Извештај о битном догађАЈу сазивању годишње скупштине акционараДата18.04.2016
өлшемі31.15 Kb.
Привредно друштво за производњу картонске амбалаже“Авала Ада“а.д.Београд,ул.Прилазни пут Ада Хуји број 9,матични број 07026129,ПИБ 100000475,делатност:21210-производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона,сходно одлуци Управног одбора број 808 од 30.4.2009.године
објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Извештај је састављен у складу са чланом 64.Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената(«Службени гласник Републике Србије»,број 47/06) и чл.6.и 7.Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа(«Службени гласник Републике Србије»,број 100/2006,116/2006).
Управни одбор а.д.“Авала Ада“из Београда(у даљем тексту:Друштво) својом одлуком број 808 од 30.4.2009.године сазвао је годишњу Скупштину акционара Друштва за 26.6.2009.године,са почетком у 11 часова,у седишту Друштва у Београду,ул.Прилазни пут Ада Хуји број 9(ресторан друштвене исхране).
За седницу Скупштине предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1.Разматрање и усвајање финансијских извештаја Друштва за 2008.годину,укључујући и консолидовани финансијски извештај Друштва као целине за 2008.годину,са извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора и извештајем Надзорног одбора у вези са финансијским извештајима Друштва за 2008.годину и извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора у вези са консолидованим финансијским извештајима Друштва као целине за 2008.годину;
2. Разматрање и усвајање извештаја Управног одбора о пословању Друштва у

2008.години;


3. Доношење одлуке о расподели добити Друштва за 2008.годину;
4. Разрешење постојећих чланова Управног одбора Друштва и избор чланова

новог Управног одбора Друштва;


5. Разрешење постојећих председника и чланова Надзорног одбора Друштва и

избор председника и чланова новог Надзорног одбора Друштва;


6. Разрешење постојећег ревизора Друштва и избор новог ревизора Друштва

Право гласа на седници годишње Скупштине акционара Друштва има акционар,

односно пуномоћник акционара који има,односно заступа најмање 5.000 акција.
Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника.
Образац пуномоћја може се преузети у седишту Друштва(Сектор за опште,прав-

не и кадровске послове),у радно време Друштва,од 8 до 16 часова,а исти ће бити

доступан и на интернет страници Друштва:www.avalaada.rs,почев од 6.5. 2009.године.
Обавештење,односно позив за седницу годишње Скупштине акционара Друштва,који обавезно садржи време и место одржавања,предлог дневног реда седнице Скупштине са назнаком питања о којима се гласа на Скупштини и предлога одлука о којима се одлучује на тој седници(посебно укључујући и избор чланова управног одбора) ,објављује се без прекида и на интернет страници Друштва:www.avalaada.rs,најкасније 30 дана и најраније 60 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

На седници годишње Скупштине акционара гласа се о: усвајању финансијских извештаја Друштва за 2008.годину,укључујући и консолидовани финансијски извештај Друштва као целине за 2008.годину,са извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора и извештајем Надзорног одбора у вези са финансијским извештајима Друштва за 2008.годину и извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора у вези са консолидованим финансијским извештајима Друштва као целине за 2008.годину; усвајању извештаја Управног одбора о пословању Друштва у 2008.години; расподели добити Друштва за 2008.годину; разрешењу постојећих чланова Управног одбора Друштва и избору чланова новог Управног одбора Друштва; разрешењу постојећих председника и чланова Надзорног одбора Друштва и избору председника и чланова новог Надзорног одбора Друштва; разрешењу постојећег ревизора Друштва и избору новог ревизора Друштва.


Друштво обезбеђује копију финансијских извештаја,заједно са извештајем ревизора,извештајем Надзорног одбора и извештајем Управног одбора о пословању Друштва,као и друга акта,у складу са Оснивачким актом Друштва и законом,сваком акционару који то захтева,у седишту Друштва у Београду,ул.Прилазни пут Ада Хуји број 9,у редовно радно време,од 8 до 16 часова почев од 19.6.2009.године.
Дан утврђења акционара је 6.5.2009.године.
Крајњи рок за достављање пуномоћја за заступање акционара је 23.6.2009.године.

У Београду,6.5.2009.године председникУправног одбора

Соња Јоксимовић,с.р.
Каталог: data -> 2009
2009 -> Учебно-методический комплекс для специальности 520400 «Философия» подготовки бакалавра
2009 -> Социокультурные факторы адаптации армянских мигрантов в москве
2009 -> Экзаменационные билеты по Священной Библейской истории Ветхого Завета
2009 -> Программа дисциплины «История зарубежной философии»
2009 -> Национальной безопасности РФ
2009 -> О российских базах в Закавказье
2009 -> Семинарии раздел I. Введение тема Предмет и историография курса


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет