Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жннд»


-таблица. 2016-ж. Айыл чарба продукциясын ¼нд³р³³ч³л¼рд³н БИбет6/10
Дата17.05.2020
өлшемі1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

38-таблица. 2016-ж. Айыл чарба продукциясын ¼нд³р³³ч³л¼рд³н БИ

Бардыгы

анын ичинде продукцияга

талаачылык

мал чарбачылык

2015-ж. тийиштіі мезгилине карата пайыз менен

Январь

93,2

86,8

97,3

Яварь-февраль

93,7

88,3

97,1

Январь-март

94,3

88,7

98,1

Январь-апрель

85,2

77,4

93,1

Январь-май

94,2

85,4

100,6

Январь-июнь

94,2

86,2

100,0

Январь-июль

95,6

89,0

100,2

Январь-август

97,0

92,2

100,3

Январь-сентябрь

98,0

94,2

100,6

Январь-октябрь

98,7

95,5

100,8

Январь-ноябрь

99,0

96,4

100,8

Январь-декабрь

100,0

99,9

100,0


39-таблица. 2016-ж. айыл чарба продукциясынын айрым т³рл¼р³н

јндіріічілјрдін БИ

Дан-бардыгы

Картошка

Жашылча

Эт (тиріілјй салмакта)

Чийки

сіт

Жумуртка

2015-ж. тийиштіі мезгилине карата пайыз менен

Январь

86,7

58,2


83,9

95,6


103,3

75,7

Январь-февраль

86,4

59,6

93,4

95,7

102,0

81,9

Январь-март

86,0

55,2

99,7

94,9

107,6

85,7

Январь-апрель

72,3

42,1

87,1

94,9

89,4

92,9

Январь-май

79,7

54,6

98,3

94,2

111,1

89,6

Январь-июнь

78,9

65,0

102,0

97,3

108,4

92,6

Январь-июль

80,2

73,4

108,3

97,7

108,3

93,5

Январь-август

83,9

80,2

112,8

95,6

109,7

94,5

Январь-сентябрь

84,8

87,1

116,9

97,3

110,6

95,4

Январь-октябрь

85,0

89,4

118,3

97,2

111,9

95,6

Январь-ноябрь

85,6

90,9

119,7

95,7

111,2

96,1

Январь-декабрь

86,3

93,7

121,3

97,4

107,8

96,1£н¼р жай продукциясын ¼нд³р³³ч³л¼рд³н бааларынын индекси (БИ) 2016ж. декабрынын 2015-ж. декабрына салыштырмалуу облус боюнча пайдалуу кендерди казуу ишканаларынын жана иштет³³ ¼нд³р³шт¼р³н³н азайышынын эсебинен БИ 3,0 пайызга тјмјндјд³.

БСШ маркасындагы кірјѕ кјмірд³н баасы 10,6 пайызга тјмјндјгјнінј байланыштуу пайдалуу кендерди казуу ишканаларында БИ 5,7 пайызга азайды. ДСШ маркасындагы таш кјмірдін баасы 2015-ж. декабрь айына салыштырмалуу јзгјріісіз калды.

Иштет³³ ¼нд³р³ш³н³н БИ 2,9 пайызга, портландцементинин 400 маркасынын баасы 10,2 пайызга жана 1- сорттогу кардо, тарак менен тытылган пахта буласы 4,6 пайызга кыскарды.

Электр энергия, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) ишканаларында жана суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштеп чыгуу жана кайра пайдалануучу чийки заттарды алуу ишканаларында БИ 2015-ж. декабрына салыштырмалуу јзгјріісіз калды.Јн¼р жай продукциясын ¼нд³р³³ч³л¼рд³н БИ 2016ж. январь-декабрында 2015-ж. январь-декабрына салыштырмалуу облус боюнча 0,6 пайызга тјмјндјді.

Иштет³³ ¼нд³р³ш³т¼р³нд¼ жана пайдалуу кендерди казуу ишканаларында БИ 0,8; жана 3,8 пайызга кыскарды. БСШ маркасындагы кірјѕ кјмірд³н баасы 10,3 жана 400 маркасындагы портландцементинин баасы 7,6 пайызга тјмјндјді. Ал эми ДСШ маркасындагы таш к¼м³рд³н баасы 6,2 пайызга; «Алия» маркасындагы тазаланган пахта майы 3,0 пайызга; ачык тістјгі куйма сырасынын баасы 3,5, жана 1- сорттогу кардо, тарак менен тытылган пахта буласы 13,9 пайызга жогорулаган.Суу менен камсыздоо, калдыктарды тазалоо жана иштетуу, электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) ишканаларында БИ тиешеліі катарда 0,6; 5,3 пайызга жогорулады. Электр энергиясын сатуу боюнча јнд³р³шт³к ишканаларга жана айыл чарба ж³рг³з³³ч³ субъектерге -15,8, калкка – 5,6 (негизги тариф), суюк калдыктарды жана таштандыларды ташуу ишканаларынын кызматы, тиешел³³ катарда 0,9 жана 2,6 пайызга јст³.
40-таблица. Январь-декабрдагы јнјр жай продукциясын јндіріічілјрдін бааларынын индекстери (мурунку жылдын тийиштіі мезгилине карата пайыз менен)
2015-ж.

2016-ж.

Бардыгы

103,4

99,4

Пайдалуу кендерди казуу

103,3

96,2

Таш кјмір жана кірјѕ кјмір (лигнит) казуу

104,3

94,9

Башка пайдалуу кендерди казуу

101,0

100,0

Иштет³³ ¼нд³р³шт¼р³

102,9

99,2

Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки ¼нд³р³³

102,8

100,0

Текстиль ¼нд³р³ш³: кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан жасалган буюмдарды ¼нд³р³³

109,1

108,5

Резина жана пластмасса буюмдарды, башка металл эмес минералдык продуктуларды ¼нд³р³³

100,0

93,3

Электр энергия, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)

106,2

105,3

Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштеп чыгуу жана кайра пайдалануучу чийки заттарды алуу

103,3

100,6


*Жергиликт³³ бюджет
Жергиликт³³ бюджеттин аткарылышы. 2016-ж. январь-ноябрында облустун жергиликт³³ бюджетинин киреше б¼л³г³н¼ 1 614 449,8 ми¾ сом (2015-ж. январь-ноябрында - 1 472 572,1 ми¾ сом) т³шт³.

41-таблица. Жергиликт³³ бюджеттин аткарылышы

Киреше

Чыгым

(миң сом)

2015

2016

2015

2016

Январь

109 330,9

131 797,1

4 369,2

9 760,8

Январь-февраль

227 944,8

248 514,6

140 400,9

101 258,2

Январь-март

332 015,9

384 874,7

259 288,3

221 062,8

Январь-апрель

464 907,7

529 759,8

417 077,3

389 124,9

Январь-май

591 591,2

662 168,4

544 887,3

499 027,8

Январь-июнь

729 481,3

834 344,6

651 053,4

627 541,7

Январь-июль

881 322,2

976 253,8

829 438,3

778 108,2

Январь-август

1 027 381,0

1 162 585,1

977 899,5

960 642,3

Январь-сентябрь

1 207 733,4

1 307 860,1

1 106 988,2

1 112 384,4

Январь-октябрь

1 345 894,9

1 440 249,4

1 270 699,4

1 296 574,7

Январь-ноябрь

1 472 572,1

1 614 449,8

1 403 333,5

1 458 836,6

Каталог: media -> files
files -> Инструкция по настройке параметров Интернет и ммс на телефонах U8230
files -> Приказ 2010 г. № ‪ о переводе студентов очной формы обучения на следующие курсы
files -> Приказ 2010 г. № О переводе студентов заочной формы обучения на следующие курсы
files -> Убийство на ниле
files -> I 2 классификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды 2 глава 2 16
files -> Рассказ об удивительном священнике Игнацио Силоне Встреча с удивительным священником Приложение 1
files -> Методические указания к лабораторной работе по курсу «Общая химия» для студентов 1-го курса всех технических направлений очной формы обучения
files -> Рабочая программа дисциплина «Петрография» направление: 05. 03. 01. Геология профиль: Гидрогеология и инженерная геология


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет