Конкурсна документацијА Јавна набавка мале вредности угоститељске услуге Јнмв број 41/13бет1/5
Дата28.04.2016
өлшемі1.35 Mb.
түріКонкурс
  1   2   3   4   5
ЈП Дирекција за развој и

изградњу града Врања

Иве Лоле Рибара бр.1

Број: 2013-3331/4

Датум: 02.08.2013.године

Е-mаil www.direkcijavr.org

Тел.017/422-600

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Угоститељске услуге

ЈНМВ број 41/13

ВРАЊЕ, август 2013. године

1/42

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012 - у даљем тексту: Закон),на основу члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гласник РС” број 29/2013 – у даљем тексту Правилник), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности брoj 3331-2013 од 29.07.2013.год, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности број 3331-2013/2 од 29.07.2013.год., припремљена је:КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку угоститељских услуга,

у поступку јавне набавке мале вредности

број 41/13

САДРЖАЈ:


I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

3 – 4 стр.

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

4 стр.

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗЈН И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4 - 5 стр.

IV

УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5 - 9 стр.

V

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Образац бр.1

10–16 стр.

VI

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ,Образац бр.2

17 стр.

VII

ИЗЈАВА О АНГОЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА Образац бр.2-а

18 стр.

VIII

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ- Образац бр.3

19 стр.

IX

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА Образац бр.4

20 стр.

X

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Образац бр.5

21 стр.

XI

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЕЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.ЗJН-ЗА ПОНУЂАЧА-Образац бр.6

22–23 стр.

XII

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.ЗJН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА Образац бр.6а

24–25 стр.

XIII

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.ЗJН ЗА ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ Образац бр.6б

26-27 стр.

XIV

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ-Образац бр.7

28–34 стр.

XV

МОДЕЛ УГОВОРА–Образац бр.8

35–36 стр.

XVI

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ ЗА ПОНУЂАЧА–Образац бр.9

37 стр.

XVII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА–Образац бр.9а

38 стр.

XVIII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ ЗА ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА–Образац бр.9б

39 стр.

XIX

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ–Образац бр.10

40 стр.

XX

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ–Образац бр.11

41 стр.

XXI

ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75.СТАВ 2. ЗАКОНА –Образац бр.12

42 стр.


Укупан број страна: 42

2/42

I OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


 1. Назив,адреса и интернет страница наручиоца

ЈП „Дирекција за развој и изградњу града Врања“

Ул. Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање.

Интернет страница: www.direkcijavr.org


 1. Поступак који се проводи

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12) у даљем тексту ЗНЈ и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈНМВ 41/13 су угоститељске услуге. 1. Лице за контакт

Драгана Стошић, контакт телефон 017/422-600


 1. Подношење понуде

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, без обзира на начин на који је послата, до 12.08.2013. године до 12,00 часова у писарници наручиоца(канцеларија бр.1) на адресу ЈП „Дирекција за развој и изградњу града Врања“ Врање, ул. Иве Лоле Рибара број 1, 17500, Врање.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подностити сматраће се неблаговременом.

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном , препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантра је једино чињеница када је наручилац примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда ( у којој ситуацији ће понуда бити благовремена) , те није релевантан моменат када је понуђач посало понуду.
Наручилац ће , неблаговремену понуду одбити као неприхватљиву.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуће нити да мења своју понуду.

Понуда се подноси непосредно (лично) или путм поште, на поменуту адресу наручоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:


Понуда за јавну набавку – Угоститељске услуге,

брoj ЈНМВ 41/13 – не отварати“
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом подносиоца понуде,наведеним називом понуђача и адресом. Понуђач може поднети само једну понуду.

3/42
6.Време и место отварања понуда

Јавно отварање понуда одржаће се дана 12.08.2013.год. У 12,30 часова на адреси наручиоца ЈП „Дирекција за развој и изградњу града Врања“, Врање.

Пре почетка поступака јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији наручиоца предају писмена пуномоћја на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.


II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набаке

Набавка угоститељских услуга за потребе ЈП Дирекције за развој и изградњу града Врања.

Назив и ознака из општег речника јавних набавки : 55310000.


III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76 ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


 1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који сачињавају обавезне услове према члану 75. став1. ЗЈН, односно:

1.Услов: да је регострован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Упуство како се доказује испуњење овог услова: Понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77. став 3. Закона - Образац бр.9(уколико се понуда подноси самостално), 9а(уколико се понуда подноси са подизвођачем) и 9б (уколико понуду подноси група понуђача) конкурсне документације.
2.Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Упуство како се доказује испуњење овог услова: Понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77. став 3. Закона - Образац бр.9( уколико се понуда подноси самостално), 9а(уколико се понуда подноси са подизвођачем) и 9б (уколико понуду подноси група понуђача) конкурсне документације.
3.Услов: да му није изречена мера забране обавављања делатности која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.

Упуство како се доказује испуњење овог услова: Понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77. став 3. Закона - Образац бр.9( уколико се понуда подноси самостално), 9а(уколико се понуда подноси са подизвођачем) и 9б (уколико понуду подноси група понуђача) конкурсне документације.
4.Услов: да је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Упуство како се доказује испуњење овог услова: Понуђач може да доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77. став 3. Закона - Образац бр.9( уколико се понуда подноси самостално), 9а(уколико се понуда подноси са подизвођачем) и 9б (уколико понуду подноси група понуђача) конкурсне документације.
4/42

2)Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80.ЗЈН
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75 става1.тачка 1.до 4 ЗЈН
3) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са

чланом 81.ЗЈН
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.став1 тачка 1-4 Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

IV УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.2.Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач може да поднесе само једну понуду.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.


Попуњавање образаца датих у конкурсној документацији

Понуђач доставља понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при отварању може утврдити да ли је затворена онако како је предата.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи морају да попуне на упражњеним местима, читко ручно,писаћом машином или на рачунару. Обрасце мора да потпише власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и морају бити оверени печатом понуђача.

Није дозвољено преправљање текста у датим обрасцима у конкурсној докуметнацији-прецртавање постојећих навода и уписивање других навода.

Конкурсна документација садржи следеће обрасце које понуђач обавезно попуњава, оверава, потписује и доставља:


 • Образац понуде –Образац бр.1

 • Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем, Образац бр.2

 • Изјава о анажовању подизвођача, Образац бр.2а, у случају да наступа са подизвођачем

 • Образац Подаци о подизвођачу, у случају да понуђач извршење набавке делимично поверава подизвођачу, Образац бр.3

 • Образац Општи подаци о члану групе понуђача, у случају да понуду поднесе група понуђача, образац бр.4, у случају подношења заједничке понуде

 • Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду, Образац бр.5, у случају заједничке понуде

 • Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75.ЗЈН и упуство како се доказује испуњност тих услова за понуђача, Образац бр.6

 • Образац за оцену испуњености обавезних услова подизвођача, Образац бр.6а, у случају да ангажује подизвођача

 • Образац за оцену испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН и упуство како се доказује испуњеност тих услова за члана групе понуђача,Образац бр.6б, у случају заједничке понуде

 • Образац Техничке спецификације- Образац бр.7

 • Модел уговора-Образац бр.8

 • Образац Изјава о испуњености услова утврђених законом-Образац бр.9

5/42


 • Образац Изјава о испуњености услова утврђених законом за подизвођача-образац бр.9а уколико ангажује подизвођача

 • Образац Изјава о испуњености услова утврђених законом за члана из групе понуђача-Образац бр.9б

 • Образац трошкова припреме понуде, Образац бр.10(потписује се, оверева и предаје, а попуњава од зависности и потребе понуђача)

 • Образац изјаве о независној понуди, Образац бр.11

 • Изјава у складу са чланом 75.став 2 Закона , Образац бр.12.

3. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. ств.6 ЗНЈ

У року за подношење понуде понуђач може да измени,допуни или опозове свој понуду на начин који је одређен за подношење понуде.Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документ накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења свој понуду.

4. Захтев у случају подношења самосталне понуде

У понуди (обрасцу понуде) понуђач наводи на који начин подноси понуду, да ли понуду подноси самостално, као заједничку или са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

5. Захтев у случају ангажовања подизвођача

Уколико понуђач ангажује подизвођача у обавези је да у својој понуди наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити већи од 50%), део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:


 • у обрасцу понуде (образац бр.1) наведе пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адресу седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт, да наведе део предмета набавке који ће извршити као и проценат вредности набавке који ће извршити подизвођач.

 • попуни, печатом овери и потпише Образац бр.2а - Изјава о ангажовању подизвођача

 • попуни,печатом овери и потпише Образац бр.3 -Подаци о подизвођачу.

 • попуни, печатом овери и потпише образац 6а-Образац за оцену испуњености услова за подизвођача

 • за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став1.тачка 1до4 ЗЈН на начин одређен чланом 77.ЗЈН-Образац бр.9а.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорне набавке, без обзира на ангажовање и број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања дирктно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања исуњености услова.7.Саставни део заједничке понуде

Понуђач који подноси заједничку понуду дужан је у понуди наведе да понуду подноси као заједничку и да за сваког члана групе: • у обрасцу понуде (образац бр.1) наведе пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адресу седишта. ,матични број, ПИБ, име особе за контакт

 • попуни, печатом овери и потише образац бр.4-образац Општи подаци о члану групе понуђача

 • попуни, печатом овери и потише образац бр.5-образац изјаве чланова групе који подносе заједничку понуду

 • попуни,печатом овери и потише образац 6б-Образац за оцену испуњености услова

6/42
понуђача из групе понуђача

 • за понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став1.тачка 1 до 4 ЗЈН на начин одређен чланом 77.ЗЈН-Образац бр.9а.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно, према наручиоцу. Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који обавезно саджи податке из члана 81.став 4.тачка1 до 6 закона и то:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће затупати групу понуђача пред наручиоцем

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења

- понуђачу који ће издати рачун

- рачуну на који ће бити извршено плаћање

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

8. Начин и услови плаћања, место вршење услуге, као и других околности код којих зависи прихватљивост понуде

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана по пријему фактуре у писарници наручица. Плаћање се врши у динарима.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаној облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може да мења своју понуду.

Место вршења услуга у ресторанима на територији града Врања.

9.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.ЗЈН.

Понуђена цена за услугу која је предмет ове јавне набавке је фиксна и не може се мењати после закључења уговора
10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења

За наведену набавку наручилац не захтева средство финансијског обезбеђења.11.Дефинисање посебних захтева у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Понуђач у својој понуди може да одређене податке означи као поверљиве. Подаци које понуђач означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне набавке и неће бити досупни ником изван круга лица која буду укључена у поступку јавне набаке.Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка.

Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у горњем десном углу садрже ознаку “ПОВЕРЉИВО”, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено “поверљиво”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

7/42
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости понуђач ће то учинити тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости напиати ОПОЗИВ уписати датум и време и потписати се.
11.Додатне информације ии појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20.ЗЈН

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште, електронске поште или факсом) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручила ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се на адресу: ЈП „Дирекција за развој и изградњу града Врања“ Врања, са напоменом Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документацијеУгоститељске услуге –ЈНМВ 41/13

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношњењ понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.


12. Врста критеријума за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:Најнижа понуђена цена.


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Конкурсна документација за јавну набавку добара: медицинска опрема екг апарати
dokumenti -> Конкурсна документацијА Јавна набавка мале вредности гориво м2015-7 Децембар 2015. године
dokumenti -> Конкурсне документације и продужењу рока
dokumenti -> Републикасрби ј а општа болница јагодина
dokumenti -> Конкурсна документацијА за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности материјал за трансфузијУ
dokumenti -> I мз налога -0
dokumenti -> Аритмии сердца
dokumenti -> Теоретические вопросы
dokumenti -> «И оптимист, и мама, и учитель »


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет