Курсынан 5В070300- ақпараттық жүйелер мамандығы бойыншаДата07.11.2019
өлшемі71.5 Kb.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті

БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор,

б.ғ.д., профессор

_______ Айпеисова С.А.

(қолы) (аты-жөні)

«____» ____________ 201_ ж.

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


СBP 4311 - С++ Builder-де программалау
курсынан

5В070300- Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша

Ақтөбе қ.

2013 ж.

І КУРСТЫҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ДАЙЫНДАЛДЫ ЖӘНЕ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы

аға оқытушы _______ Капарова Л.Е.

(дәрежесі, атағы/лауазымы) қолы аты-жөні

«___»____________20___ ж.Жауапты орындаушы – Кафедра меңгерушісі

ф.-м.ғ.к __ ____ Жахина Р.У.

(дәрежесі, атағы/лауазымы) қолы аты-жөні

«___»____________20___ ж.II КАФЕДРА ОТЫРЫСЫНДА ТАЛҚЫЛАНДЫ

хаттама № __ “__” _______________ 20 _ ж.

III. СЫН - ПІКІР БЕРУШІ

____________ _________________

(дәрежесі, атағы/лауазымы) қолы аты-жөні

«__»____________20___ ж.IV ФАКУЛЬТЕТТІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КОМИССИЯСЫНА

БЕКІТУГЕ ҰСЫНЫЛДЫ

хаттама № ______ “___” ___________ 20 __ ж.

V Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе МУ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСІНДЕ БЕКІТІЛДІ

хаттама № ______ “___” ___________ 20 __ ж.

VІ АЛҒАШҚЫ ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ 20__ жыл

ТЕКСЕРУ МЕРЗІМДІЛІГІ 1 жыл


VIІ АУЫСТЫРУҒА ЕНГІЗІЛДІ _______________________

алдыңғы оқу бағдарламасының бекітілген күніАлғы сөз
«С++ Builder-де программалау» пәнінің мақсаты есептердің алгоритмдеу негізін, программалаудың автоматтық негіздерін, программалау тілінің классификациясын, мәліметтер типтерін және С++ тілінің операторларының классификациясын оқыту, С++ Builder 6.0 программалау ортасында программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін, программалау стилін, программалаудың сапа көрсеткішін, программаны сынау мен қалыптастыру тәсілдерін, объектілі-бағытталған программалаудың негіздерін, жады кластарын, адрестеу мен жадыны ұйымдастыруды құру, көрсеткіштерді қолданып программа құруболып табылады.

Квалификациялық сипаттамада орнатылған маманды даярлауға қойылған талаптарға сәйкес студент бұл пәнді оқығаннан кейін келесілерді біліп шығуы керек: • С++ бағдарламалау тілінің негізі;

 • С++ тіліндегі объект, класс және құрауыш түсініктері;

 • объектілі – бағытталған бағдарламалаудың негізгі принциптері;

 • терезелік қосымшаларды құру технологиялары;

төмендегілерді өз бетімен орындай алуы керек:

 • пішінге құрауышты орналастыра алу;

 • меню құрай алу;

 • тапсырмаларды бағдарламасын құру;

 • диалогтық, ақпараттық терезелерді құру;

 • графикалық объектілерді тұрғызу;

 • қосымшаның ақпараттық жүйесін құру;

 • С++ Builder ортасында меншік класты құру: өріс, қасиет, әдістер және кластардың оқиғалары.

Студентер пәнді үйрену нәтижесінде әртүрлі алгоритмдердің құрылымдық сұлбасын білуін талап ететін есептерге сәйкес мәліметтер құрылымын ұйымдастыруды программалау тілін таңдау, тіл құрылысын қолданып берілген программалау тілінде программа құру және жақсы стилде программа жазу, программаны сынау және қалыптастыру, сапалы программалық құжатты құруды білулері керек.

Бұл пән «Информатика», «Операциялық жүйелер», «Алгоритмдік программалау тілдері», «Бағдарламалау технологиясы», «Бағдарламалау» пәндерін оқығанда алған білімдерін қолдануды ұсынады.

Курс көлемі – 3 кредит

ПӘН МАЗМҰНЫ

Кіріспе

Объектілі - бағытталған бағдарламалау (ОББ) – ол негізінде нақты өмірдің объектісі мен тәртібіне сай келетін, қандай да бір құрылым ретінде қарастырылатын объект түсінігі бар бағдарламаны құрудың әдістемесі.

ОББ әдістемесінің қолданылуымен шешілетін тапсырмалар объект және оларға қолданылатын операциялар деген терминдермен сипатталады. Мұндай түрдегі бағдарлама объектілер жиыны мен олардың арасындағы байланысты көрсетеді.

С++ Builder әртүрлі программаларды құруға мүмкіндік береді: қарапайым біртерезелі қосымшалардан тармақталған дерекқорларды басқару программаларына дейін. С++ Builder -дің ұлғайтылған мүмкіндіктері графикпен, мультимедиямен, дерекқорларымен жұмыс істейтін және динамикалық құрылымдармен қосымшаларды құруға мүмкіндік береді. С++ Builder -дің айрықша ерекшелігі .NET технологиясының сүйемелдеуі болып табылады.


Пән мазмұнының негізгі бөлімі
1.Кіріспе. Объектіге бағытталған бағдарламалау.

«С++ Builder-де программалау» пәнінің мақсаты мен даму сатылары. Объектіге бағытталған бағдарламалау негіздері. Бағдарламалау технологиясы. Объектіге бағытталған ойлау.


2. С++ Builder визуальды программалау ортасы

C++ Builder программалау ортасы. C++ Builder ортасымен танысу. Негізгі терезе. Пиктограммалық батырмалар. Компоненттер жинағы. Форма құрастырушысының терезесі. Объектілер бақылаушысының терезесі. Программа кодының терезесі. Визуалды программалаудың негіздері

С++ Builder ортасын икемдеу. Бос форма. Қосымшаның құрамына кіретін файлдар. Формаға компонентті орналастыру. Оқиғаға сезіндіру. Компоненттің қасиетін программа орындалу барысында өзгерту

C++ Builder ортасының компоненттері. Standard парағы. Addіtіonal парағы. Addіtіonal парағы. System парағы3. Операторлар

Сызықты алгоритмдерді программалау. Тармақталу алгоритмдерін программалау. Тілдің алфавиті, базалық типтері, айнымалылар және тұрақтылар, мәліметтерді сипаттау, программа құрылымы, операциялар, тармақталу командасының форматы. Құрама операторлар. Таңдау командасы. Қайталану алгоритмдерін программалау. for операторлары. While операторы. Do .. while операторы. Break, continua операторлары4. С++ Builder визуальды программалау ортасында өңдеу алгоритмдері.

С++ Builder ортасында жолдарды өңдеу. Жолдық шамалар. С++ Builder ортасында жолдарды өңдеу алгоримдері. C++ Builder ортасында бір өлшемді массивтермен жұмыс Бір өлшемді массивтер. Бір өлшемді массивтерді өңдеу алгоритмдері. C++ Builder ортасында екі өлшемді массивтермен жұмыс. Бір өлшемді массивтер. Екі өлшемді массивтерді өңдеу алгоритмдері. С++ Builder ортасында жазбаларды өңдеу. Жазбалар. Жазбаларды өңдеу алгоритмдері. С++ Builder ортасында файлдармен жұмыс жасау алгоритмдері. Файлдар. Файлдар типтері. Файлдармен жұмысты ұйымдастыру. C++ Builder ортасында мәліметтер қорымен жұмыс. Мәліметтер қоры. Мәліметтер қорымен жұмыс негіздері. С++ Builder ортасында функциялармен жұмыс жасау алгоритмдері. Функциялар. Функциялармен жұмысты ұйымдастыру. С++ Builder ортасындағы графика. Графикамен жұмыс жасау негіздері. Канва қасиеттер. С++ Builder ортасындағы графика. Анимация. С++ Builder ортасындағы анимация.


Практикалық сабақтардың тақырыптары 1. C++ Builder визуальды программалау ортасы.

 2. Операторлар.

 3. Сызықты алгоритмдерді программалау. Тармақталу алгоритмдерін программалау.

 4. Құрама операторлар.Таңдау командасы. Қайталану алгоритмдерін программалау.

 5. С++ Builder ортасында жолдарды өңдеу

 6. С++ Builder ортасында массивтермен өңдеу

 7. C++ Builder ортасында жазбаларды жұмыс

 8. С++ Builder ортасында файлдармен жұмыс жасау алгоритмдері

 9. C++ Builder ортасында мәліметтер қорымен жұмыс.

 10. С++ Builder ортасында функциялармен жұмыс жасау алгоритмдері

 11. С++ Builder ортасындағы графика


Лабораториялық сабақтардың тақырыптары


 1. C++ Builder ортасымен танысу

 2. Операторлар

 3. Құрама операторлар

 4. С++ Builder ортасында жолдарды өңдеу

 5. C++ Builder ортасында бір өлшемді массивтермен жұмыс

 6. C++ Builder ортасында екі өлшемді массивтермен жұмыс

 7. С++ Builder ортасында жазбаларды өңдеу

 8. С++ Builder ортасында файлдармен жұмыс жасау алгоритмдері

 9. C++ Builder ортасында мәліметтер қорымен жұмыс.

 10. С++ Builder ортасында функциялармен жұмыс жасау алгоритмдері

 11. С++ Builder ортасындағы графика


Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыздандырылуы
Негізгі әдебиеттер

 1. Архангельский А.Я. C++ Builder 6. Справочное пособие. Книга 2. Классы и компоненты./ А.Я. Архангельский. - М.: Бином-Пресс, 2004.

 2. Архангельский А.Я. С++ Builder 6. Справочное пособие. Книга 1. Язык С++/ А.Я. Архангельский. - М.: Бином-Пресс, 2004.

 3. Иванова Г.С. Объектно-ориентированное программирование: Учебник/ Г.С.Иванова, Т.Н.Ничушкина, Е.К.Пугачев; Под ред. Г.

 4. Атымбаева Л.Б. Объектіге бағытталған программалау негіздері.Алматы, 2005 ж. Программирование в среде С ++ Builder. А. Вальвачев, Д. Сурков, К. Сурков.

 5. Мин.1998г

 6. С ++ Builder. С.В.Глушаков, В.Н. Зорянский, С.Н. Хоменко

 7. С++ и информатика. Н.Культин, М. 2002г.

 8. С ++ Builder книга рецептов. В. Ермолаев. Кудиц. – образ. 2006г.

 9. Справочник по С ++ Builder. Уебное пособие. 2005г.

 10. Разработка приложений в среде С ++ Builder 6 и решение задач информационно-радиационного профиля. Учебное пособие. А.И. Купчишин, Т.А. Шмыгалева.

Қосымша әдебиеттер

 1. И. Пол Объектно-ориентированное программирование с использованием С++

 2. Э. Гамма, Р. Хелм Приемы объектно-ориентированного проектирования


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет