Конкурсна документацијА Јавна набавка добара редни број јавне набавке 2/2016бет1/5
Дата17.04.2016
өлшемі0.73 Mb.
түріКонкурс
  1   2   3   4   5

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –ДОБРА 2016-средства за хигијенуБрој:03-126

Датум 01.03.2016. год.


Установа Студентски центар Бор

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА


Редни број јавне набавке
2/2016

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Средства за прање ,чишћење и производи од хартије за једнократну употрбу


врста Поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Бор,фебруар, 2016. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), (у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС” број 29/2013,104/13 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број године, и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности, број од године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности,припремила је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за поступак јавне набавке мале вредности добарa-средства за хигијену

Конкурсна документација садржи: 43 страна


Поглавље Назив поглавља
I Општи подаци о јавној набавци…………………………………………. 4

II Подаци о предмету јавне набавке………………………………………… 4

III Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет,

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,

рок испоруке добара, место испоруке добара........................................... 5

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ……… 7

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

а) Образац изјаве понуђача о испуњавању услова(Образац бр.1).......... 13

б) Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Образац бр.2)... 14

ц) Образац изјаве понуђача из групе понуђача о испуњавању услова

(Образац бр.3)............................................................................................. 15

V Упутство понуђачима како да сачине понуду...................................... 16

VI Образац понуде (Образац бр.4)............................................................... 26

VII Образац структуре цене (Образац бр.5).................................................29

VIII Модел уговора ......................................................................................... 31

IX Oбразац изјаве о независној понуди (Образац бр.6).............................. 35

X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона................. 36

XI Изјава о техничком капацитету (Образац бр.8)................................... 37

XII Изјава о кадровском капацитету (Образац бр.9).................................. 38

XIII Референтна листа (Образац бр.10)........................................................ 39

XIV Oбразац трошкова припреме понуде (Образац бр.11) ........................ 40Напомена:

Приликом израде понуде молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.

За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се у складу са чланом 20. Закона. Заинтересована лица у вези предметне набавке комуникацију врше искључиво са лицем наведеним за контакт и на начин,адресу,електронску пошту и бројеве телефона одређене овом конкурсном документацијом.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. Закона, све евентуалне измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.studentskicentarbor.comЗаинтересована лица дужна су да се информишу о предметном поступку преко Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ће, одлуку о додели уговора, као и евентуалне додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.studentskicentarbor.com

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцуНазив наручиоца:

Установа Студентски центар Бор

Адреса наручиоца:

Краља Петра I бр.14

Интернет страница наручиоца:

www.studentskicentarbor.com

Е-mail адреса наручиоца:

studentskicentarbor@yahoo.com

Врста наручиоца:

Републичка установа Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Добра2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.


3. Предмет јавне набавкеКратак опис предмета набавке:

Набавка производа за одржавање хигијене


Опис предмета садржи природу и обим добара и основна обележја добара-опреме, место испоруке, уградње и монтаже:

Ознака предмета набавке:

39800000,33772000Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Предметна јавна набавка није резервисана.


5. Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Зоран Рајичић

Е-mail адреса и број факса: zoranrajicic59@gmail.com

030 441 1917. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда.II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 02/2016 су добра ‐ средства за хигијену

ОРН –39800000,33772000 39830000-производи за чишћење средства за машинско прање посуђа ,производи од хартије за једнократну употребу

2. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.


Партија 1. Средства за одржавање хигијене и производи од хартије за једнократну упоребу

Партија 2. Средства за машинско прање посуђа

3. Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

НАПОМЕНА: Исказане количине дате су тако да постоји могућност одступања.

Набавка и испорука извршаваће се сукцесивно.

ПАРТИЈА 1

1. Рок испоруке: сукцесивно, до 2 (два) дана од дана пријема требовања.

2. Место испоруке: Установа Студентски центар Бор,Краља Петра I бр.14

3. Плаћање – вирмански на рачун понуђача, по испоруци, у року од не дужем од 45 календарских дана од дана пријема фактуре.

4. Добра морају да одговарају стандардима за ову врсту добара и опису из спецификације.Понуђач је у обавези да достави каталог производа или деклерацију из кога се јасно и недвосмислено може видети да понуђени производи одговарају опису из спецификације. У супротном понуда НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАТЉИВА.Редни број

ДОБРА

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

КОЛИЧИНА

1.

2.

3.

4.

1.

Избељивач ACE аутомат 1000ml. или odgovarajuće, 5% агенси за избељивање на бази хлора.

ком

35

2.

Дезинфекционо средство асепсол 1/1

ком

15

3.

Бриско + мотка

ком

20

4.

Четка за WC

ком

20

5.

ДЕТЕРЏЕНТ ЗА СУДОВЕ 900 ml МЕР ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ Састав: 5-15% anjonski surfaktant, <5% amfoternisurfaktanti, sadrži konzervans (2-bromo-2-nitropropane-1,3 diol, Methylisothiazolinone, Methilchliorothioasolinone), miris

ком

150

6.

Сона киселина 1/1

ком

80

7.

КРЕМА ЗА РУКЕ 200 g (ATRIX ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋE)

ком

20

8.

WC САНИTAР 750 ml МЕР ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕСадржи: <5% nejonski surfaktanti, miris

ком

110

9.

Омекшивач LENOR 1425 ml, 5-15 % katjonski површински активне супстанце, парфем.

ком

60

10.

Магична крпа

ком

40

11.

ТЕЧНОСТ ЗА СТАКЛО СА ПУМПИЦОМ 750 ml МЕР ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ

Састав: <5% anjonski surfaktanti, miris sa alkoholom, tečnost i aktivna penaком

115

12.

ДЕТЕРЏЕНТ ЗА ВЕШ 6 kg МЕРИКС ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋE Sastav: 5-15% anjonski surfaktanti, <5% nejonskisurfaktanti, izbeljivač na bazi kiseonika, sapun, polikarboksilati, fosfonati, zeoliti, enzimi, optička belila, mirisi

ком

60

13.

ДЕТЕРЏЕНТ ЗА ВЕШ 3 kg МЕРИКС ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋE Sastav: 5-15% anjonski surfaktanti, <5% nejonskisurfaktanti, izbeljivač na bazi kiseonika, sapun,polikarboksilati, fosfonati, zeoliti, enzimi, optička belila, mirisi

ком

50

14.

ТОАЛЕТ ПАПИР РОЛНА 100% ЦЕЛУЛОЗА ТРОСЛОЈНИ (ПАКОВАЊЕ 10 РОЛНИ) COTTON LIKE PERFEX ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋE 2x20g папир, тежина ролне минимум 100 g


ком

200

15.

Рибаћа четка

ком

10

16.

Салвете 100/1 Палома или еквивалент

ком

600

17.

Салвете Палома style беле 24x24/50 или одговарајуће

ком

200

18.

ТЕЧНИ САПУН АНТИБАКТЕРИЈСКИ ЗА РУКЕ 1 l МУЛТИАКТИВ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ Састав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Parfum, Triclosan (antibakterijska komponenta), Methylchloroisothazolinone, Methylisothiazolinone, Citric Acid

ком

90

19.

Трулекс крпа 40Х40 cm

ком

70

20.

Жица за рибање

ком

60

21.

Сунђер ЗА ПРАЊЕ СУЂА 2/1

ком

60

22.

Сунђер ЗА ПРАЊЕ СУЂА 1/1

ком

40

23.

Дестилисана вода 1/1

ком

15

24.

Кесе за смеће 60 l 1/20 Super Strong 60x67 cm 50 микрона


ком

200

25.

Четка пластична за чишћење

ком

20

26.

МЕТЛА ВЕЛИКА СИРКОВА 4 пута шивена и са држаљем од минимално 80 cm

ком

10

27.

СРЕДСТВО ЗА ПРАЊЕ ПОДОВА 1l АЈАКС ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ Садржи: <5% anjonskih površinski aktivnih materijanejonskih površinskih aktivnih materija, Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Methylchloroisothiazolinone, , Glutaral, Methylisotiazolinene, Octylisothiazolinone

ком

140

28.

ПАПИРНИ УБРУСИ ЗА РУКЕ 100% ЦЕЛУЛОЗАДВОСЛОЈНИ (ПАКОВАЊЕ 2 РОЛНЕ) DELUXE JUMBOPERFEX ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋE2x20g папир тежина ролне минимум 200 g

ком

500

29.

MER extra vim 500g или одговарајуће Do 5% nejonskih sulfaktanata, miris, neorganske soli.

ком

30

30.

CIF abraziv 500mlили одговарајуће Manje od 5% anjonsko površinsko aktivnih elemenata, nejonsko aktivno površinskih elemenata, sapuna, parfema, agens za izbeljivanje na bazi hlorina.
50

31.

Ђубравник пвц

ком

10

32.

Освеживач wц шоље 50ml, BREF DUO ACTIV или одговарајући. Састав: Анјонске површинске активне супстанце 15-30%.

ком

50

33.

Рукавице за рибање једнократне паковање један пар

ком

100

34.

Рукавице за рибање дебље гумене паковање један пар

ком

20


ПАРТИЈА 2.
1. Рок испоруке: сукцесивно, до 2 (два) дана од дана пријема требовања.

2. Место испоруке: Установа Студентски центар Бор,Краља Петра I бр.14

3. Плаћање – вирмански на рачун понуђача, по испоруци, у року од не дужем од 45 календарских дана од дана пријема фактуре.

4. Добра морају да одговарају стандардима за ову врсту добара и опису из спецификације.Понуђач је у обавези да достави каталог производа из кога се јасно и недвосмислено може видети да понуђени производи одговарају опису из спецификације. У супротном понуда НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАТЉИВА.

Редни број

ДОБРА

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

КОЛИЧИНА1.

Winterhalter F8400

ком

540

2.

Winterhalter B100N

ком

100

3.

Winterhalter TABL. 50

ком

375IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА. 75. И 76. ЗАКОНА


    1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имa понуђач који испуњавa обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став.1. тачка 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члана 75. став 1. тачка 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.

75. ст. 1. тач. 5) Закона)

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).1.3. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона и то:

1) Финансијски капацитет:

да је у претходнe три обрачунске године (2013,2014,2015.год)имао минимални годишњи приход од 1.500.000 дин. без ПДВ-а., као и да у претходних 12 месеци пре објављивања позива није био у блокади.

2) Пословни капацитет: да је понуђач у претходне три обрачунске године (2013, 2014, 2015) извршио минимум три референтне испоруке добара која су иста или слична предмету набавке.

3) Технички капацитет: да понуђач располаже најмање једним доставним возилом, једним пословним простором (сопственим или изнајмљеним) и једним магацинским простором (сопственим или изнајмљеним)

4) Кадровски капацитет: да понуђач располаже са најмање три запослена радника на неодређено време, од тога једно радно ангажовано на пословима возача, у месецу који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда


1.4. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
1.5. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказa:

1. Услов да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, из члана 75. став 1 тачка 1 Закона – Доказ:

А) Правно лице као понуђач доказује достављањем:

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:

  • извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из одговарајућег регистра;

*Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. Испуњеност овог услова је неопходан за : понуђача, подизвођача/е и чланове групе у заједничкој понуди.

2. Услов из члана 75. став 1 тачка 2. Закона – Доказ:

А) Правно лице као понуђач доказује достављањем:

Извода из казнене евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;


  1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет