География єылымы зерттейді. А ґнеркјсіп пен ауыл шаруашылыєынбет5/6
Дата25.04.2016
өлшемі1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6

08_06_
$$$001

Аустралияныѕ ќысќы айлары

A) Желтоќсан, аќпан аралыєы
B) Шілде, тамыз аралыєы
C) Ќаѕтар, аќпан аралыєы
D) Аќпан, желтоќсан аралыєы
E) Наурыз, сјуір аралыєы
{Правильный ответ}=B

$$$002

Еѕ Їлкен Артезиан алабы орналасќан материк

A) Африка
B) Антарктида
C) Аустралия
D) Оѕтїстік Америка
E) Солтїстік Америка
{Правильный ответ}=C

$$$003

Аустралияда кґп алќапты алып жатыр

A) Ормандар
B) Шґлдер
C) Шґлейттер
D) Далалар
E) Саванналар
{Правильный ответ}=B

$$$004

Аустралияныѕ оѕтїстігіндегі шґлдерді “налларбар” деп атаєан саяхатшы

A) Д. Ливингстон
B) Д. Кук
C) Д. Эйр
D) А. Тасмания
E) Васко да Гамма
{Правильный ответ}=C

$$$005

Аустралияда жиі болып тўратын желдер аталады

A) Дауылдар
B) Тасќындар
C) “Вилли-Вилли”
D) Шаѕдар
E) Самал
{Правильный ответ}=C
{Сложнось}=B
$$$006

Тасмания аралындаєы жыртќыш аѕ

A) Ќалталы аю
B) Кенгуру
C) Ќалталы ќўбыжыќ
D) Вомбат
E) Ехидна
{Правильный ответ}=C

$$$007

Аустралияныѕ егістіктері мен ормандарын отап тоздырєан жануарлар

A) Динго иті
B) Тїлкілер
C)Їй ќояндары
D) Егеуќўйрыќтар
E) Тышќандар
{Правильный ответ}=C

$$$008

Аустралияныѕ кїміс аќшаларына таѕбаланєан

A) Кенгуру
B) Ехидна
C) Киви
D) Эму
E) Коала
{Правильный ответ}=B

$$$009

Ел таѕбасында Эму тїейќўсы мен Кенгуру бейнеленген мемлекет

A) АЌШ
B) Жапония
C) Аустралия Одаєы
D) Папуа
E) Жаѕа Зеландия
{Правильный ответ}=C

$$$010

Аустралия Одаєы жерініѕ ауданы бойынша дїниежїзінде

A) 4-ші орында
B) 5-ші орында
C) 6-шы орында
D) 7-ші орында
E) 8-ші орында
{Правильный ответ}=C


08_07_
$$$001
$$$002

Тыныќ мўхитына жер шарындаєы барлыќ ... сыйєызуєа болады

A) Мўхиттарды

B) Теѕіздерді


C) Материктерді
D) Аралдарды
E) Мемлекеттерді
{Правильный ответ}=C

$$$003

Тыныќ мўхитымен шектеспейтін материк

A) Антарктида
B) Африка
C) Аустралия
D) Еуразия
E) Оѕтїстік Америка
{Правильный ответ}=B

$$$004

Тыныќ мўхит пен Мўхит аралдарыныѕ табиєатыныѕ ќўпияларын зерттеген саяхатшы

A) Ж.И. Кусто
B) Т. Хейердал
C) Ф. Магеллан
D) Ю. Лисянский
E) И. Крузенштерн
{Правильный ответ}=B

$$$005

Мариана шўѕєымасын ашќан саяхатшылар

A) Француздар
B) Норвегтер
C) Орыстар
D) Аєылшындар
E) Немістер
{Правильный ответ}=C

$$$006

Француз јскери теѕізшісі Жак Ив Кусто басшылыєымен жасап шыєарылды

A) Кеме
B) Акваланг
C) Ќоѕдырєы
D) Эхолот
E) Сал
{Правильный ответ}=B

$$$007

Тыныќ мўхитынан ґтпейтін климаттыќ белдеу

A) Ќоѕыржай
B) Полярлыќ
C) Тропиктік
D) Экваторлыќ
E) Субтропиктік
{Правильный ответ}=B

$$$008

Тыныќ мўхитында басќа мўхиттарда кездеспейтін балыќтар кездеседі

A) Теѕіз ќўндызы
B) Камбала
C) Майшабаќ
D) Киттер
E) Минтай
{Правильный ответ}=A

$$$009

Тыныќ мўхитынан жойылып кеткен теѕіз жануары

A) Киттер
B) Су сиырлары
C) Теѕіз мысыќтары
D) Теѕіз ќўндыздары
E) Теѕіз ќабыланы
{Правильный ответ}=B

$$$010

Кґптеген елдер Тыныќ мўхит ќайраѕдарынан ґндіреді

A) Балдырларды
B) Минералдарды
C) Мўнайды
D) Тўзды
E) Темірді
{Правильный ответ}=C

$$$011

Мўхит аралдары еуропалыќтарєа белгілі болды

A) Д. Кук саяхатынан кейін
B) Ф. Магеллан саяхатынан кейін
C) Н.М. Маклай саяхатынан кейін
D) Д. Ливингстон саяхатынан кейін
E) Т. Хейердал саяхатынан кейін
{Правильный ответ}=B

{Черверть}=4


$$$012

Ірі материктік арал

A) Гавай
B) Фиджи
C) Жаѕа Зеландия
D) Пасха
E) Маршаллов
{Правильный ответ}=C
$$$013

Мўхиттыќ аралдардыѕ тўрмыс-тіршілігін зерттеген саяхатшы

A)Н.Н.Миклухо- Маклай
B) Ф. Магеллан
C) Д. Кук
D) Д. Ливингстон
E) А. Тасман
{Правильный отвте}=A
$$$014

Жаѕа Зеландияныѕ эндемиктері

A) Гейзерлер
B) Ќараєайлар
C) Ехидна
D) Кесірткелер
E) Кускус
{Правильный ответ}=B

$$$015

Жаѕа Зеландияда мїлдем жоќ

A) Ќўстар
B) Сїт ќоректілер
C) Жануарлар
D) Ґсімдіктер
E) Жјндіктер
{Правильный ответ}=B
08_08_
$$$001

Антарктида жаєалауындаєы мўхит сулары шартты тїрде ... деп аталады

A) Мўхиттар
B) Теѕіздер
C) Оѕтїстік мўхит
D) Їнді мўхиты
E) Тыныќ мўхиты
{Правильный ответ}=C

$$$002

Жер шарыныѕ суыќ полюсі деп аталады

A) “Мирный” станциясы
B) “Восток” станциясы
C) “Молодежная” станциясы
D) “Винсон” станциясы
E) “Сева” станциясы
{Правильный ответ}=B

$$$003

Антарктиданыѕ мўздан бос бґліктерінде ґседі

A) Шґптер
B) Аєаштар
C) Мїктер
D) Бўталар
E) Гїлдер
{Правильный ответ}=C

$$$004

Антарктида жаєалауында пингвиндердіѕ ... тїрі тараєан

A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19

{Правильный ответ}=C
09_01_
$$$001

Ќазаќстанныѕ географиялыќ орны ... аныќтайды

A) Климаттыќ жаєдайын
B) Табиєат жаєдайын
C) Жердегі орнын
D) Жер аумаєын
E) Шекарасын
{Правильный ответ}=B

$$$002

Ќазаќстан Каспий теѕізі арќылы шыєа алады

A) Тїркияєа
B) Грузияєа
C) Јзірбайджанєа
D) Ќырєызстанєа
E) Арменияєа
{Правильный ответ}=C

$$$003

Еуропаєа мен Азияєа кїнде саяхат жасауєа болатын Ќазаќстанныѕ ќаласы

A) Аќтау
B) Манєыстау
C) Атырау
D) Жетібай
E) Ќаламќас
{Правильный ответ}=C

$$$004

Бір саєаттыќ белдеудіѕ ішіндегі уаќытты атайды

A) Жергілікті уаќыт
B) Жазєы уаќыт
C) Белдеулік уаќыт
D) Декреттік уаќыт
E) Мердиандыќ уаќыт
{Правильный ответ}=C

$$$005

Јрбір белдеудегі уаќыт кґршілес белдеудегі уаќыттан ... айырмашылыєы бар

A) 2 саєатќа
B) 3 саєатќа
C) 1 саєатќа
D) 4 саєатќа
E) 5 саєатќа
{Правильный ответ}=C

06_01_ География _каз.
$$$001

Материктік арал

A) Исландия
B) Курилл
C) Мадагаскар
D) Азор

E) Гавай
{Правильный ответ}=C


$$$002

Архипелаг деп атайды

A) Аралды
B) Аралдар тобын
C) Аралдар арасындаєы су айдынын
D) Жеке аралды
E) Ірі аралды

{Правильный ответ}=B
$$$003

“География єылымыныѕ атасы” деп атайды

A) Страбонды
B) Эратосфенді
C) Птолемейді
D) Аристотельді
E) Пифагорды
{Правильный ответ}=B

$$$004

Жаѕа Гвинея аралындаєы жергілікті халыќтар туралы деректер жинаєан єалым

A) Д. Кук
B) А. Тасман
C) Н.Н.Миклухо-Маклай

D) Д. Ливингстон


E) А. Гумбольдт
{Правильный ответ}=C

$$$005

“Їш теѕіздіѕ ар жаєына саяхат” атты еѕбек жазып ќалдырєан кґпес

A) В. Рубрук
B) А. Никитин
C) П. Карпини
D) М. Поло
E) Васко да Гама
{Правильный ответ}=B


06_02_
$$$001

Геохронологиялыќ кесте арќылы жїргізіледі

A) Геологиялыќ жыл санау
B) Биологиялыќ жыл санау
C) Физикалыќ жыл санау
D) Астрономиялыќ жыл санау
E) Єасырлыќ жыл санау
{Правильный ответ}=A

$$$002

Литосфералыќ таќталар теориясын ўсынєан єалым

A) А. Гумбольдт
B) А. Вегенер
C) Р. Стенли
D) Р. Пири
E) М. Бехайм
{Правильный ответ}=B

$$$003

Жер бедерін ґзгертетін сыртќы кїштерге жатады

A) Жер сілкіну
B) Кїн сјулесі
C) Жанартау атќылады

D) Ќатпарлану


E) Ќозєалу
{Правильный ответ}=B

06_03_
$$$001

Ауа райы “жасалынатын” орын деп атайды

A) Стратосфераны
B) Тропосфераны
C) Биосфераны
D) Ноосфераны
E) Гидросфераны

{Правильный ответ}=B

$$$002

Климаттыќ элементтердіѕ таралауы картада бейнеленеді

A) Изосызыќтармен
B) Нїктелермен
C) Сызыќтармен
D) Бояулармен
E) Тїстермен
{Правильный ответ}=A

$$$003

Ќалыптасќан орнына байланысты жерде ауа массасыныѕ ... тїрі бар

A) 2
B) 4
C) 5
D) 3
E) 6
{Правильный ответ}=B
$$$004

Ауа массаларыныѕ горизонталь баєытта ќозєалуын атайды

A) Жел
B) Ауа
C) Ќысым
D) Баєыт
E) Соєу
{Правильный ответ}=A

$$$005

Тропитік белдеулерде жердегі аса ірі ... шґлі орналасќан

A) Намибия
B) Атакама
C) Сахара
D) Гоби
E) Ќараќўм
{Правильный ответ}=C

$$$006

Жер бетін он їш климаттыќ белдеулерге бґлген єалым

A) С. Дежнев
B) В. Беринг
C) Б. Алисов
D) М. Лазарев
E) А. Чириков
{Правильный ответ}=C

06_04_
$$$001

Мўхит суыныѕ тўздылыєы есептеледі

A) Пайызбен
B) Промиллемен
C) Граммен
D) Кубпен
E) Милиграммен
{Правильный ответ}=B

$$$002

Мўхит суларын тазарта алады

A) Жануарлар

B) Бактериялар


C) Ґсімдіктер
D) Балыќтар
E) Мїктер

{Правильный ответ}=B

$$$003

Мўхиттаєы жылы жјне салќын аєыстар тїйісетін белдеу

A) Экваторлыќ
B) Ќоѕыржай
C) Тропиктік
D) Арктикалыќ
E) Антарктикалыќ
{Правильный ответ}=B

$$$004

Жер шарындаєы “тіршілік бесігі” деп аталатын орын

A) Материк
B) Мўхит
C) Ќўрлыќ
D) Арал
E) Тїбек
{Правильный ответ}=B

$$$005

Мўхиттаєы тіршілік дїниесі ... топќа бґлінеді

A) 2
B) 3
C) 1
D) 4
E) 5
{Правильный ответ}=B

{Четверь}=1


$$$006

Мўхиттаєы кит тјрізділер ќоректенеді

A) Нектонмен
B) Планктонмен
C) Бентоспен
D) Ґсімдіктермен
E) Жјндіктермен
{Правильный ответ}=B

$$$007

Дїниежїзілік мўхиттыѕ балыќќа еѕ бай ауданы

A) Экваторлыќ ендік
B) Субэкваторлыќ ендік
C) Ќоѕыржай ендік
D) Тропиктік ендік
E) Субтропиктік ендік
{Правильный ответ}=C
07_02_
$$$001

Табиєат зоналарыныѕ аттары сјйкес келеді

A) Ґсімдік сипатына
B) Жјндіктер сипатына
C) Климат белдеулеріне
D) Географиялыќ белдеулерге
E) Жануарлар сипатына
{Правильный ответ}=A

$$$002

Мўхиттардаєы зоналыќ... аталады

A) Географиялыќ орнымен
B) Мўхит атымен
C) Климат белдеулерімен
D) Еѕдікпен
E) Тереѕдікпен
{Правильный ответ}=C

$$$003

Биіктік белдеулер ... болады

A) Тоєайларда
B) Жазыќтарда
C) Тауларда
D) Мўздыќтарда
E) Ойпаттарда

{Правильный ответ}=C


$$$004

Табиєат зоналарыныѕ экватордан полюстерге ќарай алмасуын ... атайды

A) Еѕдік зоналыќ
B) Биіктік зоналыќ
C) Полюстік зоналыќ
D) Экваторлыќ зоналыќ
E) Жазыќтыќ зоналыќ
{Правильный ответ}=A


08_01 География каз.
$$$001

Адамдардыѕ Еуразия жерін ќоныстануы басталєан

A) Ќара теѕізден
B) Ќызыл теѕізден
C) Жерорта теѕізінен
D) Араб теѕізінен
E) Солтїстік теѕізден
{Правильный ответ}=C

$$$002

Орталыќ Азия табиєатын зерттеген орыс саяхатшысы

A) И. Мушкетов
B) И. Бутаков
C) Н. Прежевальский
D) Н. Северцев
E) А. Берг
{Правильный ответ}=C

$$$003

Еуразияныѕ теѕіз деѕгейінен еѕ тґмен жатќан жері

A) Ќара теѕіз
B) Ґлі теѕіз
C) Аќ теѕіз
D) Ќызыл теѕіз
E) Солтїстік теѕіз
{Правильный ответ}=B

$$$004

Еуразия арќылы дїние жїзіндегі аса ірі ... сейсмикалыќ белдеу ґтеді

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
{Правильный ответ}=B

$$$005

Еуразиядаєы еѕ ірі тау мўздыєы орналасќан

A) Гималайда
B) Памирде
C) Алтайда
D) Тянь-Шяньда
E) Кавказда
{Правильный ответ}=B

$$$006

Еуразиядаєы еѕ аумаќты климаттыќ белдеу

A) Экваторлыќ
B) Ќоѕыржай
C) Тропиктік
D) Арктикалыќ
E) Субэкваторлыќ
{Правильный ответ}=B

$$$007

Еуразиядаєы “Хуанхэ” ґзені ... маєынаны білдіреді

A) Лайлы су
B) Сары ґзен
C) Тасќын су
D) Лас су
E) Таяз су
{Правильный ответ}=B

$$$008

Исландияда мўз басу дјуірінен бері саќталєан ... кездеседі

A) Ќоѕыр аю
B) Ќойґгіз
C) Бўлан
D) Ќоян
E) Ќабылан
{Правильный ответ}=B

$$$009

Халќы еуропа тектес нјсілге жататын еѕ кґп тілді мемелекет

A) Ќытай
B) Жапония
C) Їндістан
D) Греция
E) Испания
{Правильный ответ}=С

$$$010

Жер кґлемі жаєынан Еуразиядаєы еѕ їлкен мемлекет

A) Ресей
B) Ќазаќстан
C) Ќытай
D) Їндістан
E) Монєолия
{Правильный ответ}=A


07_01_
$$$001

Антропогендік табиєат кешені

A) Теѕіз
B) Бґген
C) Бўєаз
D) Шыєанаќ
E) Мўхит
{Правильный ответ}=B

{Учебник=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј., 2003 ж.$$$002

Географиялыќ ќабыќтыѕ аса маѕызды заѕдылыєы

A) Тўтастыєы
B) Ќўрамдастыєы
C) Еѕділігі
D) Байланысы
E)Тјуелділігі
{Правильный ответ}=A

08_02
$$$001

Солтїстік Мўзды мўхиттыѕ еѕ ірі теѕізі

A) Карск
B) Норвег
C) Баренц
D) Лаптев
Е) Чукот
{Правильный ответ}=B

$$$002

Солтїстік Мўзды мўхит арќылы халыќаралыќ маѕызы бар жол ґтетін теѕіз

A) Норвег
B) Аќ
C) Солтїстік
D) Карск
E) Чукот
{Правильный ответ}=C

$$$003

Їнді мўхитынан алынатын асыл тастар

A) Алтын, кїміс
B) Інжу, маржан
C) Алмас, алтын
D) Платина, кїміс
E) Мыс, алмас
{Правильный ответ}=B

$$$004

Тыныќ мўхитындаєы ќўйын тјріздес дауыл

A) Їлкен жел
B) Жел
C) Тайфун
D) Толќын
E) Цунамилер
{Правильный ответ}=C

{Учебник}=Материктерн мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј., 2003 ж.$$$005

Атлант мўхитыныѕ ірі жанартаулыќ аралы

A) Гренландия
B) Ўлыбритания
C) Исландия
D) Куба
E) Ирландия
{Правильный ответ}=C


08_03 География каз.
$$$001

Дїние жїзіндегі еѕ ўзын тау жїйесі орналасќан материк

A) Оѕтїстік Америка
B) Еуразия
C) Солтїстік Америка
D) Африка
E) Антарктида
{Правильный ответ}=А

$$$002

Жердіѕ солтїстік магниттік полюсініѕ орнын аныќтаєан саяхатшы

A) Д. Кук
B) В. Беринг
C) Р. Амундсен
D) А. Чириков
E) Г. Гудзон
{Правильный ответ}=C

$$$003

Солтїстік Америка материгініѕ ќўрамына кіретін ірі арал

A) Бермуд
B) Багам
C) Гренландия
D) Ямайка
E) Гаити
{Правильный ответ}=C

$$$004

Солтїстік Американыѕ еѕ биік нїктесі

A) Элберт тауы
B) Робсон тауы
C) Мак-Кинли тауы
D) Аппалачи
E) Митчелл
{Правильный ответ}=C

$$$005

Солтїстік Американы Еуразиядан бґліп тўратын бўєаз

A) Гибралтар
B) Беринг
C) Дрейка
D) Магеллан
E) Мозамбик
{Правильный ответ}=B

$$$006

“Ґлім аѕєары” орналасќан материк

A) Оѕтїстік Америка

B) Солтїстік Америка

C) Африка

D) Аустралия

E) Еуразия

{Правильный ответ}=B

$$$007

Солтїстік Америкада орналасќан, Жердегі еѕ ўзын тау жїйесі

A) Аппалачи

B) Митчелл

C) Кордильер

D) Мак-Кинли

E) Элберт

{Правильный ответ}=C

$$$008

Солтїстік Америкадан ґтпейтін климаттыќ белдеу

A) Арктикалыќ

B) Ќоѕыржай

C) Экваторлыќ

D) Тропиктік

E) Субэкваторлыќ

{Правильный ответ}=C

$$$009

Солтїстік Америкаєа кґп апат јкелетін жел

A) Дауыл

B) Торнадо

C) Тайфун

D) Ќўйын


E) Кїшті жел

{Правильный ответ}=B


$$$010

Ўзындыєы бойынша дїние жїзінде їшінші орын алатын ґзен

A) Миссури

B) Макензи

C) Миссисипи

D) Колорадо

E) Теннесси

{Правильный ответ}=C
$$$011

Солтїстік Американыѕ “Їлкен ґзен” деген ґзені

A) Юкон

B) МакензиC) Миссури

D) Колорадо

E) Огайо

{Правильный ответ}=B

$$$012

Дїние жїзіне јйгілі “Їлкен коньон” орналасќан тау жїйесі

A) Анды

B) АппалачиC) Кордильер

D) Митчелл

E) Мак-Кинли

{Правильный ответ}=C

$$$013

Солтїстік Американыѕ Ўлы кґлдерініѕ жїйесіне кіретін кґлі

A) Виннипег

B) Онтарио

C) Виктория

D) Чад


E) Маракайбо

{Правильный ответ}=B

$$$014

Солтїстік Американыѕ биік шґптер ґсетін табиєат зонасын ... атайды

A) Шґл
B) Прерий

C) Шґлейт

D) Тоєай

E) Дала


{Правильный ответ}=B

$$$015

Йеллоустон ўлттыќ паркінде ќорєауєа алынєан

A) Ґсімдіктер
B) Гейзерлер

C) Жануарлар

D) Ќўстар

E) Кґлдер{Правильный ответ}=B

$$$016

АЌШ-ты жер кґлемі бойынша дїниежїзінде

A) 1-ші орында
B) 2-ші орында

C) 3-ші орында

D) 4-ші орында

E) 5-ші орында{Правильный ответ}=D

$$$017

Солтїстік Американыѕ ќатал климатында ґмір сїруге бейімделген халќы

A) Їндістер

B) Француздар

C) Эскимостар

D) Негрлер

E) Ацтектер

{Правильный ответ}=C

$$$018

Канаданыѕ мемлекеттік тілдері

A) Неміс, аєылшын

B) Аєылшын, француз

C) Испан, португал

D) Португал, аєылшын

E) Француз, неміс

{Правильный ответ}=B

$$$019

Канаданыѕ мемлекеттік туында бейнеленген аєаштыѕ аты

A) Ќараєай

B) Ќайыѕ


C) Шырша

D) Їйеѕкі

E) Емен

{Правильный ответ}=D


08_04 География каз.

$$$001

Оѕтїстік Американы тілдік ерекшелігіне ќарай атайды

A) Орталыќ Америка
B) Латын Америкасы
C) Оѕтїстік Америка
D) Америка
E) Аралдыќ Америка
{Правильный ответ}=B

$$$002

Саргас теѕізін ашќан саяхатшы

A) А. Веспуччи
B) Х. Колумб
C) А. Гумбольдт
D) Бонплан
E) Н.И. Вавилов
{Правильный ответ}=B

$$$003

Дїние жїзіндегі еѕ ылєалды материк

A) Аустралия
B) Оѕтїстік Америка
C) Солтїстік Америка
D) Еуразия
E) Антарктида

{Правильный ответ}=B

$$$004

Оѕтїстік Америкадаєы еѕ жоєары температура байќалєан белдеу

A) Субтропиктік
B) Экваторлыќ
C) Тропиктік
D) Субэкваторлыќ
E) Ќоѕыржай
{Правильный ответ}=C

$$$005

Амазонка ґзенініѕ салалары

A) 500
B) 400
C) 450
D) 430
E) 420
{Правильный ответ}=A

$$$006

Виктория-регия ґсетін ґзен

A) Ниагара
B) Амазонка
C) Парана
D) Ориноко
E) Магдалена
{Правильный ответ}=B

$$$007

Анхель сарќырамасыныѕ биіктігі

A) 1054 м.
B) 1050 м.
C) 1051 м.
D) 1052 м.
E) 1053 м.
{Правильный ответ}=A

$$$008

Игуасу сарќырамасы орналасќан ґзен

A) Парана
B) Ориноко
C) Магдалена
D) Мадейра
E) Манаус
{Правильный ответ}=A

$$$009

Су бетіндегі ќалќыма салдарда їндістердіѕ їйлері орналасќан кґл

A) Поопо
B) Маракайбо
C) Титикака
D) Мичиган
E) Гурон
{Правильный ответ}=С

$$$010

Єаламшардыѕ “ґкпесі” деп атайды

A) Ылєалды орманды
B) Амазония ормандарын
C) Сирек ормандарды
D) Экваторлыќ ормандарды
E) Мјѕгі жасыл ормандарды
{Правильный ответ}=B

$$$011

Бўтаєы ќатты, ќабыєынан тері илеуге ќажетті шикізат алынатын аєаш ґседі

A) Ла-Платада жазыєында
B) Гвиана їстіртінде
C) Бразилия їстіртінде
D) Амазонка ойпатында
E) Ориноко жазыєында
{Правильный отве}=C

$$$012

Гуано деп аталатын баєалы азотты тынайтќыш жиналады

A) Анд тауларынан
B) Амазонка ойпатынан
C) Атакама шґлінен
D) Ла-Плата жазыєынан
E) Ориноко жазыєынан
{Правильный ответ}=C

$$$013

Анд тауыныѕ символы деуге болады

A) Кондор мен ламаны
B) Пума мен аюды
C) Тапир мен Гуанаканы
D) Шиншилла мен аюды
E) Пингвин мен тїйені
{Правильный ответ}=A

$$$014

Оѕтїстік Америкаєа адамдар алєаш рет ќоныс аударєан

A) Солтїстік Америкадан
B) Азиядан
C) Еуропадан
D) Африкадан
E) Еуразиядан
{Правильный ответ}=A

{Учебник}=Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј., 2003 ж.$$$015

Оѕтїстік Американыѕ халќыныѕ кґпшілігі сґйлеседі

A) Аєылшын тілінде
B) Неміс тілінде
C) Латын тілінде
D) Їнді тілінде
E) Француз тілінде
{Правильный ответ}=C

$$$016

Анд елдеріне жатады

A) Аргентина
B) Парагвай
C) Чили
D) Бразилия
E) Уругвай
{Правильный ответ}=C

$$$017

Дїние жїзіндегі теѕіз деѕгейінен еѕ биік орналасќан ќала

A) Бразилиа
B) Ла-Пас
C) Каракас
D) Сан Паулу
E) Лима
{Правильный ответ}=B

$$$018

Дїние жїзіндегі еѕ ўзын ел

A) Перу
B) Чили
C) Аргентина
D) Боливия
E) Уругвай
{Правильный ответ}=B

$$$019

Этиль спиртімен жўмыс істейтін автомобиль шыєаратын мемлекет

A) Аргентина
B) Бразилия
C) Колумбия
D) Боливия
E) Парагвай
{Правильный ответ}=B

$$$020

Еуропалыќтардыѕ жергілікті їндістермен некелескен ўрпаќтарын атайды

A) Мулаттар
B) Метистер
C) Самбо
D) Креолдар
E) Инктер
{Правильный ответ}=B

$$$0021

Колумбия мемлекетініѕ алтын мўражайы орналасќан ќаласы

A) Каракас
B) Богота
C) Кито
D) Лима
E) Сан-Паулу
{Правильный ответ}=B


08_05_ .
$$$001

Шеткі нїктелері жердіѕ тґрт баєытына ќарай орналасќан материк

A) Антарктида
B) Еуразия
C) Африка
D) Аустралия
E) Америка
{Правильный ответ}=C

$$$002

Африкадаєы Виктория сарќырамасын ашќан єалым

A) Васко да Гамма
B) Д. Ливингстон
C) Э. Баттута
D) В. Юнкер
E) Г. Стэнли
{Правильный ответ}=B

$$$003

Африканыѕ кґлдерін зерттеген саяхатшы

A) Г. Стэнли
B) Д. Ливингстон
C) В. Юнкер
D) Васко да Гамма
E) Э. Баттута
{Правильный ответ}=A

$$$004

Баєалы ќатты бидайдыѕ отаны

A) Сомали
B) Эфиопия
C) Судан
D) Кения
E) Ангола
{Правильный ответ}=B

$$$005

“Биосфераныѕ Алтын ќорына” енгізілген

A) Ќызыл теѕіз
B) Сахара шґлі
C) Виктория сарќырамасы
D) Килиманджара тауы
E) Ніл ґзені
{Правильный ответ}=B

$$$006

Африка – Арабия литосфералыќ таќтасыныѕ Еуразия таќтасымен соќтыєысуынан пайда болєан тїбек

A) Сомали
B) Арабия
C) Апенин
D) Пириней
E) Кіші Азия
{Правильный ответ}=B

$$$007

Самум желдері соєып тўратын шґл

A) Намиб
B) Сахара
C) Калахари
D) Ливия
E) Нубия
{Правильный ответ}=B

$$$008

Шґлді аймаќтардаєы кеуіп ќалєан ґзен арналарын ... атайды

A) Вадилер
B) Криктер
C) Уэдтер
D) Ойпаттар
E) Лайлар
{Правильный ответ}=C

$$$009

Африканыѕ еѕ тереѕ кґлі

A) Виктория
B) Танганьика
C) Тана
D) Чад
E) Ньяса
{Правильный ответ}=B

$$$010

Африкада єана кездесетін ќўс

A) Ќоќиќаз

B) Тырна
C) Марабу


D) Кґкќўтан
E) Тїйеќўс
{Правильный ответ}=C

$$011


Шґлдердіѕ еѕ ќўнарлы аудандары .. аталады

A) Ќўнарлы


B) Шўраттар
C) Батпаќтар
D) Сулы
E) Ылєалды
{Правильный ответ}=B

$$$012

Калахаридыѕ халќы сусын ретінде пайдаланатын ґсімдік

A) Банан
B) Жабайы ќарбыз
C) Ќўрма
D) Ќауын
E) Кофе
{Правильный ответ}=B

$$$013

Араб Африкасы деп атайды

A) Батыс Африканы
B) Солтїстік Африканы
C) Шыєыс Африканы
D) Оѕтїстік Африканы
E) Орталыќ Африканы
{Правильный ответ} = B
{Сложность} = B
{Учебник} = Материктер мен мўхиттар географиясы, Бейсенова Ј., 2003 ж.
{Класс} = 7


13_01_
$$$001

Ќазаќстан еѕ ірі Еуразия материгініѕ ... орналасќан

A) Солтїстігінде
B) Оѕтїстігінде
C) Орталыєында
D) Батысында
E) Солтїстік шыєысында
{Правильный ответ}=C

{Учебник}=Ќазаќстанныѕ экономикалыќ жјне јлеуметтік географиясы, В. Усиков, Р.С. Бейсембаева, 2005 ж.09_02_ .
$$$001

Ќазаќстан аумаєындаєы тас єасырдыѕ кґне ескерткіштері табылєан

A) Ќаратау маѕынан
B) Еділ саєасынан
C) Бетпаќдаладан
D) Бўќтырма ґзенінен
E) Есіл жаєасынан

{Правильный ответ}=А

$$$002

Ќазаќстан туралы алєашќы деректі берген

A) Страбон
B) Геродот
C) Птолемей
D) Эратосфен
E) Аристотель
{Правильный ответ}=B

{Учебник} =Ќазаќстанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј., 2004 ж.$$$003

Орталыќ жјне Орта Азия картасын жасаєан

A) Ќытай саяхатшылары
B) Рим саяхатшылары
C) Орыс саяхатшылары
D) Араб саяхатшылары
E) Грек саяхатшылары
{Правильный ответ}=A

$$$004

Энциклопедист-єалым Јл-Фарабидіѕ туєан ќаласы

A) Тараз
B) Отырар
C) Ќўлан
D) Саудакент
E) Ќойлыќ
{Правильный ответ}=B

$$$005

Ќазаќстан аумаєын ландшафтыќ жјне морфологиялыќ облыстарєа бґлген єалым

A) А. Краснов
B) И. Мушкетов
C) Л. Берг
D) Н. Северцов
E) Г. Карелин
{Правильный ответ}=C

$$$006

Картографиялыќ баєыт ўстанєан єалым

A) Страбон
B) Птолемей
C) Геродот
D) Эратосфен
E) Аристотель
{Правильный ответ}=B

$$$007

Ўлы Жібек жолы кезінде Батыс пен Шыєысты жалєастырєан ґзен

A) Јмудария
B) Жайыќ
C) Сырдария
D) Жем
E) Шу
{Правильный ответ}=C

$$$008

БЎЎ-ныѕ дїние жїзілік ескерткіштері ќатарына енгізілді

A) Ќорќыт ата ескерткіші
B) Ахмет Иасауи кесенесі
C) Алаша хан кїмбезі
D) Отырар ќаласы
E) Саудакент ќаласы
{Правильный ответ}=B

{Учебник}=Ќазастанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј., 2004 ж.$$$009

Есік пен Аралтґбе ќорымдарынан табылды

A) Киіз їй
B) Кїміс бўйымдар
C) “Алтын киімді адам”
D) Сарайлар
E) Мешіт-медреселер
{Правильный ответ}=C

$$$010

Кїн мен Айдыѕ тўтылу ўзаќтыєын есептеп шыєаруєа кґѕіл бґлген єалым

A) М. Ќашєари
B) Јл-Фараби
C) Пифагор
D) Аристотель
E) Геродот
{Правильный ответ}=B

$$$0011

М. Ќашєаридыѕ “Диуани луєат-ат-тїрк” атты еѕбегінде … географиялыќ тїсіндіктер берілген

A) Табиєат туралы
B) Ґсімдіктер туралы
C) Ґзендер туралы
D) Жануарлар туралы
E) Жер бедері туралы
{Правильный ответ}=C

$$$0012

М. Ќашєаридіѕ “Дґѕгелек картасын” зерттегендер

A) К. Миллер, А. Герман
B) П. Карпинин, В. Рубрук
C) Ч. Цянь, С. Цзуан
D) С. Берг, И. Мушкетов
E) Чу-Цяй, Ч. Чунь
{Правильный ответ}=A

$$$013

Орта Азияныѕ физикалыќ географиясы мен геологиясына арналєан “Тїркістан” еѕбегін жазєан

A) Н. Северцов
B) П. Семенов
C) И. Мушкетов
D) А. Краснов
E) А. Бутаков
{Правильный ответ}=C

10_01_
$$$001

Жер ќойнауында тоќтаусыз жїріп жатќан ќозєалыстарды атайды

A) Сейсмикалыќ
B) Тектоникалыќ
C) Геологиялыќ
D) Ішкі
E) Сыртќы
{Правильный ответ}=B

$$$002

Биік таулы аймаќтардаєы жер бедерін ќалыптастырушы факторлардыѕ бірі

A) Тасќын
B) Мўздыќтар
C) Ґзендер
D) Жел
E) Аєын су
{Правильный ответ}=B

$$$003

Тўран ойпатын Ќазаќстан жерінде екі бґлікке бґлетін ґзен

A) Шу
B) Сырдария
C) Ырєыз
D) Торєай
E) Арыс
{Правильный ответ}=B

$$$004

Каспий маѕы ойпатындаєы тґбешіктерді сипаттаєан єалым

A) Берг
B) П. Фальк
C) К. Бэр
D) Г. Карелин
E) А. Левшин
{Правильный ответ}=C

$$$005

Торєай їстірті арќылы аєып ґтетін ґзендер

A) Жем, Ырєыз
B) Есіл, Тобыл
C) Ойыл, Жайыќ
D) Нўра, Сарысу
E) Жем, Жайыќ
{Правильный ответ}=B

$$$006

Сарыарќаныѕ ґте кґрікті таулары

A) Аќсораѕ, Шыѕєыстау
B) Ќарќаралы, Баянауыл
C) Мўєалжар, Ўлытау
D) Оќжетпес, Ўлытау
E) Аќсораѕ, Ўлытау
{Правильный ответ}=B

$$$007

Орал тауыныѕ Ќазаќстан жеріндегі табиєи жалєасы

A) Мўєалжар
B) Торєай
C) Аќсораѕ
D) Ўлытау
E) Кґкшетау
{Правильный ответ}=A

$$$008

Жоѕєар Алатауыныѕ бірден-бір ерекшелігі – тау тґбелерінде

A) Тастардыѕ болуы
B) Жазыќтардыѕ болуы
C) Ќардыѕ болуы
D) Жоталардыѕ болуы
E) Ойыстардыѕ болуы
{Правильный ответ}=B

$$$009

Ќазаќстанныѕ еѕ биік нїктесі орналасќан

A) Ќытайдыѕ шекарасында
B) Ќырєызстанныѕ шекарасында
C) Ґзбекстанныѕ шекарасында
D) Монєолияныѕ шекарасында
E) Тїркіменстанныѕ шекарасында
{Правильный ответ}=B
$$$010

Ќазаќстан аумаєына тїгілдей кіретін жота

A) Кетпен
B) Ќаратау
C) Ґгем
D) Шатќал
E) Піскем
{Правильный ответ}=B
10_02_
$$$001

Ќазаќстан аумаєын тўтастай теѕіз суы басып жатќан

A) Архейєа дейін
B) Протерозойєа дейін
C) Палеозойєа дейін
D) Мезозойєа дейін
E) Кайнозойєа дейін
{Правильный ответ}=C

$$$002

Мезозой эрасында теѕіз Ќазаќстанныѕ тек ... басып жатќан

A) Орталыєын
B) Батысын
C) Шыєысын
D) Оѕтїстігін
E) Солтїстігін
{Правильный ответ}=B

$$$003

Неогенніѕ аяєында кїшті тектоникалыќ ќозєалыс јсерінен Ќазаќстанда … тау тїзілу болєан

A) Каледондыќ
B) Альпілік
C) Герциндік
D) Байкалдыќ
E) Мезозойлыќ
{Правильный ответ}=B
$$$004

Жер ќыртысыныѕ ќозєалысы мен ґзгерісін зерттейтін єылым

A) Тектоника
B) Геология
C) Сейсмология
D) Геохронология
E) Хроника
{Правильный ответ}=A

$$$005

Ќазаќстанныѕ ежелгі платформалы аймаєы

A) Шыєыс Еуропа
B) Батыс Еуропа
C) Тўран ойпаты
D) Сарыарќа
E) Торєай
{Правильный ответ}=A

$$$006

Ќазаќстанныѕ жас платформалы аймаєы

A) Каспий маѕы
B) Батыс Сібір
C) Сарыарќа
D) Торєай
E) Жем
{Правильный ответ}=B

$$$007

Кайнозой эрасында пайда болєан таулар

A) Орал
B) Маѕєыстау
C) Жоѕєар Алатауы
D) Аќсораѕ
E) Кґкшетау
{Правильный ответ}=C

$$$008

Ќазаќстанныѕ барлыќ аймаќтарында кездеседі

A) Антропогендік шґгінділер

B) Мезозойлыќ жыныстар


C) Палеозойлыќ жыныстар
D) Палеозойєа дейінгі жыныстар
E) Кайнозойєа дейінгі жыныстар
{Правильный ответ}=A

10_03_
$$$001

Ќазаќстанныѕ жер ќойнауында Менделеев кестесіндегі элементердіѕ ... кездеседі

A) 80 тїрі
B) 99 тїрі
C) 100 тїрі
D) 101 тїрі
E) 102 тїрі
{Правильный ответ}=B

{Учебник}=Ќазастанныѕ физикалыќ географиясы, Бейсенова Ј., 2004 ж.$$$002

Ќазаќстанда мўнай бірінші рет алынды

A) Доссорда
B) Эмбіде
C) Маќатта
D) Теѕізде
E) Ќаламќаста
{Правильный ответ}=B
{ Сложность}=В
$$$003

Ќазаќстан ќойнауынан алєашќы отандыќ мўнай алєанына жїз жыл толєаны тойланды

A) 1999 ж.
B) 1998 ж.
C) 1997 ж.
D) 1996 ж.
E) 1995 ж.
{Правильный ответ}=A

$$$004

Дїние жїзіндегі еѕ ірі “Алып” кґмір кеніші орналасќан ќала

A) Майкїбі
B) Екібастўз
C) Ќараєанды
D) Ќостанай
E) Торєай
{Правильный ответ}=B

$$$005

Ќазаќстандаєы темір кені

A) Теміртауда
B) Сарыбайда
C) Ґскеменде

D) Жезќазєанда

E) Ќаратауда
{Правильный ответ}=B

$$$006

Ќазаќстанныѕ дїние жїзі бойынша 3-ші орын алатын рудасы

A) Хромит
B) Марганец
C) Никель
D) Вольфрам
E) Фосфор
{Правильный ответ}=B

$$$007

Ќазаќстанныѕ хромит кен орындарыныѕ 99% кездеседі

A) Алтайда
B) Сјуірде
C) Мўєалжарда
D) Ќаратауда
E) Алатауда
{Правильный ответ}=C

$$$008

Полиметалл кенініѕ ќўрамында болады

A) Ќорєасын, мырыш
B) Алтын, темір
C) Кїміс, шойын
D) Боксит, болат
E) Хромит, никель
{Правильный ответ}=A

$$$009

Ќазаќстанда ... алтын кен орыны бар

A) 190
B) 191
C) 192
D) 193
E) 194
{Правильный ответ}=A

$$$010

Ќазаќстанда сирек кездесетін металлдар шоєырланєан

A) Солтїстікте
B) Орталыќта
C) Батыста
D) Солтїстік батыста
E) Оѕтїстік батыста
{Правильный ответ}=B

$$$011

Ќазаќстандаєы бїкіл жер шарына теѕдесі жоќ фосфорит кен орыны кездеседі

A) Аќтґбеде
B) Кемпірсайда
C) Ќаратауда
D) Ќандыаєашта
E) Аќсайда
{Правильный ответ}=C

$$$012

Асбестіѕ еѕ ірі кен орны

A) Бґгетсайда
B) Хантауда
C) Жетіќарада
D) Мўєалжарда
E) Іле-Шу тауларында
{Правильный ответ}=C

$$$013

Ќазаќстанныѕ тўзєа бай ауданы

A) Солтїстік
B) Каспий маѕы
C) Батыс Сібір
D) Орталыќ
E) Шыєыс
{Правильный ответ}=B


10_04_
$$$001

Ќазаќстан ќоѕыржай климаттыќ белдеудіѕ ... жатыр

A) Батысында
B) Оѕтїстігінде
C) Орталыєында
D) Шыєысында
E) Солтїстігінде
{Правильный ответ}=B

$$$002

Жер бетіне тїсетін кїн сјулесініѕ ... %-тін атмосфера шаєылыстырады

A) 25%
B) 20%
C) 22%
D) 23%
E) 24%
{Правильный ответ}=B

$$$003

Ќазаќстанєа антициклондыќ ауа райын јкелетін ауа массасы

A) Тропиктік
B) Арктикалыќ
C) Ќоѕыржай
D) Антарктикалыќ
E) Экваторлыќ
{Правильный ответ}=D

$$$004

Ќазаќстанєа Атлант мўхитынан келетін ауа аталады

A) Теѕіздік
B) Теѕіздік ќоѕыржай
C) Мўхиттыќ
D) Континенттік
E) Ылєалдыќ
{Правильный ответ}=B

$$$005

Ќазаќстанєа тропиктік ауа массасы келеді

A) Кїзде
B) Жазда
C) Ќыста
D) Кґктемде
E) Жыл бойы
{Правильный ответ}=B

$$$006

Жоѕєар ќаќпасы арќылы Орталыќ Азияєа ќарай соєып тўратын жел

A) Муссон
B) Батыс
C) Пассат
D) Сайќан
E) Шілік
{Правильный ответ}=D
$$$007

Ебі желін алєаш рет сипаттап жазєан єалым

A) Н. Северцев
B) Ш. Уалиханов
C) И. Мушкетов
D) В. Обручев
E) В. Сапожников
{Правильный ответ}=B

$$$008

Сайќан желі соєады

A) Ќыркїйек, сјуір айларында
B) Ќазан, наурыз айларында
C) Аќпан, шілде айларында
D) Сјуір, ќазан айларында
E) Ќыркїйек, наурыз айларында
{Правильный ответ}=A

$$$009

Ќазаќстан жерінде, ќыста Сібір антициклоны орнаєан кезде соєатын жел

A) Сайќан
B) Ќордай
C) Шілік
D) Ебі
E) Мўєалжар
{Правильный ответ}=B

$$$010

Ќазаќстанда жауын-шашынныѕ еѕ кґп тїсетін жері

A) Батыс Алтай
B) Батыс Орал
C) Петропавл
D) Зайсан
E) Балќаш
{Правильный ответ}=A


10_06_
$$$001

Топыраќтыѕ еѕ негізгі ќасиеті

A) Ґсімдіктіѕ ґсуі
B) Табиєи ќўнарлыєы
C) Ауаныѕ болуы
D) Жјндіктердіѕ болуы
E) Судыѕ болуы
{Правильный ответ}=B

$$$002

Ќўрылымды топыраќ болады

A) Ќўнарлы
B) Ќўнарсыз
C) Ўсаќ
D) Сусыз
E) Ауасыз
{Правильный ответ}=A

$$$003

Ќазаќстанныѕ негізгі астыќ ґндіретін алќабы орналасќан

A) Ќара ќоѕыр топыраќ зонасында
B) Ќара топыраќты зонада
C) Ашыќ ќара топыраќты зонада
D) Ќоѕыр топыраќты зонада
E) Сўр ќоѕыр топыраќты зонада
{Правильный ответ}=B

$$$004

Топыраќтыѕ ќўнарлыєын кемітетін табиєаттыѕ апаты

A) Жел
B) Нґсер
C) Топыраќ эрозиясы
D) Зиянды жјндіктер
E) Арам шґптер
{Правильный ответ}=C

10_05_
$$$001

Ќазаќстанныѕ ішкі алап кґлдерініѕ ірілері

A) Каспий, Арал
B) Балќаш, Алакґл
C) Зайсан, Марќакґл
D) Алакґл, Теѕіз
E) Ќорєалжын, Зайсан
{Правильный ответ}=A

{Четверть} = 2


$$$002

Ќазаќстан ґзендерініѕ кґп тараєан аймаќтары

A) Солтїстік
B) Таулы
C) Оѕтїстік
D) Батыс
E) Шыєыс
{Правильный ответ}=B

$$$003

Ќар суымен ќоректенетін ґзендер

A) Нўра, Жайыќ
B) Жем, Іле
C) Ќаратал, Торєай
D) Сарысу, Есіл
E) Жем, Ертіс
{Правильный ответ}=A

$$$004

Ќармен ќоректенетін ґзен деѕгейініѕ еѕ тґмен кезеѕі болады

A) Ќыста
B) Жазда
C) Кґктемде
D) Кїзде
E) Жылда
{Правильный ответ}=B

$$$005

Климат жаєдайына байланысты кґлдердіѕ кґбі Ќазаќстанныѕ ... орналасќан

A) Оѕтїстігінде
B) Солтїстігінде
C) Батысында
D) Шыєысында
E) Орталыєында
{Правильный ответ}=B

$$$006

Ќазаќстанныѕ тектоникалыќ кґлдері

A) Балќаш, Алакґл
B) Каспий, Арал
C) Зайсан, Марќакґл
D) Жасылкґл, Алакґл
E) Арал, Зайсан
{Правильный ответ}=C

$$$007

Каспий теѕізі неоген дјуірініѕ аяєында жер ќыртысыныѕ кґтерілуінен бґлінді

A) Жерорта теѕізінен
B) Арал теѕізінен
C) Ќара теѕізден

D) Ќызыл теѕізден

E) Аќ теѕізден
{Правильный ответ}=C

$$$008

Каспий теѕізініѕ порты орналасќан ќала

A) Атырау
B) Аќтау
C) Ґзен
D) Ќаламќас
E) Жетібай
{Правильный ответ}=B

$$$009

Ќазаќстанда ірі жер асты теѕізі бар

A) Каспий маѕы ойпатында
B) Мойынќўмда
C) Ќызылќўмда
D) Ќараќўмда
E) Бетпаќдалада
{Правильный ответ}=B

$$$010

Ќазаќстанда радонды ыстыќ минералды су кґзі орналасќан

A) Ќапаларасанда
B) Алмаарасанда
C) Сарыаєашта
D) Жаркентте
E) Жаѕаќорєанда
{Правильный ответ}=B

$$$011

Ќазаќстанныѕ барлыќ тауларында ... мўздыќ бар

A) 2724
B) 2725
C) 2723
D) 2721
E) 2722
{Правильный ответ}=A


11_01_
$$$001

Ќазаќстанныѕ ќараєайлы ормандары таралєан

A) Мўєалжар, Торєайда
B) Кґкшетау, Ќарќаралыда
C) Баянауыл, Тарбаєатайда
D) Жайыќ пен Ертісте
E) Жалпы Сыртпен Батыс Сібірде
{Правильный ответ}=B

$$$002

Дала зонасыныѕ дјрілік ґсімдіктері

A) Шайшґп, итмўрын
B) Боз, бетеге
C) Кермек, жанаргїл
D) Ќаѕбаќ, боз
E) Валериан, атќонаќ
{Правильный ответ}=A

$$$003

$$$004

Ќазаќстанныѕ шґлінде єана ґсетін дјрілік ґсімдік

A) Жусан
B) Итмўрын
C) Дермене жусан
D) Ши
E) Жїзім
{Правильный ответ}=C

$$$005

Шґлдерде ґсетін аєаш тектес ґсімдіктер

A) Кактус
B) Ќараєаш
C) Сексеуіл
D) Ќамыс
E) Жїзім
{Правильный ответ}=C

$$$006

Ќазаќстанныѕ оѕтїстік шґлдерінде улы ґрмекші тјріздестер кездеседі

A) Ґрмекші
B) Жібек ќўрты
C) Ќараќўрт
D) Кґбелек
E) Ќўмырсќа
{Правильный ответ}=C

$$$007

Шґл зонасында орналасќан ќорыќ

A) Алакґл
B) Алматы
C) Їстірт
D) Аќсу-Жабаєылы
E) Марќакґл
{Правильный ответ}=C

11_02_
$$$001

Ќазаќстанныѕ Їстіртінде мекендейтін жануар

A) Ондатра
B) Муфлон
C) Жабайы есек
D) Ќара кїзен
E) Кірпі
{Правильный ответ}=B
$$$002

Алтай аймаєыныѕ еѕ їлкен кґлі

A) Зайсан
B) Марќакґл
C) Тўранєыкґл
D) Язовое
E) Черновое
{Правильный ответ}=A

$$$003

Ќаратаудыѕ пайдалы ќазбалары

A) Фосфорит, полиметал
B) Алтын, кїміс
C) Гипс, мыс
D) Кґмір, мўнай
E) Темір, хромит
{Правильный ответ}=В

12_01_
$$$001

Ќазаќстан ќорыќтар саны бойынша ТМД-да ... орын алады

A) 16-шы
B) 15-ші
C) 14-ші
D) 13-ші
E) 12-ші
{Правильный ответ}=A

$$$002

Аќсу-Жабаєылы ќорыєыныѕ жануарлары

A) Суырлар
B) Аќ тырнаќты аю
C) Аќ ќояндар
D) Кїзендер
E) Ќарсаќтар
{Правильный ответ}=B


$$$003

Марќакґл ќорыєыныѕ дјрілік ґсімдіктері

A) Жусан, жолжелкен
B) Долана, ґрік
C) Аралий, “алтын тамыр”
D) Итмўрын, ќараќат
E) Марал оты, арша
{Правильный ответ}=C

$$$004

Сарыарќаныѕ шґлейтті жазыќтарында орналасќан ўлттыќ парк

A) Ќарќаралы
B) Іле Алатауы
C) Баянауыл
D) Алтынемел
E) Кґкшетау
{Правильный ответ}=C

$$$005

Јйгілі Шайтанкґл орналасќан ўлттыќ парк

A) Ќарќаралы
B) Алтынемел
C) Баянауыл
D) Іле Алатауы
E) Кґкшетау
{Правильный ответ}=A

$$$006

Ќазаќстанда ерекше ќайталанбас, болашаќта табиєат ескерткіштері ќатарына ќосылатын нысандар

A) 55
B) 60
C) 65
D) 70
E) 75
{Правильный ответ}=B
14_05_ .
$$$001
Ќўрлыс материалдары ґнеркјсібінде ўстастыратын шикізатќа жатады

A) Саз
B) Цемент


C) Ќўм
D) Су
E) Јктас
{Правильный ответ}=B

14_06_География_ каз
$$$001

Ќазаќстанда маќта шаруашылыєымен айналысатын облыс

A) Ќызылорда
B) Оѕтїстік Ќазаќстан
C) Жамбыл
D) Алматы
E) Маѕєыстау

{Правильный ответ}=B
14_07_
$$$001

Тамаќ ґнеркјсібініѕ орналасуына јсер етуші факторлар

A) Астыќ, картоп
B) Шикізат, тўтынушы
C) Кґлік, сауда
D) Сїт, ет
E) Энергия, су
{Правильный ответ}=B

13_02_
$$$001

Ќалпына келмейтін табиєат байлыќтары

A) Жер
B) Су
C) Минералдыќ
D) Ґсімдіктер
E) Жануарлар
{Правильный}=C

$$$002

Ќазаќстанныѕ еѕ маѕызды табиєи байлыєы

A) Жер

B) Ґсімдіктер


C) Жануарлар
D) Жел
E) Ауа
{Правильный ответ}=A


$$$003

Ќазаќстанныѕ Шыєысы бай табиєат байлыќтары

A) Жер мен ґсімдік
B) Тїсті металл мен су энергиясы
C) Ќара металл мен кїн энергиясы
D) Агроклимат жјне жер
E) Су энергиясы мен жануарлар
{Правильный ответ}=B

13_03_ .
$$$001

Халыќты есепке алуды ... деп атайды

A) Есеп жїргізу
B) Халыќ санаєы
C) Есептеу
D) Тууды есептеу
E) Ґлуді есептеу
{Правильный ответ}=B

14_01_
$$$001

Ќазаќстанныѕ негізгі отын кґзі боп саналады

A) Кґмір
B) Мўнай
C) Табиєи газ
D) Уран
E) Таќтатас
{Правильный ответ}=A

14_02_
$$$001

Ќазаќстандаєы толыќ циклді металлургия комбинаты орналасќан

A) Соколов-Сарыбайда
B) Лисаковта
C) Теміртауда
D) Ќаражалда
E) Аќсуда
{Правильный ответ}=C

$$$002

Ќазаќстанда јлемдегі еѕ їлкен ферроќорытпа заводы орналасќан ќала

A) Аќсуда
B) Теміртауда
C) Алєада
D) Ќаражалда
E) Лисаковта
{Правильный ответ}=A

$$$003

Ќазаќстанда полиметалл ґндірісініѕ басты ауданы орналасќан

A) Кенді Алтайда
B) Балќашта
C) Шымкентте
D) Риддерде
E) Ќоѕыратта
{Правильный ответ}=A


$$$004

Ќуаты жаєынан ірі титан-магний комбинаты орналасќан

A) Риддерде
B) Ґскеменде
C) Зырянда
D) Шымкентте
E) Балќашта
{Правильный ответ}=B

$$$005

Алюминий шыєаратын зауыт ...

A) Аќтґбеде
B) Арќалыќта
C) Павлодарда
D) Торєайда
E) Ќостанайда
{Правильный ответ}=C


14_04_
$$$001

Ќазаќстанда фосфор шыєарады

A) Тараз бен Аќтґбеде
B) Шымкент пен Таразда
C) Жамбыл мен Аќтауда
D) Степнагор мен Таразда
E) Жаѕатас пен Аќтґбеде
{Правильный ответ}=B
20_03_.
$$$001

Грузия экспортќа шыєарады

A) Машина жасау ґнеркјсібініѕ ґнімдерін
B) Тамаќ ґнеркјсібініѕ ґнімдерін
C) Металлургия ґнімдерін
D) Ќўрылыс материалдарын
E) Химия ґнеркјсібініѕ ґнімдерін
{Правильный ответ}=B
$$$002

Сырдария мен Јмудария ґзендерініѕ аралыєында орналасќан мемлекет

A) Тїрікменстан
B) Ґзбекстан
C) Тјжікстан
D) Ќырєызстан
E) Ќытай
{Правильный ответ}=В

$$$003

Ґзбекстанныѕ еѕ ежелгі маманданєан кјсібі

A) Жібек ќўртын ґсіру
B) Бау-баќша ґсіру
C) Жїзімдіктер ґсіру
D) Кїріш ґсіру
E) Темекі ґсіру
{Правильный ответ}=A
$$$004

Ґзбекстанда ґсірілетін басты даќыл

A) Кїріш
B) Жїгері
C) Маќта
D) Бидай
E) Арпа
{Правильный ответ}=C

20_02_
$$$001

Беларусь Республикасы техникалыќ даќылдардан кґп ґсіреді

A) Зыєырды
B) Кїнбаєысты
C) Темекіні
D) Ќант ќызылшасын
E) Маќтаны
{Правильный ответ}=A

$$$002

Украинаныѕ еѕ ірі ґзені

A) Днестр
B) Днепр
C) Оѕтїстік Буг
D) Дон
E) Дунай
{Правильный ответ}=B
$$$003

Молдованыѕ жїк тасымалдайтын негізгі кґліктері

A) Јуе, ґзен
B) Темір жол, автомобиль
C) Мўхит, ќўбыр
D) Теѕіз, јуе
E) Автомобиль, јуе
{Правильный ответ}=B


20_01_
$$$001

Дїние жїзінде жерініѕ ауданы бойынша бірінші орын алатын ірі мемлекет

A) Ќытай
B) Ресей
C) АЌШ
D) Канада
E) Їндістан
{Правильный ответ}=B

$$$002

Солтїстік Сібір мен Ќиыр Шыєыстаєы ежелден ќалыптасќан ата кјсіптіѕ бірі

A) Омарта шаруашылыєы
B) Ќўс шаруашылыєы
C) Бўєы шаруашылыєы
D) Терісі баєалы аѕдарды ґсіру
E) Ќой шаруашылыєы
{Правильный ответ}=C

$$$003

Ресейдіѕ сыртќы сауда байланыстарын жїзеге асыратын аса маѕызды кґлік

A) Теѕіз
B) Ґзен
C) Автомобиль
D) Ќўбыр
E) Темір жол
{Правильный ответ}=A

18_05_.
$$$001

Маѕызды теѕіз-каналдар

A) Ла-Манш, Дрейка
B) Гибралтар, Мозамбик
C) Суэц, Панама
D) Киль, Магеллан
E) Гудзонов, Берингов
{Правильный ответ}=C
02_01_ География _каз.
$$$001

Белгілі бір затќа ќарай жїргізілген баєытпен солтїстік арасындаєы бўрышты атайды

A) Ќашыќтыќ
B) Кґкжиек
C) Азимут
D) Баєдарлау
E) Баєыт
{Правильный ответ}=C

$$$002

Жердегі ґлшенген ќашыќтыќты ќаєазєа тїсіргенде кішірейтілуін ... атайды

A) Кішірейту
B) Азайту
C) Масштаб
D) Мјлмет
E) Ґлшеу
{Правильный ответ}=C


$$$003

Жер бетініѕ ќаєазєа кішірейтіліп тїсірген нўсќасын атайды

A) Карта
B) Жоспар
C) План
D) Кескін
E) Пішін
{Правильный ответ}=C

$$$004

Жер бетініѕ ой-ќыры планда бейнеленеде

A) Сызыќтармен
B) Нїктелермен
C) Горизонтальдармен
D) Биіктік белгісімен
E) Тереѕдік белгісімен
{Правильный ответ}=С

$$005


Каталог: ld
ld -> -
ld -> Шпаргалка " Мұртты обалар" көп тараған аймақ "Ақ жалды жүйрік аттардың иелері" деп аталған тайпа "
ld -> Қазақстан тарихының тақырыбына шпаргалкалары Адамзат тарихы дамуының ең алғашқы кезеңі? Тас дәуірі
ld -> Разработка научно-технологических основ производства катализаторов дегидрирования для синтеза изопрена
ld -> Учебно-методическое пособие для студентов геологического факультета Казань 2004 Печатается по решению
ld -> Реферат Основные элементы и профессиональные правила оформления рекламного объявления
ld -> Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін «электрондық үкіметтің» шлюзімен біріктіру мүмкіндіктерін зерделеу жөніндегі жұмыс жоспары
ld -> Абай Құнанбайұлы Жүрегіңнің түбіне терең бойла
ld -> Төлеу Көбдіковтің елінде


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет