Исатай Кенжалиев б ª Ê Å É Î Ð Ä À Ñ Ûбет1/9
Дата02.05.2016
өлшемі2.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Исатай Кенжалиев


Б ª Ê Å É Î Ð Ä À Ñ Û

1801-1850 æ.æ.

Îðàë ³àëàñû – 2002æ.Б ª Ê Å É Î Ð Ä À Ñ Û

1801-1850 æ.æ.

Îðàë ³àëàñû – 2002æ.

È.Êåíæàëèåâ. Áºêåé Îðäàñû (1801 – 1850 æ.æ.) – Îðàë., 2002

Ï¿ê¿ð æàç²àíäàð: òàðèõ ²ûëûìäàðûíûµ

êàíäèäàòû £¼ðìàíàëèí Ñ.Á.
Æàóàïòû ðåäàêòîð – òàðèõ ²ûëûìäàðûíûµ äîêòîðû,

ïðîôåññîð Á¿ð¿ìæàðîâ Á.£.Á¼ë ³àëûµ î³ûðìàí²à, ñòóäåíòòåð ìåí î³ûòóøûëàð²à ¼ñûíûëûï îòûð²àí ê¿òàïòû Ê¿ø¿ æ½ç俵 Õ¯Õ-ÕÕ - ².². òàðèõûí êºï æûëäàí áåð¿ çåðòòåï êåëãåí È.Êåíæàëèåâ íà³òû äåðåêòåðãå ñ½éåí¿ï æàçûï îòûð. Àâòîð Áºêåé îðäàñû òàðèõûí æàí-æà³òû çåðòòåй æ½ð¿ï, ò½ðë¿ òà³ûðûïòà 150-äåé ìà³àëà, ê¿òàïòàð æàðèÿëà²àí. Áºêåé Îðäàñû òóðàëû ñîµ²û æûëäàðû ì¼ðà²àò ³¼æàòòàðûíà ñ½éåíáåé ½ñò¿ðò¿í, á¿ðæà³òû æàçûë²àí áàñûëûìäàð æè¿ëåï êåòò¿. Àâòîð á¼ë ê¿òàáûíäà åµáåêø¿ õàëû³ ºì¿ð¿íå ½µ¿ëå ³àðàï, Íàðûíäà áîë²àí ³àðàìà-³àðñû øàé³àñòûµ íåã¿çã¿ ñåáåïòåð¿í àøó²à òûðûñ³àí. Àâòîð åµáåêø¿ æ¼ðòòûµ àñà àóûð, áåéíåòò¿ ºì¿ð¿í êºðñåòå îòûðûï, àçàòòû³ ½ø¿í ê½ðåñò¿µ òàðèõûí áàÿíäà²àí. γûðìàí á¼ë åµáåêòåí êºï ²ûëûìè ì±ë¿ìåòòåð, àòà-áàáàëàðûíûµ åñ¿ìäåð¿í òàáóû ì½ìê¿í.


Осы åµáåã¿ìä¿ ±êåì ͱñåêåíãå øåøåì Ó±áèëÿ²à àðíàéìûí.
ÑªÇ ÁÀÑÛ
Åä¿ë ìåí Æàéû³ ºçåíäåð¿ àðàëû²ûíà îðíàëàñ³àí Áºêåé ордасы Кїшї жЅздїµ іјрамдас бºл¿гї, òàìûðû á¿ð òàðàóû - äåï åñåïòåëåä¿. Содан болар бºкейлїктер ºздерїнїµ æàçáàëàðûíäà «¯øê¿ òàðàï ³àçà³òàðûìûç» äåïò¿. Îòàðëàóøûëà𠫯øê¿ Áºêåé îðäàñû» äåï àòà²àí. «Îðäà» äåãåí ìàí²¼ë ñºç¿: «Õàííûµ, íå áèëåóø¿í¿µ ò¼ðà²û» äåãåí ìà²íà áåðåä¿. Á¼íû ò½ñ¿íáåãåí îðûñòàð «Îðäà» ñºç¿í æàáàéû àäàìäàðäûµ àë²àø³û á¿ðëåñò¿ã¿ äåï ò½ñ¿íä¿ð¿ëåä¿ (1:594). Íàðûí äàëàñûíûµ ðåñìè ±ê¿ìø¿ë¿ê-òåððèòîðèÿëû³ àòàóû ñîëàé áåð¿ëä¿. Òåê 20-²àñûð áàñûíäà «Áºêåé äàëàñû», 1917 æûëäàí Áºêåé îáëûñû äåï ðåñìè ³¼æàòòàðäà æàçûëûï æ½ðä¿. Á¿ç õàëû³ ³îé²àí àòàó – «¯øê¿ òàðàï», «Áºêåéë¿ê» äåãåíä¿ ³îëäàíà áåðåì¿ç. £àçà³ñòàííûµ ³àé ºëêåñ¿í àëñàµäà - ±ð ³àéñûñûíûµ åë ºì¿ð¿íäå, òàðèõòà àëàòûí ºç îðíû, åðåêøåë¿ã¿ áàð. £àç¿ðã¿ ïóáëèöèñòåð Áºêåé îðäàñûíûµ £àçà³ñòàí òàðèõûíäà àëàòûí îðíû çîð ½ëã¿ êºðñåòò¿ äåï ëåï¿ðåä¿. ¬øàí-òåµ¿ç ³¼ì, ³¼ìäàñûí, ñîð, òà³ûð, æåðãå îðíàëàñûï, òåê ³àíà ìàë ºñ¿ð¿ï, êóñòàðü ³îëºíåð ê±ñ¿á¿ áàð, õàë³û 19 ²àñûð îðòàñûíà 100 ìûµ ²àíà áîë²àí åë òàðèõûíäà çîð îðûí ³àéäàí àëñûí. Äåãåíìåí Áºêåéë¿êòåð俵 àäàì ³ûçû³òûðàòûí, ¼ðïà³³à ñàáà³ áîëàòûí ê½ðäåë¿ äå, ³àñ¿ðåòò¿ òàðèõû áàð, òàëàíòòû æ¼ðòû áîë²àí. Áºêåéë¿êò¿µ ³àç¿ðã¿ æ±íå áîëàøà³ ¼ðïà³³à ½ëã¿ áîëàòûíäàé ñàÿñè, øàðóàøûëû³, ì±äåíè ºì¿ð ñàëàëàðûíäà ºíåãåë¿ ¿ñòåð¿, àçàòòû³, ò±óåëñ¿çä¿ê ½ø¿í ³àíäû ê½ðåñ¿í¿µ ò±æ¿ðèáåñ¿ áàð. Ê¿ø¿ æ½ç, Áºêåé îðäàñû îòàðøûëàð²à ³àðñû ³àñòåðë¿ àðïàëûñòû àë²àø áàñòàï, æîë ñàë²àí, àçàòòû³ ïåí ìåìëåêåòò¿ã¿ì¿ç ½ø¿í àÿíáàé àëûñûï, 1917-1920 æ.æ. îíû æàë²àñòûðûï, ³àçà³ ìåìëåêåòò¿ã¿í ³àéòà ³¼ðàóäà áåëñåíå ³àòûñ³àí åë. £àç¿ðã¿ àâòîðëàðûìûç ì±ñåëåí¿µ îñû æà²ûíà 꺵¿ë ³îéìàé, çåðòòåìåé, æàçáàé êåëåä¿. Á¼íûìåí ³îéìàé, Áºêåé îðäàñûíûµ 19-²àñûðäûµ 1-æàðòûñûíäà²û òàðèõû òóðàëû æàµñà³, ò¿ïò¿ êºçêºðå ±ñ¿ð¿ëåó, á¼ðìàëàó ±ë¿ òèûëàð åìåñ. Àë ¯øê¿ òàðàï õàë³ûíûµ àóûð, àçàïòû, ±ð¿ ³àñ¿ðåòò¿ òàðèõûí åøê¿ì àóûç²à àëàð åìåñ. Á¼íûµ áàñòû ñåáåá¿í¿µ á¿ð¿ - ñîµ²û 50 æûëäà Áºêåé îðäàñû òàðèõûìåí ¢ûëûì àêàäåìèÿñûíûµ Òàðèõ èíñòèòóò¿íäå (¢ÀÒÈ), íå áàñ³à ìåêåìåëåðäå á¿ðäå-á¿ð ìàìàí äàéûíäàëûï, çåðòòåìåãåí. Á¼íûµ ºç¿ Áºêåéë¿êò¿µ Ìà³àìáåò, £¼ðìàí²àçû, Èñàòàé ò.á. ³àéðàòêåðëåð¿ òóðàëû æàë²àí ì±ë¿ìåòòåð êºáåþ¿íå æîë àøòû. Ò¿ïò¿ êåé òàðèõøûëàð õàòå à²ûì²à ¿ëåñ¿ï, ê½ì±íä¿ à³áàðäû òåêñåðìåé, ³îëïàøòàóäà. Á¼ë «äåðò» ÷èíîâíèòåðãå äå «æ¼²ûï, îíû ðåñìè êîíöåïöèÿ²à àéíàëäûðóäà. Ò¿ïò¿ î³ó îðûíäàðûíäà ³¼æàòòàðìåí ðàñòàëìà²àí ôàêòûëàðìåí ï¿ê¿ðëåðä¿ íàñèõàòòàé áàñòà²àí. Åðòåë¿-êåø áîëñûí òàðèõ ²ûëûìû á¼ë ì±ñåëåëåðìåí ø¼²ûëäàíàð. Àë ³àç¿ð î³ûðìàíäàð ìåí î³óøû æàñòàð²à Áºêåé îðäàñûìåí Ê¿ø¿ æ½ç俵 àñà á¿ð ³èûí êåç嵿 - 19 ²àñûðäûµ 1-æàðòûñûíäà²û àòàëàðûìûçäûµ áåéíåò ïåí ³àçà²à òîëû ³àñ¿ðåòò¿ ºì¿ð¿ ìåí ò±óåëñ¿çä¿ê ½ø¿í ê½ðåñ¿ òóðàëû ³ûñ³àøà áîëñà äà, íà³òû äåðåêò¿ á¿ë¿ê áåðó ³àæåò ñåê¿ëä¿. ªéòêåí¿ åëáàñû Í.Íàçàðáàåâ àéò³àíäàé ±ð ê¿ì ºç àòàñûí àóûçåê¿ ±µã¿ìåãå ñ½éåí¿ï, íå ïàòøàëû³ àâòîðëàðäûµ äåðåêñ¿ç áàñûëûìûíàí êºø¿ðå àëûï, òàðèõûìûç²à òû³³ûëàï, î³ûðìàíäû øàòàñòûðûï, ²ûëûìè á¿ë¿ìí¿µ òàðàëóûíà êåñåë æàñàóäà. Íåìåñå, ì¼ðà²àò (àðõèâ) ³¼æàòòàðûí ³àðà²àí áîëûï îíûµ á¿ðåóëåð¿í àñûðûï, øûíûí æàñûðóäà êºð¿íåä¿.

Áàòûñ £àçà³ñòàíäà Èñàòàé êºòåð¿ë¿ñ¿ òóðàëû òîë²àó, äàñòàí øû²àðûï, òàðèõè ±µã¿ìåëåð, ºëåµ àéòóøûëàð áîë²àí. Ñîëàðäûµ á¿ð¿ - ¿øê¿ Îðäàäà²û Àëàøà ðóûíûµ £¼äàé²¼ë àòàñûíàí øû³³àí Áåðä¿áåê Ò¼ñåêåí¼ëûíûµ «Èñàòàé àóàñû» äåãåí ïîýìàñû. Á¼ë øû²àðìàíûµ ò½ïí¼ñ³àñû òàáûëìàäû, á¿çãå ½ç¿íä¿ ê½é¿íäå ²àíà æåòò¿. Áåðä¿áåê êºòåð¿ë¿ñ áàñòàëó ñåáåá¿ ìåí áàðûñû òóðàëû êåéá¿ð ôàêò¿ëåð áåðåä¿ À³ûí î³è²àëàðäû êºòåð¿ë¿ñò¿µ øåò æà²àñûí êºðãåí. (2) Äàñòàí 1840 æ.æ. êºð¿íãåí àë²àø òàðèõè øû²àðìà.

Ê¿ø¿ æ½ç俵, ¯øê¿ òàðàïòûµ ãåîãðàôèÿëû³, øàðóàøûëû³ æà²äàéûí, øåêàðà ëèíèÿñûíûµ æ±é¿í ò½ñ¿íó ½ø¿í À.Ëåâøèíí¿µ åµáåêòåð¿í åñêåðó æºí. Îíäà àâòîð Îðàë ³àçà³òàðûíûµ æåð¿, øåêàðàñû, æàëïû àäàì ñàíû, øàðóàøûëû²û òóðàëû á¿ðêåëê¿ ì±ë¿ìåòòåð êåëò¿ðåä¿. Îë: «Îðàë êàçàêòàðû àñòû³ ºíä¿ðóìåí ºòå àç ø¼²ûëäàíàäû, òåê Îðàë ³àëàñûíûµ ñîëò½ñò¿ã¿íäå ²àíà àç åã¿ñò¿ê áàð – äåãåí. (3) Àë, êàçàêòàðäûµ êºðø¿ îðûñ, òàòàð, áàø³¼ðò, ³àçà³ ò¼ð²ûíäàðûíà æàñà²àí îçáûðëû³òàðûí àéòïàéäû. Åíä¿ À.Ëåâøèíí¿µ êåëåñ¿ åµáåã¿íäå Ê¿ø¿ æ½ç òåððèòîðèÿñûíà ãåîãðàôèÿëû³ øîëó æàñàëûï, á¼ðûí á¼íäà åã¿íø¿ë¿ê, ³àëàëàð, åã¿í ñóàðó æ½éåñ¿ áîë²àíû àéòàëàäû. Ñîíûìåí ³àòàð, Îðàë ³àçà³-îðûñ ±ñêåð¿í¿µ á¼ðàòàëà åëãå çîðëû²û òóðàëû æ±íå Ê¿ø¿ æ½ç øàðóàëàðûíûµ àóûð ò¼ðìûñûíàí êåéá¿ð ôàêò¿ëåð êåëò¿ð¿ëåä¿. (4) Á¿ðà³ á¼ë î³è²àëàð²à àâòîð ïàòøà ºê¿ìåò¿ ñàÿñàòû ò¼ð²ûñûíàí ³àðàï, êºï ì±ñåëåëåðãå øûíàéû òàëäàó, ±ä¿ë áà²à áåðìåé, êºá¿íå ïàòøà ½ê¿ìåò¿í ä±ð¿ïòåóìåí áîëàäû.

Á¼íäàé øû²àðìàíûµ á¿ð¿ Ðåñåé ãåîãðàôèÿ ³î²àìû ì½øåñ¿ ß.Â.Õàíûêîâ ºç åµáåã¿íäå Áºêåé îðäàñûíà ãåîãðàôèÿëû³ øîëó áåð¿ï, îíûµ øàðóàøûëû³, ñàóäà, æåð-æàéûëûì æà²äàéû ³ûñ³àøà áàÿíäàëàäû. Àë Èñàòàé òóðàëû «îë 1836æ. á¿ð áà³òàøûíû ºëò¿ð¿ï, ºç¿ ñîò³à êåëìåä¿» äåï ³àòå ì±ë¿ìåò áåðåä¿ äå, øûíûí æàñûðûï, «³àðóëû øàéêà» ìåí áåéá¿ò ³àçà³òàðäû òîíàäû», - äåãåí ò¼æûðûì æàñàéäû (5:148). Á¼íäà²û «áåéá¿ò» äåï îòûð²àíû îçáûð ñ¼ëòàíäàð ìåí áèëåð, áàéëàð. Æàëïû, îë êºòåð¿ë¿ñ òàðèõûíûµ àðõèâ ìàòåðèàëûí æåòê¿ë¿êò¿ á¿ëìåé, ½ñòåðò¿í æàç²àí.

Øàðóàëàðäûµ ì½øê¿ë õàë¿, àóûð ò¼ðìûñû òóðàëû êåéá¿ð äåðåêòåðä¿ îðûñ ãåîãðàôèÿ ³î²àìûíûµ ì½øåñ¿, òàó-êåí èíæåíåð¿, êåé¿í àêàäåìèê Å.Ï.Êîâàëåâñêèé俵 æîë æàçáàëàðûíàí êåçäåñò¿ðóãå áîëàäû.

Ê¿ø¿ æ½ç òóðàëû êåéá¿ð ±ëåóìåòò¿ê-ýêîíîìèêàëû³ ì±ë¿ìåòòåð Ðîññèÿ àðìèÿñû áàñ øòàáûíûµ ïîëêîâíèã¿ È.Âëàðàìáåðã åµáåã¿íåí ¼øûðàñàäû. Îë Ê¿ø¿ æ½çä¿ àðàëàï, øàðóàëàðäûµ ò¼ðìûñû, áàé²¼ñòàð òóðàëû, õàí-ñ¼ëòàíäàðäûµ îçáûðëû²ûí àéòàäû (6).

1827-1829æ.æ. ¯øê¿ òàðàïòûµ øàðóàøûëû³ æà²äàéû ìåí ³îáàëæó ñåáåïòåð¿ Áàñ øòàá îôèöåðëåð¿ Ãåðí ìåí Âàñèëüåâ åµáåã¿íäå êåçäåñåä¿. Á¼ëàðäûµ á±ð¿ ±ðèíå øà²ûí ì±ë¿ìåòòåð áåðåä¿, åøá¿ð ²ûëûìè çåðòòåó æàñàëìàéäû (7).

Ðîññèÿ ±ñêåð¿ áàñ øòàáûíûµ ïîëêîâíèã¿ Ë.Ìåéåð 1840-æûëäàðû Ê¿ø¿ æ½çäå òîïîãðàôèÿëû³ áà³ûëàó æ½ðã¿ç¿ï, øàðóàëàðäûµ õàë-æ±é¿, øàðóàøûëû²û, åã¿íø¿ë¿ê ïåí ø¼²ûëäàíóû, ñàÿñè õàëäûµ ò¼ðà³ñûçäû²û òóðàëû á¿ð øàìà ä¼ðûñ ì±ë¿ìåòòåð áåðåä¿ (8). Ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿í¿µ, Îðàë ±ñêåð¿í¿µ æàçàëàóøûëû³ ¿ñ¿í, åë òîíàóûí, Ñóõòåëåí ìåí Ïåðîâñêèé äåãåí ãóáåðíàòîðëàðäûµ ³àçà³òàðäû åã¿íø¿ë¿êêå æîëàòïàé, ³îíûñòàíäûðìàó ñåê¿ëä¿ ðåàêöèÿëû³ ñàÿñàòûí ±øêåðå êºðñåò¿ï, ³àçà³òàð «30-øû æûëäàðäûµ áàñûíàí åê¿ îòòûµ îðòàñûíäà ³àë²àí»: á¿ð¿ ïàòøà ±ñêåð¿ ìåí êóïåöòåð¿í¿µ çîðëû²û, åê¿íø¿ñ¿ - (Õèóà), £î³àí, £àðàçûì Á¼³àð õàíäû³òàðûíûµ øàáóûëû åêåí¿í àøû³ àéò³àí. «Á¿ç俵 ³àçà³òàð æåð¿í òàðòûï àëóûìûç, - äåéä¿ Ë.Ìåéåð, - îäàí ±ð¿, îëàðäûµ (³àçà³òàðäûµ È.Ê.) ¼ñà³òà áîëñà áàòûë ³àðñûëû²ûí òó²ûçäû», - äåãåí. ¡ðèíå á¼ë àâòîð åµáåã¿íäå äå ñîë êåç俵 æà²äàéûí, ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿í¿µ îòàðëû³ ñàÿñàòûí ò½ñ¿íáåóø¿ë¿ê æåòåðë¿ê.

Áºêåé Îðäàñû òóðàëû, 1846-1848æ.æ. Ñîâåòíèê áîëûï ¿ñòåãåí À.Åâðåèíîâ ºç ê¿òàáûíäà á¼ë îðäàí ³¼ðûëó òàðèõûí, øàðóàøûëû²ûí ³ûñ³àøà áàÿíäàéäû, ñàóäàíûµ ºð¿ñòåó¿í ìàë ñàíûíûµ ºñó¿í êºðñåòåä¿. Á¿ðà³ àâòîð ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ ìåí õàíäàðäû êºòåðìåëåó ìåí áîëàäû (9).

Ñîíàí äà îë øàðóàøûëàðäûµ àóûð ò¼ðìûñûí, ê½éçåëó¿í, øåêàðà ±ñêåð¿í¿µ îçáûðëû²ûí ±µã¿ìåëåìåéä¿.

1859 æûëû ̱ñêåóäå øû³³àí Ê.Ñîëäàòåíêîâ ïåí Í.Ùåïêèí øû²àðìàñûíäà Ê¿ø¿ æ½ç俵 ñàÿñè æ±íå øàðóàøûëû³ æà²äàéûíà øîëó æàñàëûï, ³àçà³ øàðóàëàðûíûµ åµáåê³îð, çåðäåë¿ åêåí¿í àë²àø æàç²àí æ±íå «êèðãèçû – íàðîä íåîáûêíîâåííî ÷åñòíûé» - äåãåí ñåê¿ëä¿ ñîë êåçäå ïàòøà ÷èíîâíèêòåð¿ ìåí çåðòòåóø¿ëåð俵 àóçûíàí øû³ïàéòûí ºòå ñèðåê ï¿ê¿ð àéòûë²àí (10).

Àë Ò.Ìåäâåäåâñêèé, À.Õàðóçèí, À.È.Äîáðîìûñëîâ ò.á. åµáåêòåð¿íäå Ê¿ø¿ æ½ç áåí ¯øê¿ õàíäû³ ãåîãðàôèÿñûíà, øàðóàøûëû²ûíà, òàðèõûíà áàéëàíûñòû áåëã¿ë¿ ôàêò¿ëåð áàÿíäàëàäû, ì¼íäà äà õàí Ʊµã¿ðìåí ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿í ìàäà³òàó áàñûì (11). ŵáåêø¿ëåð ò¼ðìûñûíà á¼ë àâòîðëàð áàéñàëäû áà³ûëàó æàñàìà²àí. Ò.Ìåäâåäåâñêèé ìåí À.Õàðóçèí ¯øê¿ Îðäàäà ³îíûñòàíó²à åã¿íø¿ë¿êêå øåêàðà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿í¿µ êåñåëä¿ã¿í êºðìåé, «õàí Ʊµã¿ð ½é ñàëóäà» êºøïåë¿ëåðãå ½ëã¿ áîëûï, «á¼ðûí²û æàóû åñåð ìàçàñûç òàéïàëàðäû áåéá¿ò îòûðû³øû ò¼ð²ûíäàð²à àéíàëäûðäû» äåï Ʊµã¿ð俵 ºç ñºç¿í æàçàäû. Æàëïû À.Õàðóçèí, À.È.Äîáðîìûñëîâ ³àçà³ ò¼ðìûñûíà, òàðèõè î³è²àëàð²à êåð¿òàðòïà, ðåñìè ïàòøà ºê¿ìåò¿í¿µ êºç³àðàñû ò¼ð²ûñûíàí ³àðàéäû. À.Äîáðîìûñëîâ ïåí À.Õàðóçèí Èñàòàé áàñòà²àí ³îç²àëûñòû, «á½ë¿íø¿ë¿ê», «æûðò³ûøòû³», «³àðà³øûëû³» äåï àòàï, ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿í¿µ îçáûð, ±ä¿ëåòñ¿ç ñàÿñàòûíà 꺵¿ë ³îéìàéäû, êºòåð¿ë¿ñò¿µ áîëó ñåáåá¿í åïòåï áîëñà äà àíû³òàó²à òàëïûíáàéäû. Àë £àéûï³àëè Åñ¿ìîâò¿ «áà³ ½ø¿í», «õàí áîëó» ½ø¿í á½ë¿íø¿ë¿ê êºòåðä¿ äåï, øàðóàëàðäûµ 1827-1829 æ.æ. Îðàë, ªçåí ±ñêåð áàñøûëàðûíàí êºðãåí ñ¼ìäû³ ³ûñûìû ìåí îçáûðëû²ûí ³îç²àëûñòûµ ò½ïê¿ áàñòàëó ñåáåá¿í ì½ëäå ±µã¿ìå æàñàìàéäû. £ûñ³àñû ïàòøà ÷èíîâíèêòåð¿ ìåí ðåâîëþöèÿ²à äåé¿íã¿ àâòîðëàð òàï ê½ðåñ¿í¿µ ì±í¿í êåì¿ò¿ï, êºòåð¿ë¿ñ áîëó ñåáåá¿í æåêå àäàìäàðäûµ á¼çà³ûëû²ûíàí, ò±ðò¿ïñ¿çä¿ã¿íåí, ìàíñàï-³îðëû²ûíàí áîëàäû äåï ò½ñ¿íä¿ðåä¿. Îëàð 1836-1838 æ.æ. øàðóàëàð êºòåð¿ë¿ñ¿íäå, Èñàòàéäûµ Ʊµã¿ð õàí ìåí áàñ àðàçäû²ûíàí, ¼ñà³ êåë¿ñïåóø¿ë¿êòåí áîëäû äåï ¼²ûíäûðó²à òûðûñòû. £àçà³ øàðóàëàðûíûµ åê¿ á¿ðäåé åçã¿ãå ¼øûðàï, ê½éçåëó¿í, áàëàëàðûí ñàòó²à äåé¿í áàð²àíûí åñåïêå àëìàéäû. Á¼ëàð²à ³àðà²àíäà Îðàëäàí øû³³àí ïóáëèöèñò Í.Ô.Ñàâè÷åâ ºç¿í¿µ êºëåìä¿ ìà³àëàñûíäà, Èñàòàéäûµ õàí – ñ¼ëòàíäàð²à íàðàçûëû³ áîëó ñåáåá¿í, îíûµ ê½ðåñ áàðûñûí, ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿í¿µ îðàëûìñûç, ³àéðûìñûç åêåí¿í ä¼ðûñ êºðñåòêåí (12).

Îë ³îç²àëûñïåí Èñàòàé æºí¿íäå êºïòåãåí ä¼ðûñ ï¿ê¿ðëåð àéò³àí. ʺòåð¿ë¿ñ òàðèõûíà áàéëàíûñòû áàð àðõèâ ìàòåðèàëäàðûí ¼³ûïòû ïàéäàëàí²àí. Äåãåíìåí Í.Ñàâè÷åâ êåµ ò¼æûðûì, áàòûë ±øêåðåëåó æàñàé àëìàéäû.

Ê¿ø¿ æ½ç áåí Áºêåé îðäàñûíûµ øàðóàøûëû²ûíà, õàë³ûíà, îíûµ ò¼ðìûñûíà áàéëàíûñòû àçäà²àí ì±ë¿ìåòòåð Ñ.Áàáàæàíîâ, ãåíåðàë À.Ñ.Õðóëåâ, Ô.Ñòàðèêîâ, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ì.À.Òåðåíòüåâ, À.Àëåêòîðîâ, ò.á. ìà³àëàëàðû ìåí åµáåêòåð¿íäå êåçäåñåä¿, á¿ðà³ êºá¿ áåëã¿ë¿ à³ïàð. Àéòàëû³ õàí ìåí ïàòøà ³ûçìåòêåðëåð¿í ä±ð¿ïòåé îòûðûï, õàëû³òûµ õàë-æà²äàéûíà ìàçì¼íäû òàëäàó æàñàìàéäû (13). Ì.À.Òåðåíüòåâ ³àçà³òàðäûµ îòûðû³øûëàíóûíà, åã¿íø¿ë¿êïåí àéíàëàñóûíà ³àðñû áîë²àí. Îðûíáîð ãóáåðíàòîðëàðûíûµ ±ðåêåò¿í¿µ ìà²ûíàñûçäû²ûí êºðñåò¿ï, îòûðû³øûëû³ ïåí åã¿íø¿ë¿ê äàìó òàáè²è ³¼áûëûñ åêåí¿í àéòàäû. Àâòîð 1837-1839 æ.æ. Ê¿ø¿ æ½ç æà²äàéûí á¿ðêåëê¿ ä¼ðûñ øîëûï, губернатор Перовскийдїµ басіыншылыі, ºï¿ð¿ì ñàÿñàòû æà²äàéäû øèåëåí¿ñò¿ð¿ï, «£àðàçûì (Õèóà) ³àóï¿», à²ûëøûí àãåíò¿ ò.á. òóðàëû ³èñûíñûç ±µã¿ìå-ºñåêòåð îéäàí øû²àðûë²àíû æºí¿íäå àéòà êåë¿ï, á¿ðà³ 1837 æûëû £.Åñ¿ìîâ ³ûðäà òîë³ó áàñòàäû äåï ³àòå ì±ë¿ìåò áåðåä¿.

£àðàçûì (Õèóà) õàíäû²û ìåí ³àðûì-³àòûíàñ, î²àí ³àðñû æîðû³ äàéûíäàó, ñî²àí áàéëàíûñòû Ê¿ø¿ æ½ç俵 æà²äàéûí ½ñò¿ðò¿í áîëñà äà Í.Ï.Èâàíîâ, Ì.È.Èâàíèí, À.È.Ìàêååâ, Ì.À.Þäèí ò.á. åµáåêòåð¿íäå êºðñåò¿ëåä¿. Ì.Þäèí ãåíåðàë Ïåðîâñêèé俵 1836 æ. Ê¿ø¿ æ½çãå ãåíåðàë áàñòà²àí 1000 áàø³¼ðò æ¿áåð¿ï æ±íå 3 ±ñêåðè îòðÿä øû²àðûï, ³àçà³ àóûëäàðûí «æàçàëàï» òîíà²àíûí ñîñûí åøá¿ð äåðåêñ¿ç 1837 æ. £àéûáàëäû «á½ë¿ê» êºòåðãåí¿í ³àéòàëàéäû.

Á¼ëàðäûµ á±ð¿ äå î³è²àëàð æåë¿ñ¿í ñîë êåçäåã¿ ºê¿ìåò ò¼ð²ûñûíàí áàÿíäàéäû. Òåê Ì.È.Èâàíèí ãóáåðíàòîðäûµ ¼ñûíûñû ìåí ºê¿ìåò Ê¿ø¿ æ½ç ñîëò½ñò¿ã¿í¿µ ø¼ðàéëû æåð¿í òàðòûï àëûï, £àçà³ àóûëäàðûí æåðñ¿ç ìൠäàëà²à àéäàï øû²àð²àíûí, Ïåðîâñêèé êåç¿íäå ³ûð²à – «á¿ç俵 ê¿í±ì¿ç áîéûíøà íàðàçû êèðãèçäåðä¿ (³àçà³òàðäû È.Ê.) æàçàëó²à îòðÿä æ¿áåð¿ëìåãåí æûëû ºòå ñèðåê áîë²àíûí. Õèóà²à æîðû³-àðàíäàòó áàñ³ûíøûëû³ åêåí¿í æ±íå Ïåðîâñêèé俵 ³îð³à³òû²û ìåí òàáàíñûçäû²ûíàí ºò¿ð¿ê ñûëòàó àéòûï, ñ±òñ¿ç, ½ëêåí øû²ûí ìåí àÿ³òàë²àíûí á¿ð øàìà ä¼ðûñ áàÿíäàéäû (14). Àâòîð ïàòøà ÷èíîâíèêòåð¿í¿µ áåéá¿ò, ³àðóñûç ³àçà³ åë¿íå îçáûðëû²û òóðàëû äà êåéá¿ð ä¼ðûñ ï¿ê¿ð àéòàäû. Ïàòøà ÷èíîâíèêòåð¿ìåí çåðòòåóø¿ëåð俵 êºïø¿ë¿ã¿ îðûñ øàðóàëàðûí ìåíñ¿íáåé, íàäàí, îðàëûìñûç äåï êåìñ¿òêåí¿íäåé, ³àçà³ øàðóàëàðûí äà îäàí ±ð¿ ìàçà³òàï, îëàðäû «òà²û», «æûðò³ûø», «æàë³àó», ºç ïàéäàñûí á¿ëìåéò¿í àðàìçà åò¿ï êºðñåòê¿ñ¿ êåëåä¿. Ѻéò¿ï ³àçà³ øàðóàëàðûíûµ ºç¿íå äåãåí ñåí¿ì¿í ³¼ì åò¿ï, æ¿ãåð¿í ³àéûðûï, òàëàáûí æåðëåï áîëàøà³ ½ø¿í ê½ðåñå àëìàéòûí òîáûð åò¿ï íàñèõàòòàï êåëãåíä¿. Á¼ë ï¿ê¿ðä¿ ³àçà³ áàéëàðû, áè-ñ¼ëòàíäàðû ³îëäàï, ê嵿íåí íàñèõàòòàï, “ò±é¿ð¿ ³àçà³ ³îëûíàí íå êåëåä¿”, «ê½íø¿ë, àëàóûç» äåï ¼ëòòû³ òàïòû³, ñàíàíûµ ºñó¿íå êåäåðã¿ æàñàï, íàäàí, åøòåµå ò½ñ¿íáåéò¿í àäàì áåéíåñ¿í óà²ûçäàäû, îëàðäûµ ºç¿íå-ºç¿í¿µ ñåí¿ì¿í æîþ²à òûðûñòû.

Äåãåíìåí Ðîññèÿäà²û êåéá¿ð ÷èíîâíèêòåð ³àçà³ åë¿ìåí êåµ òàíûñ³àñûí, ³àçà³ øàðóàëàðûíûµ ೠ꺵¿ëä¿ë¿ã¿í, åµáåê³îðëû²ûí, æ±íå ºç åë¿íå àäàë áåð¿ëãåíä¿ã¿í æàñûðà àëìàéäû. Îðûíáîð øåêàðà êîìèññèÿñûíûµ îñû êåçäåã¿ ïðåäñåäàòåë¿ Ã.Ô.Ãåíñ, áàñ øòàá ïîëêîâíèã¿ Ë.Ìåéåð ò.á. ³àçà³ øàðóàëàðûíûµ ³àá¿ëåòò¿ã¿í, åµáåê³îðëû²ûí æàç²àí. Ãåíñ ïåí Ìåéåð áîéûíøà «³àçà³» äåãåí ñºç æàñ, áîéäà³, åðæ½ðåê, áàòûð, ñàáàç /ìîëîäåö/ ìà²ûíàñûí áåðåä¿ æ±íå «³àçà³» - äåãåí àµûç²à ò½ñ¿í¿êêå á¼ë ºòå æà³ñû ½éëåñåä¿ äåï ìàäà³òà²àí. À.Ô.Ðÿçàíîâ êºòåð¿ë¿ñ òàðèõûí á¿ðøàìà ä¼ðûñ áàÿíäà²àí, îíûµ áàñøûëàðûíûµ ¼éûìäàñòûðóøûëû³ ðºë¿í, êºòåð¿ë¿ñò¿µ áàñòàëóûíûµ êåéá¿ð ñåáåïòåð¿í îðûíäû (15) êºðñåòêåí. Äåãåíìåí àâòîð Ê¿ø¿ æ½ç俵 ñîë êåçäåã¿ ýêîíîìèêàëû³, ±ëåóìåòò¿ê, ñàÿñè æà²äàéûí ½ñò¿ð øîëûï, êºòåð¿ë¿ñò¿µ øû²óûíûµ áàñòû ñåáåá¿í òîëû³ êºðñåòå àëìà²àí. Ñîíäàé-à³ ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ ìåí îðûñ ïîìåùèêòåð¿í¿µ îçáûðëû³-çîðëû²ûí, àÿóñûç ³àíàóûí àé³ûí êºðñåòïåãåí. Æàµñà³ ï¿ê¿ðëåðäå áàð. £àðóëû êºòåð¿ë¿ñ ³î²àì ºì¿ð¿íäå àñà åëåóë¿, ñàÿñè ìàµûçäû î³è²à.

Á¼ë êºòåð¿ë¿ñò¿µ øàðóàíû ³àíàó, æ±á¿ðëåó í±òèæåñ¿íäå áîë²àíûí, îíûµ àíòèôåîäàëäû³ ñèïàòûí àë²àø ±µã¿ìå åòóø¿ £àçà³ñòàí æóðíàëèñ¿ Áàéøåðêåøîâ Òàéûð. Àòàëìûø êºòåð¿ë¿ñò¿µ 100 æûëäû²ûíà áàéëàíûñòû Ò.Áàéøåðêåøîâ Áàòûñ £àçà³ñòàí ìåí Ãóðüåâ îáëûñòàðûíûµ ãàçåòòåð¿íå «Èñàòàé – Ìà³àìáåòò¿µ êºòåð¿ë¿ñ¿» äåãåí êºëåìä¿ ìà³àëàëàðûí æàðèÿëàï, îíäà ïàòøà ñàÿñàòûíà íàðàçûëû³òû ³àçà³ øàðóàëàðû Ïóãà÷åâ, Ñûðûì Äàò¼ëû áàñòà²àí ³îç²àëûñòàðäàí áåð¿ æàë²àñûï êåëãåí¿í, £àçà³ñòàíäà²û òàï ê½ðåñ¿ Ðîññèÿäà²û øàðóàëàð ê½ðåñ¿ ìåí ½íäåñ, ñàáà³òàñ åêåí¿í ºòå îðûíäû æ±íå ²ûëûìè ä¼ðûñ æàç²àí. £àçà³ øàðóàëàðû Èñàòàéäûµ áàñòàóûìåí ðóëû³òàð øåµáåðäåí àñûï, ±ëåóìåòò¿ê ì½ääå ½ø¿í ê½ðåñêåí¿í ä¼ðûñ êºðñåòêåí (16).

Èñàòàé êºòåð¿ë¿ñ¿í¿µ àíòèôåîäàëäû³ ñèïàòû Â.Ô.Øàõìàòîâòûµ åµáåã¿íäå àé³ûíûðà³ êºð¿íåä¿ (17). Àâòîð Àëìàòû Îðûíáîð àðõèâ ìàòåðèàëäàðûí ïàéäàëàíà îòûðûï, Ê¿ø¿ æ½ç俵 19 ²àñûðäûµ 20-30 æûëäàðûíäà²û ýêîíîìèêàëû³, ñàÿñè æà²äàéûí ³ûñ³àøà øîëûï, Îðàë ±ñêåð¿í¿µ îçáûðëû²û ìåí ç¼ëûìäû²ûí êºðñåòêåí. ʺòåð¿ë¿ñò¿µ áàñòàëó ñåáåá¿, ôåîäàëäû³ ³àðûì-³àòûíàñ, ³àíàó á¿ðøàìà àíû³ áåð¿ëãåí. ʺòåð¿ë¿ñ áàðûñû äà áàÿíäàë²àí. Äåãåíìåí àâòîð Ê¿ø¿ æ½ç俵 ãåîãðàôèÿñû ìåí øàðóàøûëû²ûíà ³ûñ³àøà áîëñà äà øîëó áåðìåãåí, ñîíäàé-à³ êºòåð¿ë¿ñêå ³àòûñ³àí ê½øòåð äå íà³òûëû êºðñåò¿ëìåãåí. Á¼ë òóðàëû áåëã¿ë¿ ²àëûìäàðûìûç Å.Áåêìàõàíîâ, À.Á.Ò¼ðñûíáàåâòûµ, ò.á. ñûí ï¿ê¿ðëåð¿äå ºòå îðûíäû. Àòàï àéò³àíäà Â.Øàõìàòîà ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿í¿µ îòàðëû³ ñàÿñàòûí ±øêåðëåìåé, øàðóàëàðäûµ ±ëåóìåòò¿ê ³¼ðàìû ìåí æàéûí àé³ûí ñèïàòòàìà²àí æ±íå ðåâîëþöèÿ²à äåé¿íã¿ àâòîðëàðäûµ êåéá¿ð ï¿ê¿ðëåð¿ìåí ò½ñ¿í¿êòåð¿íå òàëäàó æàñàìà²àí. Àâòîð ñóáúåêòèâò¿ê ï¿ê¿ð àéòó²à, ò¿ïò¿ êåéäå ä±ëåëñ¿ç ï¿ê¿ð á¿ëä¿ðóãå ³¼øòàð. Ìûñàëû, È.Òàéìàíîâ êºòåð¿ë¿ñ¿ óà³ûòûíäà²û ¼ëòòàð àðûñûíäà²û àðàçäû³ êåð¿ñ¿íøå ðîëü àò³àðäû, êåéá¿ð ³àçà³òàð ºçäåð¿í¿µ åñê¿ êåã¿ìåí ³àëìà³òàð ìåí ³îíäûðó òàòàðëàðûíàí åñåñ¿í àëäû äåãåí. Á¼ë ½ñò¿ðò¿í ï¿ê¿ð, ºéòêåí¿ á¼ë æºí¿íäå íà³òûëû ôàêò¿ êåëò¿ð¿ëìåéä¿. ʺòåð¿ë¿ñø¿ëåð ³àçà³, îðûñ, ³àðà³àëïà³ äåï áºëìåé, ò¿çåñ¿ áàò³àí îçáûð êóïåö á±ð¿íåí ºç åµáåã¿í¿µ åñåñ¿í àëó²à òûðûñòû. Ñîë ñåê¿ëä¿ àâòîð êåéá¿ð æåð, ñó, àäàì àòòàðûí øàòàñòûðûï, î³ûðìàí²à ò½ñ¿íóãå ³èûíäû³ æàñà²àí. ʺòåð¿ë¿ñ òàðèõûíà áàéëàíûñòû ï¿ê¿ðëåð Ã.Ñåðáàðèíîâ, À.ßêóíèí, Í.Òðîôèìîâ ïåí Å.Ôåäîðîâ ìà³àëàëàðûíäà àéòûë²àí (18).

Ê¿ø¿ æ½ç俵, ¯øê¿ òàðàïòûµ ñàÿñè ³¼ðûëûñû, æà²äàéû, òàï ê½ðåñ¿í¿µ êåéá¿ð ì±ñåëåëåð¿ àêàäåìèê Ñ.Çèìàíîâòûµ åµáåã¿íäå îðûíäû ±µã¿ìå áîëàäû, á¿ðà³ òîëû³ åìåñ (19).

Í.Ã. Àïîëëîâàíûµ £àçà³ñòàííûµ Ðåñåéìåí ýêîíîìèêàëû³ æ±íå ñàÿñè áàéëàíûñû æºí¿íäåã¿ åµáåã¿íäå Õ¯Õ - ²àñûðäûµ 1-øèðåã¿íäåã¿ Ê¿ø¿ æ½ç æà²äàéû òóðàëû êåé ì±ë¿ìåòòåð áàð, á¿ðà³ ±ð ôàêòûíûµ òºðê¿í¿í àøà áåðìåéä¿. Ðåñåéä¿ ìà³òàóìåí áîëàäû. Ãóáåðíàòîð È.È.Íåïëþåâò¿µ àðàìçà îòàðëàó ñàÿñàòûí ±øêåðëåìåé, îë Ê¿ø¿ æ½çäå òûíûøòû³ îðíàòó²à òûðûñòû, àë îäàí êåé¿íã¿ëåð¿ øàðóàøûëû³òû êºòåðóãå, åã¿íä¿ êºáåéòóãå òûðûñòû äåï ä±ëåëñ¿ç ò¼æûðàäû. (20).

Ïðîôåññîð Å.Áåêìàõàíîâ £àçà³ñòàííûµ Õ¯Õ ². òàðèõû æºí¿íäåã¿ î÷åðêòåð¿íäå Áºêåé Îðäàñûíûµ ³¼ðûëóûí õàí-ñ¼ëòàíäàð òîáûíûµ îçáûðëû²û àøà, Èñàòàé êºòåð¿ë¿ñ¿í¿µ ñåáåïòåð¿í, ì±í¿í, ìàµûçûí ºç¿íå ò±í ¼³ûïòûëû³ ïåí ³ûñ³à, ±ð¿ íà³òû àøûï áåðãåí. ¢àëûìíûµ êºï îéû ä±ëåëä¿ æ±íå ²ûëûìè òåðåµ òàëäàí²àí, ³àç¿ðäå ì±í¿í æîéìà²àí (21) Áºêåé Îðäàñû æºí¿íäå Æ.À³ïàé ò.á. ïóáëèöèñòåð俵 ê¿òàïòàðû áàð, á¿ðà³ ³àòå ì±ë¿ìåò êºï, äåðåêêå ñ½éåíáåé æàçûë²àí åø ñûí êºòåðìåéä¿. Åä¿ë ìåí Æàéû³ àðàëû²ûíäà äåéä¿ àâòîð “³àçà³ õàíäû²û ³àëûïòàñûï - ¼ëòòû³ ìåìëåêåò ä½íèåãå êåëä¿”, - äåãåí (22:8). Àë²àø³û ³àçà³ õàíäû²ûíûµ ³àé æåðäå ³¼ðûë²àíûí ³àç¿ð î³óøûäà á¿ëåä¿ ²îé. Á¿ç åµáåã¿ì¿çä¿ áàñïà²à äàéûíäàï áîë²àíäà ²àëûì Æ.£àñûìáàåâòûµ “Æàíãèð õàí” äåãåí êºëåìä¿ åµáåã¿í êºðä¿ê. Àâòîð õàëû³òûµ åê¿ á¿ðäåé ³àíàëóûìåí õàí-ñ¼ëòàíäàð îçáûðëû²ûíàí àóûð ò¼ðìûñòà, ³èûí àçàòòû³, ò±óåëñ¿çä¿ê ½ø¿í ³àíäû ê½ðåñòå áîë²àíûí æåòå çåðòòåìåé êºïòåí áåð¿ õàíäû ä±ð¿ïòåóìåí ø¼²ûëäàíûï êåëåä¿ (23). Á¿ç俵 îñû åµáåã¿ì¿çäå Ʊµã¿ð俵 ¿ñ-³èìûëû äåðåêòåð íåã¿ç¿íäå íà³òû áàÿíäàëàäû. Îë õàííûµ õàëû³³à ³àíäàé àçàï ±êåëãåí¿í êºðñåòåä¿. Òàðèõè ò¼ë²à òåê õàëû³³à ³ûçìåò ¿ñòåó¿ òè¿ñò¿ ²îé. Çåðòòåóø¿ìåí î³ûðìàí²à Јàçà³ñòàííûµ Õ­¯¯¯ ². àÿ²ûìåí Õ¯Õ-². бàñûí ³àìòèòûí ì¼ðà²àò äåðåêòåð¿ ïàéäàëû. (22)

ªê¿í¿øò¿ñ¿ îñû ê½íãå дейїн іазаі тїлїнде Áºêåé Îðäàñû тарихы туралы åø ²ûëûìè åµáåê æàðû³ êºðìåä¿. £àëûµ î³ûðìàí, îðòà, æî²àð²û î³ó îðûíäàðûíûµ î³ûòóøûëàðû Áàòûñ £àçà³ñòàííûµ òàáè²è æà²äàéû, øàðóàøûëû²û, ±ëåóìåòò¿ê, ñàÿñè æàéû òóðàëû íà³òû ì±ë¿ìåòòåðãå ºòå ì¼³òàæ. Ñîíäàé-à³ îðòà æ±íå æî²àðû î³ó îðûíäàðûíûµ î³óøûëàðûíà äà òàðèõè åµáåêòåð ³àæåò-à³.

Á¿ç俵 åµáåã¿ì¿ç îñû ³àæåòò¿ë¿êò¿µ á±ð¿í òîëû³ îðûíäàìà²àíûìåí î³ûðìàíäàðäûµ á¿ð êåðåã¿íå æàðàð äåï ¼ñûíàìûç. £àçà³ñòàíäà²û ñîµ²û æûëäàðäà òàðèõ ²ûëûìûíûµ æåò¿ñò¿êòåð¿íå ñ½éåíå îòûðûï, êåéá¿ð ¼ìûò ³àë²àí, êºìåñê¿ êºð¿íãåí ì±ñеëåëåðãå ì½ìê¿íä¿ã¿íøå 꺵¿ë áºëå îòûðûï, î³è²àëàðäû øûí îáúåêòèâò¿ê ò¼ð²ûäàí áàÿíäàó²à òûðûñòû³.

Íåã¿çã¿ äåðåêò¿ á¿ç £àçà³ñòàí Îðòàëû³ ìåìëåêåòò¿ê ì¼ðà²àòûíûµ №78 ³îð ìàòåðèàëäàðûí àëäû³. Á¼ë àðõèâò¿µ №78 ³îðûíäà ¿øê¿ òàðàïòû áèëåóø¿ - ñ¼ëòàí Áºêåé, Ñû²àé ͼðàëèåâòåð俵 îäàí êåé¿í õàí áîë²àí Ʊµã¿ð Áºêååâò¿µ êåµñåëåð¿í¿µ ìàòåðèàëäàðû æèíà³òàë²àí. Îëàðäûµ ¿ø¿íäå Îðäàíûµ ñàÿñè õàë¿, øàðóàøûëû³, ìàë ñàíû, ñàóäà, àäàì ñàíû òóðàëû ì±ë¿ìåòòåð, øåêàðà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ìåí õàò æàçûñó, ò½ðë¿ øà²ûìäàð áàð. Ñîíûìåí ³àòàð, ïàòøà ÷èíîâíèêòåð¿í¿µ, ò¿ëì±ø, òûµøûëàðûíäà ì±ë¿ìåòòåð¿ áàð, ñ¼ëòàíäàð ìåí áèëåð俵, øàðóàëàðäûµ àðûçäàðû, êºòåð¿ë¿ñø¿ëåð俵 ³èìûëû øàðóàøûëû²û òóðàëû êåéá¿ð äåðåêòåð ñà³òàë²àí. №78 ³îðäà æåð, ³îíûñ, ñàóäà ì±ñеëåëåð¿ òóðàëû õàòòàð, ³àòûíàñ ³à²àçäàð, áàñ êºòåðãåí øàðóàëàð òóðàëû ò±ïòåøòåó ³îðûòûíäûëàðû òóðàëû ìàòåðèàëäàð áàð.

ʺòåð¿ë¿ñ òàðèõûíà áàéëàíûñòû ìàòåðèàëäàð íåã¿ç¿íåí Îðûíáîð øåêàðà êîìèññèÿñûíûµ ¿ñ ³à²àçäàðûíäà №4 ³îðäà æèíà³òàë²àí. Á¼ëàðäûµ ¿ø¿íäåã¿ åµ ³¼íäûñû êºòåð¿ë¿ñø¿ëåð俵 õàí²à, Îðàë ±ñêåð¿í¿µ àòàìàíûíà, Îðûíáîð ñî²ûñ ãóáåðíàòîðûíà ò.á. æàç²àí õàòòàðû, õàáàðëàðû, øà²ûìäàðû, òåðãåóø¿ëåðãå áåðãåí ò±ïòåø æàóàïòàðû. Îñûëàðäàí ñîë êåçäåã¿ ñàÿñè-±ëåóìåòò¿ê æà²äàé, õàí ìåí ñ¼ëòàíäàðäûµ áèëåð俵 åëä¿ àÿóñûç ³àíàï, ñîðóû, ïàòøà ±ê¿ìäåð¿í¿µ, Îðàë ±ñêåð¿í¿µ çîðëû²û, êºòåð¿ë¿ñò¿µ áàñòàëó ñåáåá¿, áàðûñû òóðàëû êºïòåãåí æ±íå íà³òû ì±ë¿ìåòòåð àëûíäû. Ñîíûìåí ³àòàð, Îðàë Îðûíáîð êàçàê ±ñêåðëåð¿í¿µ øåêàðà ³ûçìåòêåðëåð¿í¿µ áàé, ñ¼ëòàíäàðäûµ ðàïîðòòàðû, àðûçäàðû, ò½ðë¿ àíû³òàìà, òåêñåðó, áàé³àó ìàòåðèàëäàðû ìåí õàòòàðû áàð. Á¼ëàð ±ðèíå î³è²àëàðäû áàðûíøà á¼ðìàëàï, ½ñòåì òàï ò½ñ¿í¿ã¿ ìåí ì½ääåñ¿ ò¼ð²ûñûíàí áàÿíäàéäû. Ñîë ñåê¿ëä¿ ãóáåðíàòîð, îíûµ ³ûçìåòêåðëåð¿í¿µ ³àòûíàñ, í¼ñ³àó ³à²àçäàðûíàí ïàòøàíûµ îòàðøûëû³ ñàÿñàòûíûµ ¿ñêå àñûðûëóûí êºðåì¿ç.

£àçà³ñòàí Îðòàëû³ Ìåìëåêåòò¿ê àðõèâ¿íäå êºòåð¿ë¿ñø¿ëåð俵 àðàï ±ð¿ïòåð¿ ìåí ³àçà³ ò¿ë¿íäå æàç²àí õàòòàðû, àðûç øà²ûìäàðû, ðóëàðäûµ îðíàëàñóû àòàëûï ñ¼ëòàí-ïðàâèòåëüäåð, áèëåð øàðóàëàðäà àðûçäàðûí, ³àòûíàñ ³à²àçäàðäû òàòàðøà æàç²àí. Á¼ëàðäû îðûñ ò¿ë¿íå øàëà ñàóàòòû ò±ëì±øòàð àóäàð²àí, îëàð îéäû òàáè²è ê½é¿íäå áåðå àëìàéäû, òåê æàëïû ñ¼ëáàñûí ²àíà àéòàäû, ñîíäû³òàí àðàñûíäà ñºçäåð, ò¿ïò¿ бїрнеше сºйлемдер іалып ³îÿäû. Àë ìàòåðèàëäàðäû æèíà³òàï, îñû ê½íã¿ î³ûðìàí²à ò½ñ¿í¿êò¿ åò¿ï áàñïà²à äàéûíäàéòûí ³ûçìåòêåðäå, áàñøû äà Îðòàëû³ àðõèâòå æî³. Á¿ç êºòåð¿ë¿ñø¿ëåð俵 2 õàòûí àóäàðûï, êºðä¿ê, á¼ðûí²û àóäàðìà ìåí àéûðìàøûëû²û áàð, ò¿ë, òàðèõ ò.á. çåðòòåóø¿ãå ³àæåòò¿ ñîë êåç俵 ñºçäåð¿, ò½ñ¿í¿ã¿, ï¿ê¿ðëåð¿ ò½ñ¿ï ³àë²àí, æåð-ñó àòòàðû, àäàì åñ¿ìäåð¿ á¼ðìàëàí²àí. ʺòåð¿ë¿ñø¿ëåð ¯øê¿ Áºêåé Îðäàñûí “¯øê¿ òàðàï” äåãåí. Ñîíûìåí á¼ë ³¼íäû ìàòåðèàëäàðäû æèíà³òàï, áàñïà²à äàéûíäàñà ²ûëûì²à åä±ó¿ð ½ëåñ ³îñûëàð åä¿ äåéì¿ç.

Á¿ç á¼íûìåí ³àòàð Àñòðàõàí, Îðûíáîð, Òàøêåíò, Ëåíèíãðàä ³àëàëàðûíäà áîëûï, Ê¿ø¿ æ½ç òàðèõûíà áàéëàíûñòû ìàòåðèàëäàð æèûñòûðäû³. Àñòðàõàí ñî²ûñ ãóáåðíàòîðû êåµåñ¿í¿µ ³à²àçäàðû àðàñûíàí ¯øê¿ òàðàïòûµ øàðóàøûëû²ûíà, ±ëåóìåòò¿ê – ñàÿñè æà²äàéûíà áàéëàíûñòû êåéá¿ð ì±ë¿ìåòòåð àëäû³. Îðûíáîð ñî²ûñ ãóáåðíàòîðû êåµñåñ¿í¿µ ¿ñ ³à²àçäàðû ìåí Îðûíáîð øåêàðà êîìèññèÿñûíûµ ¿ñòåð¿íåí êºòåð¿ë¿ñø¿ëåð òóðàëû äåðåê êåçäåñò¿ðä¿ê. Òàøêåíòòåã¿ ðåñïóáëèêàëû³ ê¿òàïõàíàäà “Ò½ðê¿ñòàí æèíà²û” /Ò½ðê¿ñòàíñêèé ñáîðíèê/ ñà³òàë²àí. Àë ªçáåêñòàí Îðòàëû³ ìåìëåêåòò¿ê àðõèâ¿íäå Õèóà /ðåñìè äîêóìåíòòåð¿íäå £îðàçì/ õàíäû²ûíäà Ê¿ø¿ æ½ç俵 êåéá¿ð àóûëäàðû ìåí ðóëàðû ìåí ³àðûì-³àòûíàñ ³à²àçäàðû êåçäåñåä¿.

ʺòåð¿ë¿ñ òàðèõûíà áàéëàíûñòû òàðèõè ±µã¿ìåëåð åë ¿ø¿íäå äå ±ë¿äå ñà³òàë²àí. Á¿ç êºòåð¿ë¿ñ áîë²àí æåðëåðä¿ êºçáåí êºðó ½ø¿í æ±íå åë àóçûíäà²û ±µã¿ìåëåðä¿ ºëåµ æûðëàðäû æèíàñòûðó ìà³ñàòûíäà Îðàë, Ãóðüåâ, À³òºáå îáëûñòàðûíûµ àóäàíäàðûíäà áîëäû³. Åë ¿ø¿íäå Ʊµã¿ð õàí òóðàëû ûñ³à³, ê½ëê¿ë¿, êåëåêå ñºçäåðäå ñà³òàëûïòû. Åë àóûçûíäà²û ±µã¿ìåãå ñûí êºç¿ìåí ³àðàó êåðåê, òàðèõè äåðåêòåðìåí òàíûñ àäàì²à îë ³èûíäà åìåñ-àó äåéì¿ç. Ì¿íå ñîë ±µã¿ìåëåð á¿çãå ñîë êåçäåã¿ ä½á¿ð俵 æàëïû ñàðûíûí ò½ñ¿íóãå, êåéá¿ð î³è²àëàð æåòïåé ò¼ð²àí ì±ë¿ìåò¿í æàë²àñòûðûï, ôàêò¿ëåð, àäàì, ìåêåí àòòàðûí, ¿ñòåð¿í àíû³òàé ò½ñó¿ì¿çãå åä±ó¿ð ñåïò¿ã¿ òèä¿.

Åë òàðèõûíà áàéëàíûñòû æåð, ñó, òàó àòòàðû ìåí àäàì åñ¿ìäåð¿í áàéûð²û ³àçà³ àòàóëàðûìåí æàçó²à òûðûñòû³. ªéòêåí¿, àðõèâòåã¿ ³à²àçäàð æåð, ñó æà²äàéûí, àòàëóûí, æåðã¿ë¿êò¿ ò¿ëä¿ á¿ëìåéò¿í ïàòøà ÷èíîâíèêòåð¿ ìåí îôèöåðëåð¿í¿µ, ïèñàðëüëàðû ìåí ò¿ëì±øòàðûíûµ æàç²àíäàðû, îëàð àäàì, æåð àòòàðûí ò¿ë¿ êåëìåé á¼ðìàëàíûï æàçûë²àí, àë îíû î³ûï ò½ñ¿íó ³àç¿ðã¿ î³ûðìàíäàð²à ºòå ³èûí. Àë á¿ç俵 êåéá¿ð ²àëûìäàðûìûç ±ë¿ ò½ñ¿í¿êñ¿ç àòàóëàðäû æàçà áåðåä¿. Ìûñàëû, “Áåðó÷åâà ðîäà Êàðàêóáàé Óòÿïîâ òðåáîâàë âîññòñàíîâëåíèÿ íàðóøåííîãî ïðàâà íà ïîëüçîâàíèå óðî÷èùåì Êàðàêàìûø” äåãåí ñºéëåìäåã¿ ðó, àäàì, æåð àòûí ò½ñ¿íó ³èûí. Àë õàáàðäàð àäàì ²àíà ±µã¿ìå Áåð¿ø ðóûíûµ îçáûð áè¿ £àðàêºáåí ªòåïîâòûµ Èñàòàé àóûëûíàí òàðòûï àë²àí “£àðà³àìûñ” äåãåí êºëø¿ê òóðàëû åêåí¿í á¿ëåä¿. Äåíäåðä¿ Èíëÿð, Èíäàð, Íàðûíäû “Ðûí” äåï á¼ðà æàçó êºï. Ñîíäû³òàí ²ûëûìè åµáåêòåð ³àëûµ î³ûðìàí²à ò½ñ¿í¿êò¿ áîëó ½ø¿í àðõèâ ³à²àçäàðû ìåí ðåâîëþöèÿ²à äåé¿íã¿ òàðèõè åµáåêòåð¿íäå àäàì åñ¿ìäåð¿ ìåí æåð, ñó àòòàðûí åëãå òàíûñ ½ëã¿ñ¿íäå áåðóä¿ åñêåðä¿ê. γûðìàíäàðäûµ á¼íäàé çàµäû ò¿ëåã¿í æ±íå.

Ê¿ø¿ æ½ç俵 òîïîíèìèêàëû³ åñ¿ìäåð¿í á¿ð óíèôèêàöèÿ²à êåëò¿ðó òóðàëû È.Âÿòêèí, Å.Áåêìàõàíîâ ñåê¿ëä¿ ²àëûìäàðûìûçäûµ ¼ñûíûñûí ³àáûëäàé îòûðûï, àòàóëàðäû ³àçà³øà áåðä¿ê. Ìûñàëû, Íàðûíäû “Ðûí” äåï, Æåìä¿, “Äæèìè”, “Ýìáà” äåï, Èñàòàéäû – Èñåòàé, Èñÿòàé, Èñåòàé äåï, Øàë³àðäû – “÷åðõàë” äåï ³àëàé æàçàðñûµ. Ñîë ñåê¿ëä¿ “Øûµäû” “÷èíê”, Øåêò¿í¿ “×èêëèíñêèé”, Ûñû³òû Ñèêëàð äåï á¼ðìàëàìàé, î³ûðìàíäàð²à ò½ñ¿í¿êò¿ áîëó ½ø¿í æåðã¿ë¿êò¿ ò¿ë àòàóûíäà áåðóãå òûðûñòû³. Àäàì åñ¿ìäåð¿ ûë²è á¼ðìàëàíóäà. Á¿ç îðôîãðàôèÿ Åðåæåñ¿íå ñ½éåí¿ï “Ìàõàìáåò” äåìåé, ³àçà³øà: “Ìà³àìáåò” äåéì¿ç.

Á¿ç ºç¿ì¿ç ³îç²à²àí ì±ñåëåëåðä¿ òîëû³, æàí-æà³òû ³àìòûï áàÿíäàäû³ äåé àëìàéìûç. ªéòêåí¿ àðõèâ äåðåêòåð¿ ±ð¿ êºï, ±ð¿ æåò¿ñïåó¿íåí Ê¿ø¿ æ½ç õàë³ûíûµ ±ëåóìåòò¿ê ³¼ðàìûí, øàðóàøûëû²ûí, òàï àçàòòû³ ê½ðåñ¿í¿µ òàðèõûí ò.á. ì±ñåëåëåðä¿ òîëû³ áåðä¿ê äåé àëìàéìûç. Òåê ³îëäà áàð ì±ë¿ìåòòåðä¿ ïàéäàëàíà îòûðûï, Áàòûñ £àçà³ñòàííûµ ñàÿñè ±ëåóìåòò¿ê, ýêîíîìèêàëû³ æà²äàéûí ³ûñ³àøà ñèïàòòàï, õàëû³ ò¼ðìûñûí áàðûíøà àé³ûí êºðñåò¿ï, êºòåð¿ë¿ñò¿µ òåðåµ òàìûðëàðûí àíû³òàó²à òûðûñòû³. Á¼ë åµáåê ³àëûµ î³ûðìàí ìåí î³ó îðûíäàðûíà î³ó ³¼ðàëû äåï ¼ñûíûëàäû.


¯ - òàðàó

Ê¿ø¿ æ½ç áåí Áºêåé îðäàñûíûµ ñàÿñè-ýêîíîìèêàëû³, ±ëåóìåòò¿ê æà²äàéû.

§1 Ãåîãðàôèÿëû³ øîëó

Òàðèõè î³è²àëàðäûµ ì±í¿í ä¼ðûñ ò½ñ¿íó ½ø¿í ñîë åë俵 ãåîãðàôèÿëû³ æà²äàéûí, øàðóàøûëû³ åðåêøåë¿ã¿í, ñàÿñè ºì¿ð¿ ìåí ì±äåíè äàìó ä±ðåæåñ¿í á¿ëìåé áîëìàéäû. Ñîíäû³òàí á¿ç ±µã¿ìåí¿ ³ûñ³àøà ãåîãðàôèÿëû³ øîëäàí áàñòàéìûç. Áºêåé Îðäàñû Ê¿ø¿ æ½ç俵 òóûíäûñû, îíûµ á¿ð òàðàóû. Ñîäàí áîëàð Ìà³àìáåòòåð ºçäåð¿í “¯øê¿ òàðàïïûç” äåãåí. Ñîíäû³òàí àë²àø³û òàðàóäà Ê¿ø¿ æ½ç òàðèõûíàí áàñòàï, ¯øê¿ òàðàïïåí ³àáûñòûðà áàÿíäàéìûç.

ªëêåí¿µ øàðóàøûëû³ åðåêøåë¿êòåð¿ ìåí ýêîíîìèêàëû³ äàìó ì½ìê¿íä¿ã¿í ò½ñ¿íó ½ø¿í àëäûìåí ãåîãðàôèÿëû³ æà²äàéûìåí ³ûñ³àøà òàíûñàéû³. Ê¿ø¿ æ½ç俵 á¿ç ±µã¿ìåãåë¿ îòûð²àí êåçäåã¿ ãåîãðàôèÿëû³, òîïîãðàôèÿëû³ æà²äàéûí Ðîññèÿ ãåîãðàôèÿ ³î²àìû ì½øåëåð¿ ìåí àðìèÿ áàñ øòàáûíûµ îôèöåðëåð¿ Ê¿ø¿ æ½çäå áîëûï, êºðãåíäåð¿í ºçäåð¿í¿µ áà³ûëàóëàðû ìåí åµáåêòåð¿íäå ñèïàòòà²àí.

Ê¿ø¿ æ½ç – Øû²ûñòà Òîð²àé ºçåí¿íåí Åä¿ëãå äåé¿í, ñîëò½ñò¿êòå - Îðàë òàóû áºêòåð¿íåí Àðàë òåµ¿ç¿ ìåí Ñûð ñà²àñûíà, ­ñò¿ðò ³ûðàòûíà äåé¿íã¿ ºµ¿ðä¿ ³àìòèäû. Æåð¿í¿µ áåò¿ ±ð³èëû.

Åä¿ëäåí áàñòàë²àí ½ëêåí àë³àï Æàéû³ ºçåí¿ìåí åê¿ãå áºë¿íãåíäåé. Õ¯Õ ²àñ. Îðûñ òàðèõû, ãåîãðàôèÿëû³ ±äåáèåò¿íäå Åä¿ë ìåí Æàéû³, Êàñïèé ìåí Ñûðò ³ûðàòû àðàñûíäà²û ³àçà³òàð ìåêåíäåãåí äàëàëû³òû – “Ñàìàð äàëàñû”, Æàéû³òûµ øû²ûñûí – Çàóðàëüíûé, íå Ìëàäøàÿ Îðäà äåï àòà²àí. Àë, ³àçà³ Òîð²àé ºçåí¿íåí, Òîð²àé äàëàñûíàí Æàéû³ ºçåí¿íå äåé¿íã¿ äàëà Àëøûí ¼ëûñûíûµ ìåêåí¿, ñîíäû³òàí Àëøûí äàëàñû äåï òå àòàó²à áîëàäû. Á¼ë äàëàíûµ æåð áåò¿ - ³¼ì, ñîð. Îðàë òàóûíûµ îµò½ñò¿ê åòåã¿íåí áàòûñ³à Ñûðò ³ûðàòû æîë áîëûï ñîçûëûï, Åä¿ë ºµ¿ð¿íå äåé¿í áàðàäû. Á¼ë æåð îéëû-³ûðëû, ñàé-ñàëà òîïûðà²û ³¼íàðëû. Îðàë òàóûíàí îµò½ñò¿êêå ̼²àëæàð òàóû 49 åíä¿êêå ø¼áàëà áàðàäû. Îäàí ±ð¿ îµò½ñò¿êòå Øîø³àêºë àäûðû, Áîðñû³ ³¼ìäàðû, îíûµ áàòûñûíäà Ìàòàé, Àñïàíòàé ³¼ìäàðû. Îíûìåí ³àòàðëàñà áàòûñòà Æàéû³ ºçåí¿, Åëåê, Îð ºçåí¿í ³îñûï, Øà²àí ³îñûë²àíäà òà²û îµò½ñò¿êêå á¼ðûëûï à²àäû. ¬çûíäû²û 1400 êì. ³àçà³ æåð¿ìåí 1100 êì. æ½ðåä¿. Æàµáûð ºòå ñèðåê æàóàäû. Á¼ë îðàñàí ½ëêåí àë³àïòûµ ³ûñû ³àòòû, ³àðëû àÿçäû, æàçû ûññû, äàóûëäû. Òåê ºçåíäåð, øà²ûí êºëäåð æà²àñûíäà æàéûëûì áàð, åã¿ñò¿êêå æàðàìäû æåð¿ äå êåçäåñåä¿. ¡ñ¿ðåñå Ì൲ûñòàó ºµ¿ð¿ ñó²à, æàéûëûì²à òûì òàïøû. Á¼ë äàëàíûµ îµò½ñò¿ã¿íäå Áîðñû³ ³¼ìû, Ìàòàé, Àñïàíòàé, Àðàë òåµ¿ç¿ æà²àëàóûíäà²û ³ûñû æûëû, ³àðû àç áîëàäû, á¿ðà³ æàçû ûññû. ̼²àëæàð Îðàë òàóûíàí îµò½ñò¿êêå ñîçûëà 49 åíä¿êêå æåòïåé á¿òåä¿. Á¼ë àë³àï ò¼ð²ûí æ¼ðòòûµ åñ¿ì¿ìåí “Àëøûí äàëàñû” äåï òå àòàëàäû.

Àëøûí äàëàñûíûµ øû²ûñûíäà²û ½ëêåí ñó - £àð²àëû òàóûíàí áàñòàëàòûí Òîð²àé ºçåí¿, îäàí òåð¿ñò¿êòå Òîáûë, ­é, Òî²¼çà³, £àðòàëû ºçåíäåð¿ ºµ¿ðëåð¿í Îðûíáîð²à ³àðà²àí Æà²àëáàéëû, £ûïøà³, Íàéìàí, Êåðåé ðóëàðûíûµ àóûëäàðû æàéëàï æ½ðãåí. Ñûð ºçåí¿í¿µ À³ìåø¿ò ò¼ñûíàí Àðàë²à äåé¿íã¿ ºµ¿ð¿í Ê¿ø¿ æ½çãå ³îñàäû. Ñûð ìåí Æàµàäàðèÿ åã¿íø¿ë¿êïåí àéíàëûñ³àí. Ñóàðìàëû åã¿ñòå áàð. Ñûðäûµ åê¿ æà²àëàóû ñó ñó æàéûëûìû ³àëûµ ³àìûñ. Àë ºçåííåí ³àøû³òà ³¼ì, òà³ûð, ñîðòàµ. Ñîíûìåí Ê¿ø¿ æ½ç俵 Æàéû³òàí øû²ûñ³à ñîçûë²àí äàëàíûµ Àëøûí äàëàñûíûµ îµò½ñò¿ã¿ òàóëû, ñóëû, îðìàíäû, òîïûðà²û åã¿ñò¿êêå ³îëàéëû àë³àï. Îäàí îµò½ñò¿ê, Àðàë ò嵿ç¿íå äåé¿íã¿ æåð - ³¼ìäàóûò, ñîðòàµ, ºçåí – ñó àç, åã¿ñò¿êêå æàðàìàéòûí ê嵿ñò¿ê. Æàµáûðû àç, àóà ðàéû ³àòàë.

Åã¿ñò¿êêå æàðàìäû æåðëåð, ºçåíäåð ൲àðû, Ñûð ºçåí¿í¿µ îðòà áºë¿ã¿íåí ñà²àñûíà äåé¿íã¿ æà²àëàóû.

Ñîë êåçäå á¼ë ºëêåí¿ çåðòòåãåí îðûñ ãåîãðàôèÿëû³ ³î²àìûíûµ ì½øåñ¿ ß.Â.Õàíûêîâòûµ ò.á. áàÿíäàóûíøà Êàñïèé ñîëò½ñò¿ã¿íåí Æàëïû “Ñûðò” ³ûðàòûíà äåé¿íã¿ “Ñàìàð” äàëàñû á¿ðíåøå ãåîãðàôèÿëû³ àóäàíäàð²à áºë¿íåä¿. Ñûðò ³ûðàòûíûµ áºêòåð¿íåí áàñòàëàòûí Óþêåí, (¯¯ - ×èæà áîëñà êåðåê?), Ľðå (¯ - ×èæà), Áàëû³òû ñó æàéûëìàëàðû (ðàçëèâû). Ñîëò½ñò¿êòå êºï æåðãå æàéûëûï, ìîë øàáûíäû³, æàéûëûì êºç¿ áîëàäû.

Á¼ë ºµ¿ðäå Áàéáà³òû ðóûíûµ Æàíòåë¿, ƽí¿ñ, ò.á. áàñ³àð²àí Åä¿ëáàé ò.á. á¿ðíåøå àóûëäàðû, Òºëåµã¿òòåð æàéëàï æ½ðãåí. Á¿ðà³, ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ îëàðäûµ åã¿íø¿ë¿êïåí àéíàëûñóûíà ð¼³ñàò áåðìåãåí. Äàð²àø, Ľðå, Æàíàðûñòàí (Åðóñëàí), Øà²àí ºçåíø¿êòåð¿ ìàµûíäà ³àçà³ àóûëäàðû êºø¿ï æ½ðãåí. Ñûðò ³ûðàòûíàí £àðà ºçåí (Áîëüøîé óçåíü), Ñàðû ºçåí (Ìàëûé óçåíü) áàñòûëûï Áàÿø òàóû æàíû ìåí îµò½ñò¿êêå Ñàìàð êºëäåð¿íå ³àðàé ³îñàðëàíà à²àäû. Á¼ë åê¿ ºçåí ൲àðû, àðàñû øàáûí²à, æàéûëûì²à áàé áîëàäû. Çåðòòåóø¿ëåð Ñàðû ºçåí áîéûíäà (Òàëîâàÿ ðå÷êà) “£àðàñó” ñàéû ºµ¿ð¿í øàáûíäû³³à áàé åêåí¿í æàç²àí (1). 1825æ. 22-23 àâãóñòà Îðûíáîð øåêàðà êîìèññèÿñûíûµ àññåñîðû Êóçíåöîâ Òàëîâàÿäà (“£àðàñó”) áîëûï, îäàí æî²àðû 8 êì., åí¿ 4-5 êì. øàáûíäû³ åêåí¿í æ±íå òºìåí Áà²ûðëàé æà²û äà 8 êì-äåé îéïàò, øàáûíäû³ åêåí¿í ³àòòàï, Ñàðû ºçåí áîéû ûë²è ³àçà³ ³ûñòàóëàðûíà òîëû (3000) åêåí¿í æàç²àí (2). Àë Ñàðû ºçåíí¿µ îäàí àð²û æà²û á¼íäàé ñó æàéûëûìû æî³, øºá¿ äå ñèðåê, òîïûðà²û ³¼ìäàñûí, ñîðòàµ. £àðà ºçåíí¿µ Æàëïà³òàë ò¼ñû Ñàìàð²à (3) äåé¿í äå æåð áåò¿ îñûëàé, æåð¿ ñîðòàµ, ñîë êºëäåð, øºá¿ àç. £ûñòà ñóû³ áîðàí, æàçäà ûññû, àµàçà³.

Á¼ë äàëàäà²û åê¿íø¿ á¿ð ìàë²à æàéëû àóìà³ - Íàðûí ³¼ìû (4). Îë îµò½ñò¿ê øû²ûñòàí áàòûñ³à 150-200 êì-ãå ñîçûëûï, Áåêåòàé, ¯ðãå ³¼ì, £àíäûà²àø, Æàìàí³¼ì, Òîëûáàé, Òåðåêò¿, £ûçûëøà²ûë, Ľéñå, Ìåø¿ò³¼ì, Æàñ³¼ñ æèäåë¿ ò.á. áîëûï 12 áºë¿êòåí ò¼ðàäû. Íàðûí ³¼ìûíûµ åí¿ 30-50 êì. £¼ìäà ûë²àë æà³ûí, 1-1,5 ì òåðåµä¿êòåí ñó øû²àäû. Æåð¿í¿µ 30%-òåí àñòàìûíäà îðìàí æåì¿ñ-æèäåê.

Òàáè²àòûíûµ îñûíäàé áàéëû²ûíàí Íàðûíäà æ¼ò áîëìàéäû. £àò³ûëäà ³óàµøûëû³ áîëûï, ìàë²à øºï, àäàì²à àçû³ òàáûëìà²àí æûëäàðû åë Íàðûí²à áàðûï, ïàíàëàó²à òûðûñàäû. £ûñû àç æ±íå æ¼ìñà³ áîëàäû. Àóàñû øèïàëû. Íàðûííûµ ñèïàòûí ¼ëû Ìà³àìáåò àé³ûí áåðãåí, “Íàðûííûµ ³àëûµ ³¼ìäàðû-àé, ...Ûçàëû, îéïൠøûìäàðû-àé”, - äåï Íàðûíäà “áàñ ïàéäàíûµ á±ð¿ áàð”, - äåó¿ ºòå îðûíäû àéòûë²àí. Á¿ðà³ Íàðûí êåäåé俵 ³îëûíà òèìåä¿. Îíû Øûµ²àëè (Øûìàí) Îðìàíîâ, غêå ͼðàëèåâ, £àðàóûë õîæà, Áàë³û áèëåð èåëåíä¿.

Ñàìàð äàëàñûíûµ òà²û ø¼ðàéëû æåð¿ - Ñàìàð êºëäåð¿. Ñîë êåçäåã¿ çåðòòåóø¿ëåð (Õàíûêîâ ß.Â. ò.á.) êºðñåòó¿íøå á¼ëàð äà ½ëêåíä¿-ê¿ø¿ 24 êºë áàð. Îëàðäûµ ¿ø¿íäå À.Õðóçèí Ñàðûêºë, Ñàðûøû²àíà³, Òî³òàìûñ, Ðàéì, Èòåìãåí, Ò¿í±ë¿, ò.á. êàðòàäà êºðñåòêåí. 1870æ. áåðãåí á¿ð ì±ë¿ìåòòå Ñàðûàéäûµ àéíàëà øåµáåð¿ 16 øà³ûðûì, åí¿ - 3, Ñàðûêºë 15:2, Ðàéì 5:1, Ò¼ùû ³¼ëà³ - 10:2, Ñàðûøû²àíà³ 10:1 øà³ûðûì. (5:9).

Á¼ë êºëäåðäå áàëû³ êºï áîëàäû. ʺëäåð æà²àñû íó ³àìûñ, ³àëûµ øàáûíäû³, æàéûëûì. Àë Íàðûí ìåí àðàñû, ¿ð¿ë¿-¼ñà³òû êºï ñîðëàð áàð, ¿ø¿íäåã¿ ¿ð¿ñ¿ Àðàë ñîð, Êåêïåí ñîð, Åä¿ëáàé ñîð, £àòïàñ ñîð, ò.á.

Íàðûí ³¼ìûíàí áàñ³à æåðëåð俵 àóà-ðàéû ³àòàµ, ³ûñû 5 àé²à áàðàäû. £ûñòà áîðàí æè¿ áîëàäû, êºêì¼çäà³ æàóûï, ìàë òåá¿íãå æàéûëà àëìàéòûí êåçäåð¿ áîëàäû. £ûñòà æåë ò¼ðûï, ³àðäà áîðàòûï ìàë ìåí æàí²à ½ëêåí ³ûñûì áîëàäû.

Æàçäà æàµáûð àç áîëàäû. £óàµøûëû³ 10-12 æûëäà ³àéòàëàï ò¼ðàäû. ʽíí¿µ ûññûëû²û êºëåµêåäå 35° áàðäû, àµàçà³, íåìåñå ³àïûðà³ (äóøíûå) æíë ñî²ûï, òîïûðà³òû ½ðëåï “³àðàäàóûë”, “£¼ì æàóûíû” áîëûï ò¼ðàäû.

¯øê¿ òàðàïòà ñîë êåçäå 6 ìëí. äåñÿòèíà æåð áîë²àí, 12700 äåñÿòèíà ³àìûñ, òåê ìàë æàéûëûìûíà ²àíà ïàéäà²à àñàòûí äàëàëû³ - 5 ìëí. äåñÿòèíà øàìàñû 400 äåñÿòèíà ³¼ìäû³, 430 ìûµ äåñÿòèíà òà³ûð, ñîðòൠæåðëåð.

Á¼ë ³ûñ³àøà øîëóäàí ¯øê¿ Îðäà æåð¿í¿µ òåê ñîëò½ñò¿ê-øû²ûñû, Ñàðû, £àðà ºçåíäåð îðòà øåí¿ øàáûíäû²û ìîë, åã¿í ñàëó²à áîëàòûí àëàï, àë ìàë²à Íàðûí ³¼ìû, Ñàìàð êºëäåð¿, ò嵿ç æà²àëàóû ³îëàéëû åêåí¿í êºðä¿ê.
§2. Ê¿ø¿ æ½ç áåí Áºêåé îðäàñûíûµ ñàÿñè ±ëåóìåòò¿ê æà²äàéû, õàë³û, îíûµ ³¼ðàìû.

Ê¿ø¿ æ½ç æ¼ðòûíûµ òàðèõûí æàçó àñà ³àñ¿ðåòò¿, àóûð äà, ³èûí. ¬ëàí²àéûð òåððèòîðèÿíû æàïïàé, æàéûëà æàéëà²àí õàëû³òû á¿ð¿êò¿ð¿ï, áàñûí ³îñûï, êºðø¿ëåð¿í¿µ áàñ³ûíøûëû²ûíà òîéòàðûñ áåðó, øàðóàøûëû³ áàéëàíûñûí, ñàóäàíû äàìûòó îµàé áîëìàäû. ¡ñ¿ðåñå À³íàçàð õàí ³àçà áîë²àñûí åëäåí á¿ðë¿ê êåòò¿. Àëäûìåí Ðåñåéäåí ³àø³àí îðûñ êàçàêòàðû Ñàðàéøû³ ïåí ò.á. ³àëàëàðäû òàë³àíäàï, Åä¿ë-Æàéû³ àðàëû²ûíûµ áåðåêåò¿í àëàäû, æ¼ðòòû áîñòûðäû. Øû²ûñòàí ³àëìà³òàð ³àçà³ æåð¿í áàñà ê¿ð¿ï, 1,5 ²àñûðäàé ³àçà³ åë¿íå îéðàí ñàëûï, õàë³ûí ³ûðûï, ³àëàëàðûí ³èðàòûï, øàðóàøûëû²ûí ê½éðåò¿ï, Ê¿ø¿ æ½çãå êåë¿ï, îäàí Íàðûí äàëàñûíà ò¼ðà³òàï, ³àçà³ïåí æà²àëàñà áåðä¿. Á¼íûµ ½ñò¿íå Îðòà Àçèÿ õàíäû³òàðû ±ëñ¿í-±ë¿ øàáóûëäàï, òàëàóìåí áîëäû. £àçà³ ìåìëåêåòò¿ã¿ æîéûëûï, øàðóàøûëû²û òîçäû.

Ê¿ø¿ æ½çäå 40-æûëäàé õàí áîë²àí ¡á¿ë³àéûð æ¼ðòûíà åø ºçãåð¿ñ ±êåëå àëìàäû, ³èðà²àí ³àëàëàðäû, îòàë²àí åã¿íä¿, ³àµûðà²àí ýêîíîìèêàíû ³àëï¿íå êåëò¿ðóä¿ îéëàìàé, êºøïåíä¿ë¿êò¿ æàë²àñòûðäû. ŵ áîëìàñà îðûñ êàçàêòàðûíûµ åë òàëàó øàáóûëûíà òîñ³àóûë ³îþäû îéëàñòûðìàäû, îëàðäûµ ¿ñ- ³èìûëûí, ±ñêåðè ê½ø¿í áàðëàï, àò òºáåë¿íäåé êàçàêòûµ æ½ð¿ñ-ò¼ðûñûí, ¿ç¿í àµäûï, åëä¿ ñà³òàíäûðûï îòûðó àéëàñûí òàïïàäû. Ê¿ø¿ æ½ç æ¼ðòû ³îð²àíñûç áîëäû, ò¿ñòåãåíí¿µ àóûçäà, ¼ñòà²àííûµ óûñûíäà êåòå áåðä¿.

Àëøûí äàëàñûíûµ àçàìàòòàðû ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿íå æîëäà²àí øà²ûì, õàòòàðûíäà ºçäåð¿í “Ê¿ø¿ æ½ç æ¼ðòû” äåï àòàï, ³î²àìû ¼çà³³à ñîçûë²àí ñàÿñè, ýêîíîìèêàëû³ äà²äàðûñòà åêåí¿í æàçàäû. Ïàòøà åø øàðà ³îëäàíáà²àíû áåëã¿ë¿.Ê¿ø¿ æ½ç ðóëû³-ïàòðèàðõàëäû³ ³àòûíàñòà²û ôåîäàëäû³ ìåìëåêåò. Ñàÿñè áàñ³àðó ò±ðò¿á¿ åñê¿, îðòà²àñûðëû³ ³àëûï åä¿. Åëä¿ Øûµ²ûñ õàí ò¼³ûìû áàñ³àðäû. ¡ð ðóäû, íå á¿ðíåøå ðó àóûëäàðûí ñ¼ëòàíäàð áèëåä¿. Ðóáàñûí, ðó àðûñòàðûí, áàóëàðûí (“Æåò¿ áàóëû áåð¿ø”), àòàëàðûí (“Àëòû àòà ¡ë¿ì” äåãåíäåé) ³àðàøàäàí øû³³àí Ò.Áºêåíáàåâ (Æåò¿ðó) ñèÿ³òû àçàìàòòàð áèëåä¿. Á¿ðà³ ñ¼ëòàíäàð ºêòåìä¿ã¿ áàñûì áîëàäû. Îðòàëû³ áàñ³àðó æ½éå ±ëñ¿ç áîë²àñûí êåëåë¿ ì±ñåëåí¿ øåøó ì½ìê¿íä¿ã¿ áîëìàäû. £î²àì ò½ðø¿ë¿ã¿í ñàëàëû³, ôóíêöèîíàëüäû³ áàñ³àðó æ½éåñ¿ åíã¿ç¿ëìåä¿. ¡á¿ë³àéûð êºðø¿ ìåìëåêåòòåð ò±æ¿ðèáåñ¿íå 꺵¿ë ³îéìàäû, åñê¿øå ºç¿ áèëåï, åµ áîëìàñà ó±ç¿ðëåð ëàóàçûìûí, íåìåñå Åä¿ãå ñèÿ³òû Íî²àéëû äà “Í¼ðèääåí” áèë¿ã¿í, íå ò¼ðà³òû ±ñêåðè áºë¿ì, ÿ²íè æàóãåðø¿ë¿ê çàìàíäà, ôåîäàëäû³ ³ûð³ûñ ïåí ê½ðåñó ½ø¿í åíã¿çáåä¿. Øàðóàøûëû³òûµ ³îëºíåð, ºíåðê±ñ¿á¿ ñàëàñûí, ³àëàëàðäû æàíäàíäûðóäû ³îë²à àëìàäû. Ѻéò¿ï, õàí ºç áèë¿ã¿ øåµáåð¿í ºç¿ òàðûëòòû, ¼µ²ûòòû³ êºðñåòïåä¿. ªçä¿ã¿íåí ³àëà ñàëó, åã¿í åãó ¿ñòåð¿íå ûíòàëàíáàäû, æà²äàé æàñàìàé, á¿ðåóãå òåëì¿ðä¿. Ѻéò¿ï îë ºç¿í¿µ ñàÿñè øîð³à³òû²ûí êºðñåòò¿. Á¼²àí òà²û á¿ð ä±ëåë, ¡á¿ë³àéûð Îðòà æ½ç俵 Áàðà³ ñ¼ëòàíûíàí ³îð³ûï Ñûð ºçåí¿í¿µ òºìåíã¿ à²ûñûíäà²û ìàë²à æàéëû æàéûëûì, ³ûñòà²ûíàí, Ò½ðê¿ñòàí ³àëàñûíûµ, Ñûðäûµ åã¿íø¿ë¿ã¿íåí àéûðûëäû. Á¼íûµ Ê¿ø¿ æ½ç æ¼ðòûíà ½ëêåí çèÿíû áîëäû, ìàë²à æàéëû æûëû æåðìåí ³àòàð Ñûðäûí ³àëàëàðûìåí, ³îëºíåð¿, Îðòà Àçèÿìåí ñàóäà æîëûíàí ³îë ½çä¿. Ñàÿñè, ýêîíîìèêàëû³ æà²äàé²à îðûí òîëìàñ çàëàëû á¿ë¿íä¿. Ѻéò¿ï ¡á¿ëõàéûð õàí ä±ðìåíñ¿çä¿ê êºðñåò¿ï, îë êåé¿íã¿ ¼ðïà³³à àóûð òà²äûð äàéûíäàäû. À³ûðû áàðûï æûðò³ûøòûµ øåµã¿ëåíå áàñûí òîñòû, Ðåñåéãå áîäàí áîëäû, æ¼ðòûí øåêñ¿ç ³àñ¿ðåòêå ì¼ðûíäû³òàï áàéëàï áåðä¿. Øûµ²ûñ ±óëåò¿í¿µ ñàÿñè ä±ðìåíñ¿çä¿ã¿ á¼äàí ±ð¿ äå æàë²àñûï, åë æà²äàéûí æà³ñàðòó²à åø ³àäàì æàñàé àëìàäû. Áàÿ²û ðóëû³-ôåîäàëäû³ ³àòûíàñ ºçãåðìåä¿, õàí ºê¿ìåò¿ ±ëñ¿ðåé áåðä¿, ºç æ¼ðòûíà æåêñ¼ðûí êºð¿íä¿. Ôåîäàëäàðäàí ºçàðà ³ûð³ûñóû, áàðûìòà, ¼ðëû³ ½äåé áåðåä¿, ±ð¿ Îðàë, Îðûíáîð êàçàê ±ñêåðëåð¿í¿µ òûíûìñûç øàáóûëûíà ³àðñû ê½ðåñå àëìàäû, îòàðëàó ºð¿ñòåä¿. Æàí-æà³òû ³ûñûì ìåí åçã¿ãå øûäàìà²àí õàëû³ Ñûðûì Äàò¼ëû áàñòà²àí àçàòòû³ ê½ðåñêå øû²ûï åä¿, îë ñ±òñ¿ç àÿ³òàëäû. Ïàòøà ºê¿ìåò¿ Ê¿ø¿ æ½çä¿ óëû øåµãåë¿íåí øû²àðìàé, æ¼ðòòûµ á¿ðë¿ã¿í àéûðûï, á¼²àó ñàëûï, íî³òàëàï àë²àí åêåí. Ê¿ø¿ æ½ç æàí-æà³òû, àñà àóûð ê½éçåë¿ñòåí øû³ïàäû, òîçäû. Òàëàó ìåí æ¼òòàí ìàë, ä½íèåñ¿íåí àéûðûëûï, ³àéûðøû áîë²àí øàðóàëàð Îðòà Àçèÿ, ïàðñû, îðûñòàð²à áàëàëàðûí 25-50 ñîì²à ñàòûï æ½ðãåí. Á¼ë ñ¼ìäû³ õàëû³ á¿ðë¿ã¿ æî³òû²ûíûí, åëáàñûíûµ ñàÿñè ñî³ûðëû²ûíûµ í±òèæåñ¿ åä¿. Îñû àóûð õ±ëìåí Ê¿ø¿ æ½ç æ¼ðòû Õ¯Õ ²àñûð²à àÿ³ áàñòû, áàëà ñàòó æàë²àñà áåðåä¿. Îðòà Àçèÿ åëäåð¿í¿µ ôåîäàëäàðû ±ëñ¿í-±ë¿ Ê¿ø¿ æ½ç àóûëäàðûí òàëàï, àäàìäàðûí ò¼ò³ûíäàï ±êåòêåí. Àëøûí æ¼ðòû ½ø îòòûµ îðòàñûíäà ³óûðûëà áåðä¿. Ðåñåé, Îðòà Àçèÿ ñîäûðëàðûíàí Øûµ²ûñ ò¼³ûìû ³àëûñïàäû. Ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ á¼ë ê½ðäåë¿, øèåëåí¿ñò¿ ñàÿñè æà²äàéäà, õàí áèëåó æ½éåñ¿í æîéìàäû. 1797æ. ³àðòàé²àí Àéøóೠͼðàëû¼ëûí õàí åò¿ï òà²àéûíäàäû. Á¼ë õàí á¼ðûííàí ò½ðë¿ òîï³à ³àòûñ³àí. Îðàë êàçàê ±ñêåð¿ìåí áàéëàíûñû áàð, ³àçà³ àóûëäàðûí ø¿ì¿ð¿êïåé òàëàóäà àòû øû³³àí ñ¼ëòàí åä¿. Àéøóà³ æ¼ðòòû òîë²àíäûð²àí ºçåêò¿ ñàÿñè ì±ñåëåìåí ø¼²ûëäàíà ³îéìàäû. Ñ.-Ïåòåðáóðãêòåã¿ àðõèâòå Ñûðûì áàòûð áàñòàï á¿ðíåøå àäàì (£àðàêºáåê, Øà³øà³ áè ò.á. 10 àäàì) ³îë ³îé²àí, 1802æ. ò¿ðêåëãåí Ðóìÿíöåâ Í.Ï. äåãåí êîììåðöìèíèñòðãå æàç²àí øà²ûìûí êºðä¿ì. Îíäà Îðàë ºçåí¿í¿µ òºìåíã¿ æà²ûíäà²û Îðàë êàçàê ±ñêåð¿, ñòàðøèíàñûìåí 1799æ. ³àçà³ àóûëäàðûíà á¿ðíåøå ðåò øàï³ûíøûëàï, 100 àäàìäû ºëò¿ð¿ï, 65000 áàñ ìàëäû òàðòûï ±êåòò¿, - äåãåí. Á¼ë æºí¿íäå Øåêàðà áàñøûëàðûíà òàëàé ìàë, æàíûìûçäû, ì½ëê¿ì¿çä¿ ³àéûðûµäàð äåï àðûçäàï åä¿ê, æàóàïñûç ³àëäû. ʽçäå ãóáåðíàòîð Í.Í.Áàõìåòîâòûµ á¼éðû²ûìåí Îðàë ±ñêåð¿ Áàé¼ëû àóûëäàðûíûµ 12772 áàñ æûë³ûñûí ³àðó æ¼ìñàï, òàðòûï ±êåòåä¿. “Á¼íäàé òîíàó ìåí ê¿ñ¿ ºëò¿ðó õàííûµ ä¼ðûñ ³àðàìàóûìåí ãåíåðàëäûµ òè¿ñò¿ ò±ðò¿ï áåðìåó¿íåí”, - äåïò¿ øà²ûìäàíóøûëàð (6:202). Á¼ë øà²ûì õàí ìåí ãóáåðíàòîðäûµ õàëû³ æà²äàéûíà æàíû àøûìàéòûíûí êºðñåòåä¿. Äåãåíìåí Àéøóà³ á¼íäàé ôàêò¿ëåðä¿ ïàòøà²à æàçûï åä¿, áàñ îòàðøû ºç ê¿ñ¿ëåð¿í à³òàäû. Á¼íäàé ôàêò¿ëåð êºï. Ãóáåðíàòîð Í.Áàõìåòîâòû¥ æàçóûíøà Îðàë êàçàê îôèöåðëåð¿ áîäàí åëä¿ òàëàóäàí øûë³û²àí áàé áîë²àí. Åë òàëàóäà õàí, ñ¼ëòàíäàð, êåé áèëåð ³àëûñïàé, ºø¿êêåí àóûë²à êàçàê ±ñêåð¿í ±êåë¿ï, òîíàò³àí. Õàí, ñ¼ëòàíäàð êàçàê îôèöåðëåð¿ ìåí ñûáàéëàñûï, òàðèõòà “êîëîíèàëüíî-ôåîäàëüíàÿ êëèêà” äåï àòàë²àí òîï ³¼ðà²àí. Ïàòøàéûì Åêàòåðèíà ¯¯-µ ºñèåò¿ìåí ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ ñ¼ëòàíäàð ìåí áèëåðä¿ ºç û³ïàëûíà êºíä¿ðó ½ø¿í ±ëñ¿í-±ë¿ îëàð²à ñûé, ñèÿïàò áåð¿ï, øåí, øåêïåí æàóûï, îôèöåðë¿ê, ÷èíîâíèêò¿ê (óêàçíîé ñòàðøèíà, íå òºëåíã¿ò Áàðìೠ̼ðàòîâ – õîðóíæèé, ñ¼ëòàí Àðòû²àëû-ìàéîð, õîæà £.Áàáàæàíîâ – æ½çáàñû ò.á. àòà³ áåð¿ï, ºç ³ûçìåòêåð¿ æàñà²àí.

Õàí, ñ¼ëòàíäàð, áèëåð ³îðäàëàí²àí ñàÿñè-±ëåóìåòò¿ê ì±ñåëåëåðä¿ òàë³ûëàï, øåøó, åë ¿ø¿íäå òûíûøòû³, á¿ðë¿ê, ò±óåëñ¿çä¿ê îðíàòó, íå áàðûìòàìåí ¼ðëû³òû òûþ ¿ñòåð¿ìåí ø¼²ûëäàíáà²àí.

Ê¿ø¿ æ½ç æ¼ðòû ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ åã¿í åãóãå, áàëû³ àóëàó²à, ³îíûñ ñàëó²à òèûì ñàë²àñûí êºøïåë¿ áîëûï ³àëûï, òåê ìàë ºñ¿ðóìåí ø¼²ûëäàíàäû. ʺï ìàë²à ï¿øåí äàéûíäàó ³èûí åä¿, ìàëäû ³ûñû-æàçû æàéûï, á¿ð æåðäå ¼çà³ ê¿ä¿ðå àëìàé, øºï ¿çäåï êºøå áåðåä¿. ʺï ìàë²à êåµ æàéûëûì, ìîë ñóàò êåðåê. Á¿ðà³ îë æåòïåä¿. Ñîäàí Õ­¯¯¯-²àñûð îðòàñûíäà æåð òàïøûëû²û ê½øåéä¿. Îñû êåçäå Åä¿ë-Æàéû³ àðàëû²ûíäà²û àòà ³îíûñ³à êºøó ³îç²àëûñû áàñòàëàäû. Ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ Æàéû³òàí ºòê¿çáåä¿, òåê êåéá¿ð ñ¼ëòàíäàð ìåí áàéëàð²à Íàðûí²à ³ûñòàï êåëóãå ¼ëû³ñàò áåðåä¿. Ãóáåðíàòîðëàð ³àçà³òûµ ³àëà ñàëûï, åã¿í åã¿ï, ò½ðë¿ ê±ñ¿ïïåí ø¼²ûëäàíóûíà ì½ääåë¿ áîëìàäû, Í.Áàõìåòîâ, È.Íåïëþåâ, êíÿçü Ã.Âîëêîíñêèé, Ï.ѽõòåëåí ò.á. ãóáåðíàòîðëàðû) £àçà³ Ðåñåéãå ìàë, ìàë ºí¿ìäåð¿í áåðåò¿í, îðûñòûµ ñàïàñû íàøàð ìàíóôàêòóðà ò.á. ºí¿ðê±ñ¿ï á¼éûìäàðûí ³ûìáàò³à ñàòàòûí ðûíîãû áîëó²à òè¿ñò¿ äåãåí ñàÿñàòûíàí òàíáàé, ³àçà³ ³î²àìûíûµ äàìóûíà êåäåðã¿ æàñàï, çèÿí êåëò¿ðä¿. Á¿ðà³ Åä¿ë-Æàéû³ àðàëû²ûíäà²û Ñàìàð äàëàñûíà ³îíûñòàíó à²ûìû òîëàñòàìàäû. Æàñûðûí, íå à³øà, ìàë áåð¿ï òå ºò¿ï æ½ðä¿. Àëàøà Ñåéò¿ìáåò áàòûð, áàéáà³òû Ñûðûì áàòûð áàñòàï Íàðûí²à òàëàé ºò¿ï, óà³ûòøà ³ûñòà²àí. Á¿ðà³ ³àëûµ á¼³àðà ì¼³òàæäû³òàí øû³ïàäû.

1897æ. Ê¿ø¿ æ½ç õàí áèë¿ã¿ æàíûíàí “Äóàí” (Äèâàí), íå “õàí êåµåñ¿” äåãåí ³¼ðàëäû.Á¼ë á¼³àðàíû àëäàó åä¿. Õàí Ñîâåò¿í¿µ òºðà²àëû²ûíà Áºêåé ͼðàëû¼ëû ñàéëàíäû. Îíûµ ³àðàóûíà Æàéû³òûµ òºìåíã¿ à²ûñ ò¼ñûíàí Æåì, Ñà²ûç ºçåíäåð¿ìåí Ì൲ûñòàó²à äåé¿í ìåêåíäåãåí Áàé¼ëû òàéïàñûíûµ êåé ðóëàðûí áåðåä¿. Á¼ë àéìà³ øºá¿ ñèðåê, øàáûíäû²û àç, ³óàµøûëû²û êºï, ñîð, òî³ûðû áàð àóìà³ åä¿. Áºêåé æ¼ðò ò¿ëåã¿í, æàëïû ñàÿñè ò¼ðà³ñûçäû ò½ñ¿í¿ï, ±ð¿ àòаìåêåíä¿ ³àéòàðó жолын їздейдї. Самар даласы Ўз Ж±нїбек пен £àñûìíûµ æ½ðãåí, ò¼ð²àí æåð¿. À³íàçàð õàí îñû àë³àïòà áàëàëû²ûí ºòê¿ç¿ï, ºñ¿ï åð æåòò¿. Á¿çãå æåòêåí á¼ë àµûçäû Áºêåéäå á¿ëãåí áîëàð. (7:118) Áºêåé ñ¼ëòàí ºç æ¼ðòûìåí 1798-1799æ.æ. Íàðûí²à ºò¿ï, Àñòðàõàí áàñøûëàðûìåí ñºéëåñ¿ï, ïàòøà²à £àëìà³ ³àøûï, êºïòåí èåñ¿ç ³àë²àí äàëà²à êºø¿ï êåë¿ï, ³îíûñ (ñåëåíèÿ äåãåí È.Ê.) ñàëûï, Ðåñåé ³àðàóûíà òîëû³ åí¿ï, 챵㿠ò¼ðóûíà ¼ëû³ñàò ñ¼ðàéäû. Èåñ¿ç æåðäåí Ðåñåéãå åø ïàéäà áîëìàäû. Àñòàðàõàí, Ñàðàòîâ ò.á. ãóáåðíèÿëàð ³àçà³òûµ êåëó¿íå ì½ääåë¿ áîëàäû. £àçà³ ìàë, ìàë ºí¿ì¿í áåð¿ï æ½ð¿ï, ±ð¿ Ðåñåé îðòàëû²ûíà æà³ûí ðûíîê áîëìà³. Îñû æàé Ïàâåë - ¯-µ 1801 æ. 11 íàóðûçäà æàðëû²ûí øû²àðòàäû. Ê¿ø¿ æ½çäå ÎØÊ ³àðàóûíäà æàµà òåððèòîðèÿëû³-±ê¿ìø¿ë¿ê áºë¿í¿ñ ïàéäà áîëàäû.

Ïàòøà ½ê¿ìåò¿ Ê¿ø¿ æ½çä¿ òîëû³ áà²ûíäûðûï, îòàðëàóäûµ æîñïàðûí æàñà²àí. Ëåíèíãðàä àðõèâ¿íäå Åêàòðèíà - ¯¯-¿ ìåí ½ê¿ìåò, ãóáåðíàòîðëàð àðàñûíäà æàçûë²àí êºïòåãåí ðåñìè ³à²àçäàð äà Ê¿ø¿ æ½çä¿ ³àëàé áà²ûíäûðó, õàë³ûí îðûñòàíäûðó ¼ñûíûñòàðû òàë³ûëàí²àí. ªçàðà ï¿ê¿ðëåñ¿ï îëàð ìûíàäàé ¼é²àðûì²à êåëåä¿: à) Ê¿ø¿ æ½çä¿ êàçàêòàð îòàðëàóûí (êàçà÷üÿ êîëîíèçàöèÿ) æàë²àñòûðûï, øåêàðà ±ñêåðè ëèíèÿñûí “ñàóäà æîëûí, êåðóåíäåðä¿ ³îð²àéìûç” ò.á. ñûëòàóìåí á¿ðò¿íäåï ³àçà³ æåð¿í¿µ òºð¿íå ³àðàé æûëæûòà áåðó ³àæåò; á) Ê¿ø¿ æ½ç õàíûíûµ áèëåó øåµáåð¿í øåêòåï õàíäû³òû ±ëñ¿ðåò¿ï ³àçà³ ôåîäàëäàðûíûµ ºçàðà ³ûð³ûñóûí áºãåìåé, åë俵 á¿ðë¿ã¿í ³îæûðàòà áåðó; â) ò¼ð²ûíäàð àðàñûíäà Ðåñåé û³ïàëûí ê½øåéòó ½ø¿í èäåîëîãèÿëû³ æ¼ìûñ æ½ðã¿ç¿ï, ìåø¿ò ñàëûï, àðíàéû ìåêòåïòåð àøûï, îëàð²à ñåí¿ìä¿ ìîëäàëàðäû òà²àéûíäàó, îðûñ ò¿ë¿í ìåµãåðóä¿ î³ûòó. Áèëåð俵 àðàñûíäà ½ã¿ò, ¿ð¿êòåó ¿ñ¿í æ½ðã¿ç¿ï, ïàòøà ñàÿñàòûí ³îëäàéòûíäàð²à “Ñòàðøèíà” àòà²ûí, êó±ë¿ã¿í áåðóä¿ åíã¿çó (óêàçíîé ñòàðøèíà). Îòàðëàó²à ³àðñûíû àíû³òàï, àëàñòàó ½ø¿í “ðàñïðàâàëàð” ³¼ðìà³ áîëäû. Ѻéò¿ï ºç êàäðûí äàéûíäàó²à ê¿ð¿ñò¿.

Îðòà Àçèÿ, Èðàí ìåí Ê¿ø¿ æ½ç俵 áàéëàíûñûí àçàéòûï, ºç û³ïàëûí êåµåéòó øàðàëàðûí ³àðàñòûð²àí. (8:232) ã) “Ñàóäà æîëûí ³îð²àéìûç” äåãåí ñûëòàóìåí Ê¿ø¿ æ½ç俵 òºð¿íå ê¿ð¿ï ³àëàëàð, áåê¿í¿ñòåð ñàëûï, áèë¿êò¿ ê½øåéòó; å) õàí áèëåó æ½éåñ¿í æîþ ½ø¿í Ê¿ø¿ æ½çä¿ 3-êå áºëó, õàíäû³òû, ³àçà³ ìåìëåêåò¿í æîþ; ä) á¿ðò¿íäåï îðûñ ±ê¿ìø¿ë¿ê-òåððèòîðèÿëû³ áàñ³àðó æ½éñ¿í åíä¿ðó áîëäû. Åêàòðèíà - ¯¯-¿ á¼ë îòàðëàó ñàÿñàòûí æ½çåãå àñûðóäûµ ±ä¿ñòåð¿í äå êºðñåò¿ï, ºíå áîéû ê½ø êºðñåòóãå áàðà áåðìåé ³àçà³ ñ¼ëòàíäàðûí àëäàóðàòûï, ºç æà²ûíà øû²àðóäû, ñ¼ëòàí, áèëåðä¿ ³ûçìåòêå òàðòûï, øåê-øåêïåí æàóûï òà²ûï, ò½ðë¿ ñûéëû³, ìåäàëü áåð¿ï, ³îëàéëû æåðãå îðíàëàñòûðûï, û³ïàëäû áàéëàð²à æàéëû ³îíûñ ò.á. êºìåê áåð¿ï, àð³à ñ½éåóä¿ ì¿íäåòòåãåí.

Á¿ðà³ á¼ë æîñïàð Ê¿ø¿ æ½çäå ñàÿñè àõóàëäûí øèëåí¿ñó¿, ±ëåóìåòò¿ê äà²äàðûñòûµ ºðøó¿ ñàëäàðûíàí ³àïåë¿ìäå æ½çåãå àñïàäû. Òåê ìåø¿ò ñàëó, ìåêòåï àøó, ìîëäàëàðäû æ¿áåðó æ¼ìûñûí ¿ñòåï, Ðåñåéä¿ ìàäà³òàó óà²ûçûí æ½ðã¿çãåí, ñ¼ëòàí, áèëåðä¿ àðáà²àí.

Ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ 1805æ. Àéøóà³òû îðíûíàí àëûï, õàí åò¿ï Æàíòºðå Àéøóà³ ¼ëûí òà²àéûíäàäû, øóëàòûï òà³³à îòûðó ð±ñ¿ì¿í, ¿ð¿êòåëãåí òîï Æàíòºðåí¿ õàí “ñàéëàï” õàëû³ àòûíàí ñºéëåä¿. Á¼ë Ê¿ø¿ æ½çäå ñàÿñè àõóàëäû øèåëåí¿ñò¿ðå áåðåä¿.

Æàíòºðå õàí èíèöèàòèâà êºòåð¿ï, ³î²àìíûµ ñàÿñè ºì¿ð¿íå æàµàëû³ åíã¿çå ³îéìàäû, ðóëû³-ôåîäàëäû³ áîëìûñòûµ òàð øåµáåð¿íåí øû²à àëìàäû. Åëäå áàðûìòà, ¼ðëû³ áåëåµ àëàäû. ¡ð ò½ðë¿ òîïòàð àðàñûíäà àðïàëûñ ê½øåéä¿. ʺῠÆàíòºðåãå ðèçà áîëìàé áàñ³à õàí ñàéëàóäû óà²ûçäàäû. 1806æ. £îáäà ºçåí¿í¿µ æà²àëàóûíäà ½ëêåí æèûí áîëûï, Ê¿ø¿ æ½ç俵 õàíû åò¿ï £àðàòàé ͼðàëû õàí ¼ëûí ñàéëàäû. Ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ îíû ìîéûíäàìàé, åë ¿ø¿íäå ûëàí òó²ûçäû. £àðàòàé ò±óåëñ¿ç áîëó²à òûðûñòû, ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ìåí ò¿ë òàáó ½ø¿í ¿í¿ñ¿ ªçáåê³àëè (À³ñàðò) áàñòà²àí åëø¿í¿ Îðûíáîð²à æ¿áåð¿ï åä¿, ãóáåðíàòîð á±ð¿í ³àìàòàäû. Åæåêòåñó á¿ðíåøå æûë²à ñîçûëàäû. Ãóáåðíàòîð æàçàëàóøû êîìàíäà æ¿áåðåä¿ îë áàñ³àíû òîíàéäû. Ѽëòàíäàðäûµ ºç àðàñû àøûëà áåðãåí. ªçàðà àòûñ-øàáûñòà á¿ð òîï 1809æ. êºêòåìäå Æàíòºðåí¿ á¿ðåóëåð ºëò¿ðåä¿. Îíûµ îðíûíà õàí Ñåð²àçû Àéøóà³¼ëû (1809æ.) áîëäû. Á¼ë äà åø ºçãåð¿ñ ±êåëìåä¿. Åë àðàñûíäà²û àðïàëûñòû òûþ, á¿ò¿ìø¿ë¿ê æîëûí ¿çäåó îðíûíà, Îðàë êàçàê ±ñêåð¿í ¿ë¿ñò¿ð¿ï Ñåð²àçû õàí ³àðàóñûç, áåé³àì àóûëäû òàëàò³àí (9:334). Á¼ë áûëû³òàí øû²ó æîëû îéëàï æ¼ðò æàµà áàñøû ¿çäåéä¿. 1817æ. Øåêò¿ ðóû æ±íå òà²û áàñ³à ðóëàð àóûëäàðû Àðûí²àçû Àá¿ë²àçèç¼ëû äåãåí ñ¼ëòàíäû õàí êºòåðåä¿. Îë Ê¿ø¿ æ½ç俵 îµò½ñò¿ê æà²ûí áàñ³àðûï, Îðòà æ½çáåí áàéëàíûñûï, áàðûìòàìåí ¼ðëû³³à ³àðñû áàòûë øàðàëàð ³îëäàíûï, êåðóåí æîëûí ³àó¿ïñ¿çäåíä¿ð¿ï, àòà²û òåç øû²àäû. Îíû Îðòà æ½ç俵 êåé ðóëàðûäà ìîéûíäà²àí. Àë ïàòøà ãóáåðíàòîðû Ï.Ê.Ýññåí á¼íäàé æ¿ãåðë¿, ³àéðàòòû õàíäû ìîéûíäà²ûñû êåëìåä¿. À³ûðû îíû Ñ.-Ïåòåðáóðãêå æ¿áåð¿ï, îäàí îíû Êàëóãà²à æåð àóäàðòòû. Ï.Ýññåí ±ñêåðè ê½ø¿í êºáåéò¿ï, áàø³¼ðòòàðäû êàçàê ±ñêåðè ³àòàðûíà àëûï, ³àçà³òû æàçàëàó ¿ñ¿íå ïàéäàëàíäû. Åê¿ àðòèëëåðèÿ ïîëê¿í ³¼ðàäû. Ê¿ø¿ æ½çäå ±ñêåðè êîìàíäà øàáóûëû òèûëìàäû. Õàí ä±ðìåíñ¿ç áîëäû, îë òåê ïàòøà ±ñêåð¿íå ñ½éåí¿ï, æàí áà³òû. Åë áàñ³àðó ¿ñ¿ æ±é¿íà ³àëàäû. Ѻéò¿ï õàíäû³ òîçûï, ìåìëåêåòò¿µ êºá¿ñ¿ ñºã¿ëä¿.

Ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ õàí ëàóàçûìûíûµ åëãå òè¿ìñ¿çä¿ã¿í êºðñåò¿ï, Ê¿ø¿ æ½çä¿ îäàí ±ð¿ áºëä¿. 1824æ. Ê¿ø¿ æ½ç俵 Áàòûñ, Îðòà, Øû²ûñ áºë¿êòåð¿ äåãåí òåððèòîðèÿëû³ áºë¿í¿ñ ïàéäà áîëûï, îëàðäû ñ¼ëòàí-ïðàâèòåëü áèëåä¿. ¡ð ³àéñûñûíûµ êåµñåñ¿, îðûñòàí õàòøûñû, ±ñêåðè ³îð²àóøûñû áîëäû. Áàòûñ áºë¿ã¿íå Æàéû³-Îéûë àðàëû²ûíäà²û Áàé¼ëû òàéïàñû, Êåòå, Òàáûí, Òàìà ò.á. ðóëàðäûµ àóûëäàðû ³àðàï, ñ¼ëòàí-ïàðâèòåë¿ £àðàòàé ͼðàëû¼ëû áîëäû. Îðòà áºë¿ã¿íå Æåò¿ðó, àëàøà, æàïïàñ ò.á. ðóëàðûíûµ á¿ðäå-åê¿ë¿ àóûëû ê¿ðä¿. Øû²ûñ áºë¿ã¿í ƽñ¿ï ͼðàëû¼ëû áèëåï, î²àí ¡ë¿ì ¼ëû, £ûïøà³, Àð²ûí ò.á. ðóëàð ³àðàäû. £àçà³ ³î²àìû ðóëû³ áèëåó æ½éåñ¿íäå àòà²à, áºë¿ìãå, àóûë²à áºë¿í¿ï, áèëåð áàñ³àðóìåí ³àëà áåðä¿. Æàéû³ æà²àëàóûí ³àçà³ æàéëà²àí æåðä¿ 27, ñîñûí 31 äèñòàíöèÿ²à áºë¿ï, ±ð ³àéñûñûíäà áàñòû³ òà²àéûíäàäû. Ñîëàðäûµ á¿ð¿ - Û³ûëàñ Òºëååâ. Á¼ëàðäà ¿ð¿ë¿-¼ñà³òû ñàëû³ æèíàó, ³àø³ûíäàðäû ¼ñòàó, ò½ðë¿ íàó³àí ºòê¿çó (ò½éå, æ½í æèíàó ò.á) ½ø¿í îòàðøû²à òè¿ìä¿ åä¿. Àë îë ³àçà³ ³àóûìûíà åø ïàéäà ±êåëìåä¿, õàëû³òû îäàí ±ð¿ åçó îµàéëàíäû. Ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿, ñ¼ëòàíäàð ³àéûðøû áîë²àíäàð²à åø êºìåê ¿ñòåìåé, îëàðäûµ ì½øê¿ë õ±ë¿í ïàéäàëàíûï, åë¿íåí àëàñòàï, îðûñòàíäûðó ìà³ñàòûíäà ¿øê¿ ãóáåðíèÿëàð ìåí Áàøêèðèÿ²à êºø¿ð¿ï, æ±ðäåìãå à³øà, àñòû³ ò.á. áåð¿ï, ³îíûñòàíäûð²àí. (10:167) Îðûñòàíäûðóäûµ êåëåñ¿ ò½ð¿ àëäàï õðèñòèàí ä¿í¿íå ê¿ðã¿çó. ­ø¿íø¿ æîëû – êàçàê ±ñêåð¿íå àëó. 1814æ. Êåäåé, áàé²¼ñ ³àçà³òàð Îðàë ³àëàñûíà áàðûï æ¼ìûñ³à æàëäàíûï, êàçàêòàðäûµ ½ã¿ò¿íå, àáàé-³î³àéûíà ¼øûðàï, 11 àäàì: “Îðàë ±ñêåð¿íå áàëàëàðûìûçäû äà àëûµûç”, - äåãåí ºò¿í¿ø æàñà²àí. Îðûíáîð 18 ³àçà³òû áàëàñûìåí ÎÊ¡-¿íå àë²àí. Á±ð¿ ñîäàí Èâàíîâ, Ïàâåë, Ïåòðîâ ò.á. áîëûï øû²à êåëãåí. Á¼ë îë êåçäå æè¿ áîë²àí. (11:3). Ïàòøà ½ê¿ìåò¿íåí òà²û á¿ð ç¼ëûì ñàÿñàòû – áàëàíû ³¼ëäû³³à ñàòóäû çàµäàñòûðäû. 1805æ. êºêòåìäå Îðûíáîð àéûðáàñ àóëàñûíäà (ìåíîâîé äâîð) ³àçà³ áàëàëàðûí ïàðñûëàð 25-50 ñîì²à ñàòûï àëàäû. Á¼íû á¿ëãåí ½ê¿ìåò 1806æ. 19 ìàìûðäà “Åðåæå” øû²àðûï, ³àçà³ áàëàëàðûí òåê îðûñ³à ñàòûëóûí áåëã¿ëåä¿. (12:228) Á¼ë ñèÿ³òû ½ø ²àñûð²à æàë²àñ³àí ìàñ³àðà àêò¿ëåð ³àçà³òûµ äåìîãðàôèÿëû³ ºñó¿íå åëåóë¿ çèÿí êåëò¿ðä¿.Áºêåé Îðäàñûíûµ ³¼ðûëûï, ³àëûïòàñóû.

Åä¿ë ìåí Æàéû³ àðàñûíäà ±óåë¿ Ðåñìè “Ìåíûïàÿ Êèðãèç-Êàéñàöêàÿ Îðäà”, äåï êåé¿í “Âíóòðåííàÿ Áóêååâñêàÿ Îðäà” äåï àòàë²àí ±ê¿ìø¿ë¿ê-òåððèòîðèÿëû³ áºë¿í¿ñò¿µ ïàéäà áîëóûí “ïàòøàëû³ àâòîðëàð” íåøå ò½ðë¿ ñåáåï, ñûëòàóëàð ìåí ò½ñ¿íä¿ð¿ï, êºá¿íå ïàòøà à²çàìíûµ ðàõûìû äåï æàçäû.

Á¿ç æî²àðûäà àòà²àí À.Ëåâøèí, ß.Õàíûêîâ, À.Åâðåèíîâ, Ë.Ìåéåð, Ò.Ìåäâåäñêèé ò.á. êºïòåãåí ±ðò½ðë¿ ñåáåïòåð àéòàäû (13). Á¿ç îëàðäûµ á±ð¿í ³àйталаìàé-à³, òåê êåéá¿ð¿í¿µ ï¿ê¿ðëåð¿í åñêå ñàëàéû³. Ìûñàëû, Ë.Ìåéåð, Ì.Èâàíèí Áàé¼ëû òàéïàñû àäàìäàðûíûµ ³¼ìû æà²ûíà êºøó¿í Ê¿ø¿ æ½çäå 18-²àñûð àÿ²ûíäà ûëàµíûµ ê½øåéãåí¿íåí, ôåîäàëäàðäûµ ºçàðà ³ûð³ûñóûíàí êºðåä¿ (14:6). Ò.Ìåäâåäñêèé, À.Äîáðîìûñëîâ ò.á. Áºêåé Ê¿ø¿ æ½çä¿ áºëìåãåí, Æàéû³ - Åä¿ë àðàñûíà îðíû²ûï, ºç¿ õàí áîë²ûñû êåëä¿ äåãåí. Ì.Ï.Âÿòêèí ¯øê¿ Îðäàíûµ ïàéäà áîëóûí Ê¿ø¿ æ½çäå øàðóàøûëû³òûµ ñ¼ðàïûë äà²äàðûñû, æåð ïàòøàëû²û ñàëäàðû ìåí ôåîäàëäû³ ³àòûíàñ ºñó¿íåí äåñå (15:242).

Â.Ô.Øàõìàòîâ ïàòøà ºê¿ìåò¿í¿µ îñïàðëû³ ñàÿñàòû çàðäàáûíàí øàðóàøûëû³, ñàÿñè äà²äàðûñ íåã¿çã¿ ñåáåï äåãåí (16:9). Ñîµ²û åê¿ àâòîðäûµ ò¼æûðûìûí ³óàòòàé îòûðûï, ïðîôåññîð Áåêìàõàíîâ Å. ³àçà³òàðäûµ Íàðûí æà²ûíà òàëïûíóûí ºòê¿ð ñàÿñè àõóàëäûµ, õàíìåí ôåîäàëäàðäûµ ³àòàë åçã¿ñ¿íåí, Îðòà Àçèÿ õàíäû²û ³àðà³øûëàðû øàáûíäûñûíàí ³¼òûëó æîëû äåïò¿ (17:44). Á¼ë ä¼ðûñ ò½é¿í. £àçà³ øàðóàñûíûµ Íàðûí²à ºòó¿í ºëêåòàíóøû Ï.È.Íåáîëüñèí Áºêåé俵 ºòó¿í ïàòøà ÷èíîâíèêòåð¿í¿µ äîñòû³ êåµåñ¿í òûµäàï, îðûíäàóûíàí äåï ±ñ¿ðëåéä¿ (18:225).

Á¼ë àâòîðларäûµ á¿ð¿ äå Åä¿ë ìåí Æàéû³ àðàñû åæåëäåí ³àçà³òûµ, ä±ë¿ðåê àéòñà³ Áàé¼ëû òàéïàñûíûµ àòàìåêåí¿ åêåí¿í ºéòêåí¿ ïàòøà ºê¿ìåò¿íå, îðàë ³àçà³òàðûíà îñû ºµ¿ð俵 ³àçà³ò¿ê¿ åêåí¿í ºéòêåí¿ ïàòøà ºê¿ìåò¿íå, îðàë ³àçà³òàðûíà á¼íû àéòó²à áàòûëû áàðìàäû. Òàðèõòàí áåëã¿ë¿ á¼ë àë³àï Íî²àéëû æ¼ðòûíûµ æåð¿. Îíûµ ³¼ðàìûíäà Òàìà, Àëàøà ò.á. ðóëàð áîë²àí. Íàðûí äàëàñû £àñûì õàí²à ³àðà²àí, îíûµ áàëàñû À³íàçàð Åä¿ë-Æàéû³ àðàñûíäà ºñ¿ï, ³àçà³òûµ àéáàòòû áîë²àí. Îíûµ á¿ð¿íø¿ àñòàíàñû Ò½ðê¿ñòàí ³àëàñû áîëñà, åê¿íø¿ñ¿ - Ñàðàéøû³ áîë²àíû áåëã¿ë¿. À³íàçàð õàí ºë¿ñ¿ìåí Îðûñ êàçàêòàðû Ðåñåéäåí áàñ ñàó²àëàé ³àøûï, Åä¿ë ºò¿ï Ñàðàéøû³òû 1580 æ. òàë³àíäàï, íî²àéëûíûµ áåðåêåò¿í àë²àí. Îäàí òàðèõìûçäà áåëã¿ë¿ àñà ³àñ¿ðåòò¿ “Íî²àé ìåí £àçà³òûµ àéûðûëûñ³àíû” äåãåí î³è²à áîëäû. Íî²àéäûµ êºá¿ àëäàíûï £ûðûì æà²ûíà êåò¿ï, åçã¿ìåí ³ûð²ûí²à ¼øûðàï, òîçäû. Á¿ð òîáû ³àçà³ ïà ³îñûëàäû. Àë ºç òîáû îðûñ ³àçà³òàðûíà ê¿ðä¿. Æåì ñà²ûçäà²ûëàðû ³àëìà³òûµ òàëàóûíà ¼øûðàäû. 18-²àñûðäà £àëìà³òàð Åä¿ë-Æàéû³ àðàëû²ûí ìåêåíäåä¿. Á¿ðà³ ³àçà³ î²àí êºíáåé, Íàðûí, Ñàìàð êºë¿ æà²ûíà ±ëñ¿í-±ëñ¿í êåë¿ï æàéëàï æ½ðãåí. Ò¿ïò¿ ¡á¿ë³àéûð áàòûð 1721-1722 æ.æ. Ýëòîí êºë¿ ìàµûíäà ò¼ð²àí (19). Ê¿ø¿ æ½ç áàñûíà ³àñ¿ðåòò¿ ºçò¿ëåï, àëäû, Ðåñåéãå ³îñûëûï áîäàí áîëñà äà åø æà³ñûëû³ êºðìåé, æåð¿íåí, åë¿íåí, ò±óåëñ¿çä¿ã¿íåí àéðûëà áåðä¿. Îðëà ³àçà³òàðûíûµ øàï³ûíøûëû²ûí òûþ îðíûíà ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ê ³àçà³òàðäûµ Ñàìàð, Íàðûí äàëàñûíà ºòê¿çáåé ³îéäû. Àðõèâòå ¡á¿ë³àéûð õàí áèøàðà áîëûï, 1742 æûëû Îðûíáîð áàñøûëàðûíàí Íàðûí²à ºòóãå ë¼³ñàò ñ¼ðà²àí ³à²àçû áàð. Ñîíäà äà ³àçà³ Íàðûí²à ºòå áåðãåí. £àç¿ð㿠Ʊí¿áåê àóäàíûíûµ Æà³ñûáàé ³îíñûíàí 4-5 êì æåðäå “Òà²àí áàñû” áàð. ³àëìà³ áàòûðû, îë îñû æåðäå ³àçà³ áàòûðû Åñåí ìåí æåêïå-æåêêå øû²ûï, åêåó¿äå ³àçà áîëàäû. Àµûç: åêåó¿äå îñû îáà²à æåðëåíãåí äåéä¿ ì½ìê¿í. Ïàòøà ÷èíîâíèêòåð¿í¿µ ³ûñûìûíà øûäàìà²àí ³àëìà³ 1770 æûë ê½çäå 70000 øà³ûðà²û æàñûðûí Íàðûí-Ľðå, £àáûðøà³òû æà²ûíàí ³àøûï, Åä¿ë-Æàéû³ àðàñû èåñ¿ç ³àëàäû. Ñîíäà äà ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ ³àçà³òû áîñ æåðãå æ¿áåðìåéä¿.

Ïàòøà ºê¿ìåò¿í¿µ îòàðëàó ñàÿñàòû í±òèæåñ¿íäå Ê¿ø¿ æ½çäå åë áàñ³àðó ¿ñ¿ íàøàðëàï, Îðàë êàçàê ±ñêåð¿ ìåí £àðàçûì (Õèóà), Á¼³àð õàíäû²û ³àðà³øûëàðûíûµ øàáóûëû òèûëìàé Ê¿ø¿ æ½ç ñàÿñè ò¼ðà³òûëû³òàí àéûðûëäû. Ôåîäàëäàðäûµ ºçàðà øàáûíäû²û ºð¿ñòåä¿. Ò¼ð²ûíäàð òûíûø ºì¿ð ñ½ðå àëìàäû, îòûðû³øûëàíóûíà 17-²àñûðäà £àëìà³ ³¼²ûíäàñà, åíä¿ ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿, êàçàêòàð ì½ìê¿íä¿ê áåðìåä¿. Åã¿í ñàëó ñåí¿ìñ¿ç áîëäû. £àëà, ³îíûñ ò¼ð²ûçó²à æîë áåðìåä¿. Òåê ìàë ºñ¿ðó ³îë ºíåð ê±ñ¿á¿ìåí êºøïåë¿ ºì¿ð ò¿ðø¿ë¿êò¿ ³àìòàìàñûç åòïåé, øàáûíäû²à ìàë, ä½íèåñ¿ êåò¿ï, øàðóàëàð æ¼òàé áåðä¿. Òàáè²àòòà “ºãåé àíà” áîëûï, ±ëñ¿í-±ë¿ æ¼ò áîëà áåðãåí. Ñîäàí ³àçà³ “á±ð¿-á¿ð àøòàí ºëåä¿” äåï áàëàëàðûí ñàòàòûí áîë²àí. Á¼ë ìàñ³àðà ê½éçåë¿ñò¿µ æàí ò½ðø¿êò¿ðåð êºð¿í¿ñ¿. Ðåñåéãå ³îñûëóäûµ á¿ð àóûð çàðäàáûí á¿ç Ñîâåò êåç¿íäå æàçà àëìàäû³, òèûì ñàëäû. £àçà³ áàëàëàðûí ³¼ëäû³³à ñàòó æºí¿íäå ìûµäà²àí àðõèâ ¿ñòåð¿, ò¿ç¿ìäåð¿ ñà³òàóëû. Îñûíäàé æà²äàéäà ³àçà³ áàñ ³îñà àëìàé, Ñûðûì ³îç²àëûñû æ嵿ëä¿. Îíûµ áàñòû òàëàáû – Íàðûí æà²ûíà êºøó, Îðàë êàçàê ±ñêåð¿í òûþ àÿ³ñûç ³àëäû. ¡éòñå äå æåð òàïøûëû²û àòà ³îíûñ³à êºøó ïðîáëåìàñûí ³àéòà ³îéäû. 18 ²àñûðäûµ 2-ø¿ æàðòûñûíäà Ê¿ø¿ æ½çäå Åä¿ë-Æàéû³ àðàëû²ûíà êºøó ³îç²àëûñûí áîë²àíûí êåé àâòîðëàð æàç²àí. Á¼ë ³îç²àëûñ øû²óûíûµ 1-ø¿ ñåáåá¿ àòàìåêåíãå îðàëó áîëñà, 2-äåí ³¼ìíûµ æåð¿íäå ¿ð¿ë¿-¼ñà³òû “àøû³òàð” áîëàäû, îíûµ øºá¿ ñèðåê áîëñà äà ê½çãå äåé¿í êºê áîë²àíäû²ûíäà á¿ëä¿ê, 3-ø¿äåí Íàðûí ³¼ìû ³àëûí îðìàíìåí æàáûë²àíûí À.Ä.Êóçíåöîâ, Ô.Ýíãåëü æàç²àí, 4-äåí îµ ìåí ³¼ñ³à áàé, æîëáàðûñ, ³¼ëàí, ³àáàí, á¼ëàí, ñ¿ëåóñ¿í ò.á. àµäàð áîë²àíûí, Èñàòàéäûµ æîëáàðûñïåí àëûñ³àíûí ³àðòòàð àéòàòûí. 5-äåí Ñàðû ºçåí, £àðà ºçåí, Òàð²ûí, £¼ðòàé ò.á. ºçåíäåð¿, ³àðàñ¼ëàð, À³êºë, Ñàìàð êºëäåð¿ áàð, æà²ëàóû ³àëûµ òàë (Æàëïà³òàë), íó ³àìûñ äàëàñûíäà àµ, ñóûíäà áàëû³, ñóàò. £îáûëàíäû æûðûíäà²û “£¼áà êºëäåí ºòêåíäå, Ñàðû ºçåíãå æåòêåíäå”, íå Åð Òàð²ûí²à áàéëàíûñòû “Òàð²ûí òºáå”, “­ø Òàð²ûí”, (Òîðãóí åìåñ), äåãåí æåð, Òàð²ûí ºçåí¿, îäàí “Ñûðò ³ûðàòûíà ³àðàé” Ä½ðå, Áàëû³òû, £àáûðøà³òû, Àþêåí ò.á. ñó æàéûëûìäàðû ìàë²à, øàðóà²à ºòå æàéëû æåðëåð. £àçà³òàð á¼ë ºµ¿ðä¿ Ñàðûòàó (Ñàðàòîâ), Áàëû³òû (Áàëàêîâ)-²à, Ûð²ûç²à äåé¿í æàéëàïòû. Á¿ðà³ ³àò³ûëäà ³ûñû ³àòòû, ¼çà³òàó. Àë ³¼ìäà ³ûñû á¿ðåð àé, ³àð êºï æàòïàéäû. Æûëûëû³. Ñîäàí á¼ë àëàï ò¿ðø¿ë¿êò¿ ñà³òàó êºç¿íå àéíàëûï, àòàìåêåíãå îðàëó ³îç²àëûñû æàíäàíà áåðãåí.

Ñîíäàé-à³ Ðåñåé æà²ûíäà Åä¿ë-Æàéû³ àðàëû²ûíäà 32 ìëí. äåñÿòèíà èåñ¿ç ³àë²àí æåðä¿ (Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññ... ÑÏ. 1830ã. Ò.24, ñ.291) ³àîíûñòàíäûðó²à ì¼íäàé áîë²àí. £¼ëàçû²àí äàëà íî²àéëû, ³àëìà³ êåç¿íäåã¿äåé ìàë ºí¿ì¿í áåðìåãåí, ±ð¿ îðûñ á¼éûìäàðûí ñàòàòûí áàçàðäàí àéðûë²àíûí îðûñ ò½ñ¿íä¿. Ñîäàí áîëàð, Àñòðàõàí ãóáåðíàòîðû 1797 æûëû ½ê¿ìåòêå æàç²àí á¿ð õàòûíäà ³àçà³òàðäû èåñ¿ç äàëà²à æ¿áåðó ³àæåòò¿ã¿í, ±ð¿ îëàð Îðòàëû³ Ðåñåé ãóáåðíèÿëàðûíà ìàë ºí¿ì¿í áåð¿ï, ñàóäà äàìûï, îðûñ òàóàðû ñàòûëàòûíûí åñêåðòò¿.

Îñû æûëäàðû Áºêåé ñ¼ëòàí Àñòðàõàí ìåí áàéëàíûñûï, ½ê¿ìåòêå 3 ì±ñåëåí¿ ³îé²àí: à) Åä¿ë-Æàéû³ àðàëû²ûíà êºø¿ï êåë¿ï, åðê¿í æàéëàì²à; á) ³àëà²àí æåð¿ì¿çäå ³îíûñ ñàëó²à; â) Ðåñåéìåí åðê¿í ñàóäà æàñàó²à ì½ìê¿íä¿ê áåðó. Ïàòøà ½ê¿ìåò¿ á¼ë øàðòòû ìîéûíäàó²à ì±æá½ð áîëûï, Ïàâåë – 1-ø¿ 1801æ. 11-íàóðûçäà²û æàðëû²ûíäà: “...äîçâîëÿþ êî÷åâàòü ãäå æåëàþò è èìåòü ñåëåíèÿ” – äåãåí. Á¼ë Áºêåé俵 òàáûñû.

¡óåë¿ Áºêåé ñ¼ëòàíìåí 5000 øàµûðà³ êåëãåí. Êåëåñ¿ æûëû 8300 äåí àñòàì øàµûðà³ Æàµà æåðãå áåê¿í¿ï, îðíû²ó ³èûí áîëàäû. Àñòðàõàí, Îðàë êàçàê ±ñêåðëåð¿, øåêàðàëàñ îðûñ ò.á. ¼ëòòàð ³àçà³òû îµàé îëæà æàñàï, ³àíàó²à, òàëàó²à ê¿ð¿ñåä¿. Æåð òàëàñû òóàäû. Àñòðàõàí êàçàê ±ñêåð¿ àøû³ êàçàê àóûëäàðûíäà çîðëû³ æàñàé áàñòàéäû, áîñ æàò³àí æåðãå òàëàñ øû²àðàäû.

1804 æûëû ³àçà³òàð “áºðë¿ãå” êåð¿ êºøåä¿. Áºêåé ½ê¿ìåòêå àðûçäàï æàçûï, Àñòðàõàí ÷èíîâíèêòåð¿í¿µ çîðëû²û òèûëàäû. Ïàòøà ½ê¿ìåò¿ ºêòåìä¿ã¿í ê½øåéòå áåðåä¿. 1806 æûëû ê¿ø¿ æ½çä¿ áàñ³àðó, Áºêåé Îðäàñû æºí¿íäå 19 ìàìûðäà²û “Åðåæåñ¿” øû²àäû. Á¼ë “Åðåæå” ³àçà³ ³àóûìûíà ³àðà ò½í òåíä¿ðãåí, Ðåñåé ñàÿñè æ½éåñ¿í¿µ îðòàøà ³àë²àíûí êºðñåòåò¿í ³àðàëû ³¼æàò. Ìûñàëû, á¼íäà ³àçà³ êåäåéëåð¿í¿µ áàëàëàðûí ³¼ëäû³³à ñàòûï, íå çàò³à àéûðáàñòàï àëó ³¼³û òåê îðûñòàð²à áîëàäû, àë Îðòà Àçèÿ, Èðàí²à òèûì ñàëàäû. Åë áåëã¿ë¿ æåðã¿ë¿êò¿ ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿íäå, ±ñêåðèëåð俵 ²¼çûðûíäà áîëàäû, õàí ò.á. ëàóàçûìäàðäû ïàòøà ½ê¿ìåò¿ òà²àéûíäàéäû. £àçà³òûµ ðóëû³ áàñ³àðó æ½éåñ¿í ³àëï¿íäå ³àëäûðàäû. Ñîò, æàçàëàó ¿ñ¿ ïàòøà àäàìäàðûíäà áîëàäû.Æàéûëûì, ñóàò òàïøûëû²û, ³óàµøûëû³, ôåîäàëäàðäûµ ³ûð³ûñóû îí åê¿ àòà Áàé¼ëû òàéïàñû àäàìäàðûí Æàéû³òàí Íàðûí²à ºòóãå ì±æá½ð ³ûëàäû äåä¿ê. 1808 æûëû ªòåì¿ñ £¼ëìàëû¼ëû ºç àóûëûìåí, 350 ìûµ áàñ ìàëûìåí, Èñàòàéäûµ à²àñû Æàáàë Áåãàëèåâ, £¼ðìàí²àçûíûµ àòàñû ªòåïáåðãåí Àðûñòàíáàåâ, Ѽëòàí Ñàðû Åñ¿ìîâ ò.á. Íàðûí²à ºòåä¿. Êåëóø¿ëåð ñàíû êºáåéå ò½ñåä¿. Áºêåé á¼ëàðäû áåëã¿ë¿ á¿ð æåðãå àóûëûìåí îðíàëàñòûðûï, ³îëäàðûíà æåð èåë¿ã¿ êó±ë¿ê áåðåä¿. Æàáàë Áåã±ëèåâ £è²àø ºçåí¿ ³àñûíäà²û £àðà³àìûñ, ʽéãåí Îðàë ò.á. àóûëûìåí æàéëàóûíà áåðãåí ³¼æàòòû ±ë¿ ñà³òàóëû. Áºêåé ºç¿ åë àµûçû áîéûíøà Ñàðû ºçåíí¿µ øû²ûñ æà²àëàóûí Ñàðàòîâòûµ ³àç¿ðã¿ Àëãàé àóäàíû ò¼ñûíäà²û Ïåòðîïàâëîâêà ñåëîñûíàí á¼ðûí ºç¿íå ³îíûñ ñàëûïòû ì½ìê¿í. Àë ³àðñû áåò¿íå íî²àé-³àçà³ æ¼ðòûí, Ñàðû ºçåíí¿µ îµò½ñò¿êêå ³àðàé åê¿ áåò¿íå Àëàøà ðóû, £àðà ºçåíãå Áàéáà³òû ðóû àóûëäàðûí îðíàëàñòûðàäû. Àëàøà ðóû áàñøûñû Ñàðû Åñ¿ì¼ëû “£àðàñó” ñàéû áîéûíà îðíàëàñûï, ³îíûñ ñàëûï, îíû “àëàøà ³àðàñóû” äåï (³àç¿ðã¿ ³àçà³ Òàëîâêà), Æà³ñûáàéäà íî²àé-³àçà³ Íèÿç Îðàçà³àåâ, ñ¼ëòàí Øîò³àðèíäåð, Òåðåêò¿äå-Á¼²àíàé Øåðêåø Æà³ñûáàåâ ³îíûñ ñàëàäû. Ѻéò¿ï, àç óà³ûòòà Òîëûáàé, £àðæàó, Ìåðåêå, Ñàçàíäû, Ìàíàø, £àðàòî³àé, Øîëàí, £àðàñó (Òàëîâêà), Ìàíàø, Æàíáàé ò.á. ³îíûñòàð ïàéäà áîëàäû.

Åë áèëåó á¼ðûí²ûøà ±ð ðóäû ñ¼ëòàíäàð áàñ³àð²àí. Ðó áºë¿ìãå, íå àðûñ³à, àòà²à áºë¿íåä¿. Áºêåé ñ¼ëòàíäû “ïðàâèòåëü” äåï àòà²àí. Åëä¿ òûíûøòàíäûðó ½ø¿í, ±ð¿ êåð¿ êºøïåñ¿í äåï Áºêåéä¿ õàí ëàóàçûìûíà òà²àéûíäàéäû (1811æ.) 1812 æûëû Òåêå ³àëàñûíäà ðåñìè “õàí êºòåðó” ñàëòàíàíòòû ºòåä¿. Õàí äåï àòàë²àíìåí îíûµ ³¼³û, ôóíêöèÿñû øåêòåóë¿, êåç-êåëãåí îðûñ ïîìåùèã¿, êåëåñ¿, êàçàê çîðëû³ æàñàé áåðãåí. ¡ñ¿ðåñå æåð ì±ñåëåñ¿íäå Áºêåé êºï àðïàëàñòû. Ò嵿ç æà²àëàóûí áàëû³ àóëàó²à àë²àí ïîìåùèêòåð àðàíû àøûëûï æà²àëàóäû 10-15 øà³ûðûì åíä¿êòå èåëåí¿ï, êàçàê ±ñêåð¿ ê½ø¿ìåí ³ûñûì æàñà²àí, Áºêåé òà²û äà Àñòðàõàí, ½ê¿ìåò áàñøûëàðûíà øà²ûì åòåä¿, á¿ðà³ êºìåê áîëìàäû. Îðàë êàçàê ±ñêåð¿í¿µ áàñ³àðìàñû Сары ºзенí¿µ øû²ûñ æà²àëàóûí ³à³òàøòàí ºçåí ñà²àñûíà äåé¿íã¿ æåð á¿çä¿ê¿ äåï “¿øê¿ øåêàðàëû³ ±ñêåðè ì½ëèÿ” æ½ðã¿çå áàñòàäû. Ïàòøà ±ê¿ìø¿ë¿ã¿ á¼ë ñ¼ð³èÿëû³³à äà òûþ æàñàìàäû. Äåãåíìåí Áºêåé æàµà èåë¿ã¿í¿µ (“òåððèòîðèÿ Âàøåãî âëàäåíèÿ” – äåï æàçàäû) íåã¿çã¿ øåêàðàñû áåëã¿ëåíåä¿, åë ò¼ðà³òàéäû, êåëóø¿ëåð俵 ñàíû êºáåéå áåðåä¿. А.Д.Êóçíåöîâ æàç²àíäàé òåê Ñàðû, £àðà ºçåíäåð æà²àëàóûíäà 3000 ìûíäàé ³ûñòà³, ³îðà-æàé, àóëà ïàéäà áîëóû åë ò¼ðìûñûíäà²û ½ëêåí ºçãåð¿ñò¿ êºðñåòåä¿. Æàµà “Îðäà” ³¼ðûëäû, æåð èåã¿ðëä¿, øàðóàøûëû³ æºíäåëå áàñòàäû. Àòàìåêåí áºëøåã¿ ¼ðïà²ûíà ³àéòàðûëäû. Áºêåé áàñ-àÿ²û 13 æûëäàé ³ûçìåò ¿ñòåä¿, òåððèòîðèÿ øåêàðàñûí àíû³òàï, áåëã¿ëåó, ñàóäà ³àòûíàñûí øåêàðàäà²û òàòàð, îðûñ, ³àëìà³ áàçàðûìåí øûëû³òû á¿ðò¿íäåï íû²àéòó. À³ìåø¿ò, غïøà²ûë ò¼ñûíäà æ±ðìåµêåãå ³àòûñó ò.á. ì±ñåëåëåðä¿ ³îë²à àëûï øåøò¿. Ìûñàëû, À³òºáå (Àõòóáà) ºçåí¿ àµ²àðûí èåëåíáåê áîëûï, òûðûñòû. £îíäûðàó (£àðàøàé) òàòàðëàðû ìåí øåêàðàíû áåëã¿ëåó, ò嵿ç æà²àëàóûíäà²û æåðä¿ ïàéäàëàíó æºí¿íäå ì±ñåëå ³îéûï, ±ë¿íøå øåøò¿. Íàðû³ ³¼ìûíà ³àçà³òàðû ±óåë¿ æ¿áåðìåé ³îé²àí, 1808æ. Áºêåé íàðûíäû ³ûñòàó²à æàéëà²à ¼ëû³ñàò àëàäû. Á¼ë ½ëêåí æåò¿ñò¿ê (20:323) Áºêåéë¿êòåð Ñàìàð äàëàñûíà àç ìàëìåí êåëä¿ äåãåí ³àòå ì±ë¿ìåò. 1801æ. Áºêåé 2 ìëí. áàñ ìàëìåí êåëãåí. Îë ìàëäû ñà³òàó ºñ¿ðó ³èûí áîëàäû. £àïåë¿ìäå ìàë²à, æàí²à æàéëû îðûí òàáûëà áåðìåãåí. Æàí-æà³òû æåðãå òîëà òàëàñó æè¿ áîëûï, àéòûñ ¼çàé áåðãåí. Áºêåé Îðûíáîð, Àñòðàõàí áàñøûëàðûìåí ½ê¿ìåò ì½øåëåð¿íå, ïàòøà²à æåð, ñó ñàóäà, îòûðû³øûëàíó ò.á. ì±ñåëåëåðä¿ øåøó¿í ñ¼ðàï, õàò æàçà áåðãåí. (21:260). Ñîíäàé-à³, Áºêåé øåêàðàäà ñàóäà îðûíäàðûí êºáåéòó, à³øà-³àðæû ³àòûíàñû, òàóàð-ìàë àéûðáàñû æºí¿íäå ò¿ëåã¿í òàëàé æàç²àí, ¿øê¿ Îðäàäà æ±ðìåµêå àøóäû àéò³àí. ×àï÷à÷è, (غïøà²ûë) Á½ëä¿ðãåí, À³ìåø¿ò ò.á. æåðëåðäå æ±ðìåµêå àøûë²àí. Îñûíûµ í±òèæåñ¿íäå, 1814 æ. 5 ø¿ëäåäåã¿ Áºêåé õàí êåµñåñ¿í¿µ ì±ë¿ìåò¿íøå ¿øê¿ Îðäàäà 2 ìëí.-íàí àñòàì ìàë áîë²àí, 420 ìûµ áàñ ìàë ñàòûë²àí. Ñàóäà øåêàðàäà²û òàòàðëàð, îðûñ øàðóàëàðûìåí Îðàë êàçàê ±ñêåð¿í¿µ îôèöåðëåð¿ìåí, Øîðòàíäû, Òåêå, Îðûíáîð ò.á. ³àëàëàðìåí æ½ðã¿ç¿ëãåí. Á¿ð¿ò¿íäåï ñàÿñè æà²äàé ñàÿáûðëàéäû, áàðûìòà, ³àçà³ ±ñêåð¿í¿µ òàëàóû àçàÿäû. Áºêåé êåµñåñ¿ áîëàäû, åê¿ ò¿ëäå æàçó æ½ðã¿ç¿ëåä¿. Ðóäû êºá¿íå ñ¼ëòàíäàð áàñ³àðàäû äåä¿ê, îëàð ñàëû³ æèíà²àí. 1815 æ. êºêòåìäå Áºêåé ³àéòûñ áîëäû, îðíûíà “Ïðàâèòåëü” äåï Øû²àé (Ñû²àé) ͼðàëû¼ëû òà²àéûìäàëàäû. Æåð äàóûìåí Øû²àéäà ø¼²ûëäàíäû, ò嵿ç æà²àëàóûíäà²û æåðä¿ îðûñ ïîìåùèêòåð¿ “Á¿çä¿ê¿” äåï çàµñûç äàóëàï òà²û òàðòûï àëàäû. Øû²àé Îðûíáîð, Àñòðàõàí áàñøûëàðûíà, ½ê¿ìåòêå æà²ûìäàíûï åä¿, í±òèæå áîëìàäû. Áàðûìòà äà ³àëìàäû, Èñàòàéäûµ, ªòåì¿ñ £¼ëè±ë¿¼ëûíûµ àóûëäàðûí Øîìáàë Íèÿçîâ ò.á. êåë¿ï, òîíàï, á¼ë ½ëêåí äàó-æàí-æàë²à àéíàëàäû. Á¼íûìåí ê½ðåñå îòûðûï, Øû²àé Îðäàäà òûíûøòû³ îðíàòàäû, ñàóäà äàìèäû. Øû²àéäûµ ºç “áå÷åíòàéû” (ñàóäà ïðèêàçø¿ã¿ áîëûï È.Ê.). Ðåñåéäåí àçäà áîëñà àñòû³, ºíåðê±ñ¿ï òàóàðëàðûí ±êåë¿ï ñàòàäû. Ñàóäà²à ³àçà³ áàéëàðû àðàëàñòû, ñîëàðäûµ á¿ð¿ - £àðàóûë õîæà Áàáàæàíîâ Àñòðàõàíìåí áàéëàíûñû áàð. Íî²àé-³àçà³òûµ á¿ð¿ Øîìáàë Íèÿçîâ ò.á. ñàóäà²à ò¼ç òàñóû ê±ñ¿á¿íå ê¿ð¿ñêåí. Îðûíáîð øåêàðà êîìèññèÿñûíûµ ³ûçìåòêåð¿ Êóçíåöîâ À. ò.á.

1820æ. Áºêåéë¿êòå ñàóäàíûµ 11 áà²ûòòà²û (Àñòðàõàí, Øîðòàíäû, î.ê.±. ³îíûñòàðû ò.á.) ò½ð¿í, æîëûí, àëàµûí æàç²àí (22:292) êºðø¿ ãóáåðíèÿëàðìåí ³àòàð Îðòàëû³ Ðåñåéäåí êóïåöòåð êåë¿ï ìàë, òåð¿, æ½í, ò½á¿ò, ãóáåðíèÿëàðìåí ³àòàð Îðòàëû³ Ðåñåé俵 ¿øê¿ ðûíîã¿íå àéíàëäû, îðûñ, òàòàð, àðìÿí, ïàðñû, ³àðàçûì (Õèóà) ñàóäàãåðëåð¿ êåç¿ï æ½ðãåí, êåéá¿ð¿ ³ûñòà²àí áàéëàðäûµ ½é ò¼ðìûñû æºíäåëå áàñòà²àí, à²àø ½é ñàë²àí. Øû²àé Êîíåâñêèé êîðäîíû ³àñûíàí 1819 æ. à²àø ½é ñàë²àí, ıóëåòêåðåé ñîë ½éäå ºñêåí. À²àøòàí àðáà ³¼ðàëäàðûí ê½ëøåê òî²ûí, êåãåé, ò±ðòå, áåëà²àø, øåðå, ò.á. æàñà²àí. À²àø ½é, êè¿ç ½é, åðò¼ðìàí, øåãó ±áçåëäåð¿í, ëàïàñ, øåã¿í àóëà, øåòåí àóëà “³îð²àí” æàñàó ³àë¿ïòåíãåí. Áàéáà³òû ƽí¿ñ Ʊíòå뿼ëû 1821 æ. ï¿øåí øàáó²à ³àçà³òàðäû ê½íãå 50 òèûí òºëåï øàïòûðàäû. Çåðäåë¿ê, ³àéûñòàí, êè¿çáåí, à²àøòàí ò½ðë¿ ûäûñ (êºí, àë³à, á¿ëåç¿ê, ñàíäû³, øàáàäàí, êºáåæå, ê½á¿, òàáà³ øàðàòàáåê, òåãåø, ½ëä¿ðåê, ò.á. øàðóà²à ò¼ðìûñ³à ³àæåò ³¼ðàë-æàáäû³òàð æàñàë²àí. ­éø¿, åðø¿, ò¿ã¿íø¿, åìø¿, çåðãåð, åò¿êø¿ ¼ñòà ò.á. ìàìàíäàð áîëûïòû. Ï¿øåí øàáó Ñàðû, £àðà ºçåíäåð (àðåíäà²à бер¿п) áîéûíäà, ³¼ìäà²û àøû³òà, ò嵿ç æà²àëàóûíäà ò.á. æåðäå áîë²àí. Øàðóàøûëû³ ì±ñåëåñ¿í êåé¿í àðíàéû æàçàìûç. Á¼ë àòàë²àí ôàêò¿ëåðäåí Áºêåé îðäàñû 19 ². 1-øèðåã¿íäå îòàðøûëìåí, ¿øê¿ ñîäûð òîïïåí àëûñà îòûðûï, òûíûø ºì¿ð îðíàòóäà, Îðäàíûµ ³àë¿ïêå ò½ñó¿íäå åëåóë¿ ¿ëãåð¿ëåó áîë²àíûí êºðåì¿ç.γó, ì±äåíèåò æ±íå ºì¿ð俵 á¼ë ñàëàñû £àçà³ñòàíäà òèÿíà³òû çåðòòåëìåãåí. Ñîíûµ ñàëäàðûíàí êåéá¿ð êîìïåòåíòñ¿ç àâòîðëàð ³àç¿ð ìåðç¿ìä¿ áàñïàñºç áåò¿íäå Ʊµã¿ð õàí àë²àø ìåêòåï àøòû, ì±äåíèåòò¿ ºðá¿òò¿, ³îëºíåð ïàéäà áîëóûíà ì¼ðûíäû³ áîëäû äåï åøá¿ð ä±ëåëñ¿ç æàçóäà. (23) Á¿ç á¼ë æºí¿íäå òè¿ñò¿ æàóàáûí áåðãåíá¿ç. (24) £àçà³ åæåëäåí ºç æàçóû, ì±äåíèåòò¿, ïðîãðåññèâò¿ ºì¿ð ïåðíåñ¿ (îáðàç) õàëû³òûµ á¿ð¿. ¡ð¿ äå ò½ðê¿ æàçóû, îðòà ²àñûðëû³ øà²àòàé æàçóû èñëàì ä¿í¿ åíó¿ìåí á¿ðò¿íäåï ûñûðûë²àí. Ñîíäà äà ¡áóá±ê¿ð êåðäåð¿ (18), Ìà³àìáåò ò.á. øà²àòàéøà á¿ëãåí. Áàáàëàðûìûç ¡ë-Ôàðàáè, ¡áó Ñèíà, Ì.Æàóõàðè ò.á. ²àëûìäàð åµáåã¿íåí õàáàðëû áîë²àí. Îìàð Õàéÿìíûµ ê¿òàáû Æàµà³àëà àóäàíûíäà 1960 æûë²à äåé¿í áîëûïòû. Øû²ûñòûµ Íèçàìè, Ô±ðäîóñè ò.á. äàíàëàðûìåí òàíûñòû²û áåëã¿ë¿. 1718 ².². øàáûíäû, ñàÿñè ò¼ðà³ñûçäû³, ì±äåíèåò, ±äåáèåò, ºíåð ¿ñòåð¿íå êåäåðã¿ æàñà²àí.

γó ¿ñ¿íäå ì¼ñûëìàí ìåêòåá¿, î³óû ²àíà ±ðê¿ìí¿µ ½é¿íäå, íå àóûëûíäà áîë²àí. Æî²àðûäà àéò³àíûìûçäàé, ïàòøà ½ê¿ìåò¿ îíû îòàðëàó ì½ääåñ¿íå ïàéäàëàíàäû. Æåêåí¿µ ìåêòåá¿íäå Ðåñåéäåí ³àøûï êåëãåí òàòàð, îðûñ, áàø³¼ðò ò.á. àçàìàòòàðû ¿ñòåãåí. Ñîíäàé-à³ á¿ð¿ Àáäîëëà äåãåí òàòàð ªòåì¿ñ áàëàëàðûí î³ûòûïòû. Ìà³àìáåòòå Ʊµã¿ð ñèÿ³òû àðàá, ïàðñû, òàòàð, îðûñ ò¿ëäåð¿í á¿ëãåí. Ìà³àìáåòò¿µ îðûñøà ä¿ëìàðëû²û Å.Êîâàëåâñêèé俵 ê¿òàáûíäà æàçûë²àí (25). 19 ²àñûðäûµ 1-øèðåã¿íäå £ûïøà³ äàëàñûíûµ êåìåµãåðëåð¿ Àñàí ³àé²û, £àçòó²àí, Øàëãåç, Äîñïàìáåò ò.á. ½ëã¿ñ¿íäå Ìàõàìáåòò¿µ à³ûíäû³, ê½éø¿ë¿ê ³àá¿ëåò¿ ³àëûïòàñ³àí. Äîìáûðà ºíåð¿íäå ¬çà³ Ìûðçàáàé¼ëûäà ºç êåç¿íäå ºñêåí, îíû õàëû³ £¼ðìàí²àçûíûµ ¼ñòàçû äåï ñàíàéäû. ¬çà³ îñû êåçäå Áºêåéë¿êòå ò¼ðûï, ºíåð êºðñåòêåí. (26:206) £¼ðìàí²àçû 19 ²àñûðäûµ áàñûíäà ä½íèåãå êåëãåí äåéò¿íá¿ç. ªëêå òàíóøû Ì.Æîëæàíîâ ¼ëû ê½éø¿í¿µ æîëû æºí¿íäå àðõèâòåí ì±ë¿ìåò òàïòûì. Îë 1823 æûëû òó²àí äåéä¿. Á¼ë òåêñåðóä¿, ³îñûìøà äåðåê ¿çäåóä¿ ³àæåò åòåä¿. ªéòêåí¿ ¼ëû ê½éø¿í¿µ àíàñû àðõèâ ì±ë¿ìåò¿ áîéûíøà 1839æ. øàìàñû ºëãåí. £¼ðìàí²àçûíûµ àéäàëûï áàðà æàò³àíäà “Àìàí øåøåì, àìàí áîë!” äåãåí ê½é¿ áàð. Á¼ë ê½é¿ àíàñû ºëìåñòåí á¼ðûí, ò±æ¿ðèáåë¿ ê½éø¿ øû²àðìàñûíà ¼³ñàéäû. Ñîäàí êåé¿í, “£àéðàí øåøåì” ê½é¿ áàð, îë æî³òàó ê½é¿ ñåê¿ëä¿. Ñîíäà àíàñû ºëãåíøå îë åð æåòêåí, ê½éø¿ë¿ê ä±ðåæåãå òîëûñ³àí áîëìàé ìà? Äîìáûðà òàðòó, ±í ñàëûï, ºëåµ øû²àðó êåç-êåëãåí æàí¼ÿäà áîëûïòû. ªëåµäåð¿í ³à²àç²à ò½ñ¿ð¿ï, 1937 æûë²à äåé¿í ñà³òàï êåëóäå áîëûïòû. Ìåêòåï æàçäà àóûëìåí á¿ðãå êºø¿ï, ³ûñòà ³ûñòàóäà î³û²àí. ʽçã¿ æàç²ûò¼ðûì²à àëàñàïûðàíäà ñàáà³ áîëìà²àí. Ìåêòåïò¿µ æàëïû ñàíû, î³óøûëàð êîíòèíãåíò¿í õàí åñåïêå àëìà²àí. £àçà³òû îðûñòàíäûðó, ±ð¿ æåðã¿ë¿êò¿ êàäð äàûíäàó ìà³ñàòûíäà Îðûíáîðäà ³àçà³òàí æèûë²àí ñàëû³ åñåïïåí êàäåò ó÷èëèùåñ¿í àø³àí. βàí ±óåë¿ ñ¼ëòàíäàð, áèëåð áàëàëàðûí àë²àí. Á¿ðà³ “áàëàì îðûñ áîëûï êåòåð” äåï êºá¿ áàëàëàðûí áåðìåãåí. Äåãåíìåí èñëàì ìåêòåá¿ åë òûíûøòàëà êºáåéå áåðãåí. Ñîíûìåí, 19 ²àñûðäûµ 20 æûëäàðûíäà Ñàìàð äàëàñûíà êåëãåíäåð îðíû²ûï ¯øê¿ òàðàï íå Áºêåé îðäàñû äåãåí òåððèòîðèÿëû³ - ±ê¿ìø¿ë¿ê áºë¿í¿ñ ³àëûïòàñûï áîëàäû.Ê¿ø¿ æ½çáåí Áºêåé Îðäàñûíûµ õàë³û, îíûµ îðíàëàñóû, ±ëåóìåòò¿ê ³¼ðàìû, ñàíû. Àëøûí äàëàñûíäà íåã¿ç¿íåí òåê Àëøûí æ¼ðòûíàí ºðá¿ãåí Áàé¼ëû, Æåò¿ðó, ¡ë¿ì¼ëû äåï àòàëàòûí ½ø òàéïàëàð îäà²û åæåëäåí ìåêåíäåãåí. ¡ð îäà³ ýòíèêàëû³ æà²ûíàí òóûñ, îñû æåðäå òóûï, ºíãåí. Áàé¼ëû “îí åê¿ àòà” äåéä¿, íåìåñå 12 ðó: Àäàé, Àëàøà, Áàéáà³òû, Áåð¿ø, ò.á. Òàéïàëàð îäà²û ±óåë¿ ½ø àðûñ³à Áà³òûñèû³, £ûäûðñèû³, Ѽëòàíñèû³ áîëûï áºë¿íåä¿. Æàóãåðø¿ë¿ê çàìàíäà ìûñàëû, Ѽëòàíñèû³òû ³¼ðàéòûí Àëàøà, Áàéáà³òû, Åñåíòåì¿ð, Ìàñ³àð, £ûçûë³¼ðò, Òàíà áîëûï ³àëìà³³à ³àðñû á¿ð¿ã¿ï, “Áàéáàðà³” äåãåí ¼ðàíäû ³àáûëäàï, Áàéáàðà³, £¼äàé²¼ë ¼ëûíûµ áàñ³àðóûìåí ò¿çå ³îñà ê½ðåñêåí êºð¿íåä¿. £àðèÿëàð Áàé¼ëû À³ æ±íå £àðà³ûëøû³ ðóëàðûíàí äåéò¿í, ìûñàëû, Àëàøà à³ ³ûïøà³òàí, àë Æàïïàñ ðóûíûµ ³àðòòàðû (È.Ƽìà²àçèåâ, £.Áàéòàøàêîâ ò.á.) ³àðà³ûïøà³òàí ºðá¿ãåí¿í àéòàòûí. Îí åê¿ àòà Áàé¼ëû Æàéû³òûµ Åëåê ºçåí¿ ò¼ñûíàí îí åê¿ æà²àëàóûíà Êàñïèéãå äåé¿í, îäàí Ì൲ûñòàó²à, Îéûë ºçåí¿íå äåé¿íã¿ àëàïòà îðíàëàñûï, 4,5 ²àñûð áàòûñòàí êåëãåí æàóëàóøûíû ³àñàðûñûï áåð¿ ºòê¿çáåãåí åðæ½ðåê, ³àéñàð æ¼ðò (27).

Æàéû³ ºµ¿ð¿íäå Òàáûí, Òàìà, Êåòå, Êåðäåð¿ ðóëàðûíûµ êåé àóûëäàðû ò¼ð²àí. Á¿ðà³ á¼ëàðäûµ êºïø¿ë¿ã¿ Îðûíáîð ò¼ñûíàí εò½ñò¿êêå Àðàë òåµ¿ç¿ ­ñò¿ðò, Øûµ²à äåé¿í æàéëà²àí. Àë Îðñê ³àëàñû ò¼ñûíàí εò½ñò¿êêå Ñûðäàðèÿ ºçåí¿íäåã¿ À³ìåø¿òêå äåé¿í àëòû àòà ¡ë¿ì¼ëû æàéëà²àí. Á¼ëàðäà Îðòà Àçèÿäàí æè¿ áîëàòûí áàñ³ûíøûëû³, ³àðà³øûëû³ øàáóûëäàð²à òîéòàðûñ áåð¿ï, ³àçà³òûµ £àñûì, À³íàçàð õàíäàðûíà ò¿ðåó áîë²àí áàòûð åë. Á¼ëàðäûµ øû²ûñûíäà Êåðåéóà³, £ûïøà³, Àð²ûííûµ á¿ð³àòàð àóûëäàðû Îðûíáîð ãóáåðíèÿñûíà ³àðà²àí. Æåò¿ðó ìåí ¡ë¿ì¼ëû ³¼ðàìûíäà £àðàêåñåê æ¼ðòûíàí àòàëàð àóûëäàð áîë²àí. Íàéìàí Ñûð áîéûíäà £àëìà³ øàáóûëû êåç¿íäå êåëñå êåðåê. Ê¿ø¿ æ½ç õàë³û áàñûíàí íåøå ò½ðë¿ ³èëû-³èëû çàìàíäû ºòê¿ç¿ï, øàï³ûíøû ìåí îòàðøûäàí òàëàé ³ó²ûí, ñ½ðã¿í êºð¿ï ò¼ð²àí àóûñòûðà áåðãåí. Ìûñàëû, Àëòûí-Æàïïàñ, àëàøà Ñûð æà²ûíà, Òàìà ðóûíûµ êåé àóûëäàðû £àðàòàó àñ³àí.

Àëøûí äàëàñûíäà²û ò¼ð²ûíäàðûíûµ ñàíû òóðàëû ì±ë¿ìåòòåðä¿ ÎØÊ æèíàìà²àí ±ð æåðäå ½ç¿ê-½ç¿ê à³ïàðëàð êåçäåñåä¿, îëàð á¿ðà³ òîëû³ ò½ñ¿í¿ê áåðìåéä¿. Ìûñàëû, 1837 æûëû Îðàë, Îðûíáîð, ±ñêåðè ëèíèÿëàðû áîéûíäà ²àíà ò¼ðàòûí ³àçà³òàðäûµ 10683 øàµûðà³ áîë²àí, îëàðäûµ 20366-û åð àäàì, 15654 ±éåë-áàðëû²û 36080 àäàì. Á¼²àí Íîâî-Àëåêñàíäðîâ áåê¿í¿ñ¿ ìàµûíäà²ûëàðäà (Ì൲ûñòàó) ³îñûëàäû. Àë 1838 æûë á¼ðûí ëèíèÿëàðäà 45554 àäàì ò¼ð²àí. (28:26) ¡ðèíå á±ð¿ äåðë¿ê êåäåéëåð, áàé²¼ñòàð ÎØÊ-µ êåéá¿ð æàçáàëàðûíäà Àëøûí äàëàñûíäà á¿ð ìëí-äàé ³àçà³ ò¼ðàäû äåãåí ì½ìê¿í.

Áºêåé îðäàñû õàë³ûíûµ ýòíèêàëû³ íåã¿ç¿ îí åê¿ àòà Áàé¼ëû òàéïàñûíàí. Á¼ë ºëêåí¿ çåðòòåóø¿ Â.Øàõìàòîâ “Áàéóëèíñêàÿ Îðäà”, “áàéóëèíöû” äåï òå æàçàäû. Á¼ë øûíäû³ Áºêåé ñ¼ëòàí áàñòàóûìåí 1801 æûëû 5000 øàµûðà³ êºø¿ï êåëä¿ äåñå, 1803 æûëû îëàð 7500 øàµûðà³ áîëñà, àë 1805 æûëû á¼äàí êºï åìåñ. Áèëåð àëûì, ñàëû³òàí, íå êåð¿ ³àøûï êºøóø¿ëåðäåí ñà³òàíûï øàµûðà³ ñàíûí êåì áåðãåí. Äåãåíìåí Áºêåé ñ¼ëòàí Àñòðàõàí ³àçà³ ±ñêåð¿í¿µ ò.á. êºøóø¿ëåðãå çîðëû³ æàñàóûíà òèûì ñàë²ûçûï, 1808 æûëäàí êºø¿ï êåëóø¿ëåð ñàíû ê½ðò êºáåéãåí. 1814 æûëû 12 ø¿ëäåäå Áºêåé ºç ³àðàóûíäà 8500 øàµûðà³ áàð äåãåí. (29:4) Õàëû³ îñûëàé ºñå áåðãåí, 1819 æûëû Ñû²àé (Øû²àé) ñ¼ëòàí 13712 øàµûðà³ áàð äåï æàçàäû. ÎØÊ ³ûçìåòêåð¿ Êóçíåöîâ 1825 æûëû Áºêåé Îðäàñûíäà 10420 øàµûðà³ ò¼ðàäû, - äåïò¿ æ±íå á¼ëàé àçàéóûí Îðàë êàçàê ±ñêåð¿í¿µ ³àçà³òàð æàéëà²àí êºï ø¼ðàéëû äåãåí æåðëåð¿í òàðòûï àëóûíàí äåãåí. Á¼²àí 1815-1823 æ.æ. êºï àóûë íàðàçû áîëûï, æàñûðûí Æàéû³òàí êåð¿ ºò¿ï, á¼ðûí²û îðíûíà áàð²àí. Á¿ðà³ Àëøûí äàëàñûíäà æåð òàïøûëû²û, ñàÿñè òûíûøñûçäû³òàí áàñ³à àóûëäàðûíà êºøêåí, Áºêåéë¿êòåã¿ õàëû³ á¿ðò¿íäåï êºáåéå áåðãåí. Îíû ìûíà êåñòå-òàблицадан кºðóãå áîëàäû:Êåñòå ¹ 1
1814 æ. (29:4)

1834æ. (30:129)

1838æ. (31:13)

Àäàé


770

780

780

Àëàøà

625

1700

1700

Áàéáà³òû


641

1980

1980

Áåð¿ø

998

3600

3600

Æàïïàñ

674

850

850

Åñåíòåì¿ð

510

350

350

Ìàñ³àð

540

320

320

£ûëûç³¼ðò

980

650

650

Ñåðêåø

670

2000

2000

Òàíà

-

850

850

Òàç

-

200

200

Ûñû³

-

600

600

Êåòå

-

400

400

Òàáûí

-

250

250

Òàìà

340

400

400

Êåðäåð¿

-

400

200

Íî²àé

650

620

620

Õîæà

-

100

-

Òºëåµã¿ò

450

400

-

Ѽëòàíäàð

-

100

-

Áàðëû²û

8500

16550

12750

Каталог: images -> stories -> downloads -> electrresursy -> trudy pps
trudy pps -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
trudy pps -> Исатай Кенжалиев
trudy pps -> ҚҰлмалиева с. С. Материктер мен мұхиттар физикалық географиясы Студенттердің өздік жұмыстары
trudy pps -> Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы
trudy pps -> Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов О
trudy pps -> Г. А. Ерғалиева Ә. М. Мұханбетжанова
trudy pps -> Биомеханика (зертханалық жұмыстар)
trudy pps -> 1-тапсырма. Батыс Европа климатыныЎ ерекшеліктері. ¦лгі-жоспар


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет