«кмг-retail» жшс, «ҚазМұнайГаз Өнімдері» жшсДата17.05.2020
өлшемі243 Kb.
ЖОБА ПРОЕКТ

Тауар сатып алу туралы №____________ ШАРТЫ
Астана қаласы «___» ________ 2017 жыл
«КМГ-Retail» ЖШС, «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС атынан ____ жылғы «___»_______ №___ сенім көрсетілген өкіл қызметтерін сенімхат негізінде әрекет ететін, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын және ______ «____» ___ негізінде әрекет ететін, __________, бір тараптан және _________ «__» __________ негізінде әрекет ететін, __________, бір тараптан және ______, бұдан әрі «Жеткізуші» деп аталатын, _______ негізінде әрекет ететін, келесі тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамымен және «Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамына меншік немесе сенімгерлік басқарма құқығында тікелей немесе жанама түрде тиесілі елу және одан көп дауыс беретін акция пайыздары (қатысу үлесі) бар ұйымдармен тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу қағидасына (бұдан әрі - Қағида) сәйкес және  20___ жылғы «_____» ______ № ___ тендердің қорытындысы туралы хаттама негізінде төмендегі туралы осы Шартты жасасты:

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Шарт талаптарына және Тапсырыс берушімен бекітілген Техникалық сипаттамасына (№1 қосымша) сәйкес Жеткізуші Тапсырыс берушіге Тауар меншікке жеткізуге және оны қабылдап алу – тапсыру актісі бойынша тапсыруға, ал Тапсырыс беруші Тауарды Шарт талаптарына сәйкес қабылдауға және оған төлем жасауға міндеттенеді.

1.2. Тауардың сипаты, саны, өлшем бірлігі, жеткізу орны, бірлік бағасы және Тауар құны Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 және 2 қосымшада көрсетілген.

1.3. Тауарды жеткізу орындау мерзімі – 2017 жылғы 31 желтоксанға.

1.4. Көрсетілетін Тауарды жергілікті қамтылуы ____% құрайды.

2. ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ

2.1. Шарттың жалпы сомасы (бұдан әрі – Шарттың жалпы сомасы) Шарт бойынша барлық міндеттемелердің орындалуын жабатын және төмендегілер енетін, ҚҚС-ты қоса алғанда/ҚҚС-ты қоспағанда, _____________ теңгені құрайды:

- Тауар құны;

- межелі орнына дейін жеткізу бойынша шығындар;- қосымша құнға салық (12 %) ;

- Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қарастырылған бюджетке барлық салықтар мен басқа да міндетті төлемдер;

- Шартты орындауға байланысты Жеткізушінің барлық қарастырылмаған және басқа да шығындары (көлік, іссапар және т.б.);

2.2. № 2 қосымшада көрсетілген Тауардың өлшем бірлігіне бағасы түпкілікті және шарт бойынша барлық міндеттемелерді Жеткізушінің орындауы үшін өзгеріссіз болады және арттыру жағына өзгертуге жатпайды.

2.3. Шарттың жалпы сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қағидалармен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгеріссіз қалады.

2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген салықтар, баждар және бюджетке басқа міндетті төлемдерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген жағдайда, Тараптар тиісті қосымша келісімге қол қоюмен Шартқа тиісті өзгерістер енгізуге міндеттенеді.3. ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

3.1. Төлем Шартта көрсетілген Жеткізушінің есеп айырысу шотына ақшаны аудару арқылы теңгемен жүргізіледі.

3.2. Шарт бойынша төлем Тапсырыс берушімен Тауарды жеткізу бойынша мынадай тиісті түрде ресімделген құжаттар негізінде Тауарды қабылдап алу – тапсыру актілеріне Тараптар қол қойғаннан кейін 30 (отыз) операциялық күн ішінде жасалады:

1) Жеткізушінің шот-фактурасы – (түпнұсқасы);

2) тауарлық-көлік жүкқұжаты - 2 данада (түпнұсқасы).

3)Жұмысты қабылдап алу-тапсыру актілерімен 2 данада (түпнұсқасы).

4) қамтылуы бойынша есепті ұсынуға (түпнұсқасы).

3.3. Жеткізушінің Тауарды қабылдап алу – тапсыру актілерін және шот-фактураларды ұсынатын мерзімі – әрбір есептік айдың 25 күніне дейін.

3.4. Жеткізушінің шот-фактураларды уақытылы ұсынбауы Тапсырыс берушіні уақытылы төлем жасамау жауапкершілігінен босатады.

3.5. Шарттың орындалуы бойынша міндеттемелерге шағым-арыздың болмауын растайтын Тараптардың міндеттемелерін толық орындауы өзара есеп айырысуды салыстырып тексеру актісімен ресімделеді.4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Жеткізуші міндетті:

4.1.1. осы Шартпен көзделген тәртіпте және талаптарда Тауарды өз күшімен және қаражатымен жеткізуге;

4.1.2. осы Шартқа №1 қосымшада көрсетілген талаптарға сәйкес Тауарды жеткізуге;

4.1.3. осы Шартпен белгіленген мерзімде Тауарды жеткізуге;

4.1.4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тауарды қабылдау процесінде айқындалған барлық кемшіліктерді жоюға;

4.1.5. осы Шарт бойынша Тауарды жеткізу процесінде, оның ішінде Тапсырыс берушінің қоймалары мен өзге де орын-жайларында қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, өзге де міндетті нормалар мен ережелердің талаптарын сақтауды қамтамасыз етуге;

4.1.6. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған Тауарды жеткізуге байланысты барлық салықтар, баждар мен өзге де міндетті төлемдерді төлеуге.

4.1.7. Тауарды жеткізу уақытында, сондай-ақ оны жеткізгеннен кейін Тауардың бүлінушілігін және/немесе ақауларын айқындаған жағдайда, бүлінген және/немесе ақаулы Тауарды тегін ауыстыруға, егер көрсетілген ауыстыру Тауардың сапасын және басқа да техникалық сипаттамаларын нашарлатуға әкеп соқпаса және соңғы техникалық әзірленімдерге сәйкес келсе.

4.1.8. Тапсырыс берушіге Тауарды Қабылдап алу – тапсыру актісі бойынша тапсыруға.

4.1.9. Тапсырыс берушіге Тауар паспортын, сертификатты және техникалық құжаттаманы ұсынуға.

4.1.10. Тапсырыс беруші алдында Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шарттың талаптарына сәйкес Шарт бойынша міндеттемелерді уақытылы орындамағаны үшін жауапкершілікте болуға.

4.1.11. Келесі қатерлерді өткереді:

1) Тауардың кездейсоқ бүліну қатері;

2) Тауардың қымбаттау қатері.

4.1.12. Шарт бойынша міндеттемелерді Жеткізуші орындамау нәтижесінде үшінші тұлғалардың өткерген шығынын өтеу туралы талаптары мен қуынымдарынан Тапсырыс берушіні қорғауға.

4.1.13. Тапсырыс берушіге жергілікті қамтылуы бойынша есепті ұсынуға:

- Шартты толық орындағаннан кейін, Шартқа № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қызметтер қабылдап алу-тапсыру актісіне қол қойған күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде, түпкілікті актіні ұсынған жағдайда, Тапсырыс берушіге Қазақстан Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығымен бекітілген ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтымды есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметтердің жергілікті қамту бойынша есебін ұсынуға.

4.2. Тапсырыс беруші міндетті:

4.2.1. осы Шарттың талаптарына сәйкес Жеткізушімен жеткізілген Тауарды қабылдауға және төлеуге.

4.2.2. Егер Тапсырыс беруші қандайда бір негіздемелер бойынша Тауарды қабылдап алумен келіспейтін болса, ол 5 (бес) жұмыс күннің ішінде Қабылдап алу-тапсыру актісіне қол қоюдан жазбаша уәжделген бас тарту ұсынуға.

4.3. Жеткізуші құқылы:

4.3.1. Тапсырыс берушіден осы Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарға төлемді талап етуге.4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Тауарды осы Шартпен белгіленген көлемде және тиісті сапада жеткізуді талап етуге;

4.4.2. Тауарды жеткізу барысы мен Тауардың сапасын бақылау мақсатында, кез-келген уақытта Жеткізушіден Тауарды жеткізу барысы туралы аралық есептерді сұратуға;

4.4.3. Егер Жеткізуші Тауарды Шартпен белгіленген мерзімде жеткізуге жағдайы болмаған жағдайда, онда Жеткізушіге өткерілген шығындар мен Шартпен белгіленген айыппұл санкцияларын төлеуді жатқызумен Шартты бұзуға. Көрсетілген негіздеме бойынша Шартты бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шартты бұзудың болжанған датасына дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын кешіктірмей келесі Тарапқа Шартты бұзу ниеті туралы жазбаша хабарлама жолдауы тиіс. 1. ШАРТТЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

5.1. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (бұдан әрі – Қамтамасыз ету) Жеткізуші өзімен жасасқан Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытылы, толық және тиісті деңгейде орындайтындығына кепілдік ретінде енгізеді.

5.2. Қамтамасыз ету мөлшері:

- Шарттың жалпы сомасынан 3% (үш пайыз);

5.3. Жеткізуші Шарттың жасасқан күнінен бастап 20 (жиырма) жұмыс күннің ішінде тиісті кепілдікті ақша жарнасы түрінде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуге міндетті, ол Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізуге немесе Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі 10 (он) жұмыс күнінен асатын әрекет ету мерзімімен талап етілетін Қамтамасыз ету сомасына банк кепілдігін береді. Банк кепілдігін ұсынатын Банк алдын-ала Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

5.4. Егер Қамтамасыз ету Шарттың 5.3-тармағында көрсетілген мерзімде ұсынылмаған жағдайда, онда Тапсырыс беруші бір жақты тәртіпте жасасқан Шартты бұзады, Жеткізуші енгізілген тендерлік өтінімді қамтамасыз ету шегеріледі.

5.5. Жеткізуші жалпы немесе Шарт бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін енгізілген Қамтамасыз етуге қатысты үшінші тұлғалардың талап ету құқықтарының туындауына әкеп соғатын әрекеттерді жасауға жол берілмейді.

5.6. Тапсырыс беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісті орындаған кезінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Жеткізуші банктік шотына Жеткізуші енгізілген Қамтамасыз етуді қайтарады.

5.7. Егер Шарт Жеткізуші шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты бұзылса, Тапсырыс беруші Қамтамасыз етуді қайтармайды.


6. КЕПІЛДІКТЕР

6.1. Жеткізуші келесілерді қамтамасыз етуге кепілдік береді:

1) Тауардың тиісті сапасы, оның мемлекеттік стандарттарға және техникалық талаптарға сәйкестігіне;

2) Тауардың сапасын растайтын тиісті сертификаттардың, техникалық паспорттардың және басқа да құжаттарды ұсынуға;

3) Тауарды қабылдау кезінде және кепілдікті мерзім кезеңінде кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жоюына;

6.2. Жеткізуші Тауардың сапасына кепiлдiк берушi Қабылдау туралы куәлiкке қол қойылған күннен бастап үш жыл iшiнде кепiлдiк бередi

6.3. Ақаулар мен кемшіліктерді тіркейтін актіні жасауға қатысу үшін, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісу үшін, Жеткізуші өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей өзінің өкілін іссапарға жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдікті мерзім ақаулар мен кемшіліктерді жою кезеңіне сәйкес ұзартылады. Көрсетілген кепілдіктер Тапсырыс берушінің немесе үшінші тұлғалардың тарапынан бүлінушілікке қолданылмайды.

6.4. Жеткізуші мен Тапсырыс беруші арасында айқындалған ақаулар мен кемшіліктер және олардың себептеріне байланысты келіспеушіліктер туындаған жағдайда, сондай-ақ оларды растау үшін мүдделі Тараптың бастамасы бойынша біліктілікті сараптама тағайындалады, ол ақаулар мен кемшіліктерді және олардың сипаттамасын тіркеу бойынша тиісті акті жасайды, бұл мүдделі Тараптың аталған мәселе бойынша келтірілген шығынды төлеу талабымен қуыныммен сотқа жүгіну құқығын жоққа шығармайды.7. ТАУАР САПАСЫ

7.1. Тапсырыс беруші өз бастамасы немесе Жеткізушінің бастамасы бойынша оның сәйкестігін растау үшін Тауарды техникалық бақылау және/немесе оны сараптамадан өткізе алады. Осы сараптамаға байланысты барлық мүмкін шығындарды Жеткізуші көтереді. Сонымен қатар, Тараптар қандайда бір Тараптан Тауардың дайындаушы зауытта және/немесе межелі орнында сараптама жүргізу қажеттілігі туралы хатты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде сараптауға қатысатын өздерінің өкілдері туралы жазбаша түрде ескертуі керек.

7.2. Егер аталған сараптама Жеткізуші аумағында өткізілетін болса, онда Тапсырыс берушінің өкілдеріне қажетті құралдар ұсынылады және Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да қосымша шығындарсыз өндірістік ақпаратқа қолжетімділікке көмек көрсетіледі.

7.3. Егер Тауарды техникалық бақылау және/немесе оны сараптаудан өткізу кезінде оның Техникалық сипаттамаға сәйкессіздігі айқындалса, Тапсырыс беруші одан бас тарта алады және Жеткізуші осындай Тауарды Тараптардың уәкілетті өкілдерінің тиісті актісіне қол қойған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығынсыз, Шартпен белгіленген сапалы сипаттамаға сәйкес келетін Тауарға ауыстырады.


8. ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ МЕРЗІМІ МЕН ТӘРТІБІ

8.1. Жеткізуші Шартқа № 2 қосымшада көрсетілген көлемде (саны), осы Шарттың 1.3-тармағында белгіленген мерзім шегінде Тауардың әрбір партиясын жеткізеді.

8.2. Жеткізуші Тауарды жөнелткен уақытынан бастап 24 сағат ішінде Тауарды жөнелту туралы Тапсырыс берушіні жеделхат немесе факсимильді байланыс арқылы хабарлауға міндетті. Хабарламада жөнелтуге қатысты келесі деректер көрсетіледі:

Шарт нөмірі, Тауардың атауы,

жүкқұжат көшірмесі, көлік нөмірі,

тиеп-жөнелту датасы, саны, орны және салмағы.

8.3. Жеткізуші Тапсырыс берушінің келісімінсіз әкелген Тауарды соңғысы оны жауапты сақтауға Жеткізуші есебінен қабылдануы мүмкін.

8.4. Егер Шартты орындау кезеңінде Жеткізуші Тауардың уақытылы жеткізуге объективті түрде кедергі келтіретін талаптарға тап болатын болса, Жеткізуші кідірте тұру фактісі, оның ұзақтығы және себептері туралы растайтын құжаттардың түпнұсқаларын қоса берумен, жазбаша ескертуді тез арада жолдауы қажет. Жеткізушіден құжаттармен ескерту алғаннан кейін, Тапсырыс беруші Жеткізушімен Шартқа Қосымша келісімге қол қою арқылы Шарт бойынша Тауарды жеткізу мерзімін ұзарту немесе Тауардан бас тарту құқығын қалдырады.

8.5. Тапсырыс беруші Жеткізушінің жазбаша келісімі болған кезде, Жеткізушінің мекенжайына тиісті ескерту жолдау арқылы Тауардың (тиеп-жөнелту деректемелері) межелі орнын өзгертуге құқылы.

8.6. Жеткізу базисі: № 2 қосымшаға сәйкес.

8.7. Импорттық өндірістегі Тауарды жеткізген кезде, Жеткізуші кедендік тазалаудан өткен Тауарды тиеп-жөнелту арқылы жүргізеді.

8.8. Тауарды тиеп-жөнелту датасы тауарлық-көлік жүкқұжатында көрсетілген дата саналады.

8.9. Тауарды межелі орнына жеткізгенге дейін Тауардың жоғалуы немесе бүлінуі қатерін Жеткізуші өткереді.

8.10. Тауарды жеткізу датасы Тараптармен қол қойылған Қабылдап алу-тапсыру актісіне қол қойылған датасы саналады.

8.11. Шарт бойынша жеткізілетін Тауар Жеткізушімен тапсырылды және Тапсырыс берушімен қабылданды деп саналады: көлемі бойынша – Қабылдап алу-тапсыру актісінде көрсетілген Тауарды көлеміне сәйкес; сапасы бойынша – дайындаушы-зауыттың сапа сертификатында Тауардың сапасына сәйкес.

8.12. Тауарды бақылау Жеткізушінің өкілдерінің қатысуымен Тапсырыс берушінің өкілдерімен № 2 қосымшаға сәйкес межелі орнында жүзеге асырылады.

8.13.Тауар оның сапалы және сандық сақтауын қамтамасыз ететін талаптарда тасымалдануы қажет.

8.14. Тауардың тарасы, орауышы және таңбалауы аталған Тауар түрін тасымалдау үшін белгіленген талаптарға қатаң сәйкес келуі қажет.

8.15. Жеткізуші соңғы межелі орнына дейін тасымалдау уақытында оның бүлінуінің немесе бұзылуының алдын алуға икемді Тауардың сапалы орауышын қамтамасыз етуге міндетті. Орауыш, тасымалдау кезінде қандайда бір шектеусіз жедел көтеру-тасымалдау өңдеуін және экстремалды температура, тұз бен жауын-шашынның әсеріне төзуі керек, сондай-ақ, ашық сақтау талаптары сақталуы керек.

9. ТАУАРДЫ ТАПСЫРУ-ҚАБЫЛДАУ

9.1. Жеткізуші Тауарды жеткізу орнында Тапсырыс берушінің өкіліне келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) дайындаушы зауытпен (жөнелтушімен) берілген Тауардың сапа сертификатының және/немесе техникалық төлқұжатының түпнұсқалары немесе нотариалды расталған көшірмелері немесе ақпарат Тауардың өзінде және/немесе оның орауышында көрсетілген немесе Тауардың сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртабанымен расталса немесе Тауардың өзінде және/немесе оның орауышында көрсетілген белгілерді ашып көрсете отырып, басқа белгілермен көрсетілген жағдайдан басқа, Тауардың жинақтылығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану ережелері, кепілдіктері туралы мәліметтерден тұратын немесе Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін анықтау үшін қажетті басқа да мәліметтер;

2) сертификаттау саласында Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органымен берілген Тауардың белгіленген үлгідегі сапа сертификатының түпнұсқасы немесе көшірмесі (егер Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Тауар міндетті сертификаттауға жатпаса, онда көрсетілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік органы хатының түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынады);

3) СТ-KZ нысанды Тауардың шығарылу сертификатының түпнұсқасы немесе нотариалды расталған көшірмесі/өтініш-декларация/жеткізілетін Тауарларда жергілікті қамтылу үлесі бойынша Жеткізушінің кепілдікті міндеттемесі.

4) Тауарды шығарған мемлекеттің уәкілетті органымен берілген, белгіленген үлгідегі Тауардың шығарылған сертификатының түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі;

5) жөнелтуші/дайындаушы мемлекеттің уәкілетті кеден органымен расталған жүк кеден декларациясының түпнұсқасы (импорттық Тауардың өндірісі жағдайында);

6) Тауарды қабылдап алу актісінің түпнұсқасы;

7) шот-фактураның түпнұсқасы;

8) Тауарды қабылдап алу-тапсыруға қатысатын тұлғаның өкілеттігін растайтын құжаттың түпнұсқасы (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаттар);

9) шығыс жүкқұжатының түпнұсқасы (ілеспе, тауарлық-көлік);

9.2. Шарттың 9.1-тармағында санамалап көрсетілген қандайда бір құжаттардың болмағаны жағдайында, Тапсырыс беруші Жеткізушінің шығындарын өтемей, Тауарды қабылдаудан бас тарту немесе барлық шығынды Жеткізуші есебіне жатқызумен, Тауарды жауапты сақтауға ресімдеу құқығын қалдырады. Жеткізуші Тауардың межелі станциясына келіп түскен сәтінде Шарттың 9.1-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынбаған жағдайда, Тауарды кеден режимінде сақтаумен байланысты барлық шығындар (уақытша сақтау қоймасының қызметтері және т.б.) Жеткізушіге ұсынылады. Жеткізуші көрсетілген шығындарды Тапсырыс беруші төлем туралы талаптарды ұсыну датасынан банктің 5 (бес) операциялық күні ішінде төлейді. Жеткізуші қойылған шығындарды төлеуден бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші оны Жеткізушіге тиесілі төлем сомасынан ұстап қалады.

9.3. Тауарды саны бойынша қабылдау нақты болуы және Жеткізушінің Шарттың 9.1-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынған жағдайда, Тапсырыс беруші мен Жеткізушінің уәкілетті өкілдерінің қатысуымен Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылатын Қабылдап алу-тапсыру актісі ресімделеді.

9.4. Дайындаушы зауытта Тауарды алдын-ала қабылдау қажет болған жағдайда, Жеткізуші Тауарды тасымалдауға дайындығына дейін 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын Тауардың саны, сапасы және жинақтылығын тексеруді жүзеге асыру және оны Тапсырыс беруші қоймасына ілестіру мақсатында Тапсырыс беруші өкілін жіберу үшін Тапсырыс берушіні жеделхатпен немесе факс арқылы хабардар етуге міндетті. Тапсырыс беруші Жеткізушіні ескерткеннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, жеделхат немесе факс арқылы мынадай мәліметтерді хабарлауға міндетті: Т.А.Ә., Тапсырыс беруші өкілінің лауазымы, оның келген күні мен мерзімі. Сонымен қатар, Тауарды Тапсырыс берушінің өкілінің алдын-ала қабылдау бойынша барлық шығындарды Жеткізуші өткереді.

9.5. Сапасы бойынша Тауарды қабылдау Шарттың 9.1-тармағында көрсетілген құжаттарға және Шартқа №1 қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.

9.6. Шартпен сәйкес қойылатын сапа талаптарына сәйкес келмейтін Тауарды айқындаған жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай Тауарды қабылдамауға және оны Жеткізушінің есебінен жауапты сақтауға ресімдеуге құқылы.

9.7. Тауарды қабылдауда, монтаждау, жөндеу және пайдалану кезеңінде, сондай-ақ Шарттың 6.2-тармағында көрсетілген кепілдікті мерзім ішінде, Тапсырыс беруші Тауарды сақтау талаптарын сақтауда және/немесе пайдалану ережесін сақтауда Тауардың тиісті сапада емес екендігін анықтаса, Жеткізуші Тапсырыс беруші тарапынан қандайда бір қосымша шығындарсыз шағым-арыз алған датасынан 10 (он) жұмыс күннің ішінде айқындалған сапасыз Тауарды жөндеуге немесе ауыстыруға міндеттенеді. Шағым-арыз алған датасы Жеткізуші өкілінің қолма-қол алған күні немесе Жеткізушінің почталық байланыс бөлімшесінің мөртабанында көрсетілген дата саналады.

Тауардың жетіспеушілігін айқындау фактісі құрамына Тапсырыс берушінің өкілі және Жеткізушінің өкілі енетін комиссия актісімен расталады. Жеткізуші өкілін шақырту міндетті болып табылады. Ол ескертуімен жеделхат жолдау немесе факс арқылы кемшіліктер айқындалған сәтінен датасынан бастап 72 сағаттың ішінде жүзеге асырылады. Жеткізуші Тапсырыс беруші өкілін шақыртуды алғаннан кейін келесі күннен кешіктірмей, Тауардың саны, сапасы мен жинақтылығын тексеруге қатысу үшін Жеткізуші өкілі жіберіледі ме екенін жеделхатпен немесе факс бойынша хабарлауы керек.

Жеткізушіден белгіленген мерзімде шақыртуға жауап алмағанда немесе өзінің өкілін жіберуге Жеткізушінің жазбаша бас тартуын алған жағдайда, Тапсырыс беруші барлық шығындарды Жеткізушінің есебіне жатқызумен, Ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілдерімен бірлесіп Тауарды қабылдауды жүзеге асырады. Бұл жағдайда, Тауардың жетіспеушілігі туралы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы актісі Жеткізушіге уәжделген шағым-арызды ұсыну үшін заңды негізделген негіздеме болып табылады.

9.8. Жеткізуші мен Тапсырыс беруші арасында комиссиялық қарау жүргізу кезінде Тауардың жетіспеушілігіне байланысты келіспеушілік-тер туындаса, Тараптар Ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілін шақыртады, оның қорытындысы Тараптармен сөзсіз қабылданады.

9.9. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілімен Тауардың жетіспеушілігі туралы актіге қол қойған жағдайда, оның қатысуымен барлық шығындар және өзге де шығындарды Жеткізуші өтейді.

9.10. Тауарға меншік құқығы Жеткізушіден Тапсырыс берушіге Қабылдап алу – тапсыру актісіне Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған датасынан бастап ауысады.10. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ТҰРУ

  1. Осы Шарт жөніндегі міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың қызметкерлері қандай болмасын заңсыз артықшылықтарға немесе басқа да заңсыз мақсаттарға ие болу үшін ол адамдардың қимылдарына немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да болсын ақша қаражатын немесе құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат етпейді.

  2. Осы Шарт жөніндегі міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың қызметкерлері осы Шарттың мақсаты үшін заңнамада пара беру/алу, коммерциялық сатып алу ретінде, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастыруға (ізін жасыруға) қарсы тұру туралы қолданылып жүрген заңнама мен халықаралық актілердің талаптарын бұзатын қимылдар ретінде жіктелетін іс-қимылдар жасамайды.

  3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы келесі Тараптың қызметкерлерін қандай да болсын тәсілмен, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, олардың атына жұмысты (қызмет көрсетуді) тегін орындау жолымен, қызметкерді белгілі бір тәуелділікке тірейтін және ол қызметкердің оны ынталандырушы Тараптың пайдасына қимылдар жасауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдер арқылы ынталандырудан бас тартады.

  4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай болсын талаптардың бұзылғандығы немесе бұзылуы мүмкін екендігі жөнінде Тараптарда күдік пайда болған жағдайда, тиісті Тарап келесі Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді. Жазбаша хабарламадан кейін тиісті Тарап заң бұзушылықтың болғандығы немесе болмайтындығы туралы растама алынғанша, осы Шарт жөніндегі міндеттемелерін орындауды тоқтата тұруға құқығы бар. Бұл растама жазбаша хабарлама жіберілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күннің ішінде жіберілуі тиіс.

  5. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның қызметкерлерінің осы шарттардың қандай да болсын ережелерін заңнамада пара беру/алу, коммерциялық сатып алу ретінде жіктелетін іс-қимылдармен көрініс беретін, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастыруға қарсылық көрсету туралы қолданылып жүрген заңнама мен халықаралық актілердің талаптарын бұзатын қимылдармен көрініс беретін заң бұзушылықтың болғандығын немесе болуы мүмкін екендігін дәлелмен растайтын немесе солай ойлауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдар беруге міндетті.

  6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдерді мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл орайда Тараптар контрагенттермен сыбайлас жемқорлық қызметке тартуы мүмкін іскерлік қарым-қатынастардың тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды үш-жігерлерін салады, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем береді. Тараптар жемқорлық қызметке Тараптардың араласу тәуекелін болдырмау мақсатында тексеру жүргізу жөніндегі рәсімдердің іске асырылуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

  7. Тараптар олардың орын алуы мүмкін заңсыз іс-қимылдары және осы Шарттың жемқорлыққа қарсы талаптарын бұзу келеңсіз салдарға – Тараптардың сенімділік рейтингісінің төмендеуінен бастап контрагентпен осы Шартты бұзуға дейін баратындай іс-қимыл жасау жөніндегі айтарлықтай шектеулерге дейін әкеп соғуы мүмкін екенін мойындайды.

11. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

11.1. Шарттың 1.3-тармағында көрсетілген мерзімде Тауарды жеткізбеген немесе жете жеткізбеген жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізушіден әрбір мерзімінен қалдырған күнге жеткізілмеген немесе жете жеткізілмеген Тауардың құнынан 0,5 % (нөл бүтін онден бір пайыз), бірақ Шарттың жалпы сомасынан 5 % (бес пайыздан) аспайтын көлемде өсімпұл төлеуді, сондай-ақ, нақты шығын мен алынбаған пайданы қоса, мұндай жеткізбеумен немесе жете жеткізбеумен келтірілген барлық шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.

11.2. Сапасыз Тауарды ауыстыру мерзімі бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізушіден әрбір мерзімінен қалдырған күн үшін ауыстырылмаған Тауардың құнынан 0,5 % (нөл бүтін онден бес пайыз) көлемінде тікелей шығын мен алынбаған пайданы қоса, мерзімді бұзумен келтірілген барлық шығындарды өтеумен, өсімпұлды төлеуді талап етуге құқылы.

11.3. Жеткізушінің кінәсінен Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізушіден мұндай бұзумен келтірілген барлық шығындарды, сондай-ақ, Шарт бойынша Тауардың жалпы құнынан 10 % (он) көлемінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.

11.4. Шарт бойынша алдын-ала төлем және/немесе төлем мерзімдерін сақтамаған жағдайда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуін қайтару мерзімдерін сақтамаған жағдайда Жеткізуші Тапсырыс берушіден әрбір кідірткен күнге уақытылы төленбеген сомадан 0,5 % (нөл бүтін онден бір пайыз), бірақ Шарттың уақытылы төленбеген сомасынан 5 % (бес пайыздан) аспайтын көлемде өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

11.5. Тапсырыс беруші орындалған Тауарды уақытылы қабылдамаған жағдайда, ол Жеткізуші әрбір мерзімінен қалдырған күнге орындалмаған/тиісті деңгейде орындамалмаған міндеттемелер құнынан 0,5 % (нөл бүтін оннан он пайыз), бірақ Шарттың жалпы сомасынан 5%-дан аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді.

11.6. Жеткізуші төлеуі қажет тұрақсыздық айыбы Шартта көрсетілген жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізуші алдында өзінің кредиторлық берешегі сомасынан акцептісіз түрде ұстап қалады. Сонымен қатар, Тапсырыс берушінің Жеткізуші алдында кредиторлық берешегі болмаған жағдайда, соңғысымен айыппұл және өсімпұл сомасы тиісті ескерту алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде төленеді.

11.7. Тұрақсыздық төлемін төлеу Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

11.8. Тұрақсыздық айыбы сомасы төленген шығындар сомасының үстінен өндіріледі.

11.9. Шартпен көзделмеген өзге жағдайда, Тараптар Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидамен белгіленген Шарт бойынша өзіне қабылданған міндеттемелерді орындамағанына және/немесе тиісті орындамағанына жауапкершілікте болады.

11.10. Жергілікті қамтылуы бойынша есептілікті уақытылы ұсынбаған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіге Шарттың жалпы сомасынан 1 % мөлшерінде, сондай-ақ есептілікті ұсынуды мерзімінен қалдырған әрбір күнтізбелік күнге Шарттың жалпы сомасынан 0,1 %, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 5 %-дан аспайтын мөлшерде айыппұлды төлейді.

11.11. Жеткізуші жергілікті қамтылуы бойынша күмәнді ақпаратты ұсынғанға Шарттың жалпы сомасынан 10% мөлшерінде айыппұл түрінде жауапкершілікте болады.12. ДҮЛЕЙ-КҮШ МӘН-ЖАЙЛАРЫ

12.1. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін жартылай немесе толық орындамағанға, егер ол дүлей күш мән-жайлары, атап айтқанда, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, әскери әрекеттер, блокада, экспортқа немесе импортқа тыйым салу, мемлекеттік органдар актілерін қабылдау және т.б. салдары болып табылса, Шарт бойынша тараптар міндеттемелерді орындауға тікелей ықпал етсе және Тараптар осындай жағдаяттарға кедергі келтіре алмаса және қалыптасқан жағдаятта қолдану барлық мүмкін шаралар мен әрекеттерді қабылдаса, жауапкершіліктен босатылады.

12.2. Дүлей күш мән-жайлары туындаған жағдайда, осындай мән-жайлар туындаған Тарап:

1) бес күнтізбелік күннің ішінде келесі Тарапты жазбаша ескертуге. Ескертуде дүлей күш мән-жайларының сипаттамасы, Тауардың жай-күйі, осындай мән-жайлардың салдарын минимумге келтіру үшін Тарап қабылдауды көздеген мүмкін салдарлар мен шаралардан тұруы керек;

2) дүлей күш мән-жайлары туындаған сәтінен бастап, 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде өз есебінен келесі тарапқа сауда өнеркәсіптік палатасымен немесе мемлекеттің өзге уәкілетті органымен берілген Тараптың атауы, Шарттан туындайтын міндеттемелердің жалпы сипаттамасы, Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға дүлей күш мән-жайларының ықпалы, дүлей күш мән-жайлары әрекетінің болжанған мерзімі, өтінімі бойынша куәлік берілген тұлғаны көрсету, куәлікті беру датасы мен орнын көрсетумен, куәлікті қамтамасыз етуге.

12.3. Тараптар дүлей күш мән-жайларының әрекеті туралы куәлікті ресімдеудің жоғарыда аталған талаптарын, ескерту, куәлікті ұсыну мерзімдерін сақтамаған жағдайда, ешқандай мән-жайлар дүлей күш мән-жайлары болып табылмайды және Шарт бойынша міндеттемелер немесе қандай да бір шектеулер алынбайды деп келісті.

12.4. Егер бұл мән-жайлар 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық жалғасатын болса, онда Тараптардың әрқайсысы Шарт бойынша міндеттемелерді алдағы уақытта орындаудан бас тартуға құқығы болады және бұл жағдайда бірде-бір Тарап келесі Тараппен мүмкін шығындарды өтеуді талап етуге құқығы болмайды. Бұл жағдайда Шарт бұзылуы мүмкін, мұнда Тапсырыс беруші Жеткізушіге осы шартты бұзу датасына Тауарды нақты жеткізілген және Тапсырыс берушімен қабылданғанға төлейді.

13. ШАРТТЫ БҰЗУ

Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қағидамен көзделген жағдайларда бұзылуы мүмкін.

13.2. Тапсырыс беруші Шартты келесі жағдайларда біржақты тәртіпте бұзуға құқылы:

- Жеткізушінің Тауарды жеткізу/сапасыз Тауарды ауыстыру мерзімін бұзуы;

- сапасыз Тауарды жеткізу;

- Тауарды жеткізбеу (жете жеткізбеу);

- осы Шарт бойынша міндеттемелерді Жеткізушінің орындамауы;

- Жеткізушіің осы Шартта белгіленген мерзімде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету енгізілмеген жағдайда;

-Жеткізушінің Шартпен көзделген міндеттемелерді алдағы уақытта орындау қажеттілігінің болмауы;

-қайта құрылымдау немесе Тапсырыс берушіге шарттық қатынастарды жалғастыру үшін мүмкін болмайтын немесе мақсатқа бағыттылығына әкеп соғатын өзге қызмет түріне өзгерту;

-Шарт бойынша міндеттемелерді Жеткізушімен тиісті орындамауға әкеп соғатын өзге мән-жайлардың туындауы.

Сонымен қатар, Жеткізуші Тапсырыс берушіге Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы тұрақсыздық айыбын төлеу жөніндегі талаптарды ұсынбайды.

13.3. Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ тарапынан осы Шарттың талаптарына қатысты шектеулерді енгізгенде немесе сатып алуды өткізу рәсімдерін бұзғанда

13.4. Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші болжанған бұзуға дейін 10 (он) күн бұрын Жеткізушіге Шартты бұзу туралы ескерту жолдайды. Жеткізуші Шартты бұзу туралы ескерту алған датасынан 1 (бір) жұмыс күннің ішінде Тауарды жеткізуді тоқтатуға міндетті.

13.5. Жеткізуші кінәсінен Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізушіге нақты жеткізілген және Шарттың «Жауапкершілік» тарауымен белгіленген тұрақсыздық айыбын және Шартты мерзімінен бұрын бұзумен Тапсырыс берушіге келтірілген шығынды шегере отырып, Шартты Тапсырыс берушінің Шартты бұзу датасына қабылдаған Тауарға төлейді. Егер Шартты мерзімінен бұрын бұзумен байланысты, Тапсырыс берушінің тұрақсыздық айыбы мен шығындарының жалпы сомасы Жеткізушіге төлеуге жататын сомадан асатын болса, онда айырмашылық Шартты бұзу датасынан 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге төлеуге жататын Жеткізушінің берешегін құрайды.

14. ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫ

14.1. Тараптар осы Шарттың мәтіні, сондай-ақ, Тараптармен Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындау барысында бір-біріне тапсырылған барлық ақпарат көлемін келесі Тараптың құпия ақпараты (заңнамамен рұқсат етілетін шегінде – коммерциялық құпия) деп санауға келісті.

14.2. Азаматтық кодекстің әрбір Тарапы келесі Тараптың жазбаша келісімінсіз Шартты орындау барысында алынған оның құпия ақпаратын үшінші тұлғаларға ешқандай тәсілдермен болсын жарияламауға өзіне міндеттеме қабылдайды.

14.3. Әрбір Тарап келесі Тарапқа Шарттың талаптарын бұза отырып оның құпия ақпаратын жариялаумен келтірілген барлық шығындарды толық көлемде орнын толтыруға міндеттенеді.

14.4. Құпиялылық талаптары осы Шарттың қолданылуы аяқталған күннен бастап бір жылға дейін күшінде қалады.

15. ЕСКЕРТУ ЖӘНЕ ХАБАРЛАМАЛАР

15.1. Барлық хабарламалар, ескертулер, ұсыныс хаттар және Шартты орындаумен байланысты жолданатын өзге де құжаттар жазбаша нысанда орындалу керек, Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылу керек және қолға берумен немесе факс нұсқасын алған сәтінен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күннің ішінде түпнұсқасын алдағы уақытта ұсынумен, курьермен, почталық ескерту арқылы тапсырысты хатпен, экспресс-почтамен, факспен Шарттың «Тараптардың мекенжайлары, деректемелері және қолдары» тарауында көрсетілген мекенжай бойынша жөнелтілуі керек.

15.2. Барлық хабарламалар, ескертулер Тараптардың бірінің алғаннан кейін немесе онда көрсетілген мерзімде күшіне енеді.

15.3. Тараптар Шарттың «Тараптардың мекенжайлары, деректемелері және қолдары» тарауында көрсетілген өзгерістерді өзгерткен жағдайда, бірін-бірі уақытылы жазбаша ескертуге міндеттенеді. Өзінің тиеу деректемелерін өзгерту туралы Тапсырыс берушінің хабарламасы жеткізу кезеңі басталғанға дейін, 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Жеткізушіге осындай хабарлама келіп түссе, Жеткізушімен Тауарды тиеу үшін орындауға қабылданады. Өзінің банктік деректемелерін өзгерту туралы Жеткізушінің хабарламасы, егер мұндай хабарлама Тапсырыс берушіге төлем мерзімі басталғанға дейін 3 (үш) банктік жұмыс күннен кешіктірмей келіп түссе, Тапсырыс берушімен Тауарды төлеу үшін қабылданады.16. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

16.1. Шартқа қол қоя отырып, Тараптар Шарт бойынша олардың арасындағы туындаған құқық қатынастары Қағида ережелерімен және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнама нормаларымен реттеледі деп келіседі.

16.2. Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын және олармен байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тараптар арасында келіссөздер арқылы шешіледі.

16.3.Тараптар келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Тапсырыс берушінің орналасқан орны бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сотта қарауға жатады деп уағдаласты.17. ҚОРЫТЫНДЫ ТАЛАПТАР

17.1. Шарт қол қойған датасынан бастап күшіне енеді және 2017 жылғы 31 желтоксанға дейін қолданылады.

17.2. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының азаматтық заңнама нормаларына сәйкес жүзеге асырылады.

17.3. Шартқа енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша нысанда жасалуы керек, Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылған, оған мөр таңбалары қойылуы керек.

17.4. Шартқа енгізілген, тиісті нысанда жасалған өзгерістер мен толықтырулар оның ажырамас бөлігі болып табылады.

17.5. Жеткізуші Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз Шарт бойынша өз міндеттемелерін басқа біреуге толығымен немесе жартылай тапсыра алмайды.

17.6. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде үш данадан жасалған.


ДОГОВОР №___________о закупе товаров
г. Астана «___» ___________ 2017 г.
ТОО «КМГ-Retail» именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах которого выступает ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», на основании Доверенности № ____ от «___»________, в лице ________, действующего на основании ________, с одной стороны и _____ «________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Правила) и на основании закупок способом открытого тендера №___ от «__» ___ 20___ года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора и утвержденной Заказчиком Технической спецификацией (Приложение №1) Поставщик обязуется поставить в собственность Заказчика Товар и передать его по Акту приема-передачи, а Заказчик принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

1.2. Характеристика, количество, единица измерения, место поставки, цена за единицу и стоимость Товара указаны в Приложениях № 1 и 2 к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

1.3. Срок поставки Товара – до 31 декабря 2017 года.

1.4. Местное содержание Товара составляет ___%.
2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1 Общая сумма Договора составляет ___________ (________) тенге с/без учета НДС (далее – Общая сумма Договора), покрывающая выполнение всех обязательств по Договору, и включает в себя:

- стоимость Товара;

- расходы по доставке до пункта назначения;

- налог на добавленную стоимость (12%);

- все налоги и иные обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

- все непредвиденные и иные расходы Поставщика (транспортные, командировочные и т.д.), связанные с исполнением Договора;

2.2.Цена Товара за единицу измерения, указанная в Приложении №2 является окончательной и неизменной для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору и не подлежит изменению в сторону увеличения.

2.3.Общая сумма Договора остается неизменной до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами.

2.4. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в Договор, с подписанием соответствующего дополнительного соглашения.3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата производится в тенге, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

3.2. Оплата по Договору производится Заказчиком по факту поставки Товара, в течение 30 (тридцати) операционных дней банка после подписания Сторонами Актов приема-передачи Товара (в 2-х экземплярах) на основании следующих надлежащим образом оформленных документов:

1) счет-фактура Поставщика - (оригинал);

2) товарно-транспортная накладная - в 2-х экземплярах (оригинал).

3) акт выполненных работ по монтажу Товара в 2-х экземплярах (оригинал).4) отчет по местному содержанию (оригинал).

3.3. Срок предоставления Поставщиком актов приема-передачи Товара и счетов-фактур – до 25 числа каждого отчетного месяца.

3.4. Несвоевременное предоставление Поставщиком счетов-фактур освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату.

3.5. Полное исполнение обязательств Сторон, подтверждающее отсутствие претензии к обязательствам по исполнению Договора, оформляется актом сверки взаимных расчетов.4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Самостоятельно своими силами и средствами поставить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

4.1.2. Поставить Товар в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящему Договору;

4.1.3.Поставить Товар в установленный в настоящем Договоре срок;

4.1.4. По требованию Заказчика устранить все недостатки, выявленные в процессе приемки Товара;

4.1.5. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности, иных обязательных норм и правил в процессе поставки Товара по настоящему Договору, в том числе на складах и иных помещениях Заказчика;

4.1.6. Оплатить все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, связанные с поставкой Товара.

4.1.7. В случае обнаружения повреждений и/или дефектов Товара, как во время, так и после поставки Товара, произвести бесплатную замену поврежденного и/или дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведёт к ухудшению качества и других технических характеристик Товара, и будет соответствовать последним техническим разработкам.

4.1.8. Передать Товар Заказчику по Актам приема-передачи.

4.1.9. Предоставить Заказчику паспорта, сертификаты и техническую документацию на Товар.

4.1.10. Нести перед Заказчиком ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора за несвоевременное выполнение обязательств по Договору.

4.1.11. Нести следующие риски: 1. риск случайной гибели Товара;

 2. риск удорожания Товара.

4.1.12. Оградить Заказчика от исков и претензий о возмещении ущерба, понесенного третьими лицами в результате исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

4.1.13.Предоставить Заказчику отчет по местному содержанию:

- после полного исполнения Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи, по форме согласно Приложению № 3 к Договору, в соответствии Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупе товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года №87.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.2.2. В случае, если Заказчик по каким-либо основаниям не согласен с приемкой Товара, он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней заявить письменный мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Договора;4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать поставки Товара в объеме и надлежащего качества, установленного настоящим Договором;

4.4.2. В целях контроля за ходом поставки Товара и качеством Товара в любое время запрашивать у Поставщика промежуточные отчеты о ходе поставки;

4.4.3. Расторгнуть Договор в случае, если Поставщик не в состоянии поставить Товар в установленный Договором срок с отнесением на выбывающего Поставщика понесенных убытков и выплаты штрафных санкций, установленных Договором. В случае расторжения Договора по указанному основанию Заказчик должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения Договора. 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  1. Обеспечение исполнения Договора (далее - Обеспечение) вносится Поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору.

  2. Размер Обеспечения:

– 3% (три) от Общей суммы Договора.

5.3. Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора внести Обеспечение в виде соответствующего гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика, либо банковской гарантии на сумму требуемого Обеспечения со сроком действия, превышающим срок исполнения обязательств по Договору на 10 (десять) рабочих дней. Банк, предоставляющий банковскую гарантию должен быть предварительно согласован с Заказчиком.

5.2. В случае, если Обеспечение не будет представлено в срок, предусмотренный в пункте 5.3. Договора, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный Договор, удерживается внесенное Поставщиком обеспечение тендерной заявки.

5.5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенное Обеспечение до полного исполнения обязательств по Договору.

5.6. Заказчик возвращает внесенное Обеспечение Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней банка Заказчика с момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

5.7. Заказчик не возвращает Обеспечение, если Договор расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком договорных обязательств.


6. ГАРАНТИИ

6.1.Поставщик гарантирует обеспечить:

1) надлежащее качество Товара, соответствие его государственным стандартам и техническим условиям;

2) предоставление соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество Товара;

3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Товара и в период гарантийного срока;

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение трех лет со дня подписания Акта приема-передачи.

6.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

6.4. При возникновении разногласий между Поставщиком и Заказчиком по поводу обнаруженных дефектов и недостатков и их причин, а также для их подтверждения, по инициативе заинтересованной Стороны назначается квалифицированная экспертиза, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и их характера, что не исключает право заинтересованной Стороны обратиться в суд с иском по данному вопросу с требованием выплаты причиненного ущерба.7. КАЧЕСТВО ТОВАРА

7.1. Заказчик по своей инициативе или по инициативе Поставщика может провести технический контроль и/или экспертизу Товара для подтверждения его соответствия технической спецификации. Все разумные расходы на эту экспертизу несет Поставщик. При этом Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от одной из Сторон письма о необходимости проведения экспертизы на заводе-изготовителе и/или в пункте назначения Товара должны в письменном виде уведомить о своих представителях, которые будут участвовать в проведении экспертизы.

7.2. Если указанная экспертиза проводится на территории Поставщика, то представителям Заказчика представляются все необходимые средства и оказывается содействие в доступе к производственной информации без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

7.3. Если при осуществлении технического контроля и/или экспертизы Товара выявлено его несоответствие Технической спецификации, Заказчик может отказаться от него, и Поставщик производит замену такого Товара на Товар, соответствующий качественным характеристикам, установленным Договором, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта уполномоченными представителями Сторон.


8. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

8.1. Поставщик производит поставку каждой партии Товара в пределах срока, установленного пунктом 1.3. настоящего Договора, в объеме (количестве), указанном в Приложении № 2 к Договору.

8.2. Поставщик в течение 24 часов с момента отгрузки Товара извещает Заказчика посредством телеграммы либо факсимильной связи об отгрузке Товара. В извещении указываются следующие данные, относящиеся к отгрузке:

номер Договора, наименование Товара,

копию накладной, номер транспорта,

дату отгрузки, количество мест и вес.

8.3. Товар, ввоз которого осуществлен Поставщиком без согласования с Заказчиком, может быть принят последним на ответственное хранение за счет Поставщика.

8.4. Если в период выполнения Договора Поставщик столкнется с условиями, объективно препятствующими своевременной поставке Товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее длительности и причине с приложением оригиналов подтверждающих документов. После получения от Поставщика уведомления с документами Заказчик оставляет за собой право либо продлить срок поставки Товара по Договору путем подписания с Поставщиком дополнительного соглашения к Договору, либо отказаться от приемки Товара.

8.5. Заказчик при наличии письменного согласия Поставщика имеет право изменить пункт назначения (отгрузочные реквизиты) Товара путем направления соответствующего уведомления в адрес Поставщика.

8.6. Базис поставки: согласно Приложению №2.

8.7. При поставке Товара импортного производства, поставка осуществляется Поставщиком путем отгрузки, прошедшего таможенную очистку Товара.

8.8. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной.

8.9. Поставщик несет все риски потери или повреждения Товара до момента его поставки до места назначения.

8.10. Датой поставки Товара считается дата подписания Акта приема–передачи, подписанного Сторонами.

8.11. Товар, поставляемый по Договору, считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком: по количеству - согласно количеству Товара, указанному в Акте приема-передачи; по качеству - согласно качеству Товара, указанному в сертификате качества завода-изготовителя.

8.12. Приемка Товара осуществляется в месте назначения, согласно Приложению № 2, представителями Заказчика с участием представителей Поставщика.

8.13. Товар должен перевозиться в условиях, обеспечивающих качественную и количественную сохранность Товара.

8.14. Тара, упаковка и маркировка Товара должны строго соответствовать требованиям, установленным для транспортировки данного вида Товара.

8.15. Поставщик обязан обеспечить качественную упаковку Товара, способную предотвратить его от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна без каких-либо ограничений выдерживать интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также условия открытого хранения.

9. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

9.1. Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1)оригинал или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан за исключением случаев, когда информация указана на самом Оборудовании и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Оборудовании и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

2) оригинал или нотариально заверенную копию установленного образца сертификата соответствия Товара, выданного уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в области сертификации (если в соответствии с законодательством Республики Казахстан Товар не подлежит обязательной сертификации, то необходимо представить оригинал или нотариально засвидетельствованную копию письма указанного государственного органа Республики Казахстан);

3) оригинал или нотариально заверенную копию сертификата происхождения Товара формы СТ-KZ/заявление-декларация.

4)оригинал или нотариально засвидетельствованную копию сертификата происхождения Товара установленного образца, выданного уполномоченным органом страны происхождения;

5) оригинал грузовой таможенной декларации, заверенной уполномоченным таможенным органом страны отправителя/изготовителя (в случае импортного производства Товара);

6) оригинал Акта приемки Товара;

7) оригинал счета-фактуры;

8) оригинал документа, удостоверяющего полномочия лица, участвующего в приемке-передаче Товара (доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

9) оригинал расходной (сопроводительной, товарно-транспортной) накладной;

9.2. В случае отсутствия какого-либо из документов, перечисленных в пункте 9.1. Договора, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки Товара, без возмещения расходов Поставщика либо оформить Товар на ответственное хранение с отнесением всех расходов на счет Поставщика. В случае не предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 9.1. Договора, на момент поступления Товара на станцию назначения все расходы, связанные с хранением Товара под таможенным режимом (услуги склада временного хранения и т.д.), предъявляются Поставщику. Поставщик оплачивает указанные расходы в течение 5 (пяти) операционных дней банка с даты предъявления Заказчиком требования об оплате. В случае отказа Поставщика от уплаты предъявленных расходов Заказчик удерживает их из суммы, подлежащей оплате Заказчиком Поставщику.

9.3. Приёмка Товара по количеству производится по фактическому наличию и при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 9.1. Договора, в присутствии уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика, оформляется Актом приема - передачи, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

9.4. В случае необходимости предварительной приемки Товара на предприятии-изготовителе Поставщик обязан за 15 (пятнадцать) календарных дней до готовности Товара к транспортировке информировать Заказчика телеграммой или по факсу для направления Заказчиком своего представителя в целях осуществления проверки количества, качества и комплектности Товара, а также его сопровождения на склад Заказчика. Заказчик не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после уведомления Поставщика обязан сообщить телеграммой или по факсу следующие сведения: Ф.И.О., должность представителя Заказчика, дату и время его выезда. При этом все расходы по предварительной приемке Товара представителем Заказчика несет Поставщик.

9.5. Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с документами, указанными в пункте 9.1. Договора и Приложением №1 к Договору.

9.6. При обнаружении Товара, не соответствующего требованиям качества, предъявляемым в соответствии с Договором, Заказчик вправе не принимать такой Товар, оформить его на ответственное хранение за счет Поставщика.

9.7. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке, в период монтажа, наладки и эксплуатации, а также в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.2. Договора, при соблюдении Заказчиком условий хранения и/или правил эксплуатации Товара Поставщик обязуется произвести ремонт или замену выявленного некачественного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Датой получения претензии считается дата получения ее представителем Поставщика нарочно или дата, указанная на штампе почтового отделения связи Поставщика.

Факт обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой входят представитель Заказчика и представитель Поставщика. Вызов представителя Поставщика обязателен. Он осуществляется путем направления телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 часов с даты обнаружения недостатков. Поставщик не позднее, чем на следующий день после получения вызова представителя Заказчика обязан сообщить телеграммой или по факсу, будет ли направлен представитель Поставщика для участия в проверке количества, качества и комплектности Товара.

В случае неполучения от Поставщика ответа на вызов в указанный срок или получения письменного отказа Поставщика направить своего представителя Заказчик осуществляет приемку Товара совместно с представителями Национальной палаты предпринимателей с отнесением всех расходов на счет Поставщика. В этом случае акт Национальной палаты предпринимателей о недостатках Товара, будет являться юридически обоснованным основанием для предъявления Поставщику мотивированной претензии.

9.8. В случае если при проведении комиссионного осмотра между Поставщиком и Заказчиком возникли разногласия по поводу недостатков Товара, Сторонами производится вызов представителя Национальной палаты предпринимателей, заключение которого принимается Сторонами безоговорочно.

9.9. В случае подписания акта о недостатках Товара представителем Национальной палаты предпринимателей расходы, связанные с его участием, и прочие затраты возмещаются Поставщиком.

9.10. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи.
 1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

  1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

  4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

  7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности Сторон до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.       

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае не поставки или недопоставки Товара в срок, указанный в пункте 1.3. Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости не поставленного или недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора, а также возместить все причиненные такой непоставкой или недопоставкой убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду.

11.2. В случае нарушения срока замены некачественного Товара, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости не замененного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора а также возмещения всех причиненных нарушением срока убытков, включая прямой ущерб и упущенную выгоду.

11.3. В случаях досрочного расторжения Договора по вине Поставщика, Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещения всех убытков, причиненных таким расторжением, а также выплаты Заказчику штрафа в размере 10 % (десяти) процентов от общей суммы Договора.

11.4. В случаях несоблюдения сроков оплаты по Договору, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от несвоевременно оплаченной суммы Договора.

11.5. В случае несвоевременной приемки Заказчиком Товара, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости предъявленого к принятию Товара, но не более 5% от стоимости предъявленого Товара.

11.69. Суммы неустойки, подлежащие оплате Поставщиком в случаях, указанных в Договоре, Заказчик в безакцептном порядке может удерживать из суммы своей кредиторской задолженности перед Поставщиком. При этом в случае отсутствия кредиторской задолженности у Заказчика перед Поставщиком суммы штрафов и пени оплачиваются последним в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления.

11.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

11.8. Сумма неустойки взыскивается сверх начисленной суммы убытков.

11.9. В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору, установленную законодательством Республики Казахстан, Правилами.

11.10. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию, Поставщик оплачивает Заказчику штраф в размере 1% от Общей суммы Договора, а также 0,1% от Общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки предоставления отчетности, но не более 5% от Общей суммы Договора.

11.11. Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 10% от Общей суммы Договора за предоставление недостоверной отчетности по местному содержанию.12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, запрещения экспорта или импорта, принятия актов государственных органов и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, у которой появились такие обстоятельства, обязана:

1) в течение пяти календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должны содержаться характеристики обстоятельств непреодолимой силы, состояние Товара, возможные последствия и меры, которые предприняла Сторона для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств;

2) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы обеспечить за свой счет предоставление другой Стороне свидетельства, выданного уполномоченным органом страны нахождения Стороны, которое должно содержать наименования Сторон, общее описание обязательств, вытекающих из Договора, указание на лицо, по просьбе которого выдано свидетельство, дату и место выдачи свидетельства, предполагаемый срок действия обстоятельств непреодолимой силы, степень влияния обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по Договору.

12.3. Стороны согласились, что в случае несоблюдения вышеуказанных условий оформления свидетельства о действии обстоятельств непреодолимой силы, сроков уведомления, предоставления свидетельства никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

12.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения возможных убытков другой Стороной. В этом случае Договор может быть расторгнут, при этом Заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленный и принятый Заказчиком Товар на дату расторжения настоящего Договора.

13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Правилами.

13.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

-нарушения Поставщиком сроков поставки Товара/замены некачественного Товара;

-поставки некачественного Товара;

-непоставки (недопоставки) Товара;

-неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору;

-в случае невнесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора в сроки, установленные настоящим Договором,

-отсутствия необходимости в дальнейшем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором;

-реорганизации, ликвидации, иного изменения вида деятельности, влекущих невозможность или нецелесообразность для Заказчика продолжения договорных отношений;

-наступления иных обстоятельств, отменяющих необходимость в настоящем договоре;

При этом Поставщик не предъявляет Заказчику требований об оплате неустойки за досрочное расторжение Договора.

13.3. Заказчик расторгает Договор в случае введения ограничений, касающихся условий настоящего Договора, и/или нарушения процедуры проведения закупок со стороны АО ФНБ «Самрук-Казына».

13.4. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик за 10 (десять) дней до предполагаемого расторжения направляет Поставщику уведомление о расторжении Договора. Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления о расторжении Договора прекратить поставку Товара.

13.5. В случае досрочного расторжения Договора по вине Поставщика Заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленный и принятый Заказчиком Товар на дату расторжения Договора, за вычетом неустойки, установленной разделом «Ответственность» Договора, и убытков, причиненных Заказчику досрочным расторжением Договора. Если общая сумма неустойки и убытков Заказчика, связанных с досрочным расторжением Договора, превышает сумму, подлежащую выплате Поставщику, то разница составляет долг Поставщика, подлежащий выплате Заказчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора.

14.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1.Стороны согласились считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной Сторонами друг другу в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, конфиденциальной информацией (в пределах, допускаемых законодательством - коммерческой тайной) другой Стороны.

14.2.Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны ее конфиденциальную информацию, к которой был получен доступ в ходе исполнения Договора.

14.3.Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение условий Договора.

14.4.Условия конфиденциальности остаются в силе в течение одного года со дня окончания срока действия настоящего Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ

15.1. Все извещения, уведомления, письма-предложения и иные документы, направляемые в соответствии с исполнением Договора или в связи с ним одной из Сторон Договора другой Стороне, должны быть выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и предоставлены нарочно либо отправлены по адресам, указанным в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, курьером, заказным письмом с почтовым уведомлением, экспресс-почтой, факсом с последующим предоставлением оригинала в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения факсового варианта.

15.2. Все извещения, уведомления, вступают в силу после надлежащего получения их одной из Сторон или в срок, указанный в них.

15.3. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора. Сообщение Заказчика об изменении своих отгрузочных реквизитов принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки Товара, если такое сообщение поступит к Поставщику не позднее 3 (трех) календарных дней до начала периода поставки. Сообщение Поставщика об изменении своих банковских реквизитов принимается Заказчиком для оплаты Товара, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее 3 (трех) банковских рабочих дней до начала срока оплаты.16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

16.1. Подписанием Договора Стороны согласились с тем, что возникающие между ними правоотношения по Договору будут регламентироваться положениями Правил и нормами гражданского законодательства Республики Казахстан.

16.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

16.3. Стороны договорились, что в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2017 года.

17.2. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан.

17.3. Все изменения и дополнения, внесенные в Договор, должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, на них должны быть проставлены оттиски печатей.

17.4. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

17.5. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

17.6. Договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках.


18.Адреса, реквизиты и подписи Сторон

18. Тараптардың мекенжайлары, деректемелері және қолдары

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ/ЗАКАЗЧИК:

ЖЕТКІЗУШІ / ПОСТАВЩИК:

ТОО «КМГ-Retail»

010000, г. Астана, р-н Есиль, пр. Туран, 1

+7 (7172) 95-57-31

БИН 091 240 004 926

ИИК KZ306010111000047713

в АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

от имени и в интересах которого выступает

ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»

Юридический адрес: г.Астана, ул. Конаева, 8 , блок «Б», бизнес-центр «Изумрудный квартал»

БИН 070740007153

ИИК KZ606010111000045427

БИК HSBKKZKX,

8 (7172) 97 44 51

______________________

М.П.

______________________

М.П.


  
Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет