Лекция: 45 сағ. Практикалық (семинар) сабақ: 15 сағ. СӨЖ: 60 сағ. Обс¤Ж: 60 саѓ. Барлық сағат: 180 сағбет16/22
Дата28.04.2016
өлшемі3.86 Mb.
түріЛекция
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

Сырдария” университеті

“Педагогика және экономика” факультеті
“Педагогика және психология” кафедрасы


Педагогика “ пәні бойынша 050114– тарих, 050116– география, 050117–қазақ тілі мен әдебиеті, 050118–биология, 050112– химия, 050110–физика, 050109– математика, 050111- “Информатика”, 050107-“Бейнелеу µнері жєне сызу”

мамандығының студенттері үшін
Студенттердіњ µзіндік ж±мыс жоспары


Жетісай - 200611. С¤Ж ЖОСПАРЫ
Сөж тақырыбы

Єдебиеттер

1.

1 - тапсырма

 1. Педагогиканың жалпы мәселелері.

 2. Педагогиканың әдіснамалық негіздері.

 3. Біртұтас педагогикалық процесс.
1-6

2.

2 - тапсырма

Ғылыми –педагогикалық зерттеу әдістері: 1. теориялыќ єдістер;

 2. практикалыќ єдістер;

 3. эксперимент.

1-6

3.

3 – тапсырма.

 1. Тәрбие процесінің мәні мен мазмұны.

 2. Тәрбиенің заңдылықтары.

 3. Тєрбиеніњ принциптері.

1-6

4.

4 - тапсырма

Тәрбиенің жалпы әдістері: 1. сµздік єдістер;

 2. кµрнекілік єдістер;

 3. практикалыќ єдістер.

1-7

5.

5 –тапсырма.

Оқушылар ұжымы, оның тұлғаға әсері. 1. ¦жым белгілері.

 2. ¦жымныњ даму кезењдері.

 3. ¦жым перспективалары.

1-6,50,61

6.

6 – тапсырма.

Сынып жетекшісінің қызметі. 1. Тєрбие ж±мысыныњ жоспары.

 2. Сынып жетекшісініњ функциялары.

1-6,15-16

7.

7- тапсырма

 1. Отбасындағы тәрбие.

 2. Этнопедагогика және халықтық педагогика.

1-6,26,33,36,42

8.

8 – тапсырма.

Дидактика

1.Дидактика – оќыту теориясы.

2.Оќыту.


3.Оќу.

4.Білім беру.

5.Сабаќ беру.

6.Білім, іскерлік, даѓды т.б.1-6,43,

57-58


9.

9-тапсырма.

Оќыту процесініњ мєні.

1. Оқыту процесі – біртұтас педагогикалық процестің құрамдас бөлігі

2. Оқыту процесінің мақсат–міндеттері

3. Оқыту процесінің қызметтері

4. Оқыту процесінің әдіснамалық негіздері

5. Оқыту процесінің қозғаушы күштері.

1-6,43


10.

10 - тапсырма

Оқыту процесі және оның ішкі құрылымы. 1. Оќыту процесініњ ќ±рылымы.

 2. Білімді мењгеру процесі.

1-6,43


11.

11-тапсырма.

Оќытудыњ зањдылыќтары.

1.Оќыту ќоѓам м±ќтаждыѓы мен жаѓдайына байланысты.

2.Оќытудыњ, білім берудіњ жєне дамудыњ µзара байланыстылыѓы.

3.Оќыту процесінде оќушылардыњ жас жєне дербес ерекшеліктерін есепке алу.

4.Оќыту процесініњ міндеттерініњ, мазм±ныныњ, формаларыныњ жєне єдістерініњ µзара байланыстылыѓы т.б.


1-6,43


12.

12-тапсырма.

Оќыту принциптері.

1.Ѓылымилыќ.

2.Саналылыќ жєне белсенділік.

3.Кµрнекілік.

4.Ж‰йелілік жєне тізбектестік.

5.Беріктік.

6.Т‰сініктілік.

7.Теория мен тєжірибеніњ байланысы т.б.

1-6,43,


57-58

13.

13-тапсырма.

Мектепте білім берудіњ мазм±ны.

1.Жалпы білім.

2.Политехникалыќ білім.

3.Кєсіптік білім.


1-6

14.

14-тапсырма

Оќыту єдістерін жіктеу.

1.Е.Я.Голант, Н.М.Верзилин, Е.И.Петровский жіктеуі.

2.И.Я.Лернер, М.Н. Скаткин жіктеуі.

3.М.Д.Данилов, Б.П.Есипов жіктеуі т.б.


1-6,

57-58


15.

15-тапсырма.

Оќыту єдістерініњ мазм±ны.

1.Сµздік єдістер.

2.Кµрнекілік єдістер.

3.Практикалыќ єдістер.


1-6,

57-58


16.

16-тапсырма.

Оќыту т‰рлері.

1.Т‰сіндірмелі-иллюстративті оќыту.

2.Проблемалыќ оќыту.

3.Баѓдарламалап оќыту.


1-6,

57-58


17.

17-тапсырма.

Ѓылымдаѓы оќыту концепциялары.

1.Оќытудыњ ассоциативті-рефлекторлы концепциясы.

2.В.В.Давыдов-Д.Б. Эльконин теориясы.

3.П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина теориясы.

4.Бихевиористтік теория.

5.Гештальт теория.


1-6

18.

18-тапсырма.

Дамыта оќыту технологиясы.

1.Дамыта оќытудыњ кейбір теориялыќ мєселелері.

2.Жоѓары ќиындыќта оќыту принципі.

3.Теориялыќ білімніњ жетекші ролі.


1-6,

78-79


19.

19-тапсырма.

Модульдік оќыту технологиясы.

1.Модуль туралы ±ѓым.

2.Модульдік оќытудыњ негізіне кіретін ж‰йелілік принципі

3.Рейтингтік баќылаудыњ жетістіктері.


1-6,

78-79


20.

20- тапсырма.

Дењгейлеп оќыту технологиясы.

1.Мемлекеттік стандарт бойынша оќыту.

2.Орта дењгейдегі оќыту.

3.Жоѓары дењгейдегі оќыту.


1-6,

78-79


21.

21-тапсырма

Компьютермен оќыту.

1.Компьютермен оќыту технологиясын ж‰зеге асыру ‰шін ќажет жаѓдайлар.

2.Интернет.

3.Гипертекст.

4.Мультимедия т.б.


1-6,

78-79


22.

22-тапсырма

Баѓдарламалап оќыту технологиясы.

1.Салалыќ баѓдарламалау.

2.Тармаќты баѓдарламалау.

3.Баѓдарламалап оќытудыњ ерекшеліктері.


1-6,

78-79


23

23-тапсырма

Проблемалыќ оќыту технологиясы.

1.Проблемалыќ оќытудыњ мєні.

2.Проблемалыќ ситуациялар.

3.Проблемалыќ с±раќтар ќою. Мысалдар келтіру.


1-6,

78-79


24

24-тапсырма

Ойын технологиялары.

1.Ойын технологиялары ±ѓымы.

2.Дидактикалыќ ойындардыњ т‰рлері.

3.Оларды сабаќтарда ќолдану.1-6,

78-79


25

25-тапсырма.

Дєст‰рлі оќытудыњ технологиясы.

1.Дєст‰рлі оќытудыњ ерекшеліктері.

2.Мазм±н ерекшеліктері.

3.Єдістемесініњ ерекшеліктері.


1-6


26

26-тапсырма

Оќып-‰йренуге мотивтендіру.

1.Оќытудыњ ќозѓаушы к‰штері.

2.Оќушылардыњ ќызыѓушылыќтары.

3.Мотивтерді ќалыптастыру.

4.Оќуѓа ынталандыру.1-6,77

27

27-тапсырма

Оқытуды ұйымдастыру формалары.

1.Оқу жұмысын ұйымдастырудың тарихы.

2.Оқытуды ұйымдастыру формалары туралы түсінік.

Оқытудың формаларын жіктеудің белгілері мен критерийлері

3.Я.А. Коменский сыныптық-сабақ жүйе жөнінде.

1.Оқытудың сабақтан басқа формалары.


1-6,43

28

28-тапсырма.

Сабақ, оның типтері.

1.Сабақ-оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі формасы.

2.Сабақ, оған қойылатын талаптар.

3.Сабақтың типтері мен құрылымы.

4.Сабақта оқушылармен жұмыс істеу формалары.
1-6,43

29

29- тапсырма

Дєст‰рлі емес сабаќтар. 1. Дєст‰рлі емес сабаќтардыњ ќ±рылымы.

 2. Дєст‰рлі емес сабаќтардыњ т‰рлері.

1-6

30

30-тапсырма.

Оќытудыњ ќосымша формалары 1. Факультатив.

 2. Ќосымша сабаќ.

 3. ‡й ж±мысы т.б.

1-6

31

31-тапсырма.

Оќушылардыњ білім, іскерлік, даѓдыларын баќылау, баѓалау, есепке алу.

1. Білімді тексеру, дидактикалыќ тест, білімді баѓалау, ‰лгермеушілік деген сияќты т‰сініктерге аныќтама беріњіз.

2.Оќушылардыњ ‰лгерімін баќылауыныњ т‰рлерін атањыз.

3.Баѓалау.

4.Бір сыныптаѓы оќушылардыњ пєн дєптерлерін тексеру, оларѓа баѓа ќою.1-6

32

32- тапсырма.

Оќушылардыњ оќу-танымдыќ іс-єрекеттерін ±йымдастыру.

1.М±ѓалімніњ к‰нделікті оќу ж±мысында ±тымды єдістерді пайдалануын негізде.

2.Наќты бір таќырыпта оќыту єдісіне мысал келтіріњіз. (педагогикалыќ колледж).1-6

32

32-тапсырма.

Сабаќта ќолданылатын оќытудыњ єр т‰рлі формалары.

1.Топтыќ форма.

2.¦жымдыќ форма.

3Дербестік форма.


1-6,8

33

33-тапсырма

Оќушылардыњ танымдыќ іс-єрекетін белсендіру.

1.Оќытылатын пєнніњ біреуі бойынша мєселелік жаѓдайлар ќ±растырыњыз.


1-6

34

34-тапсырма.

К‰нтізбелік-таќырыптыќ жоспар.

1.Мектепте µтілетін µз пєндеріњізден к‰нтізбелік-таќырыптыќ жоспар жазыњыз.1-6

35

35- тапсырма.

Сабаќ жоспары.

1. Мектепте µтілетін µз пєндеріњізден сабаќ жоспарын жазыњыз.


1-6

36

36 – тапсырма.

Мектепті басқару және оған басшылық жасаудың педагогикалық мәселелері. 1. Мектепті басќару єдістері

 2. Мектепті басќару стилі.

1-6,13

37

37 – тапсырма.

Мектеп жұмысын жоспарлау 1. Мектеп ж±мысы жоспарыныњ бµлімдері.

 2. Пед.кењестіњ ж±мысын жоспарлау.

1-6,13

38

38- тапсырма.

Мектептегі әдістемелік жұмыстар. 1. Єдістемелік ж±мыстыњ дербес формалары.

 2. Єдістемелік ж±мыстыњ ±жымдыќ формалары.

1-6,13

39

39 – тапсырма.

Педагогикалық озат тәжірибе. 1. Ќазаќстандаѓы жањашыл педагогтар.

 2. ТМД елдеріндегі жањашыл педагогтар.

1-6,13

40

40 - тапсырма

Шетелдегі халыққа білім беру жүйесі. 1. Европа.

 2. Америка.

 3. Азия

1-6,13

41

41 - тапсырма

Жеке тұлғаның қалыптасуы, дамуы және оны тәрбиелеу. 1. Жеке тұлғаның қалыптасуы.

 2. Жеке тұлғаның дамуы.

 3. Жеке тұлғаны тєрбиелеу.

1-6

42

42 – тапсырма

Халыќтыќ педагогика 1. Халықтық тәрбиенің түрлері.

 2. Ұлттық салт-дәстүрлер өмірде тәрбие мектебі.
1-6,14,26,28,33,

53,54


43

43 - тапсырма

Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру. 1. Ѓылыми д‰ниетаным.

 2. Ѓылыми д‰ниетанымды ќалыптастыру жолдары.

1-6,67

44

44 – тапсырма.

Тєрбиеніњ т‰рлері 1. Аќыл –ой тєрбиесі.

 2. Эстетикалыќ тєрбие.

 3. Адамгершілік тєрбиесі т.б.

1-7

45

45 – тапсырма

Сынып жетекшісініњ тєрбие ж±мысы. 1. Сынып жетекшісінің тәрбие жоспарын жасау.

 2. Тәрбие сағатының жоспарын жасау

21-22

46

46 –тапсырма.

Ынтымақтастық педагогикасы. 1. Негізгі идеялары.

 2. Оларды оќу – тєрбие процесінде ќолдану.

1-6

47

47- тапсырма

ҚР білім беру жүйесіндегі нормативтік құжаттарға сипаттама. 1. ЌР білім туралы зањы.

 2. Басќа ќ±жаттар.

1-6

48

48 - тапсырма

Ежелгі және орта ғасырлардағы тәрбие. 1. Афиныдаѓы тєрбие.

 2. Спартадаѓы тєрбие.

3

49

49 – тапсырма.

 1. Джон Локктыњ пед.кµзќарастары

 2. Жан Жак Руссоның педагогикалық көзқарастары

3

50

50 - тапсырма

Я.А. Коменскийдің педагогикалық теориясы. 1. “¦лы дидактика” кітабы.

 2. Басќа ењбектері.

3,43

51

51 - тапсырма

1 К. А. Гельвеций,

Д. Дидро,

И. Гербарттың педагогикалық көзқарастары.3

52

52 - тапсырма

 1. И. Г. Песталоццидің педагогикалық теориясы мен тәжірибесі.

 2. А. Дистервегтің педагогикалық қызметі.

3

53

53 – тапсырма.

1. Н.И. Пироговтың педагогикалық қызметі.

2 .К.Д. Ушинскийдің педагогикалық жүйесі.


3

54

54 - тапсырма

 1. Л.Н. Толстойдың педагогикалық идеялары мен қызметі.

 2. А. С. Макаренконың педагогикалық идеялары мен қызметі.

3

55

55 –тапсырма.

В.А. Сухомлинскийдің педагогикалық мұрасы. 1. “Балаѓа ж‰рек жылуы” кітабы.

 2. Басќа ењбектері

61-62

56

56 – тапсырма.

Ежелгі түркі жазбаларындағы тағылымдар. 1. Ж. Баласағұн,

 2. М. Қашқари,

 3. Қ. Яссауи,

 4. А. Жүйнеки мұралары.

3

57

57 – тапсырма.

Әл – Фарабидің педагогикалық мұрасы. 1. Философиялыќ трактаттары.

 2. Музыкалыќ трактаттары.т.б.
3

58

58 –тапсырма.

 1. Ы. Алтынсариннің,

 2. Ш. Уәлихановтың,

 3. А. Құнанбаев-

тың педагогикалық көзқарастары

3,9-10

59

59 – тапсырма.

 1. А. Байтұрсыновтың,

 2. М. Дулатовтың педагогикалық еңбектері.

3,17-18

60

60 – тапсырма.

 1. М. Жұмабаевтың педагогикалық ењбектері.

 2. Ж. Аймауытовтың педагогикалық еңбектері.

3
Барлығы:

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі


Каталог: CDO -> Sillabus
Sillabus -> Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестр
Sillabus -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
Sillabus -> Арнайы семинар: “Абайдың ақын шәкірттері” пәні бойынша
Sillabus -> Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
Sillabus -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Sillabus -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Sillabus -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Sillabus -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
Sillabus -> Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау саны 2 60 балл


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет