ЖҰмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартыДата18.04.2016
өлшемі217.96 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
 Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан титулдық парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Психология және педагогика кафедрасы

Заң психологиясы пәнінен
050503, 5В050300Психология студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Мамандықтың мемлекеттік жалпыға Нысан

міндетті білім беру стандарты ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

және типтік бағдарлама негізінде

әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын

бекіту парағы

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректоры

____________ П фейфер Н.Э.

«___»_____________200___ ж.
Құрастырушы: п.ғ.к., доцент Кудышева А.А.

Психология және педагогика кафедрасы

Заң психологиясы пәнінен

050503, 5В050300Психология студенттеріне арналған

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 3-07-308-2006 және типтік бағдарлама негізінде әзірленген 22.06.2006ж. ҚР БжҒ РУМС 050503 Психология

Кафедра мәжілісінде ұсынылды “____ ” __________ 200__ж. Хаттама № __
Кафедра меңгерушісі _____________ Бурдина Е.И
Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды “_____” ____________ 200__ж. Хаттама № ____
ОӘК Төрайымы ____________ Е.Н.Жуманкулова

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ___________ Ж.Т. Сарбалаев «_____» __________200__ж.


ОӘБ МАҚҰЛДАНДЫ

ОҮЖжӘҚБ Бастығы________________А.А.Варакута “_____”___________200__ж.


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «___»______________ №____ хаттама1 Пәннің мақсаты

Бұл курсты оқып-үйрену аясында заң психологиясының зерттеу объектісі туралы білімдер, яғни адам және оның басқа адамдармен, қоғам, табиғатпен құқықтық қатысы; құқық және заң психологиясының пәні- құқық арқылы реттелетін адамның іс- әрекетінің психологиялық механизімдері мен заңдылықтар жүйесі туралы білімдерді қалыптастыру қажет.Пәнді оқу мақсаты: заң психологиясының негізгі ұғымдарын беру, адамның құқықтық санасының қалыптасуының және оның құқықтық жүріс-тұрысы мен әрекетінің психологиялық заңдылықтарын айқындау.

Міндеттері:

- заң психологиясының ғылымдар жүйесі мен әлеуметтік тәжірибедегі алатын орнын нақты айқындау;

- заң психологиясындағы түрлі ағымдармен концепциялармен таныстыру;

- студенттерді заң психологиясы бойынша алған білімдерін күнделікті тұрмыста, кәсіби іс-әрекетте пайдалануға және осы ғылым саласында өз бетінше терең білім алуға;

- студент заң психологиясының объектісі мен пәнін, оның негізгі салалары мен құқықтық сана сен құқықтық сана мен құқықы жүріс-тұрыстың зерттеу әдістерін білуі тиіс;

- студент заң психологиясы бойынша алынған білімдерін психодиагностика мен психологиялық кеңес беру практикасында пайдалана білуі тиіс, сонымен қатар психологиялық сараптаудың түрлі формаларын жүргізгенде оларды жетік білуі қажет;

Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

- теориялық білімдерді практикада қолайлы қолдану;

- зерттеу іс-әрекетіне деген дағдылар;

- кәсіби қарым-қатынас дағдылары.2 Пререквизиттер:

- жалпы психология;

- әлеуметтік психология;

- дифференциалды психология;

- медициналық психология;

- еңбек психологиясы;

- психодиагностика негіздері.

3 Постреквезиттер:

- Пенитенциарлы психология

- Ювиналды юстиция жүйесінде психологиялық жұмысты ұйымдастыру

Тематический план Формадисциплины СО ПГУ 7.18.3/32
4. Пән мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

Күндізгі оқу бөліміне арнайы тематикалық жоспарТақырыптардың атауы

Сағат саны

Дәріс

сем

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Заң психологиясының пәні, әдістері мен салалары

1

1

6

2

Заң психология пәнін түсірудің ғылыми әдіснамаға тәуелділігі.

1

2

6

3

Құқықтың психологиялық феноменология-сы мен құқықтық сана мәселелері

1

2

6

4
Заңгер кәсіби іс-әрекетінің психологиясы. Заңгердің кәсіби іс-әрекеті – еңбек психологиясыны зерттеу пәні ретінде.

2

1

6

5
Заңгер іс-әрекетіндегі танымдық психикалық процестерді талдау.

1

2

6

6

Қылмыстық психология. Қылмыстық психологияның пәні мен міндеттері.

2

1

6

7

Қылмыскер тұлға мәселесі.

1

2

6

8

Куәгер жүріс-тұрысының психологиялық ерекшеліктері.

2
6

9

Ұйымдасқан қылмыстың әлеуметтік-психологиялық мінездемесі. Әлеуметке жат бейресми топтар мен бірлестіктер мәселесі.

2

2

6

10

Ұйымдасқан қылмыстық топтардағы жеке адам аралық өзара әрекеттестіктің психологиялық ерекшеліктері.

2

2

6

Барлығы 90

15

15

60

Сырттай оқу бөліміне арнайы тематикалық жоспарТақырыптардың атауы

Сағат саны

Дәріс

сем

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Заң психологиясының пәні, әдістері мен салалары

1

-

8

2

Заң психология пәнін түсірудің ғылыми әдіснамаға тәуелділігі.

1

0,5

8

3

Құқықтың психологиялық феноменология-сы мен құқықтық сана мәселелері

1

0,5

8

4
Заңгер кәсіби іс-әрекетінің психологиясы. Заңгердің кәсіби іс-әрекеті – еңбек психологиясыны зерттеу пәні ретінде.

1

1

8

5
Заңгер іс-әрекетіндегі танымдық психикалық процестерді талдау.

1

1

8

6

Қылмыстық психология. Қылмыстық психологияның пәні мен міндеттері.

1

-

8

7

Қылмыскер тұлға мәселесі.

-

1

7

8

Куәгер жүріс-тұрысының психологиялық ерекшеліктері.

-

1

8

9

Ұйымдасқан қылмыстың әлеуметтік-психологиялық мінездемесі. Әлеуметке жат бейресми топтар мен бірлестіктер мәселесі.

-

-

8

10

Ұйымдасқан қылмыстық топтардағы жеке адам аралық өзара әрекеттестіктің психологиялық ерекшеліктері.

-

1

7

Барлығы 90

6

6

78

4.3 Теоретикалық курстың мазмұны

1 тақырып. Заң психологиясының пәні, әдістері мен салалары

Тұрмыстық және ғылыми-құқықтық психологиялық білімдердің негізгі айырмашылықтары мен салыстырмалы талдауы. Адамдардың құқықтық санасының өзгеруіне байланысты ғылыми-психологиялық білімдердің қалыптасу тарихы. Эксперименттік психологияның пайда болуы, жетістіктері және оның құқық жасау, тергеу мен түзету тәжірибесіне әсері. ХХ ғасырдағы әлемдік психология ағымдары мен олардың заң психологиясының теоретикалық және тәжірибелік негіздерін қалыптастырудағы ролі.2 тақырып. Заң психология пәнін түсірудің ғылыми әдіснамаға тәуелділігі.

Заң психологиясының ғылымдар жүйесіндегі алатын орны мен маңызы. Заң психологиясының теоретикалық және қолданбалық міндеттерінің өзара байланысы. Психикалық көрінулердің объективті формаларымен олардың құқықтық тәжірибеде есепке алынуы. Заң психологиясының салалары мен оның өзара шектеу принциптері.3 тақырып. Құқықтың психологиялық феноменологиясы мен құқықтық сана мәселелері

Адам психикасы - әлеуметтік ақиқаттылықты бейнелеудің арнайы формасы ретінде. Әлеуметтік және құқықтық сезімталдық ұғымдары. Құқық категориясы психологиялық талдау пәні ретінде. Объективті шындықты құқықтық бейнелеу және құқықтық субъективация. Адам және жеке адам құқықтары. Сана және оның пайда болуының алғышарттары мен себептері. Сананың құрылымы мен функциялары. Сана және санадан тыс ұғымдарының арақатынасы.

Құқықтық сананың қалыптасуының мәдени-тарихи алғышарттары. Құқықтық сананың функционалдық құрылымы. Адам құқықтық сананың танымдық, бағалаушылық, реттегіштік компоненттері. Құқықтық мәдениет және оның әлеуметтік-психологиялық компоненттері. Адам іс-әрекеті мен жүріс-тұрысының құқықтық ерекшеліктері.

4 тақырып. Заңгер кәсіби іс-әрекетінің психологиясы. Заңгердің (құқықтанушы) кәсіби іс-әрекеті – еңбек психологиясыны зерттеу пәні ретінде.

Заңгерлік еңбектің психологиялық ерекшеліктері. Заңгерлік қызметке үміткерлерді кәсіби іріктеудің психологиялық көрсеткіштері. Сот, тергеуші, қоғаушы, кіналанушы кәсіби іс-әрекеттерінің көрсеткіштері. Заңгер іс-әрекетінің кәсіби маңызды жақтары: әлеуметтік, ұйымдастырушылық, куәландырушы, ізденуші, реконструктивті, коммуникативті т.б. Сарапшының әлеуметтік-психологиялық мәртебесі. Сот өндірісі процесін әлеуметтік-психологиялық талдау.5 тақырып. Заңгер іс-әрекетіндегі танымдық психикалық процестерді талдау.

Алдын-ала тергеу мен сот мәжілісінде мәлімет беру кезіндегі түйсік пен қабылдаудың адекваттылығы мәселесі. Заңгердің кәсіби бақылампаздық пен эмпатияға қабілеттілігінің қалыптасуы. Зейін мен ес механизмдері мен оларды соттық сараптау жүргізу кезінде есепке алу қажеттілігі. Зейін мен ес заңгердің кәсіби сапасы ретінде. Ойлау – қылмыстық ниетті қалыптастыру іс-әрекеті және тергеу міндеттерін шешу процесі ретінде. Құқықтық ұғымдардың психологиялық спецификасы. Сөйлеу және оның заң тәжірибесіндегі қызметтері.6 тақырып. Қылмыстық психология. Қылмыстық психологияның пәні мен міндеттері.

Объект және субъект қылмыстың объективті және субъективті жақтары. Агрессия және конфликті жүріс-тұрыс табиғи және психологиялық алғышарттары. Қажеттіліктер-құқыққа қарсы жүріс-тұрыстың алғышарттары ретінде. Қылмыстық жүріс-тұрыстың мотивациясы. Құқыққа қарсы жүріс-тұрыстың эмоциялық итермелеушілері. Қылмыскер тұлғаның құқықтық санасы және оның оперативті-іздестіру, алдын-ала тергеу, сот процесі мен пенитенциарлы әсер ету жағдайындағы бағалау айырмашылықтары.


7 тақырып. Қылмыскер тұлға мәселесі.


Қылмыскер тұлғасының қалыптасу жағдайлары мен әлеуметтік-психологиялық алғышарттары. «Қылмыскер тұлға» теориясы. Мінез бітістері мен акцентуациясы, психопатия түрлері. Жеке адамның индивидуалды ерекшеліктерін талдау және оны тергеу, сот, сауықтыру және түзету жұмыстарында есепке алу. Адамның тілектері мен оларды жүзеге асыру мүмкіндіктері арасындағы шиеленіс мәселесі.

8 тақырып. Куәгер жүріс-тұрысының психологиялық ерекшеліктері.

Жәбірленуші тұлғасын психологиялық талдау. Виктимділік және виктимді жүріс-тұрыс. Сотталушы тұлғасын психологиялық талдау және оны реабилитациялау мүмкіндіктері. Кешенді психологиялық-психиатриялық сараптау және сот психология тәжірибесіндегі адамның тұлғалық бітістерін талдау.9 тақырып. Ұйымдасқан қылмыстың әлеуметтік-психологиялық мінездемесі. Әлеуметке жат бейресми топтар мен бірлестіктер мәселесі.

Жанұя ұйымдасқан қылмыстың бастапқы бірлігі ретінде. Жанұя ішілік конфликтілер және тұрмыстық қылмыс. Топтық қарым-қатынастың дамуының әлеуметтік-психологиялық деңгейлері және олардың құқыққа қарсы тұру жағдайларындағы өнімділігі.10 тақырып. Ұйымдасқан қылмыстық топтардағы жеке адам аралық өзара әрекеттестіктің психологиялық ерекшеліктері.

Ұйымдасқан қылмыс жағдайындағы жеке адамның ролдік жүріс-тұрысының ерекшеліктері. Қылмыстық топ пен қауымдастықтағы лидерлік мәселесі. Ұйымдасқан қылмысты ресмилендіру және оның қоғамдық, ресми және билік құрылымдарымен «тұтасып» кетуі.4.4 Семинар сабақтарының тақырыптары
1. Заң психологиясының ғылымдар жүйесіндегі алатын орны мен маңызы.

2. Заңгердің кәсіби іс-әрекетінің түрлі формаларын психологиялық талдау.

3. Құқыққа қарсы мінез-құлықтың психологиялық алғышарттары.

4. Қылмыстық ниеттің қалыптасуы мен жүзеге асуының психологиялық механизмдері.

5. Қылмыскер тұлғаның психологиялық типтері.

6. Қарым-қатынас механизмдері және олардың сот-тергеу тәжірибесіндегі маңызы.

7. Сот-тергеу тәжірибесіндегі психологиялық әсер етудің құралдары мен әдістері және оның ситуативті-құқықтық нәтижелері.

8. Ұйымдасқан қылмыстың психологиялық ерекшеліктері.9. Сот-тергеу және кешенді психологиялық-психиатриялық сараптауда адамның тұлғалық бітістерін талдау.

4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
Күндізгі оқу бөлімі ЖОБ/КОБ негізіндеСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу. Әдебиет көздерін конспектілеу

Конспект

Сабаққа қатысу


15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу


15

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Баяндама


Баяндаманы қорғау

15

4

Өзіндік зерттеу жұмыстарын орындау, оларды тапсыру.

Конспект, кестелер т.б.


сынақ

5

5

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Есеп беру


Қорғау

8

6

Бақылау іс-шараларына дайындалу

Конспект


Аралық және қорытынды бақылау (тестілеу,емтихан)

2

Барлығы:

60


Сырттай оқу бөлімі ЖОБ/КОБ негізіндеСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу. Әдебиет көздерін конспектілеу

Конспект

Сабаққа қатысу


15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу


15

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Баяндама


Баяндаманы қорғау

18

4

Өзіндік зерттеу жұмыстарын орындау, оларды тапсыру.

Конспект, кестелер


сынақ

10

5

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Есеп беру


Қорғау

10

6

Бақылау іс-шараларына дайындалу

Конспект


Аралық және қорытынды бақылау (тестілеу,емтихан)

10

Барлығы:

78


Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

1 тақырып. Заң психологиясының міндеттері мен зерттеу әдістері

Заң психологиясының психологиялық және заң білімдерінің ғылыми саласы ретінде және де оқу пәні ретіндеі мазмұны. Заң психологиясының міндеттері: оның заңгердің жеке тұлғасын қалыптастырудағы, құқық қорғау мекеменің, өндірістегі, адвокатурадағы заң қызметінің қызметкерлерінің еңбек ету сапасын көтерудегі ролі. Заң психологиясының әдістері.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1] 15-25 бет, [3] 30-35 бет, қосымша әдебиет [4] 10-15 бет.

2 тақырып. Заң психологиясы білімнің әр түрлі ғылыми салалар жүйесінде.

Заң психологиясының әдіснамалық, жаратылыстану мен құқықтық негіздері. Заң психологиясының жалпы, әлеуметтік, жас ерекшелік, педагогикалық, медициналық, инженерлік психологиямен, және де құқық және қылмыстық процеспен, криминалистикамен, криминологиямен пәнаралық байланысы. Заң психологиясының соттық психиатриямен байланысы.3 Жеке тұлғаның жеке дара психологиялық ерекшеліктері. Маманның тәжірибесінде бұл мәліметті қолдануы

Темперамент және оның түрлері. Мінез, оның қасиеттері мен бітістері. Мінез акцентуациясы. Жеке тұлғаның мінез құрылымында ерік. Жеке тұлғаның мотивациялық аймағы.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [5] 25-45 бет, [3] 55-75 бет, қосымша әдебиет [4] 14-26 бет

4 тақырып. Соттық-психологиялық экспертиза

Соттық-психологиялық экспертизаның пәні және түрлері. Құзыреттілік және соттық-психологиялық экспертизаны беліглеу реті. Эмоционалды қалыптардың соттық-психологиялық экспертизасы. Кәмелетке толмағандардың соттық-психологиялық экспертизасы. Өлімнен кейінгі соттық-психологиялық экспертиза. Куәгерлердің соттық-психологиялық экспертизасы. Азаматтық процесте соттық-психологиялық экспертиза. Кешенді соттық-психологиялық экспертиза.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [7] 15-25 бет, [8] 30-35 бет, қосымша әдебиет [11] 10-15 бет.

5 тақырып. Пенитенциарлы психологияның негіздері

Жазалауды орындау психологиялық мәселе ретінде. Сотталғанның жеке тұлға психологиясы. Жеке тұлғаға сотталғандар ортасының әсер етуі. Субмәдениет.

Кәмелетке толмаған сотталғандарға педагогикалық, психологиялық және тәрбиелеп әсер етудің ерекшеліктері. Жазаны өтегендердің жаңа жағдацларға бейімделудің психологиялық сипаттамасы.

6 тақырып. Қылмыскердің жеке тұлғасының әлеуметтік-демографиялық және әлеуметтік-психологиялық жүйелері

Қылмыскердің жеке тұлғасының құрылымдық жаңа құрылымдардың заңды ұстайтын азаматтардың жеке тұлғалық жаңа құрылымдарынан айырмашылығы.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [5] 25-45 бет, [3] 55-75 бет, қосымша әдебиет [13] 14-26 бет

7 тақырып. Агрессияның биологиялық және әлеуметтік көрсеткіштері. «Агрессияның қалыпты деңгейі» және «сазайын тартудың нормасы» түсініктері. «Қатыгездік» және «агрессивтілік» түсініктерінің салыстырмалы анализі.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 14-26 бет, [3] 45-55 бет, қосымша әдебиет [12] 12-28 бет


5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі:

1.Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. – М.: Наука,1991.

2.Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). – Д.: Сталкер, 1998.

3.Васильев В. Л. Юридическая психология. – М.: Юридическая литература, 1991.

4.Еникеев М.Х. Общая и юридическая психология. –М.: Юридическая литература, 1998.

5. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. М., 1980.

6.Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. – М.: Юрист, 1998. – 488 с

7. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. – М: Юрист, 1995.Қосымша әдебиеттір тізімі:

8.Практикум по экспериментальной и прикладной психологии/Под ред. А.А.Крылова. –Л.: ЛГУ, 1990.

9. Психология индивидуальных различий. Тексты/ Под ред .Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова. – М.: МГУ, 1982.

10. Психология личности. Тексты /Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А.Пузырея. – М.: МГУ, 1982.

11. Психология эмоций. Тексты /Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: МГУ, 1984.

12.Ратинов А.Р. Структура правосознания и некоторые методы его исследования. – В кн.: Методология и методы социальной психологии. -М.: Наука, 1977.

13. Фрейд 3. Психология бессознательного /Под ред. М.Г. Ярошевского. М.: Просвещение, 1989.Мамандық(тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

____050503, 5В050300-Психология__________

(мамандық (тардың) толық атауы және шифрі)мамандығының(тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірме

__Заң психологиясы__ пән атауы


Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ база-сындағы іштей

2

90

30

60

5

-

-

-

5

2

30

15

15

-

60

45

Сырттай оқу нысаны

2

45

15

30

5

-

-

-

3
6

6

-

-

78

45

4

2

6

-

6

-
Кафедра меңгерушісі Бурдина Е.И. _____________ 20__ж. «___» ________
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет