Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жннд»бет5/10
Дата17.05.2020
өлшемі1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Эмгек акы, эмгек рыногу. Бир кызматкердин номиналдык орточо айлык эмгек акысы (чакан бизнес ишканаларын кошпогондо) і.ж. январь-ноябрында облус боюнча 9654,3 сомду т³зд³, бул 2015-ж. тиешеліі мезгилине карата 15,6 пайызга к¼п.


32-таблица. Аймак боюнча бир кызматкердин орточо эмгек акысы (сом)
2015

2016

ноябрь

январь-ноябрь

ноябрь

январь-ноябрь

Облус боюнча

9470,9

8355,1

9528,9

9654,3

райондор:

Алай

10559,6

10003,9

11077,5

11297,0

Араван

8070,7

7319,3

7745,9

8374,3

Кара-Кулжа

10019,1

9056,2

10595,5

10573,7

Кара-Суу

9882,5

7987,8

9332,1

9322,5

анын ичинде Кара-Суу ш.

10428,3

10390,1

11513,4

10926,7

Ноокат

8643,9

7749,3

9260,4

8920,9

анын ичинде Ноокат ш.

10148,8

10231,5

10630,3

10820,6

Јзгјн

8908,3

8234,5

9191,4

9486,1

анын ичинде Јзгјн ш.

9947,5

9529,9

10369,9

10184,3

Чоѕ-Алай

13877,0

11835,5

12941,5

13746,3

Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу (20312,1 сом), электр энергия, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо кызматкерлеринин орточо айлык эмгек акысы (18615,1 сом) орточо облустук де¾гээлден кыйла жогору. Башка тейл¼¼ ишмердиктин кызматкерлеринин орточо айлык эмгек акысы орточо облустук дегээлден тмн болду (5636,5 сом).2016-ж. декабрь айынын башына облус боюнча эмгек акыны т¼л¼¼ боюнча карыз жок.

КР ЭСЈМ Ош шаарынын иш менен камсыз кылууга кјмјктјшіі башкармасынын маалыматтарынын негизинде 2017-ж. 1-январына карата иш издеп кезекте турган эмгекке жарамдуу жумушсуз калктын саны облус боюнча 14850 адамды т³зд³. Расмий т³рд¼ катталган жумушсуздардын саны 10971 адам болуп, 2015-ж. декабрына салыштырганда 1,7 пайызга тјмјндјді.

70 адам жумушсуздук боюнча ж¼л¼кпул алышты. Бош жумушчу орундарынын саны ³.ж. декабрында 2920 болду, мында бир бош орунга 5 жумушсуз адам туура келди.

І.ж. декабрында 2863 жумушсуз адам ишке орноштурулду. Расмий т³рд¼ таанылган жумушсуздардын де¾гээли (экономикалык жактан активд³³ калкка карата) 1,9 пайызды т³зд³.


33-таблица. Аймак боюнча катталган жумушсуздар (адам, мезгилдин акырына)
Декабрь

2015

2016

Облус боюнча

11165

10971

райондор:Алай

1422

1703

Араван

1016

1012

Кара-Кулжа

1756

1682

Кара-Суу

1809

1965

анын ичинде Кара-Суу ш.

12

61

Ноокат

1530

1839

анын ичинде Ноокат ш.

10

63

Јзгјн

2405

1636

анын ичинде Јзгјн ш.

1461

826

Чоѕ-Алай

1227

1134

Баалардын жана тарифтердин индекси. Инфляция де¾гээлин м³н¼зд¼¼ч³ керект¼¼ бааларынын индекси (КБИ) 2016-ж. декабрында ушул эле жылдын ноябрына карата - 101,0 пайызды, ал эми январь-декабрына - 100,6 пайызды т³зд³ (2015-ж. тийишт³³ мезгилинде - 101,7 пайыз болгон).

2016-ж. декабрында мурунку айга карата тамак-аш азыктары менен алкоголсуз суусундуктардын КБИ - 101,1 пайызды т³зд³. Бул топто пастеризацияланбаган куйма накта сіттін баалары - 8,0 пайызга, тооктун жумурткасынын - 2,5, алманын - 55,7, жаѕы бышкан капустанын - 11,8, кызылчанын - 8,1, жаѕы бышкан бадыраѕдын- 25,2, кјк пияздин - 7,7, кјк чјптін - 26,0, жаѕы бышкан помидордун - 8,2, картошканын - 8,5 пайызга жогорулагандыгы байкалды. Ошол эле мезгилде орто дандуу к³р³чт³н баасы - 3,1 пайызга, лимондун - 2,0, т³рпт³н - 1,1, кум шекердин - 1,5 пайызга тјмјндјді.34-таблица. Азык-т³л³к товарларынын айрым топторунун бааларынын индекстери (пайыз менен)
2016-ж. декабры

2016-ж. январь-декабры

2015-ж. январь-декабрына карата

2016-ж. ноябрына

карата

2015-ж. декабрына

карата

Нан азыктары жана акшак

99,9

95,1

96,8

Эт

100,0

90,6

84,9

Балык

99,9

97,9

98,6

С³т азыктары, сыр жана жумуртка

102,9

96,8

98,6

Май жана тоң май

100,0

98,7

100,8

М¼м¼-жемиш жана жашылча

107,2

95,2

86,1

Кант, джем, бал, шоколад жана момпосуйлар

99,2

95,4

103,1

Алкоголсуз суусундуктар

100,8

106,9

104,9

Алкоголдук ичимдиктер

100,8

102,6

105,4

Тамеки

101,7

108,0

121,4

2016-ж. декабрында азык-т³л³к эмес товарлардын КБИ 100,7 пайызды т³зд³. Бул топто метал идиштеринин баасы - 2,3 пайызга, айнек идиштери - 3,2 жана бензиндин - 0,4 пайызга жогорулады.35-таблица. Азык-т³л³к эмес товарлардын айрым топторунун жана т³рл¼р³н³н бааларынын индекстери (пайыз менен)
2016-ж. декабры

2016-ж. январь-декабры

2015-ж. январь-декабрына карата

2016-ж. ноябрына

карата

2015-ж. декабрына

карата

Кийим

100,6

113,1

112,8

анын ичинде:

 кийим тиг³³ч³ материалдар

100,0

112,7

121,0

Бут кийим

100,1

118,0

115,5

Турак жайларды к³н³мд³к к³т³³ жана о¾доо ³ч³н материалдар

100,0

93,9

98,6

Суу менен жабдуу (муздак суу)

100,0

100,0

100,0

Электр энергия

101,5

97,5

104,1

Газ

100,5

85,2

101,0

Жылуулук энергиясы

100,0

100,0

121,7

Катуу отун (көмүр жана жыгач отундар)

103,8

96,5

95,6

Бензин

100,7

94,4

91,9

Дизель майы

99,4

100,6

89,2

Υй-тиричилик буюмдары, тиричилик техникасы

100,3

111,2

110,7

Фармацевтика продукциясы

100,8

112,1

103,2

Газеталар жана мезгилдүү басылмалар

100,0

103,8

129,4

Калкка к¼рс¼т³л³³ч³ тейл¼¼л¼рд³н КБИ 2016-ж. декабрында - 101,7 пайызды т³зд³, газ - 1,5 пайызга жана электрэнергия кызматына болгон тарифтер жогорулады.36-таблица. Тейл¼¼л¼рд³н айрым топторунун жана т³рл¼р³н³н тарифтеринин индекстери (пайыз менен)
2016-ж. декабры

2016-ж. январь-декабры

2015-ж. январь-декабрына карата

2016-ж. ноябрына

карата

2015-ж. декабрына

карата

Ж³рг³нч³ унаанын тейл¼¼с³

98,4

96,8

100,6

Байланыш тейл¼¼с³

109,3

119,1

106,0

Маданий иш-чараларды уюштуруу боюнча тейл¼¼л¼р

100,1

107,7

109,6

Билим бер³³ тейл¼¼л¼р

100,0

107,4

105,7

Амбулатордук тейл¼¼л¼р

100,0

100,0

100,0

Мейманкана жана ресторандардын тейл¼¼л¼р³

100,0

100,1

102,5

Чачтарач тейл¼¼с³

100,0

100,0

100,0

Турак жайларды к³н³мд³к к³т³³ жана о¾доо боюнча тейл¼¼л¼р

100,0

100,0

101,4

2016-ж. башынан калкка акысына к¼рс¼т³л³³ч³ тейл¼¼л¼рд³н тарифтери жана баалары - 4,4 пайызга жогорулады, ал эми тамак-аш азыктардын жана алкоголсуз суусундуктардын баалары - 5,1 пайызга, азык-т³л³к эмес товарлардын баалары - 6,1 пайызга т¼м¼нд¼д³.37-таблица. 2016-ж. айрым ¼к³л-товарлардын орточо баалары

(бир килограмм жана литр үчүн сом менен)
Буудай уну

1 сорт-тогу ундун

наны

Тандыр нан

Койдун
эти


Уйдун
эти


Кар-тошка

А-92-бензини

Дизель
майы


Жогор-ку сорт

Бирин-

чи

сорт

Январь

51,76

37,95

49,69

66,70

300,0

300,0

19,84

37,69

35,72

Февраль

51,50

37,56

49,69

66,70

297,21

298,40

18,80

35,34

34,05

Март

49,96

35,68

49,69

66,70

277,50

275,26

17,31

34,88

32,12

Апрель

49,96

35,68

49,69

66,70

264,83

263,53

17,04

35,63

32,59

Май

49,85

35,68

49,69

66,70

274,56

274,56

19,53

36,57

33,10

Июнь

49,73

35,68

49,69

66,70

280,00

280,00

24,10

37,34

33,72

Июль

49,73

35,68

49,69

66,70

282,54

282,44

21,40

37,32

33,64

Август

49,10

35,32

49,69

66,70

294,87

292,38

19,99

37,36

33,51

Сентябрь

47,25

34,26

49,69

66,70

286,89

285,45

20,92

37,48

33,48

Октябрь

47,03

34,09

49,69

66,70

280,00

280,00

21,90

37,85

35,37

Ноябрь

47,03

34,09

49,69

66,70

280,00

280,00

21,85

37,98

37,83

Декабрь

47,64

34,32

49,69

66,70

280,00

280,00

23,74

38,06

37,64

________________________________*Ош шаардык статбашкармасынын маалыматтары боюнча
Айыл чарба продукциясын ¼нд³р³³ч³л¼рд³н бааларынын индекси (БИ). 2016-ж. январь-декабрында јндіріічілјрдін сатылган айыл чарба продукциясынын БИ 2015-ж. де¾гээлинде болду.
Каталог: media -> files
files -> Инструкция по настройке параметров Интернет и ммс на телефонах U8230
files -> Приказ 2010 г. № ‪ о переводе студентов очной формы обучения на следующие курсы
files -> Приказ 2010 г. № О переводе студентов заочной формы обучения на следующие курсы
files -> Убийство на ниле
files -> I 2 классификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды 2 глава 2 16
files -> Рассказ об удивительном священнике Игнацио Силоне Встреча с удивительным священником Приложение 1
files -> Методические указания к лабораторной работе по курсу «Общая химия» для студентов 1-го курса всех технических направлений очной формы обучения
files -> Рабочая программа дисциплина «Петрография» направление: 05. 03. 01. Геология профиль: Гидрогеология и инженерная геология


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет