Градска управа Града Краљева Краљево, Трг Јована Сарића бДата03.05.2016
өлшемі36.55 Kb.
На основу члана 4. 26. и 36. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 116/08) и члана 6. став 1. тачка 1. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (''Службени гласник РС'' бр. 50/09), Одлуке о буџету Града Краљева ("Службени лист Града Краљева", број 27/12), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 357/13 од 14. марта 2013 године
Градска управа Града Краљева

Краљево, Трг Јована Сарића бр. 1


Објављује
ПОЗИВ

за прикупљање понуда у поступку доделе

јавне набавке мале вредности

1. Градска управа града Краљева, Трг Јована Сарића бр. 1, спроводи поступак јавне набавке мале вредности по партијама, и позива сва заинтересована лица да доставе своје понуде за набавку услуга - сервисирање и поправка возила и замена резервних делова за потребе исте, а у складу са захтевима из закона и конкурсне документације.


2. Предмет јавне набавке мале вредности по партијама је:


 • Партија I-сервисирање и поправка возила и замена резервних делова "Застава 101" (2 аутомобила) , "Југо 55" (4 аутомобила) и "Лада Нива" (1 аутомобил);

 • Партија II-сервисирање и поправка возила и замена резервних делова ''Опел Вектра'' (1 аутомобил);

 • Партја III-сервисирање и поправка возила и замена резервних делова "Шкода Октавија" (1 аутомобил);

 • Партија IV-сервисирање и поправка возила и замена резервних делова "Ауди-А6" (1 аутомобил) и "Ауди 80" (1 аутомобил) и

 • Партија V-сервисирање и поправка возила и замена резервних делова "Мерцедес А 170" (1 аутомобил).

3. Право учешћа на јавном огласу имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове прописане у члану 44. и 45. Закона о јавним набавкама. Услови су дати у конкурсној документацији, као и шта је неопходно доставити као доказ о испуњености услова, а све се доставља уз понуду.


4. Конкурсну документацију заинтересовани понуђачи могу да преузму у просторијама Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића бр. 1, канцеларија број 300 на III спрату, после објављивања позива за достављање понуда на сајту www.kraljevo.org, почевши од 28. марта 2013. године.

5. Код сачињавања понуде понуђачи се морају придржавати упустава и захтева из конкурсне документације и закона. Уколико понуда пристигне у другачијем облику биће одбијена у поступку разматрања.


6. Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, понуђач доставља у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Краљева, Трг Јована Сарића број 1, Краљево, канцеларија број 300, са напоменом:
"ПОНУДА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКУ ВОЗИЛА - НЕ ОТВАРАТИ''
Уз горе наведену напомену обавезно навести за коју Партију је достављена понуда. На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.

Понуда се доставља најкасније до 08. априла 2013. до 1200 часова.


7. Позив објављен је 28. марта 2013. године на сајту www.kraljevo.org

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 12ºº часова.


8. Све понуде имају бити поднете у 1 примерку, са важношћу 60 дана од дана отварања понуде, а докази о испуњености услова из члана 44. и 45. Закона о јавним набавкама могу бити фотокопије, оверене фотокопије или оригинали тражених докумената, с тим да наручилац задржава право да од понуђача тражи на увид, ако их није добио и оригинале истих уколико посумња у веродостојност достављених, с тим да ће изабрани пружалац услуга бити у обавези да након избора у складу са чланом 45. став 4. Закона о јавним набавкама достави оригинале или оверену фотокопију доказа о испуњењности услова из члана 44. овог закона.


   1. Критеријум за избор најбоље понуде је саставни део конкурсне документације, а то је најнижа понуђена цена.
   1. Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, на адреси Градска управа града Краљева, Трг Јована Сарића број 1, Краљево, у канцеларији број 300, на III спрату одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 08. априла 2013. у 1215 часова.
   1. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.

   2. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци мале вредности донети у року од пет дана од дана јавног отварања понуда.
   1. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити писменим путем, на које ће наручилац одговорити у складу са чланом 32. ЗЈН.


14. Сва додатна објашњења и информације, могу се добити на телефон 036/306-058, контакт особе: Горан Радичевић, дипл. ек. или Славица Радивојевић, дипл. ек.


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет