Йарадълъш китапчъън 22. бьолюмю


ДАНИЙЕЛ АСЛАН ЧУКУРУНА АТЪЛЪЙОРбет19/37
Дата02.05.2016
өлшемі1.87 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37

45. ДАНИЙЕЛ АСЛАН ЧУКУРУНА АТЪЛЪЙОР


Бабили, Крал Дариус гютмейе башладъ. Данийел, Кралън ийи аркадашъ иди ве она ярдъм едерди. Дариус да ону северди, ама бу, кралън ьобюр хизметчилерине ийи гелмезди. Онлар карар верди Данийел’и ьолдюрсюнлер. Не япаджакларъ ичин чок узун дюшюндюлер, ен сонунда курнасча бир план курдулар.

Данийел’ин дюшманларъ сарая гидип Дариус’а шьойле дедилер: „Кралъмъз, бютюн халк седе отуз гюн, бютюн ихтиячларъ ичин, ялнъз сана ялварсънлар!” Ама Аллах’а дуа еттиин заман да айнъ риджаа етмектир! Херкес билийор ки, Данийел Аллах’ъ чок севийор ве гюнде юч дефа Она дуа едерди. Данийел кенди евинде, ачък педжеренин ьонюнде диз чьокюп Аллах’а данъшмак истеди.

Дюшманларъ буну билийорду. Иште, неден даха да еклейип крала дедилер: „Бу отуз гюнюн ичинде, сенин буйрууну хер ким бозарса, ен коркунч джезая чарптърълсън! Сарайън бахчесинде казълмъш дерин чукур вар, орада кафезле сенин асланларън дурйор. Бу сучлу, кафезе асланлара атълсън!” Крал Дариус, бу фикири бйенди ве бу буйруу имзаладъ. Ватандашларъ ихтияч ичин, кимсейе дьонемздилер кралдан башка.

Данийел, бу буйруа бойун еймеди. Евинде ки, Йерушалим’е бакан пенджереи ачъп гюнде юч дефа Аллах’а дуа етмейе девам едерди, сабах, ьолен ве акшам.

Данийел, бир гюн дуа етмекте икен, кралън хизметчилери хъзла онун евине гирдилер. Ону дизлемиш оларак гьорюп якаладълар ве Дариус’а гьотюрдюлер.

Крал онларън кьотю дюшюнджелерини, анджак шимди анладъ. Ве чок съкълмая башладъ: Данийел онун ен ийи аркадашъ иди, ама шимди асланлар ону парчалаяджак. Дариус, имзаламъш олдуу буйруу деиштиремез. Крал, Данийел’е деди: „Умут едерим ки, Аллах сени бъракмаяджак.” Zаваллъйъ сарайън бахчесине гьотюрдюлер, асланларън кафезини ачъп йъртъджъ хайванлара аттълар.

Дариус, бютюн гедже гьозлерини къпмадъ. Деилми онун сучу йюзюнден аркадашънъ асланлар кафезине атълдъ? Крал дюшюнюрдю: „Кенди Алах’ъ тарафъндан куртаръладжакмъ?”

Ертеси сабах, еркен гийинип аджеле етти сарайън авлусунда булунан кафезе инсин. Ве крал баърмая башладъ: „Аллах’ън хизметчиси Данийел, Аллах’ън сени асланлардан куртардъмъ? Сен Она хакикатла итаат едердин.” „


О, крал! – Дариус аркадашънън сесини дуйду. – Аллах кенди мелеини гьондерип бени асланлардан куртардъ.”

Севинчли олан Дариус хизметчилерини чаърдъ, онлар кафези шевик ачтълар, иплери салъп Данийел дъшаръ чъктъ. О саа иди, асланлар она докунмадъ! Аллах Данийел’и бракмадъ

Крал, Данийел’ин саасалим одууна чок севинчли иди ве хабердарларъ буйрукла бютюн юлкейе гьондерди: „Бютюн ватандашлар Данийел’ин Алах’ъна сайгъ дуяджаклар.” Дариус, аркадашънън дюшманларнъ гене, асланлар кафезине аттъ, йъртъджъ хайванлар, даккада онларъ парчаладълар.

1. Данаил'ин дюшманларъ крала не анлаттълар?

2. Данаил гюнде кач дефа пенджеренин ьонюнде дуа едийорду?

3. Аллах Данаил'и асланлардан куртармак ичин кими гьондерди?

4. Ким бютюн гедже уямадъ?

5. Дарийус Данаил'лин дюшманларънъ насъл джезаладъ?


 

Естер китапчъънън 1-10 бьолюмлери

46. КРАЛИЧЕ ЕСТЕР


Бир гюн, Перс кралъ Ахашверош каръсънън динлемемезлиине чок къзъп ону сарайдан ковду. Бундан сонра, бютюн краллъкта не кадар гюзел къзлар варса, хепсини сарая гелмелерини бйурду. кендине йени еш бейенмек истийорду. бютюн гетирилмиш олан къзларън арасънда бир де Йахуди къз вардъ, онун адъ да Естер иди.

Къзлар, кралън янъна бирер бирер далъйорлардъ ве о да херкесле конушурду. Естер’ин сърасъ гелди. Онун янъна гириндже гьордю ки, гери каланлардан даха гюзелди ве конуштуктан сонра, чок акъллъ олдууну анладъ. Ве Ахашверош Естер’ле евленди.

Естер’ин анасъ ве бабасъ чоктан ьолмюштю, о даха кючюклююнден бери, амджасъ Мордекай тарафъндан еитилмишти. Мордекай, краличе саасалим мидир дийе ер сабах сарая гелийорду.

Бир гюн сарая якънлааркен, онун гириш капъларънън ьонюнде, кралън низметчилериден, ики кишинин мъмърданмаларънъ гьордю. Мордекай, онларън кралъ ьолдюрмек ичин, конуштукларънъ дуйду. Бютюн бунларъ, хемен Естер’е анлаттъ ве о да бу техлике ичин, коджасънъ уярдъ. Гизли конушмаджълар ьолдюрюлдю, Мордекай’ън адънъ гене, унутулаз китаба язълдъ.

Крал Ахашверош’ун аркадашъ вардъ. Онун да адъ Хаман иди. Хаман, сарая хер гюн гелийорду ве инсанларън янъндан гечтии заман, херкес она ашаа кадар ейлийорду. Саде Мордекай ону еилмекле каршъламаздъ. Хаман кудурмушту: „Неден бу Йахуди бана еилмийор? Бютюн Йахудилер лазъм ьолдюрюлсюн!”

Бир дефа, Хаман кралън янъна гидип шьойле деди: „Йахудилер сана бойун еймийорлар ве сайгъ саймъйорлар. Бу халк лазъм йок олсун. Бу иши бана брак!” Ахашверош онун сьозлерине инанъп буйрук верди ве буйруунда да язълъ, бютюн юлкеде олан Йахудилер, лазъм ьолдюрюлсюн. Йахудилер кралън буйрууну дуйунджа, дехшете дюштюлер ве хемен Аллах’а ялвармая башладълар.

Мордекай да Хаман’ън алдатъджъ дюшюнджесини ьоренди. Ве юмютсюз бир халде сарая гитти. „Буну Естер’ин дуймасъ да герекийор” дийе дюшюндю. Естер сарайън пенджересинден Мордекай’йън гелмесини гьорюндже, хизметчисине сорду: „Мордекай неден букадар кахърлъ? Гит ону бана гетир.”

Мордекай, краличейе хер шейи анлаттъ. „Естер, крала гит! Белки де Йахудилери ьолюмден куртарър.” Естер каршълък верди: „Бу мюмкюн деил. Саде кралън янъна гирилебилир не заман о чаърърса.” Мордекай исрар едерди: „Йине де гитмен лазъм. Чюнкю бютюн юлкеде Йахудилери ьолдюрмейе башладълармъ, сен де Йахуди олдуун ичин, сени де ьолдюреджеклер.” Естер, разъ гелди. Тамам япаджам буну. Беним ичин дуа ет!” Бундан сонра, ен гюзел гийисисини гийиди ве Аллах’а дуа едип кралън янъна гитти.

Естер, онун салонуна гирдии заман, дурду. Ахашверош ону гьордю, онун янъна кендинден гирдии ичин, Естер’е гюдженмеди. О, Естери чок севийорду. Ве каръсъна сорду: „Не ичин бана ялвараджан?” Естер каршълък верди: „Акшама беним янъма, Хаман’ла бирликте зияфете гел.”

Zияфет заманънда, Ахашверош Естер’е йине сорду: „Галбаа бир шей ичин ялвармак истемийорсун?” „Йарън аркадашън Хаман’ла бирликте беним янъма гел. Риджамъ сана ярън сьойлейеджем.” Хаман, чок гурурлу иди: краличе икинджи кез ону янъна давет етти.

Хаман, ертеси гюн сарая гелдиинде, Мордекай’йъ гьордю. Йахуди текрар она бойун еймеди. Хаман, даха фазла ьофкеленди.

Бу арада, крал акшамлайън уямъйорду. Хизметчисине риджаа етти: „Бана бир шей оку.” Хизметчи, унутулмаз китабъ алъп Мордекай Ахашверош’ун хаятънъ насъл куртардъънъ окумая башладъ. Крал сорду: „Ону ьодюллендирдимми?” Хизметчи каршълък верди: „Хайър.” Артък Ахашверош не япмасънъ билийорду.

Хаман, ертеси сабах кралън янъна гелип Мордекай’ън ве бютюн Йахудилерин ьолюм карарънъ герчеклештирсин дийе ялвардъ. Ахашверош она сорду: „Крала дору оларак ве садикане хизмет еден адама, насъл лазъм давранълсън?” Хаман, кендисинден сьоз конусу олдууну санъп деди: „Бу адамъ, кралън бейгирине биндирилмели, кафасъна крал тааджъ такълмалъ, кендиси крал гийисилеринле гийинмели ве бютюн касабайъ гезмели. Бейгир, кралън ярдъмджъсъйла гездирип йолда шьойле баърмалъ: „Крал дору хизмет едене бьойле давранъйор!”

Ахашверош она буйурду: „О заман Йахуди олан Мордекай’ъ янъма гьотюр!” Крал, хизмет ичин она деил, Йахуди Мордекай’а тешекюр етмек истедиини анлайънджа, дехшете дюштю. Ама не йзък ки, буйрук лазъм йерине гетрилсин.

Мордекай, крал бейгирине бинди, кафасъна крал таджънъ койдулар, онун кендиси гене крал гийисилеринле гийинди. Хаман, бейгирин гемлеринден тутуп бютюн касабайъ йюрютюйорду ве шьойле баръйорду: „Крал, дору хизмет едене бьойле давранъйор!”

Бу арада, Естер Йахуди олдууну крала анлаттъ. Коджасъна риджаа етти: „Беним халкъмъ йок етмек истейен адамъ джезала!” Ахашверош, артък Хаман’ън бютюн яладжъ дюшюнджесини анладъ: о краличеи де ьолдюрмек истеди. Бунун ичин, Хаман сарая дьондююнде, Ахашверош буйрук верди ону якаласънлар ве ьолдюрсюнлер. Йахудилери гене кимсе зорламъйорду. Аллах, Естер’и краличе етиинде, кенди халкъна бьойле хизмет едерди. Мордекай, кралън ен ийи аркадашъ олду.

1. Ханги къз краличе олду?

2. Хаман'а ким бойун еимек истемийорду?

3. Хаман Йахуди'лери не япаджаъна насъл карар алдъ?

4. Ким джезаландъ?

5. Кралън ен якън аркадашъ ким олду?

 

Лука китапчъънън 1 бьолюмюДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет