Конкурсна документација за јавну набавку добара: медицинска опрема екг апаратибет1/3
Дата17.04.2016
өлшемі0.7 Mb.
түріКонкурс
  1   2   3


ДОМ ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“

ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку добара:

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - ЕКГ АПАРАТИ

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

(СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ)
БРОЈ 40/2015

2.

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 i 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр.29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број 2266 од 17.09.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2266-1 од 17.09.2015. године, наручилац Дом здравља „Чачак“ Чачак је припремиоКОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара, број 40/2015
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ЕКГ АПАРАТИ

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК


- отворени поступак -

Конкурсна документација садржи:
 1. Општи подаци о набавци...................................................................................................3
 1. Подаци о предмету јавне набавке.....................................................................................3
 1. Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења, место испоруке добара..................................................................................................................4
 1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова..................................................................................7
 1. Упутство понуђачима како да сачине понуду..................................................................9
 1. Обрасци и модел уговора.................................................................................................16
 1. Изјава о испуњености обавезних услова........................................................................39
 1. Образац изјаве о независној понуди...............................................................................40

8. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона.................................41НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 41 ( четрдесет једну) страницу.

3.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ


1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9, 32000 Чачак

Наручилац нема интернет страницу.1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке добара број 40/2015Медицинска опрема – ЕКГ АПАРАТИ за потребе Домa здравља Чачак Чачак, спровешће се у отвореном поступку ( Члан 32 ЗЈН).


1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара.


1.4. Контакт:

Правна служба, тел/факс. 032/ 373 197 , e-mail: tender.zc.ca@gmail.com.

Тања Велисављевић главна сестра Дома здравља, тел./факс. 032/223 660

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић бр. 9, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: Не отварати40/2015Медицинска опрема – EKГ АПАРАТИ за потребе Домa здравља Чачак Чачак поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.


Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда 05.11.2015. године до 13.00 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.
1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Дому здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9, Чачак, у просторијама административно стручних служби.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 05.11.2015. године у 13.15 часова.Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.
1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.


2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке: Предмет јевна набавке број 40/2015 je медицинска опрема: ЕКГ АПАРАТИ за потребе Домa здравља „Чачак“ Чачак.Назив и ознака из општег речника набавки: 33100000 – медицинска опрема.

Ова јавна је обликована није обликована по партијама.

4.


Редни број

Н а з и в

Јединица мере

Количина

 

EKG aparati

 

 

1

EKG aparat 3 - kanalni

kom

4

2

EKG aparat 3 - kanalni sa integrisanim EKG displejom

kom

1

3

EKG aparat 6/12 kanala

kom

1


3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ ПРЕДМЕТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
1. ЕКГ АПАРАТ 3 - КАНАЛНИ


ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 4 KOMАДА


3-канални, струјно-батеријски ЕКГ апарат са капацитетом батерије од минимално

2 часа


Аутоматско и мануелно снимање ЕКГ-а у резолуцији ( Sample rate ) min 1000Hz

У аутоматском режиму рада апарат мора да омогући секвенцијално и симултано снимање ЕКГ-а

Могућност штампања копије последњег ЕКГ-а

Стандард и кабрера режим електрода

Штампа извештаја на 3-канално термо штампачу са опцијама брзине 5-25-50 mm/s

За штампу извештаја апарат користи z- фалтани и спакован у ролну термо папир, минималне ширине 90mm

Могућност подешавања више формата штампе извештаја и могућност аутоматског подешавања базне линије пред почетак штампе

Аутоматски или мануелни избор амплитуде QRS сигнала: 5-10-20 mm/mv

На апарату интегрисана командна тастатура са издржљивим гуменим типкама или силиконска тастатура или touch screen тастатура. Фолијска тастатура није прихватљива.

Интерисан QRS biper за звучно регистровање QRS комплекса

Апарат мора да поседује интегрисани дисплеј или LED индикаторе који указују на:

- одабрану групу одвода који се снима

- извор напајања који је у употреби

- статус батерије

- стање термо папира: нестаје или није добро постављен

- статус филтера: укључен / искључен

- контакт пацијента са електродама: слаб контакт или лоше постављена електрода

Апарат се испоручује са софтвером за мерење и интерпретацију ЕКГ налаза

Максимална тежина апарата до 3кг

Уз апарат је потребно испоручити стандардни прибор за рад:

- ЕКГ пацијент кабл – 1 комад

- Грудно-усисне електроде – 6 комада

- Екстремитетне електроде, штипаљке – 4 комада

- Струјни кабл – 1 ком

- Паковање папира – 1 ком

- Упуство за употребу на српском језику.

5.
2. ЕКГ АПАРАТ 3 – КАНАЛНИ СА ИНТЕГРИСАНИМ ЕКГ ДИСПЛЕЈОМ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOM3-канални струјно батеријски ЕКГ апарат са капацитетом батерије од минимално 4 часа

Аутоматско и мануелно снимање ЕКГ-а у резолуцији ( Sample rate ) min 1000Hz

У аутоматском режиму рада апарат мора да омогући секвенцијално и симултано снимање ЕКГ-а

Могућност штампања копије последњег снимљеног ЕКГ-а

Стандард и кabrera режим електрода

Апарат мора да поседује интегрисани ЕКГ дисплеј мин. димензија 70x50mm за приказ следећих информација :

-ЕКГ мониторинг, мин. 3 канала истовремено са могућношћу промене свих 12 канала

- актуелна срчана фреквенција

- сигнализатор лоше постављене електроде

- информације о пацијенту

- актуелна брзина и амплитуда ЕКГ сигналаАпарат мора да поседује могућност штампе извештаја :

- у форми 3- каналног ЕКГ-а, преко интегрисаног термо штампача, на термо папиру минималне ширине 80мм

- у форми 6/12 каналног ЕКГ-а, преко екстерног принтера, директним повезивањем апарата са принтером


Брзине штампе: 5-10-25-50 mm/s

Могућност подешавања више формата штампе извештаја и могућност аутоматског подешавања базне линије пред почетак штампе

Аутоматски или мануелни избор амплитуде QRS сигнала: 5-10-20 mm/mv

На апарату интегрисана алфанумеричка командна тастатура са издржљивим гуменим типкама. Фолијска тастатура није прихватљива.

Интегрисана меморија за мин 30 ЕКГ снимака

Интегрисан мин 1xRS-232 интерфејс и мин 1 интерфејс за повезивање са екстерним принтером

Интерисан QRS бипер за звучно регистровање QRS комплекса

Апарат мора поседовати могућност надоградње модулом / опцијом за директан пренос снимљеног ЕКГ-а у XML формату

Апарат се испоручује са софтвером за мерење и интерпретацију ЕКГ налаза

Апарат мора поседовати тромболиза софвер

Максимална тежина апарата до 3 кг

Уз апарат је потребно испоручити стандардни прибор за рад:

- ЕКГ пацијент кабл – 1 комад

- Грудно-усисне електроде – 6 комада

- Екстремитетне електроде, штипаљке – 4 комада

- Струјни кабл – 1 ком

- Паковање папира – 1 ком

- Упуство за употребу на српском језику.

6.

3. ЕКГ АПАРАТ 6/12– КАНАЛНИТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOM


 

6/12-канални струјно батеријски ЕКГ апарат са капацитетом батерије од минимално 3 часа

Апарат мора да поседује LCD екран минималних димензија 120x90 мм за приказ следећих података:

-3-канални ЕКГ у реалном времену (приказ групе ЕКГ канала по избору корисника)

-актуелну срчану фреквенцу

-актуелна брзина ЕКГ сигнала

-актуелна амплитуда ЕКГ сигнала

-напајање апарата: на струју / на батерије

-индикатор слабог контакта електрода са пацијентом или лоше постављене електроде

-статус филтера ЕКГ сигнала: укључен / искључен

Апарат мора да поседује аутоматски и мануелни режим рада

Апарат мора да поседује стандард и карбера режим електрода

Sampling rate минимално 1000 Hz

Апарат мора да поседује 6/12-канални термо штампач са опцијама брзине 5-10-25-50 mm/s

Аутоматски или мануелни избор амплитуде QRS сигнала: 5-10-20 mm/mV

Апарат пре почетка штампе извештаја мора да поседује могућност аутоматског подешавања базне линије

За штампу извештаја апарат користи термо папир, А4 формата, минималне ширине 210 mm

Апарат мора да поседује водоотпорну, алфанумеричку комадну тастатуру са издржљивим гуменим типкама. Фолијска тастатура није прихватљива.

Апарат мора да поседује могућност звучног регистровања QRS комплекса

Апарат мора да поседује могућност подешавања више различих формата извештаја

Апарат мора да поседује интегрисан мишићни тремор филтер и филтер за стабилизацију базне линије

Апарат мора да поседује софтер за мерење и интерпретацију ЕКГ налаза

Апарат мора да поседује меморију за минимално 40 снимљених ЕКГ-а

Апарат мора да поседује могућност штампања копије или преноса на PC рачунар раније снимљеног ЕКГ-а из актуалне меморије

Апарат мора да поседује интегрисан мин. 1xRS-232 интерфејс

Апарат мора да поседује могућност накнадне надоградње опцијом спирометрије

Максимална тежина апарата до 6 кг

Уз апарат је потребно испоручити стандардни прибор за рад:

- ЕКГ пацијент кабл – 1 комад

- Грудно-усисне електроде – 6 комада

- Екстремитетне електроде, штипаљке – 4 комада

- Струјни кабл – 1 ком

- Паковање папира – 1 ком

- Упуство за употребу на српском језику.

7.

Врста, спецификација, количина и опис добра које је предмет јавне набавке, детаљно су приказани и у Обрасцу број 10 – табеларни део понуде.Добра морају бити стандардног квалитета, а место испоруке је Ф –цо магацин наручиоца, Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9.

Понуђач је дужан да обезбеди инсталацију предметне опреме, обуку за рад, сервисирање апарата и резервне делове у гарантном року.

Понуђач је дужан да за понуђена добра достави каталог производа који нуди или фотокопију каталога. Понуђач је дужан да ставке из захтеване техничке спецификације обележи на локацији у каталогу, како би наручилац могао да упореди захтеване техничке спецификације са понуђеним.

Под каталогом се прихвата свака папирна колекција која садржи тачне податке о производу и његову спецификацију. Под спецификацијом производа се прихватају основни технички подаци са доступним димензијама и карактеристикама производа.


4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

6. Понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
4.2. Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 i 68/15 ), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 Закона, достављањем следећих доказа:За правно лице:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( уверење Основног и Вишег суда, Вишег суда – посебно одељење у Београду и извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета медицинских средстава.6) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.
8.

За предузетника:

извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

5) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета медицинских средстава.

6) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Доказ из става 1. тач. 2) и 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.


За физичко лице:

1) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

2) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета медицинских средстава.

4) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Доказ из става 1. тач. 1) и 2) овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.), писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозволу Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета медицинских средстава.

Испуњеност услова под тачком 6. доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити достављање копија захтеваних доказа о испуњености услова, што је и дужан према Члану 79. став 2 ЗЈН.

Наручилац може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код истог наручиоца.9.

Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи у Обрасцу 13 Конкурсне документације).
4.3. Додатни услови

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке.  1. Доказивање испуњености додатних услова:

Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем Решења Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет за предмет јавне набавке. Уколико предмет јавне набавке не подлеже регистрацији у АЛИМС-у, понуђач је дужан да достави потврду АЛИМС-а да се предеметно добро не сматра медицинским средством, те стога не подлеже регистрацији.
4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови ( Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.
4.6. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности закљученог уговора. Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.


5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу административно стручних служби наручиоца – Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: Не отварати – 40/2015– Медицинска опрема – ЕКГ АПАРАТИ за потребе Домa здравља Чачак Чачак, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

10.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.Наручилац ће понуду одбити ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном докуемнтацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова јавна набавка није обликована по партијама.5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.


5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде“ за јавну набавку 40/2015– Медицинска опрема – ЕКГ АПАРАТИ за потребе Домa здравља Чачак Чачак – НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

11.


Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3. и 4.4. Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршенју уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.


5.9. Захтеви у погледу места испоруке и услова плаћања:

Рок за плаћање je најдуже до 30 дана након техничког пријема медицинске опреме која је предмет јавне набавке.

Место испоруке је ф-цо магацин наручиоца, Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9, рок испоруке је најдуже до 30 дана од дана закључења уговора, а трошкови испоруке падају на терет понуђача.
5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.


5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цена са ПДВ-ом исказује се у Обрасцу структуре цена.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.


5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде путем:


12.

- поште на адресу наручиоца – Дом здравља „Чачак“ Чачак, ул. Веселина Миликић 9, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: Не отварати – 40/2015– Медицинска опрема – ЕКГ АПАРАТИ за потребе Домa здравља Чачак Чачак,

- или путем електронске поште ( e-mail) или факса, тако да e-mail или факс стигну код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала, сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.

. Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки.


5.14. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понудa, а може да врши и контролу (увид) код понуђача , односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
5.15. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

 2. учинио повреду конкуренције;

 3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

 4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.


13.


Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.16. Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. 40/2015Медицинска опрема – ЕКГ АПАРАТИ за потребе Домa здравља Чачак Чачак, донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“. Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума „економски најповољнија понуда“:


1.

Цена

80,00 пондера

2.

Гарантни рок ( у месецима)

10.00 пондера

3.

Рок испоруке

10.00 пондера
У К У П Н О П О Н Д Е Р А :

100,00 пондера1.

Цена

80,00 пондера

Код овог елемента критеријума упоређује се укупна понуђена цена из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 80,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 80,00

Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;

Ц мин. - најнижа укупна понуђена цена ;

Ц понуде – укупна понуђена цена из понуде која се оцењује.


2.

Гарантни рок ( у месецима)

10,00 пондера

Код овог елемента критеријума упоређује се гарантни рок за понуђена добра из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком добија максималан број пондера – 10,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

ГР = ( ГР понуде / ГР макс) х 10,00

ГР – број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок;

ГР понуде – гарантни рок из понуде која се оцењује.

ГР макс – најдужи понуђени гарантни рок ;


3.

Рок испоруке (изражен у данима)

10,00 пондера

Код овог елемента критеријума упоређује се рок испоруке предметних добара из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најкраћим роком испоруке добија максималан број пондера – 10,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

РИ = ( РИ мин. / РИ понуде) х 10,00

РИ – број пондера за елеменат критеријума – рок испоруке;

РИ мин. – најкраћи понуђени рок испоруке;

РИ понуде – рок испоруке из понуде која се оцењује.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио најнижу цену .

Уколико понуђачи понуде исте цене, предност ће имати понуда код које је понуђен краћи рок испоруке, односно дужи гарантни рок, односно дужи рок важења понуде, овим редоследом, у случају истог броја пондера

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
14.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.


Доказ да је добро домаћег порекла

Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла, a да би остварио предност домаћег порекла робе, као саставни део понуде мора поднети доказ о домаћем пореклу робе – Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.

Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе доказује Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или писаном Изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу или Изјавом овереном пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.
5.17. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне сампоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.Министарство финансија и привреде Републике Србије: www.mfp.gov.rs

Пореска управа Републике: http://poreskaupravars.org/
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Агенција за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине: www.merz.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Министарство правде и државне управе Републике Србије: www.drzavnauprava.gov.rs

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије: www.minrzs.gov.rs
5.18. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: tender.zc.ca@gmail.com тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 253, сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи: 1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

 2. назив и адресу наручиоца

 3. податке о јавниј набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

 4. повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

 5. чињенице и доказе којима се повреде доказују

 6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

 7. потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
15.

чланом 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и/или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет ) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.


5.19. Обавештење о року за закључење уговора:

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач је дужан да потписан и оверен уговор, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема уговора од стране наручиоца.

16.


6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА
Образац 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ


 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

 2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

 3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)
НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

РАЧУН

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
___________________ П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П. __________________________

Потпис овлашћеног лица

17.
Образац 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

 2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

 3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку добара бр. 40/2015Медицинска опрема – ЕКГ АПАРАТИ за потребе Домa здравља Чачак Чачак саставио и потписао
____________________________________________________________________

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)


у име и за рачун понуђача.
_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________ Име и презиме одговорног лица - директора

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)


_____________________________
М.П. Потпис одговорног лица - директора
______________________________
НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

18.


Образац 3


ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче


Р.бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА ДОБАРА

КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

1

2

3

Датум: ___________ Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П. ______________________________


НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

19.


Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ


НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА

АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

РАЧУН

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П. __________________________

Потпис овлашћеног лица


НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

20.


Образац 5


ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр. 40/2015Медицинска опрема – ЕКГ АПАРАТИ за потребе Домa здравља Чачак Чачак.

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и седиште члана групе

Врста добара

коју нуди

Учешће члана групе у понуди (%)

Потпис одговорног лица и печат члана групе

Овлашћени члан


________________


м.п.

Члан групе


______________


м.п.

Члан групе


______________


м.п.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П. __________________________

Потпис овлашћеног лица


НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

21.
Образац 6ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА


НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

РАЧУН

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П. __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

22.


Образац 7
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД


УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ


НАПОМЕНА:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум: Потпис овлашћеног лица:

__________________ ___________________________

М.П.

23.


Образац 8

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број _____ од ______2015. год. , закључује сеУ Г О В О Р

О јавној набавци добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - ЕКГ АПАРАТИ

за потребе Дом здравља „Чачак“ Чачак

у отвореном поступку БРОЈ 40/2015
Закључен између:
1. ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК, ул. Веселина Миликић 9, кога заступа др Александар Пајовић, директор /у даљем тексту: Наручилац/ и
2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________

/у даљем тексту: добављач/
на следећи начин:
I.ПРЕДМЕТ УГОВОРА

I.1.
Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка медицинске опреме -екг апарати за потребе Домa здравља Чачак“ Чачак, за партије дате у табеларном прегледу овог члана, у свему према понуди добављача број _______ од _____2015. године, која је саставни део овог Уговора.
НАПОМЕНА: Табеларни део уговора биће усклађен са Одлуком о додели уговора.

II. ЦЕНА

Цена из члана I.1. је дата без ПДВ-а.

Овако уговорена цена има се исплатити добављачу у року до 30 дана од дана техничког пријема медицинске опреме-екг апарата.

Као инструмент обезбеђења овог Уговора, добављач је дужан доставити регистровану бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог уговора, за добро извршење посла.

Меницу је дужан доставити приликом потписивања Уговора.

Предајом менице из става 1 овог члана , добављач се обавезује да наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица добављача.


III. РОК ИСПУЊЕЊА УГОВОРА

III.1.

Каталог: dokumenti
dokumenti -> Конкурсна документацијА Јавна набавка мале вредности гориво м2015-7 Децембар 2015. године
dokumenti -> Конкурсне документације и продужењу рока
dokumenti -> Републикасрби ј а општа болница јагодина
dokumenti -> Конкурсна документацијА за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности материјал за трансфузијУ
dokumenti -> I мз налога -0
dokumenti -> Аритмии сердца
dokumenti -> Теоретические вопросы
dokumenti -> «И оптимист, и мама, и учитель »
dokumenti -> Стратегия долгосрочного развития Бауского края


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет