ЖҰмыс бағдарламасы «Философияның тарихы»Дата02.05.2016
өлшемі176.58 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Философия және мәдениеттану кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Философияның тарихы» пәнінің


Мәдениеттану 050204 мамандығының

студенттеріне арналған

Павлодар

Мемлекеттік жалпыға міндетті Нысан

мамандықтың білім стандарты ПМУ ҰС Н 7.18.1/06

мен типтік бағдарлама

негізінде әзірленген

пәннің жұмыс бағдарламасына

бекіту парағыБЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_________Н.Э. Пфейфер

200__ ж "___" _______

Құрастырушы: доцент __________ Куленов Б.А.


Философия және мәдениеттану кафедрасы

«Философияның тарихы» пәні бойынша


050204 Мәдениеттану мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы жалпыға міндетті мамандық стандарты 3.08.274-2006 және 050204 «Мәдениеттану» типтік бағдарлама 22.06. 2006 жылы РОӘК бұйрығымен негізінде әзірленген
200__ жылдың «___» ________ кафедра отырысында ұсынылды № ___ хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________ Ахметова Г.Ғ.
Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған _______________

200_ж. «_____»______________ №____хаттамаОӘК төрайымы _____________________ Мошна Н.И.КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы ______________Ақышев А.А. 200_ж. «___»__________


Жжәқб құпталды

ЖжӘҚБ бастығы ______________Варакута А.А.. 200_ж. « __»__________І. Пәнді оқытудың мақсаттары мен міндеттері, оның оқу үрдісіндегі рөлі
1.1 Пәннің мақсаты – мєдениет контексіндегі философиялыќ ойлардыњ негізгі баѓыттары мен аѓымдарына анализ жасау болып табылады.

1.2 Пәннің міндеттері:

 • Философиялыќ ой-т±жырымдардыњ тарихи ‰лгілерін мєдени контексте зерттейді;

 • Заманауи философияныњ динамикасы белгісініњ мінездемесі жєне негізгі тенденциясы

 • Оларды философиялыќ м±рамен байланыстыру.

1.3 Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттердің білетіні:

 • Философиялыќ зерттеулердегі заманауи методтар мен принцптерді;

 • Философиялыќ баѓдарлардыњ адамныњ µмірлік тањдау стратегиясы мен мєдени іс-єрекеті стратегиясыныњ ќалыптасуына ыќпалыныњ ерекшеліктерін;

 • Д‰ниетанымдыќ с±раќтардыњ философиялыќ амалдарын жєне негіздеудіњ тєсілдерініњ ерекшелігін.

1.4 Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттердің істей-алатыны:

 • Философияныњ негізгі баѓыттары мен амалдарын ажырата білу:

 • Философиялыќ концептілердіњ(т±жырымдардын) негізгі принцптерін аныќтау:

 • XX ѓасырдаѓы отандыќ парадигманыњ жєне батыс филососфиясыныњ айтарлыќтай мінездемелерін жасап шыѓару.

2. Пререквизиттер:

- «Мєдениет тарихы», «Мєдениеттану»Пәннің тақырыптық Нысан

жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/103. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

3.1. ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/с

Тақырып атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

Зертх.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

3

1,5

-

8

2

Көне Үнді философиясы шығыс мәдениетінің феномені ретінде

3

1,5

-

8

3

Ќытай философиясы ќытай мәдениетінің өрлеу кезеңінде.

3

1,5

-

8

4

Антик мәдениетіндегі философия


3

1,5

-

8

5

Ислам мәдениеті контекстіндегі араб – мұсылман философиясы

3

1,5

-

8

6

Ортағасырдағы Батыс Еуропалыќ мәдениеттегі философия мен дін феномені.

3

1,5

-

8

7

Ренессанс пен реформация мәдениетіндегі философия

3

1,5

-

8

8

Жаңа Заман мәдениетіндегі батыс еуропалыќ философия

3

1,5

-

8

9

XIX ғ. екінші жартысындағы мәдениеттегі Батыс Еуропалыќ философия

3

1

-

8

10

Орыс философиясы XIX – XX ғ.ғ ресей мәдениетінің феномені ретінде.

1,5

1

-

9

11

Ќазаќ мәдениетіндегі философия феномені


1,5

1

-

9
Барлығы

30

15
90


3.2. ПӘННІҢ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ КУРСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Дәріс 1. Кіріспе

Оќу пєнніњ зерттеу объектісі. Пєнніњ зерттеу єдіс-тєсілдері. Объективті философия тарихы. Субъективті философия тарихы. Әлемдік және ұлттық философия.


Дәріс 2. Кµне ‰нді философиясы шыѓыс мєдениетініњ феномені ретінде.

Дінніњ кµне ‰нді философиясындаѓы орны жєне оныњ философияныњ пайда болуы мен дамуына єсері. Упанишадтар жања діни жєне метафизикалыќ д‰ниетанымныњ жаршылары ретінде. Упанишадтардыњ д‰ниеден аскеттік жолмен безудіњ д‰ниетанымдыќ ізденістері. Мєњгілік ќайта туылу циклынан арылу жолын іздеу.

Шыѓыстыќ ойлаудыњ µзіндік ерекшеліктері. Кармалыќ ойлау стильініњ ерекшеліктері.
Дәріс 3. Ќытай философиясы ќытай мәдениетінің өрлеу кезеңінде.

Кµне ќытай философиясыныњ негізгі баѓыттары - конфуцилік жєне даосизм, олардыњ бірлігі мен айырмашылыѓы. Конфуцилік философияныњ тєжірбиелік баѓыты. Конфуциліктіњ єлеуметтік – этикалыќ шегініњ прагматикалыќ келбеті. Ќытай мєдениеті мен ќоѓамындаѓы конфуцилік философияныњ мањызды ролі.

Дао философиясы жєне єлемніњ ќалыптасу картинасы. Даолыќ єлемніњ ќалыптасу картинасындаѓы адамныњ орны.

Легизм «жауласушы мемлекеттер» кезењіндегі єлеуметтік – саяси жоспар философиясы ретінде.


Дәріс 4. Антик мәдениетіндегі философия

Кµне грек философиясыныњ ќалыптасуыныњ ќалыптасуы мен дамуыныњ социомєдени контексті. Философия генезисі. Грек мифологиясыныњ єсері.

Софистер мен Сократтыњ кµне грек философиясыныњ ары ќарайѓы дамуындаѓы ролі.

Платонныњ ќойѓан білім жєне компетенттілік мєселесініњ т‰пкі бейнесі. Аристотель философиясы антик мєдениетініњ энциклопедиясы ретінде.

Киниктер немесе табиѓи µмір салтын іздеуші философия. Римдік стоиктер аскеттік пен саяси парыз арасындаѓы ќиын ізденістіњ рухани жолы ретінде.
Дәріс 5. Ислам мәдениеті контекстіндегі араб – мұсылман философиясы

Араб – м±сылман философиясыныњ социомєдени жєне рухани контексті. Ислам мєдениеті жєне философияныњ негізгі баѓыттарыныњ ќалыптасуы. Ислам єлеміндегі мєдениеттіњ райионалды дєст‰рі."Фалсафаныњ" негізгі идеалары мен прициптері.

Суфизмніњ негізгі рухани ќ±ндылыќтары. Т‰рік тілді философияныњ ќалыптасуы. Ж‰сіп Баласаѓ±н философиясы. Ќожа Ахмат Яссауидыњ сопылыќ ілімініњ негізгі идеялары мен принциптері. Суфизмніњ Шыѓыс пен Батыс елдерініњ рухани µміріне єсері.
Дәріс 6. Ортағасырдағы Батыс Еуропалыќ мәдениеттегі философия мен дін феномені.

Батыс еуропалыќ орта ѓасыр философиясыныњ ќалыптасуыныњ социомєдени контексті. Негізгі бастаулар. Орта ѓасыр мєдениетіндегі христиан дінініњ феномені. Христиан д‰ниетанымыныњ ќырлары. Христиан дінініњ негізгі рухани ќ±ндылыќтары.

А.Августин жєне оныњ орта ѓасыр адамыныњ мєдени тањдауыныњ басты жоспарыныњ ќалыптасуына єсері.

Схоластика феномені. Схоластика кезењіндегі философия.


Дәріс 7. Ренессанс пен реформация мәдениетіндегі философия

Орта ѓасырлыќ мєдениет пен ойлаудыњ социомєдени трансформациясы. Ќайта µрлеу д‰ниетанымыныњ антропоцентризмі. Табиѓат пен адамды жањаша т‰сіну. Антикалыќ пен эзотериялыќ ілімдердіњ (неоплатонизм, герметизм, каббала, мистицизм) ќайта µрлеуі жєне олардыњ Ќайта µрлеу философиясына єсері.

Ренессанс философиясы жєне оныњ тєжірбиелік жараталыстану ѓылымыныњ пайда болуындаѓы мєні.

Реформация философиясы. Сенім феномені. Сенім адамды аќтаудыњ тєсілі ретінде.


Дәріс 8. Жаңа Заман мәдениетіндегі батыс еуропалыќ философия

Жања заман бастауындаѓы социомєдени ахуал. Жања заман мєдениетіндегі негізгі рухани баѓдарлар. Тєжірбиелік жаратылыстану ѓылымдарыныњ пайда болуы. Эмпиризм мен рационализмніњ философиялыќ дєст‰рініњ ќалыптасуы.

Аѓартушылыќ жєне Романтизм идеясыныњ, Гегельдіњ философиялыќ ілімініњ ќалыптасуына єсері.

Неміс философиясыныњ батыс адамыныњ маќсатындаѓы ќ±рылымы жєне жања мєдениет пен єлеуметтік шындыќќа ‰йлесуіндегі белсенді єрекетініњ перспективті м‰мкіндігініњ ќалыптасуына єсері.


Дәріс 9. XIX ғ. екінші жартысындағы мәдениеттегі Батыс Еуропалыќ философия

XIX ѓ екінші жартысындаѓы мєдениеттіњ жаћандыќ оќиѓалары. Рационализм мен оптимизм, шексіз прогресске сенім. Индустриялды ќоѓам жєне оныњ негізгі доминанттары. Техникалыќ прогресс индустриялды ќоѓамныњ басты ќ±ндылыѓы ретінде. XIX ѓ - ѓылымныњ «алтын ѓасыры».

Ќоѓамдыќ ѓылымныњ дамуы. Социогуманитарлыќ білімге деген ќызыѓушылыќтыњ µсуі. Позитивизмныњ туылуы.

А.Шопенгауердіњ жыныстыќ ќ±марлыќ метафизикасы. «¤мір»философиясы.Еуропалыќ нигилизм.


Дәріс 10. Орыс философиясы XIX – XX ғ.ғ ресей мәдениетінің феномені ретінде.

Орыс философиясыныњ социомєдени контексті жєне идеялыќ алѓышарттары. Орыс философтарыныњ діни – философиялыќ ізденістері(Н.О.Лосский, С.Л.Франк, Н.Бердяев). Орыс діни философиясыныњ негізгі мєселелері. Орыс діни философиясыныњ орыс адамыныњ рухани баѓдарына єсері.


Дәріс 11. Ќазаќ мәдениетіндегі философия феномені

Ќазаќтардыњ дєст‰рлік д‰ниетанымы. Номадалыќ мєдениеттегі синкретизм. Ќазаќтыњ халыќтыќ шыѓармаларындаѓы д‰ниетанымдыќ ізденістер. Жыраулар шыѓармашылыѓыныњ философиялыќ ќыры. Сопылыќ дєст‰р жєне оныњ ќазаќ философиясыныњ ќалыптасуына ыќпалы.

XVII –XVIII ѓасырлардаѓы Ќазаќ хандыѓыныњ ќайраткерлерініњ саяси-ќ±ќыќтыќ кµзќарастарындаѓы єлеуметтік-философиялыќ аспектісі. Космологиялыќ жєне антропологиялыќ ілімдері (Досмамбет, Дулати).

3.3 ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ

Тақырып 1. Кіріспе

1. «Философия тарихы» курсының пәні.

2. Курстың міндеттері мен мақсаттары.

3. Мєдениет контексіндегі философиялыќ ойлардыњ негізгі аѓымдары мен баѓыттары

4. Философия тарихы және өнер
Тақырып 2. Кµне ‰нді философиясы шыѓыс мєдениетініњ феномені ретінде.

1. Упанишадтардыњ д‰ниеден аскеттік жолмен безудіњ д‰ниетанымдыќ ізденістері. Мєњгілік ќайта туылу циклынан арылу жолын іздеу.

2. Карма, рейнкарнация жєне касталыќ ж‰йеніњ ‰нді философиясыныњ негізі екендігі туралы ілім.

2. Буддизм к‰ш кµрсетпеу философиясы ретінде. Буддизмніњ Шыѓыстыњ мєдени µмірініњ ќалыптасуына єсері.Тақырып 3. Ќытай философиясы ќытай мәдениетінің өрлеу кезеңінде.

1. Конфуциліктіњ єлеуметтік – этикалыќ шегініњ прагматикалыќ келбеті.

2. Даолыќ ойлаудыњ мистикалыќ жєне схолистикалыќ стилі. Ажалсыздыќќа жетудіњ даолыќ тєжірбиесі.

3. Легизм жєне мемлекеттік басќару мєселелері.

4. Легизмніњ негізгі ќ±ндылыќтары: ќоѓамдаѓы тєртіп, зањдар мен б±йрыќтар.
Тақырып 4. Антик мәдениетіндегі философия

1. Софистер мен Сократтыњ кµне грек философиясыныњ ары ќарайѓы дамуындаѓы ролі.

2. Эпикуреизм – жеке лєззєт философиясы ретінде.

3. Гедонизмге жету жолдарыныњ рационализациясы.

4. Стоиктер жеке баќытќа жетудіњ философиясы ретінде.
Тақырып 5. Ислам мәдениеті контекстіндегі араб – мұсылман философиясы

1. Араб тілді перипатетизмніњ энциклопедизмі, универсализмі: єл – Кинди, єл – Фараби, ибн - Сина, ибн - Рушд.

2. Суфизмдаѓы єлем, Ќ±дай, адам туралы ілім.

3. Суфизмніњ Шыѓыс пен Батыс елдерініњ рухани µміріне єсері.


Тақырып 6. Ортағасырдағы Батыс Еуропалыќ мәдениеттегі философия мен дін феномені.

1. Христиан д‰ниетанымыныњ ќырлары. Христиан дінініњ негізгі рухани ќ±ндылыќтары.

2. А.Августин жєне оныњ орта ѓасыр адамыныњ мєдени тањдауыныњ басты жоспарыныњ ќалыптасуына єсері.

3. Схоластикалыќ ойлаудыњ ерекшелігі.


Тақырып 7. Ренессанс пен реформация мәдениетіндегі философия 1. Ќайта µрлеу философиясы жєне жања ренессанстыќ ойлаудыњ ќалыптасуы.

2. Ренессанс философиясы жєне оныњ тєжірбиелік жараталыстану ѓылымыныњ пайда болуындаѓы мєні.

3. Н.Макиавеллидің саяси философиясы және оның «күшті мемлекет» моделінің ќалыптасуына әсері

Тақырып 8. Жаңа Заман мәдениетіндегі батыс еуропалыќ философия

1. 18 ѓасырдыњ екінші жартысы мен аяѓы мен 19 ѓасырдыњ бірінші жартысындаѓы неміс мєдениетініњ µзіндік ерекшеліктері.

2. Гегельдіњ диалектикалыќ ілімі.

3. Л.Фейербахтыњ махаббат концепциясы.

4. Неміс философиясыныњ батыс адамыныњ маќсатындаѓы ќ±рылымы жєне жања мєдениет пен єлеуметтік шындыќќа ‰йлесуіндегі белсенді єрекетініњ перспективті м‰мкіндігініњ ќалыптасуына єсері.

Тақырып 9. XIX ғ. екінші жартысындағы мәдениеттегі Батыс Еуропалыќ философия

1. Философиялаудыњ социоцентрлік т‰рі.

2. Философия жєне сциентизм.

3. А.Шопенгауердіњ жыныстыќ ќ±марлыќ метафизикасы. «¤мір»философиясыТақырып 10. Орыс философиясы XIX – XX ғ.ғ ресей мәдениетінің феномені ретінде.

1. Орыс философтарыныњ діни – философиялыќ ізденістері(Н.О.Лосский, С.Л.Франк, Н.Бердяев).

2. Орыс діни философиясыныњ орыс адамыныњ рухани баѓдарына єсері.

3. Орыс философиясыныњ орыстыњ мєдениеті мен дінніњ µзіндік ерекшелігін сезінуге єсері.Тақырып 11. Ќазаќ мәдениетіндегі философия феномені

1. Ш. Уєлихановтыњ философиялыќ кµзќарастары.

2. Абайдыњ адамгершілік философиясы .

3. Шєкєрім Ќ±дайбердиевтіњ философиялыќ шыѓармасы.
4. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысуы

22,5

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

22,5

3

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

(және басқалар)Коллоквиум

(және басқалар)22,5

4

Бақылау шараларына дайындық
МБ 1, МБ 2, коллоквиум (тестілеу және басқалар)

22,5

Барлығы:

90


Өздігінен меңгеру үшін білім алушыларға ұсынылатын тақырыптарды сипаттау үлгісі

Тақырып 1. Адамныњ д‰ниетанымдыќ µзіндік аныќталуы жєне ондаѓы философияныњ рµлі.
Тақырып 2. Кµне ‰нді, кµне ќытай жєне кµне грек философиясыныњ д‰ниетанымдыќ баѓытыныњ салыстырмалы талдамасы.
Тақырып 3. Августин мен Фома Аквинскийдіњ ілімдеріндегі Ќ±дай, єлем жєне адам ќатынасы.

Тақырып 4. Араб – м±сылман жєне батыс европа философиясындаѓы Сенім мен білім ќатынасы. Қайта өрлеу дәуіріндегі ғылым. Пантеизм. Қайта өрлеу дәуіріндегі мемлекет туралы идеялар
Тақырып 5. Ќайта µрлеу мєдениетініњ зиялыларыныњ д‰ниетанымдыќ ізденістерініњ философиялыќ аспектілері.
Тақырып 6. Неміс классикалыќ философиясындаѓы корифшылардыњ философиялыќ ізденістері.

Тақырып 7. Жаттану мен оны жењудіњ Маркстыќ концепциясы: иє жєне ќарсы.

Тақырып 8. О.Конттыњ позитивтік философиясы.

Тақырып 9. Ќазаќ философиясы жєне оныњ негізгі мєселелері.

Тақырып 10. Єлемніњ ќалыптасуыныњ мєні мен ќ±рылымын рационалды – философиялыќ жєне культтыќ т‰сіндірмесі.
Мамандықтың (тардың) Нысан

жұмыс бабындағы оқу ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

жоспарынан үзінді көшірме

Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме


050204 Мәдениеттану мамандығы 2007 т/ж
Пәннің атауы: «Философияның тарихы»


Оқу

формасы

Бақылау формасы

Білім алушылардың жұмыс көлемі, сағатпен

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды бөлу

емт.

сын.

КЖ

КЖ

ЕКЖ

Бақыл.

жұм.


барлығы

дәр

пр.

зер

СӨЖ

дәр

пр.

зер

СӨЖ

жал

ауд

СӨЖ

Күндізгі ЖОБ негізінде5

-

-

-

-

-

135

45

90

5 семестр

6 семестр

30

15

-

90

-

-

-

-


Ұсынылған әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Антология мировой философии. В 4-х т. Т.1., ч.1 , т. 4. М.: Мысль, 1969-1972

 2. Абишев К.А. Философия . Алматы, 2000

 3. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996

 4. Аристотель. О софистических опровержениях – Аристотель Соч. в 4-хт. Т.2. М., 1998

 5. Бруно Дж. О бесконечности Вселенной и мирах. Дж. Бруно. Избранное. Самара.,2000.

 6. Бэкон Фр. Новый Органон. – Фр.Бэкон соч. в 2-х т.Т.2 М., 1978

 7. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т.1. М., 1974.

 8. Кант И. Критика чистого разума. _ ант И. Соч. в 6-ти т. Т.3. М., 1964, с.73-124.

 9. Конт О. Дух позитивной философии. СПб.,2001

 10. Мень А. Через страдания и смерть к вечному торжеству //Сын человеческий. М., 1992

 11. Ницше Фр. Веселая наука. М., 2002.

 12. Платон Теэтет – Платон Соч. в 3-х т. Т.2., М., 1970.

 13. Сенека Луций Анний. О счастливой жизни. // римские стоики. М., 1995

 14. Л.Фейербах. Предварительные тезисы к реформе философии. Л.Фейербах

 15. Л. Соч., Т.1. М., 1975.

 16. Франк С.Л. Русское мировоззрение – С.Л.Франк Русское мировоззрение. СПб., 1996

 17. Фромм Э. Искусство любви. М., 2004

 18. Фромм Э. Иметь или быть? М., 2001

 19. Фромм Э. Бегство от свободы. М.,2001

 20. Хайдеггер М. Европейский нигилизм. Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступление. М., 1993.

 21. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. М., 1990

Қосымша:

 1. Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., 2001

 2. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001

 3. Маньковскиая Н. Париж со змеями. М., 1995

 4. Михаленко Ю.И. Платон и современная антитеза либерализма и тоталитаризма. М., 1998.

 5. Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире. М., 2004

 6. Московичи С. Век толп. М., 1996

 7. Панарин А.С. Философия политики. М., 1996

 8. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т. Т.1. М., 1992

 9. Сегизбаев О.А. Казахская философия ХУ начала ХХ в. А.,1996.

 10. Философия /под редпроф. Габитова Т.Х. А., Раритет.,2005 Философия // под ред проф. В.В.Миронова М., 2005

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет