Лекция 30 сағат Практикалық (семинар) сабақтар 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат СӨЖ 45 сағатбет1/3
Дата16.04.2016
өлшемі0.54 Mb.
түріЛекция
  1   2   3
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Сырдария” университеті
Бекітемін:

кафедра меңгерушісі ____

____ ____ 2008ж

Тестік сауалнамаПән: МП Геоботаника

Факультет: Химия және биология

Мамандық: 050113 - Биология

Кафедра: Химия - биология

Курс: 3 семестр: 5

Топ: Био – 16,26

Лекция 30 сағат

Практикалық (семинар) сабақтар 15 сағат

Барлық сағат саны 135 сағат

СӨЖ 45 сағат

ОБСӨЖ 45 сағат

Емтихан 5 сынақ -
Тест сұрақтарын құрастырған

Б.ғ.к., доцент Келдібеков С.Е.

Жетісай – 2008
Тест сұрақтары жұмыс бағдарламасына сәйкес құрастырылған. Алматы 1999ж Оқу методикалық бірлестік.

Типтік бағдарламаның индексі

Тест сұрақтары кафедраның мәжілісінде талқылаған

Хаттама № 2008ж.

Кафедра меңгерушісі т.ғ.д., профессор А.М. Аширов

Факультет кеңесінде мақұлдаған

Хаттама № 2008ж.

Кеңістің төрағасы

Факультеттің оқу- әдістемелік бюросында қаралған

Хаттама № 2008ж.

Оқу әдістемелік бюроның басшысы

Тест тапсырмалары


1. Геоботаника пєні

а) ¤сімдіктердіњ ќауымдастыѓы туралы пєн +

б) ¤сімдіктер ќ±рылысы туралы пєн

в) ¤сімдіктердіњ таралуы туралы пєн

г) ¤сімдіктердіњ зат алмасуы туралы пєн

д) ¤сімдіктер туралы пєн

2. Геоботаника пєнініњ єдістемелері

а) интологиялыќ

б) систематикалыќ

в) физиологиялыќ

г) анатомиялыќ

д)систематикалыќ, экологиялыќ, биохимиялыќ +

3.Геоботаника терминін енгізген ѓалым

а) Гумбольд

б) Докумаев

в) Костымев

г) Шенников

д) Гризебах +

4. Ќазаќстан Республикасында геоботаниканыњ негізгі объекті

а) орман µсімдіктері

б) су µсімдіктері

в) шалѓын, жайлау µсімдіктері +

г) микроорганизмдер

д) су балдырлары

5. Фитоценез деген не ?

а) µсімдіктер т‰рі

б) µсімдіктер клеткасы

в) µсімдіктер ±лпасы

г) µсімдіктердіњ химиялыќ ќ±ралы

д) µсімдіктер ќауымдастыќтары +

6. Биоценез деген не?

а) жануарлар бірлестігі

б) µсімдіктер бірлестіні

в) микроорганизмдер бірлестігі

г) жануарлар, µсімдіктер, микроорганизмдер бірлестігі +

д) балдырлар бірлестігі

7. Биогеоценез деген не?

а) тірі µсімдіктер компаненті

б) тірі жануарлар компаненті

в) µлі жануарлар компаненті

г) µлі µсімдіктер компаненті

д) тірі организмдер мен µлі компаненттер бірлестігі+

8. экосистема т‰сінігі

а) жеке дара тірі организмдер

б) жеке дара жануарлар

в) жеке дара µсімдіктер

г) жеке дара микроорганизмдер

д) тірі организмдер бірлестігі, олардыњ тіршілік ортасы+

9. Барлыќ эко системалар неше т‰рге бµлінеді?

а) 1

б) 3 +


в) 4

г) 5


д) 6

10. Ќарапайым фитоценез неше т‰рден ќ±ралѓан?

а) бір немесе аздаѓан т‰рден ќ±ралѓан +

б) 2


в) 3

г) 4


д) 5

11. К‰рделі фитоценез неше т‰рден ќ±ралѓан?

а) 1

б) 2


в) 3

г) 4


д) кµп т‰рден +

12. ¤сімдіктер т‰рлерініњ кездесуі Друде шкаласы бойынша неше баллдан т±рады?

а) 1

б) 2


в) 3

г)4


д) 6 +

13. ¤сімдіктер ќауымдастыќтарыныњ толыќ жабындаѓы к‰н неше %

а) 20% - 10%

б) 30% - 20%

в) 40% - 30%

г) 50% - 40%

д) 100% - 90% +

14. Фитоценоздыњ ќалыптасу жылдамдыѓын ѓалымдар неше сатыѓа бµлгеді?

а) 1

б) 2


в) 4

г) 5


д) 3 +

15. Экологиялылќ оптимум

а) µсімдік т‰ріне салќын орта

б) µсімдік т‰ріне жылы орта

в) µсімдік т‰ріне ќолайлы орта +

г) µсімдік т‰ріне сулы орта

д) µсімдік т‰ріне т±зды орта

16. Фитоценотикалыќ оптимум

а) фитоценотикалыќ конкуренция жоќ жердегі µсімдік т‰рініњ µркендеуі

б) фитоценотикалыќ конкуренция аз жердегі µсімдік т‰рініњ µркендеуі

в) фитоценотикалыќ конкуренция кµп жердегі µсімдік т‰рініњ µркендеуі

г) фитоценотикалыќ конкуренцияда µзара µсімдік т‰рлерініњ µркендеуі

д) фитоценотикалыќ конкуренция бар жерде µсімдік т‰рлерініњ µркендеуі +

17. фитоценоздыњ ќ±рамы неше элементтен т±рады?

а) 1

б) 2


в) 3

г) 4 +


д) 6

18. Фитоценоздыќ флоралыќ ќ±рамы

а) µсімдіктер биотоптарыныњ жиынтыѓы

б) µсімдіктер экотоптарыныњ жиынтыѓы

в) µсімдіктер фитоценоздары жиынтыѓы

г) жалпы биоценоздар жиынтыѓы

д) µсімдіктер т‰рлерініњ жиынтыѓы +

19. Фитоценоздын флоралык байлыгы

а) Фитоценоз курамындагы турдин аудандык колемі

б) Фитоцноз курамындагы турдин салмагы

в) Фитоценоз курамындагы турдин курамы

г) Фитоценоз курамындагы турдин молшери

д) фитоценоз курамындагы турдин сандык корсеткиши +


  1. Фитоценоздын экобиоморфтык курамы

а) Су ортасымен байланысты тіршілік формасы

б) Сырткы орталык жагдайымен байланысты тіршілік формасы +

в) Топырак ортасымен байланысты тіршілік формасы

г) Осимдиктер кауымдастыктарымен байланысты тіршілік формасы

д) Ауа ортасымен байланысты тіршілік формасы


  1. Б.Абыков (1966) бойынша осимдік жануарлар, микроорганизмдерді ќамтитын ценотиптер неше типке бµлінеді.

а) 5 +

б) 2


в) 3

г) 4


д) 7

22. Ценопопульция

а) фитоценоздар т‰рініњ жиынтыѓы

б) фитоценоздар туыстарыныњ жиынтыѓы

в) фитоценоздар т±ќымдастарыныњ жиынтыѓы

г) фитоценоздар класыныњ жиынтыѓы

д) фитоценоздар ішіндегі бір т‰рдіњ особьтарыныњ жиынтыѓы +

23. Фитоценоздардыњ структурасы

а) фитоценоздыњ бµлектерге бµлінуі

б) µсімдік б‰ршіктерініњ орналасуы

в) µсімдік тамырларыныњ орналасуы

г) µсімдік µркендерініњ орналасуы

д) µсімдік органдарыныњ орналасуы +

24. Фитоценоздыњ ярустылыѓы

а) фитоценоздыњ бµлектерге бµлінуі

б) фитоценоздыњ ќалќаларѓа бµлінуі

в) фитоценоздыњ энергия жинауы

г) ярустарѓа, ќалќаларѓа, биогаризонттарѓа бµлінуі +

д) ќабаттарѓа бµлінуі

25. ТМД елдеріндегі µсімдіктердіњ (Быков 1978) бойынша неше ярусќа бµлінеді?

а) 2

б) 3


в) 4

г) 5


д)7 +

26. ¤сімдіктер ќауымыныњ жер асты бµлігі неше ярусќа бµлінеді?

а) 1

б) 2


в) 4

г) 3 +


д) 5

27. Агроценоздар ќ±рылысында неше ярустар бар?

а) 1

б) 2


в) 4 +

г) 5


д) 6

28. Фитоценоздардыњ горизонталдыќ ќ±рылысы неше топќа бµлінеді? (Раменский 1938)

а) 1

б) 2


в) 4

г) 5


д) 3 +

29. Т.А. Работнов (1972) мозайкалыќтыњ неше т‰рін аныќтады?

а) 1

б) 2


в) 3

г)7 +


д)8

30. Фитоценоздыњ геометриялыќ структурасы деген не?

а) µсімдіктер г‰лініњ орналасуы

б) µсімдіктер µркенініњ орналасуы

в) µсімдіктер тамырыныњ орналасуы

г) µсімдіктер жемісініњ орналасуы

д) µсімдіктер жапыраѓыныњ орналасуы +

31. Фитоценоздыњ хронологиялыќ структурасына ќандай µзгерістер енеді?

а) к‰ндік µзгерістер

б) саѓаттыќ µзгерістер

в) тєуліктік µзгерістер

г) маусымдыќ µзгерістер

д) тєуліктік, маусымдыќ, жылдыќ µзгерістер +

32. Фитоценоздыњ тєуліктік µзгерісі

а) бір саѓат ішінде µсімдіктіњ барлыќ ќызметтерініњ µзгеруі

б) бір минут ішінде µсімдіктердіњ юарлыќ ќызметініњ µзгеруі

в) бір сикунд ішінде µсімдіктіњ барлыќ ќызметініњ µзгеруі

г) бір маусымда µсімдіктіњ барлыќ ќызметініњ µзгеруі

д) жыл ішіндегі метеорологиялыќ жаѓдайѓа бейімделуі +

33. Фитоценоздыњ маусымдыќ µзгеруі

а) к‰н ішіндегі метеорологиялыќ жаѓдйаѓа бейімделуі

б) тєулік ішіндегі метеорологиялыќ жаѓдайѓа бейімделуі

в) жыл ішіндегі метеорологиялыќ жаѓдайѓа бейімделуі +

г) маусым ішіндегі метеорологиялыќ жаѓдайѓа бейімделуі

д) саѓат ішіндегі метеорологиялыќ жаѓдайѓа бейімделуі

34. ¤сімдіктердіњ феноритмі (И.В. Борисова 1972) нешеу?

а) 1

б) 2


в) 3

г) 4


д) 7 +

  1. Эфемер қандай өсімдіктер

а) Вегетациялау кезеңі екіжылдық өсімдіктер.

б) Вегетациялау кезеңі үш жылдық өсімдік.

в) Вегетациялау кезеңі төрт жылдық өсімдіктер.

г) Вегетациялау дәуірі бес жылдық өсімдіктер.

д) Вегетациялау дәуірі бір жылдық өсімдіктер. +

36. Флуктация тудыратын себептерге байланысты өсімдіктер неше типке бөлінеді.

а) 1

б) 2


в) 3

Г)5 +


д)6

  1. Ценоячейка.

а) топырақ арқылы бір-бірімен қарым -қатынастағы өсімдіктер тобы.

б) ауа арқылы бір-бірімен қарым-қатынастағы өсімдіктер тобы.

в) су арқылы бір-бірімен қарым-қатынастағы өсімдіктер тобы.

г) ауа, су арқылы бір-бірімен қарым-қатынастағы өсімдіктер тобы.

д) орта арқылы қарым-қатынастағы өсімдіктер тобы. +


  1. Синузия.

а) –экологиялық, биологиялық бір келкі түрдің біркелкі тіршілік орнына

бірлескен жануарлар бірлестігі .

б) -экологиялық , биологиялық біркелкі түрдің біркелкі тіршілік орнына

бірлескен өсімдіктер бірлестігі.

в) экологиялық, биологиялық біркелкі түрлердің біркелкі тіршілік орнына

бірлескен бактериялар бірлестігі.

г) экологиялық, биологиялық біркелкі түрлердің біркелкі тіршілік орнына

бірлескен балдырлар бірлестігі.

д) экологиялық , биологиялық біркелкі түрлердің біркелкі тіршілік орнына

бірлескен өсімдіктермен жануарлар бірлестігі. +  1. Экотоп.

а) ортаның обиотикалық факторлардың үйлесуі. +

б) сулы ортаның обиотикалық жағдайлар жиынтығы .

в) топырақ ортасының обиотикалық жағдайлар жиынтығы.

г) биогенді ортаның обиоктикалық жағдайлар жиынтығы.

д) Арганикалық ортаның обиотикалық жағдайлар жиынтығы

40. Биотоп.

а) µмір с‰ру орны

б) г‰лдеу орны

в) жеміс салу орны

г) б±таќтану орны

д) тіршілік орны +

41. Экологиялыќ факторлар єсер етуіне байланысты неше топќа бµлінеді?

а) 1

б) 2 +


в) 4

г) 5


д) 6

42. Ортаның басы факторларының әрекеттестігінің неше варианттары бар.

а)3 +

б)2


в)4

г)5


д)6

43.Өсімдіктермен ортаның арасындағы байланысты зерттеу жұмысы неше топқа бөлінеді?

а)1

б)2


в)3 +

г)5


д) 6

44.Индикация.

а) Ортаның жағдайын ауа арқылы анықтау.

б) Ортаның жағдайын су арқылы анықтау.

в) Ортаның жағдайын топырақ арқылы анықтау.

г) Ортаның жағдайын микроорганизмдер арқылы анықтау.

д) Ортаның жағдайын өсімдік арқылы анықтау. +

45.Тіршілік формасы терминін бірінші рет ұсынған ғалым.

а) В.В. Алехин

б) Б.А. Быков. +

в) А.Гумбольт.

г) Б.А. Кемер.

д) Варминг

46.Тіршілік формалары неше топқа бөлінеді?

а) 1

б) 2


в) 3

г) 4 +


д) 5

47.Ценопопуляция.

а) Ортаның нақтылы жағдайында өмір сүру қабілеті бар жануарлар типі.

б) Ортаның нақтылы жағдайында өмір сүру қабілеті бар өсімдіктер типі. +

в) Ортаның нақтылы жағдайында өмір сүру қабілеті бар микроарганизмдер типі.

г) Ортаның нақтылы жағдайында өмір сүру қабілеті бар экотиптер типі.

д) Ортаның нақтылы жағдайында өмір сүру қабілеті бар биотиптер типі.

48. ¤сімдіктер ќауымдастарыныњ таралуындаѓы басты факторлар

а) минимум дєрежедегі факторлар

б) максимум дєрежедегі факторлар

в) оптимум дєрежедегі факторлар +

г) жанама дєрежедегі факторлар

д) минимум, максимум дєрежедегі факторлар

49. фитоценоздар динамикасы

а) фитоценоздыњ ішкі жіне сыртќы себептерге байланысты кері дамымайтын µзгеруі

б) фитоценоздыњ ішкі жєне сыртќы себептерге байланысты ілгері дамымайтын µзгеруі

в) фитоценоздыњ ішкі жєне сыртќы себептерге байланысты жанѓа дамымайтын µзгеруі

г) фитоценоздыњ ішкі жєне сыртќы себептерге байланысты ќайталайтын µзгеруі

д) фитоценоздыњ ішкі жєне сыртќы себептерге байланысты кері дамымайтын, ќайталамайтын µзгеруі +

50. ¤сімдіктер жабынындаѓы алмасудыњ топтары неше кластан ќ±ралѓан?

а) 1

б) 2


в) 4

г) 3 +


д) 5

51. Фитогенез деген не?

а) µсімдік туыстарыныњ µсімдік ќауымын ќ±рауы

б) µсімдік т±ќымдастарыныњ ќауымдастыќтар ќ±рауы

в) µсімдік кластарыныњ ќауымдастыќтар ќ±рауы

г) µсімдік т‰рлерініњ ќауымдастыќтар ќ±рауы +

52. Флорогенез деген не?

а) т‰рлердіњ экологиялыќ, биологиялыќ бµлшкетенуі

б) туыстардыњ экологиялыќ, биологиялыќ бµлшкетенуі

в) т±ќымдастардыњ экологиялыќ, биологиялыќ бµлшектенуі

г) кластардыњ экологиялыќ, биологиялыќ бµлшектенуі

д) типтердіњ экологиялыќ, биологиялыќ бµлшектенуі +

53. Сукцепсия не?

а) бір µсімдік т‰рі орнына екінші бір µсімдік т‰рініњ орын алмасуы

б) бір µсімдік туысыныњ орнына екінші бір µсімдік туысыныњ орын алмасуы

в) бір µсімдік т±ќымдасыныњ орнына екінші µсімдік т±ќымдасыныњ орын алмысуы

г) бір µсімдік класыныњ орнына екінші µсімдікњ класыныњ орын алмасуы

д) бір фитоценоздыњ орнына екінші фитоценоздыњ орын алмасуы +

54. Эндогенез деген не?

а) µсімдіктіњ кµбеюі нєтижесіндеортаныњ µзгеруі +

б) µсімдіктіњ фотосинтезі нєтижесінде ортаныњ µзгеруі

в) µсімдіктіњ µсуі нєтижесінде ортаныњ µзгеруі

г)µсімдіктіњ жойылуынєтижесінде ортаныњ µзгеруі

д) µсімдктіњ тіршілік єрекеті нєтижесінде ортаныњ µзгеруі. +

55. Каталиклизм.

а) Су ортасыныњ µзгеруінен µсімдік ќауымы структурасыныњ µзгеруі

б) топыраќ ортасыныњ µзгеруінен µсімдік ќауымы структурасыныњ µзгеруі.

в) ауа ортасыныњ µзгеруінен µсімдік ќауымыныњ структурасыныњ µзгеруі.

г) Климаттыќ µзгеруінен µсімдік ќауымы структурасыныњ µзгеруі

д) Сыртќы ортаныњ µзгеруінен µсімдік ќауымыныњ µзгеруі. +

56. Ботаникалыќ география пєні нені ‰йретеді.

а) Микроорганизмдердіњ жер-шарында таралуын

б) Жануарлардыњ жер-шарында таралуын

в) Вирустардыњ жер-шарында таралуын

г) Зоопланктондардыњ жер-шарында таралуын

д) ¤сімдіктердіњ жер-шарында таралуын +

57. Фитоценоздар географиясы нені ‰йретеді.

а) ¤сімдіктер т‰рлерініњ таралуын

б) ¤сімдіктер туыстарыныњ таралуын

в) ¤сімдіктер т±ќымдастарыныњ таралуын

г) ¤сімдіктер кластарыныњ таралуын

д) ¤сімдіктер ќауымдастыќтарыныњ таралуын +

58. ¤сімдіктер ареалыныњ мєні.

а) Микроорганизмдердіњ таралу аймаѓы

б) Зоопланктондардыњ таралу аймаѓы

в) балдырлардыњ таралу аймаѓы

г) жануарлардыњ таралу аймаѓы

д) ¤сімдіктердіњ таралу аймаѓы +

59. Эндем деген не?

а) Жер-шары бойынша таралѓан µсімдік т‰рлері

б) Сулы ортада таралѓан µсімдіктер

в) Ауа ортасында таралѓан µсімдіктер

г) Таулы жерлерде таралѓан µсімдіктер +

д) Географиялыќ шаѓын аймаќта таралѓан µсімдіктер

60. неше флоралыќ д‰ниелер (царство) бар

а) 1


б) 2

в) 3


г) 6 +

д) 7


61. ТМД-да µсімдіктер жабындарыныњ неше зонасы бар?

а) 1


б) 2

в) 3


г) 4

д) 5 +


62. ¤сімдіктер жабыныныњ классификациялыќ бірліктері ?

а) т‰р +


б) туыс

в) т±ќымдас

г) класс

д) барлыѓы

63. Ассоциация деген не?

а) тіршілік жағдайы,орны,физиологиялық, флоралық құрамы біркелкі өсімдіктер қауымы.

б) Біркелкі жағдайдағы вирустар құрамы

в) Біркелкі жағдайдағы бактериялар құрамы

г) Біркелкі жағдайдағы зоопланктондар құрамы

д) Біркелкі жағдайдағы жануарлар құрамы +

64. Друде бойынша өсімдіктер тығыздығы неше балдан құралған?

а) 1 +


б) 2

в) 3


г) 4

д) 6


65.Фитоцелоздың экологиялық классификациясы неше типтен тұрады?

а) 4-5


б) 2 +

в) 3


г) 4

д) 8


66. Фитоценоздардыњ биоэкологиялыќ классификациясы неше бµлімнен т±рады ?

а) 1


б)7

в) 3


г) 4

д) 9 +


67. Фитоценоздардың динамикалық типі не?

а) Сукцессиялық қатардың бір стадиясы

б) экотоптық қатардың стадиялары

в) Биотоптық қатардың стадиялары

г) Синузиялық қатардың стадиясы

д) Биоценоздың қатардың стадиясы +

68. Фитоценоздардыњ генетикалыќ классификациясы

а) формацияныњ шыѓу тегіне байланысты

б) формация класыныњ шыѓу тегіне байланысты

в) фитоценоздардыњ шыѓу тегіне байланысты

г) Биоценоздардыњ шыѓу тегіне байланысты

д) ассоциацияныњ шыѓу тегіне байланысты +

69. Жер-шарыныњ гоеботаникалыќ картасы ќайсы классификацияѓа с‰йенген

а) флоралыќ классификация

б) Генетикалыќ классификация

в) динамикалыќ классификация +

г) био-экологиялыќ классификация

д) физиономиялыќ классификация

70. Браун-Бланканыњ сенімді т‰рлер шкаласы неше балдан т±рады.

а) 1


б) 2

в) 5


г) 4 +

д) 6


71. Геоботаник карталар толыќтыѓына, масштабына ќарай нешеге бµлінеді.

а) 1


б) 2

в) 3


г) 4

д) 6 +


72. Геоботаникалыќ карталар маќсатына ќарай нешеге бµлінеді.

а) 1


б) 2

в) 4 +


г) 5

д) бірнеше

73. Гидрофиттер не?

а) ауа орталыѓында µсетін µсімдік +

б) Топыраќта µсетін µсімдік

в) Ќ±рлыќта µсетін µсімдік

г) Суда µсетін µсімдік

д) Ќ±рлыќта да суда да µсетін µсімдік

74. Гигрофиттер деген не ?

а) Ќ±рлыќта µсетін µсімдік +

б) Топыраќта µсетін µсімдік

в) ауада µсетін µсімдік

г) Ылѓалды жерлерде µсетін µсімдік

75. Биоценология деген не ?

а) ¤сімдіктер ќауымдастыќтарын ‰йренетін пєн

б) Жануарлар ќауымдастыќтарын ‰йренетін пєн

в) Микроорганизмдер ќауымдастыќтарын ‰йренетін пєн

г) Зооплантондарды ‰йренетін пєн

д) Биоценоздарды ‰йренетін пєн +

76. Азональ µсімдіктер

а) Шµлде µсетін µсімдіктер

б) адырда µсетін µсімдіктер

в) тауда µсетін µсімдіктер

г) Альпт зонасында µсетін µсімдіктер

д) Белгілі бір зонада µсетін µсімдіктер +

77. Агроценоз

а) Жабайы µсімдіктер ќауымы

б) Гулді µсімдіктер ќауымы

в) Шалѓын µсімдіктер ќауымы

г) Орман µсімдіктер ќауымы

д) мєдени µсімдіктер ќауымы +

78. Абориген µсімдіктер

а) тауда µсетін µсімдіктер

б) шµлде µсетін µсімдіктер

в) адырда µсетін µсімдіктер

г) кењ территорияда µсетін µсімдіктер

д) белгілі бір аймаќта µсетін байырѓы µсімдіктер +

79. Биологиялыќ µнім деген не ?

а) к‰н сєулесін сіњіріп суды жинау

б) к‰н сєулесін сіњіріп т±зды жинау

в) к‰н сєулесін сіњіріп биоорганикалыќ заттарды жинау

г) к‰н сєулесін сіњіріп азот бірікпелерін жирау

д) к‰н сєулесін сіњіріп органикалыќ заттарды жинау +

80. Органикалыќ затты µндіру неше сатыѓа бµлінеді?

а) 1

б) 2


в) 3

г) 4 +


д) 6

81. Ценоягейка деген не?

а) зооценоздыњ функциональды структура µлшемі

б) биоценоздыњ функциональды структура µлшемі +

в) биогеоценоздыњ функциональды µлшемі

г) микроценоздыњ функциональды µшемі

д) фитоценоздыњ функциональды µшемі

82. Друе шкаласы

а) орман µсімдіктерініњ ‰лкендігін аныќтайтын шкала

б) су µсімдіктерініњ ‰лкендігін аныќтайтын шкала

в) балдырлардыњ ‰лкендігін аныќтайтын шкала

г) шалѓын µсімдіктерініњ ‰лкендігін аныќтайтын шкала

д) шµптесін µсімдіктердіњ ‰лкендігін аныќтайтын шкала +

83. Эрификаторлар деген не?

а) µсімдіктер т‰рлерін ќ±рушылар

б) µсімдік туыстарін ќ±рушылар

в) µсімдік класстарын ќ±рушылар

г) µсімдік типтерін ќ±рушылар

д) µсімдік фитоценоздарын ќ±рушылар +

84. Ценоз деген не?

а) µсімдіктердіњ мєдени тобы

б) µсімдіктердіњ екпе тобы

в) µсімдіктердіњ бейімделген тобы

г) µсімдіктердіњ табиѓи тобы +

85. Хамефиттер деген не?

а) б‰ршіктері жер бетініњ астында жайласќандар

б) б‰ршіктері жер бетініњ ‰стінде жайласќандар

в) б‰ршіктері жер бетіненжоѓары жайласќандар

г) б‰ршіктері жер бетіне таќау жайласќандар +

86. Ценопопуляция деген не?

а) бір фитоценозда µсетін жасы тіршілік к‰й жаѓынанайырмашылыѓы бар туыстар

б) бір фитоценозда µсетін тіршілігінен айырмашылыѓы бар т±ќымдастар

в) бір фитоценозда µсетін тіршілігінен айырмашылыѓы бар кластар

г) бір фитоценозда µсетін тіршілігінен айырмашылыѓы бар т‰р особьтары +

87. Фитоценогенез деген не?

а) µсімдік т‰рлерініњ пайда болуы

б) µсімдік туыстарыныњ пайда болуы

в) µсімдік т±ќымдастарыныњ пайда болуы

г) µсімдік кластарыныњ пайда болуы

д) µсімдік ќауымдастарыныњ пайда болуы +

88. Фанерофиттер.

а) белгілі бір аудандаѓы бактериялардыњ тірі жєне µлі органикалыќ затттарыныњ жалпы салмаѓы

б) белгілі бір аудандаѓызоопланктондардыњ жалпы салмаѓы

в) белгілі бір аудандаѓы жануарлардыњ жалпы салмаѓы

г) белгілі бір аудандаѓы µсімдіктердіњ жалпы салмаѓы +

89. Фанерофиттер.

а) Б‰ршіктері топыраќ бетіне жоѓары орналасќан балдырлар

б) Б‰ршіктері топыраќ бетіне жоѓары орналасќан бактериялар

в) Б‰ршіктері топыраќ бетіне жоѓары орналасќан зоопланктондар

г) Б‰ршіктері топыраќ бетіне жоѓары орналасќан µсімдіктер

д) Б‰ршіктері топыраќ бетіне жоѓары орналасќан аѓаштар, б±талар +

90. Терофиттер деген не ?

а) Жапыраѓымен кµбейетін µсімдік

б) Тамырымен кµбейетін µсімдік

в) ¤ркенімен кµбейетін µсімдік

г) Б±таѓымен кµбейетін µсімдік

д) Т±ќымымен кµбейетін бір жылдыќ µсімдік +

91. Тоѓай деген не?

а) Су µсімдіктері µсетін алќан

б) балдырлар µсетін алќан

в) Фитопланктондар µсетін алќан

г) бактериялар µсетін алќан

д) Аѓаш, б±та, шµптесін µсімдіктер µсетін алќан +

92. Реликтер деген не ?

а) Ертерек кезде болѓан, кейін ќ±рыѓан балдырлар

б) Ертерек кезде болѓан, кейін ќ±рыѓан бактериялар

в) Ертерек кезде болѓан, кейін ќ±рыѓан зоопланктондар

г) Ертерек кезде болѓан, кейін ќ±рыѓанжануарлар

д) Ертерек кезде болѓан, кейін ќ±рыѓан µсімдіктер +

93. Псамофиттер деген не ?

а) Сазды топыраќта µсетін µсімдіктер

б) Суда µсетін µсімдіктер

в) Батпаќты жерде µсетін µсімдіктер

г) Сор топыраќта µсетін µсімдіктер

д) Ќ±мды топыраќта µсетін µсімдіктер +

94. Психоторфтар деген не ?

а) Ќ±ры ыстыќ жерде µсетін µсімдіктер

б) Батпаќты жерде µсетін µсімдіктер

в) Сулы ыстыќ ортада µсетін µсімдіктер

г) Ќ±мды ыстыќ жерде µсетін µсімдіктер

д) Суыќ ылѓалды топыраќта µсетін µсімдіктер +

95. Полидоминанты ќауым деген не ?


Каталог: CDO -> Sillabus -> Bio
Bio -> Пәнінен Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «биология» кафедрасы
Bio -> I.«Омыртқасыздар зоологиясы» пәні бойынша
Bio -> Оқу-әдістемелік кешен
Bio -> Лекциялар конспектісі Құрастырған б.ғ. к доцент С. Е. Келдібеков Жетісай-2006ж. Кіріспе Курстың мақсаты
Bio -> «Жаратылыстану» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «Тұрмыстық химия» пәні бойынша
Bio -> Сабақтың тақырыбы: Геоботаникалық негізгі ғылыми мектептер. Жоспары: Фитоценоз. Биоценоз Биогеоценоз
Bio -> «Химия-биология» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен
Bio -> “Химия және Биология” факультеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет