Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті мамандық стандарты Қр мжмбс 08. 356 2006 мен Қр бжҒМ жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінде 2006 жДата28.04.2016
өлшемі143.89 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Оқу жұмыс бағдарламасының сыртқы бет парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы

«Процесстер мен аппараттар ІІ » пәнінен

050730 «Құрылыс материалдарын,бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының студенттеріне арналған

оқу ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Мамандық бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті мамандық стандартынегізінде әзірленген пәннің оқу жұмыс бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________Н.Э. Пфейфер

2010 ж. «___»________

Құрастырған: аға оқытушы Шайхислам Тәкібайұлы __________

Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы


«Процесстер мен аппараттар ІІ» пәні бойынша

050730 «Құрылыс материалдарын,бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» маман дығының студенттеріне арналған


ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті мамандық стандарты ҚР МЖМБС 3.08.356 – 2006 мен ҚР БжҒМ жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінде 2006 ж. 22 маусымында бекітілген және іске қосылған типтік оқу бағдарламасы негізінде әзірленген

2010 ж. «__»_________ кафедра отырысында ұсынылған № __ хаттама

Кафедра меңгерушісі____________ Қ.Т.Сақанов «___»_______2010 ж.

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2010 ж. «__»_________ № __хаттама

ОӘК төрағасы ________________В.А. Козионов «___»_______2010 ж.

КЕЛІСІЛГЕН:

Факультет деканы __________ М.Қ. Күдерин «___»_________ 2010 ж.

ЖжӘҚБ құпталған


ЖжӘҚБ бастығы ____________А.А.Варакута «___»_________2010 ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2010 ж. «__»_________ № __хаттама
1 Пәннің мақсаты-Бұл пән инженер- құрылысшы технолог мамндықтарын дайындауға бағытталады және құрылыс материалдары өндірісіндегі тізбекті технол гия лық процесстерді теориялық және практикалық тұрғыдан талдап зерттеу,есептеу жобалау тәсілдерін үйретеді

Пәннің міндеттері-процесстердің физикалық және химиялық негізін түсіндіру;құрылыс материалдары өндірісіндегі механикалық,гидромеханикалық,жылу және масса алмасу процесстерін, оларды орындайтын аппараттар мен механизмдер жөнінде түсінік беру.

Осы пәнді оқып, үйрену барысында студенттер төмендегілерді білуі тиіс:

-процесстердегі физикалық және химиялық құбылыс тарды,орындаушы аппараттардың жұмыс тәртібі мен құрылымын білу;

-Механикалық,гидромеханикалық,жылу және масса алмасу процесстерін,оларды орындайтын аппараттар мен механизмдерін таңдау жобалау әдістерін білу,

-Құрылыс материалдары технологиясындағы негізгі процесстің орындалу заңдылықтарын;

-технологиялық процесстерді игеру әдістерін;

Студенттер меңгеруі тиіс:


 • Құрылыс өндірісінде экономикалық тиімді технологиялық шешімдерді қабылдай білу;

 • Құрылыс материалдарының сапалық,беріктік қасиеттерін сынау,таңдау жобалау тәсілдері;2 Пререквизиттер :

Аталған пәнді меңгеру үшін төменднгі пендерді білу қажет: «Физика», «Химия», «Математика», «Материалдар кедергісі», «Бетон және темірбетон технологиясы», «Бетон толтырғыштар»3.Постреквизиттер:

Бұл пәннен алған білім,білік,дағдылар әрі қарай «Құрылыс құрылымдары», «Құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру техрологиясы» пәндерін меңгеру үшін қажет.4 Пәннің мазмұны

4.1Пәннің тақырыптық жоспары
р/с


Тақырып атауы

Сағаттар саны

Дәріс-

тер


Тәжі-

рибе


Зертха-

налық


СӨЖ

1

2

3

4

5

6

6-ші семестр

1

Жылу процесстері,жылу алмасу.

2

4
10

2

Қыздыру өңдеу процессі аппараттары

2

4
12

3

Масса алмасу процессі,заңдары

6

12
10

4

Технологиялық процесстердің тиімді лігі, аппараттар мен мех-змді таңдау

2

4
10

5

Дайындық процессі,шикізатты таңдау

1

2
8

6

Бұйымдарды пішіндеу әдістері

2

4
10

БАРЛЫҒЫ:

15

30
90


4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

1 тақырып. Жылу процесстері, жылу алмасу.

Жылу берілудің негіздері. Жылу берілу тәсілдері: Жылу өткізгіштік, сәуле шығару ,конвекция.Жылу алмасу түрлері. Агрегаттық күйдің өзгерістері. Конденсация,қайнау,булану, балқу,қатаю кезіндегі жылу мөлшері. Фурье-Киргоф теңдеуі. 2 сағ2 тақырып. Қыздыру өңдеу процессі аппараттары.

Құрылыс материалдары мен бұйымдарын жылулық өңдеу қондырғылары мен аппараттары,олардың жұмыстық параметрлері оларды анықтау әдістері. 2 сағ3 тақырып. Масса алмасу процессі,заңдары.

Масса алмасу процессінің жүрілу тәртібі.Оның негізгі көрсеткіштерін анықтау,есептеу,технологиялық сұлбасы.Масса алмасудың негізгі заңдары. 6 сағ4 тақырып. Технологиялық процесстердің тиімділігі, аппараттар мен мех-змді таңдау.

Құрылыс материалдары мен бұйымдары өндірісіндегі технологиялық процесстердің тиімділігін арттыру тәсілдері, өнім сапасын бақылау. 2 сағ

5 тақырып. Дайындық процессі,шикізатты таңдау. Технологиялық процесстерге қолданылатын шикізаттардың түрін, қоспалық үлестерін,бөлшектік құрамын,ұсақтағыш аппараттардың, қондырғылардың түрін таңдау, жұмыс өнімділігін бағалау. 1 сағ

6 тақырып. Бұйымдарды пішіндеу әдістері.

Технологиялық процесстердегі бұйымдарды пішіндеу заңдары және әдістері, технологиялық процесстердің сызба сұлбалары. 2 сағ


4.3 Тәжірибелік сабақтардың тізімі және мазмұны

(6-ші семестрге арналған)1 тақырып. Жылу процесстері, жылу алмасу-4 сағ.

 1. Конденсация,қайнау, булану.

 2. Балқу,қатаю кезіндегі.

 3. Жылу мөлшерін есептеу.

 4. Фурье-Киргоф теңдеуі.Есептеулер.

2 тақырып. Қыздыру өңдеу процессі аппараттары-4 сағ

1)Жылулық өңдеу қондырғылары мен аппараттары.

2)Олардың жұмыстық параметрлері.

3)Жұмыс өнімділігін есептеу.3 тақырып. Масса алмасу процессі-12 сағ

1)Масса алмасу процесстеріне мысалдар.

2)Масса алмасу заңдары.

3)Масса алмасудың негізгі заңдарына есептеулер.

4)Технологиялық сызбалар.

4 тақырып. Технологиялық процесстердің тиімділігі, аппараттар мен мех-змді таңдау-4 сағ

1)Құрылыс материалдары мен бұйымдары өндірісіндегі технологиялық процесстердің тиімділігін арттыру тәсілдері.

2) Өнім сапасын бақылау.Жобалар мен есептеулер.


 1. тақырып. Дайындық процессі,шикізатты таңдау-2 сағ

1)Шикізаттардың түрін,қоспалық үлестерін бекіту.

2)Шикізаттардың бөлшектік құрамын анықтау.

3)Есептеу,таңдау, технологиялық сызбалар.

6 тақырып. Бұйымдарды пішіндеу әдістері- 4 сағ

1)Пішіндеу процессі, технологиясы.

2)Есептеулер, тех нологиялық сызбалар.


4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

№ р/с

СӨЖ түрі


Есеп беру Формасы

Бақылау түрі

Сағаттар саны

6-ші сем1

Дәріс сабақтарына дайындық

-

Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларына орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

20

3

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй тапсырмасын орындау

Конспект

Тапсырма суреттер, жұмыс дәптер, тест

10

4

Бақылау шараларға дайындық

-

Межелік бақылау нәтижелері

15

5

Курстық жұмысты дайындау

Жазба, сызба дәптері

Жұмысты қорғау

30

Барлығы

90

4.4.2Студенттердің өздік жұмысына ұсынылатын тақырыптар:

6-шы семестр


 1. Жабын тақталары өндірісінің құрылымдық сұлбасын талдау; 2.Шикізаттың және дайын өнімнің негізгі қасиеттері;

 2. Қатты материалдың негізгі қасиеттері;

 3. Механикалық процесс.Бөлшектеу. Бөлшектерді жіктеу.;

 4. Гидромеханикалық процесстер

4.4.3 Курстық жұмыстың мазмұны, тақырыптары.

1.Портландцемент зауытының өндірістік құрылым сұлбасын сызу.Өнімділігі: П=40мың т/жыл.Жақты ұстатқышқа ұстау процессін есептеу.Ұсақталатын материал: әк тасы. Далғы= 1200мм, Дсоңғы= 0-70мм.

2.Темірбетон жабын тақталарын жасау зауытының өндірістік құрылымының сұлбасын сызу.Тақтаның өлшемдері: 6.0*3.0*0,3м Өнімділік: 40 мың м3/жылына.Шикізат жеңіл бетон тығыздығы-1800кг/м3 .Дірілдегіш алаңда тақтаны қалыптау процессін есептеу.Су буымен баптау үңгірлі камерада.

3.Темірбетон сақиналарын жасайтын зауыттың өндірістік құрылымының сұлбасын сызу.Қалыптау процессін есептеу. Өнімділік жылына П=80 мың дана. Дсырт= 1200мм, Дішкі=4000мм.Бетон дірілдету әдісімен нығыздалады.

4.Ғимараттың ішкі қабырғаларын темірбетоннан жасайтын зауыттың өндірістік құрылым сұлбасын салу.Су буымен баптау процессін есептеу.


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1.Баранов Д.А.,Кутепов А.М. Процессы и аппараты.-М.:Академия,2005-302с

2.Баженов Ю.М,Алимов Л.А и др.Технология бетона, строительных изделий и конструкций.-М.:Изд-во АСВ,2004-236с.

3.Баженов Ю.М,Алимов Л.А и др.Проектирование предпрятий по пройзводство строительных материалов и изделий.-М.:ИАСВ.2005-472сҚосымша:

4.Еремин И.Ф.Процессы и аппараты в технологий стройтельных материалов. -М.:Высшая школа 1981.—301с

5.Борщ И.М. и др.Процессы и аппараты в технологий стройтельных материалов.-Киев.:Вища школа,1981

6.Баженов Ю.М..,Комар А.Г.Технология бетонных и железобетонных изделий.М.1984.

7. Буров Ю.С. Технология строительных материалов и изделий.-М.:Изд-во Высш школа,1972

8.Прыкин Б.В. Проектирование и оптимизация технологических процессов заводов зборного железобетона. Киев: Высшая школа.1976

9.Бауман В.А.,Клушанцев Б.В.,Мартынов В.Д.Механическое оборудование предпрятий стройтельных материалов,изделий и конструкций.М.1981.

10.Марьямов Н.В.Тепловая обработка изделий на заводах сборного железобетона.М.1970.

11.Перегурдов В.В..,Роговой М.И. Тепловые процессы и установки технологий строительных изделий и деталей.М.1983.

12.Силенок С.Г.Механическое оборудование предпрятий строительной индустрий. М.1973.
Мамаңдықтың (тардың)

жұмыс бабындағы оқу

жоспарынан үзінді көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32
Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан

үзінді көшірме
050730 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»
Пәннің атауы «Процесстер және аппараттар ІІ.»


Оқыту нысаны

күндізгі


Бақылау формасы

Студенттің жұмыс көлемі сағатпен

Курстар мен семестрлерге сағаттардың таратылуы

Емтихан

сынақ

Курстық жоба

Курстық жұмыс

ЕГЖ

Бақылау жұмыс

Барлығы

Дәрістер

Тәжірибе

СӨЖО

СӨЖ

жалпы

аудитор

СӨЖ

6-ші семестр

6

-

-

6

-

-

135

45

90

15

30

-

90


Кафедра меңгерушісі__________Қ.Т.Сақанов «____________ 2010 ж.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет