ЫныЈ студенттерiне арналбет1/6
Дата30.04.2016
өлшемі1.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6
«ФИЗИКА-2» пЩнiнен тест тапрсырмалары
«5В070200-Автоматтандыру жЩне бас›ару» маманды“ыныЈ

студенттерiне арнал“ан


@@@ Жары›тыЈ электромагниттік ›асиеттері.

$$$ 1 A


Малюс заЈын йрнектейтін теЈдеу:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 2 A

Периоды , б±рылу б±рышы болатын дифракциялы› решетканыЈ бас максимум шарты:A)

B)

С)

D)


E)

$$$ 3 С


Жары›тыЈ вакуумнан абсолютті сыну кйрсеткіші болатын мйлдір орта“а йткендегі таралу жылдамды“ыныЈ йзгерісі:

A) 2 есе артады

B) йзгермейді

C) 2 есе кемиді

D) йзгеріс тЇсу б±рышына байланысты

E) йзгеріс ша“ылу б±рышына байланысты

$$$ 4 С

Жары› дисперсиясы дегеніміз:A) жары›тыЈ тЇзу сызы› бойымен таралуынан ауыт›уы

B) ИнтенсивтілігініЈ кемуі

C) Сыну кйрсеткішініЈ тол›ын ±зынды“ына байланыстылы“ы

D) жары›тыЈ жары›талынуы

E) жары›талынуы

$$$ 5 B


Жары›тыЈ оптикалы› жол ±зынды“ын аны›тайтын теЈдеу:

A)

B) м±нда“ы – жолдыЈ геометриялы› ±зынды“ы

C)

D)

E) , м±нда“ы бір-бірінен ара ›ашы›ты›та орналас›ан жары› кйздерінен экран“а дейінгі ара ›ашы›ты›


$$$ 6 В

Са›ина аны›тау“а арнал“ан ›ондыр“ы“а а› жары› тЇсірілді. Центрінен бастап спектр мынандай ретпен орналасады::

A) кйк, ›ызыл, сары

B) кйк, сары, ›ызыл

C) ›ызыл, сары, кйк

D) сары, кйк, ›ызыл

E) сары, ›ызыл, кйк

$$$ 7 C


Интерференцияланушы тол›ын фазаларыныЈ айырмасын йрнектейтін формула::

A)

B) , м±нда“ы – жолдыЈ геометриялы› ±зынды“ы

C)

D)

E) , м±нда“ы – бір-бірінен ара ›ашы›ты›та орналас›ан жары› кйздерінен экран“а дейінгі ара ›ашы›ты›

$$$ 8 D

Интерференциялы› жола›тыЈ енін аны›тайтын теЈдеу:A)

B) , м±нда“ы – жолдыЈ геометриялы› ±зынды“ы

C)

D) , м±нда“ы – бір-бірінен ара ›ашы›ты›та орналас›ан жары› кйздерінен экран“а дейінгі ара ›ашы›ты›

E)

$$$ 9 A


Жары›тыЈ абсолюттік сыну кйрсеткішініЈ теЈдеуі:

A)

B) , м±нда“ы – жолдыЈ геометриялы› ±зынды“ы

C)

D)

E) , м±нда“ы – бір-бірінен ара ›ашы›ты›та орналас›ан жары› кйздерінен экран“а дейінгі ара ›ашы›ты›

$$$ 10 В

Интерференцияланушы сЩулелердіЈ оптикалы› жол айырмасыныЈ теЈдеуі:

A)

B)

C)

D) , м±нда“ы

E)
$$$ 11 D

Екі когерентті тол›ын кйздерінен шы››ан сЩулелер максимум береді:

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 12 В


Дифракциялы› решетканыЈ 1 миллиметрінде 200 штрих бар. Решетка“а монохроматты жары› перпендикуляр тЇседі ( ). Осы решетка беретін максимумныЈ саны:

A) 4


B) 8

C) 6


D) 16

E) 24


$$$ 13 B
Кйрінетін спектр бйлігіндегі еЈ ±зын тол›ындар:

A) кЇлгін

B) ›ызыл


C) кйк

D) сары


E) жасыл

$$$ 14 Д


Жары› дифракциясы дегеніміз …

1 – ж±›а ›абатта“ы жары›тыЈ тЇрлі тЇске боялуы,

2 – мйлдір емес дискініЈ ортасында жары› да›тыЈ пайда болуы,

3 – Жары› сЩулелерініЈ геометриялы› кйлеЈкелер айма“ына ауысуы ,

4 – Ньютон са›инасы

A) 1 жЩне 2

B) 1 жЩне 4

C) 3 жЩне 4

D) 2 жЩне 3

E) 2 жЩне 4

$$$ 15 С

Бугер заЈыныЈ теЈдеуін кйрсет:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 16 B


Дисперсия нормаль деп аталады, егер:

A) КедергініЈ сызы›тыЈ мйлшері тЇскен жары› тол›ыны ±зынды“ына теЈ бол“анда

B) Тол›ын ±зынды“ы кеміген сайын, ортаныЈ сыну кйрсеткіші артады.

С) Тол›ын ±зынды“ы кеміген сайын, ортаныЈ сыну кйрсеткіші де кемиді.

D) КеЈістіктіЈ тол›ын жеткен кез келген нЇктесі, екінші ретті тол›ын кйзі болып табылады..

E) ОртаныЈ сыну кйрсеткіші тол›ын амплитудасына байланысты

$$$ 17 C

Дисперсия аномальды деп аталады, егер:

A) КедергініЈ сызы›тыЈ мйлшері тЇскен жары› тол›ыны ±зынды“ына теЈ бол“анда

B) Тол›ын ±зынды“ы кеміген сайын, ортаныЈ сыну кйрсеткіші артады.

С) Тол›ын ±зынды“ы кеміген сайын, ортаныЈ сыну кйрсеткіші де кемиді.

D) КеЈістіктіЈ тол›ын жеткен кез келген нЇктесі, екінші ретті тол›ын кйзі болып табылады..

E) ОртаныЈ сыну кйрсеткіші тол›ын амплитудасына байланысты

$$$ 18 A


Брюстер заЈыныЈ теЈдеуі:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 19 D

Вульф-Брегга заЈыныЈ теЈдеуі:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 20 A


Монохромат жары›тыЈ тербеліс жиілігі болса, онда осы жары› тол›ыныныЈ шыныда“ы ±зынды“ы мына“ан теЈ :

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 21 Е

Интерференциялы› спектрде орталы› саЈылау“а жа›ын мына тЇс орналасады:

A) ›ызыл

B) сары


C) жасыл

D) кйк


E) кЇлгін

$$$ 22 D


Жары›тыЈ біртекті емес ортада тарал“анда“ы тЇзу сызы›ты заЈдылы“ынан ауыт›уы:

А) поляризация

В) интерференция

С) фотоэффект

D) дифракция

E) фотоэффект

$$$ 23 D

Бір саЈлауда“ы дифракция“а арнал“ан максимум шарт:

A) м±нда“ы – саЈылау ені

B) , м±нда“ы – дифракциялы› решетка т±ра›тысы

C)

D)


E)

$$$ 24 B


Дифракциялы› решетка“а арнал“ан максимум шарты:

A) , м±нда“ы – саЈылау ені

B) , м±нда“ы – дифракциялы› решетка т±ра›тысы

C)

D)

E)


$$$ 25 D

Дифракциялы› решетка“а арнал“ан минимум шарты:

A) , м±нда“ы – саЈылау ені

B) м±нда“ы – дифракциялы› решетка т±ра›тысы

C)

D)


E)

$$$ 26 B


Ені саЈлау“а ±зынды“ы -“а теЈ ›алыпты монохромат жары› тол›ыны тЇседі. ®шінші дифракциялы› минимум мына б±рышта бай›алады:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 27 D

Жары› поляризация жазы›ты›тары б±рыш жасай орналас›ан екі никольдан йткендегі Щлсіреуі:

A) 1,5 есе

B) 2 есе


C) 2,5 есе

D) 4 есе

E) 8 есе

$$$ 28 B


Оптикалы› активті ерітінділер Їшін поляризация жазы›ты“ыныЈ б±рылу б±рышын аны›тайтын теЈдеу:

A)

B) м±нда“ы – меншікті айналу, С – концентрация

C)

D) , м±нда“ы – дененіЈ оптикалы› активті ортада жЇріп йткен ара ›ашы›ты“ы

E)


Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет