Лекция: 10 са" Практикалы› саба›: 5 са" СиЖ: 15 са" обсиЖ: 15 са" Барлы› са"ат саны: 45 са"бет1/5
Дата30.04.2016
өлшемі0.73 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4   5

 1. šаза›стан Республикасы Білім жÙне “ылым министрлігі
 • “Сырдария” университеті


«Физика-Математика» факультеті
«Жалпы математика жЩне физика» кафедрасы

“Математика” пЩні бойынша

050509 “љаржы”, 050506 “Экономика”, 050508 “Есеп жЩне аудит”

маманды›тарыныЈ студенттері Їшін


С И Л Л А Б У С

Кредит №2
 1. О›у т¯рі: к¯ндізгі

Курс: 1, І-семестр, 1 кредит

Лекция: 10 са“

Практикалы› саба›: 5 са“

СиЖ: 15 са“

ОБСиЖ: 15 са“
Барлы› са“ат саны: 45 са“

љортынды ба›ылау: емтихан І семестр


Аралы› ба›ылаулар саны: (кредит бойынша) 3

Барлы› балл саны: 100 (кредитке)


Жетісай-2004 ж

љ±растыр“андар:

ЖаЈабаев Жолдас ДЇйсебай±лы

Юсупова Аякйз Есей›ызы


 1. ОšУ-ØДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


“Математика” пЩні бойынша

050509 “љаржы”, 050506 “Экономика”, 050508 “Есеп жЩне аудит” маманды›тарыныЈ студенттері Їшін

О›у-Щдістемелік кешен типтік ба“дарлама негізінде ›±растырыл“ан.

Типтік ба“дарламаныЈ индексі:
О›у-Щдістемелік кешен кафедра мЩжілісінде тал›ылан“ан
№ Хаттама________ “________” 2004 ж

Кафедра меЈгерушісі ______________

ФакультеттіЈ Щдістемелік кеЈесінде ма›±лдан“ан
№ Хаттама________ “________” 2004 ж

Шдістемелік кеЈесініЈ тйра“асы:_______________________

 1. Факультет Ке£есінде ма›±лдан“ан

№ Хаттама________ “________” 2004 ж

Факультет КеЈесініЈ тйра“асы ________________________

050509, 050506, 050508-мамандарын дайындайтын кафедра

меЈгерушісімен келісілген ___________________________

 • Мазм±ны
 1. Абстракт ..…….…………………………………………...

 2. КурстыЈ ма›саты мен міндеті………………….………..

 3. Ж±мыс о›у жоспарынан кйшірме………………..............

 4. О›у саба›тарыныЈ ›±рылымы туралы мЩлімет………....

 5. Студентке арнал“ан ережелер……………………………

 6. О›у са“аттарыныЈ кредитке сЩйкес та›ырып бойынша

бйліну кестесі..........................………………………….....

 1. Лекция саба›тарыныЈ мазм±ны………………………....

 2. Практикалы› саба›тарыныЈ жоспары, мазм±ны……….

 3. CиЖ-жоспары, мазм±ны....................................................

 4. ОБСиЖ-саба›тарыныЈ жоспары, мазм±ны.....................

 5. Типтік есептер...................................................................

 6. ОБСиЖ-ыЈ йзіндік дайынды› Їшін с±ра›тары...........

 7. КредиттіЈ мазм±нына сЩйкес ба›ылау тЇрлері:

а) типтік есептер

б) жазбаша ба›ылау ж±мысы

в) коллоквиумдар

г) т.б.
 1. СтуденттердіЈ академиялы› білімін рейтингтік ба›ылау жЇйесі.................................................................................

 2. ПЩн бойынша о›у процесініЈ картасы…………………


 • 1. АБСТРАКТ

О›у Ùдістемелік кешені “Математика” пÙні бойынша 050509 “šаржы”, 050506 “Экономика”, 050508 “Есеп жÙне аудит” маманды›тарыны£ студенттеріне осы курс бойынша о›ытушыны£ ж±мыстан не“±рылым тиімді ±йымдастыру“а арнал“ан барлы› ›ажетті о›у-Ùлістемелік материалдарды ›±райды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлы› ›±жаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пÙнді ме£геру процесінде студентті£ білімін, машы›тануын жÙне біліктілігін жо“ар“ы де£гейге кéтеру ма›саты кéзделініп отыр.

Ж±мысты› ба“дарламада о›у ж±мысыныЈ тЇрлері бойынша са“аттар кйрсетілген; ПС-практикалы› саба›тар.

ОБСиЖ – о›ытушыныЈ басшылы“ымен студенттіЈ йзіндік ж±мысы, СиЖ- студенттердіЈ йзіндік ж±мысы.

О›ыту ба“дарламасы (Syllabus), семестрдіЈ басында Щрбір студентке беріліп, студенттіЈ білімін тереЈдетуге, пЩнге деген ы›ыласыныЈ артуына, шы“армашылы› жЩне зертеушілік ›абітеттері ашылып, одан Щрі дамуына себебін тигізеді деп кЇтілуде.

ДЩрістіЈ ›ыс›аша жазбасы студентке ›айсы бір та›ырыпты ›арастыруда неге назар аудару керектігіне ба“ыт береді, санасына негізгі ±“ымдар мен терминдерді енгізеді. ПЩнді толы›тай меЈгеру Їшін студент ±сыныл“ан ЩдебиеттіЈ барлы“ымен дерлік ж±мыс йткізіп жЩне йзіндік ж±мысынын барлы› кйлемін орындауы ›ажет.

Тапсырмалар мен жа“дайлардыЈ жиынты“ы студенттерге аудиториялардан тыс йзіндік ж±мысты, Їй тапсырмасын орындау“а арнал“ан.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пЩн бойынша йз білімдерін тексеруге жЩне рейтингтік ба›ылауды тапсыру“а, сына›/емтиханды алу“а арнал“ан.2. “Математика” пЩнін о›ытудыЈ ма›саты жЩне міндеті:

- математикалы› интуицияныЈ дамуы

- математикалы› Щдебиетпен йз бетінше ж±мыс істей білу

- математикалы› ойлауды немесе аналитикалы› ойлауды,

анализ жасауды дамыту

- экономикалы› есептерді шы“аруда математикалы›

тЩсілдерді пайдалану

3. Ж°МЫС ОšУ ЖОСПАРЫНАН КèШІРМЕ

Кредит


СаныЖалпы са“ат саныОны£ ішіндеСеместрšорытынды

ба›ылау


Лекция

Практика


СèЖ

ОБСèЖ313530154545

1 сем

Емтихан№1 кредит451051515№2 кредит451051515№3 кредит451051515


4. ОšУ САБАšТАРЫНЫ¢ š°РЫЛЫМЫ:
Лекция – студентке та›ырыпты игеруде неге назар аударуына ба“ыт береді. ПÙнді толы› ме£геру ¯шін студент ±сыныл“ан

Ùдебиеттерді£ барлы“ымен ж±мыс істеуі кажетПрактикалысабатарында- студент талдау, салыстыру, т±жырымдау, проблемаларды аны›тай білу жÙне шешу жолдарын белсенді ой Ùрекет талап ететін Ùдіс – тÙсілдерді ме£геруі керек

СèЖ – студентті£ éзіндік ж±мысы. Студент ¯йге берілген тапсырмаларды орындайды, éз бетімен ме£гереді.

ОБСèЖ – о›ытушыны£ ба›ылауында“ы студентті£ éзіндік ж±мысы. Материалды саба› ¯стінде о›ытушыны£ кéмегімен о›ып

ме£геру. О›ытушы та›ырып›а сÙйкес студентті£ білім де£гейін тексереді, ба›ылайды.


5. СТУДЕНТКЕ АРНАЛ’АН ЕРЕЖЕЛЕР (Rules):


 1. Саба››а кешікпеу керек.

 2. Саба› кезінде Ù£гімелеспеу, газет о›ымау, са“ыз шайнамау, ±ялы телефонды éшіріп ›ою керек.

 3. Саба››а іскер киіммен келу керек.

 4. Саба›тан ›алмау, нау›асты››а байланысты саба›тан ›ал“ан жа“дайда деканат›а аны›тама Ùкелу керек.

 5. Жіберілген саба›тар к¯нделікті о›ытушыны£ кестесіне сÙйкес éтелінеді.

 6. Тапсырмаларды орындама“ан жа“дайда ›орытынды ба“а тéмендетіледі. 1. ОšУ СА’АТТАРЫНЫ¢ КРЕДИТКЕ СØЙКЕС

ТАšЫРЫП БОЙЫНША

БèЛІНУ КЕСТЕСІ

№ЛекцияныЈ та›ырыбыПрактикалы›

саба›СиЖОБСиЖ1Комплекс сандар.11 1 2Тригонометриялы› тЇрде жазыл“ан комплекс сандар“а жасалатын арифметикалы› амалдар.2,32,33Ал“аш›ы фунция. Аны›талма“ан интеграл.2444Интегралдау Щдістері.5,6

5,6


5Аны›тал“ан интеграл.

3776Аны›тал“ан интеграл ар›ылы фигуралардыЈ ауданын табу.8,98,97Аны›тал“ан интеграл ар›ылы ›исы› до“асыныЈ ±зынды“ын табу.410108Екі айнымалы функция жЩне оныЈ аны›талу облысы.11,1211,129Екі айнымалы функцияныЈ дербес туындылары.5131310Екі айнымалы функцияныЈ экстремумдері.14,1514,15  1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет