Исматулло Й¤лдошев ¤зимни тинглабДата02.05.2016
өлшемі459.65 Kb.

Исматулло Й¤ЛДОШЕВ¤зимни тинглаб

“Zarafshon” нашриёти,


Самар³анд – 2014

У¤К: 821.512.133-1

84(5¤)7

Й 72

Й´лдошев, Исматулло.

¤зимни тинглаб / И.Й´лдошев. – Самар³анд: “Zarafshon” нашриёти, 2014. – 68 б.

КБК 84(5¤)7


Та³ризчи: Нурулло Остон. ¤збекистон

Ёзувчилар уюшмаси аъзоси.


Шеърият шундай бир илоµий хил³атки, у сохталикни µам, к´чирмачиликни µам, юзакиликни µам ё³тирмайди. Ундаги туй²улар соф, самимий, г´зал ва бокира б´лмо²и лозим. Шунинг учун µам шеъриятни к´нгиллар муло³оти, дейишади. Агарда шеърдаги туй²улар ю³орида санаб ´тилган ташбеµларга мос келмас экан, к´нгиллараро муло³от µам самимий кечмайди. Баайни, шеър шоир к´нглидан китобхон ёки шеърхон к´нглига кириб бора олмайди.

Тани³ли ижодкор Исматулло Й´лдошев кейинги пайтда Шар³ мумтоз адабиётида кенг тар³алган рубоий жанрида µам ³аламини синаб к´рмо³да. Унинг “¥авас”, “Бир µовуч офтоб”, “К´нгил ё²дуси”, “Бешикдаги нур”, “Иш³ меµроби”, “£алб чаро²и”, “Меµр”, “На пути к истине” рубоийлар т´пламлари нозиктаъб китобхонлар томонидан или³ баµоланди.

£´лингиздаги “¤зимни тинглаб” шеърий т´плами ижодкор тафаккурининг бетакрор лаµзалар о²ушидаги порло³ парвозининг навбатдаги маµсулидир.

ISBN 978-9943-4288-1-2 


© Исматулла Й´лдошев,

© “Zarafshon” нашриёти ДК, 2014.


£уш тили

субµидам к´ксимдан таралар бир сас,


¤зимнинг овозим ´зимга ё³мас.

Энди ³уш б´либ сайрай бошлайман,

Энди чечак б´лур мен олган нафас.
дунё тингламади ³анча с´йласам,

К´зимда ёш ила куларман µайµот.

Не ³илсам ³илдимку энди ´йласам,

Лекин тан олмади бу айёр µаёт!


Дунёга бо³урман ло³айд, бепарво,

¥еч ким тингламайди энди додимни,

Энди ³уш тилида янграйди наво,

Гарчанд унутсалар µатто номимни!


Гар сени унутсам ёдингни тутиб,
Ортингдан ел б´либ йи²лаб чопурман.

Гар сени унутсам ´зни унутиб –

Й´³отган маµалим яна топурман.

ДИЙДОР

¥айдар отага
Фарзандларга меµру жон нисор этдинг,

Д´стларга ³албингни гулизор этдинг,

¤згалар ²амидан дилни чок айлаб –

Бир умр мушфи³у ²амгузор ´тдинг.

***

Ёру д´стга ²амх´р эдинг садо³атда,Сендай мард к´рмадим иймон, диёнатда.

¥ар дам ёд олиб энди к´нгил ибодатда,

Дийдор ³олди к´ришганда ³иёматда.
25.12.2013 й.
туз ¥а£и
Б´лсанг µамки оламда танµо,

Камар та³иб зардан белингга.

Туз µа³ини о³ламасанг гар –

Бегонасан ту³³ан элингга.£УТЛОВ
Светлана Орти³ова хонимга
Соµиби фармондорлик Сиз учун ярашгайдир,

Ватанни севганларга Аллоµ µам ³арашгайдир.

Ер юзининг µурлари, ³албимиз султони Сиз,

Та³дири илоµийнинг иш³ деган чилтони Сиз!

Лол эрур меµрингизга чаро²он сирли осмон,

Аслида µаётингиз тугалмас г´зал достон!

Нажот излар мазлумлар дардига б´либ ³ал³он,

Адолат посбонисиз, ³онун аµлига сорбон.

Хал³им сира унутмас эл севар Ойдинларин,

Ой б´либ яшанг энди, кун б´либ, кундуз б´либ –

Нафосат осмонида бир г´зал юлдуз б´либ!01.01.2014 йил
ба¢ишлов
Шуµрат Шаропович Узо³овга
Муста³иллик мангуликка пойдевор,

Насиб этди йигирма икки дийдор.

Бу т´йларга улушингиз бе³иёс,

Сиз µар ³анча эътирофга сазовор.


Умр карвон, манзиллари асотир,

Бу й´ллардан юрди ³анча баµодир.

Адолатдан паноµ топди к´нгиллар,

Адолатдан ´зга й´ллар хатодир.


£уз²ун пастга, бургут к´кка ³арайди,

Жасур ´²лон эл дардини с´райди.

Адолатнинг шамширига жон тиккан,

Сиздек инсон юрт корига ярайди.


Карвон й´ли б´лмагай µеч бехатар,

¢аламислар пистирмадан тош отар.

Омон б´линг улу² карвон й´лида,

Итлар µурар, карвон й´лида кетар.


¥ар бандага бергай риз³у р´зини,

Огоµ б´лса асрагай ´з-´зини.

Сиз яшайсиз мудом огоµ, мудом шай,

О³лаб она Ватан, эл-юрт тузини.

Адолатни маё³ ³илган ³албингиз,

Эл дардида уй²о³ зукко таъбингиз.

Юртбошимдай соµиб³ирон юртида,

¥а³ й´лида эгилмасин бошингиз.


¤збекистон – етти жаннат ошёни,

Етти и³лим, р´йи замин б´стони.

Дарвозаси дунёга кенг очилган –

Шу ватаннинг очи³ б´лсин осмони.


Адашганлар к´пдир µурлик замонда,

Й´лин топган яшар омон-омонда.

Жаµолатга адолатни пеш ³илиб,

Жонфидосиз иймон деган ³´р²онда.


Сизни эл-юрт назаридан ³´ймасин,

Ёшларингиз аср билан б´йласин.

Исматулло шул муборак айёмда,

Шуµратжонни ³адаµ с´зла ³утласин!
муслимбек

Сухандон укам Муслимбек Й´лдошга
Яхши одам асли µаёт на³шида,

Бу гул умр мисли сирли тилсимдек.

¤з ³албини элга айлаб бахшида

Ватан ичра ³адр топган Муслимбек!.


Шараф б´лди унга ойнайи жаµон,

Чорак аср «Ахборот»да сухандон.

Меµридан сув ичган д´сту ³адрдон,

Д´стлар аро меµр топган Муслимбек!


Мардлар б´лар шундо³ к´ркам сийратли,

£омати тик, µушёр, ²айратли.

Шеърларидан ой нигоµлар µайратли,

Шеъриятдан сеµр топган Муслимбек!


Асли д´стлар чин саодат дуода,

£´л ишда-ю, к´нгил доим Худода.

¥ажга й´ллаб меµри б´лди зиёда–

Онасидан дуо олган Муслимбек!.


Дийдор ширин дейди, тотли забони,

Ёшартириб Насибахон момони,

Дуо ³илар µар кун юзта меµмони –

К´нгилларга зиё солган Муслимбек!


Бугун яна ёш ³´шилди ёшингга,

Элнинг меµри гултож б´лсин бошингга.

Баланд парвоз ярашади лочинга –

Азиз умринг нурга т´лсин Муслимбек!


£утловнома

Камтарин инсон
Муродулло Махмудовичга ба²ишланади

£ушинг б´лса ³арчи²айдек ³анотли,

Отинг б´лса дунё кезсанг ²иротли,

Д´стинг б´лса Муродуллодек саботли,

£утлу² кунлар муборакбод азизим!


Сизга б´лсин к´нгилдаги тилаклар,

Юрт иш³ида толи³масин билаклар,

Миннатдордир сиздан ³анча юраклар,

Таваллуд кун муборакбод азизим!


Маърифатнинг б´стонида посбонсиз,

Ёш авлодга зиё берган инсонсиз,

Камтарликда сиз соµиби замонсиз,

Айёмингиз муборакбод азизим!


Тилагим шу умрингиз б´лсин пойдор,

Сиздай инсон Ватан учун ифтихор,

Исматулло ³утлаб айтади алёр,

Ту²илган кун муборакбод азизим!Адолат Шамшири
Н. Латибжоновга

Агар инсон огоµ эрур – шоµ эрур,

¢офил милат бор будини бой берур.

Бошимиздан не суронлар ´тмади –

Буни фа³ат Сиз билурсиз – ¥а³ билур!
Адолатни маё³ ³илган ³албингиз,

¢анимларни даф айламо³ µаддингиз.

Д´стлар учун шону шараф µам ибрат,

¥а³ й´линда эгилмаган ³аддингиз!


¥ур, озод юрт мард Темурдан меросдир,

Б´йин эгмо³ бос³инчига ихлосдир.

Андижоннинг шарафи, µам шонисиз –

Аждодингиз Бобур, µам шер барлосдир.


Сизни жанглар етишдирди камолга,

¢аним ²орат, юз бурдику заволга.

Бошимизда эрк ³уёши нур сочар –

Етказгани чин б´лсинда висолга.


Нокас ³авми элин этар сайди жон,

Эл ³´з²алса талот´мда банди жон.

Адолатнинг ёви ким, ³ал³они ким –

Англаб етди аµли фозил Андижон.


Карвон й´ли б´лгайми µеч бехатар,

¢аламислар пистирмадан тош отар.

Човут солса агар й´лбарс даъфатан,

Юз шо³олни бир µамлада даф этар.
Андижонда пайдо б´лди бир кофир,

Нонк´рлиги дилга солар хавотир.

Й´лдан уриб, гумроµ нафс ³улларин,

Гумроµларга ваъда ³илар жавоµир.


Адашганлар ³´р³иб, доим ´лимдан,

Башорат с´райди, ис³ирт л´лидан.

Адашган бандага ¥а³ни эш ³илиб,

£айтардингиз аста ушлаб ³´лидан.
Одил Ё³уб Сизни мард ´²лим деди,

Омон б´л, эй к´злари ч´²лим деди.

Марду майдон уканг Муµаммад Юсуф –

Масжидга ²ишт элтганим, т´²рими деди!


Мардлар завол билмас, Яратган са³лар,

Эл ал³аса Тангрим мардларин ал³ар.

Тан олмаган чо²и ички душманлар –

£ал³он б´лди Сизга µар битта ас³ар!


Шоирлар сафида шоир б´лдингиз,

Курашларда ибрат, моµир б´лдингиз,

Шу Ватанга жонни тикиб бе²араз –

Мангуликка доим доир б´либ юрдингиз.


Эй Анжоннинг мард ´²лони, тантиси,

Таъзимдадир о³или µам андиси.

Ёвлар билан олишдингиз шер каби,

Сиз садо³ат, чин д´стликнинг бандиси!


Сизни Аллоµ µеч назардан ³´ймасин,

Ёшларингиз аср ила б´йласин.

Исматулло шул муборак айёмда

£адаµ тутиб ³асидалар с´йласин!


1997 йил,

Андижон.

А¥АД Э¥СОН


£утлов
Бир томони Тошкент, бир ён Туркистон,

Бир томон Тиёншон, Помир зеб жаµон.

£учо³ очлар Фар²онаю, Андижон,

Буюк Ипак й´лида зебигардон Самар³анд,

Аµад Эµсон ватани жаннатмакон Самар³анд!
Бу маконнинг ултони к´п, чилтони к´п,

Дарвешидан шоир мижоз султони к´п.

Париж, Лондону Рум каби ³´р²они к´п,

Бул жаµон айвонида марду майдон биттадур,

Матонат майдонида Аµад Эµсон биттадир.
£утлар Аµад Эµсонни алп³омат лочинлари,

Замонамиз Алпомиши µам г´зал Барчинлари.

Шай турипти хизматида лочинлари –

Беш мучални б´йлаган наµор муборак,

Аµад Эµсон о²ага ³утлу² баµор муборак.
Шогирдлари к´п бисёр, бахтнинг ´зи шунга-шу,

£утлаб келар, д´сту ёр, риз³у р´зи шунга-шу.

£адаµ с´злар баµона, йигит с´зи шунга-шу!

Т´йга т´йлар улансин, бахтмизга со² б´линг,

£уёш бал³³ан заминда осмон ´пар то² б´линг!

Табрик учун д´сту ёр навбат кутар р´йхатда.

Т´ёнамиз шунга шу, ³олган гаплар т´йхатда.

Бул умр µам аслида бир г´зал саёµатда,

¥амиша юзи ёру² Аµад Эµсон бор б´лсин,

Саховат, саодатда бахти бар³арор б´лсин!£онун посбонлари
¤збекистон Ички ишлар вазирлиги генерал полковниги

Зокиржон Алматовга
Юртим бо²ларида улу² чинорлар,

Офтобга талпиниб к´кка б´й ч´зар.

Бунда ³анот ³о³³ан лочинлар, сорлар,

Юксак ³ояларда жамол к´ргаз.


Борли³нинг эгаси Яратган Эгам,

Суйган бандасини ³´ллагай ´зи.

Бандаси аланглаб й´лдан адашса,

Т´²ри й´лларига й´ллагай ´зи.


Бамисли бургутлар то²лардан ошиб,

Юксак ³ояларни этгандек иш²ол.

Ватаннинг мард, жасур ´²лонларига –

Буюк имконларни берди Исти³лол!


Ватан бу аслида г´зал Туркистон,

Жаµонгир Темурнинг буюк тимсоли.

Шукурким, юрт излаб кезмадик сарсон –

Ватан деб ³он ютган Бобур мисоли!


Эрк шамоли эсди, юксалди ²урур,

Зулм µам етишди ниµоясига.

Мотрудий, Яссавий набиралари –

Отланди инсонлар µимоясига.


Мазлумлар к´зидан ёшни аритиб,

Улу² й´лга бизни бошлади сарбон.

Офтоб зиёсини т´сган зулматга –

Ватаннинг мардлари б´лдилар ³ал³он.


Барчага аён шу азал µандаса,

£онун й´³ жойдадир з´рлик, залолат.

£озилар аланглаб, ³онун инграса,

Бундан озор чекиб додлар адолат.


Минг йиллар оµ чекди ³ани деб µа³³им,

Шукурким, тикланди топталган номус.

Шукурким, ´злигин таниди хал³им –

Юртимда илк бора яралди ³омус!


Юртим сарµадлари чексиз, бепоён,

Унинг осойиши б´йнингиздадир.

Баъзида ёвлар µам д´стдек меµрибон,

Гоµида илондай ³´йнингиздадир.


Сиз доим сафарбар уй³усиз тунлар,

Тинчликни са³лаб юрт овулларда.

Хавотирда кечар безовта кунлар,

Ёзнинг исси²и, ³иш довулларда.


¢офиллар билмайди, µушёр зот англар,

Ватан деб к´пирар томирдаги ³он.

Покиза диллларни фаришта тинглар,

£анча фитналарга б´лдингиз ³ал³он.


Доимо µушёрсиз, доимо шайсиз,

Жонажон Ватаннинг тузини о³лаб.

Одамлар ухлайди, Сиз-чи, тинмайсиз –

Эртадан кечгача тинчликни са³лаб.


Сиз боис Ватан тинч, µаёт бардавом,

Вазир µам, савдогар ухлар хотиржам.

Бо²ларда оши³лар висолдан сармаст –

Бари тинчлик деган с´зда жамул-жам!


Ватан хизматига шай турмо³ шараф,

Шарафдир оталар тузин о³ласак.

Меµру муµаббатдан ёришгай атроф –

Инсонлик шаънини Сиздек са³ласак!


1998 йил.

Умр савдоси

¥ар кимсанинг бошида

Ташвиши, савдоси бор.

Хоµи шоµдир – хоµи гадо

Та³дирнинг ²ав²оси бор.
Бизни Тангрим яратиб,

Этмиш яна турфа ранг.

Эл ичра ³анча ²алча

Шунга доно бор ³аранг.


Бу дунёда меµмонмиз,

Мезбондир она замин –

Тарозуси, тоши бор,

¢ар³ этур я²моси чин.


¥а³ с´зидан гапирсанг,

£уло³ солмагай беор.

Яхши ишни к´п ³илсанг

Тангрининг сав²оси бор.
¤зимни тинглаб
Эй Одам боласи

Ногоµ йи³илма.

Инсонсан, табаррук

Худойим суйган.

Гар душманинг б´лса

Пичо³ли б´лсин,

Мени душманларим

Бепичо³ с´йган.


¤зимдан ´тганин

¤зим биламан,

Мен сукут са³ладим

Дунёни англаб.

Сен с´зимни тинглаб

Йи²лайсан µатто,

¤зим йи²лаяпман

¤зимни тинглаб.


Одам боласисан

Мангу обод б´л,

Уйингга т´лмасин

Бева³т ²ам-йи²и.

Худодан с´расанг

Нур ³илиб берсин,

К´ксингга ботмасин

¢анимнинг ти²и.

Тоабад саодат

Тиланмиш одам,

Гарчи, разолатдан

Юрак ба²ри ³он.

Мудµиш гуноµларни

Содир этиб с´нг,

Пушаймонда ³а³шаб

Яшайсан µар он!


Менга µам ³ийиндир

Жондан ´тганда,

К´нглимда йи²лайди

Минг бир армонлар.

Бир кам дунё деган

Шу б´лса керак,

Бириси кенг феълу,

Бири нозик таъб –

¤зим йи²лаяпман

¤зимни тинглаб.


Эй Одам боласи

Эй ²офил инсон,

¤чо²ингда олов

¤чмасин мангу.

Тик бо³иб к´зингга

Ти³арлар тикон.

Д´стларинг шароб дея

Берурлар о²у.

Бириси ´збегу,

Бириси араб –

¤зим йи²лаяпман

¤зимни тинглаб.


Эй Одам боласи

К´зларингни оч,

К´р µам µассасини

Й´³отар бир бор.

£анча балоларни

Бошдан ´тказдим.

Базида ютдиму

Баъзан ют³аздим.

Яратганга мудом

Шукурки англаб,

¤зим йи²лаяпман

¤зимни тинглаб.


Бошимдан ´тказдим

О²ир дамларни.

Шодон кунларни µам,

£ай²ули тунни.

Шуларни эсласам

Тунларим бедор.

То²ларни кезаман

Сархуш саланглаб –

¤зим йи²лаяпман

¤зимни тинглаб.

£ашшо³лик таъмини

Татиб к´рганман,

£анча ёшли к´зни

Артиб ³´йганман.

Бул µаёт мисоли

Бир пиллапоя,

Охири к´ринмас

Тор зинапоя.


Юксалар экансан

Ушбу зинадан,

Разм сол атрофга–

Ёл²из эмассан.

¥ар кимнинг ´згача

Та³дир битиги,

Тавбалар ³илурман

Лабларим ³а³раб –

¤зим йи²лаяпман

¤зимни тинглаб.


Учратдим µаётда

Турфа касларни,

Айёру, нотавон

Ношуд насларни.

Ахир, µаммаси µам

Беролмагай тоб.

Бирор саволимга

Тополмай жавоб,

Бул µаёт бо²ида

Сарсон аланглаб –

¤зим йи²лаяпман

¤зимни тинглаб...2002 йил.
Умр ¤тар
Кун ´тар, тунлар ´тар

Шаф³атсиз даврон ´тар,

¢офиллар шод, аµли иш³

Диллари вайрон ´тар.

Бу µаёт савдоси бирлан

Кун к´риб карвон ´тар.

Етмайин гоµ фаµмига

Итлари µайрон ´тар.


Яхшилар ´тди µа³и³ат

Й´лида мардонавор,

Нозли ёрнинг иш³ида

К´злари мастонавор,

Бу жаµон асроридан

Бехабарлар б´лди хор.

¥ар он Тангри ёди бирла

Тунларим бедор ´тар


Б´лмаган эрди бу хил,

Ёмондан бундо³ ёмон,

Дилда й´³ меµру муµаббат.

Бир-биридан бадгумон.

Танг ³олурсиз келдими деб,

Эй худо охир замон,

Бул замона ³ай²усинда

¥ар куним бемор ´тар.

Хатми ³уръон кунлари

Т´планиб ёшу ³ари,

Дардлари нарху наво,

Нас чай³овчи сингари.

Эй д´стим, к´зингни оч,

Сен булардан юр нари,

Бул ³авмнинг дардин тинглаб

Кунларим бекор ´тар.


Умримиз мазмуни шул,

Дам келиб эсган шамол

Нега келдинг, не кетарсан,

Берсалар охир савол,

На ³илурмиз с´зламакдин.

Тил б´либ ³олганда лол

Нилий самога термулиб

К´зларим гирён ´тар.
ЯШАГИМ КЕЛАДИ
Яшагим келади, ж´шиб яшагим,

¥а³сиз й´³силларни ол²а бошласам.


Улу² ³оялардан нажот излагум,

Уммонлар т´л²анса, нигоµ ташласам.


Чор атроф бий дала, й´³ бир тасалли,

Билмайман кетурмиз, ³аён, ³ай томон?!

Бир зум б´лолмадик ³ай²удан µоли –

Нечун сукутдадир бу сирли осмон?


1990 йил.
ЖАННАТМАКОН
бу бизнинг еримиз, шу Ватан – бу биз,

Онадай ардо³лаб к´тарар баланд.

Дунёдан кетсакда яшар номимиз

Фарзандлар улу²лаб айлар сарбаланд!МАЛАК
бир ³ал³иб, тин олди бу к´µна дунё,

Не г´зал орзулар б´лдилар сароб.

Бир ажиб висолга ташнадир вужуд –

£олди юрагимда г´зал изтироб.


Ё µаёт, ё мамот, сачради с´злар,

Бир г´зал хаёллар ³учди фалакни.

Торгина кулбамда юрагим б´злар:

Сен ³андай топурсан бундай малакни...
БОРМИ?

Висолинг µажрида мендек девона борми,

Менингдек ба²ри ³он, ёт бегона борми?
Ёниб тутай десам офтобга й´л й´³,
Чилчиро³ шамларга парвона борми?
¥ажрингда бул к´нгил минг бора хароб,

Бошгинам тегмаган остона борми?


К´зларим й´лингда сар²айди дилдор,
Дилимга таскину паймона борми?
Й´лингда учраган й´лчилардан с´р,

Ичинда мендай мард девона борми?ГУНО¥
£´шнингни µеч ³ачон сен ´²ри тутма,

Сенга туз берганнинг тузин унутма.

Ёшликда ³арилик ²амини еб ³ол,

£аригач, µеч кимдан мурувват кутма.


Баъзан меµрибону, гоµида сангдил,

Сирингни с´йлама б´либ содда дил.

¤зинг асрамаган ноёб нарсани

£андайин са³ласин бегона к´нгил.


Абадий яшайди µикматли с´злар,

Д´захда чиригай ёл²ончи гувоµ!

Не учун офтобни к´рмадинг дея –

С´³ирни с´кмо³лик энг о²ир гуноµ.


сен мендан бахтлисан, мендан кучлисан,

Мовий фазоларда ³о³арсан ³анот!

Илло, сени µар гал сийлади та³дир –

Мени жуда узо³ синади µаёт!


£исмат бизни ташлади µар ён,
Сендан мени этдилар жудо.

Юрагимга ´йган исмингни –

¤чирмасин µеч ³ачон Худо!

Адолат £асри

Самар³анд вилоят Адлия бош³армасининг

янги биноси очилиши муносабати билан ³утлов.

Биздан фарзандларга ³олсин яхши ном,

Ватан сарµадлари б´лсин деб обод.

Самар³анд мардлари б´либ жамулжам –

Муµташам кошона этдилар бунёд!
Шар³у ²арб меъморин фикри аъмоли,

Бир юлдуз фалакдан ерга учгандек.

Хаёлни ´²ирлар г´зал жамоли –

Сулаймоннинг тахти ерга к´чгандек.


Мазлумлар бу ерда топурлар таскин,

Бунда таралгайдир эрк-иймон куйи.

¥а³ини танигай шу жойда мискин –

Нажот ³алъаси бу, озодлик уйи!


Бунда Мотрудийнинг руµи пойидор,

¥а³и³ат маскани, ³омусхонаси.

Аµли адолатга б´лгай намудор –

Бу фи³µ аµлининг расадхонаси.


Кимдир дарахт экар, ким уйин бутлар,

Шоирнинг ташвиши битмаган достон.

Минг йиллик чинорлар бир-бирин ³утлар,

¤²ил к´рган каби ³увнар Регистон.

Исти³лол нуридан Ватаним обод,

Пок б´лди чанг босган кабиралари.

Адолат ³асрини этдилар бунёд –

Мир Алишернинг набиралари!


2008 йил, 7 декабрь. Самар³анд.

тилаклар

Эй д´стларим Сиз билан

Ёзларим µам ³ишларим.

Вафосизла ишим й´³,

¤згадир ташвишларим.
Мен Сиз билан µамиша,

¥ам µамдаму µамдардман.

Бош эгмасман ³ариликка –

Т´килса µам тишларим.


Пешона терларимдан

Роса пишган шу тупро³,

Масжидлар деворига

Ишлатингиз ²иштларим!
¤ТГАН УМРИМ
На бойлик, на амал беролмас таскин,

¤тган умрим г´ё тушдай туюлар,

¢анимлар наздида мен ш´рлик, мискин.

Гоµо к´зларимдан ёшлар ³уйилар,


£албимда хавотир, µадик жамланган,

Юракни тинч ³´ймас исмсиз о²ри³.

К´зим ³орачи²и мудом намланган,

¥аётим бир сирли тилсимга бо²ли³.


Бешумор туй²улар си²мас к´ксимга,

£´лла дейман мени Худойим фа³ат!

¤ша сир-синоат ´зимга аён –

Ул г´зал тилсимнинг номи муµаббат.Адолат Й¤ЛИ


Алишер акага
Умр карвон, манзиллари асотир,

Бу й´ллардан ´тган ³анча баµодир.

Адолат б´лмаса р´шно топмассан –

Адолатдан ´зга бари хатодир.


Оши³ аµли билгай оши³ дардини,

Аµлу эµсон оширгай эл ³адрини.

Босган изи эзгуликка й´²рилган –

Ким танимас Алишердай Мардини.


¥а³ й´лида ким йи²ласа зору зор,

Нур б´лади, µар лаµзаси, µар они.

О³ил инсон б´лур элга ²амгузор,

Дилида иш³, юрагида ³уръони.


£айда б´лса яхшиларга бош б´либ,

Яшадингиз о³илларга пеш б´либ,

Олтмишни µам забт этибсиз бехато,

Умр б´йи адолатга эш б´либ.


£ир³ ёшида йигит етар камолга,

Сиз чи³дингиз беш мучаллик висолга.

Исти³болда µали ³анча довон бор,

Эзгу ишлар юз тутмагай заволга.


Муста³иллик мангуликка пойдевор,

Элимизга насиб б´лди шул дийдор.

Бу т´йларга улушингиз бе³иёс,

Сиз µар ³анча эµтиромга сазовор.
Юрт ишончин о³ламо³лик шон-шараф,

Ватан эл-юрт хизматига й´³ тараф.

Не улу²лар ³аторида ´рнингиз,

Шу шарафга Сиз б´либсиз мушарраф!МУБОРАК
18 октябрь – Самар³анд кунига ба²ишлов
¤тиб борар асрлар µаёт отли² даврондан,

¥урриятла бошланган улу² сафли карвондан,

Та³дирини яратди нурда оппо³ хирмондан,

Хирмонлардан юксалган чинор б´йинг муборак,

£асрларни б´йлаган улу² т´йинг муборак!
Фотиµларнинг фатµидан чанди³ тарих бадани,

Сай³ал топди пойингда алломалар ³адами,

Ер юзининг к´ркидир Самар³анднинг маъдани,

Хирмонлардан юксалган чинор б´йинг муборак,

Асрларни б´йлаган улу² т´йинг муборак!
Таърифингни ра³амлар уч минг йиллик ораси,

£адим С´²днинг фахридур µар битта алломаси,

Пай²амбарнинг лафзида шоёндир дилномаси,

Хирмонлардан юксалган чинор б´йинг муборак,

Насрларга жо б´лган улу² т´йинг муборак!
Исти³лолнинг рамзидир к´к´пар хирмонимиз,

Дастурхонга к´рк берар пахта, ²алла – донимиз,

Юзимиз кундай равшан, бе²убор осмонимиз,

Хирмонлардан юксалган чинор б´йинг муборак,

Назмларга эмикдош улу² т´йинг муборак!


Нима з¤р?

Бу дунёда нима з´р?

Лаµм г´штдан думба з´р.

Сасси³ бали³ ш´рвадан,

Илик ё²ли г´мма з´р.
С´райверсанг нима з´р,

£´ч³ор яхши, тана з´р.

Талайдиган бургадан,

Ча³майдиган кана з´р.


Пул яхшию олтин з´р,

Газ й´²ида ´тин з´р.

Хаёлдаги паридан,

Уйингдаги хотин з´р.


Бобом дейди, амманг з´р,

Хотин авлод µамманг з´р.

Неваралар танти²у –

Эркалашга момонг з´р.


¤лим з´рми-µаёт з´р,

Айтсам битта баёт з´р.

¤лганларга кенг мозор,

Тирикларга µаёт з´р!


набирам ЖА¥ОНГИРГа
Минг йилда бир келар битта баµодир,

Балки у б´лажак соµиб³ирондир!

Бешикдан м´ралар тенгсиз жавоµир –

Бобосининг эркатойи Жаµонгир!


¥айратга т´ладир ч´²дай к´злари,

Булбул на²масига эшдир с´злари.

Янги чи³³ан ойга ´хшар юзлари,

Бобосининг эркатойи Жаµонгир!


Онасин дилбанди, ота ³увончи,

Бувиси толи³са, дасти-суянчи,

Ул²аяр Ватаннинг ³ал³он таянчи,

Бобосининг эркатойи Жаµонгир!


Жажжи ³´лчаларин силкир саломгир,

Дангал таржимаси шу – Владимир,

¥афизам, шул эрканг б´лар оламгир –

Бобосининг эркатойи Жаµонгир!17.03.2012 й.

Ким бировни сотса

£айси бир хал³нинг ичида жиноят ва гуноµ иш ³илувчилардан к´ра ³илмайдиганлар к´п ва кучли б´латуриб, уларни тийиб ³´ймасалар, Тангрининг офати µаммаларига баробар б´лади...”¥адисдан.
Ким бировни сотса, сотар ´зини,

Сенинг келинингдир ³´шнинг келини.

Унутма бир камтар шоир с´зини –

Ким бировни сотса, сотар элини!


Унутма, ер сотган эркак б´лмагай,

Ватанфуруш элга тиргак б´лмагай.

Мардларнинг бо²лари асло с´лмагай –

Ким бировни сотса, сотар элини!


Энг улу² неъматдир тоза бу²дой нон,

Элим деб, юртим деб яшар мард инсон!

Сенинг ³илмишингдан юрак ба²рим ³он –

Ким бировни сотса, сотар элини!


Балки, одам сотиб бойиб кетарсан,

¥аром бойликларни т´плаб нетарсан.

Илло, ³ил к´прикда тойиб кетарсан –

Ким бировни сотса, сотар элини!


Нафси юµоларнинг к´злари т´ймас,

Элин сотганларнинг эли µам б´лмас,

Нафа³ат белбо²и, бели µам б´лмас –

Ким бировни сотса, сотар элини!
Нафа³ат бировни, ´зингни сотдинг,

¥аром лу³маларни шимирдинг, тотдинг,

Д´зах оловига бус-бутун ботдинг –

Ким бировни сотса, сотар элини!


Бировни ³ул ³илиб, ким озод б´лган,

Тирик чо²идаё³ руµлари ´лган.

Асли, бу дунёда насибанг т´лган –

Ким бировни сотса, сотар элини!


К´ксимда титради ²азабдан ёлим,

Нафсига з´рларинг фарзандмас элим!

£алби пок инсоннинг душмани золим –

Ким бировни сотса, сотар элини!


¥атто чумоли µам бир-бирин ³´ллар,

Фа³ат сеникимас бул ³адим й´ллар,

Жаµолатдан титрар сен юрган й´ллар –

Ким бировни сотса, сотар элини!


Энди бу Ватанда макон й´³ сенга,

Гуноµингни ювар уммон й´³ сенга,

С´зларим панд эмас, олов ´³ сенга –

Ким бировни сотса, сотар элини!


Мудом ³онун борки, дунё жиловдор,

Хоин µа³и³атга б´лмас яловдор,

Сот³инларнинг риз³и ³илич ила дор –

Ким бировни сотса, сотар элини!


Эй нафснинг ³ули, олчо³, хоин – ³´²ирчо³,

Одамфуруш тав³и сенга та³инчо³,

С´нгги бор далангга т´йиб-т´йиб бо³ –

Ким бировни сотса, сотар элини!


Бозор
жаµон бозоридан либос ахтардим,

Молин ма³таб, аврар жами савдогар.

Барча молларингни сотиб олурман,

Бозиргон к´рмаган мендек харидор!


Мен µам ´з молимни сотмо²им даркор,

Уни сотолмасман µеч кимга биро³.

Дунё бозорида мен бир мардикор –

¥еч кимга керакмас, нурсиз шамчиро³.
ГУЛОЙИМ
Нигоµларинг жоним, бунча мулойим,

Б´лса µамки ³айда ³иёмат ³ойим,

Сенга к´з тегмасин, дейман илойим –

Сенга к´з тегмасин жоним гулойим!


¥уснига маµлиё, µалак ´зингсан,

Дунёда тенги й´³ малак ´зингсан,


Сени со² асрасин доим худойим –

Сенга к´з тегмасин жоним гулойим!


Ёр учун жон бермо³ мардларнинг иши,

Оши³нинг бормикан бош³а ташвиши,

Сен учун жонимни ³урбон ³илойин –

Сенга к´з тегмасин жоним гулойим!


Гоµида нозланиб ш´хлик ³илурсан,

Жаллоддай ба²римни бир-бир тилурсан,

£айда юрганингни ´зим билойин –

Сенга к´з тегмасин жоним гулойим!


1998 йил.


ПОРАЛАР

¢аним бирла пешма-пеш,

ёр дилимни поралар,

Гар ´зингдан чи³са ёв

борми д´стлар чоралар?!
Оё³ синса тузатар

синчилар тахта бо²лаб,

Неки ³илсам тузалмас

к´ксимдаги яралар.


Бир кун сени к´рмасам

кундузим тун дер эдинг,

Не ³илса ³илди бизни

к´нгли бузу³ ³оралар.азалий та£дир
ой ила кун талошар энди,

£исмат отли² азалий та³дир.

Иш³ майидан юрак т´л²онди,

Вужудимиз бамисли тандир.


Булутлардан юрарман баланд,

Осмон узра паришон-маъюс.

Камалак µам б´лолмас каманд,

£аро ³исмат келса юзма-юз.ило¥ий дунё
К´кда ³ушлар этурлар парвоз,

Булут ила ³´нишар само.

Таралади бир сирли овоз –

Бу ³андо³ сир, илоµий дунё?!


Борадурман, ёл²изу танµо,
Киприкларим босгандир ³иров.
Ортимиздан кузатмас µеч ким,

Олдинда µам кутмайди биров.ОГО¥
Одам Ота эрур одамзот боши,

Неча бор ёрилиб, со²айган боши,

Момо ¥аво ³изи ³алам³ошдир оµ –

Ул ³айси хабардан б´лгандир огоµ?!


Бу жаµон аслида омонат айвон,

Шу айвон ичинда яшадик µайрон,

Дастимиздан б´лди бу жаµон вайрон –

Сиз ³айси хабардан б´лгансиз огоµ?!


Дунёга т´ймадик, зав³ини тотиб,

Р´з²ор деб аталган ароба тортиб,

На бировга етиб, на ´здан ортиб –

Биз ³айси хабардан б´лганмиз огоµ?!


Жаµон сарватига бамисли шоµмиз,

Аслида нотавон, ²офил гумроµмиз,

Бонг уриб, додлаймиз – мудом огоµмиз –

Сиз ³айси хабардан б´лгансиз огоµ?!


Дунёнинг сирлари ¤зидан аён,

У улу² китобда этилган баён,

£ачон ´ларимиз билсайдик шоён –

Биз бирор хабардан б´лардик огоµ.сенда зу¥ур
сенда зуµур Лайли ³исмати,

£айс ³исмати менинг ³исматим,

Ахир, бир бор айтмадинг гулим –

Со²индимку сени Исматим!


Дардим айтсам додладику тош,

Тун µам суймас мени ба²ритош,

Демадингку ахир ³алам³ош –

Со²индимку сени Исматим!


Тамом б´лди севги ²амбода,

Чай³алади ³адаµда бода,


Бу л´ттибоз ³ари дунёда –

Со²индимку сени ³исматим!
СЕВАР ЭКАН
Севар экан дилдорим,
Йи²лармиди севмаса.

Севмайди деб ´йлабман,

Бир бор б´са бермаса...

ТАЪМАГИР
¥олинг о²ир б´лса, ³´ллайман, дейди,

Энг т´²ри й´лларга й´ллайман, дейди.

Барча сирларингдан хабардор б´лгач,

Керакли жойларга с´йлайман, дейди.


рубоийЛАР

¥унар ярашгайдур µар ³андай ёшга,

Онгингга ´рнашар ´йгандек тошга.

Беилму µунарсиз ул²айса боланг,

Дил тошга айланар, балодир бошга.
* * *

Умрнинг фараµбахш кунлари к´пдир,

Т´йларга туташган кунлари к´пдир,

Яхшилик касб айла илкингдан келса –

Бу µаётнинг ³ора тунлари к´пдир.
* * *

¤зингни камтар тут, ´зингни хок бил,

Инсонлик зийнатин доимо пок бил.

Сени махлу³отдан фар³ этар фазлинг –

Инсоний ³алб ила а³лу идрок бил.
* * *

К´злар ³увонч топсин бо³са к´зингга,

Д´стлар гадо б´лсин доно с´зингга.

Бундай мартабага соµиб б´лмо³чун,

Яхширо³ ³араб ол аввал ´зингга.
* * *

¥аётинг осмони мунавварлиги,

£албларнинг шодлиги, музаффарлиги,

¤тганларнинг руµи ³´ллаб турипти –

Шундадир омадинг муяссарлиги.
* * *

Мардларнинг ба²ри кенг, элга меµри бор,

Нокаслар нафс ³ули, золим бадкирдор.

¥ар кимнинг ´з й´ли, феълу аъмоли –

Шунга ³араб б´лар Оллоµ мададкор.
* * *

¥алоллик маµсули – хотиржам юриш,

Манманлик келтирар бошга к´п ташвиш.

Хачир от б´лай деб уриниб к´рди –

Шундан аримайди бошидан ш´риш.
* * *

Элга µамнафас б´л, эл меµрига ел,

Хал³ ²азаби тошса бамисоли сел.

Таъзия билдирмас бирон-бир подшо,

¤лсанг тобутингни к´тарар шу эл.
* * *

Яхшилаб тикилсанг µар т´рт томонга,

Офтоб нурин сочар яхши-ёмонга.

Атиргул нечо²лик г´зал б´лмасин,

Пайкон б´лолмайди таранг камонга.
* * *

Дилимда бетимсол марµаматлар бор,

Зотан, бир ²арибман илтифотга зор.

Худойим ³албимга ё²ду таратган –

Шу улу² карамдан руµим улу²вор.
* * *

Мен Сизнинг тарафман, собитман доим,

¥атто б´лса µамки ³иёмат ³ойим.

Эзгулик нурига ³албим й´²рилган,

Яхшилик хокидан ³орилган лойим.
* * *

Инсоннинг к´нглини к´тарар инсон,

Яхшининг кутгани µамиша меµмон.

Д´стлар бир-бирига тиргакдир мудом –

¤²рининг мезбони ´²ри бегумон.
* * *

Д´стлар о³ибатни билмаса ³ийин,

О³илга итоат ³илмаса ³ийин.

Бандаси µар турли ´йин ³илмасин –

Худо назарига илмаса ³ийин.
* * *

Одам б´ларми, деб маймунча бо³ди,

Пок ният й´лида к´з тумор та³ди.

£азисан, ³артасан дегани шуда –

Маймун томга чи³иб но²ора ³о³ди.
* * *

Бу олам турфа хил, одамлари турфадир,

¥атто йи³илганни туртиб, тепиб ´тадир.

Бу дунёга келдингми, ¥а³нинг с´зин тингла,

Худони билмаган аросатда й´ртадир.
* * *

Кимки µалол ишлаб, зарра дон топди,

Риз³и бутун б´лди, билки шон топди.

Кимки чияб´ри й´лини тутди –

Б´рига дуч келди ва µаром ³отди.
* * *

Ишинг юришмайди б´лмаса хоµиш,

Истасанг имконни, мумкиндир топиш.

¥аёт чархпалаги шунчалик пухта –

Очган эшигингни лозимдир ёпиш.
* * *

Кимнинг µар азобга то³ати бордир,

Билки о³ибатда роµати бордир.

Енгил-елпи юрма, л´ттибоз б´лма –

Пушти камарингга касрати бордир.
* * *

¥аётда нотавон бечоралар бор,

Асло ´зларини этмайди ошкор.

Нимадан ³´р³асан, десам гезариб –

Дейди сен с´рама, сабаби бисёр!
* * *

Пазанда пиширар арпадан патир,

Зироат аµлининг кезгани адир.

Ким ота касбини давом эттирса,

Эл ичра улу²лик ³адр топгайдир.
* * *

Висолга талпинсанг б´лгайдир яна я³ин,

Баµорнинг байрамидир д´л, ём²ир ила ча³ин.

Бул к´µна µаётни ёшартириб, ёндирар –

Оши³лар ³албида порлаган ёл³ин.
* * *

£адрига йи²лади, ³орнига эмас,

Давраю маишат, ´рнига эмас.

Лекин ²ишт ³олипдан к´чиб б´лганди –

Эътибордан ³олди ´ша нон емас.
* * *

Баъзида ´зимдан хафа б´ламан,

Баъзан ³увонаман, ²амга т´ламан,

Олтиндай дамларим елга соврилди –

Баъзида йи²ласам, гоµо куламан.
* * *

¤зининг элида µар инсон азиз,

Омонат дунёда µар имкон азиз.

£адаµни к´тариб яхши с´з гапир –

Меµмон азиз б´лса, мезбон µам азиз!
* * *

Кимнидир ³ийнайди мудом й´³чилик,

Дунёни бузса µам яхши т´³чилик.

Таµорат олай деб шошилар м´мин –

Аро³х´р май ичиб ³илар ш´хчилик.
* * *

¥ар битта меванинг турфа ранги бор,

¥аттоки, нурнинг µам шаффоф чанги бор.

Жон бериб етурсан охир висолга –

Кечиксанг ´згалар б´лар харидор.
* * *

Кичикни кичик де, каттани катта,

Улар ´ртасида б´лмагил латта.

Аввало ´зингнинг ³адрингни билгил –

Б´лмаса ³´лингга тутишар патта.
* * *

Ёвлашган бандани ажратмо³ ³ийин,

Но²ора чалганга тушмагил ´йин.

¥ар жойда µушёр б´л, сирингни берма –

¤зингни фош ³илсанг обр´нг бир тийин.
* * *

£´шнинг деворидан бо³ма, ³арама,

Белингга камар деб ар³он ´рама.

Емо³³а бир бурда ³отган нон борми –

Асло бандасидан ёрдам с´рама.
* * *

Бировлар к´п о³ил, уста б´лади,

Бировлар ёл²ондан хаста б´лади.

Дуду³ланиб ³олар аслинг ким десанг –

На пичо³ б´лар, на даста б´лади.
* * *

Капалак шунчаки эмас бир жонзод,

Учраган µар г´зал эмас паризод.

¥аттоки гиёµнинг фикри, ´йи бор –

Топтасанг, оµ чекиб, уради фарёд.
* * *

Бир µазин ²ичирлаб илдиз эзилди,

Дарахтнинг томири йи²лаб узилди.

Бу бо²да аслида дарахт к´п биро³,

Баµор келганида ´рни сезилди.
* * *

Бе²убор шу осмон – бизнинг к´кимиз,

Бетимсол шул Ватан бизнинг к´ркимиз.

Тангрининг берган шу марµаматидан

То² ³адар юксалар µар кун к´ксимиз.
* * *

Одамни µамиша ³ийнайди армон,

Барига Яратган беради фармон.

Умрингга раводир ³андай яшасанг –

Меµнат ³андай б´лса, шундайдир хирмон.
* * *

Савдода адолат б´лмо²и ³ийин,

Савдогар µижолат б´лмо²и ³ийин.

Олди-сотди асли шайтон ´йини –

Ниятлар ижобат б´лмо²и ³ийин.
* * *

Бир одам шошилиб учмо³³а µозир,

Бириси одимлар бамайлихотир.

Манзилга етади олдинма кейин –

Бири ботир б´либ, бириси шотир.
* * *

Бошингга етмасин бул бурро тилинг,

Агар тавба ³илсанг кечирар элинг.

Агарда фа³ирга ²ирромлик ³илсанг –

Маломат юкидан синади белинг.
* * *

Кимнинг к´нгли ярим, кимники бутун,

Кимнинг к´нгли равшан, кимники тутун.

Элингга борингни, умрингни бахш эт –

Гуноµингдан б´лсин савобинг устун.
* * *

Ногаµон к´чада т´хтатиб бир дам,

Мусофир с´раса бирон бир ёрдам.

Унинг мушкулини айласанг осон –

Демакки µалиям экансан одам.
* * *

Чумолига ³ара, барчаси чоп³ир,

Чарчамай дон излар абжир ва топ³ир.

Бир б´либ ёпишса филни ³улатар –

Чумолидан ´рган барака топгир.
* * *

¥ар тонгни ³аршила ширин с´з ила,

Р´з²оринг обод ³ил µалол туз ила.

Умрингдан неча йил, ё лаµза ³олди –

Дунёни ³аршила ёру² юз ила.
* * *

Анча йил яшади, а³ли кирмади,

О³иллар с´зига ³уло³ илмади.

Шундай яшаб ´тди бир ²офил банда –

¤ликми, тирикми µеч ким билмади.
* * *

Олимлар илмдан µузур топарлар,

Хушхабар келтирар яхши чопарлар,

Д´стларга µамиша хушхабар етказ –

А³лсиз бошларни дорга тортарлар.
* * *

¥аром топиб, б´лдинг текинх´р,

Амал олиб б´лдинг муштумз´р.

Эл ³ар²иши бошингга етди –

Берган тузи сени ³илди к´р.
* * *

У ул²айиб етди йигит ёшига,

О²ир кунлар келди бир кун бошига.

Шунда жон к´зига ширин к´ринди –

Р´мол ´раб юрди эркак бошига.
* * *

Боши эгилмасин йигитнинг бехос,

Г´ё ³улагандек юксакдан дорбоз.

¢урурин топталса, дили ранжиса –

¥атто макиёнга ³арамас х´роз.
* * *

Полапон ортидан ³уш µам мистардир,

Оналар фарзанддан меµр истайдир,

Дажжола келинлар эрини тезлаб –

Онангни µайда, деб ³´ймай ³истайдир.
* * *

Умрингда ³´ним й´³ ³олсанг Ватансиз,

Жасадинг итларга ³олар маконсиз.

Ватаннинг юзига ким оё³ босса –

Оташга тортилар г´рсиз, кафансиз.
* * *

Ватанни севмаса ту²илиб инсон,

У кимдир, одамми ва ёки µайвон?

¥аттоки чумоли ³из²анар инин,

Уясига ташир топса битта дон.
* * *

Ким оё³ ³´йса гар Ватан юзига,

Учса ²анимларнинг алдов с´зига.

Г´рков µам топилмас ³азгани мозор,

£абр тайёрласин ´лмай ´зига.
* * *

Аъмолинг хуш б´лса, сабру саботдир,

Яхши инсонларга мансаб ³анотдир.

Обр´ топмо³ истар эрсанг дунёда,

Гар элинг ал³аса, шул чин µаётдир.
* * *

Таажжубдан баъзан ё³а тутаман,

Б´ри к´крагидан эµсон кутаман.

Нафсига ³ул б´лса биронта д´стим –

Аллоµдан диёнат с´раб ´таман.
* * *

Онангни отангга бежаб к´рсатма,

Борингни бозор ³ил, тежаб к´рсатма.

Шайтонга й´ли³ма – бахтга к´никма –

Сенга дастак ушбу ажаб к´рсатма.
* * *

Яхшилардан ³олар яхши хотира,

Енгилтак µаётни истама сира.

£абринг тепасида одамлар десин –

У дунёдан кетди ³алби бокира.
* * *

Одам бандасида к´п эрур ну³сон,

Бировларнинг нафси мисоли ´п³он.

Тузо³³а тушганда к´п фарёд этар –

Оё²ини си³иб синдирса ³оп³он.
* * *

Тергадилар, билганидан ³олмади,

Бебош б´либ, насиµатни олмади.

Жиноят устида ³´лга олдилар –

Тавбасига µеч ким ³уло³ солмади.
* * *

А³лу шуур ила виждон забардаст,

Бирлашса, заминни к´таради даст.

Шундан устувордир диёнат, иймон –

Садо³ат севгига б´лганда пайваст.
* * *

Айни ³ирчиллама, нав³ирон ёшинг,

Сени ардо³ласин ул ³алам ³ошинг.

Меµр тарк этмасин ³албингни д´стим,

Доим омон б´лсин шу олтин бошинг.
* * *

¤згага панд бериб, т´²ри б´л, дейди,

Т´²риларни авом, эгри ³´л, дейди,

¤зининг на³лига амал ³илмайди,

Мен учун фар³и й´³ ´нгу с´л дейди.
* * *

¥исоби барµа³дир µар лаµза, оннинг,

Бир ч´п ё ³умурс³а, жонсизу жоннинг.

Барига эътибор, эъзозда б´лгин,

Аввало ³адрин бил µар бир инсоннинг.
* * *

Бахтинг шу, бурчингни адо этолсанг,

Ватанга жонингни фидо этолсанг,

Ота бирла Онанг дуосин олиб,

Элга хизмат ³илиб ризо этолсанг.
* * *

Энг ночор аµволда ³олганингда µам,

Нокас кимсалардан с´рама ёрдам.

Пасткашлар ³ошида эгилган бошни,

К´тариб юрмо³лик о²ир, эй одам!
* * *

Тупро³-ла тенг юрар оё²инг билсанг,

Нурга талпинади ёно²инг билсанг.

Садо³ат эµсондан ³имматли дур й´³ –

Мардлигинг энг кучли яро²инг билсанг.
* * *

Кимгадир ³´л ч´зди, кимдандир юлди,

Ким юкин к´тарди, кимга юк б´лди.

Инсонни б´лди у тоифаларга –

О³ибат ´зи µам б´линиб ´лди.

* * *


£албингга иймонни ёр айла, ´²лон,

Диёнат ишига ³´л шайла, ´²лон.

Инсонга бе³иёс имкон берилган –

Ватаннинг бо²ини авайла ´²лон.


* * *

Сен меµмонсан, бу дунё мезбон,

Истагинг ба²рида муµайё µар он.

Бурчимиз Ватанни асрамо³ абад –

Шу й´лда б´ламиз ³иличу ³ал³он.
* * *

Ватан µа³ с´зингдир, с´зингни асра,

Ватан – бу юзингдир, юзингни асра.

Ватан – бу заррадан уммонга ³адар –

Асли дил розингдир, розингни асра.
* * *

Ватан деб жон берди Т´марис, Широ³,

Ватан деб Бобурнинг жисмида фиро³.

£албдаги µарорат Ватан меµридан –

Буни билмагандан ´лган яхширо³.
* * *

Давлатинг к´пайса, ошмагил µаддан,

¥имматинг паст эрур бир фа³ир марддан.

Мудом йи²иб-тугдинг, хайр ³илмадинг –

Сени ¥а³ са³ласин дуоибаддан.
* * *

Тупро³³а термулдим, со²инчим билди,

¥ар гиёµ, капалак овунчим б´лди.

Осмонга ³арасам ³ушлар учарди –

Менга пешвоз чи³³ан бир ²унча кулди.
* * *

Тошнинг-да жони бор, µали билмайсан,

Сенга бир гап айтай, лекин кулмайсан.

Бошинг тошдан б´лсин, деган µикмат бор –

Шундан бошинг тошга тегса ´лмайсан.
* * *

¢офиллар бошини µар томон урар,

Умрини бесамар елга совурар.

Эй нодон, соатдан ибрат олсангчи –

Кечаю кундузи олдинга юрар.
* * *

Бо²бон гулларини ³илар парвариш,

£´ши³³а сингдирар дардини дарвиш.

Дунёга келиб бир к´чат экмадинг –

Бе²амлик бошингга келтирар ташвиш.
* * *

Яхши – ёмон кунлар бари синовдир,

¥алол меµнат ³илсанг бахтга гаровдир.

Бекорчидан µатто Худо безормиш –

Танбал эркакларга хотин эговдир.
* * *

Эзгуликни ни³об ³илар ёл²ончи,

Билсанг, т´²ри с´з µам мисоли ³амчи.

Туй²усиз юрагинг санг б´либ кетган –

Дейсан, гуноµларим дарёдан томчи.
* * *

Камтар камолини изла, топасан,

¥а³нинг жамолини изла, топасан

Муродга етмо³ни яхши ният ³ил –

Риз³у-р´з µалолини изла, топасан.
* * *

Фарзанди ту²илди нопок й´л билан,

Едириб-ичирди µаром пул билан.

£изи µам ул²айди, к´ринди к´зга,

Умрини ´тказди ³´лма-³´л билан.
* * *

Бу г´зал чечаклар сар²аяр, с´лар,

Томчилар т´планиб дарёлар т´лар.

К´зи т´³ одамнинг сабри устувор –

Дейдилар, еб т´ймас µайитда ´лар.
* * *

£умри б´лолмайди асли насли зо²,

Чиранса, туширар аждодига до².

Отангнинг чорбо²ин парвариш айла –

Сендан фарзандларга ³олсин яхши бо².
* * *

Эй банда, сен кезган жойлар к´п нопок,

К´зингга суртганинг ойлар к´п нопок.

Охиратинг ´йлаб µалол маскан ³ур –

Ис³ирт г´шаларда б´лмагин µалок.
* * *

Шифокорга ч´пон бошли³ б´липти,

Бечора беморнинг к´зин ´йипти,

£ачон эшитаман чин µа³и³атни -

¤²рилар т´²рига µайкал ³´йипти?!
* * *

£ушни ³анотлари парвоз этказар,

Ширин с´з юракдан ²убор кетказар,

Якка от на шуµрат, довру³ таратмас –

Мурод-ма³садингга д´стлар етказар.
* * *

Дунёни тарк этди бир зот батамом,

Бутун эл к´рсатар µануз эµтиром.

¤шал зот Худонинг суйган бандаси –

Яхшиларининг умри б´лур бардавом.
* * *

Тун билан тонг г´ё туташ эгизак,

Юлдузлар ¥илолга г´зал канизак.

Самони ёритган ³уёш камтарин –

Б´ронни тан олмас сову³ елвизак.
* * *

¥аётда хуш кечган дамлар ²анимат,

Шодликдан к´зларда намлар ²анимат.

¢анимат дунёда одам одамга –

Т´³чилик, й´³чилик камлар ²анимат.
* * *

Тонг ³увончи на³адар µузур,

Дунё г´заллиги саµарда зуµур.

Бе²убор ё²дулар таралар аста –

Дилларни поклайди бу г´зал сурур.
* * *

Дунёнинг синоат, сири ´згача,

¥айрати бисёрдир ³ошу к´згача.

Бу ёру² оламга ташрифинг нечун –

Англасанг, яшайсан токи юзгача.
* * *

£ули б´лганингча ёвуз золимнинг,

Ити б´лган яхши дониш олимнинг.

Самимий бир д´стни топиб олсайдим –

Барини берардим топган молимнинг.
* * *

Гулханга т´ладир к´крак ³афасим,

Яна гуриллайди сал эсса насим.

Ёнимдан эµтиёт б´либ ´т д´стим –

Ёниб кетма дейман тегиб нафасим.
* * *

Ёмонлар нималар демас, севгилим,

Иш³сизлар одам µам эмас, севгилим.

Бизнинг ³албимиздан бошланар баµор,

£олганлар биз каби севмас, севгилим.
* * *

Донишманд к´рсатиб µамма ´зини,

Сабрла тинглайди аµмо³ с´зини.

Мунофи³ни сийлаб, к´кка к´тариб –

Алдаб яшаётир барча ´зини.
* * *

¥амон бу дунёда жаµолат µоким,

Шубµа билан ³арар д´стига µар ким.

Одамлар бир-бирин пойлаб яшаса –

£андай ажратамиз ´²ри ким, ²ар ким?
* * *

Минбарда ту²илиб, минбарда ´лди,

Сурати тим ³ора тошга ´йилди.

Излаб ³олмасин деб минбарни яна –

£абри тепасига минбар ³´йилди.
* * *

Бир куни учрашиб ³оламиз µали,

Бир-бировга назар соламиз µали.

Ёниб севганимиз ёдга тушади –

О²ир хаёлларга толамиз µали.
* * *

¥еч кимда й´³ нарса бари сенда бор,

Сени шу нарсалар ³илди хору зор.

Сенда бор нарсанинг бизда бири й´³ –Биз шу й´³ нарсадан б´лдик бахтиёр.

Мундарижа

£уш тили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3

Дийдор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Туз µа³и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

£утлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Ба²ишлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6

Муслимбек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

£утловнома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Адолат шамшири . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Аµад Эµсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

£онун посбонлари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15

Умр савдоси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18


¤зимни тинглаб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Умр ´тар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Яшагим келади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Жаннатмакон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


25

Малак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


26

Борми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гуноµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

28

Адолат ³асри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Тилаклар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31


¤тган умрим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Адолат й´ли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33


Муборак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Нима з´р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36


Набирам Жаµонгирга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Ким бировни сотса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Бозор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


41

Гулойим. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Поралар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Азалий та³дир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

44


Илоµий дунё . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Огоµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Сенда зуµур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Севар экан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Таъмагир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Рубоийлар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48Адабий-бадиий нашр
Исматулло Й´лдошев
¤зимни тинглаб
Самар³анд, “Zarafshon” нашриёти ДК, 2014. – 68 б.
Муµаррир: Хайрулло Ҳамро.

Мусаµµиµ: Гулнора Холдорова.

Саµифаловчи: Вазира Абдусаломова.
Нашриёт лицензияси AI №153, 14.08.2013 й.

Теришга берилди: 02.02.2014 й. Босишга рухсат этилди: 27.02.2014 й. Офсет босма ³о²ози. £о²оз бичими 60х84 1/16. «Academy» гарнитураси. Офсет босма усули. ¥исоб-нашриёт таб. 2.0. Шартли б.т. 4,25


Адади: 200 нусха. Буюртма 4. Баµоси келишилган нархда.
“Zarafshon” нашриётида нашрга тайёрланди.

140100, Самар³анд шаµри, Амир Темур к´часи, 12-уй.

Тел.: (+99876) 235-28-40

e-mail: zar-nashriyot@inbox.uz


ISBN: 978-9943-385-94-8

“Nafis poligraf servis” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.Манзил: Самар³анд шаµри, Буюк ипак й´ли к´часи, 67-А.

Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет