География єылымы зерттейді. А ґнеркјсіп пен ауыл шаруашылыєынбет2/6
Дата25.04.2016
өлшемі1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6

09_01_
$$$001

Ќазаќстан орналасќан материк

А) Солтїстік Америка

В) Еуразия

С) Европа

D) Азия


Е) Оѕтїстік Америка

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физ.географиясы.ЕсназароваЎ.2001ж.


$$$002

Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєы

А) 3,2млн.км2.

В) 9,6млн. км2.

С) 2,7млн. км2.

D) 17млн. км2.

Е) 8,5млн км2.

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физ.географиясы, Бейсенова Ј,Карпеков Ќ.2004ж


$$$003

Дїниеніѕ екі бґлігінде орналасќан Ќазаќстан облыстары

А) Маѕєыстау, Атырау

В) Аќтґбе, Аќмола

С) Атырау, Батыс Ќазаќстан

D) Батыс Ќазаќстан, Маѕєыстау

Е) Маѕєыстау, Ќызылорда

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.


$$$004
Ќазаќстан Республикасыныѕ физикалыќ географиялыќ орны аныќтайды.

А) Табиєат жаєдайларын.

В) Табиєат ресурстарын.

С) Кґршілік жаєдайын.

D) Халќыныѕ санын.

Е) Экономикалыќ дамуын.{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физ. географиясы.Бейсенова Ј,Карпеков Ќ, 2004ж.


$$$005

Теѕізге шыєатын жолы бар Ќазаќстанмен шектесетін мемлекеттер

А), Ќытай, Украина

В) Ќытай, Ресей

С) Јзірбайжан, Їндістан

D) Тїркия, Ресей

Е) Ресей, Ґзбекстан

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.


$$$006

Ќазаќстанмен шыєысында шектесетін мемлекет

А) Ресей

В) Ќытай


С) Ґзбекстан

D) Ќырєыстан

Е) Тїркменстан

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.


$$$007

Ќазаќстан мен Ќытай арасындаєы шекара ўзындыєы

А) 6467 км

В) 2300 км

С) 1460 км

D) 980 км

Е) 380 км

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.


$$$008

Ќазаќстан аумаєыныѕ батыстан шыєысќа дейінгі ўзындыєы

А) 5000 км

В) 4500 км

С) 4000 км

D) 3000 км

Е) 1600 км

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.


$$$009

Ќазаќстан аумаєыныѕ солтїстіктен оѕтїстікке дейінгі ўзындыєы

А) 3000 км

В) 2500 км

С) 1600 км

D) 1200 км

Е) 1000 км

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.


$$$010

Ќазаќстан кґлемі жґнінен Еуразияда

А) 9-шы орында

С) 7-ші орында

В) 4-ші орында

D) 3-ші орында

Е) 2-ші орында

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј, Карпеков Ќ,2004ж.

08_08_
$$$001

Антарктида материгініѕ ашылєан жылы

А) 1817

В) 1820


С) 1826

D) 1911


Е) 1912

{Правильный ответ}=В
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$002

Антрактиданы ашќан саяхатшылар

А) Р.Скотт

В) Р.Амундсен

С) Дж.Кук

D) В.Беринг

Е) Ф.Беллинсгаузен, М.Лазарев

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$003

Антарктида «шўраттары» деп аталады

А) Жыл бойы мўз жамылєысы болмайтын жерлерді

В) Жазда мўз жамылєысы болмайтын жерлерді

С) Жазда бўталар мен шґптер ґсетін жерлерді

D) Жерасты сулары жаќын жатќан жерлерді

Е) Шаєын бўлттар тїзілетін жерлерді

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$004

Халыќаралыќ геофизикалыќ жыл

А) 1955-1956

В) 1957-1958

С) 1959-1960

D) 1910-1911

Е) 1920-1921

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$005

Антарктида жаєалауындаєы ќўстыѕ ерекше тїрі

А) Дауылпаз

В) Теѕіз шаєаласы

С) Су ќўзєыны

D) Пингвин

Е) Марабу

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$006

Антарктида климатына тјн басты ерекшелік

А) Жердегі еѕ суыќ материк.

В) Жылы жаз болмайды.

С) Ќысќы орташа температура -60є-70єС.

D) Жаз кезіндегі температура 30є-50єС

Е) Мўз жамылєысыныѕ јсерінен кїн сјулесініѕ їлкен мґлшері кері шаєылады.

{Правильный ответ}=А
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.

08_07_
$$$001

Мўхит аралдарыныѕ табиєаты мен халќы жґнінде єылыми еѕбектер жазып ќалдырєан єалым

А) Дж. Кук

В) Ф. Магеллан

С) Н. Н. Миклухо Маклай

D) А. Тасман

Е) Х. Колумб

{Правильный ответ}=С
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$002

Тыныќ мўхитыныѕ ауданы /млн.км2 /

А) 91,7

В) 76,2


С) 14,8

D) 178,6


Е) 361,1

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$003

«Ќара аралдар» атауы тјн аралдар тобы

А) Полинезия

В) Меланезия

С) Микронезия

D) Сейшель

Е) Андаман

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$004

Жер шарындаєы еѕ ірі маржан тїзінділері

А) Мальдив аралдары

В) Гавай аралдары

С) Їлкен Тосќауыл рифі

D) Багам аралдары

Е) Соломон аралдары

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$005

Мўхит аралдарындаєы еѕ ірі, жаќсы дамыєан ел

А) Папуа-Жаѕа Гвинея

В) Жаѕа Зеландия

С) Соломон аралдары

D) Палау


Е) Тувалу

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.

08_06_
$$$001

Жер шарындаєы еѕ кіші материк

А) Африка.

В) Солтїстік Америка.

С) Оѕтїстік Америка.

D) Антарктида.

Е) Австралия

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$002

Аустралияныѕ еѕ ќўрєаќ материк деп аталуы

А) 2/3 бґлігін шґлдер алып жатуы

В) Теѕіз деѕгейінен тґмен орналасуы

С) Ќўрлыќтан ерте бґлініп ќалуы

D) Суыќ аєыстардыѕ јрекеті

Е) Жер бедерініѕ сипаты

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$003

Аустралияныѕ еѕ биік нїктесі

А) Їлкен Суайрыќ жотасы

В) Аустралия Альпісі

С) Косцюшко тауы

D) Їлкен Артезиан алабы

Е) Куперс-Крик

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$004

Аустралияныѕ ... тас кґмірдіѕ ірі кен орындары шоєырланєан

А) Батысында

В) Оѕтїстік-шыєысында

С) Солтїстігінде

D) Орталыєында

Е) Оѕтїстік-батысында

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$005

Аустралиядаєы жаз айлары аралыєы

А) Шілде-тамыз аралыєы

В) Ќыркїйек-ќазан аралыєы

С) Желтоќсан-аќпан аралыєы

D) Наурыз-мамыр аралыєы

Е) Маусым-шілде аралыєы

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$006

Аустралиядаєы уаќытша кеуіп ќалатын ґзен арналары

А) Ќалдыќ кґлдер

В) Криктер

С) Ґзен жїйелері

D) Тўйыќ алаптар

Е) Вадилер

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$007

Скрэб ... табиєат зонасына тјн

А) Ылєалды субтропиктік ормандар

В) Ылєалды тропиктік ормандар

С) Саванналар

D) Ормандар

Е) Тропиктік шґл жјне шґлейттер

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$008

Аустралияныѕ байырєы халќы

А) Метистер

В) Негрлер

С) Аборигендер

D) Аєылшындар

Е) Папуастар

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$009

Аустралияда халыќтыѕ тыєыз ќоныстанєан аймаєы

А) Солтїстігі

В) Орталыєы

С) Шыєысы

D) Оѕтїстігі

Е) Батысы

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$010

Австралияныѕ органикалыќ дїниесініѕ ерекше болу себебі:

А) Материктіѕ кіші болуы.

В) Материктіѕ басќа материктерден ґте ертеде бґлініп

С) Материктіѕ басќа материктерден ерте пайда болєан

D) Ґсімдіктер мен жануарлар тїрлерініѕ сырттан јкелінуі.

Е) Ешќандай ерекшелігі жоќ.

{Правильный ответ}=С
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.
08_04_
$$$001

Оѕтїстік Американыѕ аралдармен ќоса ауданыныѕ кґлемі

А) 24,2 млн км2

В) 18,3 млн км2

С) 14 млн км2

D) 30,3 млн км2

Е) 9 млн км2

{Правильный ответ}=В
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$002

XVIII є. соѕы мен XIX басында Оѕтїстік Американы зерттеген неміс єалымы

А) А.Воейков

В) Т.Барт

С) А.Гумбольдт

D) А.Оферберг

Е) Н.Вавилов

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$003

Батыс Жарты шардыѕ еѕ биік нїктесі

А) Чимборасо

В) Аконкагуа

С) Мак-Кинли

D) Митчелл

Е) Гвиана

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$004

Жапыраєыныѕ диаметрі 2 м-ге жететін ґсімдік

А) Какао

В) Гевея


С) Хина

D) Бразилия жаѕєаєы

Е) Виктория-регия

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$005

Льянос - бўл

А) Ылєалды экваторлыќ ормандар

В) Субтропиктік дала

С) Шґлейт

D) Ориноко саваннасы

Е) Браилия саваннасы

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$006

Кампос - бўл

А) Ылєалды экваторлыќ ормандар

В) Субтропиктік дала

С) Шґлейт

D) Ориноко саваннасы

Е) Бразилия саваннасы

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$007

Маракайбо атауыныѕ Оѕтїстік Америкадаєы географиялыќ объектіге ќатысы

А) Ґзен

В) Кґл


С) Їстірт

D) Жазыќ


Е) Сарќырама

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$008

Оѕтїстік Америка жаєалауындаєы еѕ ірі арал

А) Галапогос.

В) Отты Жер.

С) Фолкленд.

D) Куба


Е) Гаити

{Правильный ответ}=В
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$0009

Оѕтїстік Америкадаєы жјне жер шарындаєы еѕ ірі ойпат

А) Ла-Плата

В) Амазанка

С) Ориноко

D) Гвиана

Е) Бразилия

{Правильный ответ}=В
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$010

Амазонканыѕ жыл бойы суыныѕ мол болу себебі

А) Тауда ќар кґп ериді

В) Биік таудан басталады.

С) Салалары кґп.

D) Экватор аймаєында аєып жатыр.

Е) Амазонканыѕ суы мол болмайды.

{Правильный ответ}=D
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$011

Оѕтїстік Америкада “сельвас” деп атайды

А) Ќызыл ферралитті топыраќты.

В) Саванналарды.

С) Биіктік белдеулерді.

D) Ќалыѕ ормандарды.

Е) Аєаш тјріздес папоротниктерді

{Правильный ответ}=D
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.

08_03_
$$$001

Солтїстік Американыѕ ауданы жґнінен алатын орны

А) 1

В) 2


С) 3

D) 4


Е) 5

{Правильный ответ}=С
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$002

Алясканы ашып, зерттеуге їлес ќосќан орыс саяхатшылары

А) Колумб, Магеллан.

В) Кортес, Макензи.

С) Гудзон, Кабот.

D) Беринг, Чириков.

Е) Амундсен, Скотт.

{Правильный ответ}=D
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$003

Солтїстік Американыѕ тїбектерін кґрсет

А) Аляска, Калифорния, Малакка, Сомали.

В) Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида.

С) Лабрадор, Таймыр, Флорида, Юкатан.

D) Юкатан, Пиреней, Балкан, Камчатка.

Е) Флорида, Скандинавия, Йорк, Таймыр.

{Правильный ответ}=В
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$004

Солтїстік Америкадаєы еѕ суы мол ґзен

А) Миссисипи.

В) Колорадо.

С) Макензи.

D) Ниагара.

Е) Юкон.

{Правильный ответ}=А
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$005

Солтїстік Америкада кґлдер жиі орналасќан бґлік.

А) Орталыќ.

В) Солтїстік.

С) Оѕтїстік.

D) Батыс.

Е) Шыєыс.

{Правильный ответ}=В
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$006

Солтїстік Америкада “прерий” деп атайды

А) Орманды даланы.

В) Саванналарды.

С) Тропиктік шґлдерді.

D) Биік шґптерден тўратын далаларды.

Е) Ылєалды мјѕгі жасыл ормандарды.

{Правильный ответ}=D
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$007

Солтїстік Американыѕ оѕтїстік жаєалауындаєы еѕ ірі шыєанаќ

А) Гудзон

В) Мексика

С) Калифорния

D) Јулие Лаврентий

Е) Фанди

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$008

Ниагара сарќырамасы ... кґлдерініѕ аралыєында орналасќан

А) Жоєарєы жјне Мичиган

В) Мичиган жјне Гурон

С) Гурон жјне Эри

D) Эри жјне Онтарио

Е) Онтарио жјне Мичиган

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$009

АЌШ аумаєында 1872 жылы ўйымдастырылєан дїние жїзіндегі алєашќы ўлттыќ саябаќ

А) Гранд-Каньон

В) Йеллоустоун

С) Секвойя

D) Эверглейдс

Е) Катмай

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.

08_02_
$$$001

Евразияныѕ кїшті тілімделген жаєалаулары

А) Оѕтїстігі мен шыєысы

В) Шыєысы мен солтїстігі

С) Солтїстігі мен батысы

D) Батысы мен шыєысы

Е) Солтїстігі мен оѕтїстігі

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


08_01_
$$$001

Еуразияныѕ аралдармен ќоса есептегендегі ауданы

А) 30,3 млн км2

В) 24,2 млн км2

С) 53,3 млн км2

D) 14 млн км2

Е) 18,3 млн км2

{Правильный ответ}=С
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$002

Орталыќ Азия табиєатын зерттеген саяхатшылар

А) Челюскин, Дежнев.

В) Берг, Мушкетов.

С) Северцев, Беринт.

D) Пржевальский, Семенов, Ујлиханов.

Е) Воейков, Хабаров.

{Правильный ответ}=D
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$003

Евразияныѕ оѕтїстік шеткі нїктесі

А) Челюскин мїйісі

В) Рока мїйісі

С) Дежнев мїйісі

D) Пиай мїйісі

Е) Нордкин мїйісі

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$004

Евразияныѕ еѕ биік щыѕы

А) Эльбрус

В) Эверест

С) Жеѕіс

D) Монблан

Е) Мўзтау

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$005

Їлкен Зонд аралындаєы жанартау

А) Фудзияма

В) Ключи Шоќысы

С) Гекла

D) Этна


Е) Кракатау

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$006

Евразияда кґлдердіѕ солтїстік-батыста жиі орналасуыныѕ себебі

А) Мўздыќтардыѕ ќазу јрекеті

В) Климат ерекшеліктері

С) Жер бедерініѕ сипаты

D) Адамныѕ шаруашылыќ јрекеті

Е) Жер ќыртысындаєы жарыќтардыѕ болуы

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$007

Субэкваторлыќ климаттыќ белдеуде орналасќан зона

А) Шґлейттер мен шґлдер

В) Ќатты жапыраќты мјѕгі жасыл ормандар мен бўталар

С) Саванналар мен ылєалды ормандар

D) Дала, шґлейт

Е) Орманды дала, дала

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


07_02_
$$$001

Температура жаєдайы, ылєалдылыєы, топыраєы, ґсімдіктер мен жануарлары бір-бірімен байланысќан ірі табиєат кешені

А) Климаттыќ белдеу.

В) Жазыќтар.

С) Таулар.

D) Табиєат зонасы.

Е) Ормандар.

{Правильный ответ}=D
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$002

Таулардаєы табиєат зонасыныѕ алмасуы ... деп аталады

А) Биіктік белдеулік

В) Таулы зона

С) Ендік зона

D) Тауларда табиєат зоналары болмайды

Е) Табиєат зонасы.

{Правильный ответ}=А
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$003

Таудаєы биіктік белдеулердіѕ саны ... байланысты

А) Табиєат зоналарына

В) Жауын-шашын мґлшеріне

С) Тїсетін жарыќ мґлшеріне

D) Жылу мґлшеріне

Е) Таудыѕ георграфиялыќ орны мен биіктігіне

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.

07_01_
$$$001

Еѕ ірі табиєат кешені

А) Материктер

В) Мўхиттар

С) Аралдар

D) Географиялыќ ќабыќ

Е) Теѕіздер

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$002

Литосфераныѕ жоєарєы, атмосфераныѕ тґменгі бґлігі жјне гидросфера мен биосфераныѕ байланысы мен јрекеттесуі нјтижесінде ќалыптасќан табиєат кешені

А) Атмосфера.

В) Гидросфера.

С) Географиялыќ ќабыќ.

D) Биосфера.

Е) Литосфера.

{Правильный ответ}=С
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$003

Географиялыќ ќабыќтыѕ маѕызды заѕдылыќтары

А) Тўтастыєы, зат айналымы.

В) Зат жјне энергия айналымы.

С) Ырєаќтылыєы мен зоналылыєы.

D) Зоналылыєы, тўтастыєы,

Е) Тўтастыєы, зат жјне энергия айналымы, ырєаќтылыєы, зоналылыєы.

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$004

Географиялыќ ќабыќтаєы еѕ ірі табиєат кешендері

А) Таулар.

В) Жазыќтар.

С) Материктер мен мўхиттар.

D) Теѕіздер.

Е) Антропогендік табиєат кешендері.

{Правильный ответ}=С
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.

06_04_
$$$001

Мўхит суыныѕ басты ќасиеттері

А) Мўхит суыныѕ ќўрамы

В) Температурасы мен тўздылыєы

С) Буланушылыќ

D) Жауын-шашын мґлшері

Е) Ендік бойынша ґзгеруі

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$002

Мўхит суыныѕ тўздылыєы дегеніміз

А) Суда еріген тўздар мен газдар

В) 1 л суда еріген тўздыѕ мґлшері

С) Мўхит суыныѕ ќўрамы

D) Органикалыќ заттар

Е) Табиєи минералдар

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$003

Мўхит суыныѕ орташа тўздылыєы /% есебімен/

А) 33

В) 34


С) 35

D) 36


Е) 37

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$004

Мўхит суыныѕ ќату температурасы

А) 0°

В) -1°


С) -2°

D) -3°


Е) -4°

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$005

Дїниежїзілік мўхиттыѕ мўздар басып жатќан ауданы

А) 10%

В) 12%


С) 15%

D) 20%


Е) 22%

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$006

Су массалары дегеніміз

А) Мўхит суыныѕ зор кґлемді алып жатќан бґлігі

В) Судыѕ тыєыздыєы

С) Судыѕ мґлдірлігі

D) Судаєы тіршілік дїниесі

Е) Оттегініѕ мґлшері

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$007

Дїние жїзіндегі еѕ ќуатты жылы аєыс

А) Батыс желдер

В) Гольфстрим

С) Куросио

D) Бенгел

Е) Солтїстік Тыныќ мўхит

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$008

Дїниежїзілік мўхиттыѕ балыќќа еѕ бай ауданы

А) Материктік ќайраѕдар

В) Мўхит тїбі

С) Экватор аймаєы

D) Ќоѕыржай ендіктер

Е) Полярлыќ ендіктер

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


Каталог: ld
ld -> -
ld -> Шпаргалка " Мұртты обалар" көп тараған аймақ "Ақ жалды жүйрік аттардың иелері" деп аталған тайпа "
ld -> Қазақстан тарихының тақырыбына шпаргалкалары Адамзат тарихы дамуының ең алғашқы кезеңі? Тас дәуірі
ld -> Разработка научно-технологических основ производства катализаторов дегидрирования для синтеза изопрена
ld -> Учебно-методическое пособие для студентов геологического факультета Казань 2004 Печатается по решению
ld -> Реферат Основные элементы и профессиональные правила оформления рекламного объявления
ld -> Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін «электрондық үкіметтің» шлюзімен біріктіру мүмкіндіктерін зерделеу жөніндегі жұмыс жоспары
ld -> Абай Құнанбайұлы Жүрегіңнің түбіне терең бойла
ld -> Төлеу Көбдіковтің елінде


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет