История и археологиябет1/4
Дата28.04.2016
өлшемі1.08 Mb.
  1   2   3   4
СУ-клф

Bibliotheca Classica

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

(кирилица)


И 1108


Антична цивилизация.

Ред. В.Д. Блаватский,

Москва, „Наука”, 1973

Инв. Н. 1-50981

И 184а

Авдиев, В.И.,История древнего востока.

Ленинград, Госполитиздат, 1948

Инв. Н. 1 493 949

И 2064


Аврамов, Йосив,

Силата на парите: история на парите и кредита по българските земи.

Сиела, 2005.

Инв. Н. 1-123891

И 57

Агбунов, Михаил В.,Путешествие в загадачную Скифию

Москва, „Наука”, 1989

Инв. Н. 5939, 40/992

И 2121


Адамс, Марион,

Боговете на Древна Гърция. Легенди.

Прев. Борис Копчев, изд. Хемус, София

И 983


Аладжов, Ж.,

Паметници на прабългарското езичество.

С, УИ, 1999

Инв. Н. 4099/1999

И 2083

Алексиев, Йордан Търнов,Царстващият град на българите.

Славена


Инв. Н. 1-134471

И 609


Алексиева, А.,

Амфорни печати от Копринка,

6гл. От ГПлНМ II (1950)

С 140


Алексиева, Ана и Велизар Ив. Велков.

Гаврил Илиев Кацаров. Встъпителна статия от проф. Д-р Хр. М. Данов.

София. БАН, 1953

Инв. Н. 8447/953

И 390

Алпатов, М.В.,Всеобщая история искусства

Москва, Искусство, 1948,

Инв. Н. 6747/950

И 447


Алпатов, Михаил В.,

История на изкуството Т1.

Прев. Анастасия Белинова, 2 изд.

София, Бълг. Художник, 1981

Изкуство на Средновековието. Т2

Инв. Н. 4135-1982

И 476

Алпатов, Михаил В.,История на изкуството Т1.

Прев. Анастасия Белинова, 2 изд.

София, Бълг. Художник, 1981

Изкуство на древността. Т1

Инв. Н. 2413,14/82

И 478


Алпатов, Михаил В.,

История на изкуството Т1.

Прев. Анастасия Белинова, 2 изд.

София, Бълг. Художник, 1981

Изкуство на Възраждането и на Барока. Т3

Инв. Н. 4868,9/83

И 479

Алпатов, М.,История на изкуството, т. ІV

1983


И 2128

Ангелов, Владимир,

Българите и техните съседи на Балканите във византийската историопис от XVв.

Изд. Тангра ТанНакРа ИК

София 2007

Инв. Н. 1-154696

Ф II 37

Ангелов, В., Вл. Кунчев, Д. Овчаров, Д. Попов, Ст, Ангелова,Древни култури

Благоевград, 1997

Инв.н. 2932/199

И 483


Ангелов, Д.,

Влияния на чужди ереси върху богомилството.

Книга I, София, 1942

И 974


Ангелов, П.,

България и българите в представите на византийците (VII-XIV век)

С, 1999

Инв. Н. 2805/1999И 714

Ангелов, Петър,

Извори за история на София IV-XVI в. 1980

Инв. Н. 200-1981

И 2112

Ангелов, П.,Българско Средновековие

С., „Полис”, 2007

Инв. Н. 1-144379

И 210


Андреев, Михаил Н.,

Римско частно право.

С., Наука и изкуство, 1958

Инв. Н. 4967

И 215

Андреев, М.Н.,Римско частно право.

С., Наука и изкуство, 1962

Инв.н. 1845/963

И 513


Античные камеи в собрании Государственного Ермитажа.

И 471


Античные инталии в собрании Эрмитажа.

Л., Аврора, 1976,

Инв. Н. 3102/977

И 947


Антонова, В.

Шуменската крепост – твърдина през вековете.

С., ДИ „Септември”

И 102


Антонович, М.А.,

Герцберг, д-р Г.Ф. Исторiя Рима

И 575

Апостолидис, д-р М. ,Кондика на пловдиския ободжийски епиаф. Книга I-II

София, 1931.

И 658

Ардзинба, Владислав Г.,Ритуалы и мифы древней Анатолии.

М., Наука, 1982

Инв.н. 1568/982

И 2073


Атанасов, Георги,

Римската гробница в Дуросторум – Силистра

„Теламон”, 2007/8

И 1194


Балканските идентичности в българската култура, 4

Съст. Н. Аретов

Изд, „Кралица Маб”

Инв. Н. 1-68695

И 2206

Аретè в музея. Развитие в структурата и управлението на европейския исторически музейИванов, Димитър

София, „Марин Дринов“, 2009

Инв. Н. 75284

И 2228


Артог, Франсоа

Режими на историчност, Презентизъм и изживяване на времето

Нов български университет

Инв. № 1159181

И 211

Археологически открития в България.Сборник, София, 1957

Инв.н. 4969

И 540

Археологически открития и разкопки през 1980.София, БАН, 1981

Инв. Н. Д 1318/81

И 88

Археологические и етнографические рабоы Хорезмской експедиции 1945-1948М., Акад. Наук СССР, 1952

Инв.н.1925/953

И 466

История. Археология: Выписка из каталогаСофия, БАН, 1964

И 2060


Археология на българските земи

Ред. Р. Иванов,

Иврай, София, 2004

Инв.н. 1-114847

И 1100

Атанасов, Георги,Св. Георги Победоносец.

Варна, изд. Зограф, 2001

Инв.н. 1-37400

И 2116


Атлас на българските земи в Европейската картографска традиция (III – XIX в.)

София, Тангра, 2008

Инв.н. 1-145956

И 2190


Бакалов, Георги

Византия


ИК ,,Век 22“

454 стр.


И 280

Базанов, И.А.,

Курс по римско право Т1

Университетска библиотека, 1940

И 2137

Подбрани ИзвориПроф. Д-р Бакалов, Георги, доц.д-р Делев, Петър,

Древните българи и земите на балканския полуостров до VII в. Т1

София, 2002

HESP: 2007

И 2137а

Подбрани ИзвориПроф. Д-р Бакалов, Георги, доц.д-р Делев, Петър,

Древните българи и земите на балканския полуостров през Средновековието. Т2

София, 2004

HESP: 2007

И 852

Барсело, Педро и др.История на древните общества

Инв.н.7477

И 303

Батаклиев, Георги. Кратка антична митология. С 63 изображения.София, изд. Българска книга, 1945

Инв. Н. 3300/947

И 368

Белов, А.К.,Робовладелският строй.

София, изд. БРП, 1948

Инв.н. 3753 949

И 91


Белов, Г.Д., Херсонес Таврический.

Историко археологический очерк.

Лелинград, Ленгорисполкома, 1948

Инв.н. 1222/951

И 166

Бешевлиев, В.,Към въпроса за народността на старите Македонци.

София, 1932

И 580

Бешевлиев, Проф. В.,Гръцки и латински извори за вярата на прабългарите.

София, 1930

И 2136, И 2136а

Бешеблиев, В.,

Първобългарите история, бит, и култура.

Фондация „българско историческо наследство”

Пловдив, 2008

Инв.н. 1-159036 / Инв.н. 1-159035

С 139

Библиография на българскита археология1957

И 894


Бицили, Пьотр Михайлович,

Европейска култура и ренесансът.

София, Анубис, 1994

И 244


Бицилли, П.,

История на Русия. От началото на XIX в. до втората революция

Университетска библиотека, 1947

И 486


Бицилли, П.,

Основни насоки в историческото развитие на Европа от началото на християнската ера до наши дни 1940

Университетска библиотека

И 487


Бицилли, П.,

Увод в изучаването на новата и най-новата история, 1927

Университетска библиотека

И 847


Бобев, Боби,

Текстове и документи по история на България, 1993

НБКМ №227-1994

И 612


Балаватска, Т.В.,

Западнопонтийские города в VII-I в. до н.е.

М., Акад. Наук СССР, 1952

И 2152


Билярски, Иван,

Институциите на средновековна България

С., УИ, 1998

№1-2681


И 1180

Боберо, Жак,

История на протестанството.

Изд. „Кама” 2004

№ 1-70443

И 662


Бобчев, Сава,

Сердика. Материали за изучаване на устройството на града.

София, 1943

И 214


Бобчев, Сава Н.,

История на архитектура на стария свят. Кн. I-II.

С., Наука и изкуство, 1945-1955

№4993


И 787

Богданов, Богдан Ив.

История на старогръцката култура: Теор. Поглед.

София, Наука и изкуство, 1989

№186-91/990

И 1013


Боек, Ян льо,

Цезар.


Прев. Марио Йончев

Враца, Одри, 2000

„Компас” 18

№1-3473


И2179

Божилов, Иван

Византийският свят

София, ,,Анубис“, 2008

703 стр.

И 2097


Божилов, Иван,

Културата на средновековна България.

Абагар Холдинг, София, 1996

И 736


Божков, Атанас и др.

Художествено наследство на манастира Зограф.

София Наука и изкуство, 1981

№ 5482/82

И 1126

Божков, Божко,Християнската цивилизация и католицизмът.

ИК „Петър Берон”, София 2005

И 2130

Бойчева, Вера,Неофит Рилски – създател на българското народно училище.

С., 2006.

№1-114748

И 59


Бокщанин, А.Г.,

Социальный Римской империи в I веке н.е.

М., Мовсковский унив., 1954

И 2087


Бон, Ингрид

Финландия от наченките до наченките до наши дни

Рива, 2007

№ 1-128552

И 2046

Бонева, В.Възраждане: българия и българите в прехода към Новото време.

№ 1-99776

И 935

Босилков, Евгени – за негоРусе, 1998

И 1010


Ботева-Бочнева, Д.,

Проблеми на тракийската история и култура.

С., ИК Гутемберг, 2000

№1-1911


И 951

Ботева, Д.,

Долна Мизия и Тракия в Римската имперска система

С., 1997, Университетско издание

№ 2997/1998

И 1009


И 1009а

Бошнаков, К.,

Тракийска Древност. Исторически очерци.

С., Вулкан-4, 2000

№5618/00; 1-2278

И 2057а


Бошаков, Константин,

Псевдо-Скимнос или Семос он Делос.

София, 2007

№1-132225/132224

И 1125

Браун, Питър,Власт и убеждения в Късната Античност.

ИК „Лик” , София, 2004

№1-74221/1-74222

И 372


Бродкси, Борис И.,

Мъртви и живи градове.

С., Нар. Младеж, 1968

№102/969


И 365

Брун, Ф.

О родстве готов с даками, сих последних с славчнами и грумынов с римлянами.

Одесса, 1868

И 572

Брюсов, А.Я.,Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую епоху.

М., Акад. Наук СССР, 1952.

И 2003

Бурге, Пиер дьо,Коптите

Изд. Одри, 2006

№110539

И 488


Бурмов, Т. Ст.,

Българо-гръцка църковна распра.

Изд. Св. Синод на бълг. Църква.

София 1902

№ 1288/952

И 2125


Бурстин, Даниел Дж.

Творците


Бард 2007

№1-142733/1-146674

И 158

Буше-ЛеклеркИз исторiи културьi, истолкованiе чудеснагов античномъ мiрт

Киев 1881

И 2090

Девет световни ценности в БългарияСтанчева, М.,

НБУ, София, 2002

№1-85209

И 2035


Българското дарителство. История, съвремие и перспективи.

Карлово, 2003

№1-82124

И 713


Българско средновековие.

Отг. ред. Васил Гюзелев

София, Наука и изкуство, 1980

№1711/81


И 2128

Българите и техните съседи на Балканите във византийската историопис от ХV в.

Ангелов, Владимир

София, ТАНГРА, ТанНакРа, 2008

Инв. Н. 168310
И 855

Бъчваров, Венцислав,

Иваил-Лахана-Лагант: опит за нетрадиционно навлизане във въпроса.

Пловдив, Веда Словена, 1994

И 1172

Бьокл, М.,Посланието на друидите. Мъдростта от другия свят

Изд. „Лик”, София, 2006.

№1-106519

И 2032


В началото бе родовата памет

10 години Фондация „д-р Ст. Григоров”

Инв. Н. 1-94427

И 701


Вайганд, Густав,

Етнография на Македония

София, Партиздат, 1981,

№10895181

И 628

Археология, Общ курс.С., Наука и изкуство, 1973

№1065-10711974

И 736

Василев, Асен,Художествено наследство на манастира Зограф: моногр. 1981

И 1108


Ред. В.Д. Блаватский,

Антична цивилизация.

Москва, „Наука”, 1973

Инв. Н. 1-50981

И 540

Велков, Велизар,Вж. Археологически открития и разкопки през 1980: рез. И докл. XXVI нац. Конф. В гр. Преслав 1981

И 137


Велков, Велизар Ив.,

Градът в Тракия и Дакия през късната античност.

С., БАН, 1959

№ 4975


С 140

Велков, Велизар Ив.,

Вж. Алексиева, Ана и Велизар Ив. Велков, Гаврил Илиев Кацаров, 1953

С 139


Велков, Велизар,

Вж. Георгиева, Соня и Велизар Велков. Библиография на българската археология<1879-1955>, 1957

И 589


Велков, д-р Ив.,

Стари селища и градове по долината на р.Вит.

София, 1927

И 576


Велков, Ив.

cf. Филов Б.Д. – надгробни могили при Дуванлий

София, 1934

И2176


Венедиков, Иван

Прабългарите и християнството

1995 г.

239 стр.
И 917Венедиков, Иван Йорданов,

Митове на българската земя : Кн.1

Кн.1 Медното гумно.

Ст. Загора, Идея, 1995

№ 39198

И 918


Венедиков, Иван Йорданов,

Митове по българската земя: Кн.1 – И 917

В кн. означено 2 прераб. Изд. – Офс. Изд.

1.Прабългари – обреди и обичаи (т.2); 2.Обреди и обичаи, български – езически елементи (т.1, 2); 3 Народен епос (т.2) IV.

Кн.2 Златният стожер – 1995

И 932


Венедиков, Иван,

Митове на българската земя: раждането на боговете. (кн.3)

Идея, Ст. Загора, 1997

И 709


Венедиков, И. и Т. Герашков.

Тракийското изкуство.

София, 1973

И 932 а


Венедиков, Иван

Раждането на боговете

Изд. “Аргес” С., 1992

1163609


И 966

Венедиков, П.,

Записки по римското право

С., 1999


№ 1536/1999

И 2067


Веркитер, Шан,

Древният Египет.

София, Кама, 2007

№ 1-132676

И 703

Видин.


Изд. „Български художник” 1968

№ 6109

И 893

Византия


Шарл Дил, Алфред Рамбо – Херодот, 1992

Култ. – изт. Очерци

И 2037

Дьо Вилардуен, Ж.Завладяването на Константинопол.

Акад. Изд. „М. Дринов”

№1-9902

И 1026


Винкелман, Фридхелм,

История на ранното християнство

Прев. Г. Каприев

С., ЛИК, 2001

№ 1-7081

И 1162


Винкелман, Й.Й.,

История на изкуството на древността.

Изд. „З. Стоянов”, 2006

№ 1-107802

1-107815

И 1043


Вурт, Герхард,

Александър Велики.

С., ЛИК, 2001

№ 15082/01

И 697

Витлянов, Стоян,Старобългарското въоръжение.

С., Св. Кл. Охридски, 1996.

№ 376/97

И 573


Водач на народния музей

София, 1923

И 317

Вопросы истории религии и атеизма. Сборник статей.Москва, АН СССР, 1950

№ 4309/951

И 420

Вошчинина, А.И.,Очерк по история на античното римско изкуство.

София, Наука и изкуство, 1950

№4572/951

И 977


Врионис, Сн.

Славянското общество на Балканите VI-VII в.

С., 1999

И 2211


Вуков, Николай

Родствени отношения в българския юнашки епос

Академично издателсдтво “Проф. М. Дринов”

1175235


И 2129

Подбрани извори на историята на българската държава и право.

Съставил: Вълкан Вълканов, Живка Трифонова.

София, „Черноризец Храбър”, 2006


И 2161


Вълканов, Вълкан; Трифонова, Живка

Учебно помагало по история на българската държава. 601 тестови въпроса за самоподготовка

ВСУ ,,Черноризец Храбър“, 2007

И 933


Вълчев, Йордан,

Две изречения на Исус Христос.

С., УИ & Тангра ТанНакРа, 1998

№ 2035/98

И 2146

Гагова, КрасимираТракия през Българското средновековие.

Историрическа георграфия.

С., УИ, 2002

№ 1-5216


И 93

Гайдукевич, В.Ф.,

Боспорское царство, 1949

И 774


Гандева, Руска,

Овидий и населението на антична Добруджа / Руска Гандева.

София, Наука и изкуство, 1968

№ 3892/987

И 780

Гандева, Руска,Трима римски поети за живота, за читателя и за изкуството си.

София, 1972.


И 1079

Генчева, Евгения,

Първият военен лагер в Novae, провинция Мизия.

София – Шарсзаша, 2002

№ 1-33408

И 1150


Генчева, Евгения,

Римските фибули от България (1в.пр.Хр. – 6 в.сл.Хр.)

Faber, В. Търново.

№ 1-65634

И 2164

Георгиев, Павел; Витлянов, СтоянАрхиепископията – манастир в Плиска

София, АИ ,,Проф. Марин Дринов“, изд. ,,Пенсофт“, 2001

И 971, 971а

Георгиева, Румяна и др.,

Етнология на траките.

С., УИ „Св. Кл. Охридкси”, 1999

№ 1538/99 / 1539/99

С 139


Георгиева, Соня и Велизар Велков,

Библиография на българската археология <1879-1955>

С., БАН, 1957

№ 9853/959

И 600

Георгиева, С. и В. Велков,Библиография на българската археология

София, 1974

И 498

Герасимов, Тодор,Антични и средновековни монети в България.

С., Бълг. Художник, 1975

И 507

Герасимов, Т.Д.,Един подправен златен печат на цар Константин Actus.

София.


И 709

Герасимов, Т.

Вж. Ив. Венедиков,

Тракийското изкуство, 1973

И 2086

Гергова, Ив.,2000 години Християнство корпус на стенописитев България от XVIII в.

София, 2006

№ 1-133642

И 449


Геров, Б.,

Вж. Gerov, B., Beitrage zur Geschichte der romischen provinren Moesien und Thrakiengesammelte Aufsatre, II

Hakkert, Amsterdam, 1997

И 592а


Геров, Борис,

Почетната длъжност и титла тракарх

Пловдив, т.1, 1948

И 599


Геров, Борис,

Романтизмът между Дунава и Балкана.

София, Наука и изкуство, 1949

И 101


Герцберг, д-р Г.Ф.,

Т.1 История Греции,

С. Петербург, 1881.

И 102


Герцберг, д-р. Г.Ф.,

Т.2 История Рима

С. Петербург, 1881

И 729


Гетов, Людмил Стефанов,

Амфори и амфорни печати от Кабиле IV – II в. Пр.н.е.

София, Унив. Изд. Св. Климент Охридски, 1995

№1481-1995

И 968

Гибън, Е.,Залез и упадък на римската империя. Т.1

С., ЛИК, 1999

№ 1635/99

И 968а


Гибън, Е.,

Залез и упадък на римската империя. Т.2

С., ЛИК, 2000

№ 2517/00

Ф 968в

Гибън, Е.,Залез и упадък на римската империя. Т.3

С., ЛИК, 2003

№ 1-62794

Ф 968c


Гибън, Е.,

Залез и упадък на римската империя. Т.4

С., ЛИК, 2003

№ 1-62805


И 1033

Антики от Рим и Византия.

Прев. Цв. Ситеоранова

s.l., ИГ “Вега”, 2000

№ 1-9574

И 536


Гинев, Георги,

Съкровището от Кралево

С., Бълг. художник, 1983

№ 4676-1983

И 245

Голубцов, И. А.,Вж. Тихомиров, М.Н. и С.С. Димитриев.

История СССР. Т.1. С древнеших времен до 1861 года Карты.

Москосковски университет, 1948.

И 611


Голубцова, Е.С.,

Северное причерноморье и Рим на рубенее нашей еры.

1951

И 556


Господинов, Ю.,

C.f. Попов Р. – Предисторически и старохристиянски паметници от София и околността.

София, 1921.

И 601


Грабър, Андрей,

Боянската църква. Кн.1 – Худ паметници на България

София, 1924

И 739


Грабар, Андрей,

Избрани съчинения. Т.1.

С., Наука и изкуство, 1982

№ 5935/82

И 740

Грабар, А.,Избрани съчинения. Т.2.

С., Наука и изкуство, 1983

И 1168

Граматиков, Петър,Арианският събор във Филопополис (343г.)

Кама, 2006.

№1-106291/1-106290

И 1109


Грант, Майкл,

Классическая Греция.

М., изд. Терра-Книжньей Клуб, 1998

И 248


Гренков, Б.Д.,

Киевска Русь

1949

И 2219 а


Григоров, Валери

Метални накити от средновековна България VII – XI В.

Нционален исторически институт, БАН, 2007

1164677


И 976

Гримал, П.,

Животът в древния Рим

№3654/1999


И 949

Гримал, П.,

Римска цивилизация.

Прев. Слава Михайлова, С., Бълг. художник и Отворено общество, 1998

№ 2720/1998

И 2145


Грънчаров, Христо,

Митове и легенди на скандинавските народи.

С., УИ, 1992

№1-88671


Ф 973

Гръцки извори за българската история. Т.1.

С., БАН, 1954

И 1178


Гуляев, Валерий,

Маите: тайните на изчезналата цивилизация

С., Мария Арабаджиева, 2004

№1-76021


И 870

Гумилев, Лев Н.,

Ритмы Евразии: Епохи цивилизации.

М., Екопрос,1993.

№13272

И 2096


Гюзелев, Васил,

Покръстване и християнизация на българите.

С., Тангра ТанНакРа ИК център за изследване на българите, 2006
И 2150

Гюзелев, Васил,

Столиците на България – средновековните и днешната

София, УИ, 2000

И 847

Даков, Тодоров,Вж Матанов, Христо и др. Текстове и документи по история на България

1993


№ 226-1994

И 598


Данов, Хр. М.,

Западният бряг на Черно море в древността

УБ, 1947

И 705


Данов, Христо М. И Милка Манова

Искри от древността.

С., Нар. Прос., 1973

№5143-1973

И 368

Данов, Христо и Милка Манова.Траките и античният свят.

Науч. Попул. Очерк

С., Нар. Младеж, 1959

№4508/959

И 143а

Данов, Христо,Христоматия по история на стария свят.

С., Наука и изкуство, 1962

№ 2656-1962

И 143б


Данов, Христо,

Христоматия по история на стария свят.

С., Наука и изкуство, 1962-1963

№ 13,118/963

И 143в

Данов, Христо,Христоматия по история на стария свят.

С., Наука и изкуство, 1967

И 144а

Данов, Христо,Христоматия по история на стария свят.

С., Наука и изкуство, 1967-1969 / №13,118/963

И 144

Данов, Христо М. и Спас А. Мулешков,Христоматия по стара история

С., Наука и изкуство, 1952


Каталог: documents
documents -> Аэробус а-320 Самолет а-320 — флагман семейства среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов европейского концерна Airbus. Самолет полностью сертифицирован для полетов в России и за рубежом. Технические характеристики
documents -> Эффективность применения коллоидной фитоформулы ангиомега комплекс в кардиологии
documents -> 2015 жылдың қазан айының репертуары
documents -> I. 2013-2015 жылдарға арналған Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
documents -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
documents -> Қызылорда облысы әкімінің 2013 жылға арналған Іс-қимыл жоспары


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет