Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жннд»бет10/10
Дата17.05.2020
өлшемі1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

____________________

* маалыматтар 1 айга кеч берилет

54-таблица. Январь-ноябрда кылмыш кылып кармалгандардын курамы
Адам

Мурунку жылдын мезгилине карата пайыз менен

2015

2016

2015

2016

Кылмыш кылып кармалгандар - бардыгы

1586

1709

97,9

107,8

анын ичинде жынысы боюнча:

эркектер

1409

1450

96,4

102,9

аялдар

177

259

112,7

146,3

Кылмыш кылган учурдагы курагы боюнча:

1586

1709

97,9

107,8

14-17 жаш

93

98

88,6

102,1

18-24 жаш

388

378

106,6

97,4

25-29 жаш

187

202

72,4

108,1

30 жаш жана андан улуу

708

741

102,9

104,7

Кылмыш кылган учурдагы иши боюнча:

1586

1709

97,9

107,8

иштегендер

188

157

61,4

83,5

билим бер³³ мекемелеринде окугандар

жана студенттер39

29

78,1

74,4

иштебегендер жана окубагандар

1210

1389

108,9

114,8

Кылмыш жасаган адамдардын ичинен 81,3 пайызы эч жерде иштебеген жана окубаган.____________________

* маалыматтар 1 айга кеч берилет

*Калктын жашоо де¾гээли. КР Улутстаткомунун маалыматына ылайык Ош облусунун жашоо минимумунун ¼лч¼м³ 2016-ж. калктын ар бир адамына эсептегенде 4994,3 сомду, эмгекке жарамдуу курактагы бир адамга – 5513,43 сомду, бир ардагерге – 4421,23 сомду, 1-17 жаштагы балага – 4350,59 сомду т³з¼т.
55-таблица. Жашоо минимумунун т³з³м³ т¼м¼нк³ маалыматтар менен м³н¼зд¼л¼т:

(сом)


Бардык

калк, адам

анын ичинде

эмгекке

жарамдуу курактагы калк

ардагер-лер

балдар

Бардыгы:

4994,3

5513,43

4421,23

4350,59

азык-тлк товарлардын

баасы

3246,32

3363,20

3094,87

3088,93

анын ичинде:

нан продуктылары

542,49

585,25

555,43

469,46

картошка

96,31

103,09

94,46

85,43

жашылчалар, бахча

248,95

279,35

273,46

190,87

м¼м¼-жемиштер

316,80

345,79

353,70

262,12

кант, кондитердик азыктар

99,27

104,65

90,90

92,69

эт жана эт продуктылары

945,87

994,82

808,75

903,58

балык жана балык продуктылары

85,31

92,63

73,13

73,13

с³т жана с³т продуктылары

641,92

554,31

578,89

800,35

жумуртка

121,18

128,75

98,46

113,61

¼с³мд³к майы жана маргарин

90,01

100,27

93,43

71,79

башка тамак-аш продуктылары

58,21

74,29

74,29

25,9

азык-тлк эмес

товарлардын баасы

799,09

937,28

442,12

696,09

тейллр

849,03

1047,55

884,24

565,57

салыктар

99,89

165,40

-

-


* маалыматтар ар чейректе (кварталда) топтолуп берилет

Кыскача методологиялык т³ш³нд³рм¼л¼р


Јн¼р жай. 2005-жылдын январынан тартып “Јн¼р жай” тармагы боюнча ¼н¼р жай продукциясы, иштери жана тейл¼¼ к¼л¼м³н³н ¼с³³ (т¼м¼нд¼¼) темпин эсепт¼¼н³н ордуна жалпысынан ¼н¼р жайдай эле, экономикалык ишмердиктин т³рл¼р³ боюнча да физикалык к¼л¼м³н³н индекстерин эсепт¼¼г¼ ¼т³³ ишке ашырылды.

Физикалык к¼л¼мд³н индекстери экономикалык ишмердиктин т³рл¼р³ боюнча эсептелсе, анда ¼н¼р жай продукциясынын натуралай т³рд¼г³ чыгарылышы каралып жаткан мезгилдин ичинде ишмердиктин ушул т³р³н³н ар бир ¼к³л-товары боюнча салыштырылып, алынган индекстер экономикалык ишмердиктин тийишт³³ т³р³н³н кошумча наркынын ¼лч¼м³н¼ “салмактанат”.


Айыл чарба продукциясынын физикалык к¼л¼м³н³н индекси отчеттук мезгилдеги продукциянын к¼л¼м³н салыштырма баа менен ¼тк¼н жылдын ушул мезгилине салыштырганда темпинин ¼зг¼р³ш³н м³н¼зд¼йт.

Физикалык к¼л¼м³н³н индексин эсепт¼¼ ³ч³н отчеттук мезгилде ¼нд³р³лг¼н ар бир продукция салыштырма баа менен бааланат. Алынган продуктулардын наркы кошулуп, алынган суммардык нарк ¼тк¼н жылдын тийишт³³ мезгилиндеги к¼рс¼тк³ч³ менен салыштырылат.


Товар жігіртіінін физикалык кјлјмінін индекси – салыштырма чоѕдук, мезгил ичиндеги калкка товарларды сатуунун жана калкты тейлјјлјрінін жалпы кјлјмінін жана товарлардын позициялык бјлінішін мінјздјйт. Ал отчеттук жана базистик мезгилдеги товар жігіртіінін јлчјмін салыштырма баа менен салыштыруу аркылуу чыгарылат. Товар жігіртіінін физикалык кјлјмінін индекси Ласпейрестин формуласынын негизинде керект¼¼ бааларынын индексинин жардамы аркасында аныкталат.
Ош облустук мамлекеттик

статистика башкармалыгынын

жетекчиси М.Ражапов

Басууга берилди 2017-ж. 16.01.

Кириш № 02-15-08 Нускасы 16

Чыгаруу ²ч²н жооптуу К.Макыев Тел. 5-57-61



Ош облустук мамстатистика башкармалыгы


Подписано в печать 16.01.2017 г.

Вх. № 02-15-08 Тираж 16

Ответственный за выпуск К.Макыев

Тел. 5-57-61

-------------------------------------------

Ошское облуправление госстатистики
эмгек акы жана аны т¼л¼¼ карыздары боюнча маалыматтар 1 айга кеч берилет

эмгек акы жана аны т¼л¼¼ карыздары боюнча маалыматтар 1 айга кеч берилет

*Ош шаардык статбашкармасынын маалыматтары боюнча


* маалыматтар 1 айга кеч берилет

* маалыматтар 1 айга кеч берилет


* маалыматтар 1 айга кеч берилетКаталог: media -> files
files -> Инструкция по настройке параметров Интернет и ммс на телефонах U8230
files -> Приказ 2010 г. № ‪ о переводе студентов очной формы обучения на следующие курсы
files -> Приказ 2010 г. № О переводе студентов заочной формы обучения на следующие курсы
files -> Убийство на ниле
files -> I 2 классификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды 2 глава 2 16
files -> Рассказ об удивительном священнике Игнацио Силоне Встреча с удивительным священником Приложение 1
files -> Методические указания к лабораторной работе по курсу «Общая химия» для студентов 1-го курса всех технических направлений очной формы обучения
files -> Рабочая программа дисциплина «Петрография» направление: 05. 03. 01. Геология профиль: Гидрогеология и инженерная геология


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет