География єылымы зерттейді. А ґнеркјсіп пен ауыл шаруашылыєынбет4/6
Дата25.04.2016
өлшемі1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6

03_01_
$$$001

Жер шарыныѕ сыртќы ќатты тас ќабаты

А) Атмосфера

В) Гидросфера

С) Литосфера

D) Биосфера

Е) Географиялыќ ќабыќ

{Правильный ответ}=С
$$$002

Жердіѕ ішкі ќўрылысы ... ќабаттарынан тўрады

А) Литосфера, мантия.

В) Ядро, гидросфера

С) Жер ќыртысы, биосфера

D) Литосфера, жер ќыртысы

Е) Жер ќыртысы, мантия, ядро.

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$003

Литосфералыќ таќталар жылына ќозєалады /см/

А) 2-5 см

В) 10-20 см

С) 20-30 см

D) 30-40 см

Е) 40-50 см

{Правильный ответ}=А
$$$004

Тау жыныстарыныѕ тїрлері

А) Биологиялыќ

В) Таќталар

С) Ядро

D) МантияЕ) Шґгінді, магмалыќ, метаморфтыќ.

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$005

Жер ќыртысы мен жоєарєы мантиядаєы кенет ыєысу јсерінен туатын жер астыныѕ ќозєалысы

А) Жанартау атќылауы.

В) Жер сілкіну.

С) Эпицентр.

D) Тау жасалу.

Е) Баяу ќозєалу.

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$006

Таулар дегеніміз ...

А) Жер бетініѕ жазыќтардан оќшау кґтеріліп жатќан ќатты тілімденген биік бґліктері.

В) Жер бетінін аз тілімденген, тегіс алќабы.

С) Ішкі кїштердіѕ јсері.

D) Жер ќыртысындаєы болып жатќан їрдістер.

Е) Жер бедері тїрлерініѕ ґзгеруі.

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$007

Жер бетініѕ аз тілімденген, тегіс немесе белесті алќабы

А) Жазыќтар.

В) Таулар.

С) Ќыраттар.

D) Їстірттер.

Е) Ойпаттар

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$008

Тереѕ мўхит тїбі ойыстары ... деп аталады

А) Шельф

В) Шўѕєыма

С) Ќайраѕ

D) Ќазан шўѕќыры

Е) Мўхит жазыєы

{Правильный ответ}=В
$$$009

Материктік жер ќыртысыныѕ таулар астындаєы ќалыѕдыєы

А) 20-30 км

В) 30-40 км

С) 40-50 км

D) 50-60 км

Е) 70-80 км

{Правильный ответ}=Е
$$$010

Ойпаттардыѕ мўхит деѕгейінен салыстырмалы биіктігі

А) 0 м-ден 200 м-ге дейін

В) 200 м-ден 500 ге дейін

С) 500 м-ден 1000 м-ге дейін

D) 1000 м-ден 1500 м-ге дейін

Е) 1500 м-ден 2000 м-ге дейін

{Правильный ответ}=А
$$$011

Жанартаулар мен жер сілкінісі жиі болатын аймаќ

А) Маржан аралдарында

В) Жазыќтарда

С) Материк шетіндегі таулы аудандарда

D) Їнді мўхитында

Е) Платформаларда

{Правильный ответ}=С
$$$012

Жанартаудыѕ тґбесінде пайда болєан шўѕќыр

А) Жанартау кґмейі

В) Кратер

С) Магма

D) Жанартау ошаєы

Е) Эпицентр

{Правильный ответ}=В
$$$013

Кґпшілік жанартаулар ... мўхитыныѕ жаєалауында

А) Солтїстік Мўзды

В) Їнді


С) Тыныќ

D) Атлант

Е) Оѕтїстік

{Правильный ответ}=С
$$$014

Екі немесе бірнеше тау жоталарыныѕ тїйісуі

А) Таулы аймаќ

В) Торабы

С) Таулы жерлер

D) Тау тїйінділері

Е) Таулы ґлке

{Правильный ответ}=В
$$$015

Орташа биіктіктегі таулар мўхит деѕгейінен биікте орналасќан

А) 200-500 м

В) 500-1000 м

С) 1000-2000 м

D) 1500-2000 м

Е) 2000-3000 м

{Правильный ответ}=С
$$$016

Материктік жер ќыртысыныѕ мўхиттыќ жер ќыртысынан айырмасы

А) Гранитті ќабаты бар

В) Шґгінді ќабаты жоќ

С) Жоєары мантия ќабаты жоќ

D) Базальт ќабаты бар

Е) Айырмашылыќ жоќ

{Правильный ответ}=А
$$$017

Органикалыќ жолмен пайда болєан шґгінді жыныстар

А) Тас кґмір, шымтезек

В) Бор, гранит

С) Ќўм, мјрмјр

D) Саз, темір кені

Е) Тўз, шымтезек

{Правильный ответ}=А
02_02_
$$$001

Жердіѕ наќты їлгісі.

А) Карта.

В) План.


С) Глобус.

D) Масштаб.

Е) Планшет.

{Правильный ответ}=С.

.

{Учебник}=Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж
$$$002

Географиялыќ карта дегеніміз.

А) Жер бетініѕ белгілі масштаб бойынша жазыќтыќта шартты белгілермен кескінделуі.

В) Жазыќтыќтаєы жердіѕ кескінделуі.

С) Жер беті кіші бґлігініѕ кескінделуі.

D) Жер бетініѕ барлыќ кґлемін ќамту.

Е) Жер бетініѕ дґѕестігін ескеру.

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж


$$$003

Экваторєа сјйкес келетін жауапты аныќта.

А) Бўл еѕ ўзын параллель.

В) Оныѕ ўзыѕдыєы кез келген меридиан ўзындыєына теѕ.

С) Ол дата ауысу сызыєы.

D) Ол глобуста жарты шеѕбер

Е) Ол Австралияны кесіп ґтетін сызыќ

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж


$$$004

Глобус пен карта бетіндегі экваторєа параллель жїргізілген сызыќтар.

А) Азимут.

В) Экватор.

С) Радиус.

D) Параллельдер.

Е) Меридиандар.

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж


$$$005

Географилыќ ендік деп атаймыз.

А) Градус торын.

В) Меридианнан белгілі бір жерге дейінгі градус есебімен алынєан ќашыќтыќты.

С) Экватордан белгілі бір жерге дейінгі градус есебімен алынєан ќашыќтыќты.

D) Меридиандар мен параллельдердіѕ бейнелеу ерекшеліктерін.

Е) Азимутты.

{Правильный ответ}=С

.

{Учебник}=Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж
$$$006

Меридиандар мен параллель сызыќтарыныѕ ќиылысуынан пайда болады.

А) Бойлыќтар.

В) Ендіктер.

С) Градус торы.

D) Параллельдер.

Е) Меридиандар.

{Правильный ответ}=С.
{Учебник}= Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж

$$$007

Мазмўнына ќарай карталар ... топќа бґлінеді

А) 1

В) 2


С) 3

D) 4


Е) 5

{Правильный ответ}=В.
{Учебник}= Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж


$$$008

Карталар масштабына ... болып бґлінеді.

А) таќырыптыќ, жалпы географиялыќ

В) климаттыќ

С)ґте ірі.

D) Топографиялыќ.

Е) Ўсаќ, орташа, ірі.

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$009

Еѕ ірі масштабты кґрсет

А) 1:5000

В) 1:2000

С) 1:250

D) 1:150


Е) 1:10

{Правильный ответ}=Е
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$0010

Географиялыќ картадан ќўрлыќтыѕ биіктігін жјне мўхиттыѕ тереѕдігін аныќтауєа болады

А) Географиялыќ кардаєы сандыќ кґрсеткіштер кґмегімен.

В) Географиялыќ координаталар кґмегімен.

С) Биіктік пен шкалалар кґмегімен.

D) Јр тїрлі есептерді шешу арќылы

Е) Географиялыќ картада биіктік пен тереѕдікті аныќтау мїмкін емес.

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.


$$$0011

0є ендік пен 0є бойлыќ координаталарында орналасќан

А) Еуразия материгі.

В) Атлант мўхиты.

С) Географиялыќ полюс.

D) Австралия материгі.

Е) Їнді мўхиты.

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Физикалыќ география.Бірмаєамбетов Ј,Мамырова К, 2006ж.

02_01_
$$$001

Кґкжиек дегеніміз ...

А) Тўрєан жеріѕді баєдарлау.

В) Жер бетініѕ кґзге кґрінетін бґлігі.

С) Азимут бойынша жїру.

D) Картадан ќашыќтыќты ґлшеу.

Е) Ќажетті баєытты тауып жїру.

{Правильный ответ}=В
{Учебник}=Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж.


$$$002

Жергілікті жерді баєдарлау ... айтамыз.

А) Кґкжиек тўстарын табуды

В) Берілген баєыт пен солтїстік баєыттыѕ арасындаєы бўрышты.

С) Карта бойынша географиялыќ ендікті аныќтауды.

D) Карта бойынша географиялыќ бойлыќты аныќтауды.

Е) Картада жер бетіндегі объектілерді бейнелеуді

{Правильный ответ}=А.

.

{Учебник}=Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж
$$$003

Солтїстік баєыт пен жердегі заттыѕ арасындаєы бўрыш.

А) Румб

В) Градус торы..С) Географиялыќ ендік.

D) Географиялыќ бойлыќ.

Е) Азимут.

{Правильный ответ}=Е.
{Учебник}=Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж


$$$004

Азимут ґлшенетін градус аралыєы

А) 90є-180є

В) 180є-270є

С) 270є-360є

D) 0є-360є

Е) 0є-180є

{Правильный ответ}=D
$$$005

Кґкжиек тўстарын аныќтайтын ќўрал

А) Тўсбаєдар

В) Нивелар

С) Барометр

D) Гигрометр

Е) Термометр

{Правильный ответ}=А
$$$006

Жер бетінде ќашыќтыќты ґлшеу тјсілдері.

А) Жер бетінде заттардыѕ ќай баєытта орналасќанын аныќтау.

В) Тўсбаєдардыѕ кґмегімен

С) Таспамен, ґлшеуіш ашамен, ќадаммен, кґз мґлшерімен

D) Жер бетін планєа тїсіру арќылы.

Е) Масштабтыѕ кґмегімен.

{Правильный ответ}=С.

.

{Учебник}= Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж
$$$007

Масштаб дегеніміз не?

А) Жер бетінде ґлшенген ќашыќтыќты ќаєазєа тїсіргенде кішірейтілгенін кґрсететін шама.

В) Картада кґрсетілген ќашыќтыќтыѕ саны.

С) Екі объектініѕ арасындаєы ќашыќтыќ.

D) Белгілі бір затќа баєытталєан бўрыш.

Е) Картадаєы ќашыќтыќтыѕ ґлшемін кґрсету

{Правильный ответ}=А
{Учебник}= Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж
$$$008

Жергілікті жердіѕ планы

А) Жер бетініѕ жалпы сипаты

В) Жердегі заттардыѕ пішіні.

С) Жердегі заттардыѕ ара ќашыќтыєы.

D) Жер бетініѕ ќаєазєа кішірейтіліп тїсірілген нўсќасы

Е) Жердегі заттардыѕ алып жатќан орны.

{Правильный ответ}=D
{Учебник}= Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж


$$$009

Жер бетіндегі нїктеніѕ мўхит немесе теѕіз деѕгейінен бастап есептелінетін биіктік

А) Салыстырмалы.

В) Абсолюттік.

С) Горизонтальдар.

D) Жер бедері.

Е) Бергштрхтар.

{Правильный ответ}=В
{Учебник}= Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж


$$$010

Горизонтальдар деп аталады.

А) Шартты белгілер.

В) План мен картада биіктіктері бірдей нїктелерді ќосатын ќисыќ сызыќтар.

С) Жер бетініѕ сипаты.

D) Бергштрихтар.

Е) План мен картадаєы баєыттар.

{Правильный ответ}=В
{Учебник}= Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж


01_02_
$$$001

Жер Кїннен ... орналасќан?

А) 1-ші

В) 2-ші


С) 3-ші

D) 4-ші

Е) 5-ші

{Правильный ответ}=С
{Учебник}=Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж.


$$$002

Жердіѕ шар тјріздес болуыныѕ географиялыќ мјні.

А) Кїн сјулелері јркелкі таралады.

В) Кїн сјулелері бірдей тїседі.

С) Жердіѕ дјл картасы жасалады.

D) Жер бедеріне јсер етеді.

Е) Ешќандай мјні жоќ

{Правильный ответ}=А
{Учебник}=Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж.


$$$003

Жер бетінде жыл маусымдарыныѕ ауысу себебі.

А) Жер білігініѕ обитасына тік орналасуы.

В) Кїнніѕ Жерді зор тарту кїші.

С) Жыл мезгілдері ауыспайды.

D) Кїн сјулесініѕ тїсу бўрышы мен тїсу уаќытыныѕ ўзаќтыєы.

Е) Жердіѕ ґз ґсінен айналуынан

{Правильный ответ}=D
{Учебник}=Физикалыќ география, Бірмаєамбетов Ј, Мамырова К, 2006ж.


$$$004

Жер ґз білігін айналып ґтеді

А) 21 саєатта

В) 22 саєатта

С) 23 саєатта

D) 24 саєатта

Е) 25 саєатта

{Правильный ответ}=D
$$$005

Жердіѕ білігі орбита кеѕістігіне орналасќан

А) 23,5є

В) 33,5є


С) 65є

D) 66,5є


Е) 86,5є

{Правильный ответ}=D
$$$006

Оѕтїстік жарты шарда жаз айлары

А) Маусым, шілде, тамыз

В) Ќыркїйек, ќазан, ќараша

С) Желтоќсан, ќаѕтар, аќпан

D) Наурыз, сјуір, мамыр

Е) Ќазан, ќараша, желтоќсан

{Правильный ответ}=С

04_01_
$$$001

Географиялыќ компоненттіѕ бір бґлігі

A) Шыны
B) Жићаз
C) Су
D) Мата
E) Жїк
{Правильный ответ}=C

$$$002

Табиєат компоненттерініѕ жиынтыєы... ќўрайды

A) Жерді
B) Материкті
C) Табиєат кешенін
D) Мўхитты
E) Ќабыќтарды
{Правильный ответ}=C

$$$003

Жердегі еѕ їлкен табиєат кешені

A) Материк
B) Географиялыќ ќабыќ
C) Мўхит
D) Ландшафт
E) Аймаќ
{Правильный ответ}=B

03_02_ География _каз.

$$$001

Атмосфераныѕ жер бетіне таяу орналасќан еѕ тґменгі ќабаты

A) Ноосфера
B) Тропосфера
C) Стратосфера
D) Жоєарєы ќабат
E) Озон ќабаты
{Правильный ответ}=B

$$$002

Кїннен таралатын “јсірекїлгін” сјулелерді ўстап ќалатын атмосфераныѕ ќабаты

A) Жоєарєы ќабат
B) Тґменгі ќабат
C) Озон ќабаты
D) Ауа ќабаты
E) Тропосфера
{Правильный ответ}=C

$$$003

Атмосфералыќ ќысымды ґлшейтін ќўрал

A) Гигрометр
B) Барометр
C) Термометр
D) Миллиметр
E) Миллибар
{Правильный ответ}=B

$$$004

Ауаныѕ салыстырмалы ылєалдыєын ґлшейтін ќўрал

A) Желбезен
B) Гигрометр
C) Термометр
D) Конденсатор
E) Борометр
{Правильный ответ}=B

$$$ 005

Жерге жауын-шашын јкелмейетін бўлт

A) Будаќ
B) Ќабат
C) Шарбы
D) Ќабатты
E) Ўлпа
{Правильный ответ}=С

$$$006

Ауаныѕ жер бетіне таяу ќабатынан тїсетін ылєал

A) Жаѕбыр
B) Шыќ
C) Ќар
D) Бўршаќ
E) Жауын
{Правильный ответ}=B

$$$007

Адам желдіѕ кїшін пайдаланады

A) Ґндірісте
B) Электр ќуатын алуєа
C) Ауылшаруашылыєында
D) Егін шаруашылыєында
E) Мал шаруашылыєында
{Правильный ответ}=B

$$$008

Солтїстік жарты шардаєы еѕ ўзаќ кїн

A) 20-шы маусым
B) 21-ші маусым
C) 22-ші маусым
D) 23-ші маусым
E) 24-ші маусым
{Правильный ответ}=C

$$$009

Тропосфераныѕ белгілі бір жердегі ќысќа мерзімдік жай-кїйі

A) Климаты
B) Ауасы
C) Ауа райы
D) Ылєалдыєы
E) Бўлттылыєы
{Правильный ответ}=C

$$$010

Жердегі јр жарты шарда негізгі ауа массасы ... болады

A) 3
B) 4
C) 2
D) 5
E) 6
{Правильный ответ}=B

$$$011

Ауа райын баќылап отырады

A) Стансалар
B) Метеорологтар
C) Синоптиктер
D) Гидрологтар
E) Сейсмологтар
{Правильный ответ}=B

02_02_ География_ каз
$$$001

Меридиандар мен параллель сызыќтарыныѕ ќиылысуынан пайда болєан тор

A) Глобус торы
B) Карта торы
C) Градус торы
D) Шар торы
E) Жердіѕ торы
{Правильный ответ}=C

$$$002

Жер бетінін ќаєазєа кішірейтіліп тїсірілген бейнесі

A) План

B) Сурет


C) Карта

D) Жер бедері

E) Фотосурет

{Правильный ответ}=C
$$$003

Јртїрлі сулар картада бейнеленеді

A) Жасыл тїспен
B) Кґгілдір тїспен
C) Аќ тїспен
D) Ќызыл тїспен
E) Ќоѕыр тїспен
{Правильный ответ}=B
05_01_
$$$001

Жер бетіндегі адамзат сыртќы келбетініѕ ерекшеліктеріне байланысты ... бґлінеді

A) 1 – нјсілге
B) 2 – нјсілге
C) 3 – нјсілге
D) 4 – нјсілге
E) 5 – нјсілге
{Правильный ответ}=C

$$$ 002

Европеидтыќ нјсілдіѕ ґкілдеріне жатады

A) Орыс пен немістер
B) Ќытай мен монєолдар
C) Ќазаќ пен татарлар
D) Їндістер мен аборигендер
E) Корейлер мен жапондар
{Правильный ответ}=A

$$$003

Јр тїрлі нјсілдердіѕ ґкілдері бір-бірінен ерекшеленеді

A) Ойлау ќабілетімен
B) Кґру ќабілетімен
C) Ўєу ќабілетімен
D) Есту ќабілетімен
E) Сырт ќабілетімен
{Правильный ответ}=E

{Класс} = 6
$$$004

2-Дїниежїзілік соєыс ќарсаѕында нјсілдік кемсітушілік їлкен орын алєан

A) Ќазаќстанда
B) Германияда
C) Ќытайда
D) Жапонияда
E) Ќырєызстанда
{Правильный ответ}=B

01_01_
$$$001

География єылымы бґлінеді...

A) 2 салаєа

B) 1 салаєа

C) 3 салаєа

D) 4 салаєа

E) 5 салаєа

{Правильный ответ}=A

$$$002

География єылымы ретінде пайда болєан

A) Римде

B) Грекияда

C) Египетте

D) Испанияда

E) Италияда

{Правильный ответ}=В
$$$003

Тўѕєыш рет дїние бґліктері туралы ўєымды айтќан

A) Римдіктер

B) Гректер

C) Немістер

D) Испандыќтар

E) Португалдыќтар

{Правильный ответ}=В

$$$004

Магелланныѕ саяхатыныѕ нјтижесінде дјлелденді

A) Жердіѕ ќўрлыќ екендігі
B) Жердіѕ дґѕгелек екендігі

C) Жердіѕ шар тјрізді екендігі


D) Жердіѕ кґп бґлігі су екендігі
E) Жердіѕ кґп бґлігі арал екендігі
{Правильный ответ}=С

$$$005

Орта Азия мен Орталыќ Азияны зерттеуге їлкен їлес ќосты

A) П.П. Семенов
B) Н.М. Пржевальский
C) Ш. Ујлиханов
D) И.В. Мушкетов
E) Л.С. Берг
{Правильный ответ}=С

{Учеьник}=Физикалыќ география, К. Мамырова, 2006 ж.01_02_
$$$001

Кїн жїйесіндегі планеталар саны

A) 7 планета
B) 8 планета
C) 9 планета
D) 10 планета
E) 11 планета
{Правильный ответ}=С

$$$002

Жердіѕ полюстік радиусы экваторлыќ радиустан

A) 22 км. ќысќа
B) 21 км. ќысќа
C) 20 км. ќысќа
D) 23 км. ќысќа
E) 24 км. ќысќа
{Правильный ответ}=В

$$$003

Жер пішіні шар тэріздес болєандыќтан оныѕ бетіне кїн сјулесі тїседі

A) бірдей
B) јркелкі
C) тура
D) тік
E) бўрыштан
{Правильный ответ}=В

$$$004

Кїн жїйесіне кіретін ўсаќ аспан денелері

A) Планеталар
B) Ай

C) Астероидтар


D) Шаѕ-тозаѕ
E) Ай
{Правильный ответ}=С

$$$005

Жер ґз білігінен ...айналады

A) Оѕтїстіктен солтїстікке ќарай
B) Шыєыстан батысќа ќарай
C) Батыстан шыєысќа ќарай
D) Батыстан оѕтїстікке ќарай
E) Шыєыстан оѕтїстікке ќарай
{Правильный ответ}=С

{Учебник}=Физикалыќ география, К. Мамырова, ж.$$$006

Жер кїнді бір рет айналып шыєады

A) 364-365 кїнде
B) 362-663 кїнде
C) 367 кїнде
D) 368 кїнде
E) 369 кїнде
{Правильный ответ}=A

$$$007

Жердегі “Кібісе жылы” ќайталанып отырады

A) Јрбір 3-ші жылда
B) Јрбір 4-ші жылда
C) Јрбір 2-ші жылда
D) Јрбір 5-ші жылда
E) Јрбір 6-ші жылда
{Правильный ответ}=B

03_04_
$$$001

Жердіѕ тірі аєзалар мекендейтін ќабыєын атайды

A) Тропосфера
B) Биосфера
C) Гидросфера
D) Литосфера
E) Атмосфера
{Правильный ответ}=B

$$$002

Белгілі бір табиєи ортаєа шоєырланєан аєзалар тіршілік бірлестігін ќўрайды

A) Ґсімдіктер
B) Жануарлар
C) Биоценоз
D) Адамдар
E) Ќўстар
{Правильный ответ}=C

$$$003

Ґсімдік пен жануарлардыѕ таралуына јсіресе ќажетті жаєдай

A) Жарыќ

B) Климат


C) Табиєат
D) Ауа
E) Жер бедері
{Правильный ответ}=B

Каталог: ld
ld -> -
ld -> Шпаргалка " Мұртты обалар" көп тараған аймақ "Ақ жалды жүйрік аттардың иелері" деп аталған тайпа "
ld -> Қазақстан тарихының тақырыбына шпаргалкалары Адамзат тарихы дамуының ең алғашқы кезеңі? Тас дәуірі
ld -> Разработка научно-технологических основ производства катализаторов дегидрирования для синтеза изопрена
ld -> Учебно-методическое пособие для студентов геологического факультета Казань 2004 Печатается по решению
ld -> Реферат Основные элементы и профессиональные правила оформления рекламного объявления
ld -> Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін «электрондық үкіметтің» шлюзімен біріктіру мүмкіндіктерін зерделеу жөніндегі жұмыс жоспары
ld -> Абай Құнанбайұлы Жүрегіңнің түбіне терең бойла
ld -> Төлеу Көбдіковтің елінде


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет