Лекция: 45 сағ. Практикалық (семинар) сабақ: 15 сағ. СӨЖ: 60 сағ. Обс¤Ж: 60 саѓ. Барлық сағат: 180 сағбет17/22
Дата28.04.2016
өлшемі3.86 Mb.
түріЛекция
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Сырдария” университеті

“Педагогика және экономика” факультеті
“Педагогика және психология” кафедрасы


Педагогика “ пәні бойынша 050114– тарих, 050116– география, 050117–қазақ тілі мен әдебиеті, 050118–биология, 050112– химия, 050110–физика, 050109– математика, 050111- “Информатика”, 050107-“Бейнелеу µнері жєне сызу”мамандығының студенттері үшін

Оќытушыныњ басшылыѓымен

студенттердіњ µзіндік ж±мыс жоспары

(ОБС¤Ж)

Жетісай - 2006

12. ОБС¤Ж жоспары.


ОБС¤Ж тақырыбы

Єдебиеттер

1

Педагогика.

 1. Педагогика пєні.

 2. Педагогика салалары.

 3. Педагогиканыњ басќа ѓылымдармен байланысы

1-6

2.

Бірт±тас педагогикалыќ процесс.

 1. Маќсат – міндеттері

 2. Ќ±рамдас бµліктері.

 3. Ќозѓаушы к‰штері.

 4. Зањдылыќтар, принциптері.

1-6

3.

Тєрбие процесі.

 1. Тєрбиеніњ маќсат – міндеттері.

 2. Тєрбие т‰рлері

1-6

4.

 1. Тєрбиеніњ зањдылыќтары

 2. Тєрбиеніњ принциптері

1-6

5.

Тєрбие єдістері.

 1. Тєрбие єдістерін жіктеу.

 2. Тєрбие єдістеріне сипаттама

1-7

6.

¦жым – тєрбие ќ±ралы.

 1. ¦жым – тєрбиеніњ объекті

 2. ¦жым - тєрбиеніњ субъекті

 3. ¦жымныњ даму кезењдері.

 4. ¦жым перспективалары.

1-6,50,61

7.

Сынып жетекшісініњ ќызметі.

 1. Тєрбие ж±мысыныњ жоспары.

 2. Сынып жетекшісініњ функциялары.

1-6,15-16

8.

 1. Тєрбие ж±мысыныњ жоспарын жазу.

 2. Тєрбие саѓатыныњ жоспарын жазу
9.

Мектепте кµрген тєрбие саѓаттарын талќылау
10.

Тєрбие саѓаттарын µту
11.

Отбасындаѓы тєрбие

 1. Отбасындаѓы ата –ана беделі.

 2. Отбасындаѓы ата –єже ролі.

 3. Отбасындаѓы тєрбие єдістері.

1- 6,26,33,36,42

12.

Этнопедагогика жєне халыќтыќ педагогика

 1. Этнопедагогика пєні.

 2. Этнопедагогикаѓа ‰лес ќосќан ѓалымдар.

 3. Халыќ педагогикасындаѓы тєрбие т‰рлері.

1- 6,26,33,36,42

13.

Білім берудіњ мазм±нын ашатын нормативтік ќ±жаттар.

1.ЌР “Білім туралы” зањы.

2.Білім беруді ±йымдастыру ж‰йесі.

3.Білім берудіњ мемлекеттік стандарттары.

4.Білім беру ж‰йесін дамытудыњ негізгі факторлары.

5.Орта білім беру ж‰йесініњ даму тенденциялары.1-6

14.

Ќазаќстанныњ білім беру ж‰йесі.

1.Білім беру ісініњ міндеттері.

2.Білім беру ісініњ принциптері.

3.ЌР білім мен тєрбие беру ж‰йесі.1-6,53

15.

Дидактикалыќ ж‰йелер.

1.И.Гербарт теориясы.

2.Дж.Дьюи дидактикасы.

3.Дж. Бруннер концепциясы.1-6,43,57-58

16.

Мектеп оќушыларыныњ оќуыныњ мотивтері.

1.Мотивтер.

2.Ќызыѓушылыќтар.

3.Ќажеттіліктер.

4.Мотивтерді ќалыптастыру.


1-6,77

17.

Педагогикалыќ жањалыќтар.

1.Т±лѓаѓа баѓытталѓан педагогика.

2.Ынтымаќтастыќ педагогикасы.


78

18.

Ќазіргі мектептіњ оќу-тєрбие процесіндегі пєнаралыќ байланыс

1.Пєнаралыќ байланыс не ‰шін керек?

2.Педагогика сабаѓындаѓы пєнаралыќ байланыс.

3.Психология сабаѓындаѓы пєнаралыќ байланыс.
1-6

19.

Мектепте проблемалыќ оќытуды ±йымдастыру.

1.Проблемалыќ оќытудыњ мєні, маќсаты.

2.Проблемалыќ оќытудыњ шарттары, формалары.


1-6,78-79

20.

Оќушылардыњ танымдыќ іс-єрекетін белсендіру.

1.Сабаќта ќолданылатын оќытудыњ

а) фронтальды,

є) топтыќ,

б) дербес формалары.


1-6

21.

Дамыта оќыту.

1.Л.В. Занковтыњ дамыта оќыту ж‰йесі.

2.Д.Б.Эльконин – В.В. Давыдовтыњ дидактикалыќ ж‰йесі.


78,79

22.

Білім беру ж‰йелері жєне т±лѓаны дамыту.

1.Мектепке дейінгі оќыту.

2.Мектепте оќыту.

3. Мектептен кейін оќыту.1-6

23

Оќушылардыњ ынтымаќтастыѓын ќалыптастыру.

1.Ынтымаќтастыќ педагогикасы.

2.Амонашвили, Иванов идеялары, тєжірибелері.


1-6,11

24

Оќушылардыњ сабаќтаѓы µзіндік ж±мыстары.

1.¤зіндік ж±мыстардыњ мањызы.

2.Єр т‰рлі пєндер бойынша орындалатын µзіндік ж±мыстар.


1-6,77

25

Оќытудыњ єдіснамалыќ негіздері.

1.Таным теориясы.

2.Бихевиоризм.

3.Прагматизм т.б.1-6

26

Мектеп оќушыларыныњ ‰лгермеушілігі.

1.‡лгермеушілік себептері.

2.‡лгермеушілікті болдырмау жєне жењу жолдары.


1-6

27

Оќушыларды ойын арќылы оќыту.

1.Дидактикалыќ ойындардыњ т‰рлері.

2.Єр т‰рлі сабаќтарда ойындарды ќолдану.


1-6,77-79

28

Оќытудыњ белсенді єдістері.

1.С.Н.Лысенкованыњ оза оќыту єдістері.

2.Оќытудыњ басќа белсенді єдістері.


1-6,77-79

29

Күнтізбелік-тақырыптық жоспарды жазу (практикалық сабақ).
30

Сабаќ жоспарын жазу. (практикалық сабақ).
31

Оқушылардың білім, іскерлік, дағдыларын бақылау, бағалау, есепке алу.

1.Білім мен дағдыны бақылау мен бағалаудың маңызы мен міндеттері.

2.Білімді тексеруге қойылатын талаптар.

3.Тексерудің түрлері.

4.Тексеруден диагностикаға көшу.

5.Білім, дағдыларды ізгілендіру.

6.Оқыту нәтижелерін бағалау.

7.Бағалау мен баға қою.

8.Оқу үлгерімі мен оқуға қабілеттілікті диагностикалау.


1-6

32

Оќытуды ±йымдастыру.

1.Сабаќ, оѓан ќойылатын талаптар.

2.Оќытудыњ сабаќтан басќа формалары.


1-6,77

33

Сабаќ типтері.

1.Сабаќты жіктеу.

2.Сабаќтардыњ ќ±рылымы.


1-6,77

34

Дєст‰рлі емес сабаќтар.

1.Диспут-сабаќтар.

2.Аукцион-сабаќтар.

3.КВН-сабаќтар т.б.
1-6,77

35

Дєст‰рлі оќытудыњ технологиялары.

1.Дєст‰рлі оќыту ерекшеліктері.

2.Сабаќтыњ жетістіктері мен кемшіліктері.


1-6,77,79

36

Ќашыќтан оќыту технологиясы.

1.Ќашыќтан оќыту ерекшеліктері.

2.Электронды оќулыќтармен ж±мыс істеу.


1-6,77,79

37

ТМД елдеріндегі жањашыл педагогтардыњ оќыту барысындаѓы іс-єрекеті.

1.Шаталов В.Ф.

2.Ильин Е.Н.

3.Лысенкова С.Н.

4.Амонашвили Ш.А.


1-6,11

38

Ќазаќстандаѓы жањашыл педагогтардыњ оќыту барысындаѓы іс-єрекеті.

1.Н±ртазина Р.Б.

2.Бітібаева Ќ.

3.Очкур Е.А. т.б.1-6

39

Мектеп м±ѓалімдерініњ сабаќтарын талќылау.
40

Сабаќ фрагменттерін µту.
41

ЌР білім беру туралы зањы.

 1. Білім беру ісініњ міндеттері.

 2. Білім беру принциптері.

 3. Мектептіњ 12 жылдыќ оќуѓа кµшуі
53

42

Мектепті басқару және оған басшылық жасаудың педагогикалық мәселелері.

 1. Мектепті басќару єдістері.

 2. Мектеп басќару стилі.

1-6,13

43

 1. Мектеп жұмысын жоспарлау

 2. Мектептегі әдістемелік жұмыстар.

1-6,13

44

Педагогикалық озат тәжірибе.

 1. Озат тєжірибені зерттеу.

 2. Озат тєжірибені жинаќтау.

 3. Озат тєжірибені тарату.

1-6,13

45

Шетелдегі халыққа білім беру жүйесі.

 1. Европа

 2. Америка.

 3. Азия.

1-6

46

Ежелгі және орта ғасырлардағы тәрбие.

 1. Афинадаѓы тєрбие

 2. Спартадаѓы тєрбие

3

47

Я.А. Коменскийдің педагогикалық теориясы.

 1. “¦лы дидактика” кітабы.

 2. Басќа ењбектері.

43

48

Джон Локктыњ педагогикалық көзқарастары.

 1. Педагогикалыќ ќызметі.

 2. Педагогикалыќ ењбектері.

3

49

 1. Жан Жак Руссо,

 2. К. А. Гельвеций,

 3. Д. Дидро,

 4. И. Гербарттың педагогикалық көзқарастары.

3

50

 1. И. Г. Песталоццидің педагогикалық теориясы мен тәжірибесі.

 2. А. Дистервегтің педагогикалық қызметі, кµзќарастары.

3

51

Н.И. Пирогов.

 1. Педагогикалыќ ќызметі.

 2. Педагогикалыќ кµзќарастары.
3

52

Л.Н. Толстой.

1. Педагогикалыќ ќызметі.

2. Педагогикалыќ ењбектері, кµзќарастары.


3

53

К.Д. Ушинскийдің педагогикалық жүйесі.

 1. Педагогикалыќ кµзќарастары.

 2. Педагогикалыќ ењбектері.

3

54

А. С. Макаренко.

1. Педагогикалыќ идеялары. 1. Педагогикалыќ ењбектері.

3,55-56

55

В.А. Сухомлинскийдің педагогикалық мұрасы.

 1. “Балаѓа ж‰рек жылуы” кітабы.

 2. Басќа ењбектері

3

56

Әл – Фарабидің педагогикалық мұрасы.

 1. Философиялыќ трактаттары.

 2. Музыкалыќ трактаттары т.б.
3

57

 1. А. Байтұрсыновтың педагогикалық кµзќарастары, ењбектері.

 2. М. Дулатовтың педагогикалық кµзќарастары, ењбектері.

3,17-18

58

 1. Ж. Аймауытовтың педагогикалыќ кµзќарастары, ењбектері.

 2. М. Жұмабаевтың педагогикалық кµзќарастары, ењбектері. .

3,7,8

59

Ќазаќстандаѓы ќазіргі педагогикалыќ ой – пікірлер

 1. Ќ.Бержанов.

 2. Ш. Єлжанов.

 3. Р.Лемберг т.б.

3

60

Педагогикалыќ шеберлік. 1. Педагогикалыќ шеберлік элементтері.

 2. Педагогикалыќ шеберлікті ќалыптастыру жолдары.

 3. Педагогикалыќ техника

1-6,73


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі


Каталог: CDO -> Sillabus
Sillabus -> Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестр
Sillabus -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
Sillabus -> Арнайы семинар: “Абайдың ақын шәкірттері” пәні бойынша
Sillabus -> Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
Sillabus -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Sillabus -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Sillabus -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Sillabus -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
Sillabus -> Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау саны 2 60 балл


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет