Лекция: 34 сдж: 22 Практикалық (семинар) сабақтар: 34 Құрастырған: ассистент Зоржанова А. А. Жетісай-2005 жбет4/5
Дата28.04.2016
өлшемі1.01 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5

Жетісай-2005 ж

Тесттік сауалнамалар.

//

Пермь


/

38 млн.жыл

//

Триас


/

35 млн.жыл

//

Юра


/

69 млн.жыл

//

Бор


/

79 млн.жыл

//

Палеоген


/

40,6 млн.жыл

///

***


кезеңнiң ұзақтығы

//

Кембрий/

65 млн.жыл

//

Ордовик


/

67 млн.жыл

//

Силур


/

30 млн.жыл

//

Девон


/

48 млн.жыл

//

Таскөмiр


/

74 млн.жыл

///

***


//

жер қыртысымен жоғарғы мантиядан тұратын қабық

/

литосфера//

жердiң газ тәрiздi қабығы

/

атмосфера//

жердiң су қабығы

/

гидросфера//

ауаның 80%-i шоғырланған төменгi қабаты

/

тропосфера//

жерден 55-80 км биiктiкте орналасқан қабат

/

мезосфера///

***


//

жазық аймақтардың Үстiнде жатқан тау жынысының тҮрi

/

шөгiндi


//

мұхит тҮбi жер қыртысында орналасқан тау жыныстарының тҮрi

/

базальтты//

мұхит тҮбi жер қыртысында кездеспейтiн тау жынысының тҮрi

/

граниттi


//

бiр тҮрден екiншi тҮрге өзгерген тау жынысының тҮрi

/

метоморфттық//

магмадан пайда болған тау жынысының тҮрi

/

магмалық


///

***


//

минералдың қаттылығын өлшейтiн прибор

/

склерометр//

ауа қысымын өлшейтiн прибор

/

барометр


//

ара қашықтықты өлшейтiн прибор

/

спидометр//

температураны өлшейтiн прибор

/

термометр///

***


//

құрамы бiр ғана химиялық элементтен тұратын минералдар

/

табиғи таза элеметтер//

металдармен кейбiр бейметалдардың кҮкiртпен әрекеттесуi нәтижесiнде

қалыптасатын табиғи тҮзiлiмдер

/

сульфидтер//

металдармен бейметалдардың өттегiмен әрекеттесуi нәтижесiнде тҮзi-

летiн минералдар

/

тотықтармен гидрототықтар//

көмiр қышқылының тұздары

/

карбонаттар//

кҮкiрт қышқылының тұздарын бiрiктiретiн минералдар

/

сульфаттар///

***


//

магмалық тау жыныстары iшiндегi кремний қостотығының мөлшерi 75%-тен

астам болcа

/

ультрақышқыл жыныстар//

магмалық тау жыныстары iшiндегi кремний қостотығының мөлшерi 65%-тен

астам болса

/

қышқыл жыныстар//

магмалық тау жыныстары iшiндегi кремний қостотығының мөлшерi 65-55%

аралығында болса

/

орташа құрамды жыныстар//

магмалық тау жыныстары iшiндегi кремний қостотығының мөлшерi 45-55%

аралығында болса

/

негiздi жыныстар//

магмалық тау жыныстары iшiндегi кремний қостотығының мөлшерi 45%-тен

аспайтын болса

/

аса негiздi жыныстар///

***


//

магма балқымасының суынуы және қатаюы нәтижесiнде қалыптасқан тау жынысы

/

магмалық


//

тау жыныстарының мҮжiлiп Үгiлуi нәтижесiнде қалыптасқан тау жынысы

/

шөгiндi


//

жаңа жағдайлар әсерiнен өзгерiстерге ұшыраған тау жынысы

/

метаморфтық///

***


//

жер қыртысының табаны мен 2900 км тереңдiкте орналасқан бөлiгi

/

жер мантиясы//

орташа радиусы шамамен 3470 км сфера пiшiндес жазықтықпен шектелген

жердiң орталық бөлiгi

/

жер ядросы//

литосфераның беткi бөлiгiн құрайтын, төменгi жапсары Мохоровичич

деңгейiмен шектелген жер планетасының ең Үстiңгi қабаты

/

жер қыртысы///

***


//

кристалдар мен кристалды заттар туралы ғылым

/

кристаллография//

табиғи минералдық агрегаттарды анықтаумен және жҮйелеумен, олардың химиялық

құрамын, құрлысын және физикалық қасиеттерiн зерттеумен айналысатын ғылым

/

минералогия//

организмдердiң қазба қалдықтарын және олардың тiршiлiк iздерiн зерттеу

нәтижесiнде өткен геологиялық кезеңдер мен дәуiрлердегi жәндiктер мен

өсiмдiктердiң даму тарихын анықтайтын

/

палеонтология//

жер қыртысын құрайтын, шөгiндi, магмалық және метаморфтық жыныстардың

қалыптасу ретiн анықтаумен айналысатын тарихи геология саласы

/

стратиграфия//

тау жыныстардың олардың минералдық және химиялық құрамы, геологиялық

ерекшелiктерi тұрғысынан зерттейтiн ғылым

/

петрография///

***


//

жердiң өрiсi және пiшiндерi жайлы ғылым

/

гравиметрия//

жердiң геомагниттiк өрiс ерекшелiктерiн зерттеуге мҮдделi

/

магнитометрия//

жердiң жылуын және планета қойнауындағы температура таралуының жай-жапсарын

анықтаумен айналысады

/

геотермика//

жер сiлкiнiстердi, сол сiлкiнiстердiң туындауын және көрiнiс беруiн қамтама-

сыз ететiн геологиялық жағдайлар жайлы ғылым

/

сейсмология///

***


//

әр тҮрлi элементтердiң химиялық қосындылары

/

минералдар//

қарапайым бөлшектерi кеңiстiк қырлар мен кристалдық торлардың геометриялық

заңдылықтарына сәйкес реттеле орналасқан дене

/

кристалдар//

жер қыртысындағы сан тҮрлi геологиялық денелердi құрайтын әр тҮрлi минерал-

дардың агрегаттар жиынтығы

/

тау жынысы//

литосфераның әр тҮрлi тереңдiктерiнде қалыптасып, магма каналдары арқылы

жер қыртысының жоғары қабаттарына қарай жылжитын , оттай ыстық сұйық масса

/

магма//

кҮкiрт қышқылының тұздарын бiрiктiретiн минералдар сыныбы

/

сульфаттар///

***


//

минералдың кристалдық тор ерекшелiктерiне тiкелей байланысты бола отырып,

олардың өздерiнен қаттырақ денелер тарапынан тигiзiлген механикалық әсерге

қарсылық көрсету қаблетi

/

минералдың қаттылығы//

минералдарды анықтау және сипаттау барысында қолданылатын өте маңызды

қасиетiнiң бiрi

/

минералдық тҮсi//

минерал кристалдарының жарық сәулесiн сындыру қаблетiн сипатталатын физика-

лық қасиетi

/

минералдың жалтырлығы//

минерал салмағының сол минералдың көлемiне қатынасымен өлшенетiн шама

/

минералдың меншiктi салмағы//

жарық сәулесiн өткiзу қаблетiмен анықтау

/

минералдың мөлдiрлiгi///

***


//

жерсiлкiнiстер, сол сiлкiнiстердiң туындауын және көрiнiс беруiн

қамтамасыз ететiн геологиялық жағдайлар жайлы ғылым

/

сейсмология//

жер бетiнiң морфологиялық ерекшелiктерiн, әр тҮрлi жер бедер пiшiндер-

iнiң қалыптасуы және дамуы жайлы геологиялық-географиялық ғылым

/

геоморфология//

климат жайлы, оның қалыптасу, таралу және өзгеру заңдылықтары жайлы ғылым

/

климатология//

Органикалық тiршiлiктiң жер бетiнде пайда болуы,көрiнiс беру ерекшелiктерi

және даму барысы жайлы геология саласындағы ғылым

/

палеонтология//

Жанартаулар жайлы ғылым

/

вулканология///

***


//

Палеозой эрасының кезеңi

/

кембрий(э)//

Мезозой эрасының кезеңi

/

триас(т)


//

кайназой эрасының кезеңi

/

палеоген


///

***


//

Палеозой эрасының кезеңi

/

ордовик


//

Мезозой эрасының кезеңi

/

юра


//

Кайнозой эрасының кезеңi

/

неоген.


Палеозой эрасының кезеңi

/

силур//

мезозой эрасының кезеңi

/

бор


//

кайназой эрасының кезеңi

/

төрттiк.


///

***


//

Минералдың қаттылығын өлшейтiн прибор

/

склерометр.//

ауа қысымын өлшейтiн прибор

/

барометр.//

ара қашықтықты өлшейтiн прибор

/

спидометр.//

температураны өлшейтiн прибор

/

термометр.//

жер сiлкуiнудi өлшейтiн прибор

/

сейсмограф.///

***


//

їгiлу, ұсату әсерiнен пайда болатын кесектi шөгiндiлер

/

механикалық.//

жыныстардың химиялық бұзылудан пайда болған заттарынан құралған

шөгiндiлер

/

химиялық.//

өсiмдiктер мен жәндiктердiң тiршiлiк әсерiнен құралған заттардан

пайда болған шөгiндiлер

/

органикалық///

***


//

Хром қышқылының тұздары

/

хроматтар.//

Қр тҮрлi бор қышқылының тұздары

/

бораттар.//

құрамында төрт валенттi кремнийлi анионы бар химиялық қосындылар жыйынтығы

/

силикаттар//

Бейметалдар мен металдардың фторлы хлорлы, иодты және бромды қосындылары

/

галоидтар.//

Вольфрам қышқылының тұздары

/

вольфроматтар.///

***


//

Шөгiндi жыныстарды құрайтын кесектер мен тҮйiрлердiң мөлшерi

1 мм-ден кем болмайтыны

/

Iрi тҮйiрлi.//

Шөгiндi жыныстарды құрайтын тҮйiрлер мөлшерi 1-0,1 мм аралығында болса

/

орташа тҮйiрлi.//

Шөгiндi жыныстарды құрайтын тҮйiрлер мөлшерi 0,1-0,01 мм аралығында болса

/

ұсақ тҮйiрлi.///

***


//

қатпарлы облыстардағы шөгiндi және жанартаутектi-шөгiндi жыныстарды

сыналай орналасқан интрузиялық дене

/

батолит.//

Саңырауқұлақтың телпегiне ұқсайтын интрузиялық дене

/

лакколит.//

Орта шенi табақша тәрiздi төмен қарай аз-кем ойысқан линза пiшiндес

интрузиялық дене

/

лаполит.///

***


//

Бұрыс пiшiндi, бiрақ жалпы пошымы цилиндр тұрқылас шағын мөлшерлi

интрузиялық дене

/

Шток.//

көбiне антиклиндi, линза пiшiндес шағын ғана жатын тҮрiнде оқшауланатын

интрузиялық дене

/

Факолит.//

бiр-бiрiне бойлас орналасқан қос қабырғасы жер қойнауларына тiп-тiк

бойлас орналасқан қос қабырғасы онша қалың емес, тақташа тұрқылас геологиялық

дене


/

дайка.


///

***


//

Геология мен географияның ұштасу аралығынан орын алатын ғылым

/

геоморфология.//

геология мен физиканың ұштасу аралығынан орын алатын ғылым

/

геофизика.//

жер қыртысын және өсiмдiктер мен жанартаулардың даму тарихын зерттейтiн

ғылым

/

тарихи геология.//

өткен геологиялық кезеңдерде тiршiлiк еткен өсiмдiктер мен жануарлардың қазба

қалдықтарын зерттеумен айналысатын ғылым

/

палеонтология.//

жер қыртысының деформациялық қозғалыс заңдылықтарын зерттеумен

айналысатын ғылым

/

геотектоника.///

***


//

Жер қыртысында кездесетiн химиялық элементтер мен олардың изотоптарының

орналасу заңдылықтарын зерттейтiн ғылым

/

геохимия.//

жер қыртысының бiр немесе бiрнеше минералдарынан құралған тау

жыныстары жөнiндегi ғылым

/

петрография.//

жер қыртысындағы пайдалы қазындылар және олардың таралу заңдылықтарын

қарастыратын ғылым

/

пайдалы қазындылар туралы iлiм.//

жердiң соңғы кезеңiнiң даму тарихын зерттейтiн ғылым

/

төрттiк кезеңнiң геологиясы.//

жер асты сулары жөнiндегi ғылым

/

гидрогеология.///

***


газ, яғни ауа қабаты

//

Жердiң/

атмосфера.

//

бҮкiл газ бен су буы шоғырланған төменгi қабат/

тропосфера.

//

80-90 км биiктiкке жететiн ортаңғы қабат/

стратосфера.

//

газдың тығыздығы аз болған жоғарғы қабат/

ионосфера.

///

***


//

Организмдердiң тiршiлiк әрекетiнiң ортасы ретiнде жер бетiмен байланысты

қабаты

/

биосфера//

миұхиттардың, теңiздердiң, құрлық суларынан тұратын жердiң су

қабаты

/

гидросфера//

жердiң сыртқы бөлiгi

/

литосфера.///

***


//

Палеозой эрасының ұзақтығы

/

322 млн жыл//

Мезозой эрасының ұзақтығы

/

183 млн жыл//

Кайнозой эрасының ұзақтығы

/

65 млн жыл///

***


//

Белсендi тҮрде жҮзу қабiлетiн иемденген организмдер

/

нектондар//

Су ағысына яки толқынға тәуелдi қозғалатын организмдер

/

планктондар//

Теңiз тҮбiне жабыса тiршiлiк ететiн организмдер

/

бентостар///

***


//

Денесi бiр ғана клеткадан тұратын өте ұсақ организмдердi бiрiктiретiн

жәндiктер типi

/

қарапайымдар//

Көп клеткалы қарапайым жәндiктер типi

/

губкалар


//

Жекеше немесе колония тҮрде ұшырасатын теңiз жәндiктерiнiң типi

/

археоциаттар//

Тұщы суларды және теңiз алаптарын мекендеген көп клеткалы жәндiктер типi

/

iшекқуыстылар//

Көптеген жәндiк тҮрлерiн бiрiктiретiн жәндiк типi

/

буынаяқтылар///

***


//

Бунақталмаған,яғни тұтас денелi жәндiктер типi

/

моллюскалар//

Су алаптары тҮбiнде Үймелеме тҮрде жабыса тiршiлiк ететiн су жәндiктерiнiң типi

/

мшанкалар//

Жеке тҮрде теңiз тҮбiне жабысқан кҮйде тiршiлiк ететiн қосжармалы-симметриялы

жәндiктер типi

/

брахиоподтар//

Бессәулелi симметриямен және арнаулы суайдаушы жҮйемен сипатталатын омыртқасыз

жәндiктер типi

/

тiкентерiлiлер///

***


//

Жердiң бағдарлы тҮрде дамуына байланысты оның құрылыс ерекшелiктерiн зерттейтiн

ғылым саласы

/

геотектоника//

Жер қыртысының тектоникалық бұзылыстар жиынтығымен және жер қыртысының

құрлысы ,геологиялық құрылымдары жайлы ғылым

/

тектоника//

Жер қыртысының терең бiршама тар немесе жҮздеген км-ге созылған және суға

толған қозғалмалы,майысқан учаскесi

/

геосинклиналь///

***


//

Шөгiндi яки тұнба тау жыныстарының құрамын ,құрылымын және жаралу тегiн

анықтайтын ғылым

/

литология//

Магмалық және метаморфтық тау жыныстарын ,олардың заттық құрамын ,жаралу тегi

тұрғысынан зерттейтiн ғылым

/

петрология//

Жер болмысындағы химиялық элементтердiң таралуын және бiр ортадан екiншi ортаға

ауысу процестерiн қадағалайтын ғылымның жеке тҮрi

/

геохимия///

***


//

Мұздықтар жайлы ғылым

/

гляциология//

қЇрлық бетiнiң су алмасу көрсеткiштерi және шағын-шағын су алаптары жайлы

ғылым

/

лимонология//

Климат жайлы,оның қалыптасу,таралу заңдылықтары жайлы ғылым

/

климатология///

***


//

Екi су өткiзбейтiн қабаттың арасында орналасқан сулы қабат

/

пластаралық су//

Су өткiзбейтiн жыныстардың бiрiншi горизонтының бетiнде орналасқан сулы қабат

/

грунт суы//

Аэрация аймағынан орын алған және шағын аумақта тараған гравитациялық судың

қабаты

/

қалқыма су//

Едәуiр тереңдiкте орналасқан және гидростатикалық қысымы бар су

/

артезиан суы///

***


//

Жердiң сыртқы геосфераларының жер қыртысымен өзара әсерлесулерiнiң нәтижесi

болып табылатын геологиялық процесс

/

экзогендiк//

Жер қыртысымен мантияның iшкi энергиясының байқалуының салдары болып табылатын

процесс

/

эндогендiк//

Пландағы пiшiнi бiршама ұзынша аса қимылды аймақтар

/

геосинклиналдар//

Жер қыртысының ең ежелгi,бiршама тұрақты әрi тегiс учаскелерi

/

платформалар//

Сөнбеген вулкандар шоғырланған және жер сiлкiну жиi болатын аймақ

/

сейсмикалық белдеулер///

***


//

Жер ядросының радиусы

/

3470 км


//

Жер мантиясының қалыңдығы

/

2900 км


//

Жер қыртысының қалыңдығы

/

35-80 км


///

***


//

Палеоген кезеңiнiң дәуiрi

/

палеоцен,эоцен,олигоцен//

Неоген кезеңiнiң дәуiрi

/

миоцен,плиоцен//

Төрттiк кезеңiнiң дәуiрi

/

эоплеистоцен,плеистоцен, голоцен///

***


//

Мантия қабатының жiктелуi

/

жоғарғы,ауысу белдемi,төменгi//

Жер ядросының бөлiнуi

/

сыртқы,iшкi//

Жер қыртысының қабаттары

/

шөгiндi,граниттi,базальттi///

Мантия мен жер қыртысының деңгейi

/

Махоровичич деңгейi/

өтпелi зона

/

Астеносфера/

Конрад деңгейi

/

төменгi мантия///

Тiкелей ыстық сулы ерiтiндiде болатын,минералдардың жаратылысы процессiнiң

бiрi

/

гидротермальды/

гипергендi

/

метаморфтық/

магмалық


///

құрғақ жер Үстiне магманың атқылауы кезiнде пайда болған тау жыныстары

/

эффузиялық/

саз балшықты

/

сынықты


/

интрузиялық

/

метаморфтық///

Моос шкаласына кiретiн минерал

/

ортоклаз


/

базальт


/

гранит


/

алтын


/

платина


///

Магманың пайда болу қабаты

/

Литосфера/

Гидросфера

/

Атмосфера/

Биосфера


/

Стратосфера

///

***


кезеңiнiң ұзақтығы

!

//Пермь

/

38 млн.жыл//

Триас


/

35 млн.жыл

//

Юра


/

69 млн.жыл

//

Бор


/

79 млн.жыл

//

Палеоген


/

40,6 м


Геология және палеография негіздері пәнінен бақылау сұрақтары.

1.Геология және палеография пәні нені зерттейді?

2.Геология туралы түсінік.

3. Геология және палеография пәнінің мақсаттары.

4. Геология және палеография пәнінің міндеттері.

5.Басқа пәндермен байланысы.

6.Жер қыртысы мен литосфераның заттық құ

рамы.


7.Геологиялық процестер.

8.Органикалық тіршіліктің Жер бетінде пайда болуы.

9Жер құрылысының пішіні.

10.Жер Күн жүйесінің үшінші планетасы.

11.Жердің ішкі құрылысын зерттеудің

геофизикалық әдістері.

12.Гравиметриялық әдісі.

13.Жердің құрылысы.

14.Жер ядросы.

15.Жер мантиясы.

16.Литосфера.

17.Жер ядросы.

18.Жер мантиясы.

19.Литосфера. Махорович деңгейі.

20.Жер қыртысы.

21.Конрад деңгейі.

22.Тау жыныстары.

23.Метоморфтық тау жыныстары.

2.Магмалық тау жыныстары.

24.Жердің және жер қыртысының гео

логиялық көнелігін анықтау.

25 .Табиғи таза элементтер.

26.Сульфиттер.

27.Галоидтар. Тотықтар.

28.Гидрототықтар.

29.Карбонаттар.

30 Сульфаттар.

31.Хроматтар.

32. Фосфараттар.

33.Бораттар.

34.Силикаттар.

35.Геотектоника негіздері-ғылым саласы ретінде және дирнамикалық геологиядағы рөлі.

36.Геотектоникалық қозғалыстар және олардың әсерінен туындайтын тау жыныстары.

37.Гранит-риолит тобына тән петрография элементі

38.Диорит-андезит тобына тән петрогрфия элементтері

39.Габбро-базальт тобына тән петрогафия элементі.

40.Перлидотит тобына тән петрография элементтері.

41.Геология пәні оның басты-басты салалары және өзге ғылымдармен байланысы.

42.Литосфераның заттық құрлымы.

43. Геологиялық процес тер

44.Органикалық тіршіліктің Жер бетінде пайда болуы.

45.Геологияның ғылыми-танымдық және шаруашылық маңызы.

46.Геология жаратылыстану ғылымдарырының ішіндегі ең жетекшілерінің бірі.

47.Геологияның шаруашылық өркендетудегі маңыздылығы.

48.Минералдар.

49.Минералогия.

50.Минералдардың физикалық қасиеттері.

51.Минералдардың әр-түрлілігі.

53.Минералдарды топтарға бөлу.

54.Тау жыныстары.

55.Тау жыныстарының құрылысы.

56.Тау жыныстарының нақышы.

57.Магмалық тау жыныстары,шөгінді тау жыныстары,метоморфтық тау жыныстары.

58.Кристаллография негіздері.

59.Кристаллография -кристалдар және кристалды заттар турлы ғылым.

60.Кристалдардың басты-басты қасиеттері.

61.Кристалл сингониялары.

62.Минералогия негіздері.

63.Минералогия –минералдар жайлы ғылым.

64.Минералдардың физикалық қасиеттері.

65.Моос шкаласы.

66.Минералогия негіздері.

67.Минералдардың жымдастығы.

68.Минералдардың түсі.

69.Минераладардың меншіктік салмағы.

70.Минералдардың мөлдірлігі

71.Жерді зерттеу әдістері.

72.Гравиметриялық әдіс.

73.Геотермика әдісі.

74.Электрометрия әдісі.

75.Магнитометрия әдісі

76.Петрография негіздері

77.Петрография ғылымы.

78.Магма және оның жер қойнауында туындау себептері.

79.Магма өнімдерін өздерін кіріктірген ортаға тигізер әсері.

80.Петрография негіздері

81.Магамалық жыныстар петрографиясының элементтері,

82.Шөгінді жыныстар петрографиясының элементтері,

83.Стратиграфия негіздері.

84.Стратиграфия негіздері және оның принцптері.

85.Тау жынысы қабаттарының салыстырмалы көнелігін анықтаудың басты-басты тәсілдері.

86.Стратиграфия негіздері.

87.Бірегей стратиграфиялық шкала және оның бөлімдері.

88.Жердің геологиялық дамуының басты-басты эондарымен эралары.

89.Палеонтология негіздері.

90.Палеонтология ғылымы және оның нысандары.

91.Жәндіктер мен хайуандардың басты-басты типтері.

92.Палеонтологиялық маңызы бар өсімдіктердің кейбір типтері мен сыныптары

93.Геосинклиндер мен платформалар.

94. Геосинклиндер дамуының басты-

басты сатылары.

95.Литосфералық тақталар.

96. Литосфералық тақталардың басты-бас

ты қағидалар

97.Геотектоника негіздері.

98.Геотектоника негіздері-ғылым саласы ретінде және дирнамикалық геологиядағы рөлі.

99.Геотектоникалық қозғалыстар және олардың әсерінен туындайтын тау жыныстары.

100.Геотектоника негіздері.

101.Геотектоникалық қозғалыстардың түрлері.

102.Жыртылып ажырау құрылымының басты-басты типтері

103.Геосинклиндер тұжырымдамасы.

104.Геосинклиндер және платформалар.

105.Геосинклинді дамуының басты-басты сатылары.Платформалық саты.Литосфералық тақталар.

106.Хроматтар.

107. Фосфараттар.

108.Бораттар.

109.Силикаттар.

110.Геотектоника негіздері-ғылым саласы ретінде және дирнамикалық геологиядағы рөлі.

111.Геотектоникалық қозғалыстар және олардың әсерінен туындайтын тау жыныстары.

112.Гранит-риолит тобына тән петрография элементі

113.Диорит-андезит тобына тән петрогрфия элементтері

114.Габбро-базальт тобына тән петрогафия элементі.

115.Перлидотит тобына тән петрография элементтері.

115 .Табиғи таза элементтер.

116.Сульфиттер.

117.Галоидтар.

118Тотықтар.

119.Гидрототықтар.

120.Карбонаттар.

121 Сульфаттар.

122.Хроматтар.

123. Фосфараттар.

124.Бораттар.

125.Силикаттар.

126.Сульфиттер.

127.Галоидтар. Тотықтар.

128.Гидрототықтар.

129.Карбонаттар.

130 Сульфаттар.

131.Хроматтар.

132. Фосфараттар.

133.Бораттар.

134.Силикаттар.

135.Геотектоника негіздері-ғылым саласы ретінде және дирнамикалық геологиядағы рөлі.

136.Геотектоникалық қозғалыстар және олардың әсерінен туындайтын тау жыныстары.

137.Гранит-риолит тобына тән петрография элементі

138.Диорит-андезит тобына тән петрогрфия элементтері

139.Габбро-базальт тобына тән петрогафия элементі.

140.Перлидотит тобына тән петрография элементтері

Студенттердің академиялық білімінрейтингтік бағалау жүйесі
Білім беру ісіндегі басты приоритет – студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы – студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.
Әрбір студент басқа студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.
Студенттердің білімін бағалау – оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау жүйесі Sillabus /оқыту бағдарламасына/ міндетті элемент болып кіреді.


Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:


Бағалаудың әріптік жүйесі


Баллдары

Бағалаудың %-тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100


Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89


Жақсы

В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74Қанағаттанарлық

С

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз

Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет