Лекция: 15 сағ СӨЖ: 15 сағ обсөЖ: 15 сағ Барлық сағат саны: 45 сағ


Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігібет5/5
Дата25.04.2016
өлшемі1.03 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5

Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті
“Филология -тарих” факультеті

“Ќоѓамдыќ пєндер жєне география” кафедрасы

“Метеорология жєне климатология ” пәні бойынша

050116“География” мамандықтарының студенттері үшін


ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫМЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

(ОБСӨЖ)


Жетісай-2004 ж
ОБСӨЖ -ЖОСПАРЫ
Тақырыбы

Бақылау түрі
№ 1-сабақ.

Климаттыќ ж±йе ѓиматтарыныњ санды сипаттамалары.

1.Метеорология ѓылымдар арасындаѓы

оныњ орны мен байланыстары.

2. Меторологияда ќолданылатын зерттеу єдістері..

3. Метеорологиялыќ баќылаулар.

4.Метеорология тарихынан ќысќаша

мєліметтер.Тестілік сауалнама


№ 2-сабақ.

Ауа температурасыныњ тєуліктік ж‰рісі жєне биіктік бойынша µзгеуі.

1.Ауа температурасыныњ кезењсіз µзгеруі.

2.Ауа температурасыныњ тєуліктік ара-

лыќ µзгерісі.

3.‡сік ауа температурасыныњ жылдыќ

амплитудасы, климаттыњ

континентальдіѓі.

4.Ауа температурасыныњ жылдыќ ж‰рі-

сі.


5.Орташа айлыќ жєне жылдыќ темпера-

туралардыњ µзгеруі.


Жазба бақылау жұмысы.


№ 3-сабақ.

Орташа жылдыќ , ќањтар жєне шілде

температураларыныњ географиялыќ

таралуы, оларѓа ќ±рлыќ пен тењіздіњ

орографиямен тењіз аѓыстарыныњ

єсері


1.Ендік шењберлерініњ температуралары.

2.Жарты шарлармен б‰кіл жердіњ темпе-

ратуралары ауа температурасыныњ биіктік бойынша µзгеруі.

3.Ауа массаларыныњ стратификациясы.

4.Жер бетініњ жєне Жер- атмосфера

ж‰йесініњ жылу балансы.
Тестілік сауалнама

№ 4-сабақ.

К‰н радиациясыныњ атмосфера шекара-

сында таралуы.

1. Тіке, шашыранды, жиынтыќ радиацияныњ, нєтижелі сєулешашудыњ

географиялыќ таралуы жєне жер бетініњ радиациялыќ балансыныњ Жер шарын-

да таралуы.

2.К‰н радиациясыныњ атмосферада ж±-

тылуы жєне шашырауы, олармен байла-

нысты ќ±былыстар.

3.К‰нніњ тіке радиациясы.

4.Радиацияныњ атмосферада єлсіреу

зањы.


Жазба бақылау жұмысы

№ 5-сабақ.

Тақырыбы: Жалпы атмосфера айналымы.

1.Ќысымныњ ендік бойынша таралуына

байланысты жалпы ауа айналымыныњ ен-

дік бойынша таралуы.

2.Жалпы ауа айнаымыныњ меридиональдік

ќ±раушысы жєне ендік ауа алмасуы.

3.Жалпы атмосфера айналымындаѓы циклон-

дыќ єрекеттердіњ алатын орны.

4.Атмосфераныњ єрекет орталыќтары жєне

негізгі шептері.

Жазба бақылау жұмысы


№ 6-сабаќ

Термикалыќ ќасиеттеріне байланысты

атмосфераныњ сфералыќ ќабаттарѓа

бµлінуі.


1.Атмосфераныњ ќ±рылымы.

2.Ауа ќабатындаѓы планетарлыќ шека-

ралыќ ќабаты.

3.Тропосфераныњ жоѓары ќабатындаѓы

жылѓалы аѓындар.

4.Экзосферадаѓы газдардыњ ±шып кету

ќабаты.


Жазба бақылау жұмысы
№ 7-сабақ

Атмосферадаѓы газдардыњ физикалыќ

к‰йі.

1.Газдардыњ критикалыќ температурасы.2.Ќ±рѓаќ ауа к‰йі тењдеуі.

3.Су буы к‰йініњ тењдеуі.

4.Ылѓалды ауаныњ тыѓыздыѓы.

Тестілік сауалнама


№ 8-сабақ

Атмосфера статикалыќ негізгі тењдеуі.

1.Берілген ауа баѓанына т‰сетін ќысымдар.

2.Ќысымныњ вертикальді градиенті.

3.Ќысым сатысы.

4.Биіктік бойынша ќысымныњ жылдам-

дыѓы.


Тестілік сауалнама
№ 9-сабақ

Статистикалыќ тењдеулердіњ барометр-

лік формулалары.

1.Біртекті атмосфераныњ барометрлік

формуласы.

2.Гидросфераныњ барометрлік формуласы.

3.Изотермиялыќ атмосфера жаѓдайы.

4.Политропты атмосфера жаѓдайы.

5.Лапластыњ барометрлік формуласы.


Жазба бақылау жұмысы
№ 10-сабаќ

Ауа массаларыныњ географиялыќ жєне

термикалыќ классификациясы.

1.Арктикалыќ ауа.

2.Ќоњыржай ауа.

3.Тропикалыќ ауа.

4.Экваториалдыќ ауа.

Тестілік сауалнама


№ 11-сабақ

К‰н ќ±рлысы бойынша ќабаттарѓа жіктелуі.

1.К‰н ядросындаѓы энергия.

2.Конвективті аймаќтаѓы энергия ќозѓа-

лысы.

3.Фотосфера ќабаты.4.Кирхгоф зањы.

5.Стефан-Больцман зањы.Жазба бақылау жұмысы

№ 12-сабақ

Атмосферадаѓы к‰ннен келетін радиация

т‰рлері.

1.Электромагниттік толќынды радиация.

2.Корпускулярлыќ радиация.

3.Корпускулярлыќ радиация.

4.К‰н радиациясына ќарастыметеороло-

гияда радиациялыќ аѓыны.Тестілік саулнама


Пікірталас.
№ 13-сабақ

К‰н радиациясыныњ атмосферада шашырауы.

1.Молекулалыќ шашырау.

2.Аэрозольдік шашырау.

3.К‰н радиациясы атмосферада ж±тылу

энергиясы.


Жазба бақылау жұмысы


№ 14-сабақ

К‰н радиациясыныњ монохроматиалыќ

аѓыны.

1.Атмосфераныњ оптикалыќ салмаѓы.2.Атмосфера жаѓдайында мµлдірлік

коэффицетініњ µзгеруі.

3.Атмосфераныњ оптикалыќ ќалыњдыѓы.


Жазба бақылау жұмысы.

Пікірталас.


№ 15-сабақ

Жер бетіне жєне К‰н дискісініњ парал-

лель сєулелі тіке радиациясы.

1.Тіке радиацияныњ тєуліктік жєне жыл-

дыќ ж‰рісі.

2.Тіке радиация жинаѓы.

3.Тіке радиация аѓыны жєне оныњ спек-

торлыќ ќ±рамы.

4.Тіке радиация мµлшері.


Тестік сауалнама

Пікірталас

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті


“Филология -тарих” факультеті

“Ќоѓамдыќ пєндер жєне география” кафедрасы

“Метеорология жєне климатология” пәні бойынша

050116“География” мамандықтарының студенттері үшін


Тестілік сауалнамала


Жетісай-2005 ж1-кредитке байланысты емтихан с±раќтары:

. 1. Электромагниттік және корпускулярлық радиация. Радиацияның температураға бағыныштылығы.

 2. Қысқатолқынды (Күннің) және ұзынтолқынды (жердің және атмосфераның) радиациялар. Жердің сәулелік және жылулық теңдігі.

 3. Күн тұрақтысы. Күн белсенділігі. Күн радиациясының спектрлік құрамы.

 4. Күн радиациясының атмосферада жұтылуы және шашырауы, олармен байланысты құбылыстар. Күннің тіке радиациясы. Радиацияның атмосферада әлсіреу заңы. Мөлдірлік коэффициенті, бұлыңғырлық факторы.

 5. Тіке және шашыранды радиацияның тәуліктік және жылдық жүрісі. Жиынтық радиация. Радиацияның шағылуы және альбедо.

 6. Жұтылған радиация. Жер бетінің сәулешашуы, қарсы сәулешашу, нәтижелі сәулешашу. Жер бетінің радиациялық балансы. Кеңістікке кететін радиация. Жердің планетарлық альбедосы.

 7. Күн радиациясының атмосфера шекарасында таралуы. Тіке, шашыранды, жиынтық радиацияның, нәтижелі сәулешашудың географиялық таралуы және жер бетінің радиациялық балансының Жер шарында таралуы.

 8. Ауа температурасының өзгеру себептері, жеке және локальдік өзгеруі. Топырақ және су қоймаларының жылу режимдеріндегі айырмашылық. Топырақ және су қоймаларындағы жылдық жылу айналым.

 9. Топырақ температурасының тәуліктік және жылдық жүрісі. Температура тербелісінің топырақтың терең қабаттарына таралуы. Тәуліктік және жылдық температуралары тұрақты қабаттар. Өсімдік және қар жамылғыларының топырақ температурасына әсері.

 10. Су қоймасы бетінің температурасының тәуліктік және жылдық жүрісі. Температура тербелісінің су қабаттарына таралуы.

 11. Ауа температурасының тәуліктік жүрісі және оның биіктік бойынша өзгеруі. Ауа температурасының кезеңсіз өзгеруі. Ауа температурасының тәуліктік аралық өзгерісі. Үсік.

 12. Ауа температурасының жылдық амплитудасы және климаттың континентальдігі. Ауа температурасының жылдық жүрісі. Орташа айлық және жылдық температуралардың өзгеруі.

 13. Орташа жылдық, қаңтар және шілде температураларының географиялық таралуы, оларға құрлық пен теңіздің, орография мен теңіз ағыстарының әсері. Ендік шеңберлерінің температуралары, температура аномалі. Жарты шарлар мен бүкіл Жердің температуралары

 14. Ауа температурасының биіктік бойынша өзгеруі.

 15. Ауа массаларының стратификациясы. Атмосфера стратификациясы, оның вертикальді ауа қозғалысында атқаратын ролі. Конвекция.

 16. Температура инверсиясы. Жер бетінің және Жер-атмосфера жүйесінің жылу балансы.

 17. Қанығу. Булану және буланушылық. Транспирация, жиынтық булану. Булану жылдамдығы.

 18. Буланудың географиялық таралуы.

 19. Ауа ылғалдылығының сипаттамалары. Ауа ылғалдылығының тәуліктік және жылдық жолы. Ауа ылғалдылығының географиялық таралуы. Ауаылғалдылығының биіктік бойынша өзгеруі.

 20. Атмосферадағы конденсация және сублимация. Конденсация және қату ядролары. Қалалық конденсация ядролары.

 21. судың фаза аралық өтулері. Фазалар теңдіктерінің термодинамикалық диаграммасы; атмосферадығы су буының конденсациясы мен сублимациясы.

 22. Жауын шашындар, жауынның құрылуы, конденсация және коагуляция. Бұлттардан түсетін жауынның түрлері (жаңбыр, сіркіреуік, қар, қар жармасы және т.б.).

 23. Суайналым. Жауын режимі сипаттамалары. Жауынның тәуліктік және жылдық жүрісі. Жауынның ұзақтығы және қарқындылығы.

 24. Жауынның географиялық таралуы. Ылғалдану сипаттамалары. Қуаңшылық. Жер шарындағы су балансы. Қар жамылғысы, оның өзгеруі және климаттық мәні.

 25. Тропиктен тыс ендіктердегі ауа айналымы. Ауа массалары және олардың қозғалысы. Ауа массаларының трансформациясы.

 26. Тропиктік ауа айналым. Пассаттар. Ішкітропиктік конвергенция аймағы. Тропиктік муссондар. Экваториалдық батыстық желдер аймағы. Тропиктік депрессиялар.

 27. Шекаралық қабаттағы жел; жерге жақын орналасқан және шекаралық қабаттардағы желдің құрылымы; желдің биіктік бойынша өзгеруі; желдің тәулуіктік жүрісі;

 28. жергілікті желдер: орографиялық кедергілердін желге әсері; фен, бора, бриздер, таулы-анғарлы желдер; құйындар және шанды дауылдар

 29. Жалпы атмосфера айналымы. Қысымның ендік бойынша таралуына байланысты жалпы ауа айналымының ендік бойынша таралуы.

 30. Жалпы ауа айналымының меридиональдік құраушысы және ендік аралық ауа алмасу. Жалпы атмосфера айналымындағы циклондық әрекеттердің алатын орны. Атмосфераның әрекет орталықтары және негізгі шептері.


Студенттердің академиялық білімін

рейтингтік бағалау жүйесі
Білім беру ісіндегі басты приоритет – студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы – студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.
Әрбір студент басқа студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.
Студенттердің білімін бағалау – оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау жүйесі Sillabus /оқыту бағдарламасына/ міндетті элемент болып кіреді.


Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:


Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары


Бағалаудың %-тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100

Өте жақсыА-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы


В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

ҚанағаттанарлықС

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз

Пәннен F – деген баға алған студент деканат белгілеген мерзімде оны қайта тапсыру керек.

Бұл градация GPA-ді /студенттің жалпы академиялық білімін орташа бағалау/ айқындауы қажет.

Метеорология жєне климатология ” курсы бойынша оқу процесінің картасы


Атаулар

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

Ұпай саны
Бақылау түрі

1-3

6-10

13-17

20-24

27-1

4-

8


11-15

18-

22


25-29

1-5

8-12

15-19

22-26

29-3

6-10


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
І

Кіріспе бақылау

Кб
7

ІІ

Ағымда ғы бақылау

КР1

КР2

КР3

33

1

Тестілік бақылау

Т1

Т2

Т3

15

2

СӨЖ тапсырмаларыС1С2С3С4
С5
10

3

Реферат тар

Р1

Р2

Р3

15

ІІІ

Аралық бақылау


РБ1
РБ2
20
Барлығы


100

Ең жоғары ұпай көрсетілген

КР – (1,2,3,) – кредит 1,2,3.....РБ – рейтинг – бақылау

Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет