Конспект лекцій по дисципліні "політична економія" модуль 1 передмова економіка представляє собою систему економічнихбет8/15
Дата17.05.2020
өлшемі4.42 Mb.
түріКонспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
ТЕМА №7. ГРОШІ
План лекції:

 1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.

 2. Функції грошей як загального еквівалента. Концепції грошей.

 3. Сучасні зміни в грошовому обігу.

Вступ


Вивчення даної теми має важливе значення для осмислювання як в цілому курсу політичної економії, так і його складової – питання вирішення ринкових проблем, адже саме гроші виступають сучасною формою прояву вартості (цінності) товару. Пізнання законів руху грошей – це не тільки теоретичне питання, але й важлива категорія для розробки економічної політики.

 1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.

Зміна безпосередньої мети виробництва ускладнює зв'язок між виробництвом і споживанням. За натурального господарства споживчі вартості зі сфери виробництва безпосередньо надходили в сферу споживання. Між виробництвом і споживанням існував прямий і безпосередній зв'язок.

У товарному господарстві через двоїсту природу продуктів праці становище змінюється. В остаточному підсумку всі зроблені товари мають своїм призначенням задоволення тієї або іншої потреби і повинні ввійти в сферу виробничого або особистого споживання. Але товар не відразу надходить у сферу споживання і реалізується як споживча вартість. Перед тим, як «ввійти» в споживання, він має пройти через сферу обміну і реалізуватися як вартість. Останній процес є необхідною попередньою умовою продажу споживчої вартості. У даному разі реалізація товару як вартості та як споживчої вартості не збігаються ні за часом, ні за місцем. Товар може бути проданий в один час і в одному місці, а спожитий іншим часом і в іншому місці.

Якщо через які-небудь причини реалізація вартості товару затримується або стає зовсім неможливою, то процес відтворення порушується, оскільки кожний з виробників, не продавши своїх товарів, не може купити необхідні йому для продовження виробництва товари. Протиріччя між споживчою вартістю і вартістю виявляється в даному разі в очевидній і руйнівній формах. Поки товар не вступив у мінове відношення з іншим товаром, його вартість залишається прихованою. До процесу обміну можна підрахувати кількість індивідуальної праці, витраченої на виробництво того або іншого товару, але це ще не означає, що тим самим підрахована і виражена вартість. Щоб підрахувати і виразити вартість товару, необхідно насамперед знати, скільки в ньому втілено суспільної абстрактної праці. Але до процесу обміну цього знати ніхто не може.

Для розвинутого товарного господарства характерні грошова форма вартості, вираз вартості товарів у грошах. Проте грошова форма вартості — результат тривалого історичного розвитку.

На ранніх етапах розвитку людського суспільства відбувався безпосередній обмін товару на товар. Спочатку це був випадковий і епізодичний обмін, коли у первісних людей внаслідок щасливого збігу обставин (наприклад, вдале полювання, рибалка) з'являлись деякі надлишки продуктів, якими можна було обмінятись. Так з'явилася проста, випадкова, або одинична, форма вартості:

х товару А = у товару В.

Товар А відіграє активну роль, виражаючи свою вартість у товарі В. Тому перший товар знаходиться у відносній формі вартості. Товар В виконує пасивну роль, оскільки служить вираженню вартості першого, протистоїть йому як еквівалент. Тому другий товар перебуває в еквівалентній формі вартості.Отже, проста, випадкова, або одинична, форма вартості — це така форма, за якої одному товару, що знаходиться у відносній формі вартості, відповідає інший один товар, що перебуває в еквівалентній формі вартості. Якщо поміняти товари А і В місцями, суть простої форм8 вартості не зміниться. Зміниться лише роль товарів (товар В знаходитиметься у відносній формі вартості, а товар А — в еквівалентній). Відносна вартість (тобто вартість товару, виражена в певній кількості товару-еквівалента) залежить як від вартості товару А, так і від вартості товару В.

Еквівалентна форма вартості має три особливості.Перша особливість еквівалентної форми вартості полягає в тому, що споживна вартість, товару-еквівалента безпосередньо виражає свою протилежність — вартість. Власна споживна вартість товару-еквівалента не має значення, бо в ній лише виражається вартість іншого товару. Так, при зважуванні предметів люди користуються терезами, на одну шальку яких кладуть предмет, а на іншу — гирі. Метал, з якого вони виготовлені, має ряд фізичних, хімічних та інших властивостей. Проте всі вони при зважуванні не беруться до уваги, крім однієї — метал має вагу.

Друга особливість еквівалентної форми вартості полягає в тому, що конкретна праця, втілена в товарі-еквіваленті, виражає свою протилежність — абстрактну працю, затрачену на виробництво іншого товару. Аналогічно й споживна вартість товару-еквівалента хоч і створена конкретною працею, але віддзеркалює абстрактну працю.

Третя особливість еквівалентної форми вартості полягає в тому, що приватна праця виробника, який створив товар-еквівалент, є її прямою протилежністю — безпосередньо суспільною працею. В цьому випадку, як і в перших двох, конкретна властивість товару-еквівалента відбиває свою протилежність.

Отже, аналіз навіть простої форми вартості свідчить про те, що вартість не може бути виражена безпосередньо в робочому часі. Вартість одного товару може бути виражена тільки опосередковано, через вартість іншого товару. В самому факті прирівняння у певній міновій пропорції двох різнорідних товарів розкривається їх спільність.

Розвиток суспільного поділу праці, зокрема виділення скотарства і землеробства, сприяв подальшому розвитку товарних відносин. Відбувся перехід від випадкового, епізодичного обміну до регулярного. Він знаменував також перехід від простої, випадкової, або одиничної, форми вартості до повної, або розгорнутої. її можна виразити так:х товару А = у товару В, або = 2 товару С, або = д товару Д або = п товару Е.

Отже, на відміну від простої форми вартості при розгорнутій її формі еквівалентами в обміні є численні товари, а мінові пропорції мають регулярний характер.

Повна, або розгорнута, форма вартості — це така форма, при якій одному товару, що перебуває у відносній формі вартості, відповідає безліч інших товарів, що знаходяться в еквівалентній формі вартості.

Проте розгорнута форма вартості має суттєві недоліки, які взагалі властиві міновому господарству як специфічній історичній формі догрошового обміну і створюють труднощі у відносинах товаровиробників. До них належать, по-перше, незавершеність відносної вартості, через яку кількість товарів-еквівалентів з розвитком обміну могла нескінченно зростати. По-друге, різнорідний характер таких еквівалентів. Наприклад, вартість м'яса виражалась і в зерні, і в овочах, і в вовні, і у вині. Це ускладнювало мінові пропорції товарів і орієнтацію товаровиробників в їх господарській діяльності. По-третє, неможливість у багатьох випадках безпосереднього обміну товарів внаслідок невідповідності попиту і пропозиції на конкретному ринку або інтересів товаровиробників. По-четверте, зумовленість пропорцій обміну значною мірою споживчими властивостями товарів. Наприклад, можна обміняти товар на будь-яку міру зерна, але не можна обміняти його на половину горщика, чверть сокири тощо внаслідок відсутності в останніх довільної подільності.

Отже, повна, або розгорнута, форма вартості не розв'язує суперечності між споживною вартістю і вартістю, між конкретною і абстрактною працею, що міститься в товарі. їх розв'язує (але не усуває) подальший розвиток товарного виробництва і обміну, під час якого відбувається перехід від розгорнутої форми обміну до загальної. Відповідно відбувається перехід від повної, або розгорнутої, форми вартості до загальної.

Поступово із загальної маси товарів стихійно виділялись такі, які почали відігравати роль головних предметів обміну. Такими товарами в одних місцевостях була худоба, в третіх – хутро тощо.
2. Функції грошей як загального еквівалента. Концепція грошей

З розвитком виробництва і обігу товарів, ринкового господарства в цілому відбувалися як кількісні, так і якісні зміни у функціонуванні грошей, що привело нині до демонетизації золота. Щоб осягнути сутність сучасних грошових систем, зміни у грошовому обігу і в самих грошах при демонетизації золота, слід розкрити підвалини цього процесу через розгляд функцій грошей як загального еквівалента.

У розвинутому товарному господарстві гроші у вигляді золота як загальний еквівалент виконували п'ять функцій: міри вартості, засобу обігу, засобу нагромадження, засобу платежу і світових грошей.

Функція міри вартості полягає в тому, що гроші є загальним втіленням і мірилом вартості найрізноманітніших товарів. Не гроші роблять товари сумірними, а втілена в них абстрактна, суспільне необхідна праця. Тому їх вартість може вимірюватись особливим товаром — грошима, що, як конкретна форма втілення абстрактної праці, самі мають вартість і можуть бути мірою вартості.

Ціна —це грошове вираження вартості товарів. Щоб визначити вартість товарів у грошах, треба певну кількість грошового матеріалу прийняти за одиницю. Вона називається масштабом цін. У різних країнах за грошову одиницю були прийняті різні вагові кількості грошового металу. Наприклад, у Росії після реформи 1897 р. грошовою одиницею став рубль, який містив 0,774234 г чистого золота. У США масштабом цін є долар, який втілював після реформи 1973 р. і до скасування його золотого паритету (вмісту) 0,736736 г чистого золота.

У багатьох країнах фіксована вага металу визначала назву грошових одиниць (г. о.). Проте з часом вони перестали відповідати одна одній. Це було пов'язано, по-перше, з введенням іноземних грошей, які за своєю назвою нічого спільного не мали з ваговими одиницями даної країни; по-друге, із заміною одного металу як загального еквівалента на інший (наприклад, в Англії, коли фунт стерлінгів почав прирівнюватися до золота, це вже не був фунт, а 1/15 або 1/16 фунта); по-третє, з фальсифікацією монети, коли держава навмисне зменшувала ваговий зміст грошової одиниці.

Масштаб цін встановлює держава в законодавчому порядку, тоді як функцію міри вартості гроші виконують об'єктивно. Масштаб цін не залежить від зміни вартості грошового металу, бо він є фіксованою ваговою кількістю металу.

Процес товарного обігу, опосередкованого грошима, можна зобразити формулою Г— Г—Г, де Г — товар, Г — гроші. Цей процес включає два протилежних акти — продаж товару за гроші (Г—Г) і купівлю товару на гроші (Г—Г), в яких гроші відіграють роль посередника і виконують функцію засобу обігу.

Перехід від безпосереднього товарообміну (за формулою Г—Г) до товарного обігу за допомогою грошей (Г—Г—Г) дає змогу успішно подолати межі (індивідуальні, часові та просторові), пов'язані з безпосереднім обміном товару на товар. Індивідуальні межі долаються тому, що стає непотрібним одночасний збіг попиту і пропозиції, а також інтересів власників товарів, які ними обмінюються. Продавши товар за гроші, можна придбати на них будь-який інший товар. Збіг у часі й просторі актів продажу-купівлі також стає непотрібним. На одержані за проданий товар гроші можна купити інший товар у будь-який час і в будь-якому місці. Все це сприяє розширенню масштабів товарообміну і прискоренню руху товарів та грошей.

Функція грошей як засобу обігу полягає в тому, що її виконують, по-перше, не ідеальні, а реальні гроші; по-друге, повноцінні та неповноцінні гроші. Оскільки реальні гроші як засіб обігу весь час переходять з рук в руки, виступаючи посередником при обміні товарами, то можуть використовуватись і неповноцінні гроші. Після тривалого перебування в обігу монети втрачають частину своєї ваги. Незважаючи на це, вони продовжують бездоганно функціонувати як засіб обігу, немовби повноцінні. Враховуючи це, в багатьох країнах почали випускати неповноцінні гроші, замінюючи золото на срібло, мідь, "псувати" монети, тобто зменшувати їх металевий зміст. Потім з'явились паперові гроші.

Появу прообразу паперових грошей можна віднести до І тис. до н. є. У цей час у Китаї з'явились гроші, виготовлені із шкір білих оленів. Усі білі олені були у власності імператора. В XIII ст. відомий мандрівник Марко Поло побачив у Китаї гроші, виготовлені із перетвореної в драглі внутрішньої частини деревної кори (паперу). Вони мали форму чотирикутних пластинок з особливими знаками та печатками, різну купівельну спроможність і були обов'язковими до приймання. Виникнення паперових грошей пов'язане з іменем хана Хубілая — онука Чингісхана.

Широкого розповсюдження паперові гроші набули лише в кінці XVII — на початку XVIII ст. На Заході вони вперше були випущені в британських колоніях Північної Америки в 1690 р. (штат Масса-чусетс). Спочатку кількість паперових грошей була обмеженою, і тому вони мали високу представницьку вартість. Однак під час війни колоній з метрополією випуск їх різко збільшився, внаслідок цього відбулося різке знецінення паперових грошей (в 10 разів). У Західній Європі паперові гроші увійшли в обіг у Франції в 1716— 1721 рр. Багато випускалось так званих асигнатів під час французької революції та в перші роки після неї (1789—1797 рр.).

Паперові гроші функціонували у вигляді "континентальних" грошей у СПІА з 1775 по 1780 р., так званих грінбеків — у 1861— 1879 рр., не розмінюваних на золото банкнот в Англії — в 1797— 1815 рр. В Австрії паперові гроші розповсюджуються з 1762 р., в Росії — з 1769, в Італії — з 1866, в Пруссії — з 1806 р.

Паперові гроші не мають власної вартості (за винятком вартості паперу і обробки), а тому, як і неповноцінні монети, вони є символами вартості. Держава, випускаючи паперові гроші, надає їм примусовий курс у законодавчому порядку і використовує їх як замінник повноцінних грошей.

Оскільки гроші — це такий особливий товар, на який можна купити будь-який інший, то вони стають загальним втіленням суспільного багатства, яке товаровиробники прагнуть нагромаджувати.

Функцію засобу нагромадження гроші виконують, якщо за обміном товару на гроші не настане обмін грошей на товар і гроші залишать сферу обігу і утворять скарб, виступаючи в своїй золотій або срібній "плоті". Специфіка грошей як засобу нагромадження Полягає в тому, що це гроші, по-перше, реальні і, по-друге, повноцінні, тобто такі, які мають власну вартість.

Процес виробництва зумовлює необхідність нагромадження грошей і тимчасового вилучення їх із сфери обігу, адже кожний товаровиробник для придбання засобів і предметів праці має накопичити достатню суму грошей, а тому тією чи іншою мірою він виступає збирачем скарбів. При цьому можуть нагромаджуватися не тільки золото чи срібло, а й металеві та паперові знаки грошей. Періоди суспільних потрясінь і знецінення грошових знаків щодо благородних металів наочно демонструють фіктивність скарбів у формі неповноцінних грошей.

Гроші є загальним виразником багатства, їх можна безпосередньо перетворити на будь-який товар. Тому якісно вони не мають меж, проте кожна реальна грошова сума кількісно обмежена і на неї можна придбати лише певну кількість благ. Тому існує суперечність між кількісною межею і якісною безмежністю грошей як загального виразника речового багатства.

Поряд з безпосереднім нагромадженням скарбів у монетній формі відбувається їх нагромадження у вигляді предметів розкоші з золота та срібла. Це приводить до того, що, з одного боку, все більш розширюється ринок для золота і срібла незалежно від виконуваної ними функції, а з другого — створюється приховане джерело пропозиції грошей, яке є особливо дійовим у періоди суспільних потрясінь.

В умовах обігу металевих грошей останні як скарб стихійно регулювали грошовий обіг. У зв'язку з постійними коливаннями товарного виробництва і товарного обігу, його швидкості, цін циркулююча маса грошей то зменшувалась, то збільшувалась. Це відповідало випаданню грошей у скарб або вилученню їх з нього. Отже, скарб був відвідним і привідним каналами для циркулюючої грошової маси, завдяки якому вона не знала ні надлишку, ні нестачі.

Функція засобу платежу тісно пов'язана з функцією грошей як засобу обігу. В товарообороті, опосередкованому грошима (продаж заради купівлі), гроші виступали як швидкоплинний посередник і виконували функцію засобу обігу. Коли гроші здійснюють самостійний рух, переходячи від одного власника до іншого, то вони виконують функцію засобу платежу. Цю функцію вони здійснюють як у сфері товарного обігу (продаж товарів у кредит), так і поза ним (наприклад, сплата заробітної плати, податків, орендної плати, квартирної плати, комунальних послуг тощо).

Кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу платежу. Коли власник товару продає його в кредит, він не обмежується усним зобов'язанням покупця сплатити його, а вимагає боргову розписку, в якій, як правило, зазначаються товар, його ціна і строк погашення боргу. Така боргова розписка є попередником векселя, так само як останній є безпосереднім попередником кредитних грошей.

Вексель — це боргове зобов'язання, складене за певними правилами. Вперше векселі з'явились в Італії в середні віки. Спочатку їх використовували для пересилання грошей, потім вони почали проникати в сферу товарного обігу, виконуючи функцію засобу платежу і загального грошового зобов'язання.

Існує суворо визначена форма оформлення векселя: на спеціальному папері, який використовують для друкування грошей, де зазначають, кому і ким, в якому місці І в який час видано вексель, строк і суму платежу по ньому. Вексель підписує той, хто його видав. У векселі не вказується, за що видано грошове зобов'язання. Абстрактний характер векселя дає можливість для зловживань, таких як видача "дружніх", так званих бронзових векселів, які не відображають реальних економічних зв'язків. Вони можуть підірвати вексельний оборот, і тому в усіх країнах переслідуються в кримінальному порядку.

Обліком векселів займаються банки. Фактично банк скуповує векселі, розплачуючись за них власними векселями, які називаються банкнотами.Банкнота — це зобов'язання банку, банківський білет, тобто кредитні гроші. Випуск банкнот банками здійснюється не лише під векселі, а й під золото та інші дорогоцінності.

Кредитні гроші, векселі, банкноти — важливі елементи функціонування ринку. В процесі становлення ринкових відносин., виникнення і зміцнення ролі фондових, валютних, товарних бірж, комерційних банків у нашій країні вони починають активно використовуватись у господарському механізмі.

Між кредитними і паперовими грошима існують суттєві відмінності. Так, паперові гроші виникають з функції обігу, в той час як кредитні — з функції платежу. Паперові гроші випускає держава, яка вимагає від усіх суб'єктів ринкових відносин приймати їх у всіх платежах. Такі гроші випускаються в обіг в міру потреби. Кредитні гроші випускаються банком, вони не обов'язкові для приймання, але забезпечені золотом, іноземною валютою та іншими активами банку. Вони випускаються відповідно до суми товарних векселів і, таким чином, не перевищують потреби в них. Проте в сучасних умовах відмінності між паперовими і кредитними грошима стираються.Функція світових грошей. Спочатку на світовому ринку панувала подвійна міра вартості — золото і срібло, але згодом функцію світових грошей почало виконувати тільки золото. Нині витіснення золота з грошового обігу стосується і світових грошей. Паперові знаки (долари, фунти стерлінгів, марки, єни тощо) відіграють все більшу роль у міжнародних розрахунках. Проте золото залишається твердими і бажаними для всіх країн світовими грошима, надійним гарантом у міжнародних розрахунках.

Світові гроші функціонують як загальний платіжний засіб, загальний купівельний засіб і абсолютна суспільна матеріалізація багатства взагалі.Як загальний купівельний засіб світові гроші функціонують при оплаті міжнародної товарної угоди наявними грошима (наприклад, придбання країною у надзвичайних умовах зерна, зброї тощо).

Як загальне втілення суспільного багатства гроші у світовому обігу виступають тоді, коли багатство переноситься з однієї країни в іншу (при переведенні підприємцями своїх грошей на зберігання за кордон, при наданні зовнішніх позик тощо). Для здійснення міжнародних платежів кожна країна потребує певного запасу золота. Тому золото у вигляді скарбу одночасно є резервним фондом світових грошей. Зростає також реальна роль у цій функції національних резервних валют та інших різновидів грошей.

До початку XX ст. у товарному виробництві й обігу існувало чотири типи загального еквівалента: товарно-лічильний, товарно-ваговий, металокарбований і емісійний. До товарно-лічильного загального еквівалента належать товарні гроші: знаряддя праці, худоба, раби, прикраси тощо. Товарно-ваговий пов'язаний з продуктами рослинного походження, що мало псувалися, а пізніше —- і з металами. Металокарбований тип передбачає наявність металевих грошей у вигляді монет, а емісійний — різні знаки вартості на спеціальному папері з певною атрибутикою.

У сучасних умовах набув поширення новий тип загального еквівалента — депозитно-єлектронний. Він втілений у банківських депозитах, кредитних картках і електронних грошах.
Закони грошового обігу.

Залежно від специфічної природи грошей і тих функцій, що вони виконують, діють відповідні закони грошового обігу.При золотому обігу і тоді, коли грошово-кредитні гроші вільно обмінюються на золото, кількість грошей, необхідних для обороту (КГ), залежить від суми цін і швидкості обігу грошової одиниці. Це можна визначити за такою формулою:

КГ = СЦ-К+ПЛ-ВП/Оде СЦ — сума товарних цін;

К — сума цін товарів, проданих у кредит;

ПЛ — сума платежів за борговими зобов'язаннями;

ВП — сума взаємопогашених безготівкових платежів;

О — швидкість оборотів грошової одиниці.

Основними елементами грошового обігу виступають: товарна маса, що перебуває в обігу; рівень цін на товари; швидкість обороту грошей. При цьому не рівень цін на товари залежить від кількості грошей в обороті, а навпаки, кількість грошей, що перебуває в обігу, залежить від рівня цін. Крім того, не швидкість обігу грошей залежить від їх кількості, а кількість грошей залежить від швидкості обігу.

При функціонуванні повноцінних грошей в обігу знаходилася лише необхідна кількість грошових одиниць. Роль регулятора тут стихійно збігалася з функцією грошей як засобу нагромадження.

В обігу, крім повноцінних, перебувають і паперово-кредитні гроші, що підпорядковуються закону обігу паперових грошей. Суть його полягає в тому, що їх кількість у сфері обігу повинна дорівнювати кількості золотих грошей, необхідних для нормального функціонування товарообігу.Завдяки функції грошей як засобу платежу стала можливою поява кредитних грошей. Це відбувається у разі, коли боргові зобов'язання стають засобами обігу і платежу. Число видів кредитних грошей постійно зростає. Поряд із банкнотами (вексель на банкіра), чеками останнім часом широко практикуються кредитні картки.

Світовій економічній літературі відомо кілька альтернативних концепцій походження грошей. В одній з них — раціоналістичній — зазначається, що гроші є результатом згоди між людьми, які визнали необхідність спеціальних засобів для обслуговування мінового обороту. Вперше ця концепція була висунута Аристотелем у праці "Нікомахова етика". Деяке законодавче відображення вона знайшла в античному і середньовічному суспільствах. Наприклад, у римському праві було зафіксовано, що імператор декретує вартість грошей.

Різновидом раціоналістичної концепції є державна теорія грошей німецького економіста Г. Кнаппа. В книзі "Державна теорія грошей" він назвав гроші "продуктом правопорядку", творінням державної влади, встановленим законом платіжним засобом. На його думку, створені державою гроші приймаються незалежно від їх металевого змісту, є "хартальними платіжними засобами", тобто умовними знаками, наділеними державною владою певною платіжною силою.

Раціоналістична концепція походження грошей застосовується і в літературі кінця XX ст. під час аналізу тих форм, яких набувають гроші. Відомий англійський економіст Л. Харріс у праці "Грошова теорія" викладає суть цієї концепції: "Сам по собі доларовий білет — річ непотрібна; він набуває вартості лише тому, що суспільство через свої закони і звичаї наділяє його властивістю функціонувати як засіб обігу. Аналогічно морські черепашки, які використовувалися в деяких співтовариствах як гроші, не мали б вартості, якби суспільна структура, яка їх породила, не потребувала в якійсь формі грошей і не надала їм відповідної ролі. Отже, раціоналістична концепція заперечує товарну природу грошей, їх стихійне походження.

Представники іншої концепції — еволюційного походження грошей — вказують на товарну природу грошей, стихійне виділення їх із загальної маси товарів і на їх особливе місце в економіці. Всебічно ця концепція була обґрунтована в роботах К. Маркса та його послідовників. Однак вона має прихильників не тільки серед марксистів. Концепція поширена і в сучасній економічній літературі Заходу, хоч і не пов'язується з подвійним характером праці, втіленої в товарі, і подвійною природою товару, його - внутрішньою суперечністю.

Представники функціональних концепцій грошей серед конкретних причин, які викликають необхідність використання грошей, називають такі: відсутність синхронізації надходжень і платежів, яка ускладнює прямий товарообмін; наявність трансакційних витрат, тобто витрат праці і ресурсів, необхідних для здійснення товарообмінних угод (у цьому випадку гроші є засобом мінімізації витрат); невизначеність господарських перспектив, що змушує учасників обігу накопичувати залишки грошей для страхування від ризику; час як невід'ємний елемент процесів виробництва і обігу товарів, який надає грошам роль з'єднувального ланцюга між сьогоденням і майбутнім. Економісти неокласичної школи, як правило, пов'язують існування грошей з першими двома причинами, а прихильники кейнсіанського напряму — з двома останніми.

Ще в XIX ст. чимало економістів звертали увагу на відсутність у вчених навіть відносної згоди з питання про сутність грошей. Незважаючи на велику кількість досліджень з грошової теорії, таке положення спостерігається й нині.У сучасній світовій економічній теорії існує кілька принципово різних підходів до визначення суті грошей. Прихильники першого підходу (М. Фрідман, А. Шварц та ін.) фактично розглядають гроші лише як зручний спосіб організації статистичних спостережень і визначають їх як "тимчасове вмістилище купівельної сили". При цьому увага концентрується на конструюванні різних грошових агрегатів, виявленні елементного складу пропозиції грошей тощо.

В основу другого підходу — найбільш поширеного серед західних економістів — покладено попередній теоретичний аналіз функцій грошей, на підставі якого визначаються суті і форми грошей. Так, автори популярного підручника "Економіко" американські професори К. Р. Макконнелл та С. Л. Брю вважають, що гроші — це те, що гроші роблять. Все, що виконує функції грошей, і є гроші. Л. Харріс також визначає суть грошей через їх функції, стверджуючи, що гроші — це будь-який товар, який функціонує як засіб обігу, розрахункова одиниця і засіб збереження вартості. Найчастіше в роботах сучасних західних учених виділяється три функції грошей: засіб обігу, одиниця розрахунку, збереження вартості. Перевага при цьому віддається функції засобу обігу. Тому положення про гроші як товар, що виконує різні функції, трансформується у визначення: гроші — це все, що загальноприйняте як засіб обміну, а останній — це все, що приймається в обмін на товари й послуги. Поширеним є ототожнювання грошей як засобу обігу чи засобу платежу і об'єднання двох останніх в одну функцію. Отже, питання про функції грошей підмінюється питанням про суть грошей.

Найбільш обґрунтовано історичну суть і функції грошей розкривають концепції, які розглядають їх через розвиток форм вартості.

3. Сучасні зміни в грошовому обігу.

Розвиток товарного виробництва та грошового обігу привів у наші дні до суттєвих змін у використанні золота як грошей. Практично відбувається процес демонетизації золота. Відповідно до Ямайської угоди 1976 р. з 1 квітня 1978 р. золотий вміст національних валют, що називається золотим паритетом грошової одиниці країни (раніше золотої, тепер паперової), був скасований. Нині золото як грошовий матеріал ніде у світі в обігу не використовують. Золото купують тепер як звичайний товар. Практично воно виконує, по-перше, функцію засобу нагромадження скарбів; по-друге, бере участь у визначенні валютних курсів як матеріально-речове, а разом з тим і вартісне забезпечення кредитних грошей (паперових, електронних карток тощо).

Валютний курс — це грошова одиниця країни, виражена в грошових одиницях інших країн. Тепер він визначається купівельною спроможністю певної валюти відносно заданого набору товарів та послуг кількістю 250 найменувань при середньозваженій ціні (в доларах США та в інших національних валютах). Розрахунок валютного курсу здійснюють у кожній країні конкретні установи, наприклад у США — федеральна резервна система за участю відповідних банків; у Франції — національний інститут економіки, фінансів і статистики; в Україні — Національний банк. Так званий споживчий кошик — з 250 найменувань — це споживчі блага, які найбільш широко вживаються. На валютні курси впливають численні фактори: ступінь інфляції, стан платіжного балансу, рівень відсоткових ставок у країні, авторитет валюти на світових ринках тощо. Названий кошик і є основою функції грошей як міри вартості при паперових, електронних та інших грошах.

І сьогодні золото залишається найнадійнішим виразником багатства. Справа в тому, що ціна золота в основних валютах на всіх валютних біржах світу, які включені до міжнародної системи автоматичної швидкісної передачі інформації, практично однакова, тобто існує світова ціна золота, яка відбиває його світову вартість. Це пов'язано з тим, що витрати на виробництво золота усереднюються, продуктивність праці при його виробництві вирівнюється.

Раніше золотий курс (ціну) національної грошової одиниці визначала держава, виходячи з золотого запасу країни, запасу інших дорогоцінних металів та інших активів Держбанку. Наприкінці 60-х років цей метод був порушений. Спочатку із ініціативи США як головного кредитора світу, а потім і Міжнародного валютного фонду, в якому США домінують, золото перестало бути міжнародним загальним товарним і грошовим еквівалентом. Його місце посіли кошики відповідних споживчих товарів, на які в кожній країні встановлюються свої ціни в національних грошових одиницях. Отже, курси національних валют визначаються співвідношенням цін у цих валютах за кошик з однаковим набором товарів. Природно, що різниця витрат на виробництво одного й того самого товару в різних країнах робить такий еквівалент досить недостовірною міжнародною мірою вартості.

Функцію засобу обігу та платежу виконують паперові гроші, кредитні білети, електронні картки тощо. Юридичною основою валютної системи для світових грошей були проголошені спеціальні записані права, гарантовані Міжнародним валютним фондом. Курс 50К визначається на основі середньозваженого курсу певного набору національних валют, де на долар США припадає 42 відсотки. На практиці долар США залишається основним міжнародним платіжним засобом. Використовуються національні валюти і ряду інших розвинутих країн. Так, в Європейському Союзі використовують як групову міжнародну безготівкову розрахункову грошову одиницю ЕС17 (з англійської та французької — об'єднана європейська валюта), яка за рішенням, прийнятим керівництвом Союзу у 1996 р., має бути перейменована в Эвро. Реальні можливості демонетизації золота створюють сучасний розвиток науково-технічного прогресу, впровадження АСУ, комп'ютеризація обліку, розвиток економічної інтеграції, нових колективних форм власності, її соціалізація тощо. Це відкрило шлях до виявлення необхідної кількості грошей для нормального функціонування господарства без посередника — золота.

Демонетизація золота і формування нових валютних систем пройшли певний історичний шлях. Початковим його етапом було витіснення золота як грошей у першій половиш XX ст. з внутрішнього товарообороту. Закінчується цей шлях заміною золота в товарообороті на світовому ринку. Як уже зазначалося, в основу цього процесу покладено як реальні можливості, так і об'єктивну необхідність.

Найбільшого розвитку світова грошова система, заснована на золоті, досягла на початку XX ст., коли забезпечувався необмежений обмін національних валют на золото. Ця система одержала назву золотого стандарту. Нині на основі демонетизації золота формується нова міжнародна валютна система, юридичний статус якої почався після підписання Ямайської угоди.

З розвитком масштабів товарного господарства золото поступово не в змозі було виконувати функцію засобу обігу, платежу, а потім і світових грошей внаслідок недостатньої для цього його кількості. До того ж застосування паперових, а потім кредитних та електронних грошей все більше відривало їх від своєї золотої основи. Це давало змогу урядам віддаляти золото від його представницьких форм внаслідок інфляції тощо.

За приблизними оцінками, протягом усієї історії розвитку золотого промислу в стародавні та середні віки (до початку XVII ст.) загальний видобуток золота становив 13,3 тис. т. З 1600 по 1990 р. у світі було добуто 106,2 тис. т золота. Отже, загальний золотий запас людства — приблизно 119,5 тис. т. Третину його (38—39 тис. т) становлять державні золоті запаси, приблизно чверть (28—ЗО тис. т) золота — тезаврована, тобто накопичена приватними особами у вигляді скарбу, більше третини — використано в ювелірних, зубопротезних І промислово-технічних, особливо радіоелектронних виробах (40— 42 тис. т). Певна частина (9—13 тис. т) знаходиться в гробницях, скарбах, тайниках, руїнах стародавніх міст, на дні морів, океанів тощо.


Висновки

1. Грошова форма вартості - результат тривалого історичного розвитку. Грошовий обмін є не тільки результатом, а й важливим фактором всебічного розвитку і поглиблення суспільного поділу праці і її спеціалізації.

2. Сутність грошей у тому, що вони загальним еквівалентом, знаряддям обсягу загально-необхідних затрат, та засобом експлуатації труда.

3. Гроші виконують такі основні функції: міри вартості, засобу обігу, нагромадження, платежу і функції світових грошей.

4. При золотому обігу і тоді, коли грошово-кредитні гроші вільно обмінюються на золото кількість грошей, необхідних для обороту, залежить від суми цін і швидкості обігу грошової одиниці.

5. Розвиток товарного виробництва та грошового обігу привів у наші дні до суттєвих змін у використанні золота як грошей. Нині відбувається процес демонстрації золота.Контрольні запитання і завдання.

 1. Як розвиток товарного виробництва і обміну привів до виникнення грошей? У чому їх сутність?

 2. Розкрийте єдність і протилежність товару і грошей.

 3. Які функції грошей як загального еквівалента?

 4. З яких функцій грошей і чому почалася заміна золота на паперові та кредитні гроші?

 5. Охарактеризуйте концепції грошей. Які причини існування різноманітності концепцій грошей сьогодні?

 6. Які сучасні зміни в грошовому обігу?

 7. У чому полягають об'єктивна необхідність і реальні можливості процесу демонетизації золота?

 8. Що таке "споживчий кошик" і як його розраховують?

 9. Як визначають нині валютний курс?

 1. Що таке 50 К та ЕСи, яке їх значення у сучасному грошовому обігу?

 2. Розкрийте роль долара СІЛА в сучасній валютній системі: місце, причини і наслідки.


Тести.
1. Що таке гроші, дайте вірне визначення:

а) предмет домовленості між людьми;

б) умовність, яка не має власної вартості;

в) товар, який виконує особливу функцію загального еквівалента.


2. Які функції виконують гроші, коли Ви:

а) купуєте державну облігацію;

б) отримуєте стипендію;

в) купуєте лотерею;

г) сплачуєте комунальні послуги;

д) розраховуєтесь за поставлені товари готівкою;

е) розраховуєтесь за поставлені товари через банк;

є) розраховуєтесь за поштові послуги;

ж) сплачуєте податки;

або коли:

з) визначається валютний курс;

и) встановлюється ціна на твар;

і) повертається кредит;

ї) здійснюється уцінка товарів;

й) здійснюється розрахунок з іноземним партнером.
3. Яке з визначень інфляції є найбільш правильним? Це:

а) зростання цін;

б) знецінення грошей;

в) зростання незадоволеного попиту;

г) подорожчання товарів.
Література для заглибленого вивчення даного розділу.
1. Давидов А. Ю. Инфляция в экономике: Мировой опыт и наши проблемы. М., : 1991.

2. Макконнелл К. Р., Брюс С. Л. Экономикс.Т 1, Гл.15. М.: 1992.

3. Маркс К. Капитал. Т 1, Гл.3. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. "-е изд. т23.

4. Самуэльсон П.А. Экономика. Т 1, Гл.15.М.:1993.ПІДСУМКОВІ ТЕСТИ ПО МОДУЛЮ 1


 1. Економічна наука як самостійна галузь знань з’явилась у період становлення капіталізму?

а) так;

б) ні.


 1. Фундаментальне питання – це:

а) забезпечення кожного квартирою, машиною та рахунком у банку;

б)справедливий перерозподіл доходів та зниження бідності;

в) надати роботу усім, хто потребує;

г) рішення проблеми обмежених ресурсів. 1. У якій з відповідей найповніше і найглибше розкрито предмет економічної теорії ?

а) це наука, що вивчає виробничі відносини у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил;

б)це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем. 1. Яке з положень комплексно розкриває основні функції політекономії ?

а) політична економія повинна розкривати економічні закони;

б) політекономія виконує практичну, пізнавальну функцію та формує економічне мислення. 1. Який прямий результат пізнавальної функції політекономії ?

а) визначення економічних законів, принципів та моделей;

б) сбір економічних показників господарської діяльності;

в) розробка економічної політики.


 1. Економічні закони можна змінити як і юридичні ?

а) так

б) ні.


 1. Який тип економічних законів управляє народним господарством у межах окремої суспільно – економічної формації ?

а)всезагальні економічні закони;

б) загальні економічні закони;

в)специфічні економічні закони.


 1. До якого типу законів належить основний економічний закон ?

а) до всезагальних;

б) до спеціальних;

в) до стадійних?


 1. В якому з положень розкрита структура економічної категорії ?

а) економічна категорія відображає взаємодію продуктивних сил і виробничих відносин;

б) економічна категорія відображає взаємодію продуктивних сил і техніко – економічних відносин. 1. Яке з положень неправильно характеризує співвідношення між економічним законом і економічною категорією?

а) економічні категорії рухливіші, мінливіші, ніж економічні закони;

б) економічні категорії більш абстрактні, ніж економічні закони;

в) економічні закони глибше розкривають сутність економічних явищ і процесів.


 1. В якому з положень неправильно названа структура методу політичної економії ?

а) це філософські та загальнонаукові принципи;

б) це закони та категорії діалектики;

в) це поняття та категорії моралі, етики, психології;

г) це закони і категорії політичної економії. 1. Зазначте найпростіший елемент діалектичного методу дослідження:

а) метод дедукції;

б) метод абстракції;

в) метод історичного.


 1. У чому сутність методу абстракції ?

а) в розчленуванні цілого на окремі елементи і дослідженні кожного з них окремо;

б) в логічному висновку про ціле на основі окремих фактів;

в) у відмові від поверхневих, несуттєвих сторін явища і зосередженні на з’ясуванні внутрішніх, суттєвих зв’язків.


 1. Зазначте вимоги принципу історизму щодо характеристики сучасної економічної системи у розвинутих країнах світу:

а) ринкова економіка;

б) соціально орієнтована ринкова економіка;

в) змішана економіка.


 1. Поняття „потреби” є:

а) об’єктивним;

б) суб’єктивним;

в) об’єктивно - суб’єктивним;

г) усі відповіді вірні. 1. „Економічні блага”:

а) обмежені;

б) утворюються в процесі виробництва;

в) потребують витрат ресурсів;

г) усі відповіді вірні. 1. До основних факторів виробництва належать:

а) праця та капітал;

б) власність;

в) гроші та підприємницька діяльність;

г) праця, земля, капітал та підприємницькі здібності. 1. Обмеженість ресурсів означає:

а) недостатність грошових коштів;

б) можливість задовольняти усі потреби людей;

в) дефіцит на ринках факторів виробництва (ресурсів).


 1. Укажіть, як ранжируються потреби згідно потреб А. Маслоу:

а) потреби в поважанні, потреби в соціальних контактах, потреби в саморозвитку, потреби в захисті, фізіологічні потреби;

б) фізіологічні потреби, потреби в саморозвитку, потреби в поважанні, потреби в соціальних контактах, потреби в захисті;

в) потреби в саморозвитку, потреби в поважанні, потреби в соціальних контактах, потреби в захисті, фізіологічні потреби;

г) фізіологічні потреби, потреби в захисті, потреби в соціальних контактах, потреби в поважанні, потреби в саморозвитку. 1. Оберіть правильне визначення терміну „фактори виробництва”

а) „Фактори виробництва” – це сукупність матеріальних та людських ресурсів;

б) „Фактори виробництва” – це ресурси, використовуючи для виробництва економічних благ;

в) „Фактори виробництва” – це виробничі витрати.


 1. Максимальне використання факторів виробництва в економіці при певному рівні технології виробництва призведе до:

а) збільшення зайнятості;

б) до росту цін;

в) збільшенню виробництва благ;

г) технологічному „прориву”. 1. Коли в економіці збільшилась кількість виробничих ресурсів, то це означає:

а) збільшились можливості економіки по виробництву більшої кількості товарів та послуг.

б) додайте Вашу відповідь. 1. Скажіть , які елементи належать до складу виробних сил:

а) робоча сила та виробничі відносини;

б) засоби виробництва;

в) робоча сила та засоби виробництва.


 1. Виробничі відносини: відносини власності, розподілу та виробництва:

а) так;

б) ні.


 1. Які з економічних явищ пов’язані з суспільним поділом праці:

а) приватна власність;

б) виникнення виробництва;

в) гроші;

г) додатковий продукт. 1. До числа переваг централізовано-планової економіки відносяться:

а) виражена соціальна дискримінація;

б) заборона або обмеження приватного підприємства та приватної власності;

в)дефіцит споживчих товарів та послуг;


 1. Що, на Ваш погляд, відрізняє натуральне господарство від ринкової системи?

а) приватна власність;

б) високі витрати виробництва;

в) суспільний поділ праці;

г) виробництво сільськогосподарської продукції. 1. Які елементи економічної системи характеризують інформаційне суспільство?

а) розвиток господарського механізму;

б) розвиток прод. сил, насамперед інформації;

в) розвиток виробничих відносин;

г) розвиток техніко-економічних відносин; 1. Чи означає процес ставлення інформаційного суспільства в розвинутих країнах світу початок формування нової суспільно-економічної формації?

а) так;

б) ні.


 1. Які дві найважливіші сторони суперечності є рушійними силами розвитку людини економічної?

а) людина-працівник;

б) дзвінок другу. 1. Три основні ланки економічної системи?

а) виробничі відносини;

б) продуктивні сили;

в) Ваш варіант.

Відповідь: механізм господарювання. 1. Які сторони категорії “економіка” не входять до поняття “економічна система”?

а) комплекс економічних наук;

б) продуктивні сили;

в) виробничі відносини.


 1. Зазначте вимоги принципу історизму щодо характеристики сучасної економічної системи в розвинутих країнах світу:

а) ринкова економіка;

б) соціально орієнтована ринкова економіка;

в) змінена економіка.


 1. Економічний зміст власності – це:

а) володіння матеріальними благами;

б) відносини з приводу присвоєння (відчуження) матеріальних умов виробництва;

в) відношення людини до засобів виробництва;

г) розпорядження і користування речами. 1. Що є об'єктом власності:

а) земля під виноградником;

б) завод ім.Пархоменко;

в) будинок Університету економіки і фінансів;

г) У.С.Черномирдін;

д) фермер Петренко;

е) діамант «Чорний принц»;

ж) державне страхове суспільство;

з) приватне страхове суспільство;

и) запорізька атомна станція.


 1. Чи вірні представлені нижче твердження:

а) володіння є власність (так, немає);

б) володіння не є власність (так, немає);

в) право власності заперечує відчуження блага (так, немає);

г) право власності припускає знищення блага (так, немає);

д) ринкова економіка припускає пріоритет приватної власності (так, немає);

е) ринкова економіка заперечує державну власність (так, немає);

ж) права власності визначаються економічними факторами (так, немає);

з) економічна влада в пострадянських країнах належить фінансово-промисловим групам («олігархам») (так, немає). 1. Теорія прав власності – це:

а) перелік форм власності;

б) юридичний зміст власності;

в) санкціоновані законами держави права по використанню ресурсів;

г) абстрактна теорія, що не відбиває реальні економічні відносини. 1. «Пучок» прав власності включає «травинки»:

а) право фізичного контролю над благами (так, немає);

б) право на одержання прибутку (так, немає);

в) право застосування корисних властивостей блага (так, немає);

г) право використання блага (так, немає);

д) право вільного наймання робочої сили (так, немає);

е) право на результати від використання блага (так, немає);

ж) право на відчуження блага (так, немає);

з) право на забезпечення максимуму доходу від застосування блага (так, немає);

и) право на знищення блага (так, немає);

к) право на передачу благ у спадщину (так, немає);

л) усі відповіді вірні (так, немає).


 1. Приватна власність – це форма юридичного закріплення за громадянином прав:

а) володіння і застосування якого-небудь майна;

б) користування і розпорядження яким-небудь майном;

в) застосування і розпорядження яким-небудь майном;

г) володіння, користування і розпорядження яким-небудь майном. 1. Адміністрація міста під тиском «зелених» вирішила закрити хімічний завод. Про використання, якого правомочності це свідчить:

а) права володіння;

б) права розпорядження;

в) права на заборону шкідливого використання.


 1. Чи вірні наступні судження про власність:

а) визначать положення людини в суспільстві (так, немає);

б) виникає тільки в класовому суспільстві (так, немає);

в) не існує поза людським суспільством (так, немає);

г) спосіб з'єднання безпосереднього виробника з засобами виробництва (так, немає);

д) створюється в результаті первісного нагромадження капіталу (так, немає).


 1. Чи актуальні приведені нижче судження про власність:

а) П.Ж.Прудон. «Власність – це крадіжка» (так, немає);

б) Дж..Локк. «Де немає власності, там немає справедливості» (так, немає);

в) Фергюссон. «Дикун – це людина, що не відає власності» (так, немає);

г) прокоментуйте ці судження. 1. Орендар, що взяв деяку власність в оренду, є:

а) власником майна;

б) потенційним власником;

в) повним власником;

г) користувачем майна;

д) усі відповіді вірні;

е) усі відповіді не вірні. 1. Що означає вираження «Спляча красуня»:

а) балет П.І.Чайковського;

б) потенційний об'єкт поглинання (тобто фірма), якому не робилося пропозицій;

в) персонаж відомої казки;

г) усі відповіді вірні. 1. Чи відрізняються поняття «роздержавлення» і «приватизація»:

а) це тотожні поняття;

б) роздержавлення – більш широке поняття, що включає процес приватизації;

в) приватизація – більш широке поняття, що включає процес роздержавлення;

г) усі відповіді невірні. 1. Які мети переслідує процес приватизації:

а) створення ефективного власника (так, немає);

б) підвищення ефективності суспільного виробництва (так, немає);

в) поповнення державного бюджету засобами від продажу об'єктів державної власності (так, немає);

г) ліквідація державної власності як що не відповідає умовам ринкової економіки (так, немає);

д) створення олігархічного капіталу (так, немає).


 1. Чи є товаром:

а) вирощена на власному городі картопля для власного споживання;

б) масове виробництво швейних виробів;

в) надрукована власна книга;

г) пошита для себе сукня. 1. Ціна товару - це:

а) категорія вартості;

б) залежить від якості товару;

в) грошовий вираз товару.


 1. Назвіть, що з наведених положень є споживчою вартістю, а що Ії джерелом;

а) корисність;

б) рідкісність речі;

в) конкретна праця;

г) співвідношення попиту та пропозиції? 1. Назвіть , що з наведених положень є вартістю товару, а що – її джерелом:

а) праця товаровиробника;

б) якість товару;

в) співвідношення попиту та пропозиції;

г) кількість затраченої праці? 1. Що таке гроші, дайте вірне визначення:

а) предмет домовленості між людьми;

б) умовність, яка не має власної вартості;

в) товар, який виконує особливу функцію загального еквівалента.


 1. Які функції виконують гроші, коли Ви:

а) купуєте державну облігацію;

б) отримуєте стипендію;

в) купуєте лотерею;

г) сплачуєте комунальні послуги;

д) розраховуєтесь за поставлені товари готівкою;

е) розраховуєтесь за поставлені товари через банк;

є) розраховуєтесь за поштові послуги;

ж) сплачуєте податки;

або коли:

з) визначається валютний курс;

и) встановлюється ціна на твар;

і) повертається кредит;

ї) здійснюється уцінка товарів;

й) здійснюється розрахунок з іноземним партнером. 1. Яке з визначень інфляції є найбільш правильним? Це:

а) зростання цін;

б) знецінення грошей;

в) зростання незадоволеного попиту;

г) подорожчання товарів.


МОДУЛЬ 2
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет