Кіріспе Метрологиялық лексика (нумеративтер мен халықтық өлшем атауларының) тіл білімінде зерттелуі және қалыптасу жолдарыбет11/11
Дата25.04.2016
өлшемі2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Көпеев М.Ж. Таңдамалы. Екі томдық шығармалар жинағы. Алматы, Ғылым, 1990.

2. Көпеев М.Ж. Таңдамалы. Екі томдық шығармалар жинағы. Алматы, Ғылым, 1992 жыл

3.Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары І, ІІ, том. Павлодар, 2003ж.

4.Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. 5-том. Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ, 2005ж. 410 бет.

5.Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Екі томдық, ІІт.

6.Ел аузынан жинаған әдебиет үлгілері. Алматы “Ғылым ” 1992 жыл

7.Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Таңдамалылары. А., 1990ж.

8.Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Ел аузынан жинаған үлгілері. А., 1992ж.

9.Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Қазақ шежіресі. А., 1993ж Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Шығармалары. 1 том. Павлодар, 2003ж.

10.Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы . Шығармалары. 2 том. Павлодар, 2003ж.

11.Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. 3 том. Павлодар, 2003ж.

12.Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. 4 том. Павлодар қ: «ЭКО» ҒӨФ, 2004ж, 535-бет.

13.Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. 5 том. Павлодар, 2004ж. «ЭКО» ҒӨФ, 2004ж, 535-бет.

14.Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. 6том. Павлодар, «ЭКО» ҒӨФ, 2005ж, 396-бет.

15.Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. 7 том. Павлодар, «ЭКО» ҒӨФ,2006ж,394-бет.

16.Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары.8 том. Павлодар, «ЭКО»ҒӨФ, 2006ж, 452-бет.

17.Абай Құнанбайұлы. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. –Алматы.Жазушы. –Т. ;Өлеңдер мен аудармалар. -2005жыл. 296 бет.

18.Шәкәрім.Өлеңдер мен поэмалар. Алматы, Жалын, 1988.256 бет

19.Ш.Құдайбердиев шығармалары. Алматы, Жазушы,1988,560бет.

20.Валиханов Ч.Ч.Собрание сочинений в пяти томах. Т-4.Гл.редакция Каз.советской энциклопедии. А,1985, 461стр.

21.Досжан Д.Таңдамалы шығармалар. Алматы:Білім,2002. -432б

22.Батырлар жыры. 1-том. Алматы, «Жазушы», 2000ж, 256-бет.

23. «Айман- Шолпан» жыры. Алматы, Жалын, 1987ж. 64-бет.

24.Әуезов М.О. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 2-т. –Алматы: Ғылым, 1998ж,. -432бет.

25. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. 9-том. -Павлодар, 2006ж. 366бет.Сөздіктер:

1.Қашқари М. Түрік тілінің сөздігі (Диуани лұғат – ит - түрк) 3 томдық шығармалар жинағы (Қазақ тіліне аударған, алғысөзі мен ғылыми түсініктерін жазған Асқар Егеубай). 1-том, Алматы: Хант, 1997ж, 590 бет.

2.Қашқари М. Түрік тілінің сөздігі (Диуани лұғат–ит-түрк) 3 томдық шығармалар жинағы., 2-том, Алматы: Хант, 1997, 528-бет.

3.Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 1-том,Алматы, Қазақ ССР-нің «Ғылым» баспасы, 1974ж, 696-бет.

4.Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі -5том. Қазақ ССр-інің «Ғылым» баспасы. Алматы, 1980ж, 640-бет.

5.Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 6-том. Алматы: Қазақ ССР-інің «Ғылым» баспасы, 1982ж, -624-б.

6.Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 7-том. Алматы: Қазақ ССР-інің «Ғылым» баспасы, 1983ж, -672-б.

7.Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 8-том, Алматы: Қазақ ССР-інің «Ғылым» баспасы, 1985ж, -591-б.

8.Салқынбай А., Абақан Е. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. Алматы, 1988ж, 301-бет.

4.Лингвистикалық түсіндірме сөздік: Алматы: Сөздік- Словарь, 1998ж

9.Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі: Алматы, «Ғылым», 1966ж, 240-бет.

10.В.И.Даль. Толковый словарь русского языка. Современная версия. ЗАО Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, Москва, 2001год, 736 стр.

11.М.Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Москва, «Прогресс», 1964год, том 1, 562 стр.

12.Н.М.Шанский, В.В.Иванов, Т.В.Шанская. Краткий этимолгический словарь русского языка. Москва, «Просвещение», 1975, 543стр.

13.Словарь русского языка: в 4-х т./АН СССР, Ин-т рус.яз.; Под ред.А.Г.Евгеньевой. -2-е изд.;М.:Русский язык, 1982, 698 стр.

14.С.И.Ожегов.Словарь русского языка. Москва, «Русский язык», 18-984г, 816 стр.

15.Советский энциклопедический словарь. Изд «Советская энциклопедия». Москва, 1980г, 1600 стр.

16.Базылхан Б. Монғолша-қазақша сөздік. Өлгий,1984,885бет.

17.Қазақ тілінің сөздігі. Жалпы редакц.басқарған: ф.ғ.д.,проф. Жанұзақов Т. Алматы, Дайк Пресс, 1999ж, 776бет.

18.Оңдасынов Н.Д. Парсыша-қазақша түсіндірме сөздік. Алматы, Қазақстан, 1974ж, 384-бет.

19.Жеменей И. Парсыша-қазақша сөздік. Алматы: Зерде, 2003ж, 448-б.

20.Бекмұхаметов Е.Б. Қазақ тіліндегі араб-парсы сөздері. Түсіндірме сөздік. Алматы, Қазақстан, 1977, 200бет.

21.Лингвистический энциклопедический словарь. Москва, «Советская энциклопедия», 1990, 685 с.

22.Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Том II,часть I.С-Петербург-1899, 1051стр.

23.Будагов Л. З. Сравнительный словарь турецко – татарских наречий, - Санктпетербургъ. Типографія императорской академіи наукъ, 1869, с 627.

24.Қашқари М. Түрік тілінің сөздігі (Диуани лұғат – ит - түрк) 3 томдық шығармалар жинағы (Қазақ тіліне аударған, алғысөзі мен ғылыми түсініктерін жазған Асқар Егеубай). 3-том, Алматы: Хант, 1997ж, 600 бет.

25.Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. Алматы, «Ғылым», 1977, 712-б.

26.Рүстемов Л. З. Казахско – русский толковый словарь арабско – иранских займствованных слов. Алма-Ата: Мектеп, 1989. 246с

27.Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Том II,часть I.С-Петербург-1899, 1051стр.

28.Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Том III, часть II. 1905, с.1518.

29.Большая Советская энциклопедия. Гл. ред: А. М. Прохоров. Москва, Изд.»Советская энциклопедия», 26-том, 1977г, 622с.

30. Современный толковый словарь русского языка. Санкт – Петербург, «Норинт», 2002г, 960с.

31.Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі, 4-том. А., Қазақ ССР-інің «Ғылым» баспасы, 1979 жыл, 672-б.

32.Оңдасынов Н. Парсыша – қазақша түсіндірме сөздік. Алматы, «Білім», 2003ж, 320-бет.

33.Смағұлова Г. Мағыналас фразеологизмдер сөздігі. Алматы : «Сөздік-Словарь» , 2002 жыл, 192 бет.

34.Даль В. Толковый словарь живого велико-русского языка. Т I,II,III, IV, Государственное изд-во иностранных и национальных словарей. М – 1956, с-683.

35.Қазақстан. Ықшам энциклопедиялық сөздік / Бас ред. Б. Аяған. Алматы, «Қазақ энциклопедиясы» ЖАҚ-ы, 2005ж, 560-бет.

36.Философиялық сөздік. Алматы, 1996 жыл.Мазмұны

I. КіріспеМетрологиялық лексика (нумеративтер мен халықтық өлшем атауларының) тіл білімінде зерттелуі және қалыптасу жолдары..................................'>............................................................................................1-19

1.1. Нумеративтік лексика туралы ұғым..................................20-28

1.2. Номинативтік лексика .......................................................29-34

1.3. Қазақ халқының метрологиялық лексикасы....................35-41

II. М-Ж.Көпеев шығармаларындағы нумеративтік және метрологиялық (халық өлшемі) лексиканы мағыналық түріне қарай топтастыр7

2.1. Соматикалық атаулар ....................................................... 42-51

2.2.Мәшһүр-Жүсіп Көпеев шығармаларындағы нумеративтік лексика: ұзындық, қашықтық өлшемдері .........................................52-71

2.3.Мәшһүр-Жүсіп Көпеев шығармаларындағы метрологиялық лексика (халық өлшемі): салмақ өлшемдері .....................................72-78

2.4. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев шығармаларындағы метрологиялық лексика: мезгіл, тәулік өлшемдері (маусым, жылдық) ....................79-92

2.5.Мәшһүр-Жүсіп Көпеев шығармаларындағы ескілікті өлшемдер .....................................................................................'>..........................................................................................93-101

2.6. Ақын шығармаларындағы азық-түлікке қатысты өлшемдік құрылымдар .....................................................................................102-109

III.Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы нумеративтік және метрологиялық (халықтық өлшеміне) лексиканың грамматикалық ерекшеліктері және этимологиясы.

3.1. Нумеративтік және метрологиялық лексиканың морфологиялық құрылымы ............................................................110-120

3.2. Ақын шығармаларындағы нумеративтік және метрологиялық (халық өлшемі) лексиканың семантикалық, синтаксистік ерекшеліктері ............................................................121-133

IV. Қорытынды

Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы метрологиялық лексиканың, нумеративтердің тіл білімінде алатын орны...134-137

Қолданылған әдебиеттер тізімі ............................................138-158Мазмұны .................................................................................159


Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
buuk -> Іскери – КӘсіби қазақ тілі
buuk -> Қазақ тілі пәнінен практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар Кереку 2009 (07) ббк 81. 2 каз- 9 Қ 17 С. Торайғыров атындағы пму-дың қазақ тілі кафедрасының оқу-әдістемелік кеңесі басуға ұсынған Рецензент
buuk -> ДӘСТҮР – ДӘріс қазақ тілі пәнінен студенттерге арналған оқу құралы Павлодар Кереку 2010 Т. Х. Сматаев ДӘСТҮР – ДӘріс
buuk -> М. Аллаберген тарих тудырған тұлғалар
buuk -> МӘШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің морфологиялық ерекшеліктері
buuk -> Мамандыққа кіріспе «Музыкалық білім»
buuk -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
buuk -> Қылмыстық ҚҰҚЫҚ (Жалпы бөлімі)
buuk -> МӘШҺҮР – ЖҮсіптің лингвистикалық КӨЗҚарастары оқу құралы Павлодар Кереку


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет