

E) 1, 4, 7.9. Ішінде диэлектригі бар жазық конденсатордың электр сыйымдылығы:

A) .


B) .

C) .


D) .

E) .


10. Механикалық резонанс дегеніміз

A) Резонатордың меншікті тербеліс амплитудасының вибратордың меншікті тербеліс амплитудасымен теңесуі.

B) Тербелмелі жүйенің меншікті жиілігі мен мәжбүрлеуші күштің жиілігі теңескен кезде еріксіз тербеліс амплитудасының күрт артуы.

C) Денеге сыртқы периодтты күштердің әсерінен болатын тербеліс.

D) Жүйенің меншікті тербеліс амплитудасы мен еріксіз тербеліс амплитудасы сәйкес келген кезде тербеліс периодының күрт артуы.

E) Тербелуші дененің сыртқы периодты күштердің әсерінсіз тербелуі.11. Цельсия шкаласы бойынша абсолют нөл температура (температураның абсолют нөлі)

A) 273?С.

B) 100?С.

C) 0?С.


D) -273?С.

E) -100?С.12. Сутегі атомының құрылысы:

A)
B)


C)
D)
E)


13. Көлденең қимасының ауданы 20·10-2 м2 өткiзгiштен 10 с ішінде 20 Кл заряд өтсе, ондағы ток күшi:

A) 100 А.

B) 10 А.

C) 2 А.


D) 200 А.

E) 20 А.14. Металдардағы еркін электр зарядын тасымалдаушылар:

A) Оң иондар.

B) Теріс иондар.

C) Электрондар.

D) Оң иондар мен электрондар.

E) Теріс иондар мен электрондар.15. Конденсатордың электр сыйымдылығы 0,25 мкФ, ал пластиналарының арасындағы потенциалдар айырмасы 400 В болса, конденсатордың энергиясын анықтаңыз.

A) 5?10-2 Дж.

B) 3?10-2 Дж.

C) 2?10-2 Дж.

D) 6?10-2 Дж.

E) 4?10-2 Дж.16. Нәрсе қос дөңес линзадан 40 см қашықтықта тұр. Егер кескін 1,5 есе үлкейген болса, линзаның фокус аралығы

A) 2,4 см.

B) 0,24 см.

C) 24 см.

D) 240 см.

E) 27 см.17. Массасы 2 т вагонетка бір қалыпты қозғала отырып, жолдың горизонталь бөлігінде 100 м орын ауыстырады. Yйкеліс коэффициенті 0,01-ге тең жолдың осы бөлігінде атқарған жұмыс (g = 10 м/с2)

A) 200 Дж.

B) 20 Дж.

C) 2 кДж.

D) 20 кДж.

E) 200 кДж.18. Жіпке ілінген жүкті, жерден биіктігі 0,45 м болатындай етіп тепе-теңдік қалыптан ауытқытқан. Дене еркін тербеліс кезінде тепе-теңдік қалыптан өту жылдамдығы

A) ? 3 м/с

B) ? 9 м/с

C) ? 30 м/с

D) ? 1 м/с

E) ? 900 м/с19. Екі дене көкжиекке бірдей бұрыш жасай лақтырылған. Олардың бастапқы жылдамдық векторларының Y осіндегі проекцияларының қатынасы 2-ге тең болса, денелердің максимал биіктіктерінің қатынасы:
A) 2.

B) 4.


C) .

D) .


E) 1.

20. Идеал жылу двигателінің қыздырғышының абсолют температурасы салқындатқышының температурасынан 3 есе артық. Қыздырғыштан

40 кДж жылу алынған болса, газдың атқарған жұмысы:

A) » 57 кДж.

B) » 17 кДж.

C) » 47 кДж.

D) » 37 кДж.

E) » 27 кДж.


21. Ядролық сәулелерді тіркеуге арналған приборлардың қайсысында шапшаң қозғалатын зарядталған бөлшектер буда сұйық тамшыларынан тұратын із қалдырады?

A) Гейгердің газ разрядты санағышы.

B) Қалың қабатты фотоэмульсия.

C) Көпіршікті камера.

D) Күкіртті цинкпен қапталған экран.

E) Вильсон камерасы.22. Массасы 2 кг тас тік жоғары лақтырылған. Оның бастапқы кинетикалық энергиясы 400 Дж. 15 м биіктіктегі жылдамдығын анықтаңыз (g = 10 м/с2)

A) 5 м/с.

B) 14 м/с.

C) 0 м/с.

D) 7 м/с .

E) 10 м/с.23. Суретте түзу сызықты қозғалтын үш дене жылдамдығының уақытқа тәуелділік графигі кескінделген. Үдеудің бағыты жылдамдық бағытына қарсы болатын үдемелі қозғалысқа сәйкес келетін графикті көрсетіңіз.
A) 2.

B) 1.


C) 3.

D) 1,2 және 3.

E) 1 және 3.


24. Тербелмелі контурдағы катушканың индуктивтілігін 4 есе арттырады. Радиоқабылдағыш қабылдайтын толқынның ұзындығы:

A) 2 есе артты.

B) 4 есе азаяды.

C) өзгермейді.

D) 2 есе азаяды.

E) 4 есе артты.25. Релятивистік қозғалыс кезінде стерженнің ұзындығы оның «өзіндік» ұзындығының жартысына тең. Оның салыстырмалы жылдамдығы

A) 2,6?109 м/с.

B) 2,6?106 м/с.

C) 2,6?107 м/с.

D) 2,6?108 м/с.

E) 2,6?105 м/с.

ФИЗИКА 4- НҰСҚА1. Суретте дененің координатасының уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Тербеліс периодын аныќтаңыз.

A) 3 с


B) 5 с

C) 2 с


D) 4 с

E) 1 с


2. Автомобильдің жылдамдығы 5 с-та, 15м/с - тан 10м/с-қа дейін бірқалыпты кемиді. Автомобиль үдеуінің модулі

A) 3 м/с2.

B) 5 м/с2.

C) 1 м/с2.

D) 2 м/с2.

E) 4 м/с2.3. Ньютонның II заңы бойынша денеге әсер ететін күш

A) Дененің ұзаруына пропорционал және дене бөлшектерінің деформация кезінде орын ауыстыру бағытына қарама-қарсы бағытталған

B) Денеге түсірілген барлық күштердің геометриялық қосындысына тең

C) Модулі жағынан бір денеге оның екініші бір денемен жанасу бетіне параллель түсірілген күшке тең, бағыты жағынан оған қарама-қарсы

D) Дененің массасы мен оған сол күш беретін үдеудің көбейтіндісіне тең

E) Денелердің массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал, ал ара қашықтығының квадратына кері пропорционал4. Массасы 1000 т поезд жылдамдықпен келе жатқанда, кинетикалық энергиясы

A) 200 МДж

B) 1000 МДж

C) 72 кДж

D) 72 МДж

E) 36 МДж5. Механикалыќ энергияның саќталу заңына сәйкес келетін өрнек

A) Wк=Wр

B) Wк+Wр=const

C) Wк+Wр=0

D) Wк+Wр=A

E) Wк=-Wр6. Азот (N) ядросы α-бөлшекті (He) қармап алып, протон бөліп шығарғанда пайда болатын элемент:

A) O.


B) F.

C) O.


D) N.

E) F.


7. Айнымалы ток желісіне ваттметр қосылған. Желідегі кернеу 120 В, ток

6 А және cosφ=0,85 болған кездегі ваттметрдің көрсетуі:

A) 610 Вт.

B) 612 Вт.

C) 615 Вт.

D) 614 Вт.

E) 616 Вт.


8. 2?10-7 Кл зарядқа электр өрісінің бір нүктесінде 0,015 Н күш әсер етеді. Осы нүктедегі өріс кернеулігі

A) .


B) .

C) .


D) .

E) .


9. Сутегі атомының құрылысы:

A)
B)


C)
D)
E)


10. Көлем тұрақты болғанда термодинамикалық жүйе күйінің өзгеру процесі:

A) Мұндай процесс болуы мүмкін емес.

B) Изохоралық.

C) Адиабаталық.

D) Изотермиялық.

E) Изобаралық.11. Массасы m дене -жылдамдықпен қозғалуда. Дененің импульсі:

A)


B) .

C) .


D) .

E) .


12. Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болады. Бұл құбылыс

A) Индуктивтілік.

B) Электромагниттік индукция.

C) Өздік индукция.

D) Электростатикалық индукция.

E) Магниттік индукция.13. Т0 температурада идеал газ бөлшектерінің концентрациясы n0 болды. Егер тұрақты қысымда газ концентрациясын 3 есе арттырса, онда температура:

A) T=T0.

B) T=3T0.

C) T=9T0.

D) .

E) .


14. Механикалық резонанс дегеніміз

A) Денеге сыртқы периодтты күштердің әсерінен болатын тербеліс.

B) Тербелмелі жүйенің меншікті жиілігі мен мәжбүрлеуші күштің жиілігі теңескен кезде еріксіз тербеліс амплитудасының күрт артуы.

C) Жүйенің меншікті тербеліс амплитудасы мен еріксіз тербеліс амплитудасы сәйкес келген кезде тербеліс периодының күрт артуы.

D) Тербелуші дененің сыртқы периодты күштердің әсерінсіз тербелуі.

E) Резонатордың меншікті тербеліс амплитудасының вибратордың меншікті тербеліс амплитудасымен теңесуі.15. Үдеу мен жылдамдық векторларының бағыттары сәйкес келетін графикті көрсетіңіз
A) 2 және 3.

B) 1 және 2.

C) 3.

D) 2.


E) 1.

16. Оптикада “жарыќ сәулесі” ұғымы:

1) Нүктелік көздерден келіп жатќан жіңішке жарыќ шоғының таралу бағытын аныќтайды.

2) Фотондардың таралу бағытын аныќтайды.

3) Жарыќтың таралу бағытын аныќтайды.

A) тек 1.

B) 1-де, 2-де және 3-те емес.

C) 1,2 және 3.

D) тек2.


E) тек 3.

17. Металдар мен жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі температураның артуына байланыстылығы

A) Металдарда да және жартылай өткізгіште де өзгермейді.

B) Металдарда кемиді, жартылай өткізгіште кемиді.

C) Металдарда артады, жартылай өткізгіште кемиді.

D) Металдарда артады, жартылай өткізгіште артады.

E) Металдарда кемиді, жартылай өткізгіште артады.18. Кедергілері R1 = 5 Ом, R2 = 10 Ом екі резистор тізбектей жалғанған. Осы резисторлардағы кернеулердің қатынасы тең

A) 0,5.


B) 0,1.

C) 2.


D) 10

E) 1.


19. Көлемі V1=0,02 м3 баллоның ішіндегі ауаның қысымы р1=4?105 Па. Осы баллон көлемі V2=0,06 м3 бос баллонмен қосылған. Тұрақты температурада осы ыдыстарда орныққан ауаның қысымы:

A) 10-4 Па.

B) 104 Па.

C) Дұрыс жауабы жоқ.

D) 105 Па.

E) 10-5 Па.20. Адамның тыныштықтағы салмағы 900 Н. 0,5 жылдамдықпен бір қалыпты жоғары қарай қозғалып бара жатқан эскалатор сатысындағы серіппелі таразыда тұрған адамның салмағы:

A) 945 Н.

B) 855 Н.

C) 895,5 Н.

D) 900 Н.

E) 904,5 Н.21. q электр заряды, потенциалдар айырымы 8 В, нүктелер аралығында орын ауыстырғандағы электр өрісі күштерінің жұмысы 4 Дж болады.

q зарядтың шамасы:

A) 0,5 Кл.

B) 16 Кл.

C) 2 Кл.

D) 32 Кл.

E) 10 Кл.


22. Хабарлағыш 20 МГц жиілікте жұмыс істейді. Толқын ұзындығы:

A) 200 м


B) 150 м

C) 20 м


D) 1,5 м

E) 15 м


23. Қозғалысқа кедергі күш тұрақты болғанда, двигательдің қуаты:

A) N=t/FS.

B) N=1/F?.

C) N=Ft/S.

D) N=F??.

E) N=F/?.24. Жерде 50 жыл өтсе, Жермен салыстырғанда 0,6?с жылдамдықпен ұшып бара жатқан жұлдызаралық кемеде өтетін уақыты

A) 47 жыл.

B) 40 жыл.

C) 45 жыл.

D) 49 жыл.

E) 42 жыл.25. Орам саны 120 болатын катушкадағы ток күші 7 А, оның магнит өрісінің энергиясын есептеңіз. Магнит ағыны 2?10-3 Вб.

A) 2,07 Дж.

B) 0,94 Дж.

C) 391 Дж.

D) 27,2 Дж.

E) 0,84 Дж.
ФИЗИКА 5- НҰСҚА1. Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыстың жылдамдығының анықтамасына сәйкес келетін өрнек

A)


B) ?=?R

C)


D)

E) ?x=?0x+a0t2. Серіппенің қатаңдық коэффициенті дегеніміз

A) Серпімділік күшінің абсолют деформация шамасына қатынасы

B) Серпімділік күшінің серіппенің бастапқы ұзындығына қатынасы

C) Серпімділік күшінің серіппе диаметріне қатынасы

D) Серпімділік күшінің серіппе салмағына қатынасы

E) Серпімділік күшінің серіппе ұзындығына қатынасы3. Кернеуі 4 В шамның 3 минут ішндегі 250 Дж жұмыс өндіруге жұмсалған ток күші

A) 0,35 А.

B) 0,15 А.

C) 0,31 А.

D) 0,22 А.

E) 0,37 А.4. Жер бетінен белгілі бір биіктікке көтерілген дененің потенциялдық энергиясына сәйкес келетін өрнек

A) .


B) m.

C) .


D) mgh.

E) m.5. МКТ-ң негізгі теңдеуі

A)


B)

C)


D)

E)


6. Денені материалық нүкте деп есептеуге болатын жағдай

A) Дискіні Жерден 0,5 м биіктікке көтеріп қойды.

B) Дискі 1 м қашықтыққа домалап барып тоқтады.

C) Дискі 0,5 м биіктіктен төмен құлағанда.

D) Спортшы дискіні 50 м қашықтыққа лақтырды.

E) Дискіні станокта жасап тұр.7. Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы:

A) Q= А΄+DU.

B) Q=1/A.

C) A= - DU.

D) A=DU.

E) Q=A?.


8. β – сәулесі дегеніміз:

A) Гелий атомы ядроларының ағыны.

B) Фотондар ағыны.

C) Электрондар ағыны.

D) Нейтрондар ағыны.

E) Протондар ағыны.9. Егер электрон жүріп өтетін потенциалдар айырмасын 10 есе кемітсе, электронның кинетикалық энергиясы

A) 10 есе кемиді.

B) 10 есе артады.

C) өзгермейді.

D) 3 есе кемиді.

E) 3 есе артады.10. Суретте изобаралық процестерді көрсететін график

A) 1, 4, 7.

B) 1, 5, 9.

C) 2, 4, 7.

D) 2, 5, 7.

E) 3, 6, 8.11. Заттың массасының дұрыс формуласы:

A) m = m0?.

B) m = .

C) m = .


D) m = m0N.

E) .


12. Батарейкадағы ?1,5В? деген жазу:

A) батарейканың бір полюсінен екінші полюсіне 1 Кл зарядтың орнын ауыстырғанда бөгде күштер 1,5 Дж жұмыс атқарады.

B) ток көзінің бір полюсінен екінші полюсіне 1 Кл зарядтың орнын ауыстырғанда бөгде күштер 5 Дж жұмыс атқарады.

C) өткізгіштің ұштарындағы потенциалдар айырмасы 1,5 В дегенді білдіреді.

D) тізбектің бөлігіндегі кернеу 5 В.

E) тізбектің бөлігіндегі кернеу 1,5 В.13. Әрқайсысының массасы 3000 т екі кеме бір-бірінен 2 км қашықтықта тұр. Олардың арасындағы тартылыс күші: (G=6,67?10-11 Н?м2/кг2)

A) 0,6 мН.

B) 0,15 мН.

C) 0,25 мН.

D) 1 мН.

E) 0,17 мН.14. Радиусы R=0,5 м дөңгелек 15 м/с жылдамдықпен айналады. Дөңгелектің бұрыштық жылдамдығы

A) 4,5.


B) 30.

C) 1/30.


D) 15?.

E) 4,5?.


15. Суреттегі тізбекте барлық резисторлардың кедергілері бірдей 2 Ом-нан болса, тізбектегі жалпы кедергі:
A) 2,5 Ом.

B) 5,5 Ом.

C) 4,5 Ом.

D) 3,5 Ом.

E) 6,5 Ом.


16. Математикалық маятникті ауадан суға салғанда, оның периоды:

A) Артады, содан кейін кемиді.

B) Артады.

C) Кемиді.

D) Нөлге тең болады.

E) Өзгермейді.17. Егер индуктивтілігі 3,5 Гн катушкада105 В индукция ЭҚК-і қозу үшін, ондағы ток күшінің өзгеру жылдамдығы

A) 15 А/с.

B) 30 А/с.

C) 45 А/с.

D) 0,03 А/с.

E) 367,5 А/с.18. Элементар бөлшектерді тіркейтін құралдардың аса қыздырылған сұйықтың ішінде жылдам бөлшектердің жолын бойлай бу көпіршіктерінің пайда болу құбылысына негізделуі

A) Қалың қабатты фотоэмульсияда.

B) Фотокамерада.

C) Көпіршіктік камерада.

D) Гейгер тіркегішінде.

E) Вильсон камерасында.19. Қозғалыстағы дене жылдамдығы проекциясының уақытқа тәуелділігі vx=2+3t (м/с) теңдеуімен берілген. Дененің орын ауыстыруы проекциясынына сәйкес теңдеу:

A) Sx=3t+t2 (м).

B) Sx=2t+3t2 (м).

C) Sx=1,5t2 (м).

D) Sx=3t+2t2 (м).

E) Sx=2t+1,5t2 (м).20. Шаңғышы таудан t минутта сырғанап түседі. Сондай формадағы, бірақ өлшемдері 4 есе кіші таудан ол қанша уақытта сырғанап түсетінін анықта.

A) .


B) .

C) .


D) .

E) .


21. Адам дыбысы толқынының ұзындығы 33 см-ден 4 м аралығында. Оған сәйкесті тербеліс жиілігінің диапозоны: (Дыбыстың таралу жылдамдығы 340 м/с.)

A) (120 ? 1200) Гц.

B) (8,8 ? 1000) Гц.

C) (0,88 ? 100) Гц.

D) (85 ? 1030) Гц.

E) (12 ? 120) Гц.22. Электр сыйымдылығы 100 мкФ, астарларының арасындағы кернеуі 4 В болатын конденсатордағы электр өрiсiнiң энергиясы:

A) 8·10-4 Дж.

B) 400 Дж.

C) 4·10-4 Дж.

D) 2·10-4 Дж.

E) 800 Дж.23. Тербелмелі контур электр сыйымдылығы C = 0,5 нФ конденсатордан және индуктивтілігі L = 0,4 мГн катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагниттік толқынның тербеліс жиілігін анықтаңыз.

A) 843 кГц.

B) 943 кГц.

C) 456 кГц.

D) 103 кГц.

E) 356 кГц.24. Қатаңдығы 29,4 Н/см серіппе 20 см-ге сығылған. Деформация серпінді. Серпінділік күшінің жұмысы

A) -58,2 Дж.

B) -58,6 Дж.

C) -58,8 Дж.

D) -5,8 Дж.

E) -58,4 Дж.25. Фотондарының массасы 3,31?10-36 кг болатын жарық толқынының тербеліс жиілігі: (h = 6,62?10-34 Дж?с)

A) 22?108 Гц.

B) 18?1014 Гц.

C) 45?1011 Гц.

D) 22?1011 Гц.

E) 4,5?1014 Гц.Каталог: userdata -> user-63 -> files
userdata -> КӨкбай жанатайұлы (1861-1925)
userdata -> Балалар кітабы апталығы «Үздік оқырман» сайысы
userdata -> Зиядин айдос сахабадин¦лы ќазаќстандаѓы саяси партиялар азаматтыќ ЌОЃамды ќалыптастырушы субъекті ретінде
userdata -> Абдрахманов сауытбек өлең аудармасының теориясы мен поэтикасы
userdata -> ТӘуелсіз қазақстан мұраттарының алаш идеяларымен сабақтастығЫ
userdata -> А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты Әож 811. 512. 122' 373. 21 Қолжазба құқығында Әшімханова фарида мейрамханқызы
files -> Биология пәнінен Ұбт тест
files -> Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру қағидалары Жалпы ережелер


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет