Лекция: 52 сдж: 33 Практикалық (семинар) сабақтар: 50 Жұмыс бағдарламасын құрастырған: аға оқытушы Апашева С. Нбет5/7
Дата25.04.2016
өлшемі1.26 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7

Îáàëàð ¾éiíäiñiíå ºàðàï ¾ëêåí îðòàøà æ¸íå êiøi èiðiì åòiï ¾ø òîïºà á¼ëóãå áîëàäû. ¶ëêåí îáàëàðäû» äèàìåòði 45 ìåòðäåí 105 ìåòðãå äåéií, áèiêòiêòåði 6 ìåòðäåí 15 ìåòðãå äåéií îðòàøàëàðûíiêi 25-38 ì, àë áèiêòiãi 5-6 ìåòðãå äåéií êiøiãiðiìäåðiíi» ê¼ëåìi 6-18 ìåòðäå áèiêòiãi 0,8-2 ìåòðãå äåéií áðàäû. Ò¼ðò æûë iøiíäå (1957-1959, 1961) 18 îáà¹à àðõåîëîãèÿëûº ºàçáà æ½ìûñû æ¾ðãiçiëäi, îíû» ¾øåói êå» ê¼ëåìäi ºàë¹àíäàðû êiøiãiðiì.

´êiíiøêå îðàé àðõåîëîãèÿëûº ºàçáà æ½ìûñû æ¾ðãiçãåí îáàëàðäû» á¸ði äå (№ 25 îáàäàí áàñºàñû) òîíàë¹àí, àë òîíàóøûëàð ñຠòàéïàëàðûíû» ‘’ïèðàìèäàëàðûíû» ñàëûíó ò¸ðòiáií æàºñû áiëñå êåðåê.

Òîíàë¹àíûíà ºàðàìàñòàí Áåñøàòûð îáàëàðû ìåðçiìi ä¸ë àíûºòàëûí¹àí ìàòåðèàëäàí áàñºà äà (ºàíæàð ñàäàºòû» îºòàðû) Æåòiñóäà¹û ñຠòàéïàëàðû ìîëàëàðûíû» ¾ñòiíå ñàëûí¹àí æà»à òèïòi ºîíäûðìàëàðäû» º½ðûëûìûíàí, îëàðäû» ì¸äåíèåòií º½ðûëûñ ò¸ñiëiíåí ì¸ëiìåò áåðåäi., îëàðäû» ò½ð¹ûí ¾éëåð ìåí äiíè ¹èìàðàòòàð¹à àë¹àø òàñ æ¸íå ºàìûñòû îëäàíó ò¸æiðèáåëåðií æà»àøà ò¾ñiíóãå ì¾ìêiíäiê àëûï îòûð¹àíûìûçäû» ¼çi º½íäû ì¸ñåëå. °ðáið ¾ëêåí îáà¹à ì¾ìêiíäiãiíøå òîëûº, àë îðòàøà æ¸íå êiøiãiðiì îáàëàðäû» àðõåîëîãèÿëûº ºàçáà æ½ìûñòàðû æ¾ðãiçiëãåíäåðiíå ¹àíà ñèïàòòàìà áåðåéiê.¶ëêåí Áåñøàòûð îáàñû çèðàòòû» Ñîëò¾ñòiê Øû¹ûñ á¼ëiãiíå îðíàëàñºàí. Á½ë ¼òå ¾ëêåí, áàñºà îáàëàðäàí àéºûí ê¼òåði»êi ò½ð. Îíû» äèàìåòði 104, îðòàøà áèiêòiãi 15 ìåòð. Îáàíû» ñàºòàë¹àí Øû¹ûñ æà¹ûíäà¹û ¾éiíäiñiíi» áèiêòiãi 17 ìåòð. ¶éiíäi êåñiëãåí êîíóñ ò¸ðiçäi, îíû» æàëïຠò¼áåñiíi» äèàìåòði 32 ìåòð. Îáàíû» iðãå æà¹ûíà áiðíåøå ºàáàò åòiëiï òàñòàð ºàëàí¹àí, ñîíäûºòàí äà îíû» ¾ñòiíäå ¾ëêåí ¾éiíäi æàòûð, ¾éäi» àñòû»¹û ºàáàòû ñèÿºòû ê¼ðiíåäi.

Êåëåñi ê¼çãå ê¼ðiíåðëiê åñêåðòêiøòåði, áiði ¾éiíäiíi» æàíûíäà¹û ¾ëêåí äóàëäàð ìåí á¼ðåíåëåðãå òåñiï îðíàòûë¹àí ä¼»ãåëåê ò¸ðiçäåñ º½ðûëûñòàð. Îëàðäû ºîðûºòàð äåï àòàéìûç. ¶ëêåí îáàäà ì½íäàé ºîðûºòàðäû» ñàíû äà îëàð ¾éiíäiíi» àéíàëàñûíà øûðìàóûºòàð ò¸ðiçäi îðíàëàñºàí, ñîíûìåí áiðãå øûðìàóûºòû» iøêi æà¹ûíû» áàñû (№ 1 òàñ äóàëäàí 30 ìåòð æåðäå îáàíû» Øû¹ûñ æà¹ûíà îðíàëàñºàí, àë ºîðûºòû» № 93 å» ñû øûðìàóû¹û òàñ äóàëäàí 50 ìåòð æåðäå, îáàíû» λò¾ñòiê æà¹ûíà îðíàëàñºàí.)

²îðûºòàðäû ºîðøàï ò½ð¹àí òàñ áà¹àíàëàð¹à ºàçຠðóëàðûíû» òà»áàëàðû ñàëûí¹àí, îëàðäû» iøiíåí ''ê¼çòà»áàíûàæûðàòó¹à áîëàäû''. ²àçó æ½ìûñû æ¾ðãiçiëãåí ºîðûºòàðäû» åêåóiíåí áàñºàñûíàí àç¹àíòàé òåðå»äiêòåí ê¾éåëi ê¼ìið òàáûëäû. Åêi ºîðûºòàí îäàí áàñºà ê¾éãåí óຠñ¾éåêòåð êåðàìèêàíû» ñûíûºòàðû æ¸íå ìîíøàºòàð òàáûëäû. Áiðiíøi Áåñøàòûð îáàñû ¶ëêåí îáàëàðäû» Ñîëò¾ñòiê æà¹ûíäà å» ò¾êïiðäå æàòûð. Îíû» äèàìåòði 52, áèiêòiãi 8,93 ìåòð. Îáàíû» ¾ñòi òàñïåí æàáûë¹àí. ¶éiíäiíi» àñòû»¹û æà¹ûíäà¹û òàñòàð ¼òå òû¹ûç ºàëàí¹àí. Îáàíû» áàñ æà¹û æàëïàºòàó êåëãåí, àë Øû¹ûñ æà¹ûíäà¹û òåðå»äiãi 2 ìåòð, äèàìåòði 16 ìåòð áîëûï êåëãåí ½ðûëàðäû» òîíàóøûíû» ¸ðåêåòiíåí êåéií ºàë¹àí ø½»ºûð áàð. Á½ë åñêðòêiøòi» áàñºà æàíàìà º½ðûëûñòàðû æîº.

Áiðiíøi Áåñøàòûð îáàñû 1961 æûëû ºàçûëäû. ²àçó æ½ìûñûíû» áàðûñûíäà îáà ¾éiíäiñiíi» º½ðàìûí òåêñåðóãå ì¾ìêiíäiê àëûíäû. Îë ¾ø ºàáàòòàí ò½ð¹àí. Îáàíû» æî¹àð¹û ºàáàòûíû» ºàëû»äû¹û 1 ìåòð iðãå æà¹ûíà ºàðàé 3 ì-ãå äåéií òàñïåí æàáûë¹àí. Å» ºàëû» - 2-øi ºàáàòòû òîïûðຠïåí ºèûðûºòàí ò½ðàäû, îíû» ºàëû»äû¹û 3,5 ìåòðäåí 13 ìåòðãå äåéií æåòåäi. Ò¼ìåíãi ºàáàòû 1,5 ìåòðäåí 10-12 ìåòðãå äåéií æåòåòií iði ñûí¹àí òàñòàðäàí ò½ð¹àí. Iði òàñòàð ºàáàòûíû» àñòûíäà Òÿíü-Øàíü øûðøàëàðûí ¼»äåãåíäå ëûí¹àí á¼ðåíåëåðäåí ò½ð¹ûçûë¹àí º½ðûëûñ áàð. Ñîíäûºòàí äà á½ë ïàòøàëàð ºàáiði áîëûï ñàíàëàäû. ²àáið æåðëåíãåí àäàìíû» ¾ñòiíå ¾éiëãåí ºàòòû ºàáàòòû» àñòûíà ñàëûí¹àí, ÿ¹íè æåðäi» ¾ñòiíäåãi º½ðûëûñ. Áåñøàòûð ºàáiði ¼ç çàìàíûíäà à¹àøòàí ñàëûí¹àí ê¾ðäåëi º½ðûëûñòàðäû» áiðiíåí ñàíàë¹àí. Îë ¾ø á¼ëiìíåí ò½ðàäû, ä¸ëiç, àóûç¹û á¼ëìå ºàáið. ĸëiç-½çûí, ò¼áåñi áèiê æ¸íå àøûº æàíàìà. Ñàëûí¹àí º½ðûëûñ, îíû» ê¼ëåìi 5,75+1,50 ìåòð áèiêòiãi 5 ìåòðäåí æî¹àðû.

Åêiíøi Áåñøàòûð îáàñû ¶ëêåí îáàäàí Ñîëò¾ñòiêêå ºàðàé 100 ìåòð æåðäå îðíàëàñºàí. Îíû» äèàìåòði 68 ìåòð. Îðòàøà áèiêòiãi 9,5, ìåòð. ¶éiíäi òàñïåí æàáûë¹àí ñîíäàé-ຠîáàíû» iðãåñiíå áiðíåøå ºàáàòòàí ò½ðàòûí iði òàñòàð òû¹ûç ºàëàí¹àí. Îáà ¾éiíäiñi åíi 2-2,5 ìåòð ñàºòàë¹àí, áèiêòiãi 30-50 ñì. òàñ äóàëäàí ºîðøàë¹àí. Äóàëäû» êåéáið á¼ëiêòåðiíäå ºàëàí¹àí òàñòàð ºàëûï ºîé¹àí. Äóàë îáàíû» iðãåñiíåí 5-7 ìåòð ºàøûºòûººà îðíàëàñºàí.

Àëòûíøû Áåñøàòûð îáàñû ¶ëêåí îáàëàð òîáûíà æàòàäû. Ñîíû» λò¾ñòiê æà¹ûíà îðíàëàñºàí. 6-øû îáàíû» äà ºàáiði ¾ø á¼ëiêòåí ò½ðàäû, ä¸ëiç, àóûç á¼ëìå æ¸íå æðëåó ºóûñû. ĸëiç ½çûí áèiê æ¸íå ò¼áåñi àøûº æàíàìà º½ðûëûñ. Îíû» ê¼ëåìi 5+1,3 ìåòð, áèiêòiãi 5 ìåòðãå æóûº 4,95 ìåòð ºàáiðäåí øàìàìåí 1 ìåòð áèiêòåó. Àëäû»¹û á¼ëìå ºàáiðäi» ºàáûð¹àñûíà Øû¹ûñ æàºòàí æàíàñûï æàòºàí ä¸ëiçäi» æàë¹àñû. ĸëiçäåí 3 ìåòð ò¼ìåí æàòûð, îíû» àóìà¹û ò¼ðò á½ðûø ò¸ðiçäi. ʼëåìi 1,5-1,5 ìåòð, ò¼áåñi ºûñºà-ºûñºà æóàí ¾ø á¼ðåíåìåí æàáûë¹àí.

Ñåãiçiíøi Áåñøàòûð îáàñû ¶ëêåí îáàíû» æàíûíäû îðíàëàñºàí. Òîïûðàº, ºèûðøûº òàñ àðàëàñºàí ¾éiíäiíi» ¾ñòi òàñïåí æàáûë¹àí, æî¹àð¹à æàëïຠæà¹ûíäà òåðå»äiãi 1 ìåòðãå æåòåòií ½ðëûºòû» í¸òèæåñiíäå ïàéäà áîë¹àí ø½»ºûð áàð. Îíû» äèàìåòði 33 ìåòð, áèiêòiãi 5,20 ì. Ñåãiçiíøi îáà 1960 æûëû ºàçûë¹àí. ¶éiíäiíi» àñòûíàí æàíûï êåòêåí ºàáiðäi» ºàëäû¹û òàáûë¹àí. Áiðຠæàí¹àí á¼ðåíåëåðäi» ºàëäû¹û æ¸íå æåðãå òiãiíåí ºàäàë¹àí áà¹àíàëàðäû» ø½»ºûðëàðûíàí îáàíû» º½ðûëûñû ìåí ïiøiíií ºàéòà ºàëïûíà êåëòiðóãå ì¾ìêiíäiê àëäûº. Òà¹û áið òàìàøà åñêåðòêiøòåðäi» áiði 10-øû Áåñøàòûð îáàñû. Îíû» ¾éiíäiñiíi» òàñïåí æàáûë¹àí Îáàíû» äèàìåòði Ñîëò¾ñòiêòåí λò¾ñòiêêå ºàðàé 22,4 ìåòð, Áàòûñòàí Øû¹ûñºà ºàðàé 25,7 ìåòð. Îðòàøà áèiêòiãi 5,2 ìåòð. ¶éiíäiíi» Øû¹ûñ æà¹ûíäà¹û áåòêåéi ½ðûëàðäû» ¸ðåêåòiíåí êåéií æàéïàºòàíûï êåòêåí îáà 1960 æ. ºàçûëäû. Îáàíû» ¾éiíäiñi åêi ºàáàòòàí ñûí¹àí òàñòàí æ¸íå òîïûðàºòàí ò½ðàòûí ¼òå ºàëû» ºàáàò áàð.

Â.Êàëëàóð Ñû¹àíຠøàõàðûíû» ò½ð¹ûíäàðû òóðàëû äà ïiêið ºîç¹àï, îíäà ñóíàºòàðäû» (àðàñûíäà Ñû¹àíàº) ò½ðàòûíûí àéòºàí, îëàð íåãiçiíåí Æà»àºîð¹àí (300 ¾é), Ñàóðàí (50 ¾é), Ò¾ðêiñòàí (200 ¾é) æ¸íå Áàáàéºîð¹àí (150 ¾é) æà¹ûí ìåêåíäåãåí. ²àëàíû» ñóíàºòàð àðàñûíäà Ñû¹àíຠäåãåí àòïåí äå ì¸ëiì åêåíií àéòà êåëiï, Êàëëàóð ºàìàë ºèðà¹àí êåçäå, îëàðäû» Á½ë¹àð øàõàð êåéií ²àðàñïàí (Àðûñ) æà¹ûíàí êåòiï, ºûïøàºòàð¹à áà¹ûí¹àíûí æàçàäû.

ʾëò¼áå. Ñîçຠàóäàíû ²àðຽð ¼çåíiíi» áîéûíäà åñêi ʾëò¼áå áàð. Æà»à ʾëò¼áåíi» îðíûäà ò¼áå ºîð¹àíû ¸ëi áàð. Áèiêòiãi ¸ëãiäåé ê¼ëåìi 2,5 ãà. ̽íàí äà ìîíøàº, º½ìûðà ñûíû¹ûí ê¼ï òàáàäû åêåí. Áiðäå ‘’²ûçûë áàéðຠ‘’ êîëõîçõûíû» áàñòû¹û Àñàíîâòû» áàëàñû îéíàï æ¾ðãåí æîí ºàçûï àë¹àí ø½»ºûðäàí 200 øàìàëû ຠêèiêòi» àñû¹ûí òàóûï àë¹àí.

ʼê êåñåíåíi àë¹àøºûëàðäû» áiði áîëûï çåðòòåãåí Àº ìåøiò áåêiíiñiíi» áàñòû¹û Ò¾ðêiñòàí àðõåîëîãèÿ ¸óåñºîéëàðû ¾éiðìåñiíi» ì¾øåñi Â.À Êàëëàóð áîëàòûí. Êàëëàóð ê¼ê êåñåíå áåëãiñiíi» àðòûíäà òàáûò æàòºàíûí àíûºòà¹àí. ιàí áàðàð æîë òàñòàðìåí ê¼ìiëiï ²à»ëû òàéïàëàðûíû» åñêåðòêiøòåði. Æåòiàñàð ì¸äåíèåòi.

Лекция 13-14

Áàòûñ ²àçàºñòàíäà¹û Ñàðìàò ºàáiðëåði

Жоспар

°äåáèåòòåð:
  1. Ñàðìàòòû» æåðëåó ì¸äåíèåòi.

  2. Ñàðìàòòàðäû» ºàðóëàðû.

  3. Ñàðìàòòàðäû» øàðóàøûëû¹û.

°äåáèåòòåð:  1. Áàéïêîâ Ê.Ì. Æ.Ê. Òàéìàãàìáåòîâ. Ò.Æóìàãàìáåòîâ. ''Àðõåîëîãèÿ Êàçàõñòàíà'' Àëìàòû-93 ã.

  2. Àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè Êàçàõñòàíà. Àëìàòû-1978 ã.

Á.ç.á. 2 ¹àñûðäà ãðåê-ðèì äåðåêòåìåëåðiíi» æàçóû áîéûíøà ²àðà òå»iç æà¹àëàóûíäà¹û ñêèô òàéïàëàðûíû» Øû¹ûñ æà¹ûíäà îðûñòàð ìåí ðåêñîëîí òàéïàëàðû ¼ìið ñ¾ðãåí. Àðõåîëîãèÿëûº çåðòòåó æ½ìûñòàðû îëàðäû» ñàâðîìàò, ñàðìàò òàéïàëàðû åêåíäiãií ä¸ëåëäåï îòûð. Áàòûñ ²àçàºñòàíäà Åäië-Æàéûºòû» ò¼ìåíãi à¹ûñòàðûíäà æ¸íå ²îáäà, Åëåí, Îð, Æåì ¼çåíäåðiíi» æî¹àð¹û à¹ûñòàðûíäà îëàðäû» åñêåðòêiøòåði êåçäåñåäi.

Ñàðìàò òàéïàëàðûíû» ïàéäà áîëóû òóðàëû íàºòû ïiêið ºàëûïòàñà ºîé¹àí æîº. Àðõåîëîãèÿëûº çåðòòåóëåðãå ºàðà¹àíäà, ñàâðîìàò, ñàðìàò òàéïàëàðûíû» øûººàí òåãi Àíäðîí ºèìà ì¸äåíèåòiíi» êåçå»äåãi ðóëàðäû» æàë¹àñû äåãåí ïiêið áàð.

Áàòûñ ²àçàºñòàíäà ¼ìið êåøêåí ñàðìàò òàéïàëàðûíû» åñêåðòêiøòåði áàñºà òàéïàëàð¹à ºàðà¹àíäà ¼òå àç çåðòòåëãåí. Àë¹àø ðåò ñàðìàò îáàëàðûíà çåðòòåó æ½ìûñûí Îðûíáîð àðõèâ êîìèññèÿñûíû» ¹ûëûìè ñåêðåòàðû À. Êàñòàíüå æ¾ðãiçãåí. Îë Àºò¼áå óåçiíi» æåðiíäå 1904-1906 æ.æ., 1909æ àðõåîëîãèÿëûº áàðëàó æ½ìûñòàðû æ¾ðãiçiëãåí. Øèåëi Æàìàí ²îð¹àëû, Æàºñû ²îð¹àëû ¼çåíäåðiíi» áîéûíäà 5-6 îáàëàð¹à çåðòòåó ºàçáà æ½ìûñòàðûí æ¾ðãiçãåí.

Êå»åñ ¼êiìåòi îðíà¹àííàí êåéiíãi 1930 æûëû Îð ¼çåíiíi» áîéûíäà Á.Í. Ãîðãåîâà áiðíåøå îáà¹à çåðòòåó æ½ìûñòàð æ¾ðãiçñå, îë îäàí êåéií òåê 20 æûëäàí êåéií ¹àíà Â.Ñ. Ñàðîêèí òû» æåðëåðiíäå èãåðóãå áàéëàíûñòû Àºò¼áå îáëûñûíû» æåðiíäå àðõåîëîãèÿëûº åñêåðòêiøòåðäi» åñåáií àëûï îëàðäû êàðòà¹à ò¾ñiðó ìåí æ¸íå ºàçáà æ½ìûñòàðìåí àéíàëûñàäû. 60 æûëû Ê.Ô. Ñìèðíîâ ïåí Â.Ã. Ïåòðåíêîëàð çåðòòåó æ½ìûñòàðûí æ¾ðãiçãåí. Ê.Ô. Ñìèðíîâ ¼çiíi» çåðòòåó æ½ìûñòàðûí ºîðûòûíäûëàé êåëiï, Áàòûñ ²àçàºñòàíäà¹û ñàðìàòòàðäû ãðåê æàçáà äåðåêòåìåëåðiíäåãi Ãèññåäîíäàð äåãåí ïiêið àéòàäû.

1970 æûëäàí áàñòàï ºàçàºòû» ê¼ðíåêòi àðõåîëîã ¹àëûìäàðûíû» áiði Ì.Ê. ²àäûðáàåâòû» áàñøûëû¹ûìåí ʾìiññàé, Áåñîáà, Ñûíòàñ îáàëàðûíäà çåðòòåó æ½ìûñòàðû æ¾ðãiçiëäi. Àëûí¹àí ìàòåðèàëäàð Ñàðìàò òàéïàëàðûíû» ¼ìiðiíåí ²àçàºñòàí òàðèõûíäà æà»à áåòòåð àøûï îòûð.

Áàòûñ æ¸íå Ñîëò. Áàòûñ ²àçàºñòàííû» æåðií ìåêåíäåãåí åæåëãi òàéïàëàðûíû» åñêåðòêiøòåðiíå æ¾ðãiçãåí çåðòòåó æ½ìûñòàð, îëàðäû íåãiçiíåí åêi êåçå»ãå á¼ëiï ºàðàñòûðàäû: 1) á.ç.á. 7-5 ¹.¹., 2) 4-52 ¹.¹. ê¼ðñåòiëiï îòûð¹àí êåçå»äåðäi» áiðiíøiñi àðõåîëîãèÿëûº ìàòåðèàëäàð áîéûíøà åæåëãi ñàâðîìàòòàð äåãåí àòûìåí áåëãiëi áîëñà, àë åêiíøiñi æàçáà äåðåêòåð áîéûíøà ñû êåçå»ãi ñàðìàòòàð. Á½ëàð ¼çäåðiíi» îñû àòàóëàðûìåí á.ç. 4 ¹àñûðûíà äåéií áåëãiëi áîë¹àí.

Ñàºòà¹àí åñêåðòêiøòåðiíi» ê¼ïøiëiãi îáàëàð ʼðñåòiëãåí ä¸óiðäåãi îáàëàð¹à ò¸í ºàñèåò îëàðäû» ñûðòºû ê¼ðiíiñòåðiíi» áið-áiðiíå ½ºñàñ êåëói Îáàíû» äèàìåòði 20-26 ìåòð, áèiêòiãi 1,5-2 ìåòð. ̸éiò æåðäåí ºàçûë¹àí ì¾ðäåãå æåðëåíåäi. Êåíäiãi ¸ðºàëàé 1,3 – 1,5, 2 ìåòð, ½çûíäû¹û 2-2,5 ìåòð, òåðå»äiãi 0,3,+1,5-2 ìåòð. Îáàíû» áèiêòiãi ¸ðºàëàé, îë æåðëåíãåí àäàìíà» áàñ æà¹û λò¾ñòiêêå íåìåñå λò¾ñòiê Áàòûñºà áà¹ûòòàëàäû. Åëåí ¼çåíiíi» æî¹àð¹û à¹ûñûíäà¹û Áåñ îáà, Ñûíòàñ îáàëàðûí çåðòòåãåíäå ì¸éiòòåð ì¾ðäåãå, æåð ¾ñòiíå äàéûíäàë¹àí àë໹à æåðëåíãåíi àíûºòàë¹àí. ̸éiòòåð ºîéûë¹àí ñî» îëàðäû» ¾ñòiíåí à¹àøòàí øàòûð ò½ð¹ûçûëûï, îíû» ¾ñòi æå»ië-æåëïi á½òàëàðìåí æàáûëûï, îäàí êåéií òîïûðàº, º½ì, òàñïåí îáà ò½ð¹ûçûë¹àí. Æåðëåóäi» ì½íäàé ¸ðò¾ðëi áîëûï êåëói, ñàðìàò òàéïàëàðûíäà ¼çäåðiíå ò¸í æåðãiëiêòi ¸äåò-¹½ðûï, ñàëò-ñàíàíû ê¼ðñåòåäi.

Ñûíòàñ îáàñûíà æåðëåíãåí àäàìíû» æàíûíàí òàáûë¹àí ºàðó-æàðàº, º½ðàë ñàéìàíäàð,ò¾ðëi ºûìáàò á½éûìäàð,îíû» òiðøiëiãiíäå áåëãiëi ¸ñêåðè ºîëáàñøû áîë¹àíäû¹ûí áàéºàòàäû.ιàí åêiíøi ä¸ë¸ë îíû» åêi æà¹ûíäà ºûçìåò ê¼ðñåòóøi åêi ìàëàéû äà áiðãå æåðëåíãåí.

Ñàðìàòòàðäû» îáàëàðûíàí ê¼áiíåñå ºàíæàð,ñåìñåð,ñàäàºòû» ½øºûðëû ½øòàðû,¸øåêåé á½éûìäàðäàí ¸ð ò¾ðëi ò¾ñòi ìîíøàºòàð,ºîëà àéíàëàð,ºàïñûðìàëàð,àñûë òàñòàð òàáûëûäû.ʾíãå íåìåñå îòºà òàáûíóäû ê¼ðñåòåòií òàñ øûðàºòàð(îëàðäû» àÿºòàðûíäà áàñûí æåðãå ñàëûï ò½ð¹àí æûðòºûø à»äàð áåéíåëåíãåí êåçäåñåäi).Îáàëàðäà ¼òå ê¼ï êåçäåñåòií º½ðàë-ñàéìàíäàðäû» áið ò¾ði àò-¸áçåëäåðäi» iøiíäå àóûçäû» ñóëû¹û.Ñóëûºòàðäû» ¸ð ò¾ðëåði áàð.Îëàðäû» iøiíäå à»äàðäû» áåéíåëåðií ê¼ðñåòåòií ì¾ñiíäåð ¼òå ê¼ï.Êåéáiðåóëåði ½øûï áàðà æàòºàí º½ñòàðäû» ò¾ðií íåìåñå áið í¸ðñåíi øîºû¹àëû ò½ð¹àí ºèìûë-¸ðåêåòòåðäi áåéíåëåéòií ñèÿºòû. Æàëïû Ñàðìàò òàéïàëàðûíû» øåáåðëåði ñóëûº æàñàó¹à åðåêøå ì¸í áåðãåí .Øàìàñû îëàð ê¼ëiê ðåòiíäå ìiíiñ àòòàðûíà àñà íàçàð àóäàð¹àí ò¸ðiçäi.Ñóëûºòû ºîëà,òåìið,ñ¾éåê ñèÿºòû çàòòàðäàí æàñà¹àí.ʼðíåêòi ýòíîãðàô ¹àëûìäàðûíû» áiði Õ.Àð¹ûìáàåâ ºàçຠõàëºûíû» øåáåðëåðiíi» äå åð-ò½ðìàí æàñàóäà áàð ¼íåðëåðií àÿìàé æ½ìñàéòûíäàðûí æàçàäû.Ñóëûº æàñàó á.ç.á.7-9¹.ñî» á.ç.6¹. ò¾ðiê òàéïàëàðûíäà òàìàøà çåðãåð -½ñòàëàð åêåíäiãií áàéºàòàäû.

Ñûíòàñ îáàñûíàí òàáûë¹àí åðåêøå àòàï ¼òåòií á½éûìíû» áiði ñ¾éåêòåí æàñàë¹àí ºàñûºòàð, ì½íäàé ºàñûºòàð ê¾íäåëiêòi òàìຠiøóãå ïàéäàëàíáà¹àí. Ñûéëû ºîíຠêåëãåíäå àñ iøóãå áåðiëói ì¾ìêií. ²àñûºòû» ñàáûíäà¹û îéûï æàñàë¹àí ñóòåòòåð ñàðìàò øåáåðëåðiíåí êåéiíãi ½ðïàºòàð¹à ºàë¹àí ¼øïåñ ¼ëìåñ ¼íåðäi» áið òóûíäûñûiñïåòòi. Ñóðåòòi» ìà¹ûíàñû, ¼ç ä¸óiðiíäåãi ºèÿë-¹àæàéûï à»ûçäû õàáàðëàï ò½ð¹àíäàé, ì½íäàé ºûìáàò áà¹àëû çàòòàð áàðëûº îáàëàðäàí òàáûëà áåðìåéäi. Ñîíäûºòàí äà æåðëåíãåí àäàìäàðäû» áàé, êåäåé íåìåñå ðó àºñàºàëäàðûíû» òàéïà ê¼ñåìäiêòåði åêåíäiãi áiðäåí áàéºàëàäû. Àë àäàìäàðäû ä¾íèå-ì¾ëiêòåðiìåí áiðãå æåðëåó îëàðäû» î ä¾íèåäåãi ¼ìiðãå ñåíó, àòà-áàáà ¸ðóà¹ûíà òàáûíó ñèÿºòû äiíè-íàíûì ñåíiìäåðäi» ñàðìàò òàéïàëàðûíäà îðûí àë¹àíäû¹ûí ä¸ëåëäåéäi. Á½ë äiíè íàíûìäàðäû» ¸äåòòåði ñîíàó ºîëà ä¸óiðiíåí áåði ºàðàé æàë¹àñûï êåëå æàòºàíäû¹ûí áàéºàó ºèûí åìåñ. Ñîíäàé ¸äåòòi» áiði ºîëà ä¸óiðiíäåãi àäàìäû ¼ðòåï ê¾ë-ê¼ìiðií æåðëåó ñàëòûíû» ñàðìàòòàðäà êåçäåñåäi.

Îáàëàðäà òàáûë¹àí ¸øåêåé ñ¸íäiê á½éûìäàð ñàðìàò òàéïàëàðûíû» iøiíäå òàìàøà çåðãåðëåðäi» áîë¹àíäû¹ûí ê¼ðñåòñå, àë òåìiðäåí æàñàë¹àí ¾çå»ãi, àóûçäûº æ¸íå îíû» ñóëûºòàðû æ¸íå ò.á. ìåòàëë á½éûìäàð îí ñàóñà¹ûíàí ¼íåð òàì¹àí òàìàøà òåìið ½ñòàëàðûíû» áîë¹àíäû¹ûíà ê¾ì¸í òó¹ûçáàéäû. Á.Ç. àë¹àøºû ¹àñûðëàðûíäà¹û ñàðìàò îáàëàðûíàí ìûñòàí, øîéûííàí æàñàë¹àí ºàçàíäàð, º½ìàí, ê¾ìiñ ºàñûºòàð òàáûëäû.


Àëäû»¹û ñàðìàò åñêåðòêiøòåði.

Àëäû»¹û Ñàðìàò óàºûòûíäà Æàéûº ¼»iði Åäië áîéû ò½ð¹ûíäàðûíû» ì¸äåíèåòiíäå åëåóëi ¼çãåðiñòåð áîëàäû. Å» àëäûìåí ê¼øïåëi ò½ð¹ûíäàðäû» áàòûñºà à¹ûëà æûëæóû ໹àðûëàäû. Åäiëäi» àð¹û æà¹û ìåí Æàéûº ¼çåíiíi» îðòà æ¸íå ò¼ìåíãi à¹ûñû áîéûíäà¹û åñêåðòêiøòåð òåãiíäå, ê¼øïåëiëåðäi» Åëåêòåí êåòói åñåáiíåí áîëàð åä¸óið ê¼áåéãåí ñàïàëûº æ¸íå ñàíäûº ¼çãåðiñòåð àéºûí á¼ëíå áàñòàéäû. Àºò¼áåíi» ò¼»iðåãiíäå àóºàòòû æ¸íå àºñ¾éåê ¸óëåòiíi» ì¾øåëåði ê¼ï ì¼ëøåðäå æåðëåíãåí àëûï à¹àø º½ðûëûñòàðû áàð ¾ëêåí îáàëàð æîéûëàäû. Îëàðäû» îðíûí ºàòàðäà¹û æàóûíãåðëåðäi» ºàòòû ñèðåï êåòêåí æåêå ºàáûðëåði àëàäû. Ñîíûìåí áiðãå Îðàë àóäàíûíäà ê¼áiíåñå Òàÿó Øû¹ûñ æà¹ûíàí Îðòà Àçèÿäàí íåìåñå Ðèìíåí ¸êåëiíãåí ¹àæàéûï ñàéìàíäàð ñàëûí¹àí åä¸óið áàé ºàáiðëåð ïàéäà áîëàäû.

Îëàðäû» áiðåói åêi ºàáàò åòiï æåðëåíãåí Âîëîäàðêà № 4 îáàíû» ¾ëêåí (6+3 ì) ìîëàñûíàí òàáûëäû. Áið ºàáið ò¾ãåëäåé äåðëiê ºèðà¹àí ø½»ºûðäû» λò¾ñòiê æàðòûñûíäà¹û åêiíøiñi òîíàóøûëàðäàí àìàí ºàëûïòû. Æåðëåíãå àäàìàíû» ñîë æຠæàìáàñûíäà ½çûí ñåìñåð ñîë ºîëûíû» áiëåçiãiíäå ñûðò æà¹ûíäà áiëiãi æ¸íå øû¹û»ºû ñàáû áàð ºîëà àéíà æàòûð. ´ëãåí àäàìíû» î» æà¹ûíäà æûëºû ñ¾éåêòåði ñàºòàë¹àí. Îíû» î» æຠáiëåãi 5 îðàìäû àëòûí ñûì áiëåçiêïåí ñ¸íäåëãåí. λ æຠºîëûíû» áàñûíàí îðຠò¸ðiçäi ½ùû áàð ºûñºà ºàíæàð, àÿºòàðûíû» àðàñûí î» æຠòiçåñiíåí ê¾ìiñòåí æàñàëûï, àëòûí æàëàòûí¹àí åíi ¾ëêåí îðàëàð (àòòû» ñ¸íäi á½éûìû) òîáûíäà. ´ëiêòi» ºàñûíäà ºûø ûäûñ ò½ð. ´ëãåí àäàìíû» êåóäåñiíå á¸éåêêå áåêiòiëãåí ºàòòû á½çûëûï êåòêåí æåáåëåðäi» ½ñຠòåìið ½øòàðû áàð ºîðàìñຠæàòûð.

Ôàíàðëàð ä¸óiði òîðåâòèêàñûíû» òàìàøà ¾ëãiëåði áîëûï òàáûëàäû. Á½ëàð àëòûí ºà»ûëòàðìåí îðàë¹àí æ¸íå ñûðò æà¹ûíäà áåêiòóãå àðíàë¹àí ¾ø-¾øòåí º½ëà¹û áàð äèàìåòði 24 ñì. Ƹíå ñàëìà¹û 500 ãðàì¹à æåòåòií ê¾ìiñ ä¼»ãåëåêèåð. ļ»ãåëåêòåðäi» øåòiíäå åêi áiëiê áàð. Îëàðäû» áiðåói ïóíñîíäûº ¼ðíåêòåï, åêiíøiñi ëàâð æàïûðà¹ûíû» áåéíåñiìåí ¼ðíåêòåëãåí. ļ»ãåëåêòåðäi» îðòàñûíäà ºûñºà æå»äi ê¼éëåê ïåí åòiê êèãåí î» ºîëû æî¹àðû ê¼òåðiëiï, ºàíåàòòû àòºà ìiíiï æàòºàí åð ìåí àäàì áåäåðëåíiï ê¼ðñåòiëãåí. Ïûðàºòû» àëäû»¹û àÿºòàðû òåïêåëi ò½ð¹àí æåðãå àðûñòàííû» òåêå ìåí æûëàííû» áåéíåñi ½øòàñòûðûë¹àí. ±àæàéûï æàíóàð áåéíåëåíãåí. ²àçáà æ½ìûñòàðûíû» àâòîðû îðàëàðëàðäû ãðåêòi» òàæàë ò¾ðiíäåãi ç½ëûìäûººà ºàðñû ê¾ðåñóøiñi Áåëëåðôîíò ïåí Ïåãàñ òóðàëû à»ûçûíû» ñþæåòi áåéíåëåíãåí äåï ñàíàéäû.

Ïîõîðîâ ì¸äåíèåòiíi» æåðëåó ¹½ðïûíäà ñàâðîìàò êåçiíäåãi ñèÿºòû êå» åìåñ, ºàéòà àëóàí ò¾ðëi áàñºûñòàð ìåí èiíäåðìåí æ¸íå ò.á. ºèûíäàòûë¹àí òiê á½ðûøòû ¸ði íå¹½ðëûì òåðå» òàð ø½»ºûðëàð áàñûì áîëàäû. Æåðëåíãåíäåðäi» åä¸óið ïðîöåíòi îðíàëàñòûðó¹à àðíàë¹àí àðíàóëû ºóûñòàðû ëàºûòòàðû ìåí ¾»ãiðëåði áàð ø½»ºûðëàð¹à ñàëûíàäû. Ëàºûòòàðûíû» ê¼ëåìi ìåí º½ðàë-ñàéìàíäàðûíû» ìîëäû¹û æ¼íiíåí îðòàëûº ºàáiðëäåði îðíàëàñòûðûë¹àí áîëñà êåðåê. ´ëiêòåðäi» áàñû Áàòûñºà ºàðàòûëûï ºîéûëóäû» îðíûíà á.ç.á. 5 ¹àñûð Åëåêòå ì¸ëiì áîë¹àíûíäàé, λò¾ñòiêêå ºàðàòûï ºîéûëà áàñòàäû. ²àáiðëåðäå, ñîíû» iøiíäå ¸éåëäåðäi» ºàáiðëåðiíäå á½ðûí¹ûñûíøà ºàðó ê¼ï êåçäåñåäi. Æåáåëåðäi» ½»¹ûëû ºîëà ½øòàðûí ñàáû ñàáû áàð òåìið ½øòàð ºîëäàíûñòà áiðòå-áiðòå û¹ûñòûðàï øû¹àðàäû. Æàóûíãåðëåðäi ½çûí ñåìñåð ìåí ºîñà ºûñºà ºàíæàð ºîñûï æåðëåó ñèïàòòû áîëà ò¾ñåäi. Áið ºûçûºòûñû: á½ë ðåòòå ñåìñåðäi» æ¾çi îðຠò¸ðiçäi àçäàï èiëiíêi áîëñà, ºàíæàðäû» àëºûìû ê¼áiíåñå ñàºèíà ò¸ðiçäi æ¸íå êåðiñiíøå æàñàëàäû. Áàéëàðäû» ìîëàëàðûíäà ºîð¹àíûñ æàðàºòàðû ºàáûðøຠò¸ðiçäi ñàóûòòàð äà êåçåäåñåäi. Åäië áîéûíäà åðòåäåãi ºîëà äóëû¹àëàð òàáûë¹àíû ì¸ëiì. Îë óàºûòºà êàòàôðàêòîðèé äåï àòàëàòûí àóûð æàðàºòû àòòû ¸ñêåð ò¸í áîëà áàñòàäû, àë îëàðäû» ïàéäà áîëóûíà ñàðìàòòàð äà åëåóëi ðîëü àòºàðàäû.

Ñîë êåçå»äåãi æ¸íå êåëåñi êåçå»äåðäåãi ê¼ïòåãåí ºîðûìäàðäà òîïûðຠ¾éiï ºîðøàë¹àí ä¼»ãåëåê ê¼áiíåñå òiê á½ðûøòû æ¸íå ò¼ðò á½ðûøòû åòiï àðíàéû ñàëûí¹àí àëà»øàëàð ïàéäà áîëàäû. Áiðíåøåóií ºàç¹àí êåçäå îëàðäû» òàáûíó ìàºñàòûíà àðíàë¹àíûí ê¼ðñåòòi äóàëäû» iøiíåí îò æà¹ûë¹àí æåð êåðàìèêàíû» ½ñຠñûíûºòàðû æàíóàðëàðäû» ñ¾éåêòåði òàáûëäû.

Ñû æûëäàðäà àëäû»¹û Ñàðìàò ì¸äåíèåòiíi» õðîíîëîãèÿñû òóðàëû ì¸ñåëå äå øèåëåíiñêåí ïiêið àëàëûºòàðûí òó¹ûçóäà àòàï àéòºàíäà á.ç.á. IV-II ¹.¹. ïðîõîðâêàíû» ä¸ñò¾ðëi ìåðçiìií À.Ñ.Ñêðèïêèí øàìàìåí áið ¹àñûð¹à æàñàðòó¹à òûðûñûï, æàëïû æ½ðò ºàáûëäà¹àí äàòàíû» îðíûíà á.ç.á. III-I ¹.¹. ½ñûíàäû.
Îðò໹û Ñàðìàò æ¸íå ñû Ñàðìàò åñêåðòêiøòåði.

Á½ë êåçå»äåðäåãi ¼ëêå äàìóûíû» æàëïû û»¹àéû àðõåîëîãèÿëûº åñêåðòêiøòåð ñàíûíû» àçàþû, àë ñîíàó àëäû»¹û Ñàðìàò êåçå»iíäå ຠò½ð¹ûíäàðäû» Áàòûñ ïåí λò¾ñòiêêå îòûðûºøû åãiíøiëiê àéìàºòàð¹à æàºûíûðຠæåðëåðãå à¹ûëà ê¼øó ¾ðäiñiíi» áàéºàë¹àíûí ê¼ðñåòåäi. Îðò໹û Ñàðìàò êåçå»iíi» àðõåîëîãèÿñûíäà¹û ê¾ðäåëi ïðîáëåìàëàðäû» áiði ºè¹àøòàï æåðëåó äåéòií ì¸ñåëå æ¼íiíäå òóûíäàäû. Òåðìèí ñîë êåçäåãi ºîðûìäàðäà øàðøû ò¾ðäåãi ºàáiðëåðäi» àøûëûï, îëàðäà ¼ëiêòåðäi» ºè¹àøòàé ñàëûíóûíà áàéëàíûñòû ïàéäà áîëäû. ²àçiðãi óàºûòòà æåðëåó ¹½ðïûíû» á½ë åðåêøåëiêòåðií ýòíèêàëûº ñåáåïòåðìåí ò¾ñiíäiðó ¸ðåêåòòåði iñ æ¾çiíå ºàëäûðûë¹àíûíà ºàðàìàñòàí îíû» ñåáåïòåði òóðàëû ñ½ð຺à äåãåíìåí äå îðûíäû æàóàï àëûí¹àí æîº.

Ñàðìàò êåçå»iíäåãi Áàòûñ ²àçàºñòàí åñêåðòêiøòåði íå¹½ðëûì æàðºûí ê¼ðiíåäi. Îëàðäû» å» ìà»ûçäûëàðû Áàòûñ ²àçàºñòàí îáëûñûíû» å» Øû¹ûñûíäà¹û Ëåáåäåâêà ñåëîñû æàíûíäà¹û îáàëàðäà çåðòòåëäi. Á½ë åëäi-ìåêåí àóäàíûíäà äåðáåñ ñåãiç ºîðûì, îëàðäà áiðíåøå æ¾ç îáà áàð. Îëàðäû» 150-äåí àñòàìû ºàçûëäû. Ëåáåäåâêàäà¹û ºàáiðëåðäi» ìåðçiìi Ñàðìàò ì¸äåíèåòiíi» ò¾ðëi äàìó êåçå»äåðiìåí áåëãiëåíåäi, áiðຠá½ë ºîðûìíû» àòà¹ûí å» ê¼ï øû¹àð¹àíäàðû á.ç.á. IV-II ¹-äà¹û åñêåðòêiøòåð.

Ëåáåäåâêà ºîðûìûíû» № 1 îáàñû òîïûðຠ¾éiíäiñiíi» äèàìåòði 27 ìåòð, áèiêòiãi 2 ìåòðãå æóûº. Îðòàëû¹ûíäà¹û ¶éiíäi àñòûíäà ê¼ëåìi 3,2+2,5 ìåòð òiê á½ðûøòû ºàáið ø½»ºûðû áàð.

ؽ»ºûðäû» ò¼áåñi æàáûë¹àí, îíû ºàáiðïäi» ïåðèìåòði ìåí îðòàñûíà ê¼ìiëãåí 12 áà¹àí òiðåê ò½ð. Áà¹àíäàðäû» îðòàäà¹û ºàòàðû ºàáið ø½»ºûðûí åêi á¼ëiêêå á¼ëåäi. Æåðëåíãåí àäàìíû» ºà»ºàñû ºàáið ø½»ºûðûíû» áàòûñ á¼ëiãiíäå æàòûð. ´ëiê áàñûí ñîëò¾ñòiêêå ºàðàòûï, øàëºàñûíàí æàòºûçûë¹àí. Áàñ æà¹ûíà ºûðëû ò½òºàëàðû áàð, ìîéûíû æi»iøêå ¾ëêåí º½ìûðà ºîéûë¹àí. Ñîë æຠèû¹ûíäà òåìið îæàó, òåìið îðຠæ¸íå à¹àø ºàëäûºòàðû ñàºòàë¹àí íàéçàíû» òåìið ½»¹ûëû ½øû æàòûð. λ æà¹ûíäà àÿ¹ûíû» æàíûíäà à¹àø ºûíäû åêi æ¾çi áàð ñåìñåð. Ñåìñåð ñàáûíû» àëºûìû ä¼»ãåëåê à¹àøïåí øåêòåëãåí. Æåðëåíãåí àäàìíû» êèiìiíå æàðòû øàð ò¸ðiçäi àëòûí ºàïòàìàëàð òiãiëãåí. ²àáiðäi» øû¹ûñ æà¹ûíàí ½»¹ûëû òåìið ½øòû íàéçà, åêi-åêiäåí øå»áåðëi òåìið æ¸íå ê¾ìiñ àóûçäû¹û áàð àò ¸áçåëi, òà¹àëàð ìåí æ¾ãåí ºàïòàìàëàð òàáûëäû. Ûäûñòàðäàí òàáûë¹àíû- ìûñ ºàçàí, ò¾ái ä¼»ãåëåê ìûñ, ñàïòû àÿº ìîéûíû æi»iøêå, ò½òºàñû èiëãåí ìûñ º½ìûðà, îíû» ò¼ìåíãi á¼ëiãiíå Äèîíèñòi» áàñû, àë åðíåóiíåí øû¹ûï ò½ð¹àí æî¹àð¹û æà¹ûíäà ½çûí ò½ìñûºòû º½ñòàð ºîðøà¹àí ê¾ëòàðàëû ¸áæûëàííû» áàñû áåéíåëåíãåí.

ؽ»ºûðäû» î»ò¾ñòiê æà¹ûíàí áiðåóiíi» æ¾çi òóðà, åêiíøiñiíiêi èiëi»êi åêi òåìið ïûøàº, ÿíòàðüäû» êiøêåíå êåñåãi, ê¾ìiñòåí æàñàë¹àí ñ¾çãi- òîñòà¹àí æ¸íå ºûø ûäûñòàð- øûðà¹äàí, åêi òîñòà¹àí ìåí ñàïòû àÿº òàáûëäû. Íຠîñû æåðäåí çîîìîðôòû» ì¾ñií ò¾ðiíäåãi 4 ºûðëû ºàéðຠòàñ åíi æ¾çi òåìið ºàíæàð ìåí iëìåêòi àéíà êåçäåñòi.

Åêiíøi îáàíû» ¾.éiíäiñi òîïûðàºòàí ò½ð¹ûçûë¹àí äèàìåòði 21-22ì æ¸íå áèiêòiãi 1.5 ì. îáàíû» îðòàñûíäà¹û ¾éiíäi àñòûíàí òiê ò¼ðòá½ðûøòû ê¼ëåìi 3,7 + 2,9 ì. ºàáið ø½»ºûðû àøûëäû. µçûí æàê¹ûìåí Ñîëò¾ñòiêòåí λò-êå ºàðàé áà¹ûòòàëûï æàòûð. ؽ»ºûðäû» ºàáûð¹àëàðû ¸êïåí àºòàëûï, ºàéû» áà¹àíäàðìåí òiðåëãåí. ؽ»ºûðäû» ò¼áåñi äå ºàéû» á¼ðåíåëåðìåí æàáûë¹àí.

1,8 ì òåðå»äiêòå à¹àø òàºòàé ¾ñòiíäå ¸éåëäi» ºà»ºàñû æàòòû. Îñûíäà òàáûë¹àí çàòòàð¹à ºàðà¹àíäà îë àºñ¾éåê ¸éåë áîë¹àí. ´ëãåí ¸éåë áàñû Ñîëò¾ñòiêêå ºàðàòûëûï, ñîçûë¹àí ê¾éiíäå øàëºàñûíàí ºîéûë¹àí. Áàñ ñ¾éåãiíäå ò¾ðëi-ò¾ñòi òàñ ñàë¹àí àé ñàë¹àí àëòûí ñûð¹à áàð, íຠñîë æåðäåí ñ¾éåê æàíûíàí ò¾éiðøiêòåðìåí áåçåíäiðiëiï, ñåðäîìåí ñàëûí¹àí ¾ëêåí æ¾çiê æ¸íå ¾ø àëºà òàáûëäû. Á½ë àëºà äèàìåòði ¸ðò¾ðëi (0,5-3,5 ñì) ñîïàºøà ÿíòàðü ìîíøàºòàðäàí ò½ðàäû. Åêiíøi àëºà òàó õðóñòàëiíåí iñòåëãåí ä¼»ãåëåê ìîíøàºòàðäàí º½ðàñòûðûë¹àí. Áàðëûº õðóñòàëü ìîíøຠ28, îëàðäû» äèàìåòði 1,5-3,5 ñì.

¶øiíøi àëºà îí ò¼ðò ºûðëû 19 ñåðäîìåí ìîíøàºòàí ò¾çiëãåí.

Àëòû ºûðëû 14-i äå ñåðäîìåí åêåói ñ¾ð ½íòàºòàí, áiðåói ãåìàòèòòåí æ¸íå 6-û ºàðà ½íòàºòàí áåêiðåíi» àðºàñû ñèÿºòû åòiï æàñàë¹àí. Æåðëåíãåí àäàìíû» êåóäåñiíåí øåò æàºòàðûíäà ä¼»ãåëåêòåði áàð ðîìá ò¸ðiçäi ìåäàëü îí òàáûëäû. Îíû» îðòàñûíäà êåäåðãiëi ýìàëü òåõíèêàñûìåí ÿøìàäàí øàðøûëàï ãåîìåòðèÿëûº ýëåìåíò æàñàë¹àí. °éåëäi» êèiìiíå æàðòûëàé ñôåðàëûº àëòûí ºà»ûëòûðëàð æ¸íå æàë¹àí ò¾éiðøiêòåðìåí áåçåíäiðiëãåí ºàëàºøàëàð ìîë òiãiëãåí. Ìîëà¹à ñàëûí¹àí ìûñ º½ìûðàíû» æî¹àð¹û æà¹ûíàí Äèîíèñòi» áàñû áåäåðëåíãåí ò½òºàñû ìåí åëiêòi» èiëãåí àÿ¹û ò¾ðiíäåãi ¸äåìi ñàáû áàð ê¾ìiñ ºàñûº åðåêøå íàçàð àóäàðòàäû. ²àáiðäi» îðòàñûíäà òåñiãi æ¸íå ºàºïà¹û öåëèíäð ò¸ðiçäi ºóûñû áàð øàð ñèÿºòû ê¾ìiñ øûðà¹äàí êåóiï êåòêåíi ø¼ï ñàáàºòàðûíû» ºàëäûºòàðû áàð ê¾ìiñ ñ¾çãi, ñàºèíà ñèÿºòû øû¹û»ºû º½ëàºòàðû áàð åíi ºîëà ºàçàí øûºòû. Áàñ æà¹ûíäà ºîëà øåëåê ò½ðàäû, æûëòûðàòûë¹àí ºîáäèøà¹à ñàëûí¹àí áûë¹àðû ºàïòû ºîëà àéíà æàòòû.


²àáiðäåí òà¹û äà áiðíåøå êåðàìèêà ûäûñ ïåí åêi à¹àø òîûòà¹àí òàáûëäû. ´ëiêêå ºàðó äà ñàëûí¹àí. Á½ë ä¼»ãåëåê ½»¹ûëû æ¸íå òiêá½ðûøòû ½çûíøà æ¾çi áàð òåìið êåëîòïåí áåëäiêøå áàéëàéòûí òåìið iëìåãi áàð êiøêåíå áàëòà.
Таѓар мєдениетініњ шаруашылыѓы мен хронологиясы
Сібірдіњ темір дєуірі Саян Алтай кµне ескерткіштеріне жаќсыраќ зеріттелген.Оныњ бірі-Таѓар мєдениеті.Хронологисы-б.д.д.VIII-IIIѓ.ѓ Атау Еесей µзеніндегі,Минусинск ќаласына ќарсылас орналасќан Таѓар аралыныњ атауымен ќойылѓан.Скиф мєдениетімен бір мезгілде µмір с‰рді.Таѓар мєдениеті µнерімен жєне шаруашылыќ т‰рлерімен скиф мєдениетіне жаќын болып келеді. Таѓар мєдениетініњ тайпалары отырыќшы µмір с‰рген. 100 ге жаќын ќоныстары белгілі.Оныњ ішінде т±раќты жєне уаќытша ќоныстар бар. Таѓар мєдениетініњ шаруашылыѓы отырыќшы мал жєне егін шаруашылыѓы болып табылыды. Табылѓан каналдар жєне суландыру ж‰йелері Таѓар мєдениетінде егіншілік ‰стем болды деп дєлелдейді. Малдыњ т‰рлері –Сиыр, ќой, жылќы, шошќа.

Лекция 14-15

Обалар жєне ‰йсін ќоныстарыныњ материялдыќ мєдениеті.

Жоспар


°äåáèåòòåð:


  1. ¶éñií òàéïàëàðûíû» îáàëàðû ìåí ºîíûñòàðû.

  2. ¶éñií åñêåðòêiøòåði.

  3. ¶éñií òàéïàëàðûíû» ºîë¼íåði.

°äåáèåòòåð.1.Áàéïàºîâ.Òàéìàãàíáåòîâ.Àðõåîëîãèÿ Êàçàõñòàíà.

2.²àçàºñòàí òàðèõû.
Á.ç.á. II¹. ºûòàé æàçáà äåðåêòåìåëåðäi» õàáàðûíà ºàðà¹àíäà Æåòiñó æåðiíäå àòàºòû ¶éñií òàéïàëàðû ¼ìið ñ¾ðãåí æàçáà äåðåêòåð áîéûíøà ¾éñiíäåðäi àë¹àø ðåò òàðèõ ¹ûëûìûíà òàíûñ åòêåí Í.Â.Êþíåð ìåí Í.ß.Áå÷óðèí. Á½ëàðäû» àóäàðìàëàðûí æ¸íå áàñºà äà äåðåêòåðäi ïàéäàëàíà îòûðûï àêàäåìèê Â.Áàðòîëüä ¼çiíi» àòàºòû ‘’Æåòiñó òàéïàëàðûíû» î÷åðêi àòòû å»áåãiåäå ¾éñiíäåðäi» ºûñºàøà òàðèõûí æàçäû. ²ûòàé òiëiíi» ìàìàíû Þ.À.Çóåâ á½ë òàéïàëàðäû» òàðèõû æ¸éëi æà»à äåðåêòåðäi ïàéäàëàíûï îòûð.

¶éñií òàéïàëàðûíû» òàðèõè ¼ìið òiðøiëiãií ºàëûïòàñòûðóäà àðõåîëîãèÿëûº ìàòåðèàëäàðäû æàçáà äåðåêòåðìåí ñàëûñòûðà îòûðûï, çåðòòåóäå å»áåê åòêåí ¹àëûìäàð àêàäåìèê °.Ìàð¹½ëàí ìåí À.Áåðíøòàìäàð áîëäû. Iëå ¼çåíiíi» îðòàëûº à¹ûñûíû» î» æຠæà¹àëàóûíäà ¾éñiíäåðäi» åñêåðòêiøòåðiíå àðõåîëîãèÿëûº æ½ìûñòàð æ¾ðãiçiï, àëûí¹àí ìàòåðèàëäàð áîéûíøà îëàðäû» ¼ìið ñ¾ðãåí ìåçãiëií ä¸óiðëåðãå á¼ëiï, äàìó êåçå»äåðií áið æ¾éåãå êåëòiðãåí À.Ã.Êóøàåâ áîëäû. Ñຠ¾éñiíäåð òàðèõûìåí ½çຠæûëäàðäàí áåði àéíàëûñûï æ¾ðãåí Ê.À.Àêûøåâ òàéïàëàðäû» ºî¹àìäûº º½ðûëûñû ìåí ¸ëåóìåòòiê ä¸ðåæåäå òàïòûº º½ðûëûñòà ¼ìið ñ¾ðãåí äåãåí ºîðûòûíäû¹à êåëãåí. Á½ë ò½æûðûìäàð àë¹àø ðåò ¾éñiíäåð òàðèõû.

¶éñiíäåðäåí ºàë¹àí åñêåðòêiøòåðãå îëàðäû» ºîðûìäàðû æ¸íå ºûñòàºòàðû æàòàäû. ²ûñòàºòàð òàó iøiíäå ìàë¹à æàéëû ê¾íãåé æåðëåðãå îðíàëàñºàí. ²½ðûëûñ ìàòåðèàëäàðû ê¼áiíåñå òàñòàí æàñàë¹àí. ²îðûìäàðû íåìåñå çèðàòòàðû àðõåîëîãèÿëûº ¹ûëûì áîéûíøà îáàëàð áîëûï àòàëàäû. Îëàðäû» áèiêòiãi 8-10 ìåòðãå æåòåäi. Àäàìäû æåðëåó æåðäåí ½çûíøàó ò¼ðòá½ðûøòû, òåðå»äiãi ¸ðºàëàé 70 ñì- äåí 1 ìåòðãå äåéií, êå»äiãi 50-60 ñì ì¾ðäå ºàçûëûï, ̸éiòòi» áàñ æà¹ûí Áàòûñºà áåðiï øàëºàñûíàí ½ñûíòûï æåðëåéäi. ̾ðäå à¹àøïåí íåìåñå áàñºà çàòòàðìåí æàáûëûï, îíû àéíàëäûðà áið, åêi ºàòàð òàñòàð òiçiï, ä¼»ãåëåê áåëäåìåëåð æàñàëàòûí, îíû» ¾ñòiíå òàñ òîïûðàºòàí ¾éiíäi æàñàï îáà ò½ð¹ûçàòûí. Æåðëåóäi» ì½íäàé ò¸ñiëi á.ç.á. III-I ¹.¹. ¾éñií òàéïàëàðûíäà áîëñà, àë á.ç. I-IV ¹.¹. ¾éñiíäåðäå àäàì æàòºûçàòûí ì¾ðäå ºàçûëûï æåðäi» áið æà¹ûíàí ºèûï, ¾»ãiï áàðûï æàñàëàäû. Àë çèðàòòû» ñûðòºû ê¼ðiíiñi á½ðûí¹ûäàé òàñòàí ä¼»ãåëåê áåëäåóëåð òiçiëìåé æàé º½ì,òàñ, òîïûðàºòàí îáà ò½ð¹ûçûëàäû.


Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет