Лекциялар 30 с Лабораториялық сабақтар 15с СӨЖ 45с обсөЖ 45сбет9/9
Дата25.04.2016
өлшемі1.41 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9


«Химия-биология » факультеті
«Биология» кафедрасы.

«Химиялық синтез” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ”

мамандықтарының студенттері үшін.

13.Студенттердің білімін бақылау түрлері
А) Тестілік сауалнамалар
Б) Жазбаша бақылау жұмыстары
В) Бақылау сұрақтары
Г) Сөзжұмбақтар

Жетісай 2008 жБақылау сұрақтары


 1. Алифатты қатардагы нуклеофилді орынбасу реакциялары
 1. Нуклеофилді орынбасу реакцияларына жалпы сипаттама

 2. Қаныққан көміртегі атомындағы нуклеофилді орынбасу реакциясының жалпы схемасы.

 3. Нуклеофилді орынбасу реакциясының түрлері.

 4. Бимолекулалы ңуклеофилді орьнбасудың механизмі ( SN 2 ). Мономолекулалы нуклеофилді орьнбасудың механизмі (SN 2 ). Реакцияның кинетикасы.

 5. Конкурсты реакциялар: элиминирлену және қайта топтасу.

 6. Нуклеофилді орынбасу реакциясының стереохимиясы.

 7. Конфигурацияның айналымы (вальдендік айналу), рацематты қоспалардың түзілуі.

 8. Нуклеофилді орынбасудың механизмі мен жылдамдығына әсер етуші факторлар

 9. Алкилгалогениттердегі нуклеофилді орынбасу:

 10. қышқылдық және сілтілік ортадағы алкилгалогениттердің гидролизденуі, конкурстық реакциялардьң механизмі, геминальді ди — және үш галоген алмасқан көмірсутегінің гидролизденуі.

 11. Алкилгалогенидтердің галогендерді амин топшасымен алмастыру арқылы амиңдер алу, Гофман реакциясы, механизмі, а - аминқышқылдарын алу.

 12. Бір галогенді екінші галогенмен алмастыру арқылы алкилхлориттер алу, полихлоралкандар мен фторсутектен фторхлоралкандар (фреодар) алу.

 13. Спирттердегі гидроксил топшасының нуклеофилді орынбасуы

 14. Спирттердегі гидроксил топшасын бейорганикалық қышқылдардың (галогеннен басқа) аниоңдарымен алмастыру, күкірт және азот қышқылдарының күрделі эфирлері.

 15. Спирттердегі гидроксил топшларын алкоксианиоңдармен алмастыру (жәй эфирлер алу), - механизмі, қосымша реакциялар алкендердің түзілуі арқылы в – элиминирленуі

 16. Нуклеофилді реагенттермен карбон қышқылдары мен оның туыңдыларының (ангидриттер галогенангидридтер) реакциялары.

 17. Карбонилді көміртек атомындағы орынбасу реакциясының схемасы және жаппы сипаттамасы. Ацилдеуші реагенттердің реакциялық қабілеттілігін салыстыру, минералды қышқылдар мен Льюис қышқылдарының катализінің схемасы.

 18. Этерификациялау реакциясының механизмі, белгіленген атомдар әдісінің механизмін дәлелдеу. –

 19. Этерификациялау реакциясына спирттер мен қышқылдардың құрылысының әсері.

 20. Күрделі эфирлердің гидролизі:

 21. күрделі эфирдің қышқылдық гидролизі — этерификациялаудың кері реакциясы;

 22. күрделі эфирдің сілтілік ортадағы гидролизі, механизмі, сілтілік гидролиздену реакциясының қайтымсыздығы, тәжірибелік маңызы.

 23. Ароматты қосылыстардағы орынбасу реакциялары.

 24. Ароматты қосылыстардағы электрофилді орын басу (SE) реакциялары.

 25. Электрофилді орынбасу реакциясының механизмі және комплекстері, резонансты (қанықкан) құрылымдар, мезоформула.

 26. Бағытталу ережелері (бірінші және екінші ретті бағыттаушылар), электрондонорлы және электронакцепторлы орынбасарлар.

 27. Бағытталу ережелеріне статикалық және динамикалық тұрғыдан түсінік беру, а- комплекстердің резонанстық кұрылымы.

 28. Келісімді және келісімсіз бағыттаушы орынбасарлар.

 29. Бензолдағы және көп ядролы ароматты қосылыстардағы электрофилді орынбасу.

 30. Нитрлеуші реакциясы.

 31. Нитрлеуші агенттер. Нитрлеу кезіндегі қосымша реакциялар.

 32. Нитроний катионының электрондық конфигурациясы және кеңістік құрылысы.
 1. Сульфирлеу. Сульфирлеуші агенттер, сульферлеу механизмі

 2. Косымша реакциялар (сульфон түзілу, тотығы).

 3. Сульфирлеу реакциясының қайтымдылығы. Реакциялық ортадан сулфоқышқылдары бөліп алу әдістері Сульфирлеу реакциясының бағытына температураның әсері

 4. Галогендеу. Механизмі, реагенттер, катализаторлар. Ароматты көмірсутегінің бүйір тізбегінің галогенденуі.

 5. Фридель-Крафтс бойынша алкилдеу. Механизмі, алкилдеуші реагенттер, катализаторлар.

 6. Алкилгалогенидтердің құрылысының олардың электрофилді активтілігіне әсері.

 7. Алкилдеу реакциясының қайтымдылығы, қосымша реакциялар. Полиалкилдеу.

 8. Диазоттану және диазоқосылыстар реакциялары.

 9. Диазоттану реакциялары.

 10. Диазоттаушы агенттер, нитрозоний катионының түзілуі, нитрозацидиялау, азот (3) оксиді нитрозилхлориді.

 11. Диазоттану реакциясының механизмі. Диазоттану реакциясыны жүру жағдайлары, реакция жүрісін бақылау. Ортаның рН-на байланысты диазоқосылыстардың формалары.

 12. Диазогидраттың таутомерлі өзгерістері.

 13. Диазонкатион мен диазоний тұздарының құрылысы. Қосымша реакциялар. Диазоний тұздарын бөлу әдістері.

 14. Диазоқосылыстардың азот бөліне жүретін реакциялары.

 15. Диазоқосылыстардың азот бөлінбей жүретін реакциялары.

 16. Диазоаминқосылыстарының түзілуі, арилгидразиндерге дейін тотықсыздану реакциялары.

 17. Азобірігу реакциялары (азобояулар).

 18. Азобірігу реакциясының механизмі, азоқұрушылар және диазоқұрушылар. Диазокатионының электрофилді активтілігіне сақинадағы орынбасарлардың әсері. Азобірігу реакцияларының жүру жағдайлары (рН; температура). Азобояулардың (индикаторлар) таутомерленуіне ортаньң рН көрсеткішінің әсері.

 19. Карбонил топшасына нуклеофилді қосылу реакциялары.

 20. Сілтілік ортадағы алдегидттер мен кетондардың альдольды және

 21. кротонды конденсациясы.
 1. Метиленді және карбонилді құраушылар (компоненттер). Реакция механизмі. Карбонилді қосылыстың құрылысының оны реакциялық қабілеттілігіне (активтілігіне) әсері.
 1. Альдегидтер мен кетондардың алифатты және ароматты қатардың қосылыстарымен конденсацнясы:

 2. Ароматты альдегидтердің ароматты альдегидтер мен

 3. кетондармен конденсациясы (Клайзен — Шмидт конденсациясы) — бензальдегидтің сірке альдегидімен және ацетонмен конденсациясы (бензальацетон және дибензальацетон алу), фурфуролдың ацетонмен конденсациясы.

 4. Ароматты альдегидтерді (карбонилді компоненттер)

 5. карбон қышқылының ангидридтерімен (метиленді компоненттер) конденсациясы. Перкин реакциясы, механизмі, катализатор. Альдегидтің активтілігіне орынбасарлардың (электрондонорлы, электронакцепторлы) әсері. Бензальдегид пен фурфуролдың сірке ангидридімен конденсациясы.

 6. Күрделі эфирлер конденсациясы.

 7. а - орында сутегі жоқ альдегидтердің бензоиндік конденсациясы.Механизмі, катализаторлар.

 8. Бензоиннің синтезі.

 9. Тотығу және тотықсыздану реакциялары.

 10. Тотығу реакциялары.

 11. Органикалық химиядағы «тотығу ұғымына анықтама.

 12. Тотығу тотықсыздану реакцияларын теңестіру.

 13. Тотықтырғыштардың типтері.
 1. Қосылыстардың еселік көміртек — көміртек байланысы бойынша тотығуы: Алкендердің тотығуы. Прилежаев Н.А. реакциясы.

 2. Вагнер Е.Е. реакциясы, механизмі, реакцияның жүру жағдайы. Қосылыстардың азот қышқылымен, калий перманганатымен, хром қоспасымен еселік байланысты үзе тотығуы.

 3. Озондау реакциясы (Гарриес реакциясы).

 4. Спирттердің тотығуы:

 5. Спирттердің карбонилді қосылыстарға дейін тотығуы.

 6. Альдегидтерді әрі қарай тотығудан қорғау әдістері. Таңдамалы әсер етуші тотықтырғыштар. Біріншілік, екіншілік және үшіншілік спирттердің тотығуы. Оппенауэр бойынша тотығу. Спирттердің катализдік дегидрленуі.

 7. Біріншілік спирттердің карбон қышқылына дейін тотығуы.

 8. Глицериннің глицерин қышқылына дейін тотығуы (окситопшаны қорғау). Екіншілік спирттердің деструктивті тотығуы (циклогексанолдан адипин қышқылын синтездеу).
 1. Тотықсыздану реакциялары.
 1. Органикалық химиядағы «тотықсыздану ұғымына анықтама. Тотықсыздандырғыштар түрлері.
 1. Қосылыстардың еселік көміртек- көміртек байланысы бойынша тотықсыздануы:

 2. Спирттерді көмірсутектерге дейін: иодсутек қышқылымен, спирттегі натриймен, судағы немесе сірке қышқылындағы мырыш тозаңымен тотықсыздануы.
 1. Альдегидтер мен кетондардагы карбонил топшасының тотықсыздануы:


Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бағалау жүйесі.

Білім беру ісіндегі басты приоритет студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу.Оқу үрдісінде басымдылық рол оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек.Оқытудың негзгі мақсаты өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент басқа студентпен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау жүйесі Sillabus (оқыту бағдарламасына) міндетті элемент болып кіреді.

Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін береміз.

Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары

Бағалаудың % – тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4,0

100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы


В

2,67

80-84

В-

2,33

75-79

С+

2,0

70-74

С

1,67

65-69

Қанағаттанарлық


С-

1,33

60-64

Д+

1,0

55-59

Д

1,0

50-54

Ғ

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

Пәннен Ғ- деген баға алған студент деканат белгілеген мерзімде оны

қайта тапсыру керек.

Бұл градация GРА – ді (студенттің жалпы академиялық білімін орташа

бағалау) айқындауы қажет.

Химиялық синтез курсы бойынша оқу процесінің картасы.

АтауларҚыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

Ұпай саны1-3

6-10

13-17

20-24

27-

1


4-8

11-15

18-22

25-29

1-5

8-12

15-19

22-26

29-3

6-10


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
1

Кіріспе

Бақылау


КБ7

ІІ

Ағымдағы бақылауКр-1

Кр-2

кр-3

33

1

Тестік сауалнамаТ-1

Т-2

т-3

15

2

СӨЖ тапсырмаларыс-1с-2с-3с-4
с-5
10

3

Реферат-тар
р-1


Р-2

р-3

15

ІІІ

Аралық бақылау


Рб-1
рб-2
20
Барлығы


100


Каталог: CDO -> Sillabus -> Bio
Bio -> Пәнінен Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «биология» кафедрасы
Bio -> Лекция 30 сағат Практикалық (семинар) сабақтар 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат СӨЖ 45 сағат
Bio -> I.«Омыртқасыздар зоологиясы» пәні бойынша
Bio -> Оқу-әдістемелік кешен
Bio -> Лекциялар конспектісі Құрастырған б.ғ. к доцент С. Е. Келдібеков Жетісай-2006ж. Кіріспе Курстың мақсаты
Bio -> «Жаратылыстану» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «Тұрмыстық химия» пәні бойынша
Bio -> Сабақтың тақырыбы: Геоботаникалық негізгі ғылыми мектептер. Жоспары: Фитоценоз. Биоценоз Биогеоценоз
Bio -> «Химия-биология» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет