Илмий-амалий маркази гулистон давлат университети вояга етмаганлар назоратсизлиги


BOLALAR SPORTI VA BADANTARBIYA MASHQLARINING NAZARIY VA AMALIY OMILLARIбет13/40
Дата02.05.2016
өлшемі5.8 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   40

BOLALAR SPORTI VA BADANTARBIYA MASHQLARINING NAZARIY VA AMALIY OMILLARI
B.A. Bo’riboyev, F.B. Bo’riboyev, JDPI

Mamlakatimizda 2014-yil “Sog’lom bolalar yili” deb atalishi Jismoniy madaniyat va sport mutaxassislari hamda tarbiyachilar oldiga muhim vazifalarni yukladikim biz ushbu maqolada o’zimizning bu boradagi fikrlarimizni bayon qilmoqdamiz.

Badantarbiya va sport mashqlari haqida deyarlik ko’pchilik kishilar yaxshi tushunchalarga egadir.

Ularning ilmiy-nazariy va amaliy salohiyatlarini oddiy hamda ommabop ravishda izohlash asosiy maqsadimizdir.

Ilmiy-nazariy va amaliy salohiyat tushunchasi asosan jismoniy madaniyat va sport mutaxassislari, tibbiyot va pedagogika-psixologiya xodimlari uchun oddiy tushuncha hamda tadbirlardir. Chunki, bu sohalardagi iqtidorli xodimlar barcha turdagi mashqlarni ishlab chiqish, amalda qo’llashda bevosita ishtirok etishadi.

Salohiyat iborasi ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, xo’jalik va boshqa ko’p sohalarda o’z istemoli va mohiyatiga ega. Salohiyat-ustivorlik, mohiyat, obro’-e’tibor kabi qamrovi keng jarayonlarni anglatadi. Shu sababdan badan tarbiya va sport mashqlarining sog’lomlashtirish va chiniqtirishdagi o’rni, mohiyati, zaruriyatini salohiyat, deb atash xato bo’lmasa kerak.

Badantarbiya mashqlari (yengil atletika, gimnastika, sport o’yinlari va hokazo) asosan jismoniy madaniyat darslarida qo’llanilib, ularning ba’zi qismlari (element) ertalabki gigiyenik gimnastika, ishlab chiqarish jarayonlarida (mehnat) qo’llaniladigan tadbirlar (fizkult pauza), yakka tartibda bo’sh vaqtlarda bajaradigan amallarda takrorlash tavsiya etiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiya muassasalarida badan tarbiya mashqlari ko’proq o’z ifodasiga egadir.

Sport mashqlari badan tarbiya mashqlari asosida shakllanib ular texnik va hajm-miqdor jihatdan murakkablashadi. Har bir sport to’rining o’ziga xos mazmuni mashqlarning xilma-xilligi va bajarilish usullarini ta’minlaydi.

E’tiborli tomoni shundaki badantarbiya mashqlarini (yurish, yugurish, sakrash, osilish, tortilish, yuk ko’tarish, gavda a’zolarini harakatlantiruvchi turli mashqlar) deyarlik barcha sport turlarida (yengil atletika, gimnastika, futbol, kurash, boks, tennis va hokazo) bevosita qo’llaniladi. Bular tabiiy ravishda o’zaro bog’langanligi va sog’lomlashtirish, jismoniy chiniqtirish va sport mahoratini oshirish jarayonlaridagi ilmiy-nazariy hamda amaliy natijalarning salohiyotini yuzaga keltiradi.

Ma’lumki inson tanasining tuzilishi (suyaklar, mushaklar, bo’g’inlar, hujayra, to’qimalar va hokazo) hamda uning harakat faoliyatlari (fiziologik, biomexanik, biokimyo va hokazo) o’ta murakkab mexanizmdir. Inson tanasining tabiiy ravishda o’sish jarayoni mehnat va badan tarbiya mashqlarining bevosita yordami bilan amalga oshadi. Ammo ularni pedagogika, jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyati hamda ular bilan bog’liq fanlardagi nazariyalarsiz tasavvur qilish qiyin bo’ladi. Bunday ijtimoiy-tarbiyaviy jarayonlar buyuk olimlar Abu Ali Ibn Sino, P.F.Lesgaft va boshqa ko’pgina mutaxassislar tomonidan ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilishi bugungi kunda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Badantarbiya va sport mashqlarining tarbiyaviy mohiyatlari, ularni yosh, jinsi va sport mahoratiga qarab amalda bajarishning ilmiy-nazariy hamda amaliy asoslarini ochib berishda yurtimizning iste’dodli olimlari A.Q.Atoyev, Sh.H.Xonkeldiyev, T.S.Usmonxo’jayev, R.S.Salomov, K.M.Mahkamdjonov, L.R. Ayrapetyans, F.A.Kerimov, K.T.Shokirjonova, J.T.Toshpo’latov, H.A.Meliyev, F.Q.Axmedov, A.T.Sodiqov, R.Abdurasulov, T.X.Xoldorov kabilarning hissasi g’oyat kattadir.

Shu o’rinda ta’kidlash joizki, O’zbekistonda jismoniy madaniyat, sport, xalq milliy o’yinlari, turizm va ularning ma’naviy-ma’rifiy madaniyatimizdagi o’rni, ayniqsa sportchilarni xalqaro sport musobaqalariga, Olimpiya o’yinlariga tayyorlash bo’yicha har yili Respublika va xalqaro ilmiy anjumanlar o’tkazib kelinmoqda.

Bu esa badan tarbiya va sportning ilmiy-nazariy va amaliy salohiyatiga munosib dalolatlardan biridir.

Ikkinchidan esa, barcha turdagi ta’lim muassasalarida jismoniy madaniyat darslarining maqsadli o’tkazib borilishi, sport turlari bo’yicha mashg’ulotlar (trenirovka) hamda xilma-xil sport musobaqalarining tashkil qilinishi sportchilar, jamoalar (komanda), ta’lim muassasalari o’rtasidagi raqobatlarni kengaytirmoqda.

Ularning natijalari esa “Umid nihollari”, “Barkamol avlod”, “Universiada” kabi uzluksiz hamda ko’p bosqichli sport o’yinlarida namoyon bo’lmoqda. Bu tadbirlar mazmun va mohiyat jihatdan badan tarbiya va sportni salohiyatini yanada yuksaltirmoqda.

Boshida zikr etilganidek jumladan Jizzax viloyatida va uning tumanlarida ham maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiya muassasalari va mehnat jamoalari, turli muassasalarda badan tarbiya, sport musobaqalari yaxshi yo’lga qo’yilmoqda. Ularning asosiy maqsad va vazifalari asosan yosh avlodni sog’lom, barkamol qilib tarbiyalab o’stirish, ularning kasb-hunar tanlash, mehnat qilish qobiliyatlarini takomillashtirishga qaratilgan. Bular ham badantarbiya va sportning salohiyatidan nishonadir. Badantarbiya va sportning ehtiyojiy salohiyatini e’tiborga olgan holda, bu sohada mutaxassis kadrlar tayyorlash jadal sur’atlar bilan amalga oshirilmoqda.

O’zDJTI, QQDU, Nukus DPI, Jizzax DPI, Samarqand DU, Farg’ona DU, Buxoro DU, Termiz va boshqa shaharlardagi jismoniy madaniyat fakultetlarida davr talablariga javob beruvchi ixtisosli kadrlar tayyorlash yaxshi yo’lga qo’yilgan. Ularda tahsil olayotgan iqtidorli bolalar, magistrlar, jahon sport musobaqalari va ilmiy-nazariy anjumanlarda muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Ularga murabbiylik va ilmiy rahbarlik qilishda yangi texnologiyalardan unumli foydalanish amalga oshirilmoqda. R.D.Xolmuxamedov, O.Qurbonov, K.D.Yarashev, K.T.Shokirjonova (O’zDJTI), K.M.Mahkamdjonov, X.Tulenova (TDPU), P.Serimbetov, A.Niyazov, P.Shelmanov (QQDU, Nukus DPI), J.E.Eshnazarov (SamDU), J.M.Toshpo’latov, Q.Alimov (TermizDU), H.A.Botirov (BuxoroDU), A.A.Abdullayev (Farg’onaDU), H.A.Meliyev, F.Q.Axmedov (Jizzax DPI) kabilarning ijodiy-amaliy faoliyatlari va ilg’or tajribalari e’tiborga molikdir. Bu ham o’z navbatida badan tarbiya va sportning ilmiy-nazariy hamda amaliy salohiyatining mazmunidan iboratdir.

Xulosa qilib aytganda bolalar badantarbiyasida va sportining barcha sohalaridagi o’rni hamda salohiyati g’oyat kengdir. Ularni ilmiy jihatdan his etish, ko’p qirrali izlanish jarayonlarni ko’paytirishda yosh, iqtidorli mutaxassislarni ko’paytirish lozim. Eng muhimi esa, ommaviy axborot vositalari, teleradio, sport musobaqalari jarayonida badan tarbiya va sport mashqlarining sog’lomlashtiruvchi mohiyatlari hamda salohiyatlarini bolalar o’rtasida keng targ’ibot qilish zarurdir.
ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ
M. Исраилов, Ғ. Самадов, Ш. Ниёзов, ГулДУ

Таълим жараёни сифати ва самарадорлигини оширишнинг ўзига хос педагогик-психологик муаммолари мавжуд. Таълим сифатини бошқаришда ўқувчида фикр уйғотиш ўқитувчидан катта маҳорат талаб қилади. Ўқитувчининг аниқ фикрлаши яратувчанликка асос бўлади. Таълим бериш жараёни: ўқитувчи-таълим берувчи ва ўқувчи-таълим олувчи томонидан амалга оширилади. Замонавий таълим беришда ўқитиш сифатини бошқаришнинг педагогик ва психологик жиҳатларига чуқуроқ эътиборни қаратиш керак. Бунда таълим мазмунига замонавийлик ва миллий тажрибалар бир-бирига мос равишда сингишида ўқув жараёнини технологиялаштириш катта аҳамиятга эга.

Ҳозирги замон илмий-техник тараққиётнинг тезкор ривожланиши босқичида ахборотнинг кескин кўпайиб бориши ва улардан ўқитиш жараёнида фойдаланиш учун вақтнинг етишмаслиги, ёшларни ҳаётга мукаммал тайёрлаш тизимига педагогик ва психологик нуқтаи назардан янгича ёндашув зарурлигини келтириб чиқармоқда. Бу эса ўқитувчи ва ўқувчи олдига катта талаблар қўймоқда. Энг асосийси ўқитиш самарадорлиги, сифатлилиги, ўқувчининг замон талабига мос билимларни ўзлаштира олишларидир.

Ўқитувчи томонидан ўқитишнинг муваффақиятли бўлиши учун ўқувчиларни ақл-идрок билан мустақил ишлашга ўргатиш, уларда умумтаълимий ва махсус фанлар асосида кўникма ва малакаларни шакллантириш ва амалда қўллай билишга йўналтириш вазифалари туради. Ўқитувчи билимига таянган ҳолда илғор педагогик тажрибалардан фойдаланиб, дарсда ўқув материалини йирик қисмларга ажратиб бериши, янгиликлардан унумли фойдаланиши ва дарсни бойитиб бориши, билимларни мавзулар кетма- кетлиги асосида ўқитиб бориши ҳамда ижодий ёндошиши фойдадан ҳоли эмас.

Ўқитувчи ижодий ёндашишда аввало ДТСни бажаришни маҳаллий ташаббус билан уйғунлаштириши, таълим мазмунини ўқувчи билими ва малакаларига қўйилган талабларни моҳирона ҳал эта олиши керак бўлади. Шунингдек, таълим бериш давомида тарбиявий ёндашув педагогик маҳоратга боғлиқ. Ўқувчининг қандай яшаётганлиги, нималар билан шуғулланаётганини билиш, уларни миллий қадриятлар асосида замон талабига мос ҳолда ахлоқан бой, одобли, руҳан тетик ва баркамол қилиб тарбиялаш муҳимдир.

Фан ва техниканинг ривожланиши билан инсон фаолияти чегараси ниҳоятда кенгайиб бормоқда. Аудиторияда ўқитиш имконияти катта бўлган янги технологиялар кириб келмоқда. Анъанавий жараён ҳозирги замон тизимида жуда қийин кечмоқда. Ўқув тарбия жараёнини технологиялаштириш (лойиҳалаш технологияси, маъруза технологияси, кейс-стади ва ҳоказо) ҳозирги кун талабидир. Бу эса ўқитувчидан тинимсиз ижодий изланишни талаб этади. Айниқса ҳозирги ахборотлар асрида бу соҳада ўқитувчининг малакаси кенг ва юқори бўлиши керак. Ёш авлодга таълим беришда ўқитувчининг ўз устида тинимсиз ишлаши, мунтазам малака ошириб бориши ҳозирги куннинг талабидир.

Ёш авлодни баркамол инсон қилиб тарбиялаш жараёнини янги педагогик технологиялар билан таъминлаш давр тақозасидир. Ўқитувчи томонидан тўғри, моҳирона қўлланган технология ўқувчи қизиқишини, касбий фаолиятини янгилаб, якуний ижобий натижаларни кафолатлайди.

Ҳозирги даврда таълим жараёнига янги технологияларнинг кириб келиши, назария ва амалиётнинг бирлиги, педагогик технологияларнинг аниқ моҳиятини аниқлашга йўл очмоқда.

“Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” таълим-тарбия йўналишини янги йўналишга, яъни ўтмишдан қолган мафкуравий қарашлардан тўла холос этиб, ривожланган давлатлар даражасида юқори малакали кадрлар тайёрлашга бурди. Демак, таълим-тарбиянинг мақсади бутунлай янгиланди. Унга хос педагогик жараённинг ҳам янгиланиши табиийдир.

Шунингдек, фан ва тениканинг ривожланиши билан инсон фаолияти чегараси ниҳоятда янгиланиб, кенгайиб бормоқда. Натижада ўқитиш методлари эскириб янги ўқитиш технологиялари кириб келди. Ўқув ва тарбия жараёнини технологиялаштириш, ўқитувчиларнинг малака ошириш курсларида илғор педагогик ва ахборот технологиялари бўйича янги билимлар тизимини ўрганиши муҳим аҳамиятга эга.

Малака ошириш курсларида ижодкор ўқитувчиларнинг иш услубларини мунтазам ўрганиб уларни оммалаштириш, яратилган усулларни педагогик технологиялар даражасига кўтариш яхши натижалар беради. Яна энг муҳими таълим тараққиётини ҳаракатга келтирувчи куч ўқитувчининг педагогик-психологик фаолиятини янгилаш, таълим-тарбия жараёнини мақсадга мос йўналтириш, ёшлардаги ҳурфикрлиликни ривожлантириш, билимга чанқоқ, Ватанга содиқ инсонпарвар ёшларни тарбиялаш муҳимдир.

Хуллас, ижодий педагогик фаолият бу- инсон шахсини, унинг дунёқарашини, ишончини, онгини, хулқини шакллантиришга қаратилган чексиз масалаларни ечиш жараёнидир. Маълумки, мактабда, дарсда ва дарсдан ташқари холатларда ўқувчиларга ҳар томонлама ижобий таъсир кўрсатишда ўқитувчининг тарбиявий кучидан ортиқ куч йўқдир. У ўқувчиларга ўзининг фикрлари, сўз ва иборалари, шахсий намунаси, кишиларга муносабати, ақл-идроки, иродавий намунаси билан амалий таъсир этади. Зийрак, интеллектуал қобилияти кучли ўқитувчи сезгир бўлади, у ўқувчиларнинг кайфияти, руҳияти, ҳоҳиш-истакларини осон англайди.

Хуллас, ўқитувчилик-мураббийлик шарафли ва масъулиятли касб. Жамиятимиз ўз бағрида баркамол, ҳар томонлама етук, комил авлодни вояга етказишга астойдил ҳаракат қилар экан, бу шарафли, вазифани амалга оширишда энг катта масъулият яна педагоглар зиммасига тушади. Демак, ҳар бир ўқитувчи- мураббийнинг тинимсиз ўз устида ижодий ишлаши ва малакасини ошириб бориши ҳозирги давр талабидир.
СОҒЛОМ БОЛА ТАРБИЯСИДА МУОМАЛА ВА УНИНГ ПСИХОЛОГИК ТИЗИМИ ТАЪСИРИ
Ш.Абдусаматова, Д.Қамбаров, ГулДУ

Юрт келажаги бўлмиш соғлом болани ҳар томонлама камолга етказиш учун иймон, эътиқод, инсоний сифатларни шакллантириш ва юксалтиришда ўқитувчи-устозларнинг таъсири жуда муҳимдир. Ўқитувчидан замонавий таълим-тарбия элементларини талаб этишдан, аввал, шу муаллимни чуқур билимли бўлиши масаласи туради.

Президент И.А.Каримов ўз нутқларида ёшларга катта ишонч билдириб, Ўзбекистон келажаги ёшлар қўлида эканлигини таъкидлар экан, аввало ёшларни шундай ишончга жавоб бера оладиган, соғлом инсонлар қилиб етиштириш ўқитувчи ва тарбиячиларнинг фидокорона меҳнати билан боғлиқлигини назарда тутади.

Жамиятимиз талаб этаётган ҳар томонлама етук, комил инсонни тарбиялашда устоз шахсининг ўрни беқиёс бўлиб, бунда айниқса унинг мулоқот маданиятининг даражаси алоҳида аҳамият касб этади.

Демак, ҳозирги кунда жамиятимиз аъзолари орасида ёшлар деярли 60 фоиздан зиёдни ташкил этар экан, шу ёшларни ҳар томонлама баркамол шакллантиришда ўзига хос маънавий, ахлоқий, тарбиявий усулларни қўллаш муҳимдир. Бу эса ўз навбатида ўқитувчи, устозлар зиммасига жуда улкан вазифаларни юклайди, яъни уларни касбий фаолиятларида муомалани психологик таъсири хусусиятларини аниқлаб олиш, мулоқот маданиятига эришиш, профессионал билимдонлик малакаларини юксалтириш ишини такомиллаштириш талаб этилади.

Биз мазкур муаммога доир илмий тадқиқот ишларини устозларимиздан ўрганиб, уларни илмий жиҳатдан таҳлил қилиб, шу нарсани англадикки, ҳозирги пайтда шахсни маънавий-маърифий жиҳатдан соғлом, баркамол қилиш учун ўқитувчи шахсига нисбатан бир қатор талаблар қўйилар экан. Шунинг учун ёш авлодни исталган талаб даражасида камолга етказиш учун энг аввало ўқитувчи шахсининг муомаласи, муомаласининг психологик тизими, бу тизимдаги учта томон: коммуникатив, интерактив ва перцептив томонларнинг таъсирини билиш вазифаси турар экан.

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, таълим-тарбия тизимида олиб борилаётган ислоҳотларнинг самарали кечиши учун таълим-тарбия олиб борадиган ўқитувчининг педагогик маҳорати, хусусан, унинг мулоқотини тўғри шакллантириш масаласи муҳимдир. Бу борада республикамизда бевосита мутахассислар тайёрлашга бағишланган илмий тадқиқот ишлари етарли даражада тадқиқ этилган бўлса-да, лекин уларда муомала ва унинг психологик тизими таъсири хусусиятлари масалалари махсус илмий тадқиқ этилмаганлиги кузатилади. Шунга кўра ҳозирги таълим-тарбия ислоҳотлари шароитида ўқитувчи-педагог мутахассисларни тайёрлашга доир илмий тадқиқот ишларини яратиш зарурияти юзага келди. Айниқса, бу борада ўқитувчи шахсида муомала ва унинг психологик тизими таъсири хусусиятларини ўрганиш, зарур тавсияларни ишлаб чиқиш муаммоси янада катта аҳамият касб этмоқда.

Америкалик психолог Дж. Брунер шахснинг таркиб топиши билан таълим ўртасида ўзаро алоқа мавжудлигини таъкидлаб, инсоннинг камолот сари интилиши билим олиш самарадорлигини оширса, ўқитишнинг такомиллашуви унинг ижтимоийлашувини жадаллаштиради, деб уқтиради.

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, таълим-тарбия тизимида олиб борилаётган ислоҳотларнинг самарали кечиши учун таълим-тарбия олиб борадиган ўқитувчининг педагогик маҳорати, хусусан, унинг мулоқот маданиятини шакллантириш масаласи муҳимдир.

Абдулла Авлонийнинг “Тарбия биз учун ё ҳаёт, ё мамот, ё нажот, ё ҳалокат, ё саодат, ё фалокат масаласидир” – деган чуқур маънолои сўзларини эслайман. Буюк маърифатпарвар бобомизнинг бу сўзлари асримиз бошида миллатимиз учун қанчалар муҳим ва долзарб бўлган бўлса, ҳозирги вақтда ҳам биз учун шунчалик , балки ундан кўра ҳам муҳим ва долзарб аҳамият касб этади. Чунки, таълим-тарбия - онг маҳсули, лекин айни вақтда онг даражаси ва унинг ривожини ҳам белгилайдиган омилдир.

Дарҳақиқат, юрт келажаги ёшларни ҳар томонлама камолга етказиш учун уларда иймон, эътиқод, инсоний сифатларни шакллантириш ва юксалтиришда ўқитувчи-устозларнинг таъсири жуда муҳимдир.

АНАЛИЗ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Ш.Сарибоев, З.Хужакулова, ГГУ

Методологической основной исследования является концепция субъективных отношений личности, обусловлены сложившейся у него системной субъективных отношений к объектам и явлениям окружающего мира. Отношения человека формируется в процессе жизнедеятельности и могут тем или иным образом изменяться под воздействием объективных обстоятельств, формируя определённую систему ценностей.

В этой системе ценностей здоровье является одним из важнейших компонентов, зачастую определяющим отношения с окружающим миром. Отношение к здоровью формируется неравномерно в процессе онтогенеза, а знание возрастных особенностей этого процесса позволит оптимизировать педагогические воздействия.

В связи с выше изложенным нами изучались эмоциональная и познавательная сфера отношения учащихся 5-х и 9-х классов к здоровью и здоровому образу жизни.

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: анализ научно-методической литературы, анализ медицинских карт учащихся (определение заболеваемости); психологическое тестирование учащихся 5-х и 9-х классов проводилось с помощью диагностики отношения к здоровью и здоровому образу жизни подростков, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Средней образовательной школы № 8 города Гулистана было проведено комплексное исследование, в котором приняло участие 80 учеников (по 40 человек пятиклассников и девятиклассников). Целью эксперимента являлось изучение параметров отношения к здоровью и здоровому образу жизни у подростков среднего и старшего школьного звена.

В результате проведённых исследований установлено, что заболеваемость учащихся 5-х и 9-х классов находится на высоком уровне. При этом наиболее часто встречающимися патологиями у учеников 5-х и 9-х классов являются заболевания опорно-двигательного аппарата и заболевания органов зрения.

В целом показатели отношения к здоровью и здоровому образу жизни у пятиклассников выше, чему у пятиклассников.

Подростки 9-х классов более восприимчивы к аспектам в отношении здоровью, и они более осознано воспринимают важность и ценность здорового образа жизни. Однако это в меньшей степени проявляется в их поступках и оздоровительной деятельности, чем у пятиклассников.

Проведённые исследования показывают, что состояние здоровью подростков в значительной степени определяется их отношением к здоровью и здоровому образу жизни.

Исходя из вышесказанных можно сделать следующие выводы. 1. Подростковый возраст пятиклассников более сенситивен к формированию ценностного отношения к здоровью, чем у девятиклассников.

2. Формирование здорового образа жизни учащихся 5-хклассников наиболее активно проходит в познавательной сфере, поэтому необходимо разрабатывать комплексов мероприятий, направленных на понимание здоровья как ценности в сфере эмоционального восприятия.

3. Установленной в исследованиях высокой уровень эмоциональной и познавательной сферы в отношении к здоровью и здоровому образу жизни предполагает низкие показатели заболеваемости. Вместе с тем в наших исследованиях выявлены высокие показатели заболеваемости и часто встречающиеся, такие как: органов зрения, опорно-двигательного аппарата, заболевание дыхания и органов пищеварительной системы. Это, нашему по мнению свидетельствует о несоответствии реального восприятия важности и ценности здорового образа жизни.
РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
М.М.Байэшанов, С.С.Кулбаева, ГулГУ

Духовно-нравственное воспитание и развитие молодёжи является первостепенной задачей современной государственной политики Республики Узбекистан, представляющий собой важный компонент социального заказа для образования. Воспитание ориентировано на достижение современного национального идеала – высоконравственного, творческого, компетентного гражданина, способного принять судьбу Родины как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.

Исходя из этого, повышается актуальность целенаправленного нравственного воспитания в образовательном процессе. На образовательные учреждения ложится ответственность найти адекватные современным условиям способы организации воспитательной работы, позволяющие, с одной стороны, убедительно показать детям непреходящий характер «вечных» ценностей и социальных идеалов человека, а с другой – позволяющие целенаправленно формировать опыт и личностные качества, которые обеспечат успешность деятельности в современной жизни. Особое место в нравственном воспитании отведено школе, где закладываются основы мировоззрения учащихся, формируется их диалектическое мышление.

Воспитание и обучение - это единый неразрывный процесс. Без единства преподавания и воспитательной работы невозможно реализовать обучение и воспитание.

В процессе знакомства школьников с системой теоретико-литературных понятий, освоения языковых и речевых умений, анализа литературных произведений следует учитывать возможности возраста для формирования этической культуры, способности к межличностному и межкультурному диалогу. Произведения литературы представляют школьникам образцы нравственного поведения, духовной культуры личности, расширяют позитивный социальный опыт учащихся. Многообразие авторских программ по чтению помогает учителю выбрать тот курс, который, с его точки зрения, наиболее полно отвечает поставленным воспитательным и образовательным задачам.

Интеллектуальные возможности людей воспринимать прекрасное и испытывать эстетическое удовольствие от восприятия различной информации из литературных источников зависит от экономических и социальных условий, в которых они живут. Литература всегда изображает жизнь общества, в котором личность уже достигла определенной степени воспитанности. Литературные персонажи, принимающие участие в великом прогрессивном движении человечества, несущие великие идеи, являются положительным примером для подражания, который можно использовать для эстетического воздействия на молодежь в семье.

Произведения художественной литературы раскрывают перед школьниками мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к внутреннему миру героя. Научившись сопереживать с героями художественных произведений, учащиеся начинают замечать настроение близких и окружающих его людей. В них начинают пробуждаться гуманные чувства -- способность проявить участие, доброта, протест против несправедливости. Это основа, на которой воспитывается принципиальность, честность, настоящая гражданственность.

Нравственные представления школьники должны вынести именно из художественных произведений, а не из нравоучительных рассуждений воспитателей по поводу прочитанных произведений, подготовленных выспрашиваний по вопросам. Педагог должен помнить: излишнее морализирование по поводу прочитанного приносит большой, часто непоправимый вред; «разобранное» с помощью множества мелких вопросов произведение сразу утрачивает в глазах школьников всякую прелесть; интерес к нему пропадает. Нужно целиком довериться воспитательным возможностям художественного текста. Одной из форм работы по нравственному воспитанию школьников является проигрывание литературных произведений на уроках с последующим обсуждением. При отборе произведения учитель выбирает то, которое соответствует ситуации взаимоотношений между детьми в классе.

Первый этап работы - выявление в классе проблемы нравственного характера. Работу необходимо начать с прослушивания литературного произведения на аудиокассете. Произведение читают артисты театра, что придает произведению дополнительную яркость и эмоциональную окраску. Необходимо, чтобы учащиеся хорошо знали сюжет произведения – это второй этап работы. На следующем этапе школьникам предлагается разделиться на группы для проигрывания литературного произведения. Целесообразно разделить класс на три группы. Две группы будут разыгрывать произведение, а третья группа - зрители, которые будут обсуждать и выбирать лучшую команду. При обсуждении литературного произведения важно обратить внимание школьников характер героев, выделить основные характеристики действий персонажей – это четвертый этап работы. Учаўимся можно предложить подумать, как бы они поступили, окажись на месте героев литературного произведения, как бы они вели себя в аналогичной жизненной ситуации, чтобы они вспомнили, как они действительно поступили, если такая ситуация с ними случалась. Постепенно учаўихся подводим к сравнению того, как они считают нужным действовать правильно и как они действуют на самом деле. После проигрывания произведения обсуждаем, какие по характеру герои получились у учащихся. Важно обратить внимание учащихся на то, что в игре доброту героя необходимо показать своими действиями, и попросить школьников – зрителей назвать, какие именно действия учащегося, играющего эту роль, можно назвать добрыми. Для облегчения задачи, если она вызывает затруднение, можно попросить учащихся привести пример из жизни, в котором проявилась доброта в действии, и сыграть это действие. Доброе действие из жизни сравнивается с добрым действием героя произведения, в них выявляется либо сходство, либо различие. Необходимо, чтобы учащиеся поняли: то, что названо словом, должно быть подтверждено действием и, наоборот, то, что показано в действии, должно быть названо. При проигрывании часто сталкиваешься с необходимостью разъяснения значения привычных понятий. Так, доброту ребенок часто воспринимает как «делать приятное и легкое». Однако добрые дела часто требуют определенных усилий, и к такому выводу надо учащихся подвести. Со временем доброе, приятное и легкое в сознании детей начинают различаться.

Результат такой работы - учащиеся сами начинают искать соответствие между словами и действиями, сами пробуют характеризовать как действия героев литературных произведений, так и свои. Далее учащиеся – зрители выбирают лучшую команду, которая, на их взгляд, наиболее удачно показала характер героев литературного произведения.

Итогом работы можно считать умение учащегося применять полученные знания в реальной или воображаемой ситуации. В процессе проигрывания различных нравственных ситуаций (в том числе и на основе литературных произведений) активизируется воображение учащегося. Это имеет важное значение для положительных изменений в в учащемся, благодаря появлению у него «образа себя», действующего по нравственным законам. Систематическая и целенаправленная работа в этом направлении дает возможность школьникам самостоятельно искать новые способы разрешения нравственно-этических ситуаций. Учащиеся могут самостоятельно описать ситуацию и предложить разные варианты действий людей в этой ситуации (например, конфликт в школьном коллективе, в семье с родителями). Результаты работы оцениваются, исходя из ответов учащихся на вопросы «Как ты поступишь, если…». Анализ ответов показал, что систематическая работа по нравственному воспитанию младших школьников на основе литературных произведений позволяет повышать уровень нравственного развития детей, “относительно самого себя”. Ответы учащихся отражают накопленный ими нравственный опыт, способность давать нравственную оценку ситуаций, умение выражать свои мысли, обосновывать их, т. е. защищать свою нравственную позицию.

Нравственные ценности в личности младшего школьника осознаются присваиваются и переводятся в личностные смыслы или в разнообразные виды собственной, творческой деятельности. Специфической особенностью нравственного воспитания является то, что его нельзя обособить в какой-то специальный воспитательный процесс. «Формирование морального облика протекает в процессе многогранной деятельности детей (играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в различных ситуациях со своими сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослыми. Тем не менее, нравственное воспитание является целенаправленным процессом, предполагающим определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий»

Нравственное воспитание подрастающего поколения всецело зависит от демонстрации взрослыми ведущих морально-этических принципов, благодаря которым складывается у воспитанников свой наглядно-образный эталон, на который ему хотелось бы равняться. В этом случае нравственный идеал приобретает системный многосторонний характер. Важным условием эффективной подготовки детей по нравственному воспитанию, способствующему самоопределению личности в системе нравственных ценностей, явилось использование художественной литературы.

Литература:  1. Азизхужаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство, Т. 2003.

  2. Шакирова Г.М. Методика изучений нравственных убеждений школьников в реальной жизненной ситуации.// Вопросы психологии, 1984, №2.


Каталог: downloads
downloads -> Правила соревнований международная Ассоциация Бокса [Преамбула]
downloads -> Бехаалотха Когда будешь зажигать Числа 8,1 12,16
downloads -> Жастарды еңбекке тәрбиелеудегі қазақ халқының Ұлттық салт-дәСТҮрлері. Шалғынбаева Қадиша Қадырқызы
downloads -> График проведения аттестации педагогических работников №
downloads -> Ғылыми кеңесшісі: тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қр білім және ғылым министрлігінің Р
downloads -> Қазақстан Республикасының юнеско және исеско істері жөніндегі Ұлттық комиссиясы
downloads -> Жүйесінде пайдалану ТҰжырымдамасы алматы, 2004 ббк 74. 200. 52 Ш 21
downloads -> Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   40


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет