Жұмыс бағдарламасы 20 ж бекітілген 5В07300 " Құрылыс материалдарын,бұйымдарын өндіру " мамандығының жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленгенДата28.04.2016
өлшемі166.18 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Оқу жұмыс бағдарламасының сыртқы бет парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Құрылыс материалдарын өндіру және стандарттау кафедрасы

«Процесстер мен аппараттар » пәнінен

5В07300 «Құрылыс материалдарын,бұйымдарын өндіру» мамандығының студенттеріне арналған

оқу ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мамандық бойынша элективтік пәндер каталогы негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________Н.Э. Пфейфер

20 ж. «___»________

Құрастырған: аға оқытушы Шайхислам Тәкібайұлы __________

Құрылыс материалдарын өндіру және стандарттау кафедрасы


«Процесстер мен аппараттар» пәні бойынша

5В073000 «Құрылыс материалдарын,бұйымдарын өндіру» маман дығының студенттеріне арналған


ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы 20_ ж. «___»_________ бекітілген 5В07300 - " Құрылыс материалдарын,бұйымдарын өндіру " мамандығының жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген.

20 ж. «__»_________ кафедра отырысында ұсынылған № __ хаттама

Кафедра меңгерушісі____________ В.Т.Станевич «___»_______20 ж.

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20 ж. «__»_________ № __хаттама

ОӘК төрағасы ________________Г.А. Жукенова «___»_______20 ж.

КЕЛІСІЛГЕН:

Факультет деканы __________ М.Қ. Күдерин «___»_________ 20 ж.

ЖжӘҚБ құпталған


ЖжӘҚБ бастығы ____________А.А.Варакута «___»_________20 ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20 ж. «__»_________ № __хаттама
1 Пәннің мақсаты-Бұл пән инженер- құрылысшы технолог мамндықтарын дайындауға бағытталады және құрылыс материалдары өндірісіндегі тізбекті технолгиялық процесстерді теориялық және практикалық тұрғыдан талдап зерттеу,есептеу жобалау тәсілдерін үйретеді

Пәннің міндеттері-процесстердің физикалық және химиялық негізін түсіндіру;құрылыс материалдары өндірісіндегі механикалық,гидромеханикалық,жылу және масса алмасу процесстерін, оларды орындайтын аппараттар мен механизмдер жөнінде түсінік беру.

Осы пәнді оқып, үйрену барысында студенттер төмендегілерді білуі тиіс:

-процесстердегі физикалық және химиялық құбылыс тарды,орындаушы аппараттардың жұмыс тәртібі мен құрылымын білу;

-Механикалық,гидромеханикалық,жылу және масса алмасу процесстерін,оларды орындайтын аппараттар мен механизмдерін таңдау жобалау әдістерін білу,

-Құрылыс материалдары технологиясындағы негізгі процесстің орындалу заңдылықтарын;

-технологиялық процесстерді игеру әдістерін;

Студенттер меңгеруі тиіс:


  • Құрылыс өндірісінде экономикалық тиімді технологиялық шешімдерді қабылдай білу;

  • Құрылыс материалдарының сапалық,беріктік қасиеттерін сынау,таңдау жобалау тәсілдері;2 Пререквизиттер :

Аталған пәнді меңгеру үшін төменднгі пендерді білу қажет: «Физика», «Химия», «Математика», «Материалдар кедергісі», «Бетон және темірбетон технологиясы», «Бетон толтырғыштар»3.Постреквизиттер:

Бұл пәннен алған білім,білік,дағдылар әрі қарай «Құрылыс құрылымдары», «Құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру техрологиясы» пәндерін меңгеру үшін қажет.4 Пәннің мазмұны

4.1Пәннің тақырыптық жоспары
р/с


Тақырып атауы

Сағаттар саны

Дәріс-

тер


Тәжі-

рибе


Зертха-

налық


СӨЖ

1

2

3

4

5

6

3-ші семестр

1

Кіріспе. Негізгі процесс түрлері

1

2
10

2

Механикалық процесс.Бөлшектеу. Бөлшектерді жіктеу.

3

6
20

3

Ұсақталу заңдары,бөлшектер беріктігі

2

4
20

4

Гидромеханикалық процесстер

2

4
11

5

Гидростатика заңдары

1

2
9

6

Жылу процесстері, заңдары

4

8
10

7

Жылу қондырғылары мен аппараттары

2

4
10

БАРЛЫҒЫ:

15

30
90

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

(3-ші семестрге арналған)

1 тақырып. Кіріспе. Негізгі процесс түрлері.

Механикалық, гидромеханикалық,жылу, масса алмасу процесстері,аппараттары мен механизмдері.Процесстерді зерттеу тәсілдері. 1сағ

2 тақырып. Механикалық процесс.Бөлшектеу процессі. Бөлшектерді жіктеу.

Материалдардың бөлшектеу технологиясы.Бөлшектенудің физикалық,химиялық белсенділігі.Бөлшектеу қондырғылары мен аппараттардың жұмыс тәртібі.3сағ

3 тақырып. Ұсақталу заңдары,бөлшектер беріктігі.

Ұсақталу заңдары бойынша бөлшек материалдардың теориялық және шынайы беріктігін анықтау.Қатты материалдардың дисперссті бөлшектерінің өлшемдерін есептеу,електеу механизмінің түрлерін таңдау.2сағ

4 тақырып. Гидромеханикалық процесстер.

Сұйық ағысымен жүрілетін технологиялық процесстер.Олардың негізгі параметрлерін (қысым,көлем,температура,тығыздық, жылдамдық ) анықтау. Қолданылатын аппараттар мен механизмдер .2 сағ

5 тақырып. Гидростатика заңдары.

Гидростатика заңдары бойынша жүрілетін технологиялық процесстер,оларды есептеу тәсілдері.Эйлер теңдеуі,қолданылуы. 1 сағ

6 тақырып. Жылу процесстері, заңдары 4 сағ

7 тақырып. Құрылыс материалдары өндірісіндегі жылу қондырғылары мен аппараттары.

Технологиялық аппараттардың жұмыстық параметрлері және еңбек өнімділігі.Жұмыс технологисының сызбасұлбасы.2 сағ


4.3 Тәжірибелік сабақтардың тізімі және мазмұны

(3-ші семестрге арналған)

1 тақырып. Негізгі процесс түрлері- 2 сағ.

Негізгі процесс түрлеріне технологиялық сызбалар салу

2 тақырып. Механикалық процесс.Бөлшектеу. Бөлшектерді жіктеу-6 сағ.

1)Материалдарды бөлшектеу технологиясы.

2)Есептеу,сызба жұмыстары.

3 тақырып. Ұсақталу заңдары,бөлшектер беріктігі- 4 сағ.

1)Ұсақталу заңдары.

2)Бөлшек материалдардың теориялық және шынайы беріктігі.

3)Бөлшек өлшемдерін анықтау.Есептеулер.

4 тақырып. Гидромеханикалық процесстер-4 сағ.

1)Олардың негізгі параметрлері.

2) Қысым,көлем,температура.

3)Тығыздық,жылдамдықты анықтау.

4)Жалпы ептеулер.

5 тақырып. Гидростатика заңдары-2 сағ.

1)Гидростатика заңдары бойынша жүрілетін технологиялық процесстер.

2)Оларды есептеу тәсілдері.Есептеулер,сызба жұмыстары.

6 тақырып. Жылу процесстері және заңдары-8 сағ

1)Жылу беру тәсілдері,жылу өткізгіштік,жылу кедергісі.

2)Сұйықтағы бөлшектер қозғалысын есептеу әдістері.

3)Эйлер, Новые-Стокс теңдеулерін қолдану.

4)Бернулли теңдеуі бойынша есептеулер.

7 тақырып. Құрылыс материалдары өндірісіндегі жылу қондырғылары мен аппараттары-4 сағ

1)Өндірістегі сұйық және газ тасымалы арқылы жүрілетін процесстер.

2)Темір бетон өндірісінің негізгі процесстері,орындаушы механизмдер мен аппараттар.

3)Есептеулер,технологиялық сызбалар.

4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі№ р/с

СӨЖ түрі


Есеп беру Формасы

Бақылау түрі

Сағаттар саны

5-ші сем
1

Дәріс сабақтарына дайындық

-

Сабаққа қатысу

15
2

Тәжірибелік сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларына орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

20
3

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй тапсырмасын орындау

Конспект

Тапсырма суреттер, жұмыс дәптер, тест

10
4

Бақылау шараларға дайындық

-

Межелік бақылау нәтижелері

15
5

Курстық жұмысты дайындау

Жазба, сызба дәптері

Жобаны қорғау

30
Барлығы

904.4.2Студенттердің өздік жұмысына ұсынылатын тақырыптар:

3-шы семестр


  1. Жабын тақталары өндірісінің құрылымдық сұлбасын талдау; 2.Шикізаттың және дайын өнімнің негізгі қасиеттері;

  2. Қосалқы материалдың негізгі қасиеттері;

  3. Материалдық және энергетикалық баланс есебі;

  4. Негізгі сериялық аппараттарды есетеу;

4.4.3 Курстық жобаның мазмұны, тақырыптары.

1.Портландцемент зауытының өндірістік құрылым сұлбасын сызу.Өнімділігі: П=40мың т/жыл.Жақты ұстатқышқа ұстау процессін есептеу.Ұсақталатын материал: әк тасы. Далғы= 1200мм, Дсоңғы= 0-70мм.

2.Темірбетон жабын тақталарын жасау зауытының өндірістік құрылымының сұлбасын сызу.Тақтаның өлшемдері: 6.0*3.0*0,3м Өнімділік: 40 мың м3/жылына.Шикізат жеңіл бетон тығыздығы-1800кг/м3 .Дірілдегіш алаңда тақтаны қалыптау процессін есептеу.Су буымен баптау үңгірлі камерада.

3.Темірбетон сақиналарын жасайтын зауыттың өндірістік құрылымының сұлбасын сызу.Қалыптау процессін есептеу. Өнімділік жылына П=80 мың дана. Дсырт= 1200мм, Дішкі=4000мм.Бетон дірілдету әдісімен нығыздалады.

4.Ғимараттың ішкі қабырғаларын темірбетоннан жасайтын зауыттың өндірістік құрылым сұлбасын салу.Су буымен баптау процессін есептеу.


5 Әдебиеттер тізімі
Негізгі:

1.Еремин И.Ф.Процессы и аппараты в технологий стройтельных материалов. -М.:Высшая школа 1981.

2.Борщ И.М. и др.Процессы и аппараты в технологий стройтельных материалов.-Киев.:Вища школа,1981

3.Баженов Ю.М,Алимов Л.А и др.Технология бетона, строительных изделий и конструкций.-М.:Изд-во АСВ,2004-236с.

4.Буров Ю.С. Технология строительных материалов и изделий.-М.:Изд-во Высш школа,1972-

Қосымша:

1.Горчаков Г.И.Строительные материалы.-М.,Высшая школа, 1981.

2.Ахвердов И.Н.Основы физики бетона.-М.,Строиздат,1981

3.Прыкин Б.В. Проектирование и оптимизация технологических процессов заводов зборного железобетона. Киев: Высшая школа.1976

4.Баженов Ю.М..,Комар А.Г.Технология бетонных и железобетонных изделий.М.1984.

5.Бауман В.А.,Клушанцев Б.В.,Мартынов В.Д.Механическое оборудование предпрятий стройтельных материалов,изделий и конструкций.М.1981.

6.Марьямов Н.В.Тепловая обработка изделий на заводах сборного железобетона.М.1970.

7.Перегурдов В.В..,Роговой М.И. Тепловые процессы и установки технологий строительных изделий и деталей.М.1983.

8.Силенок С.Г.Механическое оборудование предпрятий строительной индустрий. М.1973.
Мамаңдықтың (тардың)

жұмыс бабындағы оқу

жоспарынан үзінді көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32
Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан

үзінді көшірме
5В073000 «Құрылыс материалдары және бұйымдарын өндіру»
Пәннің атауы «Процесстер және аппараттар »


Оқыту нысаны

Бақылау формасы

Студенттің жұмыс көлемі сағатпен

Курстар мен семестрлерге сағаттардың таратылуы

Емтихан

сынақ

Курстық жоба

Курстық жұмыс

ЕГЖ

Бақылау жұмыс

Барлығы

Дәрістер

Тәжірибе

СӨЖО

СӨЖ

жалпы

аудитор

СӨЖ

Жалпы орта білім негізінде күндізгі

3-ші семестр

3
-


135

45

90

15

30
90

Кафедра меңгерушісі__________В.Т.Станевич «_______20 ж.

Пәннің жұмыс бағдарламасын келісу парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/11
Пәннің жұмыс бағдарламасын келісу парағы
050729 «Құрылыс»
2009 – 2010 оқу жылына


КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандандырушы кафедра

Кафедра меңгерушісі А.Ж.Т.

Қолы

Келісімдеген күн

1

2

3

4

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет