География єылымы зерттейді. А ґнеркјсіп пен ауыл шаруашылыєын


Экватор мен меридианныѕ 10 доєасыныѕ ўзындыєыбет6/6
Дата25.04.2016
өлшемі1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6

Экватор мен меридианныѕ 10 доєасыныѕ ўзындыєы


A) 110км
B) 111км
C) 112км
D) 113км
E) 114км
{Правильный ответ}=B
$$$006

Жер бетіндегі кез келген нїктеніѕ орнын аныќтауєа болады

A) Компас арќылы
B) Географиялыќ координаталар арќылы
C) Аэрофотосурет
D) План арќылы
E) Глобус арќылы
{Правильный ответ}=B

$$$007

Географиялыќ координаталар ... тўрады

A) Параллель мен меридианнан
B) Солтїстік пен оѕтїстікпен
C) Ендік пен бойлыќтан
D) Батыс пен шыєыстан
E) Полюстерден
{Правильный ответ}=C

$$$008

Біздіѕ еліміз Гринвич меридианынын жатыр

A) Батыста
B) Шыєыста
C) Оѕтїстікте
D) Солтїстікте
E) Оѕтїстік шыєыста
{Правильный ответ}=B

17_01_.

$$$001

Дїние жїзінде ќазіргі кезде ... монархия бар

A) 24-25
B) 30-31
C) 28-29

D) 40-41


E) 45-46

{Правильный ответ}=B


$$$002

Дїние жїзіндегі елдердіѕ кґпшілігі мемлекетті басќару формасына ќарай аталады

A) Монархия
B) Теокарттыќ
C) Республика
D) Федерация
E) Унитарлы
{Правильный ответ}=C
$$$003

Федерациялы мемлекеттер

A) АЌШ, Италия
B) Бразилия, Жапония
C) Ресей, АЌШ
D) Їндістан, Непал
E) Аргентина, Армения
{Правильный ответ}=C

$$$004

Конституциялыќ монархия мемлекеті

A) Катар

B) Жапония


C) Оман
D) Бахрейн
E) Кувейт
{Правильный ответ}=B
18_03_.
$$$001

Алюминий ґндірісін орналастырудаєы басты фактор

A) Ќалаєа
B) Шикізат
C) Арзан энергия
D) Тўтынушы
E) Кґлік
{Правильный ответ}=C

17_03_
$$$001

Дїние жїзінде алєашќы халыќ санаєы жїргізілген

A) Монєолияда
B) Египетте
C) Киев Русінде
D) Їндістанда
E) Вавилонияда
{Правильный ответ}=B
$$$002

Ќазіргі кезде јлемдегі аса ірі этнос

A) Ќытайлар
B) Хиндустандыќтар
C) Орыстар
D) Шотландыќтар
E) Аєылшындар
{Правильный ответ}=A

$$$003

Еуразиялыќ кеѕістікте тїркі халыќтары мен олардыѕ мемлекеттерініѕ ќалыптасуын зерттеген єалым

A) Миклухо-Маклай
B) М. Лики
C) Л.Н. Гумилев
D) Конфуций
E) Н.Н. Баранский
{Правильный ответ}=C
03_01_
$$$001

Жердіѕ ішкі ќўрылысындаєыеѕ сыртќы ќабаты

A) Ауа
B) Су
C) Жер ќыртысы
D) Тіршілік
E) Топыраќ
{Правильный ответ}=C

$$$002

Жердіѕ еѕ орталыќ ґзегін алып жатыр

A) Мантия
B) Ядро
C) Жер ќыртысы
D) Литосфера
E) Су
{Правильный ответ}=B

$$$003

Жер ќабатын ќўрайтын тау жыныстары бґлінеді

A) 1 топќа
B) 2 топќа
C) 3 топќа
D) 4 топќа
E) 5 топќа
{Правильный ответ}=C

$$$004

Жер астынан балќып шыќќан заттардан пайда болєан жыныстарды атайды

A) Тау жыныстары
B) Шґгінді жыныстар
C) Магмалыќ жыныстар
D) Метаморфоздыќ жыныстар
E) Минералдар
{Правильный ответ}=C

$$$005

Жер ќыртысында сыртќы кїштер жерінен пайда болєан тау жыныстарын атайды

A) Кесек шґгінді
B) Химиялыќ шґгінді
C) Шґгінді
D) Органикалыќ шґгінді
E) Магмалыќ

{Правильный ответ}=E

$$$006

Тау жыныстарыныѕ ґзініѕ бастапќы ќалпынан айрылуын ... атайды

A) Бірігу

B) Метаморфоза


C) Айналу
D) Араласу
E) Ќосылу
{Правильный ответ}=B

$$$007

Жер асты дїмпулері мен жер бетініѕ тербеле ќозєалуы ... аталады

A) Ыєысу
B) Соќтыєысу
C) Жер сілкіну
D) Ыдырау
E) Жарылу
{Правильный ответ}=C

$$$008

Жер сілкінудіѕ кїші ... балдыќ шкаламен ґлшенеді

A) 11 балл
B) 12 балл
C) 13 балл
D) 14 балл
E) 15 балл
{Правильный ответ}=B

$$$009

Сейсмикалыќ аймаќтар деп атайды

A) Таќталардыѕ ќозєалуы
B) Дїмпулерді
C) Жер сілкінетін жерлерді
D) Жер ќыртысын
E) Зілзаланы
{Правильный ответ}=C

$$$010

Жер бетіне тасып тґгілген отты зат

A) Газ
B) Бу
C) Лава
D) Кїл
E) От
{Правильный ответ}=C
$$$011

Ќўрамында јртїрлі тўздар мен газдары бар су

A) Жер асты суы
B) Гейзерлер
C) Минералды су
D) Бўлаќ суы
E) Су буы
{Правильный ответ}=C

$$$012

Таулар картада ... бояумен бейнеленеді

A) Аќ
B) Ќоѕыр
C) Жасыл
D) Кґк
E) Сары
{Правильный ответ}=B

$$$013

Таулар биіктігіне ќарай бґлінеді

A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
E) 5
{Правильный ответ}=A

$$$014

Жер бетіндегі ескі тау

A) Кавказ
B) Памир
C) Орал
D) Гималай
E) Анды
{Правильный ответ}=C

$$$016

Жанартау јрекетінен пайда болєан жеке таулар

A) Альпі
B) Алтай
C) Ключи шоќысы
D) Тянь-Шань
E) Кордильер
{Правильный ответ}=C

$$$017

Теѕіз деѕгейінен 200 м-ден тґмен тўрєан жазыќты атайды

A) Ќырат
B) Їстірт
C) Ойпат
D) Жазыќ
E) Шўѕќыр
{Правильный ответ}=C

$$$ 018

Айшыќ тјрізді ќўм тґбелерді … атайды

A) Сай
B) Жыра
C) Шаєыл
D) Барќан
E) Сырєыма
{Правильный ответ}=C

$$$019

Мўхит терендігін ґлшейтін ќўрал

A) Арќан
B) Сым
C) Эхолот
D) Ґлшегіш
E) Сызєыш
{Правильный ответ}=C

$$$020
$$$021

Мўхит тїбініѕ еѕ їлкен бґлігін алып жатады

A) Шўѕєымалар
B) Жоталар
C) Ќазаншўѕќырлар
D) Материктік ќайраѕ
E) Науалар
{Правильный ответ}=C

03_03_
$$$001

Ќўрлыќтыѕ су кеѕістігіне тереѕ кіріп тўрєан бґлігін атайды

A) Шыєанаќ
B) Бўєаз
C) Тїбек
D) Материк
E) Арал
{Правильный ответ}=C


$$$002

Дїние жїзілік мўхиттыѕ бґліктері бір-бірімен жалєасады

A) Арал арќылы
B) Бўєаз арќылы
C) Тїбек арќылы
D) Теѕіз арќылы
E) Шыєанаќ арќылы
{Правильный ответ}=B

$$$003

Дїние жїзілік мўхиттаєы еѕ ўзын бўєаз

A) Гибралтар
B) Дрейк
C) Мозамбик
D) Беринг
E) Магеллан
{Правильный ответ}=C

$$$004

Мўхит бґліктеріне жатады

A) Ґзен, кґл
B) Бўлаќ, арал
C) Шыєанаќ, бўєаз
D) Теѕіз, кґл
E) Мўз, бўєаз
{Правильный ответ}=C

$$$005

Су астындаєы ґте ќатты жер сілкінуден болатын толќындарды атайды

A) Толќын
B) Цунами
C) Тайфун
D) Ќайту
E) Толысу
{Правильный ответ}=B

$$$006

Толысу мен ќайту толќындарын адам пайдаланады

A) Ќуат алуєа
B) Егін суаруєа
C) Энергия ґндіруге
D) Балыќ аулауєа
E) Балдырлар алуєа
{Правильный ответ}=C

$$$007

Мўхитта соєатын сўрапыл дауылды атайды

A) Жел
B) Толќын
C) Тайфун
D) Цунамдар
E) Нґсер
{Правильный ответ}=C

$$$008

Мўхит аєыстарыныѕ пайда болуыныѕ басты себебі

A) Су ќозєалысы
B) Тўраќты желдер
C) Толќын
D) Ќайту
E) Толысу
{Правильный ответ}=B

$$$009

Мўхитты еѕ кґп ластайтын зат

A) Кемелер
B) Аєзалар
C) Мўнай
D) Тўз
E) Минералдар
{Правильный ответ}=C

$$$ 010

Ґзенніѕ бетіне шыєып жататын ќатты тау жыныстарын атайды

A) Аѕєарлар
B) Сарќырамалар
C) Шоѕєалдар
D) Шатќалдар
E) Суайрыќтар
{Правильный ответ}=C

$$$011

Сарќырамаларєа салынады

A) Бґгеттер
B) Электр станциялары
C) Дем алатын орындар
D) Санаторийлер
E) Курорттар
{Правильный ответ}=B

$$$012

Батыс бґлігініѕ суы тўщы, шыєыс бґлігініѕ суы ащы кґл

A) Арал
B) Балхаш
C) Байкал
D) Зайсан
E) Теѕіз
{Правильный ответ}=B

$$$013

Дїние жїзіндегі еѕ ірі Мамонт їѕгірі табылєанA) Оѕтїстік Америкада
B) Африкада
C) Солтїстік Америкада
D) Евразияда
E) Австралияда
{Правильный ответ}=C
Каталог: ld
ld -> -
ld -> Шпаргалка " Мұртты обалар" көп тараған аймақ "Ақ жалды жүйрік аттардың иелері" деп аталған тайпа "
ld -> Қазақстан тарихының тақырыбына шпаргалкалары Адамзат тарихы дамуының ең алғашқы кезеңі? Тас дәуірі
ld -> Разработка научно-технологических основ производства катализаторов дегидрирования для синтеза изопрена
ld -> Учебно-методическое пособие для студентов геологического факультета Казань 2004 Печатается по решению
ld -> Реферат Основные элементы и профессиональные правила оформления рекламного объявления
ld -> Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін «электрондық үкіметтің» шлюзімен біріктіру мүмкіндіктерін зерделеу жөніндегі жұмыс жоспары
ld -> Абай Құнанбайұлы Жүрегіңнің түбіне терең бойла
ld -> Төлеу Көбдіковтің елінде


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет