География єылымы зерттейді. А ґнеркјсіп пен ауыл шаруашылыєынбет3/6
Дата25.04.2016
өлшемі1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6

06_03_
$$$001

Жер шарында климаттыќ белдеулердіѕ ќалыптасу .... байланысты

А) Жер бетіне тїсетін кїн жылуыныѕ мґлшеріне.

В) Ќысымныѕ таралуына.

С) Жауын-шашынныѕ таралуына.

D) Ауа ќозєалысына.

Е) Жердіѕ ґз білігінен айналуына.

{Правильный ответ}=А
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$002

Ауа массалары дегеніміз

А) Атмосфералыќ ќысым.

В) Жел.


С) Жауын-шашын.

D) Бір текті ќасиеттері бар, їлкен кґлемдегі ауа.

Е) Температура.

{Правильный ответ}=D
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$003

Жер шарындаєы Б.П.Алисов ажыратќан климаттыќ белдеулер саны

А) 10

В) 11


С) 12

D) 13


Е) 14

{Правильный ответ}=D
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$004

Тўраќты желдердіѕ ќалыптасуы ... байланысты

А) Ќысым белдеулеріне.

В) Жер бедеріне.

С) Биіктікке.

D) Аєыстарєа.

Е) Климаттыќ белдеулерге.

{Правильный ответ}=А
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$005

Ауа массаларыныѕ негізгі тїрлері

А) Субарктикалыќ, ќоѕыржай, субэкваторлыќ, экваторлыќ.

В) Арктикалыќ, ќоѕыржай, тропиктік, экваторлыќ.

С) Тропиктік, субэкваторлыќ, экваторлыќ.

D) Ќоѕыржай, тропиктік.

Е) Субтропиктік, арктикалыќ, субэкваторлыќ.

{Правильный ответ}=В
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$006

Пассаттар дегеніміз

А) Экватордан екі жарты шарєа соєатын желдер.

В) Солтїстік шыєыстан соєатын желдер.

С) Экваторєа ќарай 30-шы ендіктердегі жоєарєы ќысым белдеуінен соєатын желдер.

D) Оѕтїстік жарты шарда соєатын желдер.

Е) Оѕтїстік батыстан соєатын желдер.

{Правильный ответ}=С
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$007

Белгілі бір жерге тјн ауа райыныѕ ўзаќ жылдар бойы ќайталанатын ќўбылысы

А) Ауа райы

В) Атмосфералыќ ќўбылыс

С) Климат

D) Ауа температурасы

Е) Атмосфералыќ ќысым

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$008

Картада температуралары бірдей нїктелерді ќосатын ќисыќ сызыќтар

А) Изотерма

В) Изобара

С) Изогиста

D) Изосызыќ

Е) Горизонтальдар

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$009

Картада ќысымы бірдей нїктелерді ќосатын сызыќтар

А) Изотерма

В) Изобара

С) Изогиста

D) Изосызыќ

Е) Горизонтальдар

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$010

Картада жауын-шашын мґлшері бірдей нїктелерді ќосатын сызыќтар

А) Изотерма

В) Изобара

С) Изогиета

D) Изосызыќ

Е) Горизонтальдар

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$011

Негізгі климаттыќ белдеулерді белгіле

А) Экваторлыќ, субтропиктік

В) Субэкваторлыќ, тропиктік

С) Тропиктік, ќоѕыржай

D) Субарктикалыќ, субтропиктік

Е) Арктикалыќ, субэкваторлыќ

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$012

Ґтпелі климаттыќ белдеулерді белгіле

А) Экваторлыќ, субтропиктік

В) Субэкваторлыќ, тропиктік

С) Тропиктік, ќоѕыржай

D) Субарктикалыќ, субтропиктік

Е) Арктикалыќ, субэкваторлыќ

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


06_02_
$$$001

Жер ќыртысыныѕ тїрлері

А) Литосфералыќ

В) Таќталыќ жјне ќалќандыќ

С) Материктік жјне мўхиттыќ.

D) Теѕіздік жјне материктік.

Е) Теѕіздік.

{Правильный ответ}=С
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$002

Литосфералыќ таќталардыѕ ќалыѕдыєы шамамен

А) 5-15 км

В) 35-40 км

С) 70-80 км

D) 60-100 км

Е) 80-120 км

{Правильный ответ}=D
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$003

Жер ќыртысыныѕ тегістелген, тўраќты бґліктері

А) Литосфералыќ таќталар.

В) Платформалар.

С) Геосинклинальдар.

D) Таулар.

Е) Жазыќтар.

{Правильный ответ}=В
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$004

Ежелгі платформалардыѕ ќатты кристалды жыныстарыныѕ жер бетіне шыєып жатќан бґлігі

А) Таќта

В) Геосинклиналь

С) Ќалќан

D) Платформа

Е) Рифт

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$005

Платформалардыѕ шґгінді жыныстар жауып жатќан бґлігі

А) Таќта

В) Геосинклиналь

С) Ќалќан

D) Платформа

Е) Рифт

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$006

Жер ќыртысыныѕ ќозєалмалы белдеулері

А) Таќта

В) Геосинклиналь

С) Ќалќан

D) Платформа

Е) Рифт

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$007

Пішіні, кґлемі, жасы, биіктігі бойынша жер бетініѕ сипаты

А) Табиєат компоненттері

В) Жер бедері

С) Тік ќозєалыстар

D) Сыртќы кїштер јрекеті

Е) Їгілу

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$008

Жер бедері дегеніміз

А) Жер бетініѕ ойлы-ќырлы сипаты

В) Табиєат компоненттерініѕ жиынтыєы

С) Ішкі жјне сыртќы кїштердіѕ јсері

D) Єасырлыќ тербелмелі ќозєалыстар

Е) Їгілу ґнімдерініѕ тасымалдануы

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$009

Мўхит табаныныѕ еѕ басты ерекшелігі ... болуы

А) Материктік ќайраѕдардыѕ

В) Материктік беткейлердіѕ

С) Су асты жоталарыныѕ

D) Ірі жазыќтыќтардыѕ

Е) Тереѕ ойыстардыѕ

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


06_01_
$$$001

Жер шарындаєы материктер саны

А) 3

В) 6


С) 5

D) 4


Е) 7

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$002

Жер шары бетініѕ жалпы ауданы

А) 149,1 млн км2

В) 361,1 млн км2

С) 510,2 млн км2

D) 54 млн км2

Е) 30,3 млн км2

{Правильный ответ}=С
{Учебник}= Материктер мен мўхиттар географиясы.Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$003
$$$004

Ќўрлыќты ќўрайтын материктер мен аралдардыѕ кґлемі

А) 361,1 млн. км2

В) 149,1 млн. км2

С) 53,3 млн. км2

D) 510,2 млн. км2

Е) 30,3 млн. км2

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.


$$$005

Дїниежїзілік мўхиттыѕ жалпы ауданы

А) 361,1 млн. км2

В) 149,1 млн. км2

С) 53,3 млн. км2

D) 510,2 млн. км2

Е) 30,3 млн. км2

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј, 2003ж.

05_01_
$$$001

Жер бетіндегі адамзат ... нјсілге бґлінеді

А) 1

В) 2


С) 3

D) 4


Е) 5

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$002

Нјсілдік белгілердіѕ ќалыптасу себебі

А) Табиєат жаєдайлары

В) Ата-ана берілуі

С) Халыќтардыѕ араласуы

D) Ойлау ќабілеті

Е) Халыќтардыѕ іс-јрекеті

{Правильный ответ}=А
$$$003

БЎЎ нјсілдік кемсітушілікті жою жґнінде ќарар ќабылдаєан жылы

А) 1963 ж.

В) 1964 ж.

С) 1965 ж.

D) 1966 ж.

Е) 1967 ж.

{Правильный ответ}=С

04_01_
$$$001

Табиєат компоненттерініѕ жиынтыєы

А) Геграфиялыќ ќабыќ

В) Жер бедері

С) Табиєат кешені

D) Геграфиялыќ белдеу

Е) Табиєат зонасы

{Правильный ответ}=С
$$$002

Ќўрлыќтаєы табиєат зоналарыныѕ ќалыптасуына јсер ететін жаєдайлар

А) Климаттыќ

В) Жазыќ пен таулы аумаќтардыѕ ара ќатынасы

С) Жануарлар мен ґсімдіктер арасындаєы байланыс

D) Дїниежїзілік мўхиттыѕ жјне судыѕ жоєарєы беткі жаєдайы

Е) Табиєат кешендерініѕ мґлшері

{Правильный ответ}=А
03_04_
$$$001

Биосфера географиялыќ ќабыќтыѕ ... бґлігі боп саналады.

А) Мантия, ядро, жер ќыртысынан ќўралєан

В) Тау жыныстары мен табиєат компонеттерініѕ

С) Адамдар мекен ететін

D) Мантия мен ауа

Е) Литосфера, стратосфера, мўхиттардан тўратын

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$002

Барлыќ ќабаттарды ќосатын жер ќабыєы

А) Литосфера

В) Биосфера

С) Атмосфера

D) Гидросфера

Е) Тропосфера

{Правильный ответ}=В
$$$003

Жердіѕ тіршілік їшін маѕызы зор ќабаты

А) Ионосфера

В) Мезосфера

С) Тропосфера

D) Стратосфера

Е) Экзосфера

{Правильный ответ}=С
$$$004

Бір текті жаєдайлы аумаќта тіршілік ететін ґсімдіктер мен жануарлардыѕ жиынтыєы

А) Геоценоз

В) Биоценоз

С) Зооценоз

D) Агроценоз

Е) Нооценоз

{Правильный ответ}=В
$$$005

«Экология» ўєымын енгізген

А) Ж. Ламарк

В) Э. Геккель

С) В. Докучаев

D) Ч. Дарвин

Е) М. Ломоносов

{Правильный ответ}=В
$$$006

Ќўнарлы топыраєымен ерекшеленетін табиєат зонасы

А) Тайга

В) Тундра

С) Тропиктік орман

D) Дала


Е) Саванна

{Правильный ответ}=D
$$$007

Тізеден келетін ормандар кездесетін зона

А) Тайга

В) Арктикалыќ шґл

С) Тундра

D) Орманды тундра

Е) Орманды дала

{Правильный ответ}=С
$$$008

Ќалпына келмейтін табиєат ресурсы

А) Минералды

В) Жер


С) Биологиялыќ

D) Су


Е) Кїн энергиясы

{Правильный ответ}=А

03_03_
$$$001

Жердіѕ су ќабыєы

А) Литосфера.

В) Атмосфера.

С) Гидросфера.

D) Биосфера.

Е) Географиялыќ ќабыќ.

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$002

Гидросферадаєы тўщы су мґлшері

А) 20%

В) 2,5%


С) 32%

D) 10%


Е) 5%

{Правильный ответ}=В
$$$003

Дїниежїзілік мўхит їлесіне Жер бетініѕ бґлігі келеді

А) 3/4 бґлігі

В) 2/4 бґлігі

С) 1/5 бґлігі

D) 2/3 бґлігі

Е) 1/2 бґлігі

{Правильный ответ}=А
$$$004

Судыѕ мўхиттан ќўрлыќќа жјне ќўрлыќтан мўхитќа їздіксіз ауысу їрдісі.

А) Зат айналымы.

В) Дїниежїзілік су айналымы.

С) Аєзалардыѕ ґзара байланысы.

D) Су кґлемініѕ кґбеюі.

Е) Судыѕ жылынып, суынуы.

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$005

Дїниежїзілік мўхит бґліктері

А) ґзендер, шоѕєалдар, аралдар

В) кґлдер,каналдар,бґгендер, тоєандар

С) материктер.

D) мўздыќтар

Е) мўхиттар, теѕіздер, шыєанаќтар, бўєаздар.

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$006

Дїниежїзілік мўхит суыныѕ ќасиеттері

А) Температура мен ылєалдылыќ.

В) Жылу сыйымдылыќ пен тўздылыќ.

С) Тўздылыќ пен температура.

D) Судыѕ ќозєалысы мен ылєалдылыєы.

Е) Ќасиеттері жоќ.

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$007

Ґзен барлыќ салалармен бірігіп ...

А) Ґзенніѕ су аєатын табиєи ойысы.

В) Ґзенніѕ бастауы.

С) Ґзенніѕ саєасы.

D) Ґзен аѕєары.

Е) Ґзен жїйесі

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$008

Жер бетіндегі суєа толы табиєи ойыс

А) Батпаќ.

В) Ґзен.


С) Кґл.

D) Бґген.

Е) Канал.

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$009

Дїние жїзіндегі еѕ їлкен кґл

А) Балќаш.

В) Байкал.

С) Ыстыќкґл.

D) Каспий.

Е) Арал

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$010

Ќар жиегі немесе ќар шекарасы деп аталады

А) Ќар кґп тїсетін шекара.

В) Ќар болмайтын жоєарєы шекара.

С) Ќар тїсіп, тез еріп кететін тґменгі шекара.

D) Ќар жиналып, мўздыќќа айналу мїмкін болатын жоєарєы шекара.

Е) Мўндай ўєым жоќ.

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$011

Теѕіз суыныѕ орташа тўздылыєы

А) 38%0

В) 40%0

С) 35%0

D) 50%0

Е) 45%0

{Правильный ответ}=С
$$$012

Дїниежїзілік мўхит суыныѕ беткі орташа температурасы

А) +23,5єC

В) +20,8єC

С) +17,5єC

D) +13,5єC

Е) +10,5єC

{Правильный ответ}=С
$$$013

Дїниежїзілік мўхиттаєы еѕ тереѕ шўѕєыма

А) Ява

В) МарианС) Пуэрто-Рико

D) Зонд


Е) Кермадек

{Правильный ответ}=В
$$$014

Мына объектілердіѕ теѕіз сипатына сјйкес келетіні

А) Азов

В) Арал


С) Виктория

D) Каспий

Е) Байкал

{Правильный ответ}=А
$$$015

Цунами толќындарыныѕ пайда болу себептері

А) Тайфундар јсерінен

В) Айдыѕ јсері

С) Жер сілкінісінен

D) Толысу мен ќайтудан

Е) Жердіѕ ґз білігінен айналуынан

{Правильный ответ}=С
$$$016

Толысу мен ќайтудыѕ пайда болу себебі

А) Жер сілкінісінен

В) Жер мен Ай јрекетінен

С) Кїшті желдерден

D) Дауылды желдерден

Е) Жанартау атќылауынан

{Правильный ответ}=В
$$$017

Белгілі ойпат арќылы судыѕ табиєи ќозєалуы ... деп аталады

А) Кґл

В) Тоєан


С) Ґзен

D) Су ќоймасы

Е) Сарќырама

{Правильный ответ}=С
$$$018

Амазонка жјне Конго ґзендерініѕ суы мол болып келу себебі

А) Ќалыѕ ґскен ґсімдіктер булануєа бґгет жасайды

В) Олар жыл бойы мол жаѕбыр суымен ќоректенеді

С) Жер бедері тегіс, аєысы баяу

D) Жыл бойы атмосфералыќ фронт орнайды

Е) Пассат желдері соєады

{Правильный ответ}=В
$$$019

Јлемдегі еѕ биік Анхель (1054 м) сарќырамасы орналасќан ґзен

А) Конго

В) Замбези

С) Ніл

D) МиссисипиЕ) Ориноко

{Правильный ответ}=Е
$$$020

Судыѕ тўздылыєыныѕ кґп мґлшері

А) Жерорта теѕізінде

В) Ќара теѕізде

С) Ќызыл теѕізде

D) Сары теѕізде

Е) Аќ теѕізде

{Правильный ответ}=С
03_02_
$$$001

Жердіѕ газ тјріздес ќабыєы

А) Атмосфера.

В) Гидросфера.

С) Литосфера.

D) Биосфера.

Е) Географиялыќ ќабыќ.

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$002

Атмосфера ќабаттары

А) Литосфера, тропосфера, гидросфера.

В) Тропосфера, стратосфера, атмосфераныѕ жоєарєы ќабаты.

С) Стратосфера, биосфера, литосфера.

D) Литосфера, тропосфера, биосфера.

Е) Биосфера, гидросфера, атмосфераныѕ жоєарєы ќабаты.

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$003

Ауаныѕ жер бетіне тїсіретін салмаєы

А) Ауа температурасы.

В) Атмосфералыќ жауын-шашын.

С) Жел.

D) Атмосфералыќ ќысым.Е) Адам денесіндегі ішкі ќысым.

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$004

Атмосфераныѕ тґменгі ќабаты

А) Тропосфера.

В) Стратосфера.

С) Ионосфера.

D) Озоносфера.

Е) Мезосфера.

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$005

Атмосфералыќ ќысымды ґлшейтін ќўрал

А) Желбаєар.

В) Анемометр.

С) Термометр.

D) Барометр.

Е) Гигрометр.

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$006

Тјулік ішіндегі еѕ жоєарєы жјне еѕ тґменгі температура арасындаєы айырмашылыќ

А) Тјуліктік орташа температура.

В) Температура ауытќуыныѕ тјуліктік амплитудасы.

С) Ауа-райыныѕ ґзгерісі.

D) Жылдыќ орташа температура.

Е) Айлыќ орташа температура.

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$007

Жел дегеніміз ...

А) Атмосфералыќ ќысым.

В) Ауадаєы су буы.

С) Ауаныѕ горизонталь баєытта орын ауыстыруы.

D) Атмосфералыќ жауын-шашын.

Е) Бўлттылыќ.

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$008

Ауа-райыныѕ негізгі элементтері

А) Температура, ылєалдылыќ, атмосфералыќ ќысым.

В) Ќар жамылєысы, жел, бўлттылыќ.

С) Ауадаєы су буы, топыраќ жамылєысы, атмосфералыќ ќысым.

D) Жел, кїн радиациясы, бўлттылыќ.

Е) Жел, ауа массалары, теѕіз аєыстары.

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$009

Оѕтїстік жјне солтїстік жарты шарєа кїн сјулесі бірдей тїседі

А) Екі жарты шарда барлыќ уаќытта бірдей тїседі.

В) 22 маусым жјне 22 желтоќсанда.

С) 23 ќыркїйек жјне 22 наурызда.

D) 1 ќаѕтар мен 1 маусымда.

Е) Ќыс пен жазда.

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$010

Грек тілінен «климат» сґзініѕ маєынасы

А) Жаз кезіндегі кїн сјулесініѕ еѕістігі

В) Ќыс кезіндегі кїн сјулесініѕ еѕістігі

С) Жер бетіне кїн сјулесініѕ еѕістігі

D) Тал тїстегі кїн сјулесініѕ мґлшері

Е) Климат элементі

{Правильный ответ}=С
$$$011

Желдіѕ соєу себебі

А) Кориолис кїшінен

В) Жердіѕ Кїнді айнала ќозєалуынан

С) Жердіѕ ґз білігінен айналуынан

D) Температураныѕ айырмасынан

Е) Ќысымныѕ айырмасынан

{Правильный ответ}=Е
$$$012

Атмосферадаєы 80% ауа массасы кездеседі

А) Стратосферада

В) Мезосферада

С) Тропосферада

D) Геоносферада

Е) Экзосферада

{Правильный ответ}=С
$$$013

Тјулік ішінде баєытын ґзгертіп тўратын жел

А) Бриз

В) МуссонС) Пассат

D) Фен


Е) Батыс желдері

{Правильный ответ}=А
$$$014

Кїдізгі бриздіѕ соєу баєыты

А) Ќўрлыќтан теѕізге

В) Теѕізден ќўрлыќќа

С) Ќыста теѕізден ќўрлыќќа

D) Жазда ќўрлыќтан теѕізге

Е) Тґменнен жоєарыєа

{Правильный ответ}=В
$$$015

Тауда 1км-ге кґтерілген сайын температура тґмендейді

А) 2єС

В) 3єС


С) 4єС

D) 5єС


Е) 6єС

{Правильный ответ}=Е
$$$016

1 км-ге кґтерілген сайын ауа ќысымы тґмендейді:

А) 10 мм сынап баєанына

В) 20 мм сынап баєанына

С) 40 мм сынап баєанына

D) 80 мм сынап баєанына

Е) 100 мм сынап баєанына

{Правильный ответ}=Е
$$$017

Жердіѕ еѕ ыстыќ белдеуі тропиктер арасында орналасуыныѕ себебі

А) Ыстыќ желдер соєады, шґлдер кґп

В) Кїн дјл тґбеде ўзаќ жјне ауаныѕ жоєары ќозєалысы болады

С) Бўл ендіктерде мўхитта жылы аєыстар соєады

D) Бўл аумаќтыѕ жер бедері жазыќ

Е) Бўл аумаќтыѕ жер бедері таулы

{Правильный ответ}=В
$$$018

Теѕіздік ауа массаныѕ континенттік ауа массасынан айырмасы

А) Ќыста температурасы тґмен

В) Ќыста ылєалдылыєы жоєары

С) Жазда температурасы жоєары

D) Ауа ылєалы мол

Е) Жылдыќ температураныѕ амплитудасы жоєары

{Правильный ответ}=D
$$$019

Жер бетіндегі еѕ жоєары температура байќалатын климат белдеуі

А) Экваторлыќ

В) Субтропиктік

С) Тропиктік

D) Ќоѕыржай

Е) Субэкваторлыќ

{Правильный ответ}=С
$$$020

Тропиктік белдеулерде материктердіѕ батыс жаєалауында ґтетін суыќ аєыстар јсері

А) Жауын-шашын ќалыптастырады

В) Жауын-шашынныѕ пайда болуына кері јсер етеді

С) Ауа температурасын тґмендетеді

D) Ауа температурасын жоєарылатады

Е) Жаєалыќ аумаќтыѕ климатына јсер етпейді

{Правильный ответ}=В
$$$021

Ќоѕыржай белдеуде ауа температурасыныѕ тјуліктік ауытќуы кґп мезгіл

А) Ќыс

В) КґктемС) Жаз

D) Кїз


Е) Жыл мезгілдері ауысќанда

{Правильный ответ}=С
$$$022

Желдіѕ баєыты мен кїшін аныќтайтын ќўрал

А) Гигрометр

В) Термометр

С) Барометр

D) Флюгер

Е) Компас

{Правильный ответ}=D
$$$023

Жер бетіндегі негізгі климаттыќ белдеулер саны

А) 4

В) 7


С) 9

D) 12


Е) 13

{Правильный ответ}=А

Каталог: ld
ld -> -
ld -> Шпаргалка " Мұртты обалар" көп тараған аймақ "Ақ жалды жүйрік аттардың иелері" деп аталған тайпа "
ld -> Қазақстан тарихының тақырыбына шпаргалкалары Адамзат тарихы дамуының ең алғашқы кезеңі? Тас дәуірі
ld -> Разработка научно-технологических основ производства катализаторов дегидрирования для синтеза изопрена
ld -> Учебно-методическое пособие для студентов геологического факультета Казань 2004 Печатается по решению
ld -> Реферат Основные элементы и профессиональные правила оформления рекламного объявления
ld -> Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін «электрондық үкіметтің» шлюзімен біріктіру мүмкіндіктерін зерделеу жөніндегі жұмыс жоспары
ld -> Абай Құнанбайұлы Жүрегіңнің түбіне терең бойла
ld -> Төлеу Көбдіковтің елінде


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет